ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 10/10/1989

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 7), התש"ן-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקופרוטוקול מסי 62

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י"א בתשרי התש"ן (10 באוקטובר 1989), שעה 12:00
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר חי קורפו

פי גולדשטיין

א' ליו

ר' פנחסי

ר' ריבלין

חי רמון
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגן מזכיר הכנסת ד' לב
היועץ המשפט
צ' ענבר
המזכירות
אי בן-יוסף
הקצרנית
י י חובב

סדר היום

א, חוק חסינות חברי הכנסת, -זכויותיהם וחובותיהם

(תיקון מסי 7). התשמ"ט-1989.

ב. המשך הדיון בהצעה לסדר היום של חה"כ פורז, זאבי
ודורון בנושא
מימון מפלגות.

ג . שונות.היו"ר ח' קורפו

אני פותח את הישיבה. שני נושאים על סדר היום, הראשון:

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותים

(תיקון מס' 7), התשמ"ט-1989.

אני מציע שנסיים את הדיון בישיבה הבאה בדיון שנקיים כדת וכדין עם כינוס

הכנסת, אחרי שבישיבה הקודמת הצגנו את העקרונות המונחים בהצעתם של חברי הכנסת פורז

ודורון.

היום הייתי מבקש להעלות כמה מחשבות לחוק הזה. אנחנו נגיש אותו כמות שהוא אבל

אולי היה כדאי שנבחן את עצמנו עוד הפעם ביחס לכמה נקודות.

הדבר האחד, ענין ועדת ההיתרים. אם בעקרון להוציא אווזה או להשאיר אותה על כל

צרת שלא תבוא. אם יהיה מקרה גבולה למה להשאיר את זה בידי חבר הכנסת שהוא בעצמו

יקבל את הפרשנות על החוק. הרי איננו יכולים ליצור פירוט של כל האפשרויות

הקיימות, ובמקרה גבולי כל אחד יכול לתת לזה פרשות כראות עיניו ולא יהיה מישהו

שמוסמך לקבוע, והועלו בישיבה כמה מקרים קונקרטיים כאלה.

פ' גולדשטיין

ברשותך, אני הייתי רוצה שהחומר הנוגע לחוק יועבר לידיעתם של חברי הכנסת בצורה

כ ז את שהם אכן י עבר ו עליו כד י ש נ ו כל לש נ ות לא על פי רוב קטנטן צועק אלא על פי רוב

גדול שיצטבר כתוצאה מעיון בחומר.

היו"ר ח' קורפו

ודאי, שום דבר עדיין לא נקבע סופית.

אי לין

אדוני, שום דבר עדיין לא מחייב. אני יודע שחה"כ דורון מתנגדת התנגדות נמרצת

לוועדת היתרים. אני אישית מרגיש מעין ביזוי אם אני צריך לפנות לוועדת ההיתרים.

אני סביר שאם המקרה הוא מקרה שדורש הבהרה צריך להביא את זה להבהרה בוועדת הכנסת.

הוועדה תלמד את המקרה הספציפי ותקבע.

אני אומר כי לי, אישית קשה, לא מפני שאני צריך לוועדה הזאת, אלא קשה לי לעבור

את המחסום ואת התחושה שיש כאן ביזוי של חברי הכנסת. לא הרגשתי כך עד אותו היום

שאמור הייתי לפנות לוועדת היתרים, ואמנם לא פניתי אז ואין לי כוונה לפנות בעתיד.

באותה פעם פניתי לוועדה, לאחר שהייתי מנכ"ל משרד האנרגיה בתקופת צינון, הרגשתי את

עצמי מבוזה ולקחתי את הבקשה בחזרה.

נראה לי שיש בזה פגיעה קשה במעמדם של חברי הכנסת. עצם העובדה שאני צריך

להופיע בפני ועדה ולשכנעה אותה, אני מרגש בזה בזיון כחבר כנסת.

פ' גולדשטיין

אולי אפשר להטיל את זה על יושב-ראש הכנסת.

אי לין

למה לא ועדת הכנסת?פ' גולדשטיין

כי ועדת הכנסת זה גוף גדול מדי ואינטרסנט. היושב-ראש הוא מעל כולם.

א' לין

יכולה להיות ועדת משנה של ועדת הכנסת.

צ י ענבר

ועדת היתרים תפקידה על פי שמעה להתיר את מה שאסור. מכיוון שאין פה דבר אסור,

את הדברים האסורים היא לא תהיה רשאית להתיר, לכן אין מקום להקים ועדת היתרים.

אבל השאלה הנשאלת היא מה קורה באותם מקרים של ספק. נדמה לי שעל כך יש איזו

שהיא תשובה בכללי האתיקה שיש להם כבר מעמד של הוק מכוח התיקון הקודם לחוק

תחסינות, ושם נאמר שהיה לחבר הכנסת ספק במעשה מסויים שלא מתישב עם כללי האתיקה

רשאי הוא לבקש חוות דעת מוועדת האתיקה, ובכלל ענין הנוגע לאתיקה של חברי הכנסת

שאין עליו הוראה בכללים אלה תחליט בו ועדת האתיקה.

מכוח שני הסעיפים האלה, סעיף 23 ו-24 לכללי האתיקה, הם מאפשרים לחבר הכנסת

שיש לו ספק בשאלה מסויימת לפנות אל אורנה ועדת אתיקה שהיא גם הוועדה שבפניה מביאים

מקרים של הפרת ההוראה בדבר איסור עיסוק. כלומר, היא אותה ועדה שצריכה לדון במקרה

של חבר כנסת שעבר עבירה על הוראות סעיף 13א.

לכן, נראה לי שזה הפתרון.

פ' גולדשטיין

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להיתלות בהצעת החוק, סעיף 13א(ב)(2) ו-(3) . בסעיף

(2} נאמר כי יגיש חבר הכנסת ליושב-ראש הכנסת על פי טופס שקבע יושב-ראש הכנסת את

הצהרתו על נושא זה. בסעיף (3) - יושב-ראש הכנסת ישמור על סודיות ההצרה.

חברים, מאחר ואנחנו נותנים בידיו של היושב-ראש - שאני חושב שהוא צריך להיות

נאמן על כל 119 חברי הכנסת - סמכויות על כך מירביות, לא נסטה מהנושא באם נטיל

עליו גם את החובה להיות אורנה ועדה של אדם אחד אשר יקבע.

אני מסוגל להבין את מה שאומר חה"כ אוריאל לין, בלי לפגוע בשופט עליון ובוודאי

לא בקוליגות שלנו לשעבר, אבל הצורך "להתפשט", במרכאות כפולות, יוצר בעיה. פה

אני ממילא נותן את הכל ליושב-ראש הכנסת, ולכן לי נראה שכאן נוכל למצוא את הפתרון.

א' לין

אני קודם כל מסכים עם היועץ המשפטי שאומר כי קבענו מה מוו7ר. במקרה של ספק

נמצא את הוועדה המתאימה - י ושב-ראש הכנסת, ועדת האתיקה. בשביל מה צריך ועדת

היתרים? אני יכול להעלות בדעתי איזה מצב יווצר כאשר אני אשמע שמישהו קיבל היתר,

אני אפנה גם כן ולא אקבל היתר. איזו אווירה זה ייצור כאן בין חברי הכנסת? אני מאד

חושש.

זה שונה לחלוטין כאשר הסמכות היא פנימית, ויש סמכות כזאת. זה ענין פנימי,

רזה יכול להיות מוכרע במסגרת פנימית, ונוכל לחיות עם זה. ברגע שזה ברשות

חיצונית, אפילו שאנחנו הקמנו אותה - זה מדאיג אותי.

היו"ר ח' קורפו

ברצוני לחדד את התחושה שלי. אני לא מוטרד מזה שהעיסוק יהיה מסוג העיסוקים

שנופל בכללי האתיקה, במקרה כזה ברור שהכתובת היא ועדת האתיקה ולא ועדת היתרים.אני מדבר על העיסוקים מבחינת ההכנסה, מבהינת אופי העיסוק, מבחינת הזמן שהוא

יצטרך להקדיש לאותו עיסוק. למשל, חבר הכנסת מבקש לנהל עיזבון. יכולה להתעורר שאלה

והיא לא תוכרע על ידי הצעת החוק, היא איננה בתוכו - זה מקרה גבולי, והנסיבות יהיו

כאלה שוועדה חיצונית בראשית שופט בית המשפט העליון תצטרך לקבוע. זו לא ועדה

חיצונית. אנחנו מבקשים להעביר לה הרבה סמכויות. סמכויותיו של יושב-ראש הכנסת

מוגדרות פה בחוק, אני גם לא חושב שזה יהיה נכון לתת לו סמכויות מעבר לכך, הוא

אמנם יושב-ראש הכנסת אבל הוא נבחר על ידי הכנסת.

פ' גולדשטיין

לא אכפת שזו תהיה ועדת האתיקה, זה הרבה יותר סביר מוועדת היתרים.

היו"ר ח' קורפו

הדבר הנוסף שמפריע - חברי ועדת ההיתרים כבר נבחרו, זאת אומרת שוועדת ההיתרים

כבר נבחרה.

ר' פנחסי

אולי כבר התחילה לעבוד.

ש' יעקבסון

עוד לא התחילו לעבוד אבל הם מודעים לדיונים בוועדת הכנסת.

אי לין

אני חושש מאד מפגיעה קשה בכבודם של חברי הכנסת.
קריאה
ובמעמדם.

ר' פנחסי

למה זו פ ג י עת ?

אי לין

אם יש לחבר הכנסת ספק באשר לשאלה האתית, של פגיעה במעמדו כחבר הכנסת - ועדת

האתיקה עושה את העבודה, היא נותנת החלטות, היו כבר מקרים שהובאו בפניה.

אם קבענו בחוק את המגבלות וגם יצרנו את ועדת היתרים, זה כאילו שעל יד מה

שמותר על פי החוק אפשר לעסוק במה שאסור באישור ועדת היתרים. היה כבר מקובל עלינו

שאין צורך בוועדת היתרים, עכשיו היושב-ראש מעלה את השאלה אולי להחזיר את ועדת

ההיתרים, אני מנסה לנמק מדוע אני בעד זה שלא תהיה ועדת היתרים - משום שוועדת

היתרים תיראה כאפשרות של פריצה נוספת מעבר למה שמותר על פי החוק.

היו"ר ח י קורפו

החשדנות עוד תגבר.

אי לין

זו לא רק שאלה של חשדנות.צ' ענבר

למעשה, הדברים שרציתי לאמר מדוע לא כדאי להטיל על יושב-ראש הכנסת לעסוק

בדברים האלה אמר כבר יושב-ראש הוועדה. אוסיף עוד נימוק אחד, יכול אז להיווצר גם

מצב בו יושב-ראש הכסת יגיד להבר הכנסת "שרי לך", מותר לך, הוא יפעל, ותבוא תלונה

וועדת האתיקה תגיד שיושב-ראש הכנסת פה טעה. מה אז? כלומר, לא כדאי ליצור מצב שבו

יהיו גופים בעלי אורגה סמכות.

היו"ר ח' קורפו

מה הן סמכויותיו של יושב-ראש הכנסת כאן? אני מקבל את הנימוק הזה שהעלית

בסוף. יש דוגמה חיה, חבר הכנסת ליבאי מאיים לפרוש, והוועדה תחליט לתת לו היתר כי

חשוב שהוא ישאר הבר כנסת.

אי לי ו

אני מוכן להעיד שהוא באמת חשוב, בוועדת החוקה הוא חשוב מאד.

הי ו ייר ח' קורפו

האם תפםקידו של יושב-ראש הכנסת נוסח בחוק כהלכה? האם איננו יוצרים איזה שהן

בעיות? מהן סמכויותיו בענין הצהרות הון? האם יש דיווח שנתי?

צ' ענבר

אין דיווח שנתי. הוא מקבל את הצהרות ההון, וחובת הדיווח על חבר הכנסת כל

אימת שחל שינוי מהותי לדעת חבר הכסת בהצהרת ההון הקודמת. תפקיד היושב-ראש הוא

לראות אם אכן חבר הכנסת מילא את הטופס.

היו"ר ח' קורפו

למה שרי הממשלה חייבים בדיווח שנתי?

צ' ענבר

שם זה על פי כללי ועדת אשר, הכללים יותר חמורים, כל הכללים יותר חמורים.

אי לין

אם גם מקבלים תנאים יותר טובים.

היו"ר ח' קורפו

היום מקבל יושב-ראש הכנסת הצהרת מחבר הכנסת, ואם על פי שיקול דעתי משהו איננו

כשורה הוא יכול להעביר את זה כתלונה לוועדת האתיקה.

צ' ענבר

הוא יכול קודם לאמר לחבר הכנסת שסעיף וזה וזה הוא לא מילא.

הי ו ייר ח' קורפו

אבל מה הסנקציות שיש בידו?צ' ענבר

עד היום תלונותיו של יושב-ראש הכנסת לוועדת האתיקה היו על וחברי כנסת שלא

הגישו הצהרות הון בכלל, ועדת האתיקה זימנה את אותם חברים.

אי לין

אנחנו מדברים עכשיו על הכנסה נוספת, על דיווח שנתי בדבר עיסוק נוסף. בסעיף

קטן (3) לא נאמר שהיושב-ראש בעצם יבדוק את תוכו הדיווחים אם אין בהם חריגה מהחוק

הקיים. נאמר רק שהוא ישמור אותם, ורק אם תהיה פנייה של ועדת האתיקה, רק אז, הוא

מעביר את התוכן. אולי כדאי שיהיה מקום לקבוע שיושב-ראש הכנסת יבדוק אם אין חריגה

מהוראות החוק, ובכל מקרה של חריגה יעביר את זה לוועדת האתיקה.

היו"ר ח' קורפו

אם כך, אולי אפשר לצטט כאו את הסעיף של סמכותו של יושב-ראש הכנסת לגבי הצהרות

הוו. שם נאמר שאם מצא על פני הדברים משהו הוא יכול לפנות לוועדת האתיקה, וגם

ליועץ המשפטי אם הוא מצא על פי הדברים שיש חשש לעבירה.

צ' ענבר

לא ניתן להעתיק אותו כמות שהוא, משום ששם נאמר ייראה יושב-ראש הכנסת כי קיים

חשש לעבירה פלילית יעביר את העניו לידיעת היועץ המשפטי לממשלה." כאו אנחנו
צריכים לבוא ולאמר
אם ראה יושב-ראש הכנסת שיש אפשרות להפרה של הכללים שנקבעו -זו

לא עבירה פלילית - יעביר את הענין לוועדת האתיקה.

הי וייר חי קורפו

מהי הסנקציה על עבירה על החוק הזה?

צי ענבר

ועדת האתיקה.

היו"ר ח' קורפו

נזיפה, נזיפה חמורה?

צ' ענבר

ועדת האתיקה יכולה להוציא אותו לחצי שנה מישיבות הכנסת.

אי ליו

אני מציע שבמידה וועדת האתיקה מצאה חריגה ממשית היא תהיה חייבת בפרסום פומבי

של החריגה. פרסום פומבי מהווה סנקציה חריפה.

ש י י עקבסון

יש לוועדת האתיקה הסמכות לפרסם.

צי ענבר

היום בסמכות ועדת האתיקה בין היתר הרחקה מישיבות מליאת הכנסת וועדותיה לתקופה

שלא תעלה על שישה חודשים. זו סנקציה חמורה ביותר.היו"ר ח' קורפו

בתקופת ההרחקה הוא לא מקבל משכורת?

צ' ענבר

זח לא נאמר, וזאת מפני שחוא רשאי להיכנס לישיבה לצורך הצבעח בלבד. כך שהוא

בכל זאת ממלא איזו שהיא פונקציה שלשמה הוא נבחר כחבר הכנסת.

סעיף קטן ((וי) אומר שנוסף על כך רשאית ועדת האתיקה לפרסם את החלטתה כולה או

חלקה בדרך שתורה, בציון שמו של חבר הכנסת או בלא ציון שמו, ואם היא החלטה להרחיק

מישיבות הכנסת היא חייבת לפרסם את החלטתה בציון שמו של חבר הכנסת.

היו"ר חי קורפו

זאת אומרת, נוסיף כאן סעיף בדבר הסמכת יושב-ראש הכנסת להעביר את זה לוועדת

האתיקה, ואת סמכותה של ועדת האתיקה לפעול על פי סמכותה במקרים של הצהרת הון.

בסעיף קטן (3) אני מציע למחוק את המלים "על פי דרישתו של חבר הכנסת". אגיד
לכם מדוע
כי מחר זה יהפוך למדור בעתון, והחכמים מתערטלים בעלה תאנה כמובן, או

בכסות, או בשקר, או בקריאת ביניים. ירצה, ימסור לעתונות בעצמו.

אי לין

אני נוטה לקבל את זה, אבל יש סיטואציה שצריך להביא אורנה בחשבון. יכול להיות

שחבר כנסת מותקף, נמצא תחת ביקורת, הוא אומר שמתקיפים אותו התקפת שווא, התקפה לא

נכונה, ולצורך הגנתו הוא רוצה לרושוף את הדיווח שהוא הגיש.

היו"ר חי קורפו

אם חיה משהו שלא כשורה יושב-ראש הכנסת היה פונה לוועדת האתיקה.

צ' ענבר

יאשימו אותו שהוא לא הצהיר על פי דין, והוא אומר שכן הצהיר.

הי ו "ר ח' קורפו

חאשמות אלה הן חסרות שחר מפני שלו זה היה קורה אזי יושב-ראש הכנסת היה מעביר

את זה לוועדת העתיקה. מה שחבר הכנסת לין אומר הוא שזה נמצא בדיווח שלו ואין בו

כל אשם, ואז הוא יבוא וידרוש לפרסם את הדיווח. אני אומר שאם יש בזה עבירה הרי

יושב-ראש הכנסת יעביר את זה לוועדת האתיקה.

צ' ענבר

לא, אין בזה עבירה. מאשימים את חבר הכנסת שיש לו ארבעת אלפים בבנק בשווייץ

ושהוא לא דיווח על כך. והוא אומר: נכון, יש לי, אבל ודאי וודאי שדיווחתי על כך.
אומרים לו
תוכיח שדיווחת. אבל הוא לא יכול להוכיח שהוא באמת דיווח - - -

אי לין

אם יש לחבר הכנסת סיבה לכך שהוא כן רוצה לפרסם כדי להזים טענה, אני חושב

שאפשר לתעל את זה דרך ועדת האתיקה.היו"ר ח' ק ורפו

אבל אם יושב-ראש הכנסת לא מצא כל פגם הוא לא יעביר את זה לוועדת האתיקה.

אי ליו
סיטואציה
הוא צריך להוכיה שהוא דיווה והאשימו אותו בעתון שהוא לא דיווה על

הלק חשוב מהכנסתו, בעוד שהוא כן דיווה. התשובה הכי טובה שלו לביקורת הציבורית
הזו לאמר
דיווחתי. ואם הוא רוצה גם להציג את החלק הזה של הדיווח, במקרה כזו הוא

יכול לבוא לוועדת האתיקה ולבקש שהדבר הזה יפורסם. אני מקבל את ההגיון בדבריך

שלא נתחיל עם המשיק הזה שזה מפרסם וההוא מפרסם. אם יש עניו רציני המצריך פרסום

הוא פונה לוועדת האתיקה, והיא תחליט שיש מקום לפרסם והיא גם נותנת לו את ההכשר

המתאים על ביקורת שווא.

היו "ר ח' קורפי

זאת אומרת, להסמיך את ועדת האתיקה לקבל את הדוח שלו מהיושב-ראש. היום

היושב-ראש לא יעביר את הדוה.

אי ליו

או להחליט ההלטה אחרת שקשורה בגילוי, על פי העניו.

הי ו "ר ח' קורפו

המכניזם צריך להיות ברור. היום יושב-ראש הכנסת מקבל את הדיווח, מכניס את זה

לכספת, הוא לא מעביר את זה אלא אם כו הוא חושב שיש מקום להעביר את זה לוועדת

האתיקה.

אי לי ו

או שוועדת האתיקה פונה אליו מיוזמתה ומבקשת להעביר את זה אליה בגיו תלונה

שהוגשה על! אותו חבר הכנסת, או על פי דרישה של ועדת האתיקה הדנה בקובלנה על חבר

הכנסת. מישהו הגיש תלונה על הבר הכנסת, ואז ועדת האתיקה צריכה לקבל את החומר, היא

פונה ליושב-ראש הכנסת ומבקשת את הדוח. אני אומר: על פי קובלנה או על פי בקשתו

של הבר הכנסת עצמו. בכל מקרה זה יעבור מסננת של ועדת האתיקה.

היו"ר ח' קורפו

האם זה לא יצור את אותו מצעד ממנו הששת?

אי לין

לא. צריכה להיות סיבה רצינית שוועדת האתיקה וגאשר את הרושיפה.

הי ו "ר ח' קורפו

זאת אומרת, אם חבר הכנסת יפנה לוועדת האתיקה לצורכי הגנה מפני התקפה עליו

בכלי התקשורת, ועדת האתיקה תהיה זכאית אז לבקש מיושב-ראש הכנסת את הדוהות שלו

ולבקש לפרסמם.

ר' זאבי

חבר הכנסתד עצמו יכול לפרסם, יש לו העתק.ש' יעקבסון

יגידו שזה לא פרסום נכון.

היו"ר חי קורפו

אז אפשר להעביר העתק לכל העתונים.

אי לין

ו עדת האתיקה משמשת גיבוי נוסף.

ר' זאבי

הדוח שמוגש על ידי חבר הכנסת ליושב-ראש, העתק חתום על ידי היושב-ראש נשאר

בידו .
אי לין
אנחנו לא מעוניינים ב"מצעד הפזמונים"...

היו"ר ח' קורפו

חבר הכנסת זאבי, אני העליתי את ענין המצעד שהיום כבר התחיל באחד העתונים,

מעריב, מצעד ההתערטלות. אני צריך להגיד לו מה השאיר לי סבי, איך אני גר, בכמה

חדרים, ואיך נראית אשתי. אני לא חושב שאני צריך לחשוף את עצמי ואת חיי הפרטיים.
ר' זאבי
הם פונים אל כולם? אלי לא פנו.
קריאה
אלי פנו וסרבתי.

היו"ר ח' קורפו

אני חושב שצריך למנוע את המצעד הזה של ההתבזות של חברי הכנסת. חבר הכנסת

צריך לתת דיווח, אם יש משהו כנגדו יושב-ראש הכנסת יכול לפנות לוועדת האתיקה, יש

לו זכאות לפנות גם ליועץ המשפטי אם הוא חושב שנעשתה עבירה בהצהרת ההון של חבר

הכנסת.

בענין עיסוקים נוספים - אותו דבר. הדוח יהיה בידי יושב-ראש הכנסת, על פי

בקשתו של חבר הכנסת בליווי בקשה מנומקת ועדת האתיקה תחליט אם לתת לדבר הזה פרסום

אם לא. אם זה יהיה דרוש לטיהורו של חבר הכנסת בדעת הקהל - זה יפורסם. אני מציע

שזה יהיה הניסוח. היועץ המשפטי מר צבי ענבר יתן לזה את הניסוח המשפטי המו7אים.

אי לין

יש בעיה נוספת, ופה אני דווקה רוצה להגין אל אלה שעושים עבודה רעיונית. אני

חושב שאנחנו לא מתנגדים לכך שחבר הכנסת יכתוב ספר. אנחנו לא רוצים שלא יכתבו,

איננו רוצה לבוא ולאמר למישהו מחברי הכנסת 'אל תכתוב ספר', או 'תכתוב ספר שהכנסתו

יכולה להיות רק כך וכך'. יכול להיות מצב שספר שכתב הצליח באופן יוצא מן הכלל,

באו אליו מחברת סרטים רוצים לקנות את הספר שלו תמורת מליון דולר. אני חושב שאם

הוא מפרסם יצירה ספרותית אחת לשנה וההכנסה מאותה יצירה היא לפתע הכנסה מאד גבוהה

אני לא חושב שצריך להגביל אותו במסגרת החוק הזה.

היוייר חי קורפו

עכשיו אתה רואה לשם מה צריך את ועדת ההיתרים?אי ליו

דווקא בעניו הזה של עבודה ספרותית הייתי מציע לא ועדת היתרים אלא חריג

ספציפי .

ר י זאבי

אני תומך.

ר' פנחסי

ועדת היתרים היא למקרים כאלה שאיננו חושבים עליהם עכשיו, כגון הדוגמה שהבאת.

אי ליו

להיפך, אני חושב שהדברים צריכים לקבל ביטוי בחוק.

רי פנחסי
עוד דוגמה
ניהול עזבון.

אי ליו

מותר לך גם להקטין את ההכנסה שלך מרצונך. זה בעצם המיכניזם הפנימי של החוק,

אדם מאלץ את עצמו להסתפק בהכנסה יותר צנועה.

איו לי ספק שברגע שנרשה פריצה ברמת ההכנסה - הרסנו את החוק.

היו"ר ח' קורפו

ומה בקשר לכתיבת מאמרים?

אי ליו

זה נשאר במסגרת המגבלה השיגרתית. כמה כבר מקבלים בעד מאמר? ששים שקלים?

ר' זאבי

דין כתיבת מאמרים כדיו עבודה ספרותית. כמה מאמרים יכולים כבר לכתוב? למה לנו

להסתבך בזה?

היו"ר חי קורפו

מי שכותב ספרות בלשית יכול להוציא ספר בשבוע.

אי ליו

אמרתי שאם אותו חבר כנסת כותב עשרים יצירות ספרותיות לשנה אני לא מתכוון לתקל

עליו.היו"ר חי קורפו

אז למה אתה רוצה לעשות חריג?

אי לין

ליצירה ספרותית אחת.

ר' זאבי

אני בעד כל עבודה ספרותית. להיפך, טוב שיהיו בכנסת אנשים שעוסקים בספרות.

היו"ר ח' קורפו

אם כך, מדוע שלא יהיו בכנסת גם עורכי דין מבריקים?

ר' זאבי

זה דבר אחר. בואו נראה את הדוגמאות: שבח וייס חרוץ גם בספרות וגם בכנסת;

מיקי בר-זוהר כותב ספק לשנתיים; אני כותב.

היו"ר חי קורפו

מה תעשה אם מישהו יכתוב ספר לחודש?

ר' זאבי

על ספר שכותבים בחודש לא עושים כסף.

היו"ר חי קורפו

לאו דווקא.

אי לין

אני רואת שההצעה שלי מעוררת בעיות.

היו"ר חי קורפו

אני שואל: בהנחה שהשר אריק שרון יקבל היתר הכנסה מה הוא יעשה אם ההכנסה מהספר

שלו תהיה הכנסה גדולה מאד.

ר' זאבי

- והיא תהית.

צ' ענבר

זה יוצר בעיה, כי חוק החסינות חל גם עליו.

היו"ר חי קורפו

אנחנו עוסקים עכשיו בצד העקרוני, אבל אני רוצת לדעת מה יקרה אם מחר חבר הכנסת

רפול איתן יהיה באותה סיטואציה.אני שמח על הצטרפותם של חברי הכנסת חיים רמון ורובי ריבלין, ואשמיע באזניהם

את סיכום הדיון עד כה. סיכמנו שלא תהיה ועדת היתרים. אני העליתי את הרעיון הוא

כן להשאיר את ועדת ההיתרים עבור מקרים חריגים כפי שהוזכרו. מה מפריע לנו שתהיה

ועדת היתרים?

חי רמון

ועדת היתרים לצורך סוג עיסוק בעייתי, עיסוק שעל פניו יש ניגוד אינטרסים וחבר

הכנסת מבקש היתר.

היו"ר ח' קורפו

לצורך זה הוא יכול לפנות לוועדת האתיקה.

צ' ענבר

ועדת האתיקה יכולה לקבוע. אבל, לעניו סעיף קטן (ב) הצדק עם היושב-ראש, את זה

ועדת האתיקה לא יכולה לקבוע אלא אם כן נסמיך אותה לכך במפורש.

אי לין

דברנו על כך שבמקום ועדת היתרים שזה יחיה דרך ועדת האתיקה. אני חושב שהפתרון

של ועדת האתיקה במקרים חריגים הוא הפתרון הטוב.

ח' רמון

ועדת האתיקה מורכבת אך ורק מחברי הכנסת, בהבדל מוועדת היתרים.

היו"ר חי קורפו

לכן חבר הכנסת לין רוצה שזה יהיה דרך ועדת האתיקה. הוא טוען שזה ביזוי לחבר

הכנסת לפנות לוועדה חיצונית גם אם היא מורכבת משופט בדימוס.

ח' רמון

ועדה חיצונית קבעה את שכרם של חברי הכנסת.

אי לין

זה סתם פולמוס.

היו"ר חי קורפו

גם לא קבלנו את ההמלצות של הוועדה החיצונית.

ח' רמון

נכון, הפחתנו.

היו"ר חי קורפו

אז מה הואילו חכמים בתקנתם.אי לין

תחשוב על הסיטואציה שחברי כנסת עומדים בתור בפני רשות חיצונית.

היו"ר ח' קורפו

רבותי, לענין זה יש בפנינו שתי אפשרויות: ועדת היתרים או ועדת האתיקה. אם

ללכת לפי הקונספציה להעביר דרך ועדת האתיקה את הענין של מקרים חריגים, היא מסוגלת

לעסוק גם בסוגיה כזאת. עבר חבר כנסת על החוק לוועדת האתיקה סמכות להעניש את חבר

הכנסת כדוגמת הסמכות שבידה בענין הצהרות הוו, היושב-ראש יכול לפנות לוועדת

האתיקה, ושם גם ליועץ המשפטי לממשלה אם יש בזה עבירה פלילית. אותה הסמכות שיש

לגבי הצהרות הון נחיל גם לגבי העיסוק הנוסף, כלומר נרחיב מעט את הסמכות של ועדת

האתיקה בעניו העיסוק הנוסף, ובכך נוכל למצוא פתרוו לבעיה.

