ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 07/03/1990

קביעת מסגרת הדיון להודעת הממשלה בעניין צירוף שר נוסף וחילופי תפקידים בממשלה; קביעת מסגרת הדיון להצעת אי-אמון בממשלה של סיעת שינוי

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 104

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י' באדר התש"ן (7 במרץ 1990), שעה 10:30

נכחו; חברי הוועדה;

ח. קורפו - הי ו "ר

פ. גולדשטיין

ש. דורון

אוריאל לין

א. פורז

א. רובינשטיין
מוזמנים
מזכיר הכנסת ש. יעקבסון

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

ד. לב - סגן מזכיר הכנסת

צ. ענבר - היועץ המשפטי לוועדה
מזכירת
א. בן-יוסף

רשמה - ש. לחוביצקי

סדר היום;

א. קביעת מסגרת הדיון להצעת אי-אמון בממשלה של סיעת שינוי.

ב, קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה! בענין צירוף שר נוסף וחילופי תפקידים.א. קביעת מסגרת הדיון להצעת אי-אמון בממשלה של סיעת שינוי
היו "ר חי קורפו
אני מתפבד לפתוה את ישיבת הוועדה. יש בפנינו בקשה לקבוע את מסגרת הדיון בהצעת

אי-אמון נוספת בממשלה, אשר הוגשה על-ידי סיעת שינוי. מוצע שנשלב הצעה זו עם הצעת

אי-האמון שמוגשת היום.

פי גולדשטיין;

אני מציע מסגרת של 5 דקות - הודעות סיעות.
היו"ר הי קורפו
מי בעד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אי ן

אושר

ב. קביעת מסגרת הדיון להודעת הממשלה בענין צירוף שר נוסף וחילופי תפקידים בממשלה
היו"ר ח' קורפו
תהיה היום הודעת ממשלה על צירוף שר נוסף ועל חילופי תפקידים בממשלה. עלינו

לקבוע מסגרת דיון להודעת הממשלה הזאת.

ש. דורו ן;

אני מציעה מסגרת דיון של 5 דקות, במסגרת הודעות סיעות.

א. רובי נשטיין;

אני מציע עשר דקות. ראיתי את סדר היום הקבוע לישיבה היום והוא עמוס מאד. אבל

ראיתי שלא יתקיים היום דיון בהצעות הדחופות לסדר היום.
פ . גולדשטיין
יש גם את הנושא הזה וגם את הנושא הקודם וביהד יש מספיק.

ש. דורו ן;

יש גם שאילתות בעל-פה.
היו"ר ח. קורפו
רבותי, מי בעד מסגרת דיון של 5 דקות ומי בעד 10 דקות?
א. רובינשטיין
אני מציע שלא תצביע על הצעתי, כי איני אוהב להישאר במיעוט.הצבעה

בעד מסגרת דיון של 5 דקות - רוב

נגד - אין

ההצעה נתקבלה
היו"ר ח. קורפו
הוהלט לאשר את ההצעה. אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים