ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 25/12/1991

שחרור מחובת הנחה של שולחן הכנסת של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"ב-1991 - לפני הקריאה השנייה והקריאה השלישית

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 264

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י"ח בטבת התשנ"ב (25 בדצמבר 1991), שעה 11:30

נכחו;

חברי הוועדה; ח' קורפו - היו"ר

ת' גוז'נסקי

מ' גפני

שי דורון

צ' הנגבי

א' ויינשטיין

ש' וייס

יצחק לוי

א' לין

י' שפרינצק

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון
מוזמנים
ד' לב - סגן מזכיר הכנסת
מזכירת הוועדה
א' בן-יוסף

קצרנית; א' זכאי
סדר-היום
שחרור מחובת הנחה על שולחן הכנסת של חוק הסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"ב-1991 - לפני הקריאה השניה

והקריאה השלישית.שחרור מחובת הנחה של שולחן הכנסת של חוק הסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה)(מס' 3). התשנ"ב-1991 - לפני הקריאה השניה והקריאה השלישית

היו"ר ח' קורפו;

אני פותח את הישיבה. בהתאם לסעיף 121 ביקשה ועדת הכספים בשבוע שעבר ממליאת

הכנסת לאפשר לה לחלק את חוק ? הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3).

התשנ"ב-1991 ולהביא בפני הכנסת ארבעה סעיפים בלבד: סעיף 4, סעיף ,7 סעיף 9 וסעיף

8(3).

הבקשה לחלק את החוק אושרה במליאת הכנסת. ועדת הכנסת דנה בכך. עכשיו אנחנו

מתבקשים לאפשר הבאת ארבעת הסעיפים הללו בפני מליאת הכנסת בקריאה שניה ובקריאה

שלישית, כחלק מהצעת החוק שאישרה מליאת הכנסת ביום שני השבוע.

מי להיענות לבקשה? מי נגד?

הצבעה

הבקשה לשחרר מחובת הנחה על שולחן הכנסת את חוק הסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה)(מס' 3), התשנ"ב-1991, בקריאה שניה ובקריאה שלישית

סעיפים 4, 9, 7, 8(3) אושרה
היו"ר ח' קורפו
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:33

קוד המקור של הנתונים