ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 13/05/1991

הצעה להקפאת ביצועו של חוק ההלוואות לדיור התשנ"א-1991 -בהתאם לסעיף 41 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה- 1985(קביעת מסגרת לדיון)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 211

מישיבת ועדת הכנסת

יום בי, כ"ט באייר התשנ"א - 13.5.91 -שעה 1300
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר 'nקורפו

_ שי דורון

אי דיין

שי וייס

רענן כהן

יצחק לוי

אי לין

חי מירום

יי צידון

ר י ריבלין

גי שפט
מ"מ חברי ועדה
חי אורון

אי בורג

מי בר-זהר

פי גרופר

אי ויינשטיין

מי נפאע

י' עזרן
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מ-זכיר הכנסת שי כרם

סגן מ-זכיר הכנסת די לב
היועץ המשפטי
צי ענבר
מ-זכירת הוועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
יי חובב
סדר היום
קביעת מסגרת לדיון בפניית הממשלה להעלות

לדיון בישיבת הכנסת ביום בי, 13.5.91, את

הצעתה להקפאת ביצועו של חוק ההלוואות לדיור

התשנ"א-1991 - בהתאם לסעיף 41 לחוק יסודות

התקציב התשמ"ה-1985.הצעתה להקפאת ביצועו של חוק ההלוואות לדיור התשנ"א-1991 -

בהתאם לסעיף 41 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985

(קביעת מסגרת לדי ו ן)

הי ו"ר חי קורפו

אני פותח את הישיבה. אנו דנים עתה בבקשה שמונחת לפנינו לקבוע מסגרת לדיו

בהחלטת הממשלה להקפיא את החוק שנקרא "חוק המשכנתאות" על פי סעיף 41 לחוק יסודו

התקציב.
סעיף 41 לחוק יסודות התקציב אומר
"הקפאת פעולות באין תקציב.

(א) ראתה הממשלה, במהלך שנת כספים פלונית, כי ההוצאה

או ההתחייבות הכרוכות בביצועו של חיקוק באותה שנה יעלו

על הסכומים שנקבעו לענין זה בסעיף בחוק התקציב השנתי,

לרבות השינויים שחלו בו לפי סעיפים 12, 11, 10, 4 ו-13,

ראית היא -

(1) להציע לוועדה לאשר העברה של סכום הוצאה או הרשאה

להתחיב מסעיף תקציב אחר לסעיף התקציב האמור.

(2) להציע לכנסת להקפיא את ביצועו של החיקוק או של חלק

ממנו (בסעיף זה - הקפאה).

(ב) הציעה הממשלה הקפאה והכנסת אישרה את הצעתה, יוקפא

בהתאם ביצועו של החיקוק- - -"

זה לשון הסעיף בחוק יסודות התקציב. לכן, החליטה הממשלה להתשמש בסעיף 41

להקפיא את החוק, ולבקש מהכנסת להעלות את החלטתה זו לדיון.

שי וייס

מה מתבקשת הוועדה לעשות?

הי ו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת זמן לדיון. מעבר לזה אין לוועדה שיקול דעת.

שי דורון

אני מציעה מסגרת של שעה.

ח' רמון

אני מציע לקיים דיון אישי, כאילו זו הצעת חוק ממשלתית.

היו"ר חי קורפו

על פי רוחו של התקנון הדיון צריך להיות דיון סיעתי.

חי רמון

לגבי הרוה יש לי איתך ויכוח. אני מבקש לקיים דיון אישי.צי ענבר

הואיל ומדובר בהחלטה, והחלטה כמובן צריך לקדום לה דיון, השאלה היא: מה

אופיון של דיון זה. זה איננו דיון בחוק, זה דיון בהצעה של הממשלה. כידוע, היתלה

היום עתירה לבג"ץ של חבר-הכנסת שמאי, העתירה נדחתה ללא נימוקים אחרי דיון קצר. מכל

מקום, הואיל והעתירה היתה מכוונת גם נגד הדיון בוועדה זו, הוסבר לבית המשפט - כך

ראינו את זה גם מזכיר הכנסת, גם הגברת נילי ארד מנהלת מחלקת הבג"צים, וגם אנכי -

שמדובר כאן בקביעת מסגרת דיון, ומדובר כאן בסעיף 47(2} לתקנון, דהיינו -זה קשור

בהצעת התקציב. שהרי כל כולה של פניית הממשלה - - -

ח' רמון

ממתי דיון אישי זה לא מסגרת דיון? על סמך מה אתה מבסס שמסגרת של דיון אישי

זה לא דיון. פה קבענו הרבה פעמים מסגרות לדיון אישי.

שי יעקבסון

לא, חס ושלום. מעולם לא.

ח' רמון

בתקופת מלחמת הפרץ היה דיון על הודעת ממשלה וקבענו שיהיה דיון אישי.

שי יעקבסון

אתה טועה.

היו"ר חי קורפו

בדיון אישי לא זקוקים לוועדה, לא שואלים את הוועדה. דיון בתקציב המדינה הוא

דיון סיעתי על פי התקנון.

חי רמון

זה לא דיון בתקציב המדינה.

רן כהן

כל דבר נוגע בתקציב המדינה.

חי רמון

גם דיון בתקציב אפשר לקיים דיון אישי, בכל ענין אפשר לקיים דיון אישי.

צי ענבר

אם נפתח את סעיף 41 לחוק יסודות התקציב, והרי הממשלה פנתה לפי סעיף 41 לחוק

יסודות התקציב, נראה כי נאמר בו כך: "ראתה הממשלה במהלך שנת כספים פלונית, כי

ההוצאה או ההתחייבות הכרוכות בביצועו של חוק באותה שנה יעלו על הסכומים שנקבעו

בענין זה בסעיף בחוק התקציב השנתי". באה הממשלה לכנסת ואומרת: בחוק התקציב השנתי

קבענו לנושא של הלוואות לדיון, מה שקרוי משכנתאות, כך וכך; ועכשיו, יש בפנינו חוק

ואין לנו את הסכום הזה. ולכן, הצעת הממשלה לנו נראית כהצעה שהיא כלולה במסגרת תחת

הכותרת של פיסקה (2) לסעיף 47 - הצעת תקציב, וזהו ענין מובהק מהעניינים שנידוניםבכנסת לא בדיון אישי.

ח' רמון

אז זו הצעת רווק? תחליט.

צי ענבר

ז ו לא הצעת חוק,

היו"ר חי קורפו

אפשר לתקן הצעת חוק אחרת, ואפשר להשתמש בחוק קיים.

ח' רמון

אם זה ענין של תקציב, עקרונית זה חוק. תקציב זה חוק, חוק התקציב.

צי ענבר

מבחינת מהותו של הנושא זה נראה לי כסוג נושאים המתאימים לדיון סיעתי משום

שזה נושא של מדיניות, והמקרה הזה נכלל במסגרת האמור בסעיף 47(2} לתקנון. באשר אני

חושב לאן זה צריך להיכלל אני שוקל גם את הנימוקים העניניים, ומבחינה עניינית זה

נושא שכרוך בתקציב, ונראה לי על כן שהמסגרת היא דיון סיעתי. תודה.

חי אורון

שאלה, ברשות היושב-ראש. למיטב ידיעתי סעיף המשכנתאות אי נכו מופיע בתקציב,

הוא לא מוגבל בתקציב, והוא תוצאה של הזכאות, והוא משתנה בהתאם לכמות הזכאות על פי

חוק. זאת אומרת, המימוש לתקציב הזה איננו מותנה בתקציב.

אני שואל את היועץ המשפטי: האם השימוש בסעיף הזה בהקשר לסעיף שאין לו מגבלה

תקציבית הוא באמת שימוש נכון לסעיף 41?

שי וייס

אני לא רוצה לשאול, אני גם לא רוצה להתחכם. אני חושב שזה מקרה טיפוסי שיש

שפע של נימוקים משפטיים לכאן ולכאן. על כן, אני מציע שנצביע פי ממילא זה יוכרע

בהצבעה. את הפלפול נשאיר לישיבה אחרת.

רן כחן

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לשאול את היועץ המשפטי. האם באיזה שהוא מקום

הגישה הממשלה יחד עם הבקשה גם תחשיב כלשהו על עלותו של החוק הזה, כדי להוכיח שאכן

הוא כרוך בתקציב? והאם התחשיב הזה יש לו איזו אמינות מבוססת, או שאתם בכלל ניזונים

משמועות, מהעתונות, מהרדיו, מכל מיני מקומות שבהם מפריכים מספרים; ואם יש לממשלה

נייר כזה האם אני יכול לראות אותו לפני שהכנסת ניגשת לדיון? אני אומר לך באחריות

- אין נייר כזה.

הי וייר הי קורפו

אז אפשר למחוק את השאלה...רן כהן

אני שואל אותך: על סמך מה אתם היום מקבלים את הפנייה הזאת כאורים ותומים,

כאשר אין תחשיב כזה מצורף לבקשה, וכאשר קיים גם מידה שאין תרושיב כזה כלל וכלל.

רו' מירום

מדובר כאן בהליך שהינו הקפאה של הוק בחקיקה פרטית. אני רוצה להבין, מעבר

לדבר שמאד מדאיג אותי, שיביא לכך שבעתיד כאשר יחוקק חוקים מעין אלה יצטרכו המציעים

לעבד את החוק כך שלא יישאר יותר מקום להתקין תקנות. זה יהיה הדבר שיעשו אותו בפעם

הבאה. כי הנימוק לכך שעוצרים את החקיקה הוא בכך שאין תקנות לביצועה.

היו"ר חי קורפו

מי הזכיר את המילה "תקנות"? אין תקציב.

חי מירום

מדוע עולה בדעתו של היועץ המשפטי כי בהליך כזה שמקפיא חקיקה פרטית - - -

היו"ר חי קורפו

גם פה אתה טועה. מדובר בכל חקיקה שהיא, ממלכתית, נשיאותית, רשאית על פי

הממשלה לבקשה הקפאה.

חי מירום

אני מבקש לדעת מדוע בהליך מעין זה יש לו טענה שמדובר בדיון סיעתי ולא בדיון

אישי. לא הבנתי במה הדיון הזה שונה.

חי רמו ן

אדוני היועץ המשפטי, מה שמובא לנו, איך שלא בוחנים זאת, ניתן לקיים עליו כל

דיון שמחליטים עליו. אומרים שזה קשור לתקציב. תקציב זה לא אמירה כללית, תקציב זה

לא שהממשלה באה ומודיעה שיש תקציב, תקציב זה חוק, ועל חוק יש דיון אישי. אפשר

לעשות דיון סיעתי, אפשר לעשות הודעת סיעות, על כל דבר - - -

הי ו"ר חי קורפו

על חוק התקציב אפשר לעשות דיון אישי?

אי רובינשטיין

לא, אי אפשר.

חי רמון

אדוני היושב-ראש, תקנון הכנסת קובע שאת סדרי הדיון בתקציב תקבע ועדת הכנסת.

ואם ועדת הכנסת תחליט בשנה מסויימת שהיא בעד דיון אישי, אז יהיה דיון אישי. נכון

שלא נוהגים כך, אבל לא כתוב בשום מקום שאסור.היו"ר חי קורפו
כתוב בתקנון
אלו יהיו דיון סיעתיים - תקציב המדינה - - -

ח' רמון

יש פח חודעח של הב/משלה, חודעח של הממשלה איננה מנויה בשום מקום. עוד- לא היה

לה תקדים.

צי ענבר

זו לא הודעה, זו הצעה של הממשלה.

ח' רמון

זו הצעה של הממשלה, לא חיה לח קדים. אף אחד לא יודע. אנחנו מבקשים, אני מבקש

שהדיון יהיח אישי, זה עולה בקנח אחד עם התקנון, מותר שיהיה דיון סיעתי, לא חייב.

היו"ר חי קורפו

בתקציב חייב להיות דיון סיעתי.

רבותי, יש לפנינו שאלה פרלימינרית, לדעתי מיותרת לחלוטין. אין ספק שהנושא

הזה הוא לדיון סיעתי בהיותו דיון תקציבי.

מי בעד לקיים דיון סיעתי בענין הזה, מי בעד דיון אישי.

הצבעה

ההצעה לקיים דיון סיעתי - נתקבלה

הי ו"ר חי קורפו

ובכן, נתקבלה החלטה - החלטה מיותרת - שהדיון יהיה דיון סיעתי.

מסגרת הזמן - יש שתי הצעות: שעה אחת, ושעתיים. אני מעמיד אותן להצבעה זו מול

זו.

הצבעה

ההצעה לקיים מסגרת דיון של שעתיים - נתקבלה

הי ו"ר חי קורפו

דיון בן שעתיים ייערך בנושא מחר בשעה 16:00. תודה.

( הישיבה ננעלה בשעה 13.30 )

קוד המקור של הנתונים