ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 16/07/1991

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 25), התשנ"א-1991; טענה של חריגה מגדר נושא בהצעת חוק יסוד: הממשלה הנדונה בוועדת החוקה, חוק ומשפט - שהעלה חה"כ א' אבוחצירא; מינוי ועדת משנה לדו"חות המבקר הפנימי בכנסת; מינוי ועדת משנה לרכישת מערכת מיחשוב לכנסת; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעות לסדר-היום; קביעת מסגרת לדיון בנושאים; תקציב הכנסת - בקשת יו"ר הכנסת לאפשר שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 1990 לשנת 1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושבנוסח לא מתוקןפהוטוקול מסי 232

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום גי. הי באב התשנ"א - 16.7.91. בשעה 9:00

נכחו; חברי הוועדה; חי קוהפו - היו"ר

ע י ברעם

מ' בר-זהר

פ' גולדשטיין

מי גולדמן

מי גפני

תי גוזינסקי

שי דורון

ש' דיין

שי הלפרט

שי וייס

יצחק לוי

אי לי ן

די ליבאי

חי מירום

י' צבן

י י צור

י' צידון

ר' ריבלין

אי רובינשטיין

י' שריד

ג' שפט

י' שפרינצק

מוזמנים; מזכיר הכנסת שי יעקבסון

י י למברגר - השב הכנסת

צ' ענבר - י ועץ משפטי

שי גוברמן - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

די לב - סגן מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

מזכירות הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; א י ברק

סדר-היום; 1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות

הצעות לסדר היום

2. טעכה של חריגה מגדר נושא בענין הצעת חוק יסוד; הממשלה, הנדונה

בוועדת החוקה, חוק ומשפט - שהעלה חהייכ אי אבוחצירא

3. חוק יסוד; הכנסת (תיקון מסי 52)

4. מינוי ועדת משנה לדוח"ות המבקר הפנימי בכנסת

5. מינוי ועדת משנה לרכישת מערכת מיחשוב בכנסת - הוספת חהייכ צבן

6. בקשת יו"ר הכנסת לאפשר שימוש בעודפי תקציב הכנסת מ-1990 ל-1991

7. קביעת מסגרת לדיונים וקביעת ועדות לדיון בהצעות לסה"י ובחוקיםערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעות לסדר-היום
היו"ר ח' קורפו
לפנינו תשעה ערעורים: 1. ערעורו של חבר-הכנסת חנן פורת בנושא: "המשבר

בבניה על רקע הוויכוח בין משרדי השיכון והאוצר". 2. ערעורו של חבר-הכנטת עוזי
ברעם בנושא
"מחדלים בהצבת הקרוואנים לעולים בישראל".
סגן יו"ר הכנסת שי וייס
אדוני היושב-ראש, נדמה לי שעל הערעור הראשון והשני אני יכול לתת אותה

הנמקה, אלה נושאים דומים.

הנשיאות מאוד התלבטה בנושא ולא מצאה שאין בו דחיפות, אלא מתוך האקונומיה

הפנימית שלה, שמאשרים 4-5 הצעות, בסדר זה פשוט לא נפל בתוך החמישיה הראשונה,

עם כל החשיבות של הנושא, מתוך הנחה שמדובר כל הזמן בעלייה שהיא מאוד חשובה.

אבל לא היו נימוקים כבדי משקל נגד עצם הדחיפות. אני אומר את זה גם לגבי

הערעור של חבר-הכנסת ברעם וגם של חבר-הכנסת פורת.
ע/ ברעם
לא יכול להיות שהנשיאות תפתור את בעיית העליה בטענה שהעליה נמשכת, ואס

היא נמשכת לא צריכים לדון בה. בנושא הקרוואנים היו פרסומים על כמויות

הקרוואנים שהגיעו, על כך שהם עומדים כמו אבן שאין לה הופכין, על כך שאין

שימוש, על כך שאין תכנון, וזה בזבוז של כספי ציבור. לדעתי, מבחינת הכנסת זה

נושא דחוף בי ותר.
היו"ר חי קורפו
אני מעמיד להצבעה את שני הערעורים - של חברי הכנסת פורת וברעם.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - 8

נגד - 10

הערעורים לא נתקבלו
היו"ר ח' קורפו
יש בפנינו ערעור של הבר-הכנסת יעקב צור: "הירידה הדרסטית בעליה".
סגן יו"ר הכנסת שי וי יס
אותו הסבר שנתתי לשתי ההצעות הקודמות.
י י צור
זוהי עקומת העליה של החודש האחרון, וזה המצב בחודש האחרון. אם העליה הגיע

בשבוע האחרון למצב זה, כשקבינט העליה ראה את זה כאחד הסימנים המדאיגים ביותר,

אני שואל אם זו לא הצעה דחופה לסדר היום. קבינט העליה התכנס כינוס חירום

והחליט שהוא עכשיו יתכנס ויעסוק בזה, אבל הכנסת מחליטה שזה לא דחוף? לאלוהים-

פתרונים.
היו"ר חי קורפו
אני מעמיד להצבעה את הערעור.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - 9

נגד - 11

הערעור לא נתקבל
היו"ר ח' קורפו
יש בפבינו ערעור של הבר-הכנסת פרה בנושא: יירצח נפשע של קשישים

בדירותיהם יי.

סגן יו"ר הכנסת שי וייס;

אדוני היושב-ראש, היו לנו 4-5 הצעות מהדוג הזה שהם באמת בעיות אנושיות

וכואבות. אישרנו שתיים מהסט הזה. אישרנו הצעה שנוגעת להוסים בכפר מכביה, שזה

מאותו סוג של אכזריות, וכן אישרנו את הנושא של אלימות המשטרה. מתוך 5 עניינים

דומים אישרנו שני ים.
הי וייר הי קורפו
אני מעמיד את הערעור להצבעה.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - מיעוט

נגד - רוב

הערעור לא נתקבל
הי וייר הי קורפו
יש בפנינו ערעור של הבר-הכנסת מיכה חריש בנושא: ייהאם יש סכנה לקיומה של

התעשיה הצבאית".
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
אותו הסבר כמו בהצעות 1 עד 4.
הי וייר חי קורפו
אני מעמיד את הערעור להצבעה.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - מיעוט

נגד - רוב

הערעור לא נתקבלהיו"ר חי קורפו;

אני מבקש לשמוע את ההסברים של סגן יושב-ראש הכנסת למה לא לאשר את דחיפות

הצעתו של חבר-הכנסת מיכאל בר-זהר בנושא: "ההדלפות והפרסומים בנושא השב"כ".

