ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/03/1992

חוק הבחירות לכנסת השלוש-עשרה (הוראת שעה מס' 2), התשנ"ב-1992; חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973; תיקון ההודעה לפי חוק סיוג פעילות מפלגתית, התשי"ט-1959

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 364

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום רביעי, י"ג באדר בי התשנ"ב (18 במרץ 1992). שעה 11:15

נכחו;
חברי הוועדה
אי לין - היו"ר

מי איתן

אי פורז
מוזמנים
שי גוברמן - משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד

המשפטים

מי גביש - נציב מס הכנסה

תי אדרי - מנכ"ל ועדת הבחירות

ד"ר כי שלו - משרד המשפטים
יועצת משפטית
ר' מלחי
יועץ משפטי
מי ביטון
מזכירת הוועדה
די ואג
קצרנית
אי זכאי
סדר היום
חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973.

חוק הבחירות לכנסת השלוש-עשרה (הוראה שעה מסי 2),

התשנ"ב-1992.

תיקון ההודעה לפי חוק סיוג פעילות מפלגתית, תשי"ט-1959.חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973

היו"ר אי לין;

אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973.

בבקשה, חבר-הכנסת מיכאל איתן.

מי איתן;

ביקשנו להוציא שני תיקונים בחוק הנדון. ענין אחד לנוגע לבעיה שהמפלגות

נתקלות בה - אני לא בטוח שחוק המפלגות שנחקק עכשיו עונה עליה במידת מספקת -

שבמערכות בחירות הופיעו כביכול נציגים של מפלגות, והתחייבו בשם הליכוד, המערך

ומפלגות אחרות, ואחר-כך בתי-משפט חייבו את המפלגות על סמך הופעתם. מוצע כאן

שכאשר הסיעה באה לבקש מימון במסגרת חוק מימון מפלגות, היא תציין שמות של אנשים

שמוסמכים להתחייב בשמה ורק אלה יוכלו לחייב אותה בכל ענייניה הכספיים.
היו"ר אי לין
מי יקבע מי תאנשים?
מי איתן
הסיעה תקבע ותודיע ליושב-ראש הכנסת. אנחנו צריכים לעשות זאת לקראת מערכת

הבחירות הקרובה. גזברי המפלגות התאחדו בבקשה הזאת בגלל שקורות תקלות כאשר

באים כל מיני אנשים שאין להם זהות ומחייבים את המפלגות ובתי-המשפט פוסקים

לטובתם.
היו"ר אי לין
מי הגוף שיקב: ע באותה רשימה את בעלי זכות החתימה?
מי איתן
בא-כוח הסיעה הוא הכתובת כלפי יושב-ראש הכנסת בכל מה שקשור לייצוגה של

הסיעה, למימון מפלגות, לנציגים לצורך מימון מפלגות. הוא יודיע ליושב-ראש

הכנסת מי מטעם המפלגה מוסמך לחתום ויפרסם זאת ברשומות.
היו"ר אי לין
מה לגבי הרשימות החדשות?
ת' אדרי
רשימות חדשות לא מקבלות מימון אלא רק אחרי הבחירות.
היו"ר אי לין
אני מציע שלגבי רשימות חדשות נקבע כי עם הגשת רשימת המועמדים הן יצטרכו

לציין את שמות האנשים הזכאים לחתום בשמן, כמה יהיו, זה צריך להיות מסודר.מי איתן;

מבחינה פרקטית, אם בא אדם שאומר, למשל, כי הוא מייצג רשימה לחופש

ושוויון, רשימה שלא שמעו עליה, ומבקש לשכור דירה - לא תיתן בו אמון ותוכל להגן

על עצמך; לעומת זאת אם יבוא אליך פעיל ליכוד בסניף מסויים - אתה יכול להכיר

אותו.
היו"ר אי לין
זכות החתימה הזאת היא לכל דבר וענין? אם המפלגה רוצה לשכור שירותים של

מישהו, חותמת על חוזים להתחייבות כספית, עושה התקשרות עם אדם כלשהו, פותחת

חשבון בבנק או כל דבר אחר - בא כוח הסיעה כאן יודיע ליושב-ראש הכנסת?
מי איתן
בא כוח הסיעה יודיע ליושב-ראש הכנסת על כך לגבי כל ענייני הכספיים וזה

יפורסם ברשומות.
היו"ר אי לי ן
ולגבי כל התחייבויותיה?
מי איתן
כן.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לקשור את הנושא הזה עם הנושא השני שאני עומד

להעלות.

חוק הבחירות לכנסת השלוש-עשרה (הוראת שעה מס' 2), התשנ"ב-1992
היו"ר א' לין
אנחנו עוברים לסעיף השני על סדר-היום: חוק הבחירות לכנסת השלוש-עשרה

(הוראת שעה מס' 2), התשנ"ב-1992. בבקשה, חבר-הכנסת איתן.

