ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/03/1992

חוק-יסוד: הממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 363

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום רביעי, י"ג באדר בי התשנ"ב (18 במרץ 1992) . שעה 08:45
נכחו
חברי הוועדה; א' לין - היו"ר

אי אבוחצירא

^ מי איתן

ש' ארבלי-אלמוזלינו

ז"ב בגין

ב' בן-אליעזר

מי בר-זהר

אי דיין

ש' הלפרט

י' הנגבי

ש' וייס

יציק לוי

די ליבאי

ע' לנדאו

מי נפאע

י י עזרן

ד' צוקר

י י צידון

חי קורפו

אי רביץ

א' רובינשטיין

ח' רמון
יועצת משפטית
ר' מלחי

מזכירת הוועדה; די ואג
קצרנית
א' זכאי

סדר-היום; בקשת קבוצת חברי כנסת להחזרת חוק יסוד; הממשלה - בחירה

ישירה של ראש הממשלה מהמליאה לוועדה על-מנת לחזור ולדון

בכל סעיפי החוק.בקשת קבוצת חברי כנסת להחזרת חוק יסוד: הממשלה - בחירה ישירה

של ראש הממשלה מהמליאה לוועדה על-מנת לחזור ולדון בכל סעיפי החוק
היו"ר א' לין
אני פותח את הישיבה. אתמול נמסרה לידי פנייה חתומה על-ידי 8 או 9 חברי

ועדה לזמן ישיבה דחופה. בהתאם לתקנון הכנסת, פנייה בכתב של למעלה משליש מחברי

הוועדה מחייבת אותי בזימון ישיבה דחופה וכך אני עושה.

אני קורא את הפנייה שהופנתה אלי; אנו החתומים מטה, חברי ועדת החוקה חוק

ומשפט, המהווים רוב של חברי הוועדה - אין זה רוב של חברי הוועדה אבל אין זה

משנה - מבקשים ממך להחזיר לוועדה את חוק יסוד: הממשלה - בחירה ישירה, לדיון

מפורט בוועדה של כל סעיף מהחוק, וזאת לפי סעיף 124 של תקנון הכנסת.

שאלתי את היועצת המשפטית של הוועדה: לאור העובדה שהחוק הזה הועלה למליאה,

חזר מן המליאה לוועדה על-פי סעיף 127 לתקנון, ושוב חזר למליאה, האם סעיף 124

לתקנון יכול להיות תקף. דעתה של היועצת המשפטית של הוועדה היא שכן, גם במקרה

כזה אפשר להפעיל את הוראות סעיף 124 לתקנון.

החוק נמצא על סדר-יומה של הכנסת. למען הסדר הטוב בדקתי כמה ישיבות היו

בוועדה בנושא של החוק הזה מאז שהוא חזר בחזרה לוועדה. טרחתי להוציא מכתב לכל

חברי הוועדה בו אמרתי שייערכו הצבעות ואני מבקש את השתתפותם. היו הצבעות,

לאחר מכן היתה בקשת רביזיה. טרחנו להזמין את כולם באופן מיוחד גם להצבעות,

ניתנו כל ההתראות האפשריות והוצאו כל הזימונים הנחוצים.

אני מודיע לאלה שפונים כי לא אוכל להצביע אתם. אני אראה פגיעה בציבור

ופגיעה בכבוד הכנסת אם בשלב זה של הרגע האחרון מחזירים חוק מן המליאה לוועדה.

אני מצטער על כך. בבקשת הרביזיה הצבעתי על-פי עמדת סיעת הליכוד להחזרת החוק

לוועדה. אבל לא ייתכן שחברים יזלזלו בישיבות הוועדה, לא יופיעו על אף כל

ההתראות והזימונים, וברגע האחרון, ממש לפני השעה השתים-עשרה, יבקשו להחזיר את

החוק מהמליאה לוועדה.

על-פי התקנון אני מעמיד זאת להצבעה. כפי שאמרתי, אני לא אצביע עם

הפונים, אני מבקש מהם לשקול את בקשתם ואם הם רוצים שנעמיד זאת להצבעה - נעשה

זאת. מי רוצה להביע עמדה מטעם הפונים? בבקשה, חבר-הכנסת קורפו.
ח' קורפו
לענין הדיון החוזר. אתמול ישבתי בישיבת הוועדה שלי ומזכירת ועדת החוקה

חוק ומשפט נכנסה בבהילות ואמרה לי: בוא מהר כי צריך להצביע. אם אתמול אפשר

היה להזעיק חברים כדי להצביע בשביל הצעת חוק, לא היתה סיבה כלשהי שלא לבקש

מהחברים להיכנס כאשר עשו את הרביזיה והם היו בבנין.
היו"ר א' לין
ביקשנו, ועוד איך. אני אישית דיברתי עם חברים.
חי קורפו
ישבתי קודם בוועדת הכנסת, אהר-כך ישבתי בוועדת חוץ ובטחון ואף אחד לא

הזכיר לי שיש רביזיה וצריך להיכנס. היו פה 6-5 חברים ולא היה קושי לעשות זאת.
היו"ר א' לין
זה לא היה משנה את ההצבעה כי כל החברים האחרים לא באו, גם אלה שדיברו אתי

בטלפון.
חי קורפו
לענין עצמו. גם בפעם הקודמת לא היתה החלטה על משמעת סיעתית, היתה החלטת

מרכז איך הוא מתייחס לשאלה, לא היתה הוראה על משמעת סיעתית. לו רצה הליכוד

לעשות תרגיל - לא היה שום קושי. איזה קושי יש היום להוציא לפחות חבר אחד

מסיעת שינוי, מפ"ם ור"צ, הרי הם כבר התאחדו. בשום ועדה אין להם שלושה חברים.

פה יש נציג של מפ"ם וגם חברת-הכנסת אלוני.
ח' רמון
אין פה נציג מפ"ם.
חי קורפו
אז טעיתי.

לגופו של ענין. הבקשה הזאת לגיטימית ובמקומה ברגע שהיא עונה על התקנון

ואין בה שום פגם.
היו"ר א' לין
אמרתי שאני רואה בה פגם ציבורי, לא תקנוני.

חי קורפו;

יכולנו להניח שההתייחסות תהיה גם אחרת מפני שאם מקיימים דיון, על-פי

החלטת מליאת הכנסת אין טעם שנעסוק בתיקון של 3 סעיפים שנפלו במליאה. המליאה

לא החליטה להחזיר לנו לטיפול את 3 הסעיפים, היא החזירה את החוק אלינו כדי לטפל

בכל הצעת החוק. ביקשתי שנקיים דיון על הצעת החוק ואני רוצה שתתייחס אליו.

יושב-ראש הוועדה ביקש שנגיש הצעות בכתב. בשום מקום לא נאמר שחבר הוועדה צריך

להגיש הצעות בכתב או שהוא צריך לדעת לנסח הצעות בכתב, מותר לו לבקש לדון על

כל סעיף וסעיף ולהביע את דעתו. כל הפרוצדורה הזאת היתה לקויה ומגמתית.

מסיבה זו אני חושב שלגיטימי לחברי הוועדה לבקש רביזיה. הבקשה היא שהחוק

הזה יילקח חזרה, בין כה וכה הוא מאורגן בשביל הכנסת הארבע-עשרה ואז הכל יוכל

להיעשות בו. היזמה היתה של חבר-הכנסת רביץ, הצטרפתי אליה בכל לבי מפני שאני

חושב כי הדרך הזאת היא נכונה.

עי לנדאו;

אני סבור שנגנבה דעתם של מספר חברים בוועדה בדרך שבה הענין נוהל. חבר-

הכנסת הרב יצחק לוי, חבר-הכנסת רובינשטיין וחברי כנסת אחרים היינו כאן בדיון

וסוכם ברוח טובה ובדרך גינטלמנית שאנחנו נחיל את חוק הרציפות. לא הייתי כאן

במשך שבועיים, לא קיבלתי על כך שום הודעה. לא היתה שום פנייה דחופה שדברים

משתנים, מצאתי ידיעות בעתונים שנעשתה רביזיה במה שסוכם כאן. הטענה שלי היא

שהפרוצדורה לקויה, ואינני רוצה להוסיף ביטויים חריפים יותר. הוועדה צריכה

לחזור להסכם הג'נטלמני הבסיסי שהיה שעומדים להחיל על החוק הזה את דין הרציפות.

כל דבר אחר שייעשה אראה אותו כגניבת דעתם של כל חברי הוועדה.
י' צידון
לא היה הסכם.
עי לנדאו
השתתפתי בישיבה שביקש אותה הרב יצחק לוי ואמר שהליכוד יתן מכתב שבו הוא

מתחייב.
י' צידון
חברי-הכנסת ליבאי, רובינשטיין ואני לא קיבלנו את זה,

עי לנדאו;

אני שאלתי את חבר-הכנסת ליבאי והוא אמר שהוא כלל לא היה בישיבה הזאת.

היו"ר א' לין;

חבר-הכנסת צידון-, אתה לא היית כאן, היית בהוץ-לארץ.

עי לנדאו;

הבר-הכנסת רובינשטיין, זה היה הסיכום או לא?

אי רובינשטיין;

לא, מה פתאום.
קריאה
תקרא את הפרוטוקול.

עי לנדאו;

הוועדה נפגעת לא מכך שההוק מוחזר בחזרה, אלא מן הדרך שהנושא הזה מובל

בוועדה הזאת.

היו"ר א' לין;

נכון שהיה נסיון להגיע לאותה הסכמה שדיברת עליה חבר-הכנסת לנדאו. אני

עצמי פעלתי אישית למען המטרה הזאת, הוצאתי מכתבים לחברי הוועדה, הסברתי להם

שעוברים לשלב ההצבעות; דחיתי ישיבות בגלל שהתהשבתי בהיעדרות של חברים; דחיתי

ישיבה בגלל ההצבעה במפד"ל; קיימנו שוב הצבעת רביזיה, טרחתי להודיע לחבר-הכנסת

צחי הנגבי גם טלפונית, הוצאנו זימון והיתה ידיעה מלאה על כך. אני לא אעשה

חוכא ואיטלולא מישיבות ועדה כי חברים לא מוצאים לנחוץ לבוא ולהופיע והם

מזלזלים בישיבות, הם חושבים שזה משחק ילדים. אני מעמיד למבחן את כל

הפרוטוקולים ואת כל דרך קבלת ההחלטות. אני מעמיד את האחריות והכבוד האישי שלי

מאחורי דרך ניהול הישיבה. התוצאה היא זלזול של חברים בהופעה בישיבות.

עי לנדאו;

התוצאה היא חוכא ואיטלולא.היו"ר א' לין;

יש בוועדה 6 נציגים מטעם הליכוד, לא יותר, ו-6 נציגים מטעם המערך. אני

מבקש ממזכירת הוועדה למנות אם יש 6 נציגים לליכוד. חברי-הכנסת קורפו,

אבוחצירא, בגין, לנדאו, הנגבי, לין.
די ואג
6 לליכוד.

היו"ר א' לין;

אני מבקש ממזכירת הוועדה למנות את הנציגים של המערך.
חי קורפו
אדוני היושב-ראש, ביקשת ממני שנצרף את ההבר השביעי.

קריאה;

עכשיו לא מצרפים.

היו"ר א' לין;

יש לך רק 6 חברים בוועדה.

חי קורפו;

אם אתה לא מסכים אתי- - -

היו"ר א' לין;

אני לא מסכים אתך. יש כאן לוח שקיבלתי אותו מוועדת הכנסת האומר שבוועדת

החוקה חוק ומשפט יש 6 מקומות לליכוד, 6 למערך ועוד 8 נוספים, 20 חברים בדיוק.

חי קורפו;

אדוני היושב-ראש, קיבלת אתמול מכתב מיושבת-ראש הסיעה לצרף את החבר

השב יעי?
היו"ר א' לין
קיבלתי אתמול מכתב החתום על-ידי חברת-הכנסת שרה דורון ומופנה לחבר-הכנסת
חיים קורפו, וכך הוא אומר
הריני מבקשת בזה לשבץ את הבר-הכנסת גדעון גדות

כחבר ועדת החוקה חוק ומשפט במקום הפנוי העומד לרשות סיעת הליכוד.

אתמול הוצאתי תשובה לחברת-הכנסת שרה דורון ולחבר-הכנסת חיים קורפו,

האומרת כי אני מתייחס למכתבה ובוועדת החוקה חוק ומשפט 6 מקומות לסיעת הליכוד

והם מאויישים כולם. לאור זאת אין מקום נוסף לסיעת הליכוד בוועדת החוקה חוק

ומשפט.
חי קורפו
אתה קובע זאת?היו"ר א' לין;

אני לא קובע, זו החלטה של ועדה.

חי קורפו;

אני לא יודע אם בסמכותו של יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט לקבוע כמה

חברים יש בוועדה. אני מודיע בפני כל החברים שלפני ארבעה חודשים ביקשת ממני

לאייש מהר מאוד.את החבר השביעי.

היו"ר א' לין;

נכון, ביקשתי.

יש בפני החלטה של ועדת הכנסת שלא שונתה מיום 18 ביוני 1991. אני לא אעשה

חוכא ואיטלולא מתקנון הכנסת ומהכנסת.

אני מעמיד להצבעה את בקשת החברים. מי בעד החזרת חוק יסוד: הממשלה מן

המליאה לוועדה על-פי סעיף 124 לתקנון? מי נגד? אני מבקש ממזכירת הוועדה

למנות את החברים המתנגדים בשמותיהם.
די ואג
חברי-הכנסת המתנגדים: רובינשטיין, לין, צידון, ליבאי, בר-זהר, ארבלי-

אלמוזלינו, נפאע, רמון, צוקר, דיין, בן-אליעזר.

הצבעה

בעד - 9

נגד - 11
הבקשה להחזיר את חוק יסוד
הממשלה מן המליאה לוועדה לא נתקבלה
היו"ר א' לין
ההצעה נפלה.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 9:05

קוד המקור של הנתונים