ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 17/03/1992

בקשה לדיון חוזר בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 4), התשנ"ב-1992

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 295

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י"ב באדר בי התשנ"ב (17 במרץ 1992), שעה 12:00

נכחו;
חברי הוועדה
חי קורפו -היו"ר

מי איתן (מ"מ)

י' הורביץ (מ"מ)

צי הנגבי

שי וייס

עי זיסמן

ג' כהן

אי כ"ץ-עוז

יציק לוי

אי לין

חי מירום

עי סולודר (מ"מ)

י' עזרן

ח' פארס (מ"מ

אי פורז (מ"מ)

מ"ז פלדמן (מ"מ)

חי קופמן (מ"מ)

י י שמאי (מ"מ)

י' שריד

די תיכון (מ"מ)

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון
מוזמנים
ג י בי נשטוק - משרד האוצר

י' כהן - משרד החינוך, יועץ משפטי

י י עמדי - מזכ"ל הערוץ השני

אי אברמזון - הערוץ השני, יועץ כלכלי

י' לורברבוים - מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית

סגן מזכיר הכנסת די לב
יועץ משפטי
מי בוטון
מזכירת הוועדה
אי בן-יוסף
קצרנית
מי טבעון
סדר-היום
בקשה לדיון חוזר בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הרשות

השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 4), התשנ"ב-1992.היו"ר ח' קורפו;

אני פותח את הישיבה. הוועדה המיוחדת לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו דנה אתמול

בהצעת חוק שהועברה אליה ממליאת הכנסת, להאריך את תקופת הכהונה לשלושה הודשיס.

הדבר הזה נעשה בהסכמה בין סיעת המערך לסיעת הליכוד, ובהסכמת כמה סיעות. העבירו

את החוק אלינו להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הועלו עניינים שאין להם כל קשר עם

הנושא - רוצים לשנות את הסטטוס של הטלוויזיה הלימודית; יש בעיה של ההפקות,

שהעמסנו אולי יותר מדי על בעלי הזיכיון בכך שהם צריכים לקחת 50% של הפקות

מקומיות; יש בעיה בביצוע של מכרזים - יש הרבה בעיות. אנחנו מאריכים את תקופת

הכהונה, כדי שהוועדה תוכל לעסוק גם בדברים האלה.

אי פורז;

הכנסת גמרה את הרקיקה.
היו"ר ח' קורפו
ארגה טועה. כל יום אנהנו יכולים לקבל הצעת תיקון לדבר זה או לדבר אחר.

אי פורז;

של הממשלה?
היו"ר חי קורפו
כן.
אי פורז
ואם היא לא תרצה?

היו"ר חי קורפו;

אני מניח שהיא תרצה. למה שהיא לא תרצה? היא רוצה להשלים את זה. אני בטוח

שנבחן את עצמנו לאחר תקופה לראות מה הם הדברים שטעונים תיקון. הועלו ארבעת

הנושאים האלה בבוקר בוועדה, נמצא רוב שגרס שזה איננו נושא חדש והם יכולים להיכלל

בסדר היום. ביקשתי את הרוויזיה.

אי פורז;

אני לא רוצה לגרוע בשום צורה מההסכמה שהושגה לגבי הארכת תוקף השידורים בתקופת

הביניים. מקובל עלי מה שהוסכם בין השר רוני מילוא לאנשי מפלגת העבודה. אבל יש פה

דבר חשוב מאין כמותו. הכנסת הזאת מתפזרת בעוד יומיים, ופרוייקט הערוץ השני תקוע,

כי קבעו במכרזים כמה תנאים שגרמו לזה שאף אחד לא ניגש למכרז, ולדעתי, שום גורם

רציני גם לא ייגש. את הדברים שאני מציע לתקן אפשר לתקן תוך שעה.

דמי הזיכיון והתמלוגים שנקבעו על ידי מועצת הרשות בתיאום עם האוצר היא בסכום

כזה שאף אחד לא רוצה לגשת. אני מציע שהוועדה המיוחדת תוכל לפקח על התעריפים האלה,

כמו שוועדות הכנסת מפקחות על כל מיני תעריפים של גופים מונופוליסטיים במשק. הדבר

השני , אם אנחנו אומרים שלא יכול בעל זיכיון להחזיק יותר מ-24%, צריכים להיות

לפחות חמישה. היה קונסנסוס שצריך להקטין את זה. מוצע להקטין לשלושה. היה עניין

האחוז של המפיקים העצמאיים - אם רוצים חצי או שליש. חיה גם עניין הטלוויזיה

הלימודית. אני כבר מודיע, שלמרות שמה שאני רציתי להציע היה מוסכם, אני יורד מזה.

אני זונח את עניין הטלוויזיה הלימודית. מבחינתי שהמצב בטלוויזיה הלימודית יישאר

קמו שהוא, למרות שהוא לא מניח את הדעת.כל הדברים האלה חיוניים כדי שהכנסת הזאת, לפני שהיא מתפזרת, תאפשר לערוץ השני

לרויות. העניין לא מסובך וניתן לגמור את זה בישיבה של שעה. אני מציע לא להכיר

בנושאים האלה כנושאים חדשים, ולקיים בהם דיון ענייני בוועדה. כל מה שאני מבקש הוא

לקיים דיון ענייני בוועדה.

י' שריד;

האם המשמעות של ההצעה שלך היא שבעלי זיכיון יקבלו יותר מ-24% אחוזים בזיכיון?

היו"ר ח' קורפו;

איד אפשר להוריד מחמישה לשלושה בלי להעלות?
י' שריד
אם זה אומר עלייה באחוזי הזיכיון, אני נגד.
אי פורז
כרגע בעלי זיכיון חייב להיות לפחות חמישה גופים. אני מציע ששלושה יוכלו לגשת.

היו"ר ח' קורפו;

כל הדברים שהעלה חבר-הכנסת פורז היו בוועדה. ארבעה חודשים עסקנו בהם. הבאנו

את החוק פה, בלי הסתייגות אחת.

מי בעד עריכת הרוויזיה על ההרולטה שהתקבלה בבוקר? מי נגד?

הצבעה

ההצעה לערוך רוויזיה נתקבלה

היו"ר ח' קורפו;

מי להערת משרד האוצר ומשרד המשפטים, שהנושאים הם אמנם נושאים חדשים? קודם,

לעניין הטלוויזיה הלימודית.
אי פורז
אני ירדתי מזה.
מי איתן
אני לא ירדתי.

היו"ר חי קורפו;

מי בעד הקביעה שעניין הטלוויזיה הלימודית הוא נושא חדש, כשאנחגו עוסקים בנושא

של הארכת תקופת הכהונה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

הוכר כנושא חדשהיו"ר חי קורפו;

פיקוח הוועדה על שיעור התמלוגים. מי בעד הקביעה שזה נושא חדש? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

הוכר כנושא חדש

היו"ר ח' קורפו;

הגדלת שיעור האחוזים של המשתתפים במכרזים. מי בעד הקביעה שהנושא הוא נושא

חדש? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

הוכר כנושא חדש

היו"ר חי קורפו;

אני מבקש את אישור הוועדה לשחרר את החוק מחובת הנחה, כדי שאפשר יהיה להביא

אותו היום או מחר לקריאה שנייה ושלישית. סוכם ביוסכם שעד ה-15 באפריל יושלמו

המכרזים. אם לא, זה עובר עד לארור הבחירות.

מי בעד פטור מחובת ההנחה, כדי שאפשר יהיה להביא לקריאה שנייה ושלישית? מי

נגד?

הצבעה

בעד - רוב; נגד - אין

אושר פטור מחובת ההנחה
היו"ר ח' קורפו
תודה רבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:15)

קוד המקור של הנתונים