מי איתן;

ביום הבחירות המפלגות מתקשות לנהל את כל המערכת הביורוקרטית הכרוכה

בהעסקת אנשים ליום עבודה אחד. צריך למלא טפסים שונים, לדווח למס הכנסה וכן

הלאה. אלא שעל-ידי זה שפוטרים את המפלגות מהענין הזה, זו הגדלה עקיפה של

מימון המפלגות. נציב מס הכנסה הכין הצעת חוק מקבילה להצעת החוק של המפלגות,

אבל היא מונחת אצלו במחסן והוא לא הביא אותה. לכן תיקנו ואנחנו מגישים הצעה

משותפת שקובעת מס של 25% ופוטרת מהדיווחים הביורוקרטיים.

מי גביש;

היתה הוראת שעה כזאת בשנת 1983. חבר-הכנסת איתן ואני הכנו סינתיזה של

שתי ההצעות וזה הנוסח המונח כאן.

היו"ר אי לי ן;

(קורא את סעיף 1).העבודה צריכה להיעשות ביום הבחירות, התשלום לא צריך להיעשות ביום

הבחירות.
מי גביש
נכון.

היו"ר אי לי ן;

(קורא את סעיף 2).
מי גביש
סעיף 2 מוציא לגמרי מתחולת את פקודת מס הכנסה לגבי ההכנסה הזאת ומחיל דין

חדש על ההכנסה, לא פטור אלא חיוב במס.

היו"ר אי לי ן;

כתוב כי התמורה בעד עבודה היא עד 500 שקל, כלומר, אם ישולם לעובד 600

שקל החוק הזה לא יחול?
מי איתן
אז החוק לא חל.
היו"ר אי לי ן
למה דווקא 500 ש"ח?
מי איתן
זה השכר, יורידו 100 שייח מס הכנסה, יישאר לעובד 400 ש"ח נטו עבור עבודה

מ-8 בבוקר עד השעה 1 בלילה שלמחרת.
מי גביש
זה סדר הגודל של ועדת הבחירות המרכזית.
היו"ר אי לי ן
מה זה "מס מיוחד" בסעיף 3?
מי גביש
נהגנו כך גם בחוק הבחירות לרשויות המקומיות ב-1983. ברגע שמוציאים את

הוראות הפקודה, צריך מקור חדש שמטיל מס, לכן יש פה מס חדש חד-פעמי של 25%,

הוראת שעה.
היו"ר אי לין
מר גוברמן, יש לך הערות?
שי גוברמן
בהגדרה של ''יום הבחירות" אני מציע לכתוב: יום הבחירות לכנסת השלוש-עשרה,

לרבות היום שקדם לו והיום שלאחריו משום שיום הבחירות לכנסת השלוש-עשרה קבוע

בחוק.
מ' גביש
מקובל עלי.

שי גוברמן;

לענין "מס מיוחד" בסעיף 3. בדרך כלל למס יש שם, נקרא לזה מס הכנסה

מיוחד, כי בכל 1את צריך מנגנון של חוק לגבי המס הזה.

מ' גביש;

"מס מיוחד" זה בסדר, אין צורך להמציא לו שם.

ש' גוברמן;

לא נאמר שיראו אותו כאילו היה מס הכנסה.

מ' גביש;

נכון, לא יראו אותו כמס הכנסה.

ש ' גוברמן;

אם כך, איזה סמכויות יהיו לפקיד השומה?

מ' גביש;

זה מופיע בסעיף 4.

שי גוברמן;

לסעיף 6. כתוב; "לביצועו של. חוק זה". זה לא ביצוע של החוק, צריך רק

להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות בכל הנוגע לסעיף זה.

היו"ר אי לין;

ההערה קולעת.

מי גביש;

אם כך, יהיה; שר האוצר רשאי להתקין תקנות לביצועו של סעיף זה.

שי גוברמן;

אני מבין שזו תהיה הוראת שעה?
מי גביש
בוודאי.

מי איתן;

איך זה ישתלב בתוך החוק?
ש' גוברמן
זה יהיה חלק מסעיפים של החוק, לא של חוק הבחירות.
היו"ר א' לין
זה תיקון של חוק אחר אגב חוק זה, זו חקיקה מקובלת.

גבי אדרי, יש לך הערות?
ת' אדרי
לסעיף 1. כתוב: "היום שקדם לו והיום שלאחריו". אני מזכירה את ספירת

החיילים שנמשכת עוד יומיים.
מי איתן
אז תשלמו על זה מס. אנחנו לא רוצים להרחיב את זה.
היו"ר א' לין
הדבר כשלעצמו הוא קצת מופלג. אני מכיר היטב את נציב מס הכנסה, הוא אהד

מאנשי המקצוע המעולים בשירות המדינה, צריך לתת קרדיט לדעתו של אדם שאחראי על

תחום מסויים ולכן אינני נכנס לדיון מעמיק בנושא. לא הייתי רוצה להרחיב מעבר

לכתוב כאן.
ר' מלחי
אנחנו מדברים על שלושה ימים: יום הבחירות, היום שקדם לו והיום שלאחריו;

אנחנו מדברים על סכומים של 500 ש"ח ו-1,000 ש"ח. הסכום הוא ליום או סכום כולל

לשלושת הימים?
מי איתן
מדובר על סכום כולל לכל שלושת הימים.
היו"ר א' לין
זו שאלה שטעונה הבהרה.
מי גביש
כתוב: "והכל עד לסכום של 1.000 שייח", כלומר כולל הכל, גם הובלה, עד לסכום

של 1.000 שייח.ר' מלחי;
כדי שיהיה ברור, נכתוב
סכום כולל.
מי גביש
מקובל.

היו"ר אי לין;

הסכום שמשולם לו כשכר עבודה, ועבור הסעות, נסיעות והוצאות רכב שניהם ביחד

לא עולים על 1,000 ש"ח?
מי גביש
בדיוק, וכל אחד בנפרד לא עולה על 500 ש"ח.
היו"ר אי לין
אני מבהיר: עד 500 ש"ה - שכר עבודה; עד 500 ש"ח - הוצאות רכב; שניהם

ביחד לא עולים על 1,000 ש"ח.
שי ג וברמן
אני מציע שיתוסף סעיף מסי 18 לחוק הבחירות לכנסת (תיקון מסי 26), התשנייב-

1992, שכותרת השוליים שלו תהיה: הוראות שעה לענין מיסוי שכר עבודה ביום

הבחירות וכל הסעיפים יהיו סעיפים קטנים של אותו סעיף, בלי כותרות שוליים, כך

שההגדרות תהיינה סעיף קטן (א), סעיף 2, סעיף קטן (ב), והסעיף הקטן האחרון

יהיה: שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו של סעיף זה.
מי גביש
מקובל עלי.
מי איתן
באותו ענין צריך להוסיף עוד סעיף הנוגע לביטוח לאומי.
מי בוטון
בדקתי את הנושא. בכנסת הקודמת לא חיתה שום הנחה, חייבו בהגשת דו"ח

ובתשלום דמי ביטוח והוצאו הנחיות למפלגות, לרשימות ולוועדת הבחירות, וכך גם

בקשר למס הכנסה. חבר-הכנסת איתן מציע לפטור אותם מחובת הגשת דין-וחשבון.
מי איתן
נכון. צריך לחייב אותם לשלם, אבל לא להתעסק בניירת.
מי בוטון
אם הוועדה תחליט כך - נתקן בהתאם.
היו"ר אי לין
ללא דיווח?

מי גביש;

אני מציע שנעשה לגבי הביטוח הלאומי מה שעשינו לגבי מס הכנסה.

היו"ר אי לין;

אבל ביטוח לאומי זה ביטוח.

מי גביש;

זה יהיה עם דיווח.

היו"ר א' לין;

דיווח כוללני עם רשימה שמית?

מי גביש;

כן.

היו"ר אי לין;

אותו אדם יהיה מבוטח?

מי גביש;

כן. מה שאתה רוצה ישנו, אבל זה יהיה בנפרד כדי שלא יצטרכו לעסוק בזה

בסוף השנה.
הי ו"ר אי לין
אני מבין שזה יהיה בלי הטפסים וכו'. מקובל לחלוטין.

מי גביש;

אתם רוצים שהם יהיו בביטוח רגיל או בנפגעי עבודה?

מי איתן;

רק בנפגעי עבודה.

מי גביש;

צריך להנחות את המפלגות שלא ינכו ניכוי מלא אלא רק בענף נפגעי עבודה.

היו"ר א' לין;

זה יהיה רק נפגעי עבודה, עם דיווח שמי שיועבר במרוכז.

4
מי גביש
אלא ששר האוצר איננו אחראי על הסעיף הזה, שר העבודה והרווחה אחראי על זה,
הי ו"ר אי לין
נשאיר זאת במסגרת מס הכנסה לא נפצל זאת. אני מעדיף שזה יהיה בצורה כזאת

משום שאז הדיווח הוא אחיד. זו תהיה הוראת שעה.
מי גביש
אפשר לומר בסעיף 6: שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו של

סעיף זה ובאשר לביטוח לאומי, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה. זה איננו

מפריע.
היו"ר אי לין
בסדר.

תיקון ההודעה לפי חוק סיוג פעילות מפלגתית, תשי"ט-1959
הסעיף הבא על סדר-היום
תיקון ההודעה לפי חוק סיוג פעילות מפלגתית,

תשי"ט-1959. בבקשה, מר גוברמן.
ש' גוברמן
אדוני היושב-ראש, אני מבקש את הסכמתך לשינוי קטן בסעיף 16 בחוק סיוג

פעילות מפלגתית, תשי"ט-1959.

באשר לאיסורים לפי חוק שירות המדינה, הקשורים בפעילות מפלגתית, על בעלי

דרגות בשירות המדינה, השאלה היא מה הדרגה המשפטית של ההודעה. היום יש שלושה

סוגים של עובדי מדינה שהאיסורים חלים עליהם, אבל יש רשימה נוספת של נושאי

דרגות. אנחנו לא רוצים לשנות את זה אלא רק לתקן את ההודעה: במקום פסקאות 1,

3,2, נתקן את ההודעה כך שבמקום שהיא תהיה נורמה של חוק, היא חוזרת להיות הודעה

של הממשלה.
היו"ר אי לין
אתה צודק, בסדר.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים