ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 01/08/1990

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 23)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 141

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י' במנחם אב התש"ן - 1.8.90 - שעה 7:45)
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר חי קורפו

ת' גוז'נסקי

שי דורון

צי הנגבי

י י צבן

אי רובינשטיין

ג' שפט
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגן מזכיר הכנסת די לב
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י' חובב
סדר היום
חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 23) - הכנה לקריאה שנייה

ולקריאה שלישית.חוק יסוד הכנסת (תיקון מס' 23)

היו"ר חי קורפו

רבותי, אנחנו פותחים את הישיבה. בפנינו הצעת החוק שהועברה אלינו על ידי

מליאת הכנסת.

אני מציע שנתקן. בסעיף מסי 1, תיקון סעיף 46. בהמשך ל"בכל שלב משלבי

החקיקה, למעט הדיון בהצעה לסדר יומה של הכנסת" יבוא "בקריאה הראשונה, בקריאה

השנייה ובקריאה השלישית" - במקום ששלוש הקריאות מצורפות.

מי בעד הצעת התיקון? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון בסעיף 1 - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

ובכן, נתקבל הנוסח המתוקן.

בסעיף 2, נאמר: "תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק יסוד: הכנסת (תיקון

מסי 3)". לזה יש הסתייגות.

צי ענבר

ההסתייגות היא של חבר הכנסת יאיר צבן, מציע: תחילתו של חוק זה ביום קבלתו

בכנסת.

היו"ר חי קורפו

מי לקבלת התיקון של חבר הכנסת צבן? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון של חה"כ י' צבן - לא נתקבלה

הי וייר חי קורפו

מי לקבלת הסעיף כפי שהוא?

הצבעה

הסעיף כהצעת הוועדה - נתקבל

היו"ר חי קורפו

הסעיף אושר. לחבר-הכנסת צבן הסתייגות, והוא יוכל לנמק אותה במליאה.

בסעיף 3 להצעת החוק - נאמר: "למען הסר ספק נקבע בזה כי חוק לשינוי

סעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת, שנתקבל לפני תחילתו של חוק יסוד זה, ושמליאת הכנסת

החליטה לגביו בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית (פה נשאיר את הניסוה הזה) ברוב של

חברי הכנסת, יהיה תקף מיום פרסומו, לכל דין ולכל דבר וענין אף אם ההחלטה במליאת

הכנסת בדיון המוקדם של אותו חוק היתה ברוב אחר". מציע כאן לכתוב: "... ברוב

רגיל." אין מושג כזה "רוב אחר" בתקנון הכנסת, ולא בחוק יסוד: הכנסת.

לחוק י ס ו

מתקנים ל- "רוב רגיל", בסיפא של סעיף 3.לזה יש הסתייגות של ארבעה חברי-כנסת, אשר מבקשים להוסיף כאן: "למעט התחולה

הרטרואקטיבית של תיקון מס' 8 לחוק מימון מפלגות".

צי ענבר

כן, זו ההצעה, עוד אעבור על הניסוח המדוייק.

היו"ר חי קורפו

הייתי מציע שהניסוח הסופי ייעשה עתה.

מי לקבלת סעיף 3 עם התיקון - "רוב רגיל" במקום "רוב אחר"? נגד - אין.

הצבעה

סעיף 3 עם התיקון - נתקבל

היו"ר חי קורפו

נצביע על ההצעה של חברי הכנסת יאיר צבן, אמנון רובינשטיין, יוסי שריד ותמר
גוז'נסקי - להוסיף
"למעט ההחלטה בתיקון מסי 8 המתייחסת למימון בחירות", כי המימון

הרטרואקטיבי היה מימון בחירות.

מי בעד ההצעה הזאת? אין.

הצבעה

הצעת התוספת - לא נתקבלה

היו"ר חי קורפו

ובכן, הצעתם של הברי הכנסת לא נתקבלה. לארבעת חברי הכנסת זכות להסתייגות.

האם יש עוד הערות, רבותי?

צי ענבר

המספר של החוק יהיה בכותרת - תיקון מסי 11. זה היה מספר 23 כי הצעות
תיקונים בחוק יסוד
הכנסת היו הרבה יותר.

היו"ר חי קורפו

מי לתיקון הטכני בכותרת - תיקון מסי 11 במקום 23?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

התיקון בכותרת - נתקבל

היו"ר חי קורפו
התיקון נתקבל, וכותרת החוק היא
חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 11).צי ענבר
אבקש לרשום
חבר הכנסת צבן חוזר בו מהסתייגותו לסעיף 2, ומסתפק בהסתייגותו

לסעיף 3.

זה הנוסח המדוייק להסתייגות של ארבעת חברי הכנסת - תוספת לסעיף 3: חוק זה

לא יחול על הוראות סעיף 2 לחוק מימון מפלגות (תיקון מס' 8), התשכ"ח-1988.

היו"ר חי קורפו

תודה רבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 18.15)

קוד המקור של הנתונים