ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/06/1990

דיון בהצעת חוק יסוד: הכנסת (זימון עדים), התשמ"ט-1989; פניית חבר-הכנסת א. שריר להצטרפות לסיעת הליכוד; שונות; תיקון סעיף 36 לתקנון - מועד הדיון בהצעות אי-אמון דיון חוזר

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוהופרוטוקול מס' 126

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ה בסיון התש"ן (18 ביוני 1990) שעה 00;10
נכחו
חברי הוועדה: ת. קורפו - היו"ר

מ. גולדמן

ש. דורון

צ. תנגבי

ש. וייס

ר . זאבי

יצחק לוי

י . שריד
מוזמנים
תבר-תכנסת מ. איתן

חבר-הכנסת י. גולדברג

חבר-הכנסת ח. מירום

חבר-הכנסת י. צידון

חבר-הכנסת ג. שפט

חבר-הכנסת ד. תיכון

מזכיר הכנסת ש. יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת ש. כרם

סגן מזכיר הכנסת ד. לב

ש. גוברמן - משרד המשפטים
היועץ המשפטי של הוועדה
צ. ענבר
מזכירה
א. בן-יוסף
קצרנית
ת. אלטמן

סדר-היום; 1. שונות;

2. דיון בהצעת חוק יסוד הכנסת (זימון עדים},

התשמ"ט-1989;

3. תיקון סעיף 36 לתקנון - מועד הדיון בהצעות אי-אמון

- דיון חוזר;

4. פניית חבר-הכנסת א. שריר להצטרפות לסיעת הליכוד.שונות
היו"ר ח' קורפו
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

הגיעה אלי הודעה מיושב-ראש הכנסת, שחברי הוועדה ודאי קיבלו אותה, על מינויה

של ועדה שתבדוק את ענייני השכר, עידכוני השכר, גימלאות, וזכויות נילוות אחרות

של חברי הכנסת. אני מביא את ההודעה הזאת לידיעת חברי הוועדה.

בוועדה שמונתה, כאמור, יכהנו שלושה חברים; בראשותה יכהו מר חיים קוברסקי ,
ושני חבריה האחרים יהיו ה"ה
שמחה סורוקר ושמאי שמעונוביץ'.
ש' וייס
בזמנו המלצנו על ועדת נבנצאל שהפכה להיות ועדת-קבע. האם מדובר עכשיו על ועדה

חדשה?
היו"ר ח' קורפו
כן. ועדת נבנצאל לא היועץ מוסד-קבע.
ש' וייס
אם אני מבין נכון מדובר על מינוי מטעם יושב-ראש הכנסת שאיננו נוגע לנו כלל.
היו"ר ח' קורפו
מצאתי לנכון להביא את הנושא הזה לידיעת חברי הוועדה.

נעבור לסעיף הבא שעל סדר-יומנו -

דיון בהצעת חוק יסוד הכנסת (זימון עדים), התשמ"ט-1989
היו"ר ח' קורפו
לאור הדיונים שקיימנו בנושא הזה, שמיעת דברי שר המשפטים והיועצים המשפטיים

שלו, אני מציע שנמליץ בפני מליאת הכנסת לדחות את הצעת החוק, ואנחנו, בוועדת

הכנסת, נכין תיקונים לתקנון אשר יבטיחו את הדברים שעליהם תוסכם.

יחד עם היועץ המשפטי של הוועדה אנחנו נניח, כאמור, הצעת תיקון לתקנון הכנסת

כדי שאפשר יהיה להשיג את הדברים שאנחנו מבקשים להשיג, ואשר ניתן להשיגם באמצעות

התקנון ולא באמצעות הצעת החוק שנחשבת מרחיקת-לכת עד מאד.
שי וי יס
כיוון שחברת-הכנסת אורה נמיר יזמה את הצעת החוק הזאת הייתי מייעץ להזמין אותה

ולהיוועץ בה כאשר נכניס את הצעת התיקון לתקנון.אני אצביע נגד, אבל אני מבקש להזמין לכאן את חברת-הכנסת נמיר סדי שתהיה לה

תחושה שמתייעצים אתה בעניין הזה.
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד להצבעה את ההצעה להמליץ בפני מליאת הכנסת לדחות את הצעת החוק,

ואנחנו נחפש דרך להכניס את התיקון הרצוי בתקנון.