האפשרות השניה לחזור למחשבה בדבר ועדת היתרים.

מתעוררת השאלה מה נעשה במקרה של חבר כנסת שנחה עליו הרוח והוא יכתוב ספר רב

תפוצה ורב הכנסה.

אי לי ו

אני חושב שההבחנה הבסיסית מובנת לכולנו. אם ההכנסה המותרת היא פרי של מאמץ,

לא לזה הכוונה בין אם זו עבודה ספרותית או אחרת. אם זו תוצאה מאירוע חריג - זה

ענין אחר לגמרי .

היו"ר ח' קורפו

כו, אבל אתה חייב למצוא מיכניזם. היום הגדרת את זה - ספר, מחר זה יכול להיות

ציור. קיימים כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אפשרויות

צריך למצוא מיכניזם. או שאנחנו מגדירים את זה, או שאנחנו מגלגלים את זה

לוועדץ האתיקה, או שמשאירים את ועדת ההיתרים.

אי לי ו

אני סבור שוועדת האתיקה היא הפתרוו.

ר' זאבי

אני בעד לתת חופש בכל מקרה של יצירה בתחום הרוח והאמנות. איננו רוצים לבלום

כשרונות.

חי רמון

לא לבלום כשרונות, לבלום את ההכנסות.

אי ליו

ראוי שחבר כנסת ימשיך לטפח את עצמו כאמו.

ח' רמון

אותו דבר לגבי עורך דיו.צ' ענבר

בנוסח הרווק כפי שהוא כיום ושאותו הולכים לשנות, במפורש נקבע שעיסוק מותר הוא

עיסוק בתחום שהוא נושא לזכות קנין רוחני .

היו"ר ח' קורפו

הוועדה כבר החליטה על זה.

אני מציע שנשאיר את זה בצריך עיון עד הישיבה הבאה.

* * *
הנושא השני
מימון מפלגות

(הצעה לסדר היום של חברי הכנסת א' פורז, ר' זאבי וש' דורון)

זוהי הצעה לסדר היום שהועברה אלינו מן המליאה, ואנחנו צריכים להניח על שולחן

הכנסת המלצה בענין הזה.

קיימנו דיון אחד או שניים, אני חושב שעלינו להיערך להוצאת מסקנות ולהניח אותן

על שולחן הכנסת.

הבעיות שהתעוררו היו כמובן הגידול הרב מאד במימון המפלגות, והתחושב שאנחנו

מתירים לעצמנו היתר רחב מדי. על פי הנתונים שבידינו, יחידת המימון חוץ מהגידול

הטבעי כתוצאה מהצמדה - מ-130,000 שח באפריל 1986 ל-370,000 בספטמבר 1989.

צ' ענבר

יחידת מימון היא יחידה שמחשבים אורנה לצורך הבחירות לכנסת, וזה נקרא מימון

בחירות. יש גם מימון שוטף, והוא 5% בחודש מיחידת מימון, כלומר בשנה זה 60%

מיחידת מימון, כל שנה לכל חבר כנסת.

אי לין

זה ענין של חוק לא ענין של הצעה לסדר היום.

היו"ר חי קורפו

אנחנו יכולים להמליץ לתקן את החוק.

אי לין

השינויים האלה דורשים שינויי חקיקה. אני בעד להוריד את המימון, אני בעד לקצר

את התקופה בשנת בחירות, אני בעד חסכון בהוצאות.

היו"ר ח' קורפו

רבותי , אחרי שליבנו את הנושא נגבש הצעת סיכום ונעשה את זה עם זימונה של הכנסת

למושב החורף.

ר' זאבי

אני מציע לאסור מצב של הגדלה רטרואקטיבית אחרי שהבחירות נתקיימו. לדעתי זאת

שערוריה.היו"ר ח' קורפו

כשנגיע לגיבוש ההמלצות למליאת הכנסת תוסיף גם את הפסקה הזאת על פי הבנתך,

רבותי, תודה רבה לכם, הישיבה נעולרז.

גמר חתימה טובה.

* * * *

(הישיבה ננעלה בשעה 13.15)

קוד המקור של הנתונים