ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 21/01/1992

החלטת חסינות חברי הכנסת, -זכויותיהם וחובותיהם (מכתבים פטורים מתשלום) (תיקון), התשנ"ב - 1992

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 276

מישיבת יערת הכנסת

יום שלישי. ט"ז בשבט התשנ"ב (21 בינואר 1992). שעה 00;12

נכחו;
חברי הוועדה
ח. קורפו - יושב ראש

מ. גפני

קצרנית;

ש. אלתרמן

סדר-היום;

החלטת חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם

(מכתבים פטורים מתשלום) (תיקון).התשנ"ב - 1992החלטת חסינות חברי הכנסת, -זכויותיהם וחובותיהם

(מכתבים פטורים מתשלום) (תיקון),התשנ"ב - 1992
היו"ר ח' קורפו
אני פותח את הישיבה. יש צורך להעביר החלטה שקיבלנו בשעתו על צבירה של משלוח

דברי דואר מהכנסת. אפשר לצבור משלוח דברי דואר משנה לשנה. תוכן ההחלטה, כפי שנוסח
על ידי היעוץ המשפטי, הוא כדלקמן
בתוקף סמכותה לפי סעיף 11 (ד) לחוק חסינות חברי-הכנסת, זכויותיהם וחובתיהם,
התשי"א - 1951 1) מחליטה ועדת הכנסת לאמור
1. האמור בסעיף 3 להחלטת חסינות חברי הכנסת, 'זכויותיהם וחובותיהם

(מכתבים פטורים מתשלום), התשנ"א - 1991. יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) חבר כנסת שניצל את מלוא מכסתו בשנת 1991. יהיה רשאי לשלוח

מכתבים כאמור מתוך המכסה לשנת 1992.

(ג) חבר הכנסת שלא ניצל מלוא מכסתו בשנת 1991 ייכל לנצלה

בשנת 1992.

האם זה מקובל?

הצבעה

החלטת חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם

(מכתבים פטורים מתשלום) (תיקון), התשנ"ב - 1992 נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
אישרנו את ההחלטה. תודה רבה

הישיבה ננעלה בשעה 12:03

קוד המקור של הנתונים