סגן יו"ר הכנסת שי וייס;

אותו הסבר כמו בהצעות הקודמות.

מי בר-זהר;

אם יש דברים שמאחדים את כולנו ואין עליהם ויכוחים פוליטייים בינינו אלה

הם שאלות הבטחון. בשבועיים האחרונים יש גל של פרסומים בעתונות בארץ של הדלפות

והדלפות מכוערות מאוד ממה שנעשה בשירות הבטחון הכללי. מתפרסמות ידיעות על

ועדות חקירה שהוקמו, על כינוסים שעושה ראש השב"כ עם בכירי עובדיו, על כל מיני

קליקות שקמות ונלחמות זו בזו. דולפים חחוצה פרטים על צורות עבודה, על מלחמות

פנימיות. הדברים האלה הם חמורים ביותר לבטחון המדינה. אני חושב שאנחנו צריכים

לפעול באופן דחוף כדי לעצור את ההדלפות האלה ואת הפרסומים הללו. כמובן, צריך

לפעול גם לעצירת הסיבה לפרסומים הללו. אבל לא ייתכן שבמצב שאנחנו נמצאים,

כשקיימת אינתיפאדה, כשקיימות בעיות בטחוניות, ושירותי הבטחון שלנו הם כל כך

חיוניים לפתרון הבעיות, אנחנו יושבים בצד ונותנים לדברים האלה לצאת החוצה,

לגרום לנזק בלתי רגיל לבטחון הפנימי של מדינת ישראל. כמובן, לא צריך לומר שכל

מלה שמתפרסמת וכל הדלפה עוברת בדיוק לכתובת האחרונה שצריכה להגיע אליה.

משום כך אני חושב שהכנסת חייבת בנושא הזה באופן בהול לשים קץ לכל הפרשה

המכוערת של הדלפות מהמתחולל באחד השירותים הסודיים ביותר שלנו.
היו"ר חי קורפו
אני מעמיד להצבעה. את הערעור.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - מיעוט

נגד - רוב

הערעור לא נתקבל
היו"ר חי קורפו
בפנינו ערעורה של חברת-הכנסת עדנה סולודר על אי-הכרה בדחיפות הצעתה
בנושא
"פיטורי 350 עובדים במפעל 'לוז'".
סגן יו"ר הכנסת שי וי יס
היו 6 הצעות שהוגשו לדיון דחוף בעניינים שקשורים לאבטלה והסכנה של סגירת

מפעלים - מנועי בית-שמש, התעשיה האוירית, "לוז" וכו', כולם בעלי אותה רמה של

דחיפות. מהנימוקים שאמרתי קודם, מול 50 הצעות שמהן 30 דחופות, אישרנו 5.
ע' סולודר
אני חושבת שלא יעלה על הדעת שהוועדה המכובדת הזאת לא תכיר מכל ההצעות על

האבטלה בייחוד של ירושלים. רק לפני שבוע התקיים דיון במליאה והועלתה הבעייתיות

של ירושלים. בוועדות כל פעם אנחנו שומעים שמכריזים הכרזות על ירושלים אבל

הבעיה היא במקורות התעשיה בירושלים. ירושלים לא משופעת במפעלים, בוודאי לאבמפעלים מתוחכמים. מדברים פה על מפעל ייחודי שמעסיק 350 עובדים. אני לא

ירושלמית אבל אני חושבת שירושלים היא של כל אחד. יושבים פה לא מעט חברי

מירושלים שמכירים את הפרובלמטיקה הזאת יום יום. מצד אחד אנחנו עושים מאמצים

להשקיע כספים לפתח תעשיה בירושלים, ופה מפעל ש-350 עובדים ייצאו לרחוב בתקופה

שירושלים גם קולטת עליה.

לכן נראה לי שיש ייחוד ואנחנו צריכים להבחין ולראות את ירושלים כמי וחדת.
היו"ר חי קורפו
אני מעמיד להצבעה את הערעור.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - 6

נגד - 8

הערעור לא נתקבל
היו"ר חי קורפו
יש בפנינו ערעורו של חבר-הכנסת רמון בנושא: "הזמנת משלחת הליכוד למצרים".
סגן יו"ר הכנסת שי וייס
היה ויכוח ניכר בנשיאות כי היה תקדים של משלחת אחרת שלגביה כן אושר. היו

חברים שסברו שהמינימום של ההגינות מחייב שגם פה יהיה אישור. ההחלטה נתקבלה

ברוב קולות.
היו"ר חי קורפו
אני מעמיד להצבעה קבלת הערעור.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - מיעוט

נגד - רוב

הערעור לא נתקבל
היו"ר חי קורפו
יש בפנינו ערעור של חברת-הכנסת אורה נמיר, על אי-הכרה בדחיפות הצעתה
בנושא
"סכנת סגירה של מפעל מנועי בית-שמש".
סגן יו"ר הכנסת שי וייס
אותו נימוק שניתן לגבי הצעתה של חברת-הכנסת סולודר.
היו"ר חי קורפו
מי לקבלת הערעור?

הצבעה

בעד קבלת הערעור - מיעוט

נגד - רוב

הערעור לא נתקבל

טענה של חריגה מגדר נושא בהצעת חוק יסוד; הממשלה הנדונה

בוועדת החוקה, חוק ומשפט - שהעלה חה"כ א' אבוחצירא
היו"ר ח' קורפו
אנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום שנדחה מהישיבה של אתמול לשם קבלת חוות

הדעת של היועץ המשפטי. חילקתי אותה ביניכם. אכי מבין מחוות הדעת שהיועץ המשפטי

סבור ש-4 סעיפים אינם חורגים מן הנושא. ביניהם פיזור הבנסת איננו חורג מהנושא.
י י צידון
6 סעיפים מתוך 6 סעיפים אינם חורגים מהנושא.
היו"ר חי קורפו
אני חושב שבסיפא הוא אומר שסעיפים 47 ו-48 כן חורגים מהנושא - הכרזת מצב

חירום ותקנות-שעת חירום. כל יתר הנושאים שהועלתה לגביהם טענת נושא חדש, אינם

נושאים חדשים. אני מוכן לקבל את חוות הדעת ולהניח שזו באמת חוות דעת

משפטית צרופה, וקשה לי להבין איך זה לפני שבועיים, כשדנו בהצעה של חבר-הכנסת
בר-זהר, כשעסקנו בחוק יסוד
הכנסת, וביקשנו לקבוע קביעה סטנדרטית לכל ועדות

הכנסת לגבי זימון עדים - קיבלנו את הטענה שזה נושא חדש.
יצחק לוי
לא קיבלנו, זה ירד מסדר היום.

