ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 16/03/1992

בקשת יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה לחלק את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התש"ן-1990 ולהביא את החלק שעניינו הוראת שעה לקריאה שניה ושלישית; המשך הדיון בהרחקת השר אהוד אולמרט וחה"כ רחבעם זאבי מישיבת הכנסת מיום 29/01/92 ובתלונות השר אולמרט וחה"כ זאבי על התנהגותו של סגן יו"ר הישיבה חה"כ נואף מסאלחה; הקמת ועדה מיוחדת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. התשנ"ב-1992; פניית יו"ר- ועדת הפנים ואיכות הסביבה בדבה טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ב-1992; קב

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 293

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י"א באדר בי התשנ"ב (16 במרץ 1992)? שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה; רו' קורפו - היו "ר

מ' איתן

ע' ברעם

מי גפני

שי דורון

שי וייס

אי ורדיגר

ר' זאבי

עי זיסמן

יציק לוי

אי לין

חי מירום

י י מצא

אי פורז

י י צבן

אי רובינשטיין

י י שמאי

ג' שפט

י' שריד

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

מוזמנים; שר הבריאות אי אולמרט

די לב - סגן מזכיר הכנסת

י' לוי - יועץ משפטי, משרד הפנים

יועץ משפטי; צי ענבר

מיזכירת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; אי זכאי

סדר-היום; א, פניית י ו "ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה בדבר טענה של חריגה מגדר

נושא הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה)(תיקון מסי 2),

התשנ"ב-1992.

ב. הקמת ועדה מיוחדת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ב-1992

ג. המשך הדיון בהרחקת השר אהוד אולמרט וחה"כ רחבעם זאבי מישיבת

הכנסת מיום 29.1.92 ובתלונות השר אולמרט וחה"כ זאבי על

התנהגותו של סגן יו "ר הישיבה, חה"כ נואף מסאלחה.

ד. שחרור חוקים מחובת הנחה על שולחן הכנסת.

ה. בקשת יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה לחלק את הצעת חוק הרשויות

המקומיות (מימון בחירות) ולהביא את החלק שעניינו הוראת שעה

לקריאה שניה ושלישית.

ו. שונותפניית יו"ר- ועדת הפנים ואיכות הסביבה בדבה טענה של חריגה מגדר

נושא הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ב-1992
היו"ר חי קורפו
אני פותח את הישיבה.

עומדת בפנינו פניית יושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה בדבר טענה של

הריגה מגדר נושא הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) (תיקון מסי 2),

התשנ"ב-1992. חבר-הכנסת מצא, בבקשה.
י י מצא
אני מעביר את רשות הדיבור ליועץ המשפטי והוא יבהיר את הענין.

צי ענבר;

הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ב-1992 באה

להאריך את תוקפו של חוק זה ובין היתר גם לשפר כמה מההליכים שנקבעו בו, והשניים

- השיפור וההארכה - כרוכים זה בזח.

בעת הדיון בוועדה הציעו שלושה מחברי הוועדה, חברי-הכנסת וירשובסקי,

סולודר ופורז, תיקון לסעיף 3 בחוק הליכי תכנון ובנייה, סעיף שלא נכלל בהצעת

החוק הממשלתית, העוסק בהרכבה של הוועדה לבנייה למגורים ולתעשייה על-פי החוק

הזה. כל שאלת הרכב הוועדה, שאיננה כלולה בחוק, היא שאלה שנויה במחלוקת.

התעוררו ואמרו שצריך איזון אם מוסיפים את החברים שחברי הכנסת ביקשו להוסיף

אותם.

לסיכום, השאלה. הזאת חורגת מהנושא של הצעת החוק, לא היתה בקריאה הראשונה

בפני המליאה, היא יכולה להביא לסירבול הליך החקיקה ולכן הציע יושב-ראש ועדת

הפנים ואיכות הסביבה לקבוע שזה נושא חורג מגדר הנושא של הצעת החוק.
אי פורז
היועץ המשפטי אמר שמטרת הצעת החוק היא גם להאריך את המועד וגם לשפר את

החוק. בהצעת ההוק הממשלתית המקורית היה הרכב שונה לוועדה הזאת. לבסוף,

בניגוד למוסדות הממשלה, החליטה הוועדה שנציגי משרד המשפטים והמשרד לאיכות

הסביבה לא יהיו חברי ועדה אלא יועצים. יש התנגדות הריפה לחוק הזה. הוא נועד

לפעול באותה תקופה בה חשבנו שהעולים יגורו ברחובות והזדרזנו לעשות הכל

במהירות. יש תזכיר מפורט של המשרד לאיכות הסביבה שצריך להמית את החוק, ויפח

שעה אתת קודם.

כדי לשפר את החוק הצענו שאותם שניים, נציג משרד המשפטים ונציג המשרד

לאיכות הסביבה שקודם היו בגדר יועצים, יהיו חברי הוועדה. הם אינם עוכרי ישראל

ואינם אנשים רעים, הם יתנו את הדעת גם לנושא של איכות הסביבה. מתוך היכרותי

את המערכת המשפטית, נציג משרד המשפטים הוא פרקליט המחוז או סגן פרקליט המחוז,

וישיבתו בוועדות האלה היא חשובה לקבלת הכרעות נכונות.
היו"ר חי קורפו
מח אתה משיב לטענה של חריגה מהנושא?
אי פורז
כאן לא מדובה ו-ק על הארכת תוקף החוק הקיים אלא על שיפור, ושיפור יכול

לבוא על-ידי שיפור בהרכבה של הוועדה.

י י מצא;

הכינוי "עוכרי ישראל" איננו מתאים כאן, כולם נציגים טובים ויוצאים מן

הכלל. כאשר קיבלנו את החוק הזה היה ויכוה יסודי לגבי הרכב הוועדה ומצאנו

איזון מסויים. לפתוח את הענין הוא נושא חדש לחלוטין. אולי אלה שרוצים להמית

את החוק - לא המשרד לאיכות הסביבה - ימיתו אותו בצורה הזאת, כי כל הנושא ייפתח

מחדש וכל המשרדים, כולל הרשויות המקומיות, ירצו נציגות הדשה, והאיזון העדין

שהשגנו יופר. לא רציתי להביא להמתתו של החוק כי זו תהיה הפקרות ולכן עמדתי על

כך שזה נושא חדש. הנקודה היא הארכת החוק בארבעה חודשים על-מנת שאפשר יהיה

לסיים דברים העומדים על הפרק.
היו"ר חי קורפו
היועץ המשפטי של משרד הפנים רוצה להוסיף כמה דברים, בבקשה.
יחזקאל לוי
חוועדות לבנייה ולמגורים מורכבות היום משני שליש נציגים של משרדי הממשלה

ושליש נציגים של השלטון המקומי. היחס הזה דומה ליחס הקיים בוועדות המחוזיות.

ברגע שמערערים את היחס שבין נציגות השלטון המקומי לבין הנציגות של השלטון

המרכזי - כל המבנה של הוועד-ה עלול להתפורר. לכן חשוב לשמור על מסגרת קומפקטית

ועל האיזון העדין הזה.
אי פורז
זה לא נושא חדש.
היו"ר חי קורפו
אני מעמיד זאת להצבעה. מי להכרה בטענה שהנושא הוא נושא חדש? מי להכרה

שזה חלק מהנושא?

הצבעה

הטענה של נושא חריג לא נתקבלה

הקמת ועדה מיוחדת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. התשנ"ב-1992
היו"ר חי קורפו
הסעיף הבא על סדר היום: הקמת ועדה מיוחדת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,

התשנ"ב-1992, שעסקנו בו בישיבה הקודמת. הבאתי לידיעתו של שר הבריאות את תוכן

הדיון ומסרתי לו כי הוועדה רוצה לשמוע מפיו תשובות על מספר שאלות שעלו בישיבה.

השאלה הבסיסית היתה האם אנחנו רוצים להביא את החוק הזה לכלל גמר בכנסת

הנוכחית, או שנהיה מוכנים לחחיל על זה את חוק הרציפות לכנסת ה-13.
שי וייס
זה לא אנחנו, זו הכנסת ה-13.היו"ר חי קורפו;

ההתחייבות היא שלנו. גם לגבי חוקים אחרים חיתה הסכמה שהממשלה תכריז שהיא

תהיה מוכנה לכך, זה תלוי בהחלטת הממשלה שתקום.

שר הבריאות, שיזם והגיש את החוק, יציג את הבקשה שלו כדי שלהברי הוועדה

יהיה ברור בפני מה אנחנו עומדים.
מי גפני
מי מחליט על הרציפות - הממשלה הבאה או הכנסת הבאה?
היו"ר חי קורפו
הממשלה מבקשת מהכנסת הבאה. החוק תוקן כך שגם הכנסת יכולה לבקש החלת

רציפות.

שר הבריאות אי אולמרט;

ההחלטה על הרציפות היא הצעת חוק שהכנסת צריכה לאמץ. לגבי הצעות הוק

ממשלתיות שעברו בקריאה ראשונה המסורת היתה שהממשלה מחליטה על איזו מהן להגיש

בקשה להחיל את דין הרציפות.

לגבי המתכונת שביקשנו. לא יכולתי להשתתף בישיבה בשבוע שעבר, אבל שוחחתי

עם חבר-הכנסת רמון ואני יכול להעיד שלא היתה טענה לגבי הוועדה במתכונת הזאת,

דהיינו ועדה מיוחדת ולא ועדת העבודה והרווחה. הנימוק לכך הוא פשוט: בעבר,

כאשר הועבר חוק ביטוח בריאות ממלכתי כהצעה ממשלתית בקריאה ראשונה, בהסכמה בין

הליכוד למערך, הוקמה ועדה מיוחדת שאני התכוונתי לעמוד בראשה. היא קיימה

דיונים אבל לא סיימה את עבודתה כי היא לא השיגה רוב פרלמנטרי.
אי פורז
היושב-ראש העיר שצריך ועדה לא מיוחדת כדי שיהיה לזה סיכוי לעבור.
שריד
אנחנו כלל לא שותפים אם יש הסכמה בין הליכוד למערך.
שי וי יס
אי ן הסכמה.
שר הבריאות א' אולמרט
אמרתי שבעבר היתה הסכמה כזאת והוקמה ועדה. זו לא מין המצאה שהומצאה בגלל

נסיבות מסויימות עכשיו, אלא דבר שהיה קיים בעבר.
מי גפני
חבר-הכנסת שריד העיר שחוץ מן המערך והליכוד יש למעלה משליש מחברי הכנסת

שאי נם נמנים על זה.שר הבריאות אי אולמרט;

זו המתכונת הנכונה. לגבי העיתוי והאפשרויות הפתוחות עד תוס הקדנציה

הזאת. אין לי שום כוונה לנסות להעביר כאן חוק בתרגילי הטיפה. ההוק הזה הוא

חשוב, מרכזי ויסודי מדי מכדי שיועבר באישון לילה בתרגיל של חטיפה, בלא דיון

יסודי ובלא מאמץ להגיע לחסכמה בין כל הגורמים הקובעים בכנסת על-מנת שתיווצר

תמיכה רחבה, ואני לוקח בחשבון אפשרות של שינויים כתוצאה מההסכמה הזאת. יחד עם

זה, אני לא מציע להגיד שעבר הוק ולדהות את עצם הדיון.
באופן לא פרובוקטיבי אני אומר
הרי אין כלל ויכוח, גם מצד אלה ששוללים

את העמדות שאני מביע, כי יש צורך דחוף בהסדר בעיות הבריאות של מדינת ישראל,

מעבר ומעל לכל ויכוח פוליטי. כאשר הוועדה הזאת תשב ותדון בעניינים היא תבין

כמה זה דחוף וכמה זה יהיה בלתי אחראי לוותר על הסיכוי להגיע להסכמה בנושא הזה

ולדחות אותו מבלי לעשות משהו במשך למעלה מחצי שנה ואולי אפילו יותר. הענין

עומד על כרעי תרנגולת ועלול להיווצר משבר חמור - אני אומר זאת גם לאנשי מפלגת

העבודה - במיוחד בגופים שלכם יש ענין מיוחד בהם. אינני אומר זאת כהאשמה ולא

לצורך ניגוח. קבעתי למחר פגישה עם מזכיר ההסתדרות כדי לדון בנושאים הללו מתוך

רצון להגיע להבנה, אני לא מחפש מאבק, אלא קודם כל להגיע להבנה.

אם נצליח להגיע להבנה - מה טוב. אתם מכירים את הפריסה של התמיכה

הפרלמנטרית וכי אם לא תהיה הסכמה, לפחות בין הגורמים שהיוו את הרוב שהעביר את

החוק הזה בקריאה ראשונה, עלול לא להיות רוב לחוק הזה. חלק מהגורמים האלה

הודיעו פומבית - אני מכבד אותם - שהם תומכים במסגרת החוק אבל יש להם כל מיני

הסתייגויות שירצו להגיע לגביהן להבנה. יכול להיות שלא נגיע להבנה וממילא לא

יהיה סיכוי להעביר את ההוק בקריאה שניה ובקריאה שלישית במושב הזה עד תום

הקדנציה. אבל אם יש סיכוי - אני מציע לתת אפשרות לסיכוי הזה.

אני אומר בצורה ברורה לוועדת הכנסת: אין כאן נסיון לעשות חטיפה. הוועדה

הזאת תקיים את דיוניה, תשמע את כל הגורמים ותנסה לגבש הסכמה ואני מקווה שיוכל

להיווצר בסיס להסכמה הזאת; אם לא תיווצר הסכמה - ממילא הענין לא יעלה בכנסת

הזאת ואז בתום הבחירות, לאחר כינוס הכנסת החדשה ומוסדותיה, או שיבקשו להחיל את

דין הרציפות על החוק הזה או לא.

לגבי ההרכב של הוועדה.
י' צבן
אדוני מתכוון להשתתף בכל ישיבות הוועדה?
שר הבריאות אי אולמרט
אינני יודע אם אוכל להשתתף בכל הישיבות, אבל בוודאי בחלק ניכר מהן.

הודעתי שלא אטול על עצמי שום תפקיד במערכת הבחירות על-מנת שאוכל לעסוק בנושא

הזה ואבוא לכל ישיבה שאוזמן אליה, זה לא יהיה אוטומטי. אקדיש לנושא את מלוא

הזמן.
חי מירום
איזה הגיון יש בזה?
שר הבריאות אי אולמרט
ההגיון הוא המצב הכמעט נואש של מערכת הבריאות, שלכם צריך להיות ענין

, בתקינותה לפחות כמו הענין שיש לי. אל תשלו את עצמכם שעל-ידי הזרקות של כסףממשלתי במשך החודשים הבאים אפשה יהיה להציל את הענין, כפי שנעשה בשבוע שעבר

כאשה קופת-חולים הכללית עמדה על סף אי-תשלום משכורות במצב כספי נואש מאין

כמוהו. אני לא מדבר כאן על בעיות תיאורטיות, יש בעיות קשות מאוד ובסופו של

דבר זה יכה בכולם ואף אחד לא ירוויח מזה. אני לא משחק פה על פוליטיקה, אני

אומר לכם את הדברים האלה כשר הבריאות בצורה המחייבת ביותר.

חשבתי שהדרך הנכונה להקים את הוועדה תהיה אם היושב-ראש שלה יהיה מטבע

הדברים מהקואליציה - אינני מסת'-ר זאת - וממלא-מקום יושב-ראש הוועדה צריך להיות

מהסיעה האופוזיציונית הגדולה ביותר, וזאת מתוך הגישה שנוכל לעשות מאמץ מכסימלי

כדי להגיע להסכמה.
ש' וייס
הנושא מוצה, אנחנו יודעים פחות או יותר מה הן העמדות, והעמדות הן

פוליטיות וענייניות. אני מסרב להכיר בהפרדה בין פוליטי לענייני, כי אם תהיה

הפרדה כזאת, על כולנו להתפטר מהבנין הזה. אנחנו מנסים להתייחס לנושאים דרך

הפריזמה הפוליטית, באמצעות השליחות שאנחנו ממלאים, מתוך הכרה פנימית שזה
ענייני. כל הזמן אומרים
א-פוליטי. זה הבית הפוליטי ביותר, ואם הוא א-

פוליטי - כדאי לפזרו או למנותו. גם ההחלטה איזה אופי צריכים לשאת שירותי

הבריאות וארגוניהם היא החלטה פוליטית.
אי רובינשטיין
השאלה היא אם שירותי הבריאות צריכים להיות פוליטיים?
שי וי יס
לא, שירותי הבריאות צריכים להיות טובים מאוד.

לאור העובדה שההצעה כבר עברה בקריאה ראשונה והתהליך הפרלמנטרי חייב

להימשך ואי-אפשר להפסיקו - אני בטוה שלאף אחד אין כוונה לשבש את הנסיון להגיע

להידברות תוך השלבים השונים - הטבעי ביותר שתטפל בזה ועדת העבודה והרווחה, מה

גם שיושבת-ראש הוועדה הזאת ידועה כמי שיש לה בקורת עניינית, א-פוליטית ונוקבת

בכמה עניינים הקשורים 'להסתדרות ולקופת-חולים. על הרקע הזה אין ספק שהיא תעשה

מאמץ עליון לקיים דיון פרלמנטרי הוגן וענייני. ממילא, אם לא נגמור את החוק

בכנסת הזאת, ואני לא בטוח שנצליח, לא יהיה טוב אם נעשה את ההחלטה הסופית

באווירה של פגרה, בחפזון, על רקע ויכוח פוליטי סוער ומשסע. אם נחליט על איזו

המשכיות לכנסת הבאה, הרי כוועדה משותפת או מיוחדת כלל אי-אפשר יהיה לגלגל את

הענין ובכנסת הבאה יצטרכו לעשות את ההחלטות מחדש. לכן, המסלול ההוגן והטבעי

הוא להעביר זאת לוועדת העבודה והרווחה.
י י שריד
אני לא ידוע כאוייבו המושבע של שר הבריאות ולא של ההוק הזה. כשאני מנסה

לגייס את המידה העיליאית של הענייניות ביחס לחוק הזה, ברור לי לגמרי שאי-אפשר

לעסוק בחוק הזה באופן רציני. אף אחד מאתנו איננו אשם בכך שהחוק הגיע מתי שהגיע

ואין טעם לשאול למה הוא לא בא לפני שנה או שנתיים, המסך יורד עכשיו.

אם תהיה ועדה מיוחדת או ועדת העבודה והרווחה - אני לא אהיה חבר הוועדה

הזאת - אבל נניח שחבר-הכנסת יאיר צבן יהיה חבר-הוועדה הזאת הוא יצטרך לפנות

יום אחד בשבוע לפחות לענין הזה, ויש הגים באמצע: פסח, יום העצמאות, שבועות.

מישהו יכול לפנות יום כ-די לבוא ולדבר על חוק בריאות ממלכתי? זה רציני? אין

לזה שחר.היו"ר חי קורפו;

ביקשתם שהכנסת תמשיך לשבת.

י' שריד;

מי שאומר כי בתקופת הבחירות, בין כל השבתות והחגים, אנשים יבואו לכאן כדי

להקדיש יום שלם פעם בשבוע לענין חוק בריאות - זה לא רציני. אחת מן השתיים:

או שזה דבר לא טוב; או שיבואו אנשים שלא זה עיקר עניינם.
כבוד שר הבריאות, אתה אומר
לא פוליטי. כשעוסקים בדבר כזה והבחירות בפתח

- הכל נשקל. אנחנו לא מלאכים. אפשר בכלל להעלות על הדעת דיון ענייני על-פי

שיקול של בחירות? אתה גורם עוול לחוק שלך, כי אם אתה רוצה שלא יהיו לדיון הזח

טונים פוליטיים, או מפלגתיים - כפי שאתה קורא לזה - אסור לך להביא את זה בזמן

בחירות. מי שמביא הוק בזמן בחירות יודע ששיקול הדעת איננו ענייני.

לכן אני לא מייחס חשיבות לאיזו ועדה הענין יעבור כי לכל הדיון הזה אין

שחר, הוא לא יתקיים, לא יגיעו לשום הסכמה, לא יעבדו עליו וחבל על הזמן.
מי גפני
לחוק הזה יש היבט פוליטי והיבט ענייני. שמעתי רבים ממפלגת העבודה שדיברו

נגד המצב שיהיה בשנים האחרונות וקיים היום. הם דיברו בעד החוק הזה אבל הצביעו

נגדו, כמצוות מפלגתם, כך שמאחורי הענין עומד שיקול פוליטי וצריך לעמוד לשיפוט

הבוחר על ענין שהוא די מרכזי בחיים שלנו.

יש גם שיקולים ענייניים, ואני מבין שאליהם התכוון השר: איזה חוק אנחנו

מקבלים, חוק שיביא למצב יותר טוב למען בריאות האזרחים ובצורה שלא יהיה יותר

גרוע ממה שהיה קודם.

צריך להקים ועדה שצריכה לשבת ולדון באופן ענייני על הנושא הזה. יש

אפשרות לשבת בישיבות - אתם עצמכם טענתם שהכנסת יכולה להמשיך ולשבת. אינני

בטוח שיסיימו את עבודת הוועדה, אבל הוועדה צריכה להתחיל לדון כי זה נושא שהיה

צריך לדון עליו כבר מזמן. אני תומך בהקמת ועדה, ויש לעשות זאת במהירות.
י' צבן
ועדת העבודה והרווחה הקדישה 17 ישיבות לחוק בטיפול בחולי נפש, להכנתו

לשלוש קריאות, וזה רק תחום אחד במערכת. על חוק זכויות החולה, שעומדים להביאו

השבוע לקריאה ראשונה, ישבו עד עכשיו במשך 8 ישיבות רשמיות של הוועדה, ו-12

ישיבות לא רשמיות שהיו יותר פרודוקטיביות, בסך הכל כ-20 ישיבות להכנה לקריאה

ראשונה, ואני מעריך שבין הקריאה הראשונה לקריאה השניה והקריאה השלישית יהיו

עוד כ-12 ישיבות. כדאי שיושב-ראש הוועדה יספר לחברי הוועדה כמה ישיבות כבר

היו בכל הוועדות המיוחדות שהוקמו, שלא הגיעו לכלל סיכום. מדובר על הרבה

ישיבות.

מדובר על תקופה בה עומדים לרשותנו כ-9 שבועות ולהערכתי הכנת החוק הזה

דורשת כ-15 ישיבות. זה לא יום אחד בשבוע, אלא לפחות יומיים-שלושה בשבוע עם

עבודה של שעות רבות. מי שרוצה לצבור עוד שתי נקודות - שיבושם לו.

אני בטוה שכדי לאפשר לוועדה לקיים דיונים אובייקטיביים ולא לעמוד תחת

הפרוז'קטורים של מערכת הבחירות, הליכוד יציע לנטרל את הנושא של הבריאות במערכת

הבחירות בצורה כזאת שהמערך, הליכוד וגם אחרים לא יעסקו בנושא הזה. זה לא

רציני, ואידך זיל גמור.חי מירום;

אדוני השר, אני שייך לקבוצת לא מבוטלת במפלגת העבודה שמצדדת בחוק ביטוח

בריאות ממלכתי ושוללת את האופן בו מתנהלת היום קופת-החולים הכללית. באופן בו

אתה מעמיד את הענין, אתה מאלץ אנשים כמונו, בתוך מפלגת העבודה, להפוך

לפוליטי ים, ללא ענייניים, ולהתנגד לדברים שבניחותא, בעבודה יסודית ורצינית

ניתן היה לחשוב עליהם ולהגיע לנקודה שונה מזו בה אנחנו נמצאים עכשיו. חשוב

שתדעו כי אם יפעל פה המכבש הקואליציוני ותוקם ועדה כזאת, זה חטא לרעיון.

קריאות;

אין מכבש קואליציוני.

חי מירום;

גם אם יהיה רוב מקרי, זה יחטא לענין כפי שהצגת אותו, אדוני השר. מן

הראוי היה להמתין, לעבור את מערכת הבחירות ולהקים ועדה רצינית, ואז יהיה יותר

ברור כיצד ניתן להגיע לתוצאות.

היו"ר ח' קורפו;

אדוני השר, אני מבין שאתה רוצה להגיב, בבקשה.
שר הבריאות אי אולמרט
חבר-הכנסת מירום, מה שאתה אומר נשמע יפה, אבל אתה יודע שזה לא אמיתי.

העמדה של אנשים כמוך, שאמרו שהם בעד שינויים, בעד בדיקת אפשרויות ואולי בעד

תמיכה במהלכים, לא עמדה, לצערי, במבחן הבסיסי של התמודדות עם הענין בשלב שבו

עוד אפילו לא צפו את הקדמת הבחירות - כי הטיעון העומד עכשיו על הפרק הוא:

מחר יש מערכת בחירות ואתה כופה על אנשים כמונו. אני לא בא אליכם בטענות, יכול

להיות שאין ברירה. לפני שהחוק הזה הוכן לקריאה ראשונה, כשביקשתי להיפגש עם

הקבוצה הזאת מאנשי מפלגת העבודה בנסיון לתאם עמדות באופן ענייני, מתוך אותה

גישה שהזכרת, חבר-הכנסת מירום, שיש לכם בקורת, אתם לא מסכימים ואתם בעד

שינויים - אי-אפשר היה להוציא לפועל את הפגישה הזאת משום שהיו רגישויות

פוליטיות. זה לגיטימי.

מי שטוען שהוא נושא דגל של שינוי והולך למערכה ואומר שזו העמדה הנכונה

ומותח אותה בקורת שאני מותח, איננו יכול להשתמש בטיעון הזה. הוויכוח הוא לא

על השאלה אם יש בנושא רגישות פוליטית, מוסכם על כל הצדדים שיש רגישויות

פוליטיות, אלא שחלק מהחברים, כמו חבר-הכנסת חיים רמון, אומרים שבאופן בסיסי

צריך לעשות שינוי, אז מי שטוען שצריך לעשות שינוי לא יכול לטעון בעת ובעונה

אחת את ההיפך. זה לא קשור במועד זה או אחר, גם אם זה היה במועד מאוחר יותר או

מוקדם יותר, קרוב לוודאי שחיתה נטענת אותה טענה, כי ידה של המשמעת המפלגתית על

החברים היתה כבדה. זו לא תופעה חדשה, זו תופעה מוכרת, לכן נקרא לילד בשמו
ונגיד
יש ההלטה של המפלגה המחייבת אותנו ולא נוכל להצביע בעד זה בין אם זה

יהיה בחודש אפריל ובין אם זה היה חצי שנה קודם לכן. מי שאומר, כפי שטוען חבר-

הכנסת רמון, שאני עושה לו עוול כי אני מכריח אותו להצביע אולי בניגוד לדעתו,

ובעצם הוא בעד שינויים - יתכבד ויצביע בעד שינויים; אם הוא לא יכול להצביע

בעד שינויים משום שהעיתוי לא נוח ומשום שבמפלגה לא אוהבים את זה ומשום

שהמנגנון ההסתדרותי של קיסר מאיים ערב הפריימריס עם אקדח על כל מי שיצביע,

ואתם לא יכולים להצביע - זח לגיטימי, זה חלק מהחיים הפרלמנטריים, זה קורה

לכולנו.לדעתי אין כאן שאלה של עיתוי. אמרתי לוועדה בצורה מפורשת שאם הוועדה הזאת

לא תגיע בתהליך הדיונים הטבעי להסכמה וההוק הזה לא יגיע לקריאה שניה ולקריאה

שלישית - אין חשש בעצם הקמתה של הוועדה ואין נסיון לעשות חטיפה בתקופה פוליטית

רגישה. המשבר במערכת הבריאות לא יכול לקהת הפסקה למשך הצי שנה רק בגלל שעכשיו

לא נוח לנו להתמודד אתו. התוצאה שתתקבל מהקפאת הנושא עלולה להיות המורה לאין

ערוך למערכת הבריאות ולגורמים השונים המהווים את מערכת הבריאות מאשר הנסיון

להגיע להבנה כזאת.

אני אופטימי שניתן להגיע להבנה. עובדה היא שמרבית הגורמים מדברים על כך

שהם בעד חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בעד עיגון זכויות לסל שירותים במסגרת חוק,

ובעד זה שכל המשאבים הנאספים לבריאות יועברו למערכת הבריאות ולא למקורות

אחרים. אם כל הגורמים הללו מסכימים לעקרונות שהם היסוד של הצעת ההוק הזאת,

אפשר לדון בכמה נושאים לא במסגרת של 3-2 ישיבות, אבל גם לא במסגרת של 200

ישיבות, אלא אם מישהו אומר שהוא בעד ביטוח בריאות אבל באופן ממשי אין לו

כוונה שייעשה שינוי כלשהו. אם כך, צריך לקרוא לדברים בשמם ולא להעמיד פנים

שמישהו רוצה לעשות שינויים במערכת הבריאות.

היו"ר חי קורפו;

אין לי ספק שההוק הזה לא יעבור אם לא תהיה לגביו הסכמה רחבה. מאידך,

משתמשים בנימוק שאנחנו יכולים לחטוף את העברת ההוק, באותה מידה אפשר לחטוף את

שלילת החוק, אין קושי להעביר אותו לוועדה, והוועדה יכולה להציע להסיר את ההוק,

עם פגרה או בלי פגרה; עם בהירות או בלי בהירות; אם יהיו עסוקים או לא - הכל

יהיה כשר. איננו רוצים את שתי הדרכים האלה כי איננו רוצים להיות תמימים, אבל

גם לא שוטים.

אנחנו צריכים להבטיח שההוק הזה לא יעבור, יוחל בחוק הזה, הוא יקבל את

הטיפול הנכון והוא לא יוגש לכנסת הנוכחית אם לא תהיה הסכמה רחבה.

יצחק לוי;

אין אפשרות לעשות את העבודה בשלושת החודשים הקרובים ויש רק אפשרות להשאיר

זאת לכנסת הבאה.
היו"ר חי קורפו
עקרונית, אני מסכים אתך, אבל בואו נהיה מעשיים.

שי דורון;

הנושא מאוד מורכב ואני מבקשת התייעצות סיעתית.

היו"ר ח' קורפו;

נקיים את ההצבעה במועד אחר, באזהרה לכל חברי הוועדה.המשך הדיון בהרחקת השר אהוד אולמרט וחה"כ רחבעם זאבי מישיבת

הכנסת מיום 29.1.92 ובתלונות השר אולמרט וחה"כ זאבי על התנהגותו

של סגן יו"ר הישיבה חה"כ נואף מסאלחה

היו"ר הי קורפו;

אנחנו ממשיכים את הדיון בהרחקת השר אהוד אולמרט וחבר-הכנסת רחבעם זאבי

מישיבת הכנסת מיום 29 בינואר 1992 ובתלונות השר אולמרט וחבר-הכנסת זאבי על

התנהגותו של סגן יושב-ראש הישיבה חבר-הכנסת נואף מסאלחה. קיימנו שתי ישיבות

בענין הזה. ביקשתי את סגן יושב-ראש הכנסת, חבר-הכנסת מסאלחה להיות נוכח היום

כדי לסכם את הדיון. הוא סירב לבוא ואמר שנחליט מה שנחליט, זה איננו מפריע לו.

בינתיים התוספה עוד בקשה, אבל לא נדון בה היום. נמצא כאן שר הבריאות, ומאחר

שהוא אחד הנוגעים בדבר, רציתי שנשלים את הדיון בענין.

ברוה היושב-ראש, רציתי שנציע לעשות סולחה, אבל אי-אפשר לעשות זאת מאחר

שחבר-הכנסת מסאלחה איננו כאן. לכן אנחנו ניגשים להמשך הדיון. אנחנו עומדים

לצפות בקלטת מישיבת המליאה שתכריע בין הגירסות.

י' שריד;

אני מבקש התייעצות סיעתית.

(מוקרנת קלטת וידאו מישיבת המליאה ביום 29.1.92}
אי פורז
מה תפקידה של ועדת הכנסת בסיטואציה כזאת?

היו"ר חי קורפו;

אחרי שהוצא חבר כנסת ממליאת הכנסת, על-פי הוראת התקנון תפקידה של ועדת

הכנסת לדון בכך.

לאור העובדה שחווינו את הענין, אני סבור שאנחנו יכולים להחליט שסגן יושב-

ראש הכנסת, הבר-הכנסת מסאלחה, נהג באגרסיביות רבה מדי וטעה בשיקוליו

ובהתערבותו היתרה בדברי הברי הכנסת, גם יצר תקדים שלא היה מעודו בכנסת, כאשר

יושב-ראש הישיבה מוריד שר מן הדוכן. נראה שיש צורך להעיר לחבר-הכנסת מסאלחה

אבל אינני רוצה להגיע לכלל נזיפה.

אי פורז;

היו שני מקרים, אבל אני מניח שאנחנו מדברים כרגע רק בעניינו של השר

אולמרט.
חי וייר חי קורפו
אני מציע לקשור את זה כי הוא אמר גם להבר-הכנסת ריבלין שיצא, אני שמעתי

זאת.

אי פורז;

בקטע של השר הוא הגזים. בקטע של חבר-הכנסת זאבי הוא טעה בשיקול הדעת בכך

שלא איפשר לו לשאול שאלה נוספת, אבל מצד שני הוא הזהיר אותו שלוש פעמים.ר' זאבי;

ברצף של אוטוסטרדה. למדתי שנותנים התראה בפעם וזראשונה כדי להירגע, הוא

נתן לי שלוש פעמים בשביל להעיף אותי.
שר הבריאות אי אולמרט
כפרלמנטר ותיק אני אומר כי בישיבה הזאת היושב-ראש הפר את כל כללי

ההתנהגות המקובלים. בלי שום קשר לחבר כנסת זה או אחר, היו מקרים שיושב-ראש

הרחיק חבר כנסת בשלוש קריאות לסדר ברצף ואמר: אני קורא אותך לסדר בפעם ראשונה,

שניה ושלישית, אבל -זה קרה אחרי חצי שעה או שלושת רבעי שעה של מהומה, עם צעקות

והתפרעות, כשהוא אמר "אני מבקש ממך" שוב ושוב, והוא ראה שזה לא עוזר. כאן, זה

לא היה המקרה הזה, כמו שזה לא היה במקרה שלי.

במקרה שלי ראיתם את חבר-הכנסת רענן כהן מתפרץ וצועק עם תנועות ידיים, הוא

לא הפריע פחות מחבר-הכנסת זאבי. למה כאן הוא לא קרא לסדר?
אי פורז
אני מוכרה לומר שהיה קי נטור.
שר הבריאות אי אולמרט
אתה לא ראית את החלק הראשון של הישיבה.
אי פורז
אני אומר לך בידידות שנהגת כלפי חבר-הכנסת מסאלהה קצת בהתנשאות, השר היה

קצת ארוגנטי.
היו"ר חי קורפו
הוא חש כך, אבל זו לא היתה התנשאות.
שר הבריאות אי אולמרט
אני הייתי בכנסת כאשר היה מופיע בה ראש הממשלה המנוח מנחם בגין, גולדה

מאיר, יעקב הזן ומאיר יערי שהתווכחו בה. כאשר נואם - לא שר - דיבר ברשות מעל

הדוכן וקראו לו קריאת ביניים, והוא העיר הערות סרקסטיות, ואתם יודעים כבר מה

נאמר, האם יעיז היושב-ראש להפסיק אותו ולהגיד לו: מה אתה מעליב אותו, מה אתה

פוגע בו, הוא דוקטור?

איך התחיל כל הענין? הולך חבר-הכנסת רענן כהן ומטיל בי שיקוצים נוראיים

כשהוא מדבר. הפניתי את תשומת-לבו של היושב-ראש ואמרתי לו: אדוני היושב-ראש.
הוא אמר
כשאתה תדבר, אתת תוכל להשיב, אף אהד לא יפריע לך. כשהוא גומר את

דבריו ואני עולה לדוכן, רואה לנכון יושב-ראש הישיבה - שהוא יושב-ראש - לומר
כהאי לישנא
נאום אופוזיציוני קלסי. אני מסתכל על היושב-ראש ואומר לו:

אדוני היושב-ראש, אינני בטוח שזה מתפקידך לתת פה ציונים על הנאום, זה פשוט לא

מקובל. כשאני עונה לו - ואני עונה לו באופן סרקסטי - אני אומר לו: תאזין,

אולי תלמד משהו ואז הוא מפסיק אותי. אני אומר לי ושב-ראש: אמרתי לך שהוא לא

יתן לי להשיב לו.אי פורז;

גם אתה איבדת את קוה הרוח.

שר הבריאות אי אולמרט;

אתה יושב חצי שעה ושומע דברי הבל מאדם שהוא בור ועם-הארץ, למרות שהוא

דוקטור - אז לפעמים מתרגזים.

אי פורז;

ב-90% מהזמן אנחנו שומעים פה דברי הבל.

שר הבריאות אי אולמרט;

אני חושב שלא יהיה נכון לעשות הפרדה במקרה הזה.

אי פורז;

הוא לא התנצל בבירור בלשכת יושב-ראש הכנסת?

שר הבריאות אי אולמרט;

לא רק שהוא לא התנצל, אלא שכאשר חבר-הכנסת קורפו אמר פה בישיבה הראשונה;

אני מבין שהתנצלת - הוא אמר; לא התנצלתי.

יש פה כללי משחק שצריך לקיים אותם.

ר' זאבי;

אני רוצה להזכיר לכם כמה נקודות.

ראשית, סגן היושב-ראש טעה בכך שהוא השתמש כלפי בסגנון של קריאה לסדר בפעם

ראשונה, שניה ושלישית ברציפות. ראיתי שהוא עשה אותו הדבר לשר הבריאות.

שי יעקבסון;

עשו זאת רבים לפניו.

ר' זאבי;

יכול להיות, אבל לא בנסיבות כאלה. אני יושב בכנסת רק שלוש שנים, אני

יושב בה ברציפות מהתחלה ועד הסוף וכמעט שלא קראתי קריאות ביניים, אני יושב

בשקט. בישיבה בה אנחנו דנים, חברי כנסת אחרים נכנסו, צעקו והלכו, ביניהם כאלה

שמסרו את המסר שלהם כי הם לא קיבלו את רשות הדיבור. למשל, חבר-הכנסת חגי

מירום לא קיבל את רשות הדיבור והוא אמר מה שאמר בקריאת ביניים והיושב-ראש לא

אמר לו; אני מפסיק אותך וקורא אותך לסדר בפעם ראשונה, שניה ושלישית.

אני נהגתי לפי המושגים שלי בנימוס. לפני הישיבה באתי אל מר דוד לב

וביקשתי להירשם לשאלה נוספת. הוא אמר לי; אני לא יכול, אתה צריך להרים את

היד ואני אזכור את זה. והנה, הוא נתן לשלושה מה שקראתי "מאותו מין", ולדעתי

הוא נתפס במלה שהוא לא הבין אותה נכון. על סמך מה אני אומר את זה? הוא אמר

"גם אני מאותו מין", אולי הוא חשב שאני מתכוון לומר אתם ערבים, אתם

פלשתינאים. לא, אתם מאותו מין - מאותה השקפה.בנושא כזה אין אופוזיציה וקואליציה. בנושא כזה, אמר לי גם י ושב-ראש

הכנסת, שחבר-הכנסת מסאלהה שגה בשיקול דעת.

אני מוחה על זה שהוא גם ביקש מהסדרנים להוציא אותי. ברגע שהוא אמר לי

שלוש פעמים לצאת - קמתי ויצאתי. איזה מין סגנון זה שהסדרנים יוציאו אותי,

אני סרבן?

ש' יעקבסון;

אם החבר לא י וצא.
רי זאבי
הוא ציווה מייד את הסדרנים להוציא אותי. אני סרבן, סרבן יציאה?

אני הייתי אחד מאלה שבחרו בו כסגן יושב-ראש הכנסת. אני לא מהסיעה שלו

ולא מהמחנה שלו, אבל השבתי שבמדינה שיש בה 17% ערבים, מכובד שיהיה סגן י ושב-

ראש כנסת ערבי ואת מי שהם יציעו מתוך הערבים שישנם אצביע בעדו, והצבעתי עבורו.

קיימתי אתו ידידות בכל התקופה הזאת ויום לפני כן אפילו אכלנו צהריים יחד. לפי

דעתי הוא איבד את שלוות רוחו ואת שיקול הדעת שלו. מילא לגבי, אבל ראיתי את

הקטע בסרט של שר הבריאות.
היו"ר חי קורפו
ז ו היתה בקשה.

שר הבריאות אי אולמרט;

הוא אמר ייצאיי, "אני מוציא אותך מהמליאהיי.
ר' זאבי
הוא אמר. אני לא מאלה שצריך להגן על חברי כנסת אחרים, בוודאי לא על חבר

כנסת ותיק שהוא גם שר, אבל אין הדעת סובלת מה שהוא עשה לשר בישראל. אני לא

יודע מה עקץ אותו ואיזה לילה עבר עליו, שלוש פעמים באותו יום הוא נהג שלא

כשורה. היות ואני מתמיד לשבת בשקט גם במליאה וגם בוועדות, כשפעם אחת הרגשתי

נפגע - הוא לא היה צריך לקרוא לי שלוש פעמים לסדר באוטוסטרדה ולצוות את

הסדרנים לזרוק אותי כאילו אני חפץ או שאני ממרה הוראות.

הסגנון שיושב-ראש הוועדה מציע הוא מתון מדי לגבי הנזיפה שהאיש הזה ראוי

לה.
הי וייר חי קורפו
אני מציע שנאמר כי הוועדה דנה בישיבותיה בימים - נכניס את התאריכים -

בהוצאתו של חבר-הכנסת רחבעם זאבי ממליאת הכנסת בישיבתה מיום 29.1.92, וכן

בהוצאתו של השר אהוד אולמרט ממליאת הכנסת בישיבתה מיום 29.1.92.
רי זאבי
זה היה מהדוכן.היו"ר ח' קורפו;

הוועדה חייבת לדון על הוצאה מהמליאה, על הורדה מהדוכן היא יכולה לדון אם

מוגשת תלונה.

שר הבריאות אי אולמרט;

הגשתי תלונה.
ר' זאבי
הגשתי תלונה.

אותי הוא זרק בקריאת ביניים - זה לא בסדר, אבל ניחא; את שר הבריאות הוא

זרק בזמן שהוא מילא את תפקידו.

היו"ר ח' קורפו;

בניסוח צריך להיכתב כי הוועדה דנה בדברים עליהם היא חייבת לדון, על-פי

סעיפים אלה ואלה בתקנון הכנסת. וכן דנה בתלונה שכנגד של חבר-הכנסת רחבעם זאבי

ותלונתו של השר אהוד אולמרט על כך שהוא ציווה להוריד אותו מעל דוכן הנואמים

ולהפסיק את נאומו. כלומר, העובדות הן אלה: דיון האוטומטי של הוועדה, אחר-כך

התלונות שכנגד שהיו מצדו של חבר-הכנסת זאבי ומצדו של השר אהוד אולמרט.

בנוסף לזה אני מציין כי הוועדה מחליטה שיושב-ראש הישיבה, סגן יושב-ראש

הכנסת, חבר-הכנסת נואף מסאלחה, טעה בשיקול דעתו בענין מתן רשות הדיבור להבר-

הכנסת רחבעם זאבי. כמו-כן נהג בתקיפות יתרה כלפי השר אולמרט ופגע בו כנציג

הממשלה כאשר הורה לו לרדת מן הדוכן, דבר שלא היה לו תקדים בכנסת מאז כינונה,

ויש להימנע ממנו בכל מצב.
אי פורז
ויש להשתדל להימנע ממנו.
היו"ר חי קורפו
לא. זה צריך להיות: ויש להימנע ממנו. כי הוא יכול להפסיק את הישיבה.

הרי אלה שתי רשויות - הכנסת היא רשות והשר הוא רשות, יש לו אמצעים אחרים והוא

יכול להפסיק את הישיבה. אני סבור שלא נכון לסגן יושב-ראש כנסת, ליושב-ראש

כנסת, לפעול כנגד נציג של הגוף האחר, ולכן זה דבר שיש להימנע ממנו בכל מחיר.
אי פורז
הפתרון של הפסקת הישיבה נראה לי.

למרות שאני לא מצדיק את התנהגותו של חבר-הכנסת מסאלחה, לשני הנוכחים

האחרים היה אשם תורם - בלשון נזיקין. בגלל שהיה קצת אשם תורם אני נמנע.

שחרור חוקים מחובת חנהה על שולחן הכנסת
היו"ר חי קורפו
עלינו לפטור מחובת הנחה כמה חוקים ואלה הם: 1. הצעת חוק שידורי תחנות רדיו אזוריות, התשנ"ב:-1992. על-פי סעיף 113

לתקנון הכנסת, מבקשת הממשלה שוועדת הכנסת תחליט על הקדמת הדיון- בהצעת החוק

הנ"ל. החוברת הכחולה התפרסמה כבר.

אי פורז;

צריך להביא אותו היום לקריאה ראשונה?

היו"ר ח' קורפו;

כן.
אי פורז
אני מתנגד לחוק אבל אינני מתנגד להנחתו היום.

היו"ר הי קורפו;

2. הצעת חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ב-1992.

אני מניח שאין התנגדות לכך.

3. חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל של ארצות-הברית של אמריקה, התשנ"ב-

1992. זו גם כן הצעת חוק ממשלתית.

שי יעקבסון;

כולן הצעות חוק ממשלתיות.

היו"ר חי קורפו;

4. הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מסי 3), התשנ"ב-1992. זה חשוב לתפעולה

של מגן דוד אדום.

מי בעד שחרור מחובת הנחה של החוקים הנ"ל בכל הקריאות? מי נגד?

הצבעה

כל הצעות החוק הנ"ל שוחררו מחובת הנחה על שולחן הכנסת בכל הקריאות

היו"ר חי קורפו;

יש בקשה של ועדת המשנה לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים

ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992 לפטור את החוק מחובת הנחה לקריאה שניה וקריאה

שלישית.
אי פורז
בסדר.

היו"ר חי קורפו;

יש בקשה לשחרר מחובת הנהה לקריאה שניה וקריאה שלישית את חוק הליכי תכנון

ובנייה (הוראת שעה)(תיקון מסי 2), התשנ"ב-1992 - שלא נתקבלה לגביו הטענה של

נושא חדש.אי פורז;

אינני מתנגד.

היו"ר ח' קורפו;

שיחררנו את שתי הצעות החוק הנ"ל מחובת הנחה.

יש בקשה של ועדת החוקה חוק ומשפט לשחרר מחובת הנחה לקריאה שניה וקריאה

שלישית הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (מסי 4) ,התשנ"ב-1992.

החוק שוחרר מחובת הנחה.

קביעת מסגרת דיון להצעת אי-אמון

היו"ר ח' קורפו;

אנחנו צריכים לקבוע מסגרת של זמן להצעת אי-אמון בממשלה שהגישה היום
הרשימה המתקדמת לשלום בשל
עקירתם של תושבי הכפר רמיה מבתיהם. יש הצעה של 5

דקות להודעות סיעות. אני מעמיד זאת להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הוחלט על הודעות סיעות במסגרת של 5 דקות

בקשת יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה לחלק את הצעת חוק הרשויות

המקומיות (מימון בחירות), התש"ן-1990 ולהביא את החלק שעניינו

הוראת שעה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר חי קורפו
יש לפנינו בקשה של יושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה לפצל את חוק

הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התש"ן-1990. אני מסב תשומת לב יושב-ראש ועדת

הפנים ואיכות הסביבה ותשומת לב חבר-הכנסת פורז, שעל-פי סעיף 122 לתקנון אין זה

מסמכותנו.
אי פורז
ועדת הכנסת לא צריכה להמליץ?
היו"ר ח' קורפו
בסמכותנו לחלק הצעת חוק כדי להגיש את שני החלקים כשתי הצעות חוק נפרדות

בעת ובעונה אחת בשל סיבות טכניות, שאין המסגרת מתאימה לשני החוקים האלה. אין

אפשרות לוועדה לחלק הצעת חוק לשניים ולהגיש רק אחת מהן. על-פי סעיף 122, צריך

לבקש לכך את אישור מליאת הכנסת.
אי פורז
אני מבקש לפטור את החוק הזה מחובת הנחה כדי שאפשר יהיה להעביר אותו. לשר

הפנים יש ענין בכך, למרות שאני המציע.ש' יעקבסון;

אם אתה מציע, הצעת חוק פרטית לא צריפה הנחה מוקדמת בקריאה ראשונה ולכן

אין בעיה.

א' פורז;

אני מבקש לפטור מרוובת הנחה גם בקריאה שניה ובקריאה שלישית.
היו"ר חי קורפו
לא נקבל עכשיו החלטה על כך, נעשה זאת מחר בבוקר.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11.30

קוד המקור של הנתונים