ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 08/08/1989

קביעת ועדות לדיון בחוקים ובהצעות לסדר היום; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 56

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ז' באב התשמ"ט (8 באוגוסט 1989). שעה 13:00
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר חי קורפו

פ' גולדשטיין

מי ג ולדמן

שי דורון

צ' הנגבי

ג י כהן

י' צבן

י' שריד
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת ש' כרם
היועץ המשפטי
צי ענבר

אורית קמיר - ע. ליועץ המשפטי
מזכירות הוועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י י חובב
סדר היום
א. קביעת ועדות לדיון בחוקים

ובהצעות לסדר היום.

ב. שונות.היו"ר חי קורפו

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

שי דורון

ברצוני לבקש שלא לקיים ישיבת ועדה ביום שני, משום שהתל-אביבים לא יבואו מאחר

וביום שלישי מתקיימת ישיבת ועדת החוץ והבטחון וקשה להגיע פעמיים בשבוע.

היו"ר חי קורפו

ברצון הייתי מוכן לקיים את הישיבה באותו יום, אך ועדת החוץ והבטחון קבעה את

הישיבות לשעה עשר. השאלה היא אם תספיק לנו שעה אחת.

י' שריד

לי לא משנה באיזה יום תתכנס הוועדה, אני לא יכול לבוא יומיים בשבוע. אין לי

התנגדות שהישיבה תהיה ביום שלישי, אבל יושב-ראש הכנסת ואתה הודעתם בתקיעת כף

הודעתם לי ולחברי כנסת נוספים שהחוק הזה לא יובא בשום פנים ואופן בזמן הפגרה.

החוק הזה לא כל כך מסובך, אין צורך כבר ביום שני או שלישי הבא להתכנס לצורך

החוק הזה שעוד לא עומד להיות מובא בזמן הפגרה.

הי ו "ר חי קורפו

אנחנו יכולים לעסוק בחוק הזה הרבה, ואנחנו יכולים ליושאיר אותו כמות שהוא. אני

מעדיף שתהיה לנו שהות לעסוק בו הרבה.

נקיים ישיבה ביום שלישי הבא בשעה תשע, אבל אז לא נעסוק בזה בכלל אלא רק בהצעה

לסדר היום.

שי דורון

סליחה, מותר לבקש עבודת הכנה? יש הרבה מידע בלתי נכון. אומרים שבמדינות

אחרות, אנגליה בתוכן, יש איסור על כל עיסוק נוסף וזה פשוט לא תואם את העובדות.

באנגליה יש נוהג של פנקס שבו רושמים את הקלינטים ואת סוג העיסוק הנוסף. האם

אנחנו יכולים לקבל חומר בנושא זה כדי שנוכל להתייחס, וגם כמידע לציבור. אני שומעת

שאומרים פה שיש חומר, אבל אני מבקשת מידע נוסף גם על הפנקס הפתוח, לי לא ידועים

פרטים.

י' שריד

אני יודע על הפנקס הפתוח, אבל לא על היד הרושמת.

היו"ר ח' קורפו

מזכיר הכנסת שמע את משאלת לבם של חברי הוועדה לאסוף עבורם חומר אם אפשר דרך

מרכז המידע או בדרך אחרת.

ביום שלישי הבא לא נעסוק בחוק, נעסוק בהצעה לסדר היום.

פ' גודלשטיין

הייתי מבקש, אדוני היושב-ראש, לנסות שבאותה העת שבה נדון על החוק ננסה גם

ליישם את החלטותיה של ועדת נבנצל לגבי הגדלת משכורתו של חבר הכנסת, על פי מה

שהחליטה אותה ועדה. שני הדברים הולכים יחד. אמרתי מעל בימת הכנסת שבמידה והקטעהזה יינעל אני מוכן לרדת מתמיכתי בנושא של עיסוק נוסף של חבר הכנסת. החלטה של

הוועדה הציבורית הזאת היא לי אסמכתה מגדולי עולם.

היו"ר ח' קורפו

אין מניעה שבדיון תעלה את ההצעה הזאת לשוב להצעה המקורית של העלאת שכר חברי

הכנסת.

היו"ר פ' גולדשטיין

ההצעה הזאת היתה מקובלת עלי , אך משום שאני יודע שלא אשתתף באותה ישיבה - מפאת

הליכתי אל הגולה הדוויה - העליתי את הנושא הזה עכשיו, ואני פונה אליך כיושב-ראש

ומבקש שהנושא הזה של החלטתה של הוועדה הציבורי תועלה בישיבה כי הגיע הזמן ליישם

אותה, שאם לא כן לעולם לא יהיה הזמן לכך.

