ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 04/02/1992

חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב -1992- -של קבוצת חברי כנסת - הכנה לקריאה ראשונה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 340

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי, לי בשבט התשנ"ב (4 בפברואר 1992), שעה 16:30

נכחו;
חברי הוועדה
אי לין - היו"ר

ש' אלוני

י' ביילין

צי הנגבי

מ י נפאע

חי קורפו

אי רובינשטיין

ר' ריבלין

ח' רמון

מ' שחל

מוזמנים; שי גוברמן - משרד המשפטים

כי שלו - " "

אי שיל"ת - משרד הפנים

ת' אדרי - מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית
יועצת משפטית
ר' מלחי
מזכירת הוועדה
די ואג
קצרנית
אי זכאי
סדר-היום
חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, הינשנ"ב-1992 - של קבוצת

חברי כנסת - הכנה לקריאה ראשונה.חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב -1992- -

של קבוצת חברי כנסת - הכנה לקריאה ראשונה

היו"ר א' לין;

אני פותח את הישיבה. לפנינו חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב-1992. של

קבוצת חברי הכנסת. התקבלו כל האישורים הנחוצים על-פי תקנון הכנסת להעברת החוק

היום גם לקריאה ראשונה וגם לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

אנחנו עדיין לא עוסקים בהוראות השעה המתחייבות מהחוק הזה בקביעת התאריך שבו

יתקיימו הבחירות הבאות לכנסת ר1שלוש-עשרה. אנחנו עוסקים בסעיפים הקובעים:

1. הכנסת השתים-עשרה תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה.

2. הבחירות לכנסת השלוש-עשרה יהיו ביום גי, כייב בסיוון התשנ"ב (23 ביוני 1992).

3. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

גבי מלחי רוצה להתייחס לסעיף 3 .בבקשה.
ר' מלחי
יש כאלה החושבים שסעיף 3 מיותר לכן מתעוררת שאלה האם סעיף 3 נחוץ או לא.

כאשר התקבלה הגירסה הזאת בפעם הראשונה, טענו אנשי משרד הפנים שאם החוק לא יקבל

תוקף מיידי לא יהיה להם כיסוי לפעולות תקציביות מסויימות. אנחנו העתקנו את הסעיף

הזה מהנוסח ההוא, אם הוא לא יועיל הוא בוודאי לא יזיק.
היו"ר א' לין
בבקשה, נציג משרד הפנים.
אי שיל"ת
מבחינת משרד הפנים החוק הזה לא נוגע להרחבת הפעולות. הוראות יושעה שצריך יהיה

לחוקק הן שישנו מבחינתו של המשרד.

היו"ר א' לין;

האם לדעתך יש צורך בסעיף 3ל
אי שיל"ת
לא.
היו"ר א' לין
מר גוברמן, האם לדעתך צריך את סעיף 3?
ש' גוברמן
לא. אבל אם ועדת הבחירות המרכזית מתחילה לפעול ומוציאה כספים מייד עם קבלת

החוק הזה בכנסת - יש ערך לסעיף הזה; אם אין כוונה כזאת - אפשר לחכות.
ת' אדרי
אין לנו בעיה, יש לנו סעיף הוצאות שוטף כל יושנה.

היו"ר א' לין;

האם מישהו רוצה לטעון בעד הסעיף?
ח' קורפו
הסעיף איננו מזיק.
היו"ר א' לין
האם מישהו רוצה לטעון להורדת הסעיף? -אין. אם הוא איננו מזיק ואין מי שטוען

נגדו נשאיר אותו.

ח' רמון;

אני שואל את גבי אדרי ואת מר שיל"ת: מהו המועד המוקדם ביותר, מבחינתכם, בו

אפשר לקיים בהירות, כולל עידכון ספר הבוחרים לעולים ולצעירים?

אי שיל"ת;

בעוד 115 יום.

מי נפאע;

מועד הבהירות הוא באמצע הבחינות של התלמידים והסטודנטים. זה ציבור שיש לו

ההובה והזכות להיות פעיל ומעורב במערכה פוליטית. פניתי למשרד החינוך והתרבות

לחשוב על אפשרות של מועד בי לבחינות של הסטודנטים, אפילו שאין לי כל הצעה בקשר

למועד אחר.

היו"ר א' לין;

מי בעד העברת הוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב-1992 לקריאה ראשונה? מי

נגד?

הצבעה

ההוק אושר להעברתו לקריאה ראשונה

היו"ר א' לין;

יש אישור להעברת ההוק לקריאה ראשונה.

אני מודיע להברי הוועדה שננסה להביא מייד את ההוק לקריאה ראשונה לפני המליאה

- אם ניתן, לפני ההוקים האהרים העומדים על סדר-היום - ואיורי הקריאה הראשונה תקבלו

זימון לדיון לאהר הקריאה הראשונה. אני מביא לידיעתכם שאנהנו מביאים היום בקריאה

שניה ובקריאה שלישית גם את הוק בתי-המשפט וגם את ענין יחסי בג"צ-כנסת ישראל.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 30;16

קוד המקור של הנתונים