ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 09/01/1991

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינ וסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 182

מישיבת והוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת

יום רביעי. כ"ג בטבת התשנ"א (9 בינואר- 1991). שעה 10:25

נכחו: חברי הוועדה: אי לין - היו"ר

ש' דורון

צי הנגבי

יצחק לוי

עי לנדאו

י י צידון

אי רובינשטיין
מוזמנ ים
שי גוברמן - משרד המשפטים
י ועצת משפטית
ר' מלחי
מזכירת הו ועדה
די ואג
קצר נ י ת
מזל כהן
סדר-היום
חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 12)
חוק יסוד
הכנסת (תיקון מסי 12)
היו"ר א' לין
אני פותי) את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט
לדיון בנושא
חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 12).
ש' דורון
אפשר להזמין את חבר הכנסת חיים קורפו?
היו"ר א' לין
חבר הכנסת חיים קורפו ביקש ממני לסיים את הדיון בחוק בהעדרו. בקשתי ממנו

שיבוא והצעתי לו שאולי נדחה את הישיבה, אם כי מאד לא רציתי לדחות את הישיבה.

הוא בכל אופן ביקש ממני שבהעדרו נסיים היום את הדיון בחוק.

בחוק שלפנינו, בסעיף האחרון, סעיף 6(ב) כתוב: "על אף האמור בסעיף 4, פרש

חבר הכנסת לפני תחילתו של חוק -זה מהסיעה אשר שמו נכלל ברשימת המועמדים שלה

והוא הזר אליה בהסכמתה לא יאוחר משישה חדשים מתחילתו של חוק זה." אני רוצה

שיהיה ברור שהוא יכול היה לחזור גם לפני שהחוק נתקבל. שלא יתקבל הרושם שהוא

חייב לחזור רק בתקופה לאחר שהחוק התקבל ולא יאוחר משישה חדשים. זו היתה הכוונה

בניסוח, ואני מציע לוועדה שנתקן את הדבר הזה, שאם חבר הכנסת פרש מסיעתו

המקורית בכנסת השתים-עשרה ובמרוצת הכנסת השתים-עשרה הוא חוזר לסיעתו המקורית,

אנחנו נותנים לו מחילה אפילו אם הוא הזר לפני תחילתו של חוק זה, וכל הכספים

שהגיעו לו חוזרים לסיעתו המקורית. זה רק בכנסת הזאת וזה רק בתקופה שאנחנו
קוראים לה
תקופת מחילה מיוחדת, כדי שאותם אנשים יתקנו את דרכם.
ע' לנדאו
מדוע רק בכנסת הזאת?
היו"ר א' לין
כדי שלא תיווצר פה דינמיקה של הדברים האלה בעתיד, כי אנשים יפרשו ויחזרו,

יפרשו ויחזרו.
עי לנדאו
דרושה לזה הסכמת הסיעה?
היו"ר א' לין
כן, על חזרתו. החזרה לא חייבת להיעשות מיום שהרווק נכנס לתוקפו עד תום

שישה חדשים. החזרה היתה יכולה להיעשות גם לפני שהחוק נכנס לתוקפו. כשקראתי את

הסעיף, לא היה נראה לי שזה ברור לחלוטין. משום כך אני מבקש שהדבר הזה יובהר

מפורשות כדי שלא יהי ו ספקות.
יצחק לוי
אם חבר הכנסת פרש וכבר עברו שישה חדשים?
היו"ר א' לין
מאז שהתקבל החוק.
ר' מלחי
שישה חדשים מתחילתו של החוק. הוא יכול היה לחזור לפני כן או בתוך שישה

חדשים.
היו"ר א' לין
זו לא תקופת מחילה נצחית.
עי לנדאו
מדוע בכלל לעשות את זה בחוק? אם סיעה מסכימה, שיחזור מתי שהוא רוצה.
הי ו"ר א' לין
החוק מונע את זה. הצעתי את ההבהרה הזאת. יש למישהו התנגדות לכך? באין

התנגדות, ההבהרה הזאת תשובץ בתוך הסעיף.

