ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/12/1989

קביעת נהלים לערעורים על החלטת הנשיאות בהצעות דחופות לסדר היום; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס '77

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. י"ג בפסלו התש"ן (11 בדצמבר 1989). שעה 10:00

נוכחים - חברי הוועדה; היו"ר חי קורפו

ר' איתן

מי בר-זוהר

מ' גולדמן

פ' גולדשטיין

שי דורון

ש' וייס

אי רובינשטיין

י' שריד
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת ד' לב
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירות הוועדה
א' בר-יוסף
הקצרנית
י י חובב

סדר היום;

א. קביעת נוהלים לערעורים על החלטת הנשיאות בהצעות דחופות

לסדר היום.

ב. שונות.היו"ר ח' קירפי

אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום נשתדל למצות את סדר היום עד שעת התכנסות

ועדת החוץ והבטחון.

שי דורון

אני מציעה לדחות את הסעיף הראשון שעל סדר היום עד לצאתו של ראש הממשלה מבית

החולים.

היו"ר חי קורפו

עוד לא נכנסנו כלל לדיון על הסעיף הזה. הובאו בפנינו בבר מספר תלונות, שתיים

מופיעות בסדר היום, והשלישית - תלונתו של חה"כ חנן פירת נגד חה"כ יוסי שריד -

מונחת לפני ,

אני ירא ממבול ההצעות לקריאה לסדר, או להענשה, או לנטילת חסינות מסויימת.

אולי היינו מנסים לקבוע איזה שהם כללים מינימליים באיזו תלונה נעסוק ואיזו תלונה

אנו דוחים על הסף, כמו תלונה קנטרנית או לא משמעותית.

למשל, תלונתו של חה"כ בר-זוהר. לי אין ספק שאם חה"כ בר-זוהר היה נוכח בפגישה

שבה אמר ראש הממשלה "מעשה שטן" הוא היה מתייחס לזה פאל ביטוי ספרותי , הוא בוודאי

איננו חשוד שאינו בקי בביטויים ספרותיים. יכול להיות שבמקרה כזה הוועדה היתה

מחליטה שלא כדאי לעסוק בזה, והיתה משכנעת גם את חבר הכנסת בר-זהר לא לעסוק בכך.

לבקשתו של חה"כ שריד אתן עוד דוגמה. חבר הכנסת פנחס גולדשטיין פנה בבקשה

להסרת חסינות אחרת מחברי הכנסת דראושה ומיעארי על שביקרו בכפר בית-סחור, מסרב

המס, שהוכרז שטח צבאי סגור. אילו הם היו הפותחים בענין הזה, אילו היו היחידים,

הייתי יבול להבין שיש בזה משהו. אך זה הפך למצעד של כל מי שיש לו יש ורגל וכל

מי שרצה לבטא משהו. אני לא בטוח אם הענין מחודד דיו כדי לפתוח בוויכוחים

פנימיים. בסופו של דבר זה ייצור ניכור כאן בין חברי הכנסת, בינם לבין עצמם.

רבותי , אז אם יש לכם רצון לנסות לקבוע איזה שהם כללים בענין הזה הייתי שמח

מאד, היינו חוסכים לעצמנו עבודה. אם לא - נעסוק בתלונות האלה, נשמע את

המתלוננים, נשמע את הנילונים, או מישהו מטעמם אם ימצאו לנכון, ונגיע למסקנה

כלשהי.

ובכן, אם אין הערות, ואם לחברי הוועדה אין יכולת או רצון לסווג את התלונות,

אנו מחליטים שנשמע את שלוש התלונות הללו - של חבר הכנסת בר-זהר, של חבר-הכנסת

גולדשטיין, ושל חבר-הכנסת פורת. איננו יכולים לפתוח היום בדיון עצמו, כי חברי

הכנסת דראושה ומיעארי אינם נוכחים, וכן אין טעם לדון בתלונה נגד ראש הממשלה בלי

שלפחות יהיה נוכח נציג מטעמו שירשום ויתרשם מן הדברים הנאמרים שהרי הוא יצטרך

להשיב.

מ' בר-זהר

מה זאת אומרת "בלי שיהיה מישהו נוכח"? הוא לא שלח מישהו.

היו"ר ח' קורפו

אני לא שלחתי לו הזמנה, כפי שלא שלחתי לחה"כ מיעארי ודראושה, כי חשבתי

אולי נוכל בוועדה למצוא קודם איזה שהם קריטריונים באיזה קובלנות נעסוק ובאלו לא.

אם אין לוועדה כל עמדה אנחנו מחליטים שנעסוק בקבולנות הללו פפי שהוגשו. בשבוע הבא

נשמע את הקובלנה של חה"כ בר-זהר אחרי שנודיע לראש הממשלה שהיא תישמע, ירצה לשלוח

מישהו - ישלח, לא ירצה - לא ישלח. אותו דבר לגבי חברי הכנסת מיעארי ודראושה פאשר

יחזרו ארצה, שניהם לא נמצאים בארץ, וגם הקובל - חה"כ פנחס גולדשטיין - לא נמצא

בארץ, ופפי שאני שומע הוא בשליחות ציבורית יחד עם חה"כ חיים רמון במשלחת מטעם

המועצה לחילופי נוער.היו"ר חי קורפו

הבותי . בישיבת הוועדה בשבוע שעבר סיכמנו שנגבש איזה שהן הרולטות לעניו

הערעורים על החלטות הנשיאות בדבר אישור דחיפותן של הצעות לסדר היום,
הנושא כפי שהוא מופיע בסדר היום למחר
קביעת נוהלים לערעורים על

החלטת הנשיאות בהצעות דחופות לסדר היום
הצעתי בישיבה הקודמת שנקבל את ההחלטות הבאות
"לסעיף 85 בתקנון

1. הבר הכסת שאינו חבר ועדת הכנסת, אשר ערער על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים

בדבר דחיפותה של הצעה סלדר היום שהגיש, לא יהיה נוכח בעת הצבעת הוועדה.

2. מן הראוי שחבר הוועדה אשר ערער על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדבר דחיפותה

של תצעה לסדר היום, לא ישתתף בהצבעה.

לסעיף 98 בתקנון

ועדת הכנסת מחליטה, בהמשך להחלטתה מיום כ"א בטבת התשל"ב (16.1.72), כי חבר הכנסת

שאינו חבר ועדת הכנסת, שהגיש ערעור לוועדת הכנסת בעניו דחיפות הצעה לסדר היום, לא

יוכל לכהו כממלא מקום של חבר ועדה מסיעתו אשר נעדר מהישיבה."

זה נוסח ההחלטות שאני מציע. אני חושב שזה הגיוני .

ש י דורו ו

אני רוצה להביו, בתיקו ו הראשון לסעיף 85 בתקנון, הכוונה היא שהוא לא יהיה

נוכח בחדר בעת ההצבעה?

ש' וייס

כו, זה כל כך אלמנטרי. מוטב שחברי הכנסת יצביעו בחופשיות. אשר לי אני יכול

שלא להצביע כי אני תמיד יכול להסתתר מאחורי זה שאני נציג הנשיאות.

י' שריד

אני בעד ההצעה הזו בתור מי שמייצג את חלשי האופי בוועדה...

הי ו "ר ח' קורפו

באשר לתיקו ו מס.2 לסעיף 85, אם חבר הנשיאות לא מצביע -זה .FAIR ENOUGH

ר' איתו

הרי זה תמיד על חודו של קול.שי וייס

אז אתה עושה פרוטקציה לעצמך. זה דבר אלמנטרי שאסור לעשות.

י' שריד

זה בעל ענין. משתדלים בכל ועדת כנסת שבעלי ענין לא ישתתפו בהצבעה.

ר' רפול

בהצבעה יבוא מחליף שלי?

י' שריד

כן-, מחליף מאותה סיעה, בתנאי שמודיעים על כך מראש.

צ' ענבר

לא, כל ההצעה בנויה על כך שלא יהיו ממלאי מקום.

אי רובינשטיין

יש נקודה בטיעון של חבר הכנסת רפאל איתן. הבר הוועדה שערער יראה את

כפגיעה, הוא יש לו נחיתות טבעית. לגבי מי שערער מחוץ לוועדה - איש סיעתו ייצג

אותו והוא יצביע בשבילו; לגבי חברי ועדת הכנסת, כמו הבר הכנסת איתן וכמוני

אנחנו מערערים אמרתם שאין ממלא מקום.

צ' ענבר

לא לענין הזה.

היו"ר חי קורפו
תקרא היטב, אל תטעה. כתוב
"חבר הכנסת שאינו חבר ועדת הכנסת". זה כדי להשלים

את החלק הראשון. אם יש שישה נציגים של הליכוד ובא אחד מאנשי הליכוד ומערער - הוא

יגיד כי הוא בא במקומו של אהד מחבריו לסיעה, את זה הוא לא יוכל לעשות,

אי רובינשטיין

אם כך, טעיתי, אבל צבי אמר שזה מבוסס על כך שלא יהיו ממלאי מקום לח1

הוועדה.

צ י ע נבר

לא יהיו ממלאי מקום, לגבי חברי הוועדה, אומרת ההצעה "מן הראוי שחבר

הוועדה.,.לא ישתתף בהצבעה,"

כל סעיף 1 לסעיף 85 בתקנון יוצא מהנחה שחבר הכנסת שאינו חבר ועדת הכנסת

ישתתף בהצבעה, משמע שהוא לא יכול להיות ממלא מקום של מישהו,

הי ו "ר חי קורפו

אני שואל: מספר שניים בסיעת צומת יכול להיות נוכח כאן בזמן ההצבעה כמנ

מקום של חה"ב רפול?צי ענבר

במקרה דהה אפשר לבוא ולאמר ש"מן הראוי" הזה נכון כאשר ישנה בסיעה מספר חברים.

ש' דורון

לא, לא, בלי הבחנות.

צ' ענבר

סעיף 1 מדבר על "חבר הכנסת שאינו חבר ועדת הכנסת",

היו"ר חי קורפו

אין שום פגם שבערעור יהיה נוכח כאן חבר אחר מסיעתו, ואילו חה"כ רפול לא יהיה

נוכח בזמן ההצבעה.

שי דורון

נכון .

שי יעקבסון

בוודאי .

צ' ענבר

אז צריך לתקן את זה. כל עיקרו של סעיף 1 הוא "חבר הכנסת שאינו חבר ועדת

הכנסת... לא יהיה נוכח בעת הצבעת הו ועדה."

ש' יעקבסון

אם הוא הגיש ערעור.

הי ו "ר ח' קורפו

יפה. אין שום פגם בכך שחבר סיעתו יחליף אותו בזמן ההצבעה. מותר לו להחליף

אותו בשל נושא אחר ובענין זה אסור לו? המערער חדל להיות חבר ועדה לאותו עניו

ויוצא החוצה בזמן ההצבעה.

י' שריד

אני בעד התיקונים האלה, אבל יש פה רק בעיה אחת שצריך לקחת בחשבון. הבעיה

מתעוררת בסיעת יחיד, היא לא מתעוררת בסיעה של שניים.

היו"ר ח' קורפו

לסיעת יחיד אין נציגות בוועדת הכנסת.רבותי. נצביע על שתי ההחלטות הללו כפי שקראתי אותן.

הצבעה

ההחלטות בדבר נהלים לערעורים על החלטת הנשיאות בהצעות דחופת לסדר-היום

נתקבלו

היו"ר חי קורפו

פה אחד נתקבלו שתי ההחלטות לסעיף 35 בתקנון.כמו כן, ההחלטה לסעיף 98 בתקנון

כפי שקראתיה. אני מעמיד להצבעה את התיקונים בתקנון בהתאם להחלטות,

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

תהצעות לתיקון התקנון בסעיפים 85 ו-98 - נתקבלו

***

היו"ר ח' קורפו

האם יש לחברים נושאים שהם מבקשים להעלות במסגרת סעיף "שונות".

אי רובי נשטיין

מה בענין הנושא "מימון מפלגות".

היו"ר ח' קורפו

נכון. ביקשתי להכין את הצעת ההחלטה, אך בכל זאת אינני פטור מלהביא את זה בפני

שתי הסיעות הגדולות, זה מבחינת ההגינות המינימלית. על כן, אני מבקש לתת לי עוד

שבוע לשם כך, לארור מכן נצביע לפי הבנתנו. תודה.

שי דורון

שתי הצעות למחשבה מחודשת, כמובן לא להכרעה. נושא אחד - דנו לא פעם בכך שאולי

נגדיל את מספר ההצעות לחבר כנסת וכל זה ייחסך לנו. נכון שזה מחייב דיון ארוך עד

אשר נקבל החלטה, הייתי רק מבקשת לדון בזה בוועדת הכנסת באחת תישיבות הקרובות.

נושא שני, נושא הצעות האי-אימון ן .

היו"ר חי קורפו

נושא זה מצוי בסדר היום של הוועדה. גם נושא הדחיפות העלינו בוועדה, זה נדחה

פה בוועדה. סיעת המערך לא היינה מוכנה לתת ידה לענין הזה. אם סיעת המערך תיתן לזה

מרושבה חוזרת ותרצח להכניס גם את ההצעות הדחופות למכסות - ידנו מושטת.

תודה רבה, רבותי. הישיבה נעולה.

* * *

(הישיבה ננעלת בשעה 10.45)

קוד המקור של הנתונים