ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/12/1991

בקשת האוצר להעביר מוועדת הפנים לוועדת הכספים את חוק לעידוד סילוקם של מבנים בעלי חזות מוזנחת, התשנ"ב-1991; הצעות הנשיאות לביטול או הגבלת ההצעות הדחופות לסדר-היום; הצעות חברי הכנסת אמנון רובינשטיין ודוד ליבאי בדבר מחיאות כפיים במליאת הכנסת לאורח נכבד מחו"ל; חלוקת התפקידים לביקורת על פעולות השב"כ (המלצת ועדת לנדאו); ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 256

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ו בכסלו התשנ"ב (3 בדצמבר 1991). שעה 00;09

נכחו;

דוברי הוועדה; חי קורפו - יו"ר

עי ברעם

שי דורון

ש' וייס

ע' זיסמן

יצחק לוי

אי לין

ח' מירום

י ' צבן

אי רובינשטיין

ר' ריבלין

י' שפרינצק

י' שריד

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

מוזמנים; חח"כ יי מצא, יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה

חה"כ ח' אורון

חה"כ ג' גדות

חה"כ פי גרופר

חה"כ אי דיין

חה"כ ש' הלפרט

חה"כ אי כ"ץ-עוז

חה"כ אי פורז

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

מי גביש - נציב מס הכנסה ומס רכוש

די שטאוב - סגן נציב מס הכנסה

יועץ משפטי; צ י ע נבר

מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית מי טבעון

סדר-היום; א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר

היום.

ב. הצעות הנשיאות לביטול או הגבלת ההצעות הדחופות לסדר היום.

ג. הצעות חברי הכנסת אמנון רובינשטיין ודוד ליבאי בדבר מחיאות כפיים

במליאת הכנסת לאורח נכבד מחו"ל.

ד. חלוקת התפקידים לביקורת על פעולות השב"כ (המלצת ועדת לנדאו}.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום
היו"ר ח' קורפו
לפנינו חמישה ערעורים. הראשון של חבר-הכנסת אברהם כ"ץ-עוז על אי הכרה

בדחיפות הצעתו "החלטת חבר הנאמנים לסיים האחריות ליישובים צעירים".
שי וייס
בנושא חבר הנאמנים התלבטנו קצת. הנושא סוכנותי מאוד. ההכרעה נפלה כפי

שנפלה ברוב קולות.
היו"ר ח' קורפו
מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

ערעורו של חבר-הכנסת א' כ"ץ-עוז על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעתו בנושא "החלטת חבר הנאמנים לסיים האהריות

ליישובים צעירים" לא נתקבל
היו"ר ח' קורפו
לפנינו ערעורו של חבר-הכנסת יצהק לוי על אי הכרה בדחיפות הצעתו "אזלת היד

של הרשויות בטיפול בגשם עז ובשטפונות".
שי וייס
היו חמש הצעות ממין זה. יש לנו מדיניות שבנושא שיש בו שאילתה בעל פה לא

מאשרים הצעות דחופות, חשבנו שבעניין זה שאילתה בעל פה תמצה את הזעקה שלנו,

וחברת-הכנסת שרה דורון קיבלה את השאילתה.
יצחק לוי
אני לא ידעתי שאושרה שאילתה בעניין הזה. מכיוון שאושרה, לא נחרוג מהנוהל

התקין, ואני מסיר את הערעור.
היו"ר חי קורפו
בפנינו ערעורו של חבר-הכנסת חיים אורון על אי הכרה בדחיפות הצעתו: "חריגות

בתקציב משרד הבינוי והשיכון".
שי וייס
היו לנו שתי סדרות של הצעות כאלה, כבדות מאוד - אחת בנושא הסכסוך סביב

תקציב משרד הבינוי והשיכון ואחת סביב התאריך - 4 בדצמבר או 9 בדצמבר. מכיוון

ששני הנושאים האלה נידונו בהרחבה ביום רביעי שעבר, בבולטות אדירה, למרות

החשיבות ההיסטורית של הנושאים, לא יכולנו לאשר אותם.
חי אורון
למיטב ידיעתי שר האוצר דיווח לציבור ביום חמישי אחר הצהריים - אחרי יום

רביעי - על הריגה ב-4.5 מיליארד שקל מתקציב משרד השיכון.
י י שריד
כתוב בתקנון: אלא אם כן יש חידוש. אז זה לא חידוש ששר אוצר אומר שצריך

ועדת חקירה?
חי אורון
כל הניסיונות - במסגרת ועדת הכספים, במסגרת של ועדות אחרות - להביא לדיון

מסודר, בהשתתפות שר השיכון ושר האוצר, על נושא שנמצא שבועות רבים בכותרות,

נמנעים. הנושא הזה הוא במרכז. אני חושב שמדובר בו בהתמוטטות של כל תקציב

המדינה. לא אני אומר את זה, אומר את זה שר האוצר. בעניין מה שהתברר בשבוע שמאז

הדיון אומר חבר-הכנסת ברעם - אם זה לא דהוף, אז מה דחוף במדינה? אני חושב שהצעה

דחופה לסדר בנויה למקרים מהסוג הזה; האמירה בתקנון שאלא אם כן נוספו עובדות

חדשות בנויה לסיטואציה הזאת. צריך היה למצוא דרך לאשר את ההצעה, מה עוד שפסלו

גם הצעות רגילות לסדר בנושא הזה, בנימוק שקשה לראות שהוא רק לגופו של עניין.

היו"ר מנצל את סמכותו. הסגנים לא אחראים. אבל ועדת הכנסת, אם היא מופקדת על

ניהול הכנסת, צריכה לשים לב גם לעובדה הזאת. הגשתי הצעה רגילה, והיא נדחתה על

פי אותו נימוק.
היו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת אורון, תודה רבה לן.

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

ערעורו של חבר-הכנסת ח' אורון על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא

לאשר דחיפות הצעתו בנושא "חריגות בתקציב משרד הבינוי והשיכון" לא נתקבל
חי מירום
עלתה פה בעיה שמדאיגה אותי מאוד במישור העקרוני. היתה פה פסילת רגילה?

היו"ר חי קורפו;

שאלתי את מזכיר הכנסת והוא אמר לי את הנימוק - כיוון שהדיון היה בשבוע

שעבר, זה לא נופל בדחיות של חוועדה, אלא בדחייה של החלטת היושב הראש. הוא יכול

לא לאשר הצעה.
י' שריד
אבל כל הנתונים האלה לא היו ביום רביעי שעבר. זה עניין פוליטי מובהק. זה

גילוי נוסף של הפוליטיזציה של היושב ראש, שאמר באיזה מקום, כפי שפורסם: אני

בית"רי ימני, אני ימינה מהתחייה, ואני לא אתן לערבים לחצביע ולבחור את ראש

הממשלה.
היו"ר ח' קורפו
לפנינו ערעור של חבר-הכנסת דיין על אי הכרה בדחיפות הצעתו "הצעת מודעי

לוותר על הסיוע האזרחי האמריקני".
שי וייס
היו בנשיאות חילוקי דעות בשאלה הזאת, והיא הכריעה כפי שהכריעה בהנהה

שהממשלה טענה שזאת היתה מין הגות כזאת, שלא הובנה נכון. למרות הכל היה ויכוח,

והפור נפל כפי שנפל וזה לא אושר.
א' דיין
הנושא הזה תופס תאוצה. בינתיים פורסם שזה על דעת ראש הממשלה. גם אתמול

בתהייה הודיעו שנוותר על הערבויות, והסיוע האמריקאי, בגלל שמצבנו כל כך טוב...

אנהנו נמצאים היום במצב המור מאוד מבהינת קליטת העלייה. אנהנו נאבקים

לשבנע את האמריקאים, אפילו שולחים שליהים מי והדים בדי לזרז את מתן הערבויות,

בדי להקדים סיוע, בדי שלא נפספס את הזמן הזה. מצד שני, שר האוצר מודיע שהוא

מוכן לו ותר על הסיוע.
היו"ר ח' קורפו
מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

ערעורו של הבר-הכנסת אי דיין על ההלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעתו בנושא "הצעת מודעי לוותר על הסיוע האזרהי

האמריקני" לא נתקבל
היו"ר הי קורפו
לפנינו ערעורה של הברת-הכנסת אורה נמיר על אי הכרה בדהיפות הצעתה "רוויזיה

בסל הקליטה במגמה לסייע לעולים החדשים".
שי וייס
אנהנו לא אישרנו משום שהתייהסנו לזה באל נושא השוב מאוד, אבל קבוע, ששייך

לעולים. בינתיים הסתבר שיש שינוי בההלטה. יכול להיות שאילו זה היה עומד לנגד

עינינו היינו שוקלים אהרת. אני מציע שהוועדה תביא את זה בהשבון. אנהנו בנשיאות

לא ידענו.
היו"ר חי קורפו
מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

ערעורה של הברת-הכנסת א' נמיר על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעתה בנושא "רוויזיה בסל הקליטה במגמה לסייע

לעולים חדשים" לא נתקבל

ב. הצעות הנשיאות לביטול או הגבלת ההצעות הדחופות לסדר-היום
היו"ר ח' קורפו
אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום. הצעת סגני יושב ראש הבנסת לקבוע מכסות

להצעות דחופות לסדר היום.
י' שריד
יש לי הצעה לסדר. אני מציע להעביר את זה לוועדת משנה, שתבחן את העניין מכל

צדדיו. זה לא עניין אידיאולוגי לדיון כללי. אני מציע להעביר את זה לוועדת משנה

שתייצג פחות או יותר את מה שהיא צריכה לייצג, והיא תביא לנו המלצות.שי הלפרט;

בוועדת הכנסה מיוצגות כל הסיעות.-זה הייחוד של ועדת הכנסת, שאפילו 'כסיעה

קטנה ביותר יש בה ייצוג. בנושא צמצום הצעות לסדר היום יש לכל סיעה עניין.
שי דורון
נחזיר את זה הנה.
י י שריד
יהיה דיון.
שי הלפרט
גם בדיון זכותה של כל סיעה להתבטא בנושא.
יי שריד
אבל אחרי שיהיה דבר סולידי על השולחן.
שי וייס
אין לי התנגדות שהעניין יידון באופן יסודי. אני חשבתי שהדיון יתקיים היום,

וניסיתי לבדוק מה קרה בשטח. יש אמנם תחושה של עיוות או עוול. שאני יכול להבין

אותת. הרי כל חבר כנסת שבשבוע מסוים הצעה דחופה שלו לא מתאשרת, יש לו מידה

מסוימת של כעס. זה אנושי מאוד. השאלה איך מפרקים את זה. אבל בדקתי ואני רואה

שעד לפני שבועיים אושרו הצעות לסדר לפי הפירוט הזה: 54 - יצחק לוי, 43 - שריד;

42 - אורון,' 42 - שלמה דיין; 40 - פורת; 40 - צבן; 36 - סולודר; 35 - זאבי, עד

שהוא היה שר; 34 - גאולה כהן, עד שהיתה סגנית שר; 34 - צוקר; 34 - גולדמן; 33 -

לנדאו; 32 - דראושה; 32 - וירשובסקי; 31 - ארבלי-אלמוזלינו; 31 - גמליאל; 30 -

מירום. אגב, אני לא פה, אני הרבה יותר נמוך. זה די משקף את כל הסיעות.

לי לא איכפת שתהיה ועדת משנה, אני אתן יד לכל מה שתחליטו פה, אבל שתדעו

לכם שחלק מההתמרמרות לא צודק.
שי דורון
אני רוצה לתמוך בהצעה של חבר-הכנסת יוסי שריד בעניין ועדה מצומצמת. זה

נושא טכני. אני מוכנה להציע, שלא תהיה הרגשה לא טובה, שסיעות גדולות תוותרנה

לטובת סיעות קטנות. זו הצעה טכנית, לא רוצים לפגוע באף אחד. זה בין כה יחזור

לכאן.
היו"ר חי קורפו
יש הצעה שנמנה ועדת משנה שתבדוק את הסוגיה הזאת. אני מציע שבראש הוועדה

תעמוד חברת-הכנסת שרה דורון.
שי דורון
לא, לא. תודה. אני כבר מודיעה שאני לא מקבלת.
שי וייס
חבר-הכנסת יוסי שריד. הוא הציע, שיעמוד בראשה.אני מציע את חבר-הכנסת יצחק לוי.

ש' דורון;

אני מציעה את חבר-הכנסת אמנון רובינשטיין. הוא לא מיוצג בנשיאות, חבר

בסיעה קטנה, משפטן.
היו"ר חי קורפו
אנחנו גם משאירים לו את הסמכות להרכיב את ועדת המשנה.
ש' וייס
גס בנשיאות יש חילוקי דעות. הרוב בנשיאות הסכים לרעיון של חבר-הכנסת גדעון

גדות. אני מבקש שהוא יהיה מיוצג שם בתור נציג הנשיאות. נגמור ברוח טובה את כל

הנושא.

היו"ר ח' ק ורפו;

חבר-הכנסת רובינשטיין, אתה תרכיב ועדה עם ארבעה חברים נוספים - שתי הסיעות

הגדולות, ושתיים ככל העולה על רוחך.
אי רובינשטיין
למה שאני אחליט. תחליט אתה.
ש' וייס
אני מציע את חבר-חכנסת עוזי ברעם מחסיעה שלנו, וחבר-הכנסת גדעון גדות, שיש

לו הצעה מגובשת.

היו"ר חי קורפו;

הוא לא יכול להיות חבר ועדה שדנה בהצעה שלו.
שי וייס
אני מציע גם את חבר-הכנסת ראובן ריבלין. והמסיעות הקטנות, חבר-הכנסת יאיר

צבן, וחבר-הכנסת שמואל חלפרט. אני מציע להוסיף גם את המפד"ל.
היו"ר ח' קורפו
מוצעת ועדת משנה. ההרכב: אמנון רובינשטיין, יו"ר; ראובן ריבלין, עוזי

ברעם, יאיר צבן ו יצחק לוי.

מי בעד ההרכב הזה של ועדת המשנה?

הצבעה

הרכב ועדת המשנה לביטול או הגבלת הצעות דחופות לסדר היום

בראשות חבר-חכנסת א' רובינשטיין ובהשתתפות

חברי הכנסת ר' ריבלין, עי ברעם, י' צבן ויצחק לוי אושרג. הצעות חברי הכנסת אמנון רובינשטיין ודוד ליבאי בדבר מחיאות כפיים

במליאת הכנסת לאורח נכבד מחו"ל
היו"ר חי קורפו
יש בעיה חמורה מאוד - אין הד לאירועים שיש בכנסת, כי אין מחיאת כפיים

באולם. מציעים חברי הכנסת ליבאי ורובינשטיין שנכלול בתקנון שמותר למחוא כף. אבל

צריך לזכור שצריך לצאת מישהו שיתן את האות, הרי כל אחד יכול למחוא כף למי שהוא

רוצה.

הניסיון שלנו הוא שמחו כף באירועים כאלה. אבל זה היה לפי החלטה. לפי מה

שמציעים עכשיו לא נצטרך לקבל כל פעם חחלטה שמותר למחוא כף.
אי רובינשטיין
רק לגבי מי שנואם בכנסת, רק ראש ממשלה זר. אישרנו פעמיים.

היתה משלחת בפרלמנט האירופי. לא נאמנו, היינו רק ביציע, ורק יושב ראש

הישיבה הזכיר את שמנו, כולם מחאו כף.
היו"ר חי קורפו
אל תעבור ליציע, רק מי שנואם מעל במת הכנסת.

נדון בנושא הזה בשבוע הבא.

ד. חלוקת התפקידים לביקורת על פעולות השב"כ (המלצת ועדת לנדאו)
היו"ר חי קורפו
עסקנו בסוגיה של הוועדה לבדיקת פעולות השב"כ. הופיעו לפנינו שני ראשי

הוועדות - ועדת החוץ והביטחון והו ועדה לענייני ביקורת המדינה. אנחנו צריכים

לקבל החלטה בעניין זה. אני מציע שנגבש אותה בהסכמת שניהם, ונביא אותה כהצעת

החלטה. היא לא תהיה טעונה אישור של מליאת הכנסת, די אם הוועדה שלנו תאשר זאת,

כדי שזה יקבל תוקף חוקי. אני מציע שבשבוע הבא נביא הצעה מגובשת לשני ראשי

הוועדות, ואם לא, נצביע כאן על שתי הצעות נפרדות.

ה. בקשת האוצר להעביר מוועדת הפנים לוועדת הכספים את חוק לעידוד

סילוקם של מבנים בעלי חזות מוזנחת,התשנ"ב-1991
היו"ר חי קורפו
יש לנו בקשח משר האוצר להעביר הצעת חוק מוועדת הפנים, שאליה הועברה בשל

היות החוק כולל יותר. לאחר שהדברים האחרים מן חחוק הוסרו, ונשארה רק הבעיה

הכספית, מציע שר האוצר להעביר את החוק מוועדת הפנים לוועדת הכספים.
קריאות
לקבור אותה.
מ' גביש
הצעת החוק המקורית דנו; בדבר שמס רכוש היה חלק ממנו, ולא החלק העיקרי. היא

דנה בעיקר במה רשות מקומית צריבה לעשות במבנים מוזנחים. בין היתר עלתה פה הצעה

שנוגעת גם למס רבוש. במשרד האוצר התנגדו לחלק הזה שדן במס רבוש. לדעתנו הוא

מפלה, הוא לא נכון, והשימוש בכלי לא נכון יביא לתוצאות הפוכות ממה שרוצים.

בוועדת הפנים בשלב מסוים התקבלה עמדה, גם על ידי מציע הצעת החוק,

ולפרוטוקול הוא אומר שההצעה של משרד האוצר, שבאה כאלטרנטיבה להצעה שלו, מקובלת

עליו, כי מטרתו היא באמת שיפוץ המבנים. זה היה לפני שנה וחצי, ואז החליט יושב

ראש ועדת הפנים לא לקדם את ההצעה.

בימים האחרונים פתאום ההצעה קרמה עור וגידים, ולא רק שלא קיבלו את ההצעה

האלטרנטיבית של משרד האוצר, אלא שמההצעה המקורית הורידו כל מה שקשור לרשות

המקומית והעלאת הארנונה, ובעצם יש היום הצעה שהיא פטור ממס רכוש במקרים

מסוימים. מס רכוש הוא מס שאולי כדאי לבטל אותו בכלל, אבל לא בהזדמנות הזאת לחלק

מבעלי הקרקעות; על חלק אחר יישאר מס רכוש. מדובר במס רכוש על מגרשים. היום,

בניין שלא כשיר לשימוש נראה כקרקע לעניין זה. חשוב שיידעו את זה חברי הכנסת, כי

בדיונים בוועדת הפנים יש פרוטוקולים ארוכים ששיקפו שהמצב הקיים לא היה ידוע.

הבקשה שלנו היא - בתקנון הכנסת קיים סעיף 13א(2) והוא קובע קטגורית

שנושאים שוועדת הכספים דנה בהם הם תקציב מדינה, מסים לכל סוגיהם וכו' - הכנסות

והוצאות המדינה. פה יש הצעה שמדובר בה אך ורק בביטול מס רכוש על אוכלוסיית

מסו ימת.
ר' ריבלין
אם זה אגב חוק אחר?
מי גביש
זה לא חוק אחר. זו הצעת חוק פרטית שדנה היום רק בנושא הזה. אנוחנו חושבים

שהמקום הנכון לביטול מס הוא ועדת הכספים. עם כל הקשיים שגם לנו יש היום בוועדת

הכספים, זה לא סוד, כל הנושא של הכנסות והוצאות צריך להתנקז אליה. לא רק שזה

נכון מבחינה פרוצדורלית, זה גם מה שכתוב בתקנון הכנסת.
י י מצא
מר גביש אולי היה צודק אילו היו מעלים את הטענות האלה לפני שנה וחצי, קרוב

לשנתיים. אני חושב שהוועדה קיימה בהצעת החוק הזאת כבר חמישה-שישה דיונים. וכל

פעם ניסינו לתאם ולהתאים - גם עם האוצר, גם עם השלטון המקומי, גם עם העיריות.

לא פעם גנזתי את החוק עד אשר יביאו הצעות אחרות. בסופו של דבר גיבשנו מה

שגיבשנו, יחד עם כל הגורמים, והאוצר השתתף בדיונים. הצעת החוק עברה בקריאה

טרומית, עברה בקריאה ראשונה - איפה היו עד אותם רגעים? עכשיו נזכרים. אני לא

נאבק על החוק הזה. אבל אני נאבק על כבודה של הוועדה. לי לא היה מפריע שהזמו

שלקחו מאיתנו, ובזבז נו על הנושא הזה, היה כל כולו בוועדת הכספים. כי גם בתחילת

הדרך מדובר היה בחוק שצריך לתת פטורים הרבה יותר חריפים. גם בארנונה כללית היה

צריך לתת, ולא רק במס רכוש. וקיימנו על שניהם דיונים ארוכים, ולא שמענו מהאוצר

מלה אחת. רק אחרי שהוועדה גיבשה עמדה שנוגדת את דעת האוצר, ואחרי קריאה ראשונה,

אתם באים אלינו - אני חושב שזה לא הוגן.
אי פורז
בזמן הקריאה הראשונה הושמעו כמה הערות לחוק שלדעתי הן נכונות. לדוגמא,

חברת-הכנסת סולודר העלתה את העניין של מבנים היסטוריים, שצריך לשמר אותם. זו

הערה נכונה שצריך יהיה להכניס אותה בגוף החוק, שזה לא יחול על הריסת מבנים

היסטוריים.יש עניין נוסף, שדיברנו עליו בשעתו בוועדה, והוא שאולי בכל זאת, אחרי

הקריאה הראשונה, להכניס הקלות בארנונה. הרי ההצעה המקורית דיברה על ההמרות

בארנונה על מי שלא משפץ - אולי להכניס הקלות בארנונה כעידוד למי שכן משפץ. כל

הנושאים האלה מקומם הטבעי בוועדת הפנים.

יבוא איש מס הכנסה לוועדת הפנים - אני חושב שהאנשים שם לא מטורפים

לחלוטין, רק באופן הלקי - ויסביר מה הוא רוצה. הוא פשוט יודע שמה שהולך לוועדת

הכספים לא מתקיים עליו דיון בכלל.

אני חושב שאחרי הקריאה הראשונה זה לא הוגן. הדיון צריך להימשך בוועדת

הפנים.

פי גרופר;

למעשה אני צריך לתמוך שזה יישאר בוועדת הפנים. למה? איפה שאפשר להחליט לא

לשלם מסים, אני רוצה לתמוך. אתם תלכו דרך בתים לשימור, אתם תלכו דרך כל מיני

שיטות שונות ומשונות - צריך לפגוע במס רכוש. אני בכלל אומר שצריך לבטל את מס

רכוש. אפשר לבטל את כל חוק מס רכוש, אנחנו צריכים להיטיב עם העם. אנחנו לפני

בחירות. יש פח אנשים שאומרים שוועדת כספים לא דנה, לא מדברת, לא עושה. בינתיים

ועדת הכספים דנה בכל החוקים הפיסקליים, היא שמאשרת והיא שלא מאשרת, ויש שם

קרבות. מוצאים פשרות, לא מוצאים פשרות. מהר אני אציע הצעת חוק לביטול מסים

ונעביר את זה למשרד הקליטה. לנגה? להיטיב עם העולים. במשרד הקליטה יזמינו את

נציב מס ההכנסה גביש, ונהליט. כל הנושא הכספי מוכרח לעבור דרך ועדת חכספים. מה

שלא יעבור שמה, זו לא עבודה פרלמטנרית.

אתה, אדוני היושב ראש, אמרת לי פעם אחת שלוקחים המון עבודה של ועדת הכלכלה

ומעבירים לוועדת הכספים. היה איזה ויכוח, ובצדק אמרת - צריך לראות מה לוועדת

הכלכלה ומה לוועדת הכספים. אבל לקחת מסים פיסקליים לוועדת הפנים? זו הדרך?

ונצביע על זה? אם תהיה פה הצבעה אני מצביע שיהיה בוועדת הפנים. כי שם תבטלו

מסים.
אי רובינשטיין
מעבר לוויכוח העקרוני יש פה עובדה שעל פיה הלכה ועדת הכנסת במקרים קודמים

- החוק הזה נדון בישיבות ארוכות במשך שנה שלמה.
מי גביש
לא החוק הזה.

אי רובינשטיין;

ההוק הזה עם תוספות. עם דברים יותר חמורים. ועדת הפנים ההליטה להסיר את

העניין של ההחמרה. אני מציע שזה יישאר בוועדת הפנים, לאחר שזה עבר בקריאה

ראשונה לו ועדת הפנים.

שי דורון;

ועדת הכספים עמוסה מאוד. אני הושבת שמשיה יבוא לפני שוועדת הכספים תגמור

חקיקה. יחד עם זח, לחוק הזה יש נגיעה פיסקלית. אבל ועדת הכנסת אמונה על כבודן

של כל ועדות הבית. נוצרה תדמית, מעבר לתדמית - תהושה, שיש שתי ועדות בכנסת -

ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון, ועוד איזה שמונה ועדות אחרות. אני חושבת

שהוועדה הזאת צריכה לשמור על כבוד הוועדות. אילו הנושא היה בא לדיון עכשיו,

אהרי קריאה טרומית, ללא היסוס הייתי מצביעה להעביר את החוק לוועדת הכספים. לאחר

שוועדת הפנים דנה שנה וחצי, אני חושבת שזו פגיעה בלתי מכובדת בוועדה, בעומד

בראשה ובהברים שהקדישו זמן.אני מציעה שהכנת הצעת ההוק לקריאה שנייה ושלישית תימשך בו ועדת הפנים, אבל

תוך שיתוף פעולה והתייעצות והתחשבות עם האוצר.
ר' ריבלין
אני מבקש לדחות את בקשת האוצר מנימוק אחד: יש גם בכללי בתי המשפט, באשר

אתה מגיש בקשה לשינוי מקום שיפוט, והעברת את הדיון למקום מסוים "לא יעבירנה

ע1ד" - כך כותב המחוקק. יש סופיות גם בקביעת הסמכות של הוועדה. אם ועדת הפנים

דנה, והיא לא דנה בחוסר סמכות מוחלט מתחילת חדרך. מדובר בחוק שיש עליו מחלוקת.

יש חוקים ששיכיים לשתי ועדות. יש כאן נושא מקומי, וגם קשור בעניין פיסקלי. באמת

יש שאלח מלכתחילח מי הגוף המוסמך. אבל מאחר שהעבירו והתחילו לדון, אנחנו צריכים

לקבל את זה בדבר קבוע, כהחלטה שתהיה החלטה מנחה את כל ועדות הכנסת: משהו עבר

העניין לדיון בוועדה, והיא החלה לדון בו - "לא יעבירנה עוד".
אי לין
אין ספק שנושאים של מסים צריכים להיות נדונים בוועדת הכספים, אבל אני

מצטרף לנימוקים של חברתי-הכנסת שרה דורון.
הי ו"ר חי קורפו
רבותי אנשי מס הכנסה, אני מודה לכם מאוד. אנחנו נודיע לכם את החלטתינו.

מי בעד חיענות לבקשת חאוצר להעביר את חחוק מוועדת הפנים לוועדת הכספים? מי

בעד השארה בוועדת הפנים?

הצבעה

בקשת האוצר להעביר את הדיון בחוק לעידוד סילוקם של מבנים

בעלי חזות מוזנחת, חתשנ"ב-1991, מוועדת הפנים לוועדת הכספים

לא נתקבלה
היו"ר חי קורפו
החוק נשאר בו ועדת הפנים.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:45)

קוד המקור של הנתונים