ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 27/12/1989

קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התש"ן-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שני



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מס' 38

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ט בכסלו התש"ן (27 בדצמבר 1989). שעה 00;09
נכחו; חברי הועדה
חי קורפו - יו"ר

פ' גולדשטיין

ג' גל

שי דורון

שי וייס

חי רמון
מוזמן
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

מזכירה; אי בן-יוסף
קצרנית
א אשמן
סדר הי ים
קביעת הועדה שתדון בהצעת חוק להארכת תקפן של

תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התש"ן-1989



קביעת הועדה שתדון בהצעת חוק להארכת תקפן של

תקנות שעת חירום (תשלומי חובה). התש"ן-1989
חי קורפו
אני פותח את הישיבה. אנחנו מתבקשים להחליט איזו ועדה תדון בחוק להארכת תקפן

של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה). הצעת החוק אושרה אתמול במליאה ושוחררה מחובת

הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת, כי חייבים היום לאשר אותה בכנסת לפני שיפקע תוקף

התקנות.
במליאה היו שתי הצעות
האחת - להעביר הצעת החוק לדיון בועדת הכספים; והשניה -

להעבירה לועדה אחרת.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להעביר הצעת החוק לועדת הכספים להכנתה לקריאה שניה

ושלישית.

הצבעה

הוחלט פה אחד להעביר הצעת חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום

(תשלומי חובה), התש"ן-1989 לדיון בועדת הכספים

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:02)

קוד המקור של הנתונים