ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/01/1992

ביטול ההקצבה להוצאות אירוח; בקשת הסיעה לקידום הרעיון הציוני בישראל לשינוי שמה - בהתאם לסעיף 18א (2) לתקנון; ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; קביעת ועדות לדיון בהצבעות לסדר היום ובהצעות חוק; קביעת מסגרת דיון להצעות אי אמון

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 278

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ג בשבט (28 בינואר 1992). שעת 00;09

נכחו; חברי הוועדה; ח' קורפו - היו"ר

ע' ברעם

מי ג ולדמן

פ' גולדשטיין

ש' דורון

ש' וייס

יצחק לוי

חי מירום

י י צבן

אי רובינשטיין

ר' ריבלין

י' שפרינצק

יי שריד

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

מוזמנים; ד' לב - סגן מזכיר הכנסת

לסעיף א; חהייכ מי בר-זהר

לסעיף ג; יי למברגר - חשב הכנסת

לסעיף ד; ש' ירקוני,

יו"ר העמותה לקידום הרעיון הליברלי

יועץ משפטי; צי ענבר

מזכירת הוועדה; א' בן-יוסף

קצרנית; מ' טבעון

סדר-היום; א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר

הי ום.

ב. קביעת מסגרת דיון להצעות אי אמון.

ג. ביטול ההקצבה להוצאות אירוח.

ד. בקשת הסיעה לקידום הרעיון הציוני בישראל לשינוי שמה - בהתאם

לסעיף 18א(2) לתקנון.

ה. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום ובהצעות חוק.א. ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר ח' קורפו;

אני פותח את הישיבה. לפנינו שלושה ערעורים. נראה לי שאחד הערעורים נצטרך

להחזיר כי הוא לא שייך לנו, הוא לא נופל בסעיף של אי אישור דחיפות הצעות לסדר

היום - ערעורו של חבר-הכנסת עמיר פרץ. הנימוק הוא שאתמול היה דיון במסגרת הצעת

אי אמון בעניין הרעב, ואין מקום להצעה זו עד שלא יעברו שבועיים.

לפנינו ערעורו של חבר-הכנסת בר-זהר על אי הכרה בדחיפות הצעתו "גזילת מטה

לחמם של מאות בעלי מלאכה ביפו".
ש' וייס
לפני שבועיים אישרנו את זה, אלא ששבועיים היה עומס יתר על סדר היום.

אתמול בינתיים כבר באו נושאים חדשים. עם זאת, הנטייה היתה אז לאשר. אין פה שום

נימוק נגד, חוץ מבעיה טכנית.
מי בר-זהר
אני בעד הנטייה לאשר.

היו"ר ח' קורפו;

תודה. נודיע לך את החלטתנו.

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

ערעורו של חבר-הכנסת מי בר-זהר על ההחלטה שלא לאשר את דחיפות

הצעתו בנושא "גזילת מטה לחמם של מאות בעלי מלאכה ביפו" נתקבל
היו"ר ח' קורפו
לפנינו ערעורו של חבר-הכנסת יצחק לוי.

שי וי יס;

העניין חשוב והוא עולה לסדר יומה של הכנסת בערך פעם בשבועיים, שלושה

שבועות. זה מסוג הדברים החשובים מאוד שאלמנט הדחיפות נעלם מהם בגלל תכיפותם.

יצחק לוי;

לא העליתי את הנושאים האלה לאחרונה. נכון שאני מעלה נושאים שקשורים

באלימות, אלימות במשפחה. פה מדובר בעניין אחר. מדובר בשני היבטים. קודם כל,

מפכ"ל מסכם את השנה ומראה על מגמות חמורות מאוד בדו"ח שלו. הדחיפות היותר

גדולה זו הסטיגמה שנדבקת לכל מיני אוכלוסיות בגלל הנושא הזה, בעיקר אוכלוסיית

העולות מרוסיה. אני שומע בכל מקום שיש פה בעיה; כל צעירה מרוסיה אומרת:

מחשיבים אותנו לכך וכך - בגלל הפרסומים, בגלל כל מה שקורה. דבר נוסף, והוא דבר

חמור מאוד, שחלק מ-40% בתחום עבריינות המין נוגע לנוער. אני חושב שהמדינה לא

רואה בעניין הזה תופעה חמורה מספיק ולא מטפלת בעניין. אני חושב שחוץ מחשיבותהנושא, כפי שציין חבר-הפנסת וייס, יש גם דחיפות מרובין לדון בנושא, אני מבקש

מחברי הוועדה לאשר את דחיפותה של ההצעה הזאת.
שי וייס
לא רציתי להעלות את הנימוק של העולים מרוסיה. כיוון שחבר-הכנסת יצחק לוי

העלה, אני רוצה לומר שאנחנו נזהרים בנשיאות מלהקל ראש בהצעות דחופות כאלה מתוך

רצון טוב ומעל במת הכנסת בעצם מחזקים סטריאוטיפ. הדיון בכנסת הרי לא עוזר

כלום, יחד עם זאת אומרים עוד פעם: אה, רוסיות נקלעו לזנות; יוצאת בדיוק התופעה

ההפוכה. גם בעניין של חיילים שמתאבדים, אנחנו נזהרים מלהפוך את במת הכנסת לבמה

של חיזוק סטריאוטיפים.
יצחק לוי
זה חלק מהנושא.
שי וייס
לא הייתי מעלה את זה, אבל זה חלק מהנימוקים לכך שלא אישרנו.
היו"ר ח' קורפו
מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

ערעורו של חבר-הכנסת יצחק לוי על הההלטה שלא לאשר את דחיפות

הצעתו בנושא "מימדי הפשיעה ובמיוחד העלייה המדהימה של כ-40%

בתחום עבריינות המין" לא נתקבל

ב. קביעת מסגרת דיון להצעות אי אמון
היו"ר ח' קורפו
הוגשו שתי הצעות אי אמון שתידונה ביום שני הבא מטעם סיעות התחייה ומולדת.

אנחנו מתבקשים לקבוע מסגרת לדיון.
שי דורון
הודעות סיעות במסגרת חמש דקות.
היו"ר ח' קורפו
מי בעד הודעות סיעות במסגרת חמש דקות? מי נגד?

הצבעה

הוחלט על מסגרת דיון של הודעות סיעות של חמש דקות

להצעות אי האמון של סיעות התחייה ומולדתג. ביטול ההקצבה להוצאות אירוח

היו"ר ח' קורפו;

אתמול קיימנו דיון בעניין הוצאות האירוח. לפנינו הצעה לבטל את הוצאות

האירוח בשל בעיות נלוות בענייני מס ההכנסה.

מי לקבלת ההצעה? מי נגד?

הצבעה

ההצעה לבטל את הוצאות האירוח נתקבלה פה אחד

ד. בקשת הסיעה לקידום הרעיון הציוני בישראל

לשינוי שמה - בהתאם לסעיף 18א(2) לתקנון
היו"ר ח' קורפו
בבקשה, חבר-הכנסת גולדשטיין.

פ' גולדשטיין;

אנחנו פנינו לבית המשפט כדי שיחליט לגבי בקשה שלנו לשם. אתה החזרת את

הבקשה מבית המשפט, בזה שגם אמרת בפרוטוקול אחד ובפרוטוקול שני שהנושא יידון

ויוחלט בישיבה מסוימת, שכבו- עברה. שוחחתי איתך היום. הבנתי ממך שלא רק שלא

תדון בתכלית היום, אלא יש סיכוי שהעניין יהיה כך בשבוע הבא, שהרי עוד מישהו

מהשרים רוצה להופיע בעניין הזה. הנימוק שהיה לך בישיבה זו הוא שהשר נסים והשר

פת רוצים להופיע. אני רוצח לדעת ממך, אדוני, מתי תהיה הצבעה בנושא הבקשה שלנו.

זכותי לדעת. הרי אחרי הדברים שנאמרו לבית המשפט העליון ודאי שזכותי לדעת. אתה

לא רוצה שאני אפנה שוב לבית המשפט.
שי וייס
מה נאמר בבית המשפט?
פ' גולדשטיין
נאמר שהדברים יובאו ואחרי זה יחליטו עליהם. היתה ישיבה קודמת, רשום

בפרוטוקול שהישיבה תהיה הישיבה הזאת, שהישיבה תתקיים היום ויצביעו. היתה ישיבה

בשבוע שעבר, העליתי את הנושא בסעיף שונות, והיושב ראש הודיע מפורשות שיצביעו

על העניין. תהיינה תוצאות ההצבעה אשר תהיינה. אני מבקש לדעת מתי נצביע בנושא

הבקשה.
היו"ר ח' קורפו
מיד לאחר שנמצה את הדיון.
פ' גולדשטיין
לא אלה היו דבריך הרשומים בפרוטוקול. האם אתה חוזר בך מדברים שאמרת בשתי

ישיבות קודמות?היו"ר ח' קורפו;

אני מודיע לך: לאחו- שנמצה את הדיון, נצביע.

פ' גולדשטיין;

אבל אמרת דברים אחרים בישיבה.

היו"ר ח' קורפו;

אז אני מתקן אותם.

פ' גולדשטיין;

אתח מתקן דברים שאמרת. ואלה דברים שנאמרו לידיעת בית המשפט העליון. אלה

דברים שאתה עושה בניגוד למה שאמרת לבית המשפט העליון.

היו"ר ח' קורפו;

הזמנו לכאן את מר שלמה ירקוני, המחזיק בעמותה רשומה בשם ייהעמותה לקידום

הרעיון הליברלי" . הוא ביקש מאיתנו להופיע בפעם הקודמת כשעסקנו בסוגיה זאת,

לפני שנה וחצי, ולא נזקקנו לא כיוון שהוועדה החליטה לתת את השם "הסיעה לקידום

הרעיון הציוני". הזמנו אותו עכשיו להציג את העובדה שהעמותה שלו רשומה, ומה

הנימוקים שלו להתנגדות לתת את השם הזה לסיעה פרלמנטרית.

שי ירקוני;

מדובר בארבע עמותות ולא באחת, ארבע עמותות שנרשמו כדין והוצאה להן תעודה.

עמותה אחת קרויה ייהעמותה לקידום הרעיון הליברלי; היא היא נרשמה על ידי כמה חברים.

כתובתה; אצל מר ירקוני. עמותה שנייה קרויה ייצעירי הליברלים". עמותה שלישית

קרויה ייהחוג הרעיוני הליברלייי, והעמותה הרביעית קרויה ייגעיישיי - גוש עובדים שני

בליברלים.

העמותה הראשונה, העמותה לקידום הרעיון הליברלי, נרשמה בפברואר 1981.

מטרותיה הן לפעול לקידום הרעיון הליברלי בכל מסגרת אפשרית, הן בקרב הציבור

הרחב וחן במסגרת של גופים פוליטיים וארגונים, על עיצוב אורח חיי עם ומדינה.

בעיקר מבקשת העמותה לפעול במסגרת המפלגה הליברלית, הליכוד וארגונים מקצועיים

שונים. הפעילות הזאת מכוונת גם למסגרת המפלגה הליברלית, ואם יינתן שם המפלגה

הליברלית לגוף אחר, תיווצר כאן הטעיה. כי העמותה הזאת לא התכוונה שחלק מן

הליברלים לשעבר יירשו את השם הזה.

העמותה השנייה, צעירי הליברלים, נרשמה ב-1982. מטרתה לפעול בקרב אנשים

צעירים הדוגלים ו/או תומכים בתפיסה הליברלית, ולהפעילה לליבון הרעיון הליברלי,

הפצתו וקידומו. כל מסגרת אחרת שתיקרא ייהמפלגה הליברליתיי, צעיריה ייקראו "צעירי

הליברלים", ועלולה להיווצר כאן הטעיה.

העמותה השלישית, החוג הרעיוני הליברלי. המטרות עיקריות הן ללבן את מהות

התפיסה הליברלית בכינוסי שיחה, הרצאות, ויכוחים ומחקרים ולהביא את הסיכומים

לידיעת הרבים.

העמותה האחרונה, גוש עובדים שני בליברלים. אגב, רצנו לוועידת ההסתדרות.

אבל לא עברנו את אחוז החסימה. המטרות כאן חשובות; לאגד חברי הסתדרות מבין חברי

המפלגה הליברלית למסגרת עובדים שתביא את דברם אל הציבור, הממשלה, הכנסת,

ההסתדרות, מוסדות הליכוד ומוסדות המפלגה הליברלית.ח' מירום;

אבל כבר אין מפלגה ליברלית.

ש' ירקוני;

קראתי בעיתון שקבוצתו של ריבלין מציעה שהבהירות למועמדים ייעשו בשני

המרכזים. הלא אנחנו במצב פוליטי נזיל, ויכול להיות מצב שפתאום המפלגה הליברית

מתפקדת במסגרת שלה למרות שאולי התעודה הרשמית שלה והכתובת שלה והקופה, שעדיין

לא הולקה או בן הולקה, כן קיימת או לא קיימת; הפוטנציאל הפוליטי, זאת הבעיה.

הפוטנציאל הפוליטי קיים היום במסגרת שמאוגדת ופועלת בתוך הליכוד. מה זו עמותה?

התעודה הזאת זה נכס, זה כמו כתב פטנט, זה כמו רישום סימן מסחר. פוטנציאל

פוליטי קיים פה, וזה מכשיר שאתה יכול היום להשתמש בו ומחר לא. זו זכותי.

רציתי לבקש מהוועדה שתציע לסיעה שם אחר. למה הם רוצים את השם הזה? כדי

ליהנות ממה שעוד נשאר אצלי, אצל חברי במסגרת העמותות האלה או האחרות.
היו"ר ח' קורפו
כמה מהן יש להן זיקה ישירה למפלגה הליברלית?

שי ירקוני;

כל העמותות.

שי דורון;

אני יושבת ראש ארגון נשים ליברליות - זו עמותה הרשומה כדין וגם מבוקרת על

ידי משרד העבודה, גוף משפטי לכל דבר - וידועה בתוקף תפקידי בסניפים רבים. היות

שלא חל איחוד בין ארגוני הנשים בתוך הליכוד - ואני מצטערת על כך, אבל זו

עובדה, זה לא עומד לוויכוח - אני ממשיכה לשמש בתפקידי כיושבת ראש ארגון נשים

ליברליות. יתירה מזו, אני יושבת ראש מרחב תל אביב של המפלגה הליברלית. תל אביב

זה לא בדיוק אחד הסניפים הקטנים של המפלגה הליברלית, במשך שנות דור תמיד כיהן

ראש עירייה שנבחר והומלץ על ידי המפלגה הליברלית בתל אביב, כי זה מעוזה של

המפלגה הליברלית. לא חל איחוד בין המפלגה הליברית ותנועת החירות בתל אביב,

ואני נושאת בתואר ובתפקיד של יושבת ראש מרחב תל אביב של המפלגה הליברלית.

א' רובינשטיין;

במישור הארצי?

שי דורון;

האיחוד הוא במישור הארצי, ובמספר סניפים - בתל אביב האיחוד עדיין לא

אושר, הוא נמצא בדיונים ממושכים.

ר' ריבלין;

ביותר מ-34 סניפים לא אושר.ש' דורון;

לא במקרה אני מציגה את עצמי ביושבת ראש הסניף הגדול ביותר של המפלגה

הליברלית בתל אביב. אני הושבת שתהיה זו פגיעה המורה מאוד ובלתי מוצדקת משפטית,

אתית וגם הברית, שהשם - שאני הושבת שלא עשיתי דבר כדי לבייש אותו, להיפך, אני

מייצגת בכבוד וההערכה, ואני באמת השה את עצמי כליברלית - יינתן לגוף אהר. אגב,

עם הקמת תנועת הליכוד, השם של הליכוד למעשה הוא "התנועה הלאומית ליברלית".

תנועת הליכוד היא ממשיכת השם, אני מקווה שגם הדרך, של המפלגה הליברלית. לכן לא

יעלה על הדעת שגוף אהר, שאיננו קשור בליכוד, יגזול 50% מהשם של הליכוד. תנועה

לאומית-ליברלית. אם תקום היום סיעה ותבקש את השם "לאומית", תנועת הליכוד

תתנגד. באותה מידה תנועת הליכוד חייבת להתנגד שהמרכיב השני של השם לאומית-

ליברלית יוענק לגוף אהר.

לא אני המצאתי את השם "התנועה לקידום הרעיון הציוני". אילו היו מתייעצים

איתי הייתי מייעצת שם טוב יותר, אבל הברים שהבר-הכנסת גולדשטיין מייצג אותם

בנאמנות ובמסירות הם בעלי היוזמה לשם "הסיעה לקידום הרעיון הציוני". זו היתה

ההצעה שלהם, יוזמה שלהם, הם הביאו את השם הזה לוועדת הכנסת. איש מהברי ועדת

הכנסת לא המציא את השם הזה.
אי רובינשטיין
הם הביאו את השם "ליברלית", ואז הם שינו את זה עקב התנגדות.

שי דורון;

הם לא ערערו על אי קבלת השם. הם באו עם הצעה חלופית וכיבדנו את רצונם

ואישרנו את בקשתם ההלופית.

לכן לא הייתי רוצה שתסתמך על דברי ועל דברי ידידי ירקוני. יש במפלגה

הליברלית, שיש לה שורשים עוד מטרום המדינה, ודאי נציגים מכובדים יותר ממני,

שירצו לדבר על השורשים והזכות על השם. אישית אני מבקשת, היות שאני רואה בדיון

פגיעה בי כיושבת ראש המרהב וארגון הנשים, והיות שבשבוע הבא אני בנסיעה ממלכתית

נשיא מדינת ישראל יהיה אורה מועצת אירופה בשטרסבורג, ויש לי ולכמה הברים

הכבוד להתלוות אליו - שבשבוע הבא, בהיעדרי מהוועדה, ואי אפשר להגיד שאני

מזלזלת בעבודת הוועדה ואינני באה לכל הישיבות - אני מבקשת, בהיעדרי בשליהות

ממלכתית, בנושא הזה, אנא לא לקיים ישיבות.

הי מירום;

אני בדרך כלל גורס שאין להניח על שולחן הכנסת הצעות חוק שהן היתוליות

במהותן. אילו הייתי יכול להגיש הצעת הוק, הייתי מגיש הצעת הוק המפלגות (שימור

הרעיון הליברלי בישראל). סעיפי ההצעה היו כדלקמן; 1. הרעיון הליברלי בישראל

הפך נכס היסטורי, אשר יש לשומרו; 2. אהרון הליברלים בישראל היה ד"ר אלימלך

רימלט, ומעת עוזבו את החיים הפוליטיים פס הרעיון הליברלי מישראל; 3. לא ישתמשו

מפלגה ו/או תאגיד בשם או בסמל -

ש' דורון;

זה באמת היתולי.ח' מירום;

- ולא ישאו לשווא את הרעיון הליברלי בטרם יפוג תוקפו של חוק זה;

(-4. תחילת חוק זה מיום קבלתו, והוא יפוג בתום עשר שנים.

בדברי ההסבר הייתי כותב שזה כעשרים שנה נתונה מדינת ישראל בתוך קלחת

מאבקים בין דמויי ליברלים מזה ומתחזי ליברלים מזה על הזכות לשאת את שם הרעיון

הליברלי. חברי כנסת אשר באו מן המפלגה הליברלית אל הליכוד הפכו ניצים יותר,

קיצוניים יותר מבחינה מדינית, תובעי ענישה קיצונית כלפי מפירי חוק, נותני אתנן

בידי חרדים, ונותני יד לכפייה דתית ולמחלוקת עדתית. בכנסת ישראל לא בא מזה

שנים, מאז יצא ממנה דייר רימלט, חבר כנסת בעל יסודות וערכים ליברליים, כגון אלה

אשר שיקפו אותו ואת מייסדי התנועה הליברלית בישראל. הייתי מסיים ואומר שעל רקע

המאבק הפוליטי הניטש בכנסת ובציבור על הזכות ליטול את השם "המפלגה הליברלית",

מן הראוי לשמר עשר שנים את התואר, השם והסמל, באמצעות חוק, עד אשר יבואו

י ורשים.

אני יודע, חברת-הכנסת דורון, שדברי אלה פוגעים בך - - -
שי דורון
הם לא פוגעים בי, הם משעשעים אותי. אני קצת מרחמת על מפלגת העבודה.

ח' מירום;

הם לא צריכים לשעשע אותך, כי אתם הופכים, משך שנים את הערכים הליברלים

לדבר לא מכובד - - -
שי דורון
תגן על הכבוד האבוד של המפלגה שלך, שהיוש ראש שלה הבוקר ברדיו מתנצל

ואומר שהוא עשה שגיאה ונעדר מהצבעת אי אמון אתמול. אתה היום מטיף מוסר

למפלגות? אתה יושב כאן ומטיף לי מוסר? מי שמך, חבר-הכנסת חגי מירום? אתם תגידו

לי מה זה ליברליזם ומי זה ליברלי? מי שמכם?
ח' מירום
שי דורון: אני ידועה כמי שלא מתרגזת, אבל יש גבול, גם ערב בחירות, למהלתלות לא

מוצלחות.
חי מירום
זו לא מהתלה בכלל. אמרתי שהואיל ואני מתנגד לחקיקה ליצנית, אני לא מניח

את הצעת הזאת כהצעת חוק. אבל רציתי, באמצעות העניין הזה, לבטא מה שאני באמת

מרגיש - - -
היו"ר ח' קורפו
אז מה אתה מציע? להגביר את המהתלה?ח' מירום;

אם לא ייאלצו אותי, אימנע בכלל מלהשתמש בזה.

י' שפרינצק;

אני מציע לא לבקש את השם "קידום הרעיון הליברלי", זה שם מצחיק מאוד.

לדעתי, אין יצור כזה בכלל, הרעיון הליברלי.
שי וייס
זה לא שם מצחיק יחיד. יש המון שמות אנאכרוניסטיים.

י' שפרינצק;

לעצם הנושא שבוויכוח, אינני מקבל את הטענה של הברת-הכנסת שרה דורון,

שצריך לאסור על אחרים להשתמש בשם הזה מפני שקיימים סניפים של המפלגה הליברלית.
שי דורון
הליכוד הוא המפלגה הלאומית-ליברלית.
י' שפרינצק
זו טענה משפטית שאולי ועדת הכנסת לא צריכה לדון בה.
ש' דורון
גם אני חושבת.
י י שפרי נצק
אני לא משפטן, אבל לפי השכל הישר שלי, זה לא צריך לחסום את הדרך לשימוש

במפלגה הליברלית. ליברלי זה שם תואר רחב מאוד - - -
היו"ר ח' קורפו
ואם מחר יבקש מישהו את הכינוי "מולדת שלנו"?
י י שפרי נצק
בסדר גמור.
היו"ר ח' קורפו
אבל ועדת הכנסת עד היום נמנעה מזאת, אם יש שם שעלול להטעות.
י י שפרי נצק
לדעתי בית משפט צריך לפסוק בזה.
היו"ר ח' קורפו
ועדת הכנסת קבעה, זה תפקידה.י' שפרינצק;

אילו הציע מישהו להקים מפלגה בשם "מולדת שלנו", זה לא היה עובר פה בגלל

שיש "מולדת"?
היו"ר ח' קורפו
ודאי שלא.

צ' ענבר;

תלוי אם הייתם מתנגדים או לא הייתם מתנגדים.
י י שפרי נצק
אני לא הי יתי מתנגד.

היו"ר ח' קורפו;

אבל אילו הייתם מתנגדים, לא היינו מאשרים את זה. תבדוק כמה שמות הוועדה

לא אישרה ותראה.

י י שפרי נצק;

מכל מקום, לפי דעתי אנחנו נכנסים פה לתהום המשפטי ובית משפט צריך להכריע.

ש' וייס;

גם אני כמו חברי, חגי מירום - אולי הייתי מסגנן את זה פחות ציני

מלין על חסר במפלגה ליברלית, כמפלגה חשובה בזירה המדינית של ישראל. מפלגת מרכז

ליברלית, שיכולה להיות שותפה קואליציונית לשמאל מתון בנסיבות מסוימות, או

לימין מתמתן. יש מדינות רבות באירופה שמפלגות כאלה משמשות בתפקיד כזה של

קטליזטור.

אני רוצה למקד את השאלה סביב העניין המשפטי חוקתי. כותרת המשנה לא משנה

מאומה. יש היום ליכוד. כותרות משנה זה לפעמים היסטוריה של ההתחברות. כמו

שאנחנו חיינו "המערך", ולמטה היה כתוב מפלגת העבודה, מפ"ם, הליברלים העצמאיים

ואחרים. כותרת משנה זה "אלה תולדות...". לכותרת משנה אין שום משקל.

יש אנלוגיות מסוימות בעבר. רפ"י קמה כפי שקמה. הרוב הגדול של חבריה חזרו

והקימו את המפלגת העבודה. ובמפלגת העבודה, במשך תקופה ארוכה, היו מזכירי משנה

מרפ"י. נשמרו ממש מסגרות המשנה, יותר מאשר הליברלים היום בליכוד. בכל זאת

קבוצה קטנה של בן-גוריון ואחרים, המשיכו לשאת בשם "רפ"י", כי הם נחשבו לקבוצה

האותנטית, והם זכו בשם הזה. אם הקבוצה הזאת, של השר מודעי וחבריו, תוכיח,

בצורה זו או אחרת שלה יש הדבקות הכי נמרצת - - -
היו"ר ח' קורפו
איך זה נמדד? בתקנון הכנסת זה נמדד על פי מספר חברים.ש' וייס;

מיד.

ודאי שכשרפ"י פרשו זה לא קהת ככה, ובן-גוריון שנשאר היחיד שם, המשיכו

לקרוא לו סיעת רפ"י בכנסת, יש תקדים פרלמנטרי. ב-1978-9, במשך הצי שנה, בן-

גוריון, שלא הצטרף לרשימה של מפלגת העבודה, קרא לעצמו רפ"י. אין לי הוכחה

מוהצת שהם צריכים לקבל את השם. אבל אני מציע התניות שנראות לי סבירות. יש היום

בעיה עם המפלגה הליברלית. זו אגב לא מפלגה ראשונה שהתפלגה והצטרפה, כל

המפלגות עברו את זה. יש, אגב, הרבה שמות היסטוריים שאין להם שום משמעות,

ואנחנו מכבדים אותם. למשל, מפ"ם - מפלגת פועלים מאוחדת. היא שומרת על שמה אחרי

שהיא התרסקה לחלוטין. לשמות יש איזה כוח מתמשך, אני לא צריך להסביר את זה כאן.

הקרב על השם "המפלגה הליברלית", צריך להיות מוכרע, לפי דעתי, כך: אם

המפלגה הליברלית תתמזג עם הליכוד - והיא כבר ממוזגת - לדעתי, יש זכות לקבוצה

מן הקבוצות שלא עשתה את זה לזכות בשם - - -
היו"ר ח' קורפו
השתמשת במלה "ממוזגת", בינתיים שמענו - - -
שי וייס
את זוז נברר מיד, מה זה נקרא שלב מיזוג.

אני אומר מה לפי דעתי לא חשוב לעניין זה. אם נשארו עמותות עם שמות שונים,

הן יכולות להתקיים תקופה ממושכת גם אחרי התמזגות עם הליכוד. זה לא צריך לשנות

כלום. לא יכול להיות שעמותה - - -
היו"ר ח' קורפו
אבל איך הן יתקיימו עם שם אחר?
שי וייס
אין לזה שום קשר. עמותה כזאת או אחרת, הציבור נזקק לשם הזה פעם בתשע מאות

שנה, בהקשר של עדות בוועדת כנסת. אין פה תחרות בכלל.
שי דורון
הצעירים יוכלו ללכת לעמותה הזאת.
שי וי יס
זו לא הנמקה רצינית.
היו"ר ח' קורפו
אני קיבלתי הומר הסברה ממר ירקוני בלא הרף על מהקרים בנושא הליברלי - - -
ש' וייס
אני לא מזלזל בזה. לא ייתכן, כאשר מפלגה מתפלגת, וחלק מצטרף למפלגה אחרת

ומוכן לקבל את שמה של המפלגה האחרת, שהוא ליכוד, או שם חדש, וחלק רוצה להיאחזבשם ההיסטורי שלהם, גם אם חלק קטן, אבל הוא ממשי, ורק מפאת העובדה שיש כמה

עמותות שהוא לא יזכה בשם הזה. אף שופט בר-דעת לא יקבל טיעון נואל כזה.

קריאות;
שי וייס
אתה לא תיתן את השם, אתה נציג הליכוד. אתה פה נציג ישיר של הליכוד - - -

היו"ר ח' קורפו;

ואתה יושב פה בתור שופט עליון...

שי דורון;

כשקם הליכוד, 14 שנה שום קבוצה בתוך הליכוד לא ביקשה. אז זה לא דומה.

היו"ר ח' קורפו;

יובלות לאחר שמפאייי פסקה להשתמש באות א', ועברה להשתמש באותיות "אמת", את

האות אי לא זכה אף אחד לקבל.

שי וי יס;

היא השאירה לה את האות אי, הם לא השאירו להם את האות לי.

היו"ר ח' קורפו;

הכותרת היא "המפלגה הלאומית-ליברלית".

שי וי יס;

אבל היא לא השאירה לעצמה את האות לי.

היו"ר ח' קורפו;

כן.

ר' ריבלין;

"מח"ל".

שי וייס;

ל' בסוף. יש מפד"ל, יש מפכ"ל...

אני במקומם הייתי מוצא פתרון ציוני כללי היסטורי. היו ציונים כלליים אי,

יש ציונים כליים בי. הייתי קורא לעצמי ליברלים בי, ונגמר העניין. איש לא היה

יכול למנוע את זה מהם, על פי תקדים היסטורי.היו"ר ח' קורפו;

רק לדיוק ההיסטורי. המפלגה הליברלית היה שם שנישא בשתי מפלגות מכיוון שהם

התפלגו חצי בחצי. 17 ו-17.
ש' וייס
למפלגה הליברלית ב-1961 היו 17 מנדטים. ב-1965 היא התפלגה - 11 קראו

לעצמם ליברלים, ו-6 - ליברלים עצמאיים.

אני רוצה להציע הצעה מאוד פרקטית. אין שום סיכוי בעולם שאחרי עשר ישיבות

אתם תתנו להם את השם הזה. תעשה הצבעה. הם יפסידו, תלכו לבית משפט. חבל על

הזמן. הוא יתן לכם את השם הזה?
היו"ר ח' קורפו
על הליכותיה של הוועדה אתה יכול לכתוב ספר. פה אנחנו איננו חייבים לשמוע

את זה כל יום. אתה יושב פה כנציג מפלגה, אל תתעטה במעטה שאין לך. אתה לא יכול

לשלול את הדימוי של ועדה ששוקלת גם לגופו של עניין. אני אף פעם לא התעטפתי

באיצטלות. קיבלתי החלטות הרבה יותר אובייקטיביות מאשר עשית אתה בחייך. בעד

הגינות הקרבתי הרבה מאוד. לא ליקקתי אף פעם, לא לימין ולא לשמאל.

קריאות;

ר' ריבלין;

למרות שאניונו נמצאים בוועדה פוליטית, בעניין זה אני מנסה להיות מאוד

אובייקטיבי, מהטעם הפשוט שמאוד הייתי רוצה לעזור להבר-הכנסת גולדשטיין ולחברים

שלו. אבל אני מנסה לראות איך צריך לבחון את השאלה הזאת בקנה מידה אובייקטיבי

לחלוטין. אם למשל, כאשר הליכוד אוחד, היתה באה קבוצה ואומרת: אנחנו לא רוצים

להיות בליכוד, ואנחנו מבקשים להישאר ליברלים, ואם אתם רוצים להתאחד לכו

בדרככם, אנחנו חושבים שדרככם אינה טובה, אני חושב שאתם פוגעים ברעיון הליברלי,

אנחנו חושבים שאתם נושאים את שם הרעיון הליברלי לשווא - אין לי כל ספק שאני,

אילו היו נותנים לי את האפשרות להצביע לפי מצפוני, הייתי מצביע בעד כך שלרעיון

הציוני ייוותר השם. אבל מה קרה? למעשה, הליבלרים, כמקשה אחת, וחירות, כמקשה

אחת, התאחדו, ויחד החליטו לקבל את השם גח"ל ואחר כך מחייל, וממפלגות נפרדות

למפלגת הליכוד כמפלגה אחת. לצערי הרב עדיין אנחנו נמצאים בהליכים. יש חשש כבד,

שמבחינה משפטית, שתי המפלגות צריכות לחיות יחד במסגרת הכללית של הליכוד או

בכלל לפעול בנפרד. זו בעיה משפטית קשה מאוד.

גם אילו נימוק זה לא היה, והאיחוד הוגשם הלכה למעשה, גם אז לפי דעתי לא

היו יכולים לבוא חלק מהחברים, שהתאחדו, שהיו חלק מהליכוד ופתאום החליטו לפרוש

בגלל בעיה פוליטית, נטו, לבקש להשתמש בשם שעלול בהחלט להטעות את דעת הציבור.

אני הייתי מוצא את הפתרון הפוליטי בכך שאותם חברים יחזרו לליכוד. אבל את

הפתרון הפוליטי הזה אי אפשר לקבל עכשיו בוועדת הכנסת.

אם מסתכלים על הבעיה בצורה אובייקטיבית לחלוטין, לא היית תוקף את יושב

ראש הוועדה, חבר-הכנסת וייס. אני מתפלא, יש הרבה פעמים שאפשר לתקוף את יושב

ראש הוועדה בצדק, אבל הפעם, לפי דעתי, אי אפשר לתקוף. מהטעם הפשוט, שאם אנחנו

מסתכלים על העניין גם בצורה המוסרית, גם בערכית וגם המשפטית הוא צודק במאה

אחוז. אילו היינו באים היום לפני בית משפט, היה בית משפט, להערכתי, אומר: חבר-

הכנסת גולדשטיין, אנחנו מודיעים לך שיש פח שימוש לרעה בהליכי הכנסת כדי להשיגדבר שלא מגיע לך. אילו היית רוצה להיות ליברלי, בוודאי לא היית מתאחד עם
הליכוד. היית אומר
אינני רוצה להתאחד עם הליכוד, שכן הליכה עם הליכוד היא

בסופו של דבר ויתור על הליברליזם, ויתור על הרעיון, ויתור על השם. וזה מה שהיה
ברפ"י. ברפ"י אמרו האנשים
אנחנו נשארים ברפ"י, לכן אנחנו רוצים לשמר את השם.

לכן הם קיבלו את השם בדין ובצדק.

נדמה לי שיש עוד איזושהי בעיה אצל חברי חבר-הכנסת גולדשטיין וחבריו בקשר

לבקשה. נדמה לי שקודם כל אישרנו סיעה. עדיין לא אישרנו מפלגה, משום שאין לנו

חוק מפלגות. אבל נדמה לי גם שחבר-הכנסת גולדשטיין אינו מתיימר עדיין לפעול

במערכת של מפלגה נפרדת אלא הוא סיעה נפרדת בכנסת. אילו היה חוק המפלגות, שעבר

כבר בקריאה ראשונה, אין לי כל ספק שרשם המפלגות לא היה מאשר לו את השם

"ליברלים".
פ' גולדשטיין
אתה מדבר על דבר שעוד לא בא לעולם.
ר' ריבלין
אני חוזר ואומר, דווקא בעניין זה אני מוכן להגן על היושב ראש. משום שאין

דבר שבו השיקולים הם כל כך מאוזנים, אם לא למעלה מזה לצד הדעה הקובעת שלא

יכולים לאשר שם לסיעה "ליברלי", כאשר היא יצאה מאותה סיעה יחד עם המקשה כולה,

הסכימה להתאחד, לתת את שמה - מח"ל. מה זה מח"ל? מחנה חירות ליברלים; מה זח

גח"ל? גוש חירות ליברלים. השם מובנה בתוך השם של הליכוד. האותיות מח"ל הן לא

אותיות כמו של המפד"ל, מפלגה דתית לאומית, אלא מחנה חירות ליברלים. זאת אומרת,

השם הוא חלק ממקשה אחת שנוצרה בזמן שהיה מיזוג בין חירות לליברלים על מנת

להקים את הליכוד.

מכל הדברים האלה נראה לי שמי שילך לבית המשפט הגבוה לצדק ייצא וידיו על

ראשו. מכל האמור לעיל אני מבקש מכל החברים שרוצים להצביע הצבעה פוליטית, משום

שחם רוצים לנגח את הליכוד, להיות הגונים ולא להצביע.
שי דורון
יש לי שאלה אל ממלא מקום יושב ראש סיעת "העבודה", האם נכון שיש התחייבות

של סיעת "העבודה" בכנסת ל"רעיון הציוני", תמורת בחירה בתמיכה ישירה בראש

ממשלה.
שי וייס
לא אמרתי שמחר אני מצביע בשביל שהם יקבלו את השם "ליברלים". אבל אם יקרה

המצב הבא, שאתם תתאחדו - ומה זה איחוד צריך יהיה להבהיר - והם יישארו הגרעין

הקשה היחיד שנשאר מהמפלגה הליברלית, וזה הרושם, הם יהיו ראויים לשם הזה. ואז,

אם יישארו כמה עמותות, זה לא רלוונטי.

עכשיו לשאלה של שרה דורון, אני לא יודע על שום הסכם. יש הרבה הסכמים שאני

לא יודע עליהם, כי אני לא מתעניין בהם. אולי אנחנו גם מדי פעם מצביעים כמו

שרוצים, עד כמה שזה נשמע מוזר. עוד לפני שהיה ויכוח על בחירה ישירה של ראש

ממשלה, כשפעם ראשונה פנחס גולדשטיין חעלה פה את הנושא, לפני שנה, שנה וחצי,

הנטייה שלי היתה אותה נטייה שאני מגלה היום. אני לא יודע על שום הסכם, ואם יש

או אין. ואם יש הסכם כזה, ואני לא אסכים איתו, אני לא אצביע עם ההסכם. לי יש

תחושה שאם הם נשארים הגרעין הקשח היחידי של המפלגה הליברלית, אחרי שתתאחדו, הם

ראויים לשם הזה. אם הם בעצמם שוב יתאחדו איתכם, אני לא נגד איחוד מפלגות. אם

אתם תחליטו לצאת ולהקים מחדש מפלגה ליברלית, איתם, אשמח.פ' גולדשטיין;

אני שמח לראות פה את ידידנו ירקוני, שהאלוקים עינה לידו זכות לדבר בשם

ארבע עמותות. אני רוצה להסב את תשומת לבה של הוועדה שאלה לא העמותות היחידות.

יש "במה רעיונית ציונית ליברלית", יש "המדרשה הליברלית בישראל", יש

"אקטואליה", יש "נשים במפלגה הלברלית", על ידי הגברת סיגלית פריאל, לא רק

הנשים של שרה דורון. יש גם "העמותה הליברלית הישראלית", אצל דורון רז, "המרכז

הליברלי", "מחוז המושבים הליברלי", "המרכז לטיפוח ערכי הליברליזם" - - -

היו"ר ח' קורפו;

למי הההשתייכות?

פ' גולדשטיין;

לכל מיני אנשים, כולל לי. בתוך העמותות האלה יש עמותה שאני חבר בה.
היו"ר ח' קורפו
מתי היא נוסדה?

פ' גולדשטיין;

לפני כשנתיים.

יש מכון ליברלי למחקר וחינוך ששייך לחבר-הכנסת אברהם פורז, פורום להפצת

רעיון הציונות הליברלית", תנועת המרכז שינוי, מפלגת המרכז, המפלגה הליברלית

העצמית, מילגות, פורום לחינוך ליברלי, עמותה לביסוס הרעיון הליברלי, פורום

הליברלים, מועדון ליברלי, אינטרנציונל ליברלי, וכיוצא באלה. יש גם הרבה עמותות

של הציונים הכלליים. אני לא רוצה להלאות אתכם.

הדבר המעניין הוא תופעה אחת, השם לא תפוס על ידי אף מפלגה. אני רוצה

להזכיר לכם שבפעם הקודמת נאלצנו לוותר - הבקשה המקורית שלנו היתה המפלגה

הליברלית. אבל נאלצנו, בגלל כל מיני סיבות - - -

היו"ר ח' קורפו;

מאותן חסיבות. לפנינו היו המכתבים של העמותות, היתה לפנינו פנייה של שרה

דורון - - -
פ' גולדשטיין
לא זח היה הנימוק. היה נימוק פוליטי, שאתה משכת דיון, בצורה סבירה

והגיונית, ולפעמים קצת יותר.

התופעה היא שאין אף מפלגה שמחזיקה בשם הזה. וזו הבעיה המרכזית. אני לא

רוצה להיכנס לפולמוס עם חברים טובים. החבר שלמה ירקוני הוא מבין הבודדים שהיה

מציף את חברי המפלגה הליברלית בכל מיני רעיונות. אבל הוא לא מפלגה פוליטית.

הוא עמותה, הוא מכון מחקר, הוא גוש צעירים, הוא הלך לבחירות להסתדרות, אבל הוא

לא מפלגה פוליטית. ואני מבקש להיקרא המפלגה הליברלית, ולצאת לבחירות עם השם

הזה. אני רוצה רק לומר, ובעדינות רבה - אתה נוהג איתנו מנהג של חוסר הגינות,

על פי טעמי - - -
היו"ר ח' קורפו
סיימנו את זה. קיבלת ממני את התשובה בראשית הדברים. זה לא יעלה ולא

יוסיף. אתה רוצה לחזור על זה, תחזור על זה.

פ' גולדשטיין;

אני לא נאבק איתך. אבל לא יעלה על הדעת שבאה הכנסת לבית המשפט ואומרת:

אנחנו נקיים דיון ונחליט - - -

היו"ר ח' קורפו;

אני לא יושב כאן כדון קישוט. אני נבחרתי על ידי מפלגה. אין בזה כל פגם.

אבל אני לא בטלן, שאני אביא להצבעה כאשר ניתן שוחד לאחרים להצבעתם.
פ' גולדשטיין
אני לא רוצה לבייש אותך, אני מציע לך שתיקח את הדברים האלה בחזרה. אין

להם מקום, אין להם בסיס. ואני מנסר! להשאיר את זה במינון נמוך.
שי וי יס
הוא התכוון לשוחד לאליעזר מזרחי, לאפרים גור? המשהדים הלאומיים.
היו"ר ח' קורפו
נדמה לי שקלנטר היה אבי אבות הטומאה. ואתה יודע מי עשה את זה. פרץ ולין

קדמו הרבה למזרחי. מזרחי עבר מפני מצוותו של הרבי מלובביץ. עכשיו הוא יצביע

נגד הממשלה הזאת מפני שהרבי מלובביץ אמר לו. את זה אתה משווה לאמנון לין ויצחק

פרץ שהבטחתם להם מקום בכנסת העשירית?
שי וי יס
בגין תקף את אמנון לין ופרץ וקרא מה"ג'רוזלם פוסט" את ההתקפה שלי עליהם.
י' צבן
הוא לא מתווכח איתך.
היו"ר ח' קורפו
אני מדבר על המפלגה.
פ' גולדשטיין
לדעתי, מכל שמות העמותות שהבאתי, וחלקן שלא קראתי, וגם הנושא של הציונים

הכלליים, שזה הבסיס להקמתה של המפלגה הליברלית, לאף אחד אין זכות יוצרים על

השם. כל אחד יכול להקים עמותה, שהשם "ליברלי" יופיע בה. זה לגיטימי. הוא יכול

גם להופיע עם השם "לאומית". הראיה - יש מפלגות בישראל - הליכוד מפלגה לאומית

ליברלית, ויש המפד"ל - המפלגה הדתית-לאומית; ויש מפלגת הפועלים המאוחדת, ויש

מפלגות שמכניסות את השם בתוך שמן.

אני רוצה להציע. יש בפוליטיקה דברים שמקבלים, אחד מהם זה הצבעה. אני בשום

פנים ואופן לא אסכים שלא תגיד לנו דברי אמת. תבטיח לי דבר אחד, ואחר כך,כשנגיע לישיבה תעשה דבר אחר. אני אומר את זה במלוא הכבוד ובמלוא הידידות, ואני

יודע שאתה לא בובה, אתה מצביע על פי הגיונות, ואתה גם נציג של מפלגה פוליטית.

אינני מלין על כך. אני יודע רק דבר אחד. לא יכולים לבוא אל בית המשפט ולהגיד:

נקיים דיון ונחליט מיד. אחר כך בישיבה להגיד: בישיבה הזאת אנחנו לא מכריעים,

לאחר מכן לומר לי, אחרי ששאלתי בצורה מסודרת מה יהיה: בישיבה הזאת לא נצביע,

אבל בישיבה הבאה נצביע. יש לי עדיין הפתק שהעברת לי בוועדת חוץ וביטחון בשבוע

שעבר. שאלתי אותך אם נוכל להצביע בשבוע הבא. אמרת לי שאתה לא יודע, יש חבר

נכבד שרוצה להופיע.
היו"ר ח' קורפו
אמרתי שנצביע לאחר שנמצה את הדיון.
פ' גולדשטיין
אני רוצח לדעת מתי - - -
היו"ר ח' קורפו
לאחר שנמצה את הדיון.
פ' גולדשטיין
אתה לא משאיר - - -
היו"ר ח' קורפו
אני משאיר לך את כל האופציות.

אני רוצה להעיר כמה הערות. כל מה שנאמר כאן יכול היה להיאמר בעדנא דרתחח

ויכול היה להיאמר בשיקול דעת ובקרירות. אני משוכנע שאילו היתה באה היום מפלגה

ומבקשת לקבל את השם חירות, איש לא היה נותן לה את השם הזה. וגם חירות נבלעה

בליכוד. הרי המיזוג שעליו הוחלט החל כבר לפני יובלות. הוא מתמשך עד היום וטרם

הושלם. עדיין קיימת המפלגה הליברלית, לא עמותות שעוסקות בליברליזם, אלא קיימת

מפלגה עם מוסדות, עם סניפים.
פ' גולדשטיין
אז לא היו צריכים להטריח את ירקוני.
היו"ר ח' קורפו
את ירקוני רציתי להביא כמי שמחזיק ארבע עמותות ששייכות לאותו גוף, שקיים

עוד. שלוש עמותות מהן לא עוסקות רק במחקר, הן עוסקות בפעילות פוליטית. אנחנו

מסתתרים מאחורי מלים יפות מצוחצחות. זה מפליא שזה מרתיח את הדם? זורקים כל פעם

איזו מלה מקושטת, יפה, אין מאחוריה ולא כלום. כיום יש הליכוד, כמו שהיה גח"ל -

גוש חירות ליברלים, היום יש ליכוד - התנועה הלאומית-ליברלית. זה מופיע בכותרת

המשנה, ועדיין המוסדות לא אוחדו. עדיין ב-1 במארס המרכז שקיים היום בלתי חוקי.

למה הוא בלתי חוקי? מפני שלא נערכה ועידת איחוד, לא נערכו בחירות, לא נבחרו

מוסדות. ב-4 במארס אין לליכוד מרכז. ב-5 במארס יהיו מרכזים של חירות ושל

המפלגה הליברלית. זה מה שיקרה מבחינה משפטית ב-5 במארס.

מותר לוועדת הבחירות המרכזית לא לאשר שם כשהוא מטעה; מותר לא לתת אות

שהיתה של מישהו אחר; מפלגה שמתפצלת ושלושה מחבריה נפרדו מהתשעה אחרים, זכאיםהתשעה לשם, ולא השלושה. הכל עומד נגד זה, אבל כשצריך לייפות משהו, ימצאו את כל

הנימוקים לכך.

אני חושב שהמקרה הזה הוא מקרה קלאסי שהוועדה היתה צריכה, כפי שהיא נהגה

בפעם הקודמת, לדהות את הבקשה על הסף.

טי וייס;

עד ל-5 במארס. עד שתהיה ההלטה סופית.

היו"ר ח' קורפו;

פסק הדין לא קובע שב-6 במארס היא כבר תהיה כשרה. אם לא תהיה ועידה, היא

לא תהיה כשרה עד לוועידה.

אם לגופו של עניין, נוריד מזה את כל השיקולים האהרים ונסיר את כל מה

שנאמר סביב זה והשיקולים שעומדים לפני כל אהד, כולנו יודעים שהוועדה הזאת היא

ועדה פוליטית, הנציגים שלה הם נציגים פוליטיים. אבל זו ועדה מוועדות הכנסת

שמשתדלת לעשות את עבודתה בהתאם לתקנון הכנסת ובהגינות מירבית. בוודאי שיהיו

החלטות פוליטיות ובוודאי שתהיינה החלטות משפטיות.
י' שפרינצק
אני רוצה להעלות הצעה מרחיקה לכת - שוועדת הכנסת תוותר על הסמכות להחליט

בעניין הזה. הטעם לבך הוא שמערכת השיקולים הרלוונטית במקרה כזה דומה מאוד או

זהה למערכת השיקולים בהתדיינות על סמל מסחרי.

היו"ר ח' קורפו;

החוק העניק לנו את זה. אנחנו צריכים לתקן את התקנון.

שי ירקוני;

כשרשמנו עמותה אחת, ואחרי זה את העמותה השנייה, ביקש רשם העמותות מאיתנו

להביא הסכמה מכתב מהעמותה הראשונה, שאין התנגדות לשימוש בשם ליברלי.

פ' גולדשטיין;

רשם העמותות דרש ממך, כאדם שבא לרשום עמותה שנייה, לקבל הסכמה ממך,

שמחזיק בעמותה הראשונה.

היו"ר ח' קורפו;

כשהוא רואה שזה אותו שם, למה הוא צריך לקבל את ההסכמה? הרי ההיגיון אומר

הפוך.

פ' גולדשטיין;

מה שאומר ירקוני שהוא מהזיק ביד אי, וכשהוא ביקש את יד בי, התבקש כיד אי

לחתום שיד בי - - -ש' ירקוני;

אני אומר שרשם העמותות לא הסכים לתת את השם "ליברלי", אלא אם כן עמותה

אחרת, שנושאת את השם, תיתן את הסכמתה.

פ' גולדשטיין;

למה הוא לא ביקש מאיתנו, שאנחנו מחזיקים במספר עמותות?
ש' ירקוני
יש לי פה מסמכים - מכתבו, עם תשובותינו. כך בשנייה וכך בשלישית. כשאחת

העמותות רצה בבחירות להסתדרות, הליכוד כבר רץ במסגרת משותפת, אמנם לא מאוחדת,

עם האותיות "גח"ל". אנחנו ביקשנו את האות ל'. אמרו - לא. שאלי: מדוע? הרי זה
כבר לא רץ. אמרו
זה עלול לעורר אסוציאציה מטעה אצל ציבור הבוחרים.
פ' גולדשטיין
עוד לא דיברנו על אותיות בשלב זה.
שי ירקוני
זה סמל, זה שם.

ההערה האחרונה שלי היא לגבי דבריו של חבר-הכנסת שבח וייס, על כותרת המשנה

- "אלה תולדות..." דווקא בגלל זה. מה זה ייאלה תולדות..."? עלולים אנשים, שאינם

בקיאים כל כך ברזים, והם היו מאנשי המפלגה הליברלית, להשוב שזהו זה.
היו"ר ח' קורפו
מר ירקוני, אני מודה לך מאוד.
פ' גולדשטיין
אדוני היושב ראש, האם בשבוע הבא - - -
היו"ר ח' קורפו
לא נדון, חברת-הכנסת שרה דורון ביקשה לא לדון בנושא בשבוע הבא בגלל

נסיעתה לחוץ לארץ.
פ' גולדשטיין
הרי לא מדובר בהחלטה. אילו היית מדבר על לא להצביע בשבוע הבא, אני מבין.

מדוע לא לקיים דיון?
היו"ר ח' קורפו
היא הצד הנגדי לבקשה.
פ' גולדשטיין
אבל אין הצבעה. מדוע לא נשמע?היו"ר ח' קורפו;

היא צד לבקשה.

פ' גולדשטיין;

יש צדדים אחרים.

היו"ר ח' קורפו;

היא המשיבה, חיא פנתח כמשיבה ראשונה לבקשה הזאת. לא נוכל לקיים דיון

בהיעדרה. היא רוצה לשמוע מה שכל אחד אומר. זו זכותה.

ה. קביעת ועדות לדיון בהצבעות לסדר היום ובהצעות חוק

היו"ר ח' קורפו;

עלינו לקבוע ועדות שתעסוקנה בהצעות לסדר היום ובהצעות חוק. צריך לקבוע את

הוועדה שתקבע את הדיון ב"יחס הבנקים כלפי האיש מן השורה", הצעה לסדר היום של

חבר-הכנסת אברהם שריר.

שי דורון;

ועדת כספים.
היו"ר ח' קורפו
מי בעד כספים? מי נגד?

הצבעה

הוחלט להעביר את הדיון בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת אי שריר

בנושא "יחס הבנקים כלפי האיש מן השורה" לוועדת הכספים

היו"ר ח' קורפו;

הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת רפאל אדרי, "המשק הישראלי והידרדרות צפויה".

סגן שר האוצר מציע להעביר לוועדת הכספים, נשמעו הצעות להעביר לוועדת הכלכלה.

מי בעד ועדת הכספים?

הצבעה

הוחלט להעביר את הדיון בהצעה לסדר היום של הבר-הכנסת ר' אדרי

בנושא "המשק הישראלי והידרדרות צפויה בשנה הקרובה" לוועדת הכספים

היו"ר ח' קורפו;

עלינו לקבוע מסגרת דיון לשלוש הצעות חוק. הראשונה; הצעת חוק הביטוח

הלאומי (תיקון - אי מיסוי קצבאות), של חבר-הכנסת גד יעקבי. סגן שר האוצר הציע

להעביר לוועדת הכספים, נשמעו הצעות להעביר לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד

העברה לוועדת הכספים?הצבעה

הוחלט להעביר את הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - אי מיסוי

קצבאות), התשנ"ב-1991, מאת חבר-הכנסת ג' יעקבי, לוועדת הכספים
היו"ר ח' קורפו
עלינו לקבוע את הוועדה שתדון בהצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון

חונך), של חבר-הכנסת גדעון גדות. סגן שה האוצר הציע לוועדת הכספים, נשמעו

הצעות להעביר לוועדת הכלכלה. מי בעד העברה לוועדת הכספים?

הצבעה

הוחלט להעביר את הדיון בהצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - חונך),

התשנ"ב-1991, מאת חבר-הכנסת ג' גדות, לוועדת הכספים
היו"ר ח' קורפו
עלינו לקבוע את הוועדה שתדון בצעת חוק מימוש נכסי המדינה, של חבר-הכנסת

יואש צידון. נשמעו הצעות להעביר לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים.

שי דורון;

כספים.

היו"ר חי קורפו;

מי בעד העברה לוועדת הכספים?

הצבעה

הוחלט להעביר את הדיון בהצעת חוק מימוש נכסי המדינה, התש"ן-1989,

מאת חבר-הכנסת י' צידון, לוועדת הכספים

היו"ר חי קורפו;

תודה.

(הישיבה ננעלה בשעה 25;10)

קוד המקור של הנתונים