הצבעה

ההצעה להמליץ בפני מליאת הכנסת לדחות את הצעת החוק ולחפש דרך להכניס את התיקון

הרצוי לתקנון, התקבלה.
היו"ר ח' קורפו
נעבור לנושא הבא שעל סדר-יומנו -

תיקון סעיף 36 לתקנון - מועד הדיון בהצעות אי-אמון

דיון חוזר
היו"ר ח' קורפו
בקשר תיקון סעיף 36 לתקנון הכנסת קיבלנו נוסח מתוקן שאושר על-ידנו. לאחר מכן

מספר חברי הוועדה ביקשו לקיים בקשר הנושא הזה רוויזיה. הצבענו על בקשתם וקיבלנו

את הבקשה לרוויזיה.

אני אקרא באזניכם את הצעת התיקון לתקנון הכנסת: "תיקון סעיף 36: 1. בסעיף 36

לתקנון הכנסת, במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא: " (א) כל סיעה רשאית להציע

לסדר-היום סעיף על הבעת אי-אמון לממשלה; סעיף זה ידון בישיבת הכנסת הראשונה

בשבוע לאחר שהוגשה הצעת אי-האמון, וידחה דיון בכל סעיף אחר.

(ב) בסיום הדיון בכל סעיף העומד על סדר-היום רשאית סיעה להציע הבעת אי-אמון

לממשלה; ההצבעה על ההצעה תהיה בישיבת הכנסת הראשונה בשבוע לאחר שהוגשה הצעת

אי-האמון ולפני כל הצבעה אחרת באותו סעיף של סדר-היום." ".

אני מעמיד את הצעת התיקון להצבעה.

הצבעה

הצעת התיקון התקבלה.
היו"ר ח' קורפו
הצעת התיקון כפי שהקראתי זה עתה בפניכם תונח על שולחן הכנסת.

נעבור לנושא האחרון שעל סדר-יומנו -

פניית חבר-הכנסת א. שריר להצטרפות לסיעת הליכוד
היו"ר ח' קורפו
הופנתה אלי בקשה לאשר את צירופו של חבר-הכנסת אברהם שריר לסיעת הליכוד.

אני מעמיד את הבקשה הזאת להצבעה.

הצבעה

הבקשה לאשר את צירופו של הבר-הכנסת א. שריר לסיעת הליכוד התקבלה.

הי ו"ר ח' קורפו;

הוועדה רשמה לפניה את הודעתו של הבר-הכנסת אברהם שריר על פרישתו מהסיעה

לקידום הרעיון הציוני. הוועדה מאשרת את הצטרפותו לסיעת הליכוד. סיעת הליכוד

תימנה 36 הברים, והסיעה לקידום הרעיון הציוני תימנה 4 חברים.
היו"ר ח' קורפו
אנחנו צריכים לקבל ההלטה בענייו אישור הגשת הצעות אי-אמון. הגשנו הצעה

מתוקנת שלא זכתה בתמיכת הוועדה. כיוון שכך החלטנו לקיים בקשר הנושא הזה דיון

חוזר. אני לא מציע שנצביע על הנושא הזה היום אלא אני ממליץ על הנוסה שהתקבל

בוועדת המישנה שיגביל את מספר החברים הרשאים להגיש הצעת אי-אמון. תיקבע, כאמור,

מסגרת למספר החברים שיוכלו להגיש הצעת אי-אמון לממשלה, ומידת הדחיפות של ההצעות.

שני האלמנטים האלה יהיו בהצעה, ואהרי שנגבש אווזה נביא אווזה בפני הברי הוועדה.

אני אביא בפני הברי הוועדה, בהתייעצות עם הברת-הכנסת אורה נמיר, גם את העניין

שקשור בהזמנת עדים, במקום הצעת ההוק שביטלנו.

(הישיבה הסתיימה שבעה 10.15)

קוד המקור של הנתונים