היו"ר חי קורפו;

אני לא אומר על מה שהיה בהצבעה. אני אומר שקיבלנו חוות דעת. קיבלנו חוות

דעת שזה הורג מהנושא. מהני איך אפשר לומר על הזכות לפזר את הכנסת על ידי ראש

הממשלה שזה איננו נושא חדש מכיוון שבאיזת ההצעות היה כתוב שהנשיא יכול לפזר את

הכנסת.
מי בר-זהר
אני לא מבין איזו חוות דעת קיבלת בענין ההצעה שלי.
היו"ר חי קורפו
חבר-הכנסת בר-זהר, אינני מטפס על קירות חלקים. על כן אני מציע לקבל את

חוות הדעת. זו חוות דעת שסמכנו את ידיה עלינו, ביקשתי את חוות הדעת הזאת. אם

אין לחבר-הכנסת אבוחצירא הצעה אחרת או השגה אחרת, אני אציע לקבל את חוות

הדעת.א' אבוחצירא;

אני מוכרח לומר שעכשיו רק עברתי על חוות הדעת, גם בלי להיות משפטן, כנראה

שעדיף לכנסת בוודאי לוועדה, אולי לקבל לפעמים גם חוות דעת של משפטן מחוץ

לבנין. הייתי מציע לקבל רשות להביא חוות דעת של יועץ משפטי, של משפטן מבחוץ,

שיאמר את דעתו האובייקטיבית בענין. היה מעניין לראות את הדעות השונות.
היו"ר חי קורפו
אתה מציע שנוציא את זה לחוות דעת משפטית בחוץ
אי אבוחצירא
כן.

אי לין;

אני מבין את חוות הדעת של מר ענבר, שעיקר ההמלצה שלה היא בסעיף 4. בסעיף

4 הוא אומר שכל נושא שראוי לו להיכלל בחוק החדש, אינו חורג מהנושא של הצעת

החוק, בין אם הוזכר ובין אם לא הוזכר. לאחר מכן בסעיף 5 הוא מפרט באופן ספציפי

דברים שהוזכרו או לא הוזכרו. לדעתי, הנושא של הכרזת מצב חירום ותקנות שעת

חירום זה נושא מרכזי ביותר בהצעת החוק. אני לא מסתיר את דעתי שאני מתכוון

להציע לוועדת החוקה לוותר על שני סעיפים אחרים ונשמע את דעתה של הוועדה -

האחד זה הנושא שנוגע לאמנות בינלאומיות, והשני שנוגע לאישור ועדת החוץ והבטחון

לגבי הכרזת מלחמה. שני נושאים אלה בכוונתי היום להציע לוועדת החוקה, חוק

ומשפט, לוותר עליהם. התייעצתי עם מספר גדול של חברי הוועדה, כמעט 10 עד עכשיו,

וחם הביעו את הסכמתם. הנושא הזה של מצב שעת חירום ותקנות שעת חירום נראה לי

חיוני אינטגרלי להצעת החוק, שכן אנחנו כאן בוחרים בבחירה ישירה ראש ממשלה, ואם

יוכלו שרים וראש ממשלה בתקנות-שעת חירום, בלי הסכמת הכנסת, להתקין תקנות

שמבטלות את סמכויות הכנסת, זה יכול לשחוק את אשיות החוק.

משום כך אינני יכול לקבל את הדבר הזה. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, שלאחר

שמיעת דעות החברים נעמיד להצבעה. אמרתי, אני אביא לוועדת החוקה את שתי

הצעותיי, ואמליץ לבטל את שני הסעיפים.
אי אבוחצירא
זאת אומרת שגם אתה לא סומך על חוות הדעת המשפטית?
אי לי ן
זה לא חשוב.
י' שריד
יש דיון מחודש?
היו"ר חי קורפו
לא, רק תמצית. בדיון היו רשומים 4 נואמים. ביטלתי, אין דיון, אנחנו לא

ממשיכים בדיון הזה. אנחנו רוצים רק לשמוע הערות של חברי הוועדה ושל מר גוברמן,

לגבי הענין של חוות הדעת. הצעתי מראש לקבל את חוות הדעת.
שי וי יס
חוות הדעת נראית לי. חבר-הכנסת לין, אינני חושב שהנושא של הכרזת מלחמה

מוברח לבוא במכה הזאת, למהות שלפי דעתי כן. יש לנו תקדים מאוד מעניין, דומה

למצב פח. את ליווית אותו כי אז היית כבר חבר-כנסת מרכזי ופעיל.

ב-1985 חוקקה הכנסת את חוק הבחירה הישירה של ראשי ערים, אחרי הרבה מאוד

שנים. מאוחר יותר הוקמה ועדת זנבר וועדות אחרות, שבאו כדי להציע הצעות נוספות

כיצד להתאים מערכות נוספות לשיטה החדשה. חלק מהמסקנות אומצו בתהליך חקיקתי,

חלק בתהליך אדמיניסטרטיבי, חלק בהתנדבות, וזה עבר. לכן אני חושב שצריך ללמוד

מתהליך מאוד דומה ברמה המוניציפלית.

אם חבר-הכנסת אבוחצירא רוצה לגרור את הכנסת לבג"ץ או לדברים אחרים, אני

בטוח שיעשה את זה. יש פה קבוצה שרוצה לעכב את ההצעה.

אני מציע לקבל את חוות הדעת.
אי רובינשטיין
אני לא קורא את חוות הדעת כאילו ששני הנושאים האחרונים הם משום נושא חדש.

לא כל דבר שלא הוזכר חוא נושא חדש. להיפך, אני רוצה להזכיר לחברי הכנסת, שבעת

הדיון גם בקריאה המוקדמת ובעיקר בקריאה הראשונה, רוב הדיון של חברי הכנסת היה

שאין די בהצעות וצריך להכניס בלמים על סמכותה של הממשלה ולהגביר את סמכות

הכנסת.