עומד דבר אחד על סדר היום וזו היתה ההצעה של חברי הכנסת צחי חנגבי ואמנון

רובינשטיין. באנו ואמרנו, שאם אדם, בהצבעת אי-אמון או בהצבעת אמון מצביע

בניגוד לעמדת סיעתו, לא נראה את זה כפרישה אם הוא עשה את זה מסיבות מצפוניות

ולא עשה את זה על מנת לקבל תמורה. אנחנו אומרים: הכלל הוא, הוא הצביע בניגוד

לעמדת סיעתו בהצבעת אי-אמון, זה מעשה פרישה, אבל זה לא יהווה פרישה אם זה נעשה

מבלי לקבל תמורה חומרית או קידום טובת הנאה או שיפור מעמדו או כל אהד מאותן

שלל אפשרויות שאין טעם לחזור עליהן.
כאן מונחים שני נוסחים
אי ו-בי. נוסח אי - אני תיקנתי את הנוסח שהגישו

חברי הכנסת צחי הנגבי ואמנון רובינשטיין. אני רוצה לשכנע שכולנו נקבל את

הנוסח שלי ולא את הנוסח המצומצם. הנוסח שלי יותר מחמיר ויותר רחב ואומר מדוע

צריך נוסה יותר מחמיר ויותר רחב. פה אנחנו בעצם אומרים: הוא הצביע, הוא יכול

גם להפיל את הממשלה שסיעתו חברה בה. בכך הוא עשה מעשה שנוגד באופן הכי עקרוני

וקוטבי את מטרות סיעתו ומפלגתו. אנחנו באים ואומרים: אבל יכול להיות - ואלה

מקרים חריגים, לא המקרים המקובלים, בדרך כלל עושים את זה תמורת טובות הנאה

שאולי הוא עשה את זה רק מסיבות מצפוניות. אז ההוק הזה לא יחול עליו.

אנחנו באים פה להגדיר מה זו תמורה ואומרים: "ואולם ההצבעה כאמור לא תיחשב

כפרישה אם חבר חכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו". עד כאן שתי ההצעות זהות.'

איפה הן משתנות? חן משתנות מענין הגדרה של תמורה.
בפניכם שתי הגדרות. אחת אומרת
"לענין זה "תמורה" - במישרין או בעקיפין,

בהווה או בהבטחה או בהתחייבות לעתיד, ולרבות הבטחת מקום ברשימת מועמדים לכנסת

או מינוי חבר הכנסת עצמו או אדם אחר לתפקיד כלשהו".
הנוסח שאני מציע הוא
"לענין זה "תמורה" - במישרין או בעקיפין, בהווה או

בהבטחה או בהתחייבות לעתיד, בכסף, בשווה-כסף, בשירות או בכל טובת הנאה אחרת,

לרבות חבטחת מקום ברשימת המועמדים לכנסת או מינוי לתפקיד כלשהו עבור חבר הכנסת

עצמו או עבור אחר, או כל דבר אחר שיש בו יתרון מבחינה אישית או ציבורית". זה

נוסה יותר רחב, יותר מחמיר ונדמה לי שהוא יותר קולע למטרה שלנו. זה הנושא

שעומד כרגע על הפרק בפני הוועדה להכרעה. את שאר הדברים סיימנו.
ש' דורון
אני עוד מעט 14 שנה חברת כנסת. לי כמעט לא זכור מקרה שבהצבעת אי-אמון,

חבר סיעה קואליציונית הצביע אי-אמון. יוצאי דופן היו תמיד נציג ההסתדרות מצד

זה או האחר של הבית. אף מקרה אחד אחר לא זכור לי. אנחנו כאן פותחים פתח

לאפשרות שהדעת לא סובלת, לא בפרלמנט שלנו ואני חושבת שבאף פרלמנט בעולם.

אני מתנגדת להכללת הסעיף חזה בחוק יסוד. אם זה יתקבל בוועדה, אני מבקשת

לרשות הסתייגות, כי אני רואה כאן פתח לדבר שלא יעלה על הדעת.
עי לנדאו
שאלה להבהרה. האם דבר כזה יכול להופיע בחוק אחר במקום חוק יסוד?
היו"ר אי לין
לא. מקומו בחוק הזה. החוק הזה עוסק בנושאים האלה. אי-אפשר להתעלם, זו

המציאות שאנחנו חיים בה.

השאלה היא עקרונית, האם להכניס את חמשפט הזה למקרים המצפוני ים המיוחדים

או לא להכניס. אני חושב שהדברים ידועים לכולנו. לכן אני מציע שנוותר על הדיון

בשאלה הזאת ונראה מי בעד ומי נגד.
יצחק לוי
לאחר שהורדנו את נושא ההיעדרות יש לכל חבר כנסת מפלט. ההיעדרות מתפרשת

כהימנעות, ההיעדרות מתפרשת כנגד ואפשר לתת פרסום להיעדרות. כלומר, יש מפלט

לחבר כנסת שבגלל ענין מצפוני רוצה להביע את מחאתו או לנסות להיעדר. אגב התיקון

שמוצע כאן זה גם אם הוא מצביע נגד לא רק הימנעות.
היו"ר א' לין
בוודאי, הוא הצביע נגד הממשלה שלו.

חבר הכנסת לנדאו, אתה יוצא? מה עמדתך בנושא?
עי לנדאו
עמדתי בעד להכליל את זה.
יצחק לוי
לכן, להכניס בחוק מבחן שלא קיבל תמורה בעד הצבעתו, הרי פה לא מדובר על

ענין אידיאולוגי, מבחינת הדברים זה מוריד מתוקף החוק. מכיוון שיש אפשרות לחבר

כנסת להיעדר ועל ידי זה להשיג את האפקט שהוא רוצה להשיג, אני מצטרף לעמדה של

הברת הכנסת שרה דורון ומתנגד לשני הנוסחים.
צי הנגב'
שתי הערות קצרות לדברי חברת הכנסת שרה דורון וחבר הכנסת יצחק לוי. לגבי

הנושא של חוק יסוד, אני הושב שזה המקום להכניס את החוק. אפשר להתווכח עקרונית

אם צריך או לא צריך, אבל החוק עוסק בנושא יסודי.
שי דורון
בסדר, תוריד את ענין חוק יסוד,
צי הנגבי
בנושא המהותי, וזה בעיקר לדברי הבר הכנסת יצחק לוי, אני לא רוצה לברוח

ממערכה. אני לא רוצה להימנע, אני רוצה להפיל את הממשלה שבה אני שותף, אם חס

וחלילה, מבחינה מצפונית, אני רואה אותה מובילה את המדינה שבה אני מכהן כחבר

כנסת לטרור איום. לכן אני רוצה שיאפשרו לי במפלגתי להתמודד מהדש. אני לא רוצה

לעבור למפלגה אחרת, אני לא רוצה לקבל אתנן, אני רוצה שתהיה לי זכות להתמודד על

האמת שלי בפורום ששלח אותי לכנסת. אני הושב שזה דבר ראשוני במעלה. צריך לאפשר

לחבר הכנסת שמוכן לשלם את המחיר, הייתי יכול לא לשלם את המחיר, אני מוכן לשלם

את המחיר, אני אתמודד עם זעקת החמס של כל חברי מפלגתי שאומרים: אתה הפלת את

הממשלה, נמחק אותך מהמפה הפוליטית. זו זכותכם. זכותי לנסות ולשכנע כאשר יבוא

יום הדין.
היו"ר א' לין
אני מוכן להציע הצעה, אולי היא תתקבל על דעת הוועדה. אם תקבלו את הנוסח

שלי, אני מציע-
א' רובינשטיין
יש בעיה אחת, בעיה עקרונית של מראית עין.
היו"ר אי לין
אני מציע שנציג את זה להכרעה בפני מליאת הכנסת בשתי גירסאות ומליאת הכנסת

תכריע.
שי דורון
אני מקבלת את זה.
היו"ר אי לין
לאני מוכן שהנושא הזה יובא להכרעת המליאה בשתי גירסאות ותכריע המליאה ולא

הוועדה. בענין עקרוני כזה, אני מציע שניתן למליאה להכריע. עשינו את זה לפעמים.

ראיתי ממש בדבריו של חבר הכנסת הנגבי. ייתכנו מקרים חריגים כאלה. יתכן שחבר

הכנסת הבודד הוא צודק וסיעתו היא הלא צודקת. ייתכנו מקרים כאלה. אבל הענין הוא

כל כך עקרוני, לכן אני מציע להביא את זה להכרעת מליאת הכנסת.
צי הנגבי
אתה מתנגד שתהיה עמדת ועדה בנושא הזה?
היו"ר אי לין
אין לך רוב.
צי הנגבי
יש לנו רוב.
היו"ר אי לין
אני נוטה לעמדתה של חברת הכנסת שרה דורון. נכון שאמרתי לך שאתן תמיכה

לעמדתך. על-פי תפיסתי הבסיסית אני נוטה לעמדתה של חברת. הכנסת שרה דורון.

אי רובינשטיין

מה עמדתך, אתה נגד כל הדבר הזה של האי-אמון?
היו"ר אי לין
אנ י נגד התוספת בכלל.
אי רובינשטיין
אבל הברת הכנסת שרה דורון לא מתנגדת לתוספת, היא מתנגדת להכנסת הסעיף

בענין אי-אמון לחוק.
שי דורון
אני מתנגדת למתן הופש הצבעה לחבר סיעה בנושא אי-אמון.
היו"ר אי לין
הורדנו את ענין של היעדרות. עכשיו יש רק ענין שהוא הצביע אי-אמון, וזה

נחשב לפרישה מסיעה. באה כאן ההגדרה ואומרת, שבמקרה כזה זה לא ייחשב לפרישה

מסיעה גם אם הוא הצביע נגד מפלגתו. חברת הכנסת שרה דורון מתנגדת להכניס את זה.

אני עקרונית מצטרף לדעתה. ני חושב שנושא כזה, עדיף שלא יוכרע בוועדה על חודו

של קול. לכן אני מציע שנביא את זה בשתי גירסאות להכרעת מליאת הכנסת, ואז יציג

עמדה אחת הבר הכנסת צחי הנגבי, אנחנו נבקש מחברת הכנסת שרה דורון או מישהו אחר

להציג את העמדה ההפוכה ותכריע מליאת הכנסת. האמינו לי, תהיה מספיק השתתפות

במליאת הכנסת, יבינו בדיוק במה מדובר, תהיה הכרעה יותר- רחבה, יותר דמוקרטית.

עשי נו את זה לפעמים.

אס אתם מוכנים להסכים שנביא שתי גירסאות, מה שנשאר לנו כרגע זה מה תהיה

הגירסה השניה של הוועדה. אני מבקש שתגידו לי מה בהצעה שלי לא נראה לכם, מה אתם

רוצים להוציא.
אי רובינשטיין
אין לי שום ויכוה עם ההצעה. כל החוק הוא פרובלמטי, אבל הגענו אלינו בלית

ברירה. יש בעיה אחת רצינית מאד, שאנחנו מניחים כאן שחברי כנסת,כענין שגרתי,

מועמדים לשוחד בכל בצורה שהיא. התוצאה האפקטיבית של ההצעה שלנו היא אותה

תוצאה. הרי זה יבוא לערכאות.
היו"ר אי לין
סלה לי שאני מפריע לך. הוק העונשין עוסק בהרבה מאד דברים גועליים

ונבזי ים. מה, הוא יוצא מתוך הנחה שכך מתנהגים בני אדם? הרי אנהנו קובעים פה

נורמות מסויימות. הרי אתה בעצמך אמרת: למה אנחנו צריכים את החוק הזה.
א' רובינשטיין
אני מכיר חוקות וחוקי יסוד של חרבה מאד מדינות. אני לא מכיר שום דבר

שדומח לחוק הזה. האם יש מישהו שלא יאמר שתמורה בעקיפין כוללת את כל הדברים

שאתה אמרת? אין בית משפט שלא יאמר שתמורה בעקיפין כוללת את כל הדברים. אני

פשוט מאד לא דוחף את החזיר חזה לתוך ספר החוקים. אני לא מפרט את כל המעשים

הגועליים שחבר הכנסת עלול לעשות. הרי התוצאה המשפטית של ההצעה שלנו היא אותה

תוצאה. הרי זה לא חוק פלילי, ויש לי בעיה עם זה.
היו"ר א' לין
אתה חושב שהנוסח שלכם מקיף את כל מה שנאמר בנוסח שלי?
א' רובינשטיין
אין לי ספק בזה.
צי הנגבי
יש לי שתי נקודות לומר. אלך מהקל אל הכבד. הקל הוא, שהסיפה של הנוסח שאתה

הצעת "או כל דבר אחר שיש בו יתרון מבחינה אישית או ציבורית", נראית לי מאד

בעייתית. אני מצביע אי-אמון בממשלה, יש בזה יתרון ציבורי.
היו"ר אי לין
אתה צודק.
צי הנגבי
לכן הייתי מסיים: "-עבור חבר הכנסת עצמו או עבור אחר".

הערה לגוף הענין. אני מאד הופתעתי מהעמדה של יושב-ראש הוועדה. חשבתי שהיא

הפוכה. הבנתי עד עכשיו שאתה תומך בתיקון העקרוני לחוק. המצב הנוכחי הוא כמו

העמדה של הבר הכנסת רובינשטיין ושלי, ולא כמו העמדה של חברת הכנסת שרה דורון.

היום חבר הכנסת יכול להצביע נגד מפלגתו ואין שום סנקציה שחלה עליו אם הוא לא

מקבל תמורה. החוק הזה משנה את המצב הנוכחי וקובע סנקציה של פרישה מסיעתו, אי-

אפשרות להתמודד בסיעה אחרת, הוא חייב לרוץ לבד. זו אחת הסיבות שבמליאה התנגדתי

לחוק. אם יש אפשרות שהנושא הזה לא יגיע בכלל להכרעה ואין עמדת ועדה בנושא-
היו"ר אי לין
יש עמדה. שתי גירסאות.
צי הנגבי
אם כך, אני רק מודיע, שאני נגד החוק כולו, ואני אפעל, שהחוק הזה כולו,

כמקשה אחת, לא יעבור. אני מאמין שיש סיכוי טוב שהוא לא יעבור.
היו"ר א' לין
הרי אני לא מכחיש שום דבר ממה שאמרתי לך. אבל אני בכל אופן סבור שיש

מקרים בהם עדיף להעביר את ההכרעה למליאת הכנסת. היו מקרים בעבר, לא הרבה,

כשהוועדה הגיעה למסקנה-
צי הנגבי
אבל כאן יושב-ראש הוועדה מזדהה עם הגירסה שאני חושב שהיא וקמורה ביותר.
היו"ר א' לין
אני הייתי מוכן לצאת לקראתך בשביל להעביר את ההוק הזה, כי ההוק הזה הוא

מאד חשוב. אבל עמדתי העקרונית לא היתה בעד הדבר הזה. הייתי מוכן לקבל את הדבר

הזה אם זה חיה נחוץ לשם העברת החוק וכדי ליצור הסכמה יותר רחבה מאשר לחוק הזה.

אבל מעולם לא אמרתי לך שעמדתי העקרונית היא כזאת. עמדתי העקרונית באה לביטוי

בחוק כפי שתוגש לפני -
צי הנגבי
אי-תמיכתך בתיקון הזה מורידה את היכולת להשיג הסכמה סביב החוק הזה.
היו"ר אי לין
אני מאמין שבמליאה הסיכויים שתתקבל הגירסה השניה, זאת אומרת, עם התוספת

שלך, הם גדולים מאד. אני מאמין שיש סיכויים גדולים מאד שמרבית חברי הכנסת ייטו

לכך, אבל אני לא יכול להתחייב כמובן. יש לי השקפה בענין זה. בשבילי עדיף

להעביר את החוק עם הדבר הזה מאשר לא להעביר את החוק. אבל עמדתי העקרונית בנושא

הזה ברורה, היא לא השתנתה.
צי הנגבי
לכן בקשתי את תמיכתך בתיקון.
היו"ר אי לין
אני לא חושב שהבאת החוק בשתי גירסאות היא סיבה לא לתמוך בחוק בכלל. אני

חושב שאתה צריך להיאבק להעביר את הגירסה שלך.
צי הנגבי
אם שתי הגירסאות לא מתקבלות והחוק לא עובר, המצב הנוכחי נשאר בעינו.
היו"ר אי לין
אין דבר כזה, אחת מהן מתקבלת.
צי הנגבי
אם החוק כולו לא עובר, המצב הנוכחי נשאר בעינו. המצב הנוכחי הוא כמו

הגירסה שלי. אני רק רציתי להכניס את המצב הנוכחי בנושא הצבעת אי-אמון לתוך

החוק החדש. אם יש סיכוי שזה לא יעבור, אני מעדיף שהחוק כולו לא יעבור. הענין

היחיד שמעניין אותי כרגע הוא יכולת מצפונית של חבר הכנסת להתמודד עם האמת שלו.
י י צידון
מתוך הנחה שאתה רוצה שלא יקרו מקרים שחורגים מהטעם הטוב, אני מציע שתקבל

את הפשרה של היושב-ראש. אני מסכים עם חבר הכנסת רובינשטיין. אני לא סומך על

שיקול הדעת.
היו"ר אי לין
אני מעריך את מה שאמר חבר הכנסת הנגבי. זה שיקול בהחלט רלבנטי בשבילו.

מר גוברמן, בבקשה.
ש' גוברמן
יש לי קושי ואני מציע שהוועדה תיתן את דעתה. מדובר כאן על אקט מאד מאד

חמור, מאד קיצוני, קביעה שחבר כנסת פורש מסיעתו עם כל התוצאה שהחוק אומר

לקבוע. האלמנטים של הפרישה הם אלמנטים שליליים. נאמר כך: "ואולם הצבעה כאמור

לא תיחשב כפרישה אם חבר הכנסת לא קיבל-". זאת אומרת, השאלה היא מי קובע שהוא

לא קיבל, איך אפשר להוכיח את האלמנט השלילי. אני חושב שזה יכניס אלמנטים של

ספק.
א' רובינשטיין
בית המשפט יקבע.
היו"ר אי לין
אנחנו מודעים לכך היטב. יש פה בהחלט בעיה מי יקבע.

חברת הכנסת שרה דורון, נוכח הערתו של חבר הכנסת צחי הנגבי, את רוצה לשנות

את עמדתך?
שי דורון
לא, אבל אני רוצה להגיד משפט נוסף. יש לי אמונה מלאה בכל חברי הכנסת. בכל

זאת יתכן מצב שחבר כנסת, באחת הכנסות הבאות, ידרוש תפקיד מסוים, לא יקבל את זה

ואז נניח שהממשלה קיימת על חודו של קול אהד - בנושא מצפוני אני יכולה להוציא

מהשרוול עכשיו עשרים חברי כנסת שיהיו כנים ונכונים, השאלה אם זה יצדיק שאותו

חבר כנסת יצביע נגד הממשלה, יפיל אותה ויגרום להוצאה של מאות מליוני שקלים

בבחירות חדשות, משום שהוא לא מרוצה. לך תוכיח מהו מצפוני ומה לא מצפוני. לכן

אני רוצה להגן על הדמוקרטיה.

אם היה אצלנו חוק כמו בנורבגיה, שהפרלמנט שם נבחר לארבע שנים, וגם אם אין

רוב, אסור להקדים בחירות אז לחבר הכנסת אין את השוט הזה לאיים בהצבעת אי-אמון

כדי להשיג מה שהוא רוצה. אם אנחנו משאירים את הסעיף הזה, אנחנו מחטיאים את כל

מטרת החוק, ולדעתי אז כל החוק מיותר.
היו"ר אי לין
נוכח דבריה של חברת הכנסת דורון, אני בכל אופן מציע שנגיש את זה למליאה

בשתי גירסאות. יציג את הגירסה האחת חבר הכנסת הנגבי.
צי הנגבי
אני לא תומך בחוק בכלל. אני לא יכול להסכים לשתי גירסאות. במידה והי ושב-

ראש מצדד בגירסה שלנו, הוא יציג אותה.
היו"ר אי לין
אני לא יכול לעשות את זה. החלטת הוועדה תהיה - אלא אם כן אין לזה רוב,

ואני מבין שיש לזה רוב, אני מבין שחברי הכנסת שרה דורון ויצחק לוי תומכים בכך

- שאנחנו נציג את זה בפני המליאה בשתי גירסאות ומליאת הכנסת תהיה זו שתכריע

בשאלה הזאת. על כל פנים, אני חושב שזה מצב הרבה יותר טוב והרבה יותר הוגן

ושווה מאשר לרשום הסתייגות. אתה מגיש הצעה, ההתמודדות שווה.
צי הנגבי
יחסי הכוחות התומכים בהצעה הם ארבעה לעומת שלושה. זכותך כיושב-ראש לקבוע

עמדה.
היו"ר אי לין
אני לא אומר תומכים או לא תומכים. הצעתי לוועדה הצעה שנגיש את זה בשתי

גירסאות וההצעה הזאת מקובלת על הוועדה.
צי הנגבי
חבר הכנסת אמנון רובינשטיין יציג את הגירסה הזאת.
היו"ר אי לין
בבקשה.
יצחק לוי
אני רוצה לרשום הסתייגות בנושא שהעליתי.
היו"ר אי לין
תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים