ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/03/1989

בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989, והצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשמ"ט-1989; שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שלחן הכנסת - הצעת חוק התקציב לשנת התקציב 1989, התשמ"ט-1989, והצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989

פרוטוקול

 
סת השתים-עשרה

נושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 22

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ב באדר ב' התשמ"ט (29 במרץ 1989). שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה: ש' וייס - מ"מ היו"ר

ר' איתן

רענן כהן

א' לין

י' צבן

י' שפרי בצק
מוזמנים
שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת
יועץ משפטי
אי דמביץ

אי קמיר - ע/ליועץ המשפטי
מזכירה
אי בן-יוסף

רשמה: מזל כהן
סדר-היום
1. שחרור מהובת הנהה מוקדמת על שלהן הכנסת - הצעת הוק התקציב

לשנת התקציב 1989, התשמ"ט-1989, והצעת הוק ההסדרים במשק המדי נה

(תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989.

2. בקשת י ו "ר ועדת הכספים למיזוג הצעת הוק ההסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989. והצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

(תיקוני רקיקה) (מסי 2), התשמ"ט-1989.שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שלחן הכנסת - הצעת חוק התקציב

לשנת התקציב 1989 , התשמ"ט-1989. והצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה). התשמ"ט-1989

היו"ר שי וייס;

אני פיתח בזאת את ישיבת ועדת הכנסת.

אני מבקש, חברי ועדת הכנסת, להתייחס לשתי בקשות. בקשה ראשונה הופנתה על-ידי

יושב-ראש ועדת הכספים, חבר-הכנסת מיכאל חריש. הבקשה היא -זו: "ועדת הכספים מבקשת

את החלטת ועדת הכנסת לאפשר דיון בהצעת חוק התקציב לשנת התקציב 1989. התשמ"ט-1989,

ובהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989. ביום הנחתן על שלחן

הכנסת לקריאה שניה ושלישית".

מי בעד?
אי לין
ביום מה? ביום הנחתן?
הי ו "ר שי וייס
הי ום.

אי לין;

מה זאת-אומרת? מה מונח היום?
היו"ר ש' וייס
התקציב והחוק הנלווה אליו.

אי לין;

מה המיוחד בבקשה הזאת?

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון;
בסלנג זה נקרא
שחרור מחובת הנחה.
הי ו "ר ש י ו י יס
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
הוחלט
לאשר את הבקשה הנ"ל
אי לין
אתמול היה לי מקרה בוועדת הכלכלה, שרוצים להניח חוק במליאה מבלי שחברי הוועדה

ראו את החוק. צריך קצת להזהר, לא יותר מדי למהר. יש פה להיטות מופרזת בכל שיטת

החקיקה בכנסת. צריך להזהר מהדברים האלה.היו"ר שי וייס;

כמו כל מוסד עם טמפרמנט יהודי . כל ההחלטות החשובות נופלות תמיד בשעה האחרונה.
אי לין
זו לא החלטה חשובה בעיני.

בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

(תיקוני הקיקה), התשמ"ט-1989. והצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה) (מס' 2). התשמ"ט-1989
הי ו "ר שי וייס
בקשח נוספת שנית: "ועדת הכספים מבקשת את אישורה של ועדת הכנסת, לפי סעיף

122(1) לתקנון, לכך שהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989,

והצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני רקיקה) (מס' 2), התשמ"ט-1989, ימוזגו

ויובאו כהצעת חוק אחת לקריאה שניה ושלישית בכנסת".

מי בעד? מי נגד?

הצבעה
הוחלט
לאשר את הבקשה הנ"ל
הי ו "ר שי וייס
אני מודה לחברי הוועדה המכובדים על השתתפותם. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09.10

קוד המקור של הנתונים