י י צבן

לגבי הנושא של ישיבה ביום שלישי ביקש להודיע הבר הכנסת חיים אורון -

שהוא אחד המציעים של חוק מימון מפלגות - שהוא בחופש.

לגבי הנושא של חוק חסינות חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מבקש לשקול עוד

פעם את ההחלטה לקיים דיון בפגרה. זה חוק שנוגע לכל חבריה כנסת והוא עורר סערה

רבה ומתיחות בתוך הכנסת עצמה. אנחנו בכל זאת בפגרה, וצריך לאפשר לפחות את

האופציה לכל חבר ועדה להשתתף בדיונים באורח מלא, וזה לא ניתן בפגרה.

אני מציע בכל זאת לשקול את הענין, לא קורה שום אסון אם לא נדון בזה בפגרה,

הדבר יבוא לידי הכרעה בנובמבר-דצמבר.

י י שריד

ברגע שזה עובר את ה-1 בספטמבר אין לזה משמעות עם זה יוכרע בנובמבר או דצמבר.

י י צבן

אנשים בחופשה, הם לא יבואו בפגרה.

היו"ר חי קורפו

אני לא מבין אתכם. מדוע ההשתתפות בוועדת החוץ והבטחון היא מלאה? שם עומדים

להכרעה דברים יותר חשובים? אנחנו צריכים לדון בחוק שהוא כל כך חשוב, ולדעתי

אנחנו יכולים וצריכים להכניס בו שינויים וזה יביא רק לשיפור הענין.

י' שריד

אני חושב שלי יש זכות לאמר את מה שאני רוצה לאמר. אני בדרך כלל אינני מרבה

לנסוע, וזה בלשון המעטה. כאשר הכנסת בעבודה אני תמיד בעבודה. במשך חמש עשרה שנה

אולי נעדרתי מהעבודה אולי פעם איות. למשל, ביום רביעי הבא אני נוסע לשבוע ימים.

אני מאד מעונין להי ות שותף בדיון, וזה מקשה עלי.
אז אני אומר
בואו נתחיל לדון בזה באוקטובר. הרי זה לא הדבר הכי מסובך בעולם.

היו"ר חי קורפו

אנחנו ניתן לך לאחר שובך מן הגולה לעשות בדיקה ובדיקה חוזרת על כל מה שהתמצא

לנכון. מה זה קשור עם רעיונות שיכולים לעלות בוועדה לצורך הענין וכדי לקדם את

הענין. אנו באמת רוצים לנסות לחפש דרך להיטיב.י' שריד

בסדר, אני מקבל את זה.

י' צבן

ברשותך, ברצוני לשאול שתי שאלות. אני מבקש לקיים דיון בנושא הספרית, לא רק

בענין הפרשה שהתעוררה עכשיו אלא בכלל מו הראוי פעם לקיים דיון מקיף בנושא הספריה.

פ' גולדשטיין

אני מצטרף לבקשה.

י י צבו

דבר שני, אדוני, יש היום ידיעה בעתון לאנשים הושבים... שגרמה לתסיסה בקרב

עובדי הכנסת, ידיעה בדבר מינוי בכיר של אדם מו החוץ על ידי יושב-ראש הכנסת. היינו

רוצים לדעת במה מדובר.

שי דורוו

זה לא עניו לוועדת הכנסת. יושב-ראש הכנסת האהת-עשרה מינה אדם מו החוץ עם

כינונה של הכנסת האהת-עשרה. זה מעולם לא הועלה ולא נדוו כאו. זכותו של

היושב-ראש, כך נהג גם שלמה הלל בהיותו יושב-ראש.

י י צבו

השאלה באמת איזה מינוי זה. אני אינני יודע.

היו"ר חי קורפו

אנחנו לא מופקדים על מנגנון הכנסת.

רבותי, ועדת הכנסת נתבקשה לקבוע את הוועדות אליהו יועברו לדיון חוקים והצעות

לסדר היום שהועברו אלינו על ידי מליאת הכנסת.

1) חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקוו), התשמ"ט-1989. ביקש גם ראש עירית

ירושלים לזרז את הטפול בחוק זה. בשעתו זה הועבר לוועדת הכנסת שתקבע לאיזו ועדה

יועבר החוק. הוועדה החליטה להעביר לוועדת הכספים. ועדת הכספים התחילה לדון בזה,

ובאותו זמו אנחנו החלטנו להעביר את זה לוועדת הפנים. יושב-ראש ועדת הפנים איננו

מתנגד לכך שזה לא יועבר אליו ויישאר בטפולה של ועדת הכספים.

אם איו התנגדות לכך - אנחנו משאירים את הטפול בחוק הזה בידי ועדת הכספים,

ולפיכך ההחלטה היא שהחוק הנ"ל הועבר לוועדת הכספים.

2) הצעת חוק לטפול בחולי נפש, התשמ"ט-1989, מאת חברת הכנסת ארבלי-אלמוזלינו.

שר הבריאות הציע להעביר לוועדת העבודה והורוחה. נשמעו הצעות אחרות, ביניהן חה"כ

ליבאי ביקש להעביר את הצעת החוק הזו לוועדת החוקה, חוק ומשפט. בכל אופו הוועדה

הטבעית זאת ועדת העבודה והרווחה לעניו הזה, והשאלה היא מה היה הנימוק להצעה

האחרת.י' צבן

יש פנים לכאן ולכאן. הנושא קשור עם משרד הבריאות בתוקף זה זה צריך להיות

בוועדת העבודה והרו ורד?. הבעיה היא שיש סאן אלמנט של אשפוז, האשפוז הכפוי, שלילת

חירותו של אדם.

שי דורון

זה תמיד היה בוועדת העבודה והרוחה.

י י צבן

זה הפן של ועדת ההוקה. אף על פי כן, מכיוון שההוק לא מצומצם רק לנושא הזה

והחוק לטפול בחולי נפש מקיף את כל היריעה, אני חושב שזה בכל זאת צריך להיות

בוועדת העבודה והרווחה.

היו"ר חי קורפו

אני מעמיד להצבעה.

הצבעה

בעד העברת החוק לוועדת העבודה והרווחה - רוב

בעד העברת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט -

הצעת החוק לטפול בחולי נפש, התשמ"ט-1989 הועברה לוועדת העבודה והרווחה

היו"ר חי קורפו

הוועדה נתבקשה לקבוע את הוועדה שתדון בנושא: גל האלימות ופגיעות בילדים

ובקשישים בישראל, מאת חבר הכנסת שלמה דיין. שר המשטרה הציע להעביר את הנושא

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה, נשמעו הצעות אחרות. המציע ביקש להעביר את הנושא

לוועדת החינוך והתרבות.

שי דורון

הנושא שייך לוועדת העבודה והרווחה, אבל הייתי מבקשת שהוועדה לנושא האלימות

בראשותו של חבר הכנסת יצחק לוי תמשיך לפעול - בעשותה עבודה טובה מאד - והיא תטפל

בנושא הזה.

היו"ר חי קורפו

אנחנו לא יכולים למנות ועדות.

שי יעקבסון

זו היתה ועדה לענין מסויים.

שי דורון

הוועדה הזו עשתה עבודה יסודית וטובה.היו"ר חי קורפו

השיב שר המשטרה ולא שר החינוך. אילו זה היה נושא חינוכי היה משיב שר החינוך.

יושיב שר המשטרה מפני שהנושא הוא "גל האלימות ופגיעות בקשישים ובילדים בישראל",

ולא פגיעות של הורים בילדים. מדובר בפעילות עבריינית, ולכן מה יותר טבעי מאשר

ועדת הפנים ואיכות הסביבה? מי בעד הצעה זו?

הצבעה

נושא גל העלימות ופגיעות בקשישים ובילדים בישראל הועבר

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

היו"ר חי קורפו

פנייה לוועדת הכנסת לקבוע מסגרת דיון בנושא: תנאי עבודה במפעל הטקסטיל

דימונה.

שי דורון

אני מציעה שעה אחת.

היו"ר ח' קורפו

אס אין התנגדות - הוחלט על מסגרת של שעה לדיון בנושא הנ"ל.

כבר דאגנו לתעסוקה בכנס הבא של הכנסת.

פ' גולדשטיין

בישיבה האחרונה של הכנס הציע יושב-ראש הישיבה, חה"כ דן תיכון, שנפתח את המושב

בדיון על נושא ירושלים.

היו"ר וזי קורפו

המציע התנגד לכך וזה ירד מסדר היום.

לפנינו פנייה של מזכיר הכנסת לקבוע ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת שישתתף באיגוד

הבינפרלמנטרי בלונדון, החל מיום ו', אי באלול, במשך עשרה ימים. אני מציע את

סגן יושב-ראש הכנסת גדעון כממלא מקום יושב-ראש הכנסת בתקופת היעדרו מן הארץ.

ההצעה מקובלת, ולפיכך הוחלט לבחור בסגן יושב-ראש הכנסת גדעון גדות כממלא מקום

יושב-ראש הכנסת לתקופה הנ"ל.

רבותי , מיצינו את סדר היום. תודה רבה. הישיבה הבאה ביום שלישי, 15 באוגוסט

1989. בשעה 09.00.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13.40)

קוד המקור של הנתונים