מה הכוונה של נושא חדש? הכוונה היא שהמליאה לא תופתע על ידי ועדה שבין

הקריאה הראשונה לקריאה השניה והשלישית מכניסה דבר שלא נזדמן לחברי הכנסת

בקריאה הראשון לחוות את דעתם העקרונית לגביו. 50 חברי כנסת השתתפו בדיון הזה,

והם מהווים רוב חברי הכנסת שאינם שרי הממשלה. רוב מאלה שזכאים להשתתף בדיון,

השתתפו.

לא רק זה, אלא בכל התגובות העתונאיות ובכל הדיונים הציבוריים, ברדיו,

בטלוויזיה ובעתונות, הטענה היתה, בסדר, אבל צריך להגביל את סמכות הממשלה בענין

הכרזת מלחמה ובענין תקנות-שעת חירום ובענין אמנות בינלאומיות. זה המקרה הקלאסי

שלא רק שזה לא נושא חדש אלא זה הנושא שמהרגע הראשון עלה כחלק מחוייב של החוק.

אנחנו יודעים מה הכנסת עושה בנושאים חדשים ובדברים אחרים שבאמת צצים דברים שלא

עלו בדיון במליאה. הייתי אומר מכל הסעיפים בהצעות החוק, מי שיקרא את דברי

הכנסת יראה, שהנושאים האלה שעולים כאן הם הנושאים שהם מרכז הדיון בקריאה

הראשונה.

את ענין האמנות הבינלאומיות אנחנו נוריד, לא משום טענת נושא חדש, אלא

משום ששר המשפטים ביקש שאנחנו נעבד את הנושא הזה מחדש לאחר התייעצויות אתו.

אגב, הוא לא התנגד לשני הסעיפים. משרד החוץ ביקש שאנחנו ננסח את סעיף האמנות

הבינלאומיות כדי שתהיה ברורה חלוקת הסמכויות הברורה בין הממשלה לכנסת. אין

חילוקי דעות על העקרון.

בנוסף לכך, שר המשפטים ביקש שהנושא הזה יובא במסגרת חוק יסוד: הכנסת ולא
חוק יסוד
הממשלה.
היו"ר חי קורפו
חבר הכנסת רובינשטיין, אתה מציע לא לקבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי?
אי רובינשטיין
אני מציע לקבל את חוות הדעת ולקבוע שלא עלה שוס נושא חדש.
היו"ר ח' קורפו
זה לא מה שהוא קבע. הוא קבע ששני הסעיפים הם הדשים,

אי לין;

אני מציע להשאיר את זה לשיקול דעתה של ועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מציע

לדחות מכל וכל את הטענה של נושא חדש.
י' צבן
הבר-הפנסת אמנון רובינשטיין, אני מסכים איתך שהדיון עסק בריסונים, אבל

ריסונים יכולים להיות לכאורה אין סוף, וכל ריסון יכולות להיות דרגות שונות של

קיצוניות. האם עצם העובדה שהנושא של ריסונים עלה בדיון כללי, האם בזה היית

רואה היתר להכניס כל ריסון?
אי רובינשטיין
לא. הריסונים האלה הספציפיים עלו בדיון.

אי לין;

לא כל נושא, רק מה שהוועדה הגיעה למסקנה שזה חיוני להצעה.
היו"ר חי קורפו
אי אפשר לקבל את הפרסום שהופץ במאה אלף טפסים כנגד רשומות. אם החוק הוא

נגד רשומות, מה זה עוזר שהפיצו? איזה נימוק זה שדיברו בכנסת? זה לא נימוק

משפטי.
רי ריבלין
אני רוצה להעיר קודם לגבי סעיף 4 לחוות הדעת. בהקשר של הדברים שנאמרים

בחוות הדעת אני מוכן לקבל את זה, אבל אם סעיף 4 היה עומד בפני עצמו, לא הייתי

שש כל כך לקבל את חוות הדעת. אני רואה את סעיף 4 בהקשר של אותם דברים שהועלו

לעצם חוות הדעת שנתבקש היועץ המשפטי לומר.
דבר נוסף
יש דברים שבאמת לא היו מוסדרים בחוק הקודם או הם לא פועל יוצא

של החוק המוצע, ואז אפשר לראות בהם דבר חדש. לעומת זאת, בדברים שלא היו בהסדר

של חוק קודם והם פועל יוצא של המכלול שעליו דנה ועדת החוקה, חוק ומשפט, במשך

כל כך הרבה ישיבות, ולאחר שנדונה ההצעה בקריאה ראשונה בצורה מאוד יסודית על-

ידי רבים מחברי הכנסת, נדמה לי רוב חברי הכנסת השתתפו בדיון, לכן בהסתייגות

זאת אמרתי מה שהיה לי לומר.
יצהק לוי
אני רוצה לקבל את חות הדעת של היועץ המשפטי כמו שהיא. לדעתי סעיף 5ד אינו

אומר שסעיפים 47 ו-48 הם נושאים חדשים. הוא אומר שהם לא מוזכרים בהצעת החוק.היו"ר חי קורפו;

סעיפים קודמים שהוא אומר שמוזכרים בחוק, יכול להיות שזה גם כן נושא חריג?

אני רוצה להבין.
יצחק לוי
אני אסביר איך אני מבין. אני אומר, סעיף ^ קובע כלל שאומר, בחוק יסוד:

הממשלה הנוכחי, כל נושא שראוי לו להיכלל בחוק החדש אינו חורג מגדר נושא של

הצעת החוק. זה הכלל. בסעיף 5 הוא אומר, לבקשתך אתייחס לסעיפים שבמחלוקת, אם הם

מופיעים או לא מופיעים. בא היועץ המשפטי ואומר, זה כן מופיע וזה לא מופיע.

הדבר הזה איננו סותר את הכלל שהיועץ המשפטי קבע בסעיף 4, שגם אם סעיף אינו

מופיע, זה לא אומר בהכרח שכתוב בחוות הדעת שמדובר בנושא חדש. סעיף 5 רק מפרט

את עובדת הופעתו או אי-הופעתו של סעיף בארבע הצעות החוק הראשונות.

לכן אני מבין את חוות הדעת, שגם לגבי סעיפים 47 ו-48 אין טענה של נושא

חודש, לכן אני אתמוך בקבלת חוות הדעת כמו שהיא.
ש' גוברמן
ביקשתי את רשות הדיבור רק כדי להיות פחות ודאי מכפי שחברי נוקט עמדה

נחרצת בחוות דעתו. צר לי, אבל סעיף 4 אינו יכול להיות מקובל עלי. הביטול של

חוק קיים אינו נותן עילה להכניס סעיפים לתוך החוק שרוצים לבטל שהם לא נזכרו

בהצעת החוק שהוגשה לכנסת. אי-אפשר לקבוע כעקרון כוללני שחל על כל מקרה.

הטענה של נושא חדש באה לוועדת הכנסת אשר צריכה להפעיל תערובת של שיקולים

משפטיים ופוליטיים. השאלה מהו נושא חדש איננה ניתנת למדידה על-פי אמות מידה

משפטיות בלבד. על כן אני לא כל כך נחרץ בדעתי ולא הייתי מציע לועדה להסתמך על

חוות דעת שהיא כל כך נחרצת במסקנותיה.

אתן דוגמא לפירוט שחברי מביא. הטענות מתעלמות מסמכויות החקיקה של הכנסת.

הדוגמאות למשל לענין אמנות בינלאומיות, היו הצעות חוק שהוגשו בכנסת עוד על ידי

ריפתין ז"ל, מהכנסת השישית ואילך. אלה היו הצעות חוק שבכלל לא דנו בחוק יסוד:

הממשלה. אלה היו הצעות חוק נפרדות שהכנסת לא קיבלה אותן בשעתה. הוא הדין בנושא

של ה .war making powers-חבר-הכנסת יבדלייא שחל, הציע, דומני, בכנסת השמינית,

את הנושא. השאלה איננו אם יש הגיון בהצעה. לא זאת השאלה. השאלה אם יש הגיון

להכליל את הנושא הזה בתוך חוק יסוד: הממשלה. והרי אנחנו יודעים שהנושא של

war making powersכפי שהוצע בשעתו על-ידי חבר-הכנסת שחל, יש לזה נגיעה לחוק

יסוד: הצבא, ויש לזה נגיעה לחוק שירות ביטחון, אבל לא לחוק יסוד: הממשלה. אני

לא רוצה בשום פנים להציע לכם להחליט על נושא חדש, ההחלטה שלכם. אני רק רציתי

לקבוע את הגדרות לשיקול הדעת, שהוא לא יכול להיות פסקני עד כדי כך.

אשר לענין פיזור הכנסת. בוודאי, זו דוגמא קלאסית שבה אפשר לטעון לשני

הכיוונים באותה מידה של הגיון. לא הרי פיזור הכנסת בידי נשיא המדינה, שהוא

דמות לא פוליטית, כהרי פיזור הכנסת על-ידי ראש הממשלה שהוא דמות פוליטית.

הנושא כולו מקבל משמעות אחרת. ההחלטה צריכה להיות שלכם.
צי ענבר
שתי הערות קצרות. 1. לענין הפירוש של חוות הדעת, למה התכוונתי - מה

שאמר חבר-הכנסת יצחק לוי מביא בדיוק את מה שהתכוונתי.2. אני לא התייחסתי לשאלה הפוליטית הקשורה בהצעות מסוימות, כגון השאלה של

הכהזת מלחמה, שזו שאלה פוליטית נכבדה, והשאלה אם להכליל את זה או לא היא בההלט

שאלה קשה.
היו"ר חי קורפו
משפטית אנחנו שואלים אותך, לא פוליטית.

צי ענבר;

משפטית, החוק הזה, שני החוקים לפחות - חוק יסוד: הרשות המבצעת, וחוק

יסוד: הממשלה החדש, עוסקים בסמכויות הממשלה, והם קובעים שהממשלה מוסמכת לעשות
הכול, ועל-פי חוק יסוד
הצבא הממשלה היא המפקד של צה"ל, היא המורה לו מתי

לפתוח במלחמה, מתי לא. היום החוק הנוכחי אומר שהממשלה יכולה להחליט על מלחמה

מתי שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה. באה הצעת החוק ואומרת, אנחנו לסמכותה של הממשלה

קובעים סייגים. בעיניי, גם כשאני ניגש לפרט הזה, וכאמור, דעתי היא כאמור בסעיף

4 .גם במידה של הפרט הבודד הזה, ז ו לא חריגה מגדר- הנושא. היא עוסקת בנושא

שעוסקים בו כמה נושאים האומרים שהממשלה לעשות בשם המדינה כל פעולה שעשייתה

אינה מוטלת - - - סעיף כזה קיים.
היו"ר חי קורפו
אם היו נותנים את הסמכות להכריז מלחמה לנגיד בנק ישראל זה היה בסדר?
צי ענבר
כאן שמים סייג על הסמכות של הממשלה.
אי רובינשטיין
כל מי שעוסק בממשלה, עוסק גם בכנסת. יש חוק יסוד: הכנסת, שבו מתייחסים
לממשלה, ויש חוק יסוד
הממשלה, שבו מופיע מה טעון אישור הכנסת, גם היום. אתה

לא יכול להפריד בין הדבקים.
הי וייר חי קורפו
דווקא בכלל זה אני חייב להקפיד שהדבקים ימשיכו ללכת יחד. אני לא יכול

להפריד בין הדבקים.
י' שריד
אני לא מבין את דרך ניהול הישיבה. יש עכשיו נושא חדש שמחייב לשמוע פעם

שלישית או רביעית?
הי וייר חי קורפו
לא פעם שלישית. הפסקתי כבר את הדיון באמצעו, רק שניים דיברו. שישה היו

רשומים ולא נתתי להם את רשות הדיבור. בבקשה, חבר-הכנסת אבוחצירא.
אי אבוחצירא
אמרו לי שיש חוות דעת ולא הספקתי לקרוא אותה.

אני מוכרח לומר לחברים בוועדת הכנסת וגם לחברים של ועדת החוקה, חוקומשפט, סעיף 4 בחוות הדעת של היועץ המשפטי הוא סעיף שאס הייתי יודע ש-זה תוצאה

של העצה לקבל חוות דעת משפטית, הייתי אומר שאני מוותר על הערעור. אין לי הבעיה

הספציפית של הערעור שלי לגבי הסעיפים השונים. יכול לבוא יועץ משפטי ולהגיד, זה

לא נושא חדש ולכן מותר ונגמר הסיפור. סעיף 4 הוא תקדים לא לגבי החוק הזח, אלא

לגבי כל חוק אחר. כי מה שהיועץ המשפטי אומר, שכל נושא שראוי לו להיכלל בחוק

חדש אינו חורג מגדר הנושא. אני אעסוק מחר בחוק בענין הסמים, ותוך כדי חוק

הסמים אני אכנס לכך שכל מי שייעצר ויש לי חשד שהוא עבר עבירה כזו וכזו, ואם

יתברר שהוא גם בסמים, לצורך הענין אני אכלול את זה.

הרי בלתי אפשרי לקבל את חוות הדעת מבחינה זו, כי היא לא נכונה. אם היא

לא נכונה, היא רעה מאוד מבחינת הכנסת, מבחינת הוועדות. לכן אני אומר, זה לא

יכול להיות. שמעתי יועץ משפטי אחר לגבי הערעור שלי, רק לגבי סעיף 4.

י' שריד;

אבל לא זה מה שעומד על הפרק.

אי אבוחצירא;

זה עומד על הפרק. הרי בצדק אמר חבר-הכנסת חיים רמון, אני אצביע פוליטית,

לא מעניינת אותי חוות הדעת של היועץ המשפטי.
שי וייס
גם אתה תצביע פוליטית.

אי אבוחצירא;

אני לא נכנס עכשיו לנושא חדש.

אי לין;

ההגיון הבריא הוא המנחה כאן בקביעת נושא חדש.

אי אבוחצירא;

כחבר כנסת אני לא יכול לקבל שהוועדה קיבלה כאן חוות דעת שמחייבת אותה

מהר, וכל פעם שיהיה לי ויכוח איתו, יושב-ראש הוועדה שלי ייתפס בסעיף 4.

אי לין;

אני לא אתפס בשום דבר.

אי אבוחצירא;

שמעתי בוועדה שתי חוות דעות משפטיות שונות - של היועץ המשפטי לוועדה ושל

יועץ משפטי של משרד המשפטים. אני מבקש מהיושב-ראש, ולו לגופו של עני ן, כדי

לפחות להיות צודק, להעביר לקבלת חוות דעת מבחוץ.

היו"ר ח' קורפו;

אין טעם שנמשיך לעסוק בנושא. אני חושב שהענין ברור לחלוטין. בפנינו יש

חוות דעת שמתמקדת בסעיף 4. אם כל יתר הדברים זה קוסמטיקה, והכוונה בסעיף ^

שחוק חדש שבא להחליף חוק קודם, כל מה שייכלל בו איננו נושא חדש.
צ' ענבר
לא אמרתי את זה.
י' שריד
אדוני היושב-ראש, חוות הדעת לא עומדת להצבעה. מי שירצה ישתמש בה, מי שלא

ירצה, לא ישתמש בה. זה חומר רקע.
היו"ר חי קורפו
אי ננ י גורס כך.
צי ענבר
אני לא אמרתי מה שאמר היושב-ראש.

הי וייר הי קורפו;

אנחנו לא נכנסים לפירוט של הסעיפים שלגביהם הועלתה טענה של נושא חדש.

ביקשנו חוות דעת, קיבלנו חוות דעת בסיסית שאומרת, שכל חוק שבא להחליף חוק אחר

- ולא חשוב חוק יסוד, זה חל בכל חוק, אין לחוק יסוד מעמד מיוחד - כל חוק שבא

להחליף כל חוק אחר, כל נושא שראוי לו, יכול להיכלל בו.
י י שריד
קראתי את ספרו של אמנון רובינשטיין, אני רוצה להעמיד אותו כאן להצבעה. מה

שהיועץ המשפטי כתב זה הומר רקע.
הי וייר חי קורפו
אני לא צריך את חומר הרקע, אני רק רוצה שהוועדה תדע מה אנחנו מבקשים

עכשיו בהצבעה. האם אנחנו מקבלים, שאם לא כן אנחנו צריכים להיכנס לפירוט של כל

סעיף וסעיף.

י י צידון;

אנחנו צריכים להכריע אם זה נושא חדש או לא נושא חדש.
י' צבן
יש לי דעות שונות לגבי סעיפים שונים.
הי וייר חי קורפו
אם יש לך דעות שונות, אל תקבל את ההצעה הזאת. אנחנו יכולים להצביע סעיף

סעיף. בשביל להצביע סעיף סעיף אנחנו צריכים לדעת את העמדה המשפטית הנכונה לגבל

כל סעיף.
י י צידון
צריכים רק להצביע. זו רק הצבעה פוליטית.
י י שריד
רק להצביע. שום חוות דעת.
היו"ר חי קורפי
אם לא תתנו לנהל את הישיבה בשקט, אני אנעל אותה. ביקשנו מהיועץ המשפטי

אתמול, לא המשכנו את הדיון הפוליטי, סמכנו ידינו על חוות הדעת של היועץ

המשפטי.
י י שריד
מה פתאום? כעקרון nrלא משנה.
היו"ר חי קורפו
מותר לוועדה לשגות.
א' דיין
אמרנו שלא משנה מה תהיה חוות הדעת. נצביע.
הי ו"ר חי קורפו
ביקשנו את חוות הדעת של היועץ המשפטי. היועץ המשפטי לא התייחס לשש

ההסתייגויות. אילו היה היועץ המשפטי היה נותן לנו חוות דעתו לשש ההסתייגויות -

א-ב איננו נושא חדש, ג-ה נושאים חדשים, לא היתה בעיה. היועץ המשפטי הניח

בפנינו עקרון. חעקרון אומר, שכל אחד מהנושאים הללו איננו נושא חדש, כיוון שהוא

נמצא בחוק שבא להחליף חוק אחר, והם ראויים שייכללו בו.

הוועדה יכולה לקבל את ההחלטה הזאת לגבי העתיד, שכל חוק שבא להחליף חוק

אחר, כל נושא ראוי שייכלל בו. אז קודם נקבל את ההחלטה בענין הזה. אם היא לא

מקובלת עלינו, נצביע סעיף סעיף.

אני רוצה להציע להצביע קודם כל, שהוועדה למען בעתיד, עוסקת בנושאים האלח

שהם נושאים חדשים מדי פעם בפעם - שהיא תקבל החלטה שתנחה אותה גם בעתיד, שכל

נושא ראוי בחוק שבא להחליף, ייכלל.
אי לין
בואו נבין מח היושב-ראש מציע.
היו"ר חי קורפו
אם זה יהיה קביל עלינו, שבמקרים שמוגשת הצעת חוק הבאה להחליף חוק אחר,

יכול להיכלל בה כל נושא ראוי, זה יעזור לנו הרבה מאוד בעתיד. אנחנו יכולים

לדעת קודם כל לדעת אם העקרון הזה מקובל עלינו. אם לא, ניגש לענין ההצבעה, בלי

ויכוח פוליטי, בלי לחזור על הדברים האלה, כל אחד לפי האינסטינקטים שלו יצביע

האם זה נושא חדש או לא.
חי מירום
אני רוצה לדעת האם -ההצבעה בנושא הראשון יש לה השפעה כלשהי על העמדת שאלה

שאלה אחר-כך?
היו"ר חי קורפו
לא. זה בכל מקרה.

מי לקבלת העקרון של סעיף 4?
י' שפרי נצק
לא ברור מה כתוב שם.

הצבעה

בעד קבלת העקרון בסעיף 4 - מיעוט

נגז- - רוב

העקרון בסעיף 4 בחרות הדעת של היועץ המשפטי לא נתקבל
היו"ר חי קורפו
העקרון לא נתקבל. אנחנו ניגשים עכשיו להצבעה על ההסתייגויות אחת לאחת.

ההסתייגות הראשונה - לסעיף 10, אשר דן בבחירות מיוחדות לראש הממשלה, דבר

שלא היה בהצעות החוק האזוריות. מי לקבלת ההסתייגות של חבר-הכנסת אבוחצירא?

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות - 11

נגד - 13

ההסתייגות לסעיף 10 לא נתקבלה

היו"ר חי קורפו;

יש בפנינו הסתייגות שניה של חבר-הכנסת אבוחצירא, לסעיף 19, הדן בפיזור

הכנסת על-ידי ראש הממשלה. אני מעמיד להצבעה.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות - 11

נגד - 12

ההסתייגות לסעיף 19 לא נתקבלה
היו"ר חי קורפו
יש בפנינו הסתייגות שלישית, לסעיף 44, הדן באמנות בינלאומיות. מי לקבלת

ההסתייגות?

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות - 11

נגד - 12

ההסתייגות לסעיף 44 לא נתקבלההיו"ר חי קורפו;

יש הסתייגות נוספת, לסעיף 47, הדן בהכרזת מצב חירום. אני מעמיד אותה

להצבעה.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות - 11

נגד - 12

ההסתייגות לסעיף 47 לא נתקבלה

היו"ר חי קורפו;

יש הסתייגות נוספת, לסעיף 48, הדן בתקנות-שעת חירום. אני מעמיד אותה

להצבעה.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות - 11

נגד - 12

ההסתייגות לסעיף 48 לא נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
יש הסתייגות נוספת, לסעיף 49, הדן בהכרזת מלחמה. אני מעמיד אותה להצבעה.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות - מיעוט

נגד - רוב

ההסתייגות לסעיף 49 לא נתקבלה

היו"ר חי קורפו;

אני מודיע שכל הסתייגויותיו של חבר-הכנסת אבוחצירא לא נתקבלו.
חוק יסוד
הכנסת (תיקון מס' 25), התשנ"א-1991
היו"ר חי קורפו
אנחנו צריכים להצביע על חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 25). הוועדה דחתה את

שתי ההסתייגויות. בפנינו החוק בלא הסתייגויות. אנחנו צריכים להצביע אותו כדי

להביא אותו לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
די ליבאי
יש פה רק סעיף אחד במהותו, בתוכנו, כפי שפורט בנוסח הכחול.
היו"ר חי קורפו
מי לקבלת החוק הכולל סעיף 1 לענין תיקון סעיף 2 לחוק יסוד: הכנסת?
חי מירום
אני מבקש לרשום את הסתייגותי.

ש' וייס;

גם לי יש הסתייגות.

היו"ר ח' קורפו;

אני מעמיד להצבעה את ההוק.

הצבעה
הרחלט
לאשר ולהעביר למליאה לקריאה שניה ושלישית

מינוי ועדת משנה לדו"חות המבקר הפנימי בכנסת
הי וייר חי קורפו
הברי הכנסת, בשעתו קבענו ועדת משנה לענין דו"חות המבקר הפנימי בכנסת.

באותה ישיבה התעוררה שאלה של הדו"חות והדו"חות של מבקר המדינה. בנושא זה יושרו

ההידורים בהופעתו של יושב-ראש הכנסת ודברי ההסבר שהוא נתן לנו. עכשיו אנחנו

יכולים לחזור להצעה המקורית שלנו. הצענו את הרכב הוועדה כדלקמן: חברת-הכנסת

שרה דורון, חבר-הכנסת יצחק לוי וחבר-הכנסת יאיר צבן.
שי דורו ן
אני מבקשת להחליף אותי. הכי רצוי שהיושב-ראש יהיה יושב-ראש הוועדה.
הי וייר חי קורפו
דו"חות המבקר הפנימי זה דבר שכדאי מאוד להקפיד עליו. אם חברת-הכנסת דורון

מסרבת, הוועדה תאשר את שני החברים האחרים, ובישיבה הקרובה יוצע חבר נוסף.

מי לאישור ההרכב?

הצבעה
הוחלט
לאשר ההרכב

מינוי ועדת משנה לרכישת מערכת מיחשוב לכנסת
היו"ר חי קורפו
מינינו ועדת משנה לרכישת מערכת המיחשוב. מוצע לצרף את חבר-הכנסת צבן

לוועדה בענין המיחשוב, כחבר הוועדה. אם אין התנגדות לכך, זה מאושר.
הוחלט
לצרף את חבר-הכנסת י' צבן לוועדה בענין המיחשובתקציב הכנסת - בקשת יו"ר הכנסת לאפשר שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 1990

לשנת 1991

היו"ר חי קורפו;

אנחנו צריכים לאשר את העברת עודפי התקציב של השנה הקודמת למסגרת התקציב

לשנת 1991.

י י למברגר;

לפי חוק התקציב אם נשארו עודפים משנה מסוימת, אפשר לפנות לוועדת הכספים

שהיא תאשר להעביר את העודפים לשנה הבאה. לגבי תקציב המדינה, שר האוצר לגבי כל

המשרדים. לגבי תקציב הכנסת, החוק אומר שיושב-ראש הכנסת פונה לוועדת הכספים

לאשר. אנחנו עושים את זה כל שנה, זה דבר מקובל בכל מקום. סכומים שאושרו בעבר

ויועדו למטרה מסוימת, ובזמן שלא הספיקו להוציא את הסכומים האלה, פונים לוועדה

והיא מאשרת להשתמש בסכומים האלה. אותו הדבר השנה. יושב-ראש הכנסת מבקש לידע את

חברי הוועדה שהוא -יכול לפנות לוועדת הכספים כדי שהם ידונו בזה ויאשרו את

התקציב.

היו"ר חי קורפו;

הוועדה שמעה את הצעתו של יושב-ראש הכנסת לבקש מוועדת הכספים להעביר את

היתרות התקציביות משנת קודמת לשנה הנוכחית. מי בעד ההמלצה הזאת?

הצבעה

ההצעה נתקבלה

קביעת מסגרת לדיון בנושאים
היו"ר חי קורפו
עלינו לקבוע מסגרת לדיון בנושאים.

1. 'יהסדר חדש של משכנתאותיי - הצעה לסדר היום של חברי הכנסת רן כהן ומיכה

גולדמן - אנו מאשרים שעה.

2. "עף שעל או פשרה טריטוריאלית" - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת מיכאל

בר-זהר. אנו מאשרים שעה.

3. ייכתובות נאצה יפגר חזיר בפתח בית הכנסת בבני-ברקיי - הצעה לסדר היום של

חבר-הכנסת יוסי שריד. אנו מאשרים שעה.

4. יישירותי רווחה, תת-תזונה ורעב בקרב ילדים" - הצעה לסדר היום של הבר-

הכנסת צירלי ביטון. אנו מאשרים שעה.

5. ייהנגב - טריז אנו גשרי' - הצעה לסדר היום של הבר הכנסת אריה אליאב. אנו

מאשרים שעה.

6. "הפרסום בעתון הערבי אל-חיית לפיו מפלגת העבודה קראה למנהיגי ערב לא

לנקוט בתהליך מדיני עד הבחירות ב-1991יי - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת חיים

קופמן. אנו מאשרים שעה.

עלינו לקבוע ועדה שתדון בהצעות לסדר היום.1. "חלוקת קרקעות לדיון ברכס שועפט". סגן שר הבינוי מציע להעביר לוועדת

הכלכלה. נשמעו הצעות להעביר לוועדת הכספים. אנו קובעים העברה לוועדת הפנים.

2. "תיפקודן של המועצות הדתיות ברהבי הארץ" - הצעה לסדר היום של רובר-

הכנסת שלמה דיין. אנו קובעים ועדת הפנים.

3-4. "מניעת פיטורין שרירותיים בקרן קיימת לישראל" - הצעה לסדר היום של

חבר-הכנסת צחי הנגבי. ו"מה מתרחש בקרן קיימת לישראל" - הצעה לסדר היום של חבר-

הכנסת מיכאל איתן. אנו קובעים ועדת הפנים.

5. "חידוש והרחבת הסהר עם דרום אפריקה" - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת

מיכה גולדמן. אנו קובעים ועדת הכלכלה.

עלינו לקבוע ועדה לדיון בהצעות חוק, להכנה לקריאה ראשונה.

1. הצעת חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם, הוראת שעה) - הצעה של הבר-הכנסת

אברהם פורז.
אי פורז
אני מבקש להעביר לוועדת הכלכלה. זה חלק מהדיון בנושא המשכנתאות שממילא

ועדת הכלכלה דנה בו.

אי דיין;

אני מציע לוועדת הכספים.
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד להצבעה, מי לוועדת הכספים ומי לוועדת הכלכלה.

הצבעה

בעד העברה לוועדת הכלכלה - 5

בעד העברה לוועדת הכספים - 5

הוחלט להעביר את הצעת חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם, הוראת שעה)

לו ועדת הכלכלה
היו"ר חי קורפו
הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - מס רכישה מופחת לזוג צעיר) - מאת חבר-

הכנסת אלי בן-מנחם. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת הכספים או לוועדת

הכלכלה.

הצבעה
הוחלט
להעביר לוועדת הכספים
היו"ר חי קורפו
לש הצעת חוק לתיקון פקודת מיסי העירית ומיסי הממשלה (פטורים)(מסי 5), מאת

חבר-הכנסת וירשובסקי.

הצבעה
הוחלט
להעביר לוועדת הפנים

הי וייר חי קורפו;

הצעת חוק מוסדות ציבור (התרמות), מאת חבר-הכנסת רן כהן, והצעת חוק להסדר

חהתרמות, מאת חבר-הפנסת עמנואל זיסמן.

הצבעה

בעד העברה לוועדת הכספים - 4

בעד העברה לוועדת הפנים - 1
הוחלט
להעביר לוועדת הכספים
היו"ר חי קורפו
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הקמת ועדה למתן היתרי עבודה בשעות

המנוחה), מאת חבר-הכנסת אברהם פורז. והצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), מאת

חבר-הכנסת אלי דיין.
אי פורז
אני מציע להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. זה ענין עקרוני.
יצחק לוי
מציע לו ועדת הפנים.
מי גולדמן
מציע לוועדת העבודה ורווחה.
שי דורון
מציעה לוועדת הפנים.

הצבעה
הוחלט
להעביר לוועדת הפנים,

הודעה אישית
היו"ר חי קורפו
חבר-הכנסת שבח וייס ביקש הודעה אישית.
ש' וייס
היו טענות שחברי הנשיאות זוכים ביותר- מדי הצעות דחופות. אני רוצה להודיע,
שהשבוע נקטתי את הצעד הבא
הצעתי הצעה דחופה לסדר היום על חיפה, מתוך השערה

שיימצא מישהו בליכוד שינסה לטפל בנושא כדי להגן על ראש עיר. ואכן כך היה.

בנשיאות הצבעתי נגד הצעה של עצמי, והרוב הכריע לקבל את ההצעה של עצמי.

היו"ר הי קורפו;

רשמנו לפנינו, ואנהנו מוסיפים את מלוא הערכתנו.

בזה סיימנו. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים