ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/01/1992

קביעת הוועדה לדיון בחוק ההלוואות לדיור

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 279

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. כ"ד בשבט התשנ"ב (29 בינואר 1992). שעה 00;10

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר חי קורפו

מי ג ולדמן

פי גולדשטיין

שי הלפרט

י' צבן

אי רובינשטיין

ג' שפט

י' שפירנצק
מוזמנים
די לב - סגן מזכיר הכנסת

מי דקל - משרד השיכון

מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף
קצרנית
ר' בלומרוזן
סדר-היום
קביעת הוועדה לדיון בחוק ההלוואות לדיור.היו"ר ח' קורפו;

אני פותח את הישיבה.

קביעת הוועדה לדיון בחוק ההלוואות לדיור
היו"ר ח' קורפו
על סדר-היום: קביעת הוועדה לדיון בחוק ההלוואות לדיור. זה חוק ששיחררנו

מחובת הניזק מוקדמת, בכל הקריאות, כדי שיהיה אפשר ליישם אותו ולאפשר לזוגות

הצעירים לקבל משכנתאות.

החוק הועבר אלינו אתמול, לאחר שהתעוררה שאלה לאיזו ועדה להעביר את הצעת החוק.
יש בפנינו שתי הצעות
1. לוועדת הכלכלה. 2. לוועדת הכספים. מי בעד ההצעה

שהחוק יועבר לוועדת הכספים?

י' צבן;

רגע, אני רוצה לנמק את ההצעה להעביר את החוק לוועדת הכלכלה.

מדובר בהצעת חוק שראוי שלא תבוא כמוה לפנינו, מפני שהיא יוצרת דבר חמור: היא

הופכת את הלוואות המקום למכשיר להתנחלויות. איות מהשתיים: אם לפי התוכן המדיני

של הצעת החוק, צריך להעבירה לוועדת החוץ והבטחון. כיוון שענין הבנייה הוא בטיפולה

של ועדת הכלכלה, לפחות להעביר אותה לוועדת הכלכלה.
היו"ר ח' קורפו
שמענו את ההסבר של חבר-הכנסת יאיר צבן מדוע צריך להעביר את הצעת החוק לוועדת

הכלכלה.

לפנינו שתי הצעות - 1. להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. 2. להעביר את הצעת

החוק לוועדת הכלכלה.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים - רוב

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה - מיעוט

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההלוואות לדיור לדיון בוועדת הכספים נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:10)

קוד המקור של הנתונים