ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 09/12/1991

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ב-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 317

ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שני, ב' בטבת התשנ"ב (9 בדצמבר 1991). שעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה;

יצחק לוי - מ"מ יו"ר הועדה

י' ביילין

אי פורז

י' צידון
מוזמנים
אל"מ א' בן-ארי - משרד הבטחון

ס נ"צ ר' הלמן - משרד המשטרה

ל' משיח - משרד המשפטים

ז' ציפין - משרד האוצר, מס הכנסה
מזכירת הוועדה
ד' ואג
יועצת משפטית
ר' מלחי
קצרנית
אי אשמן
סדר-היום
הצעת הוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון

והבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ב-1991הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה -

שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ב-1991
היו"ר יצחק לוי
רבותי , אני פותח את ישיבת הועדה.

לפנינו הצעת חוק מטעם הממשלה שעברה קריאה ראשונה, ואנחנו מתבקשים להכינה

לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
ל' משיח
החוק בא להאריך תוקפן של תקנות שעת חירום, שהותקנו לראשונה בשנת 1967 לאחר

שצה"ל נכנס לאזורים יהודה ושומרון וחבל עזה. התקנות האלה מיועדות להסדיר את יחסי

הגומלין המשפטיים הקיימים בין מדינת ישראל לבין האזורים האלה בנושאים שונים

ומגוונים. כגון העמדה לדין של ישראלים שנמצאים באזורים וכן בנושאים של עזרה

משפטית. תוקפן של תקנות אלה הוארך מזמן לזמן מאז 1967. ונהוג להאריך תוקפן

לתקופה של שנתיים. יש לציין כי הצורך בתקנות קיים כל עוד ישראל מחזיקה באותם

אזורים.

סעיף 1 להצעת החוק בא להאריך תוקפן של התקנות בשנתיים נוספות - עד סוף דצמבר

1993- סעיף 2 בא להשלים תקנה קיימת בענין גביית מיסים.
היו"ר יצחק לוי
אני מבקש שתסבירי נע-! השתנה מהארכה הקודמת להארכה המוצעת עכשיו בענין סעיף 2.
ל' משיח
אקדים ואומר שסעיף 2 מיועד לתקן תקנה 7א שקובעת: "שר המשפטים רשאי, בצו כללי

או מסוייג, לקבוע הוראות בדבר גבייתו בישראל של מס שהוטל באזור וכן בדבר אכיפתן

בישראל של החלטות סופיות של רשות מוסמכת באזור בדבר חבות במס". בהתאם לסמכות

הזאת הוציא שר המשפטים בשנת 1988 צו שעת חירום הקובע כי מס שהוטל באזור ניתן

לגבייה בישראל בידי מי שהוסמך לגבות מיסים בישראל, לפי פקודת המיסים גבוייה,

כאילו היה מס שהוטל בישראל, והוא הדין בענין אכיפתן של החלטות סופיות.

כאשר הפעילו את הסעיף הזה שמו לב שאיננו מושלם. הסעיף כפי שהוא היום מדבר על

גביית מיסים, אבל קורה שהרשויות זקוקות לסמכויות לצורך הטלת השומה. לתושבי האזור

יש ספקים בישראל, יש להם רואי חשבון שמחזיקים במסמכים בישראל, לעתים יש צורך

להגיע למסמכים אלה כדי לקבוע את השומה. לכן צריכות רשויות המיסים סמכות לבוא

לאורנם אנשים בישראל ולתפוס את המסמכים הדרושים כדי לקבוע את השומה.

אנחנו מבקשים להשלים את הסעיף הקיים כדי לאפשר הפעלת סמכויות לצורך הטלת

שומה.
היו"ר יצחק לוי
אני מציע שנעבור סעיף סעיף. בסעיף 1 מדובר על הארכת תוקפן של תקנות שעת

חירום לשנתיים. הדבר נעשה מאז שנת 1967. כדי להסדיר את כל הענינים המשפטיים.

האם יש למי מחברי הועדה הערות לסעיף 1? אין.

לסעיף 1 יש הסתייגות של סיעת חד"ש, שנציגה איננו נוכה כאן. חבר-הכנסת נפאע

שתוקף התקנות יוארך עד 30 ביוני 1992. ולא עד 31 בדצמבר 1993- כלומר, הארכת תוקף

רק לחצי שנה.אני חושב שיש לדחות את ההסתייגות הזאת. אין טעם כל חצי שנה להביא את החוק הזה

ולהעבירו בכל הליכי הרקיקה.

י' ביילין;

אם זה לא מונע החזרת השטחים קודם למועד הזה, אפשר להאריך תוקף התקנות

בשנתיים. אני מבין שלא החוק הזה ימנע החזרת השטחים...

י' צידון ;

אפשר לבטל את החוק הזה על ידי החלת החוק הישראלי על השטחים. אבל אני מבין שלא

נעשה זאת בשלב זה.
הי ו "ר יצחק לוי
אני מציע לדחות את ההסתייגות של חבר-הכנסת נפאע. האם יש תומכים בהסתייגות של

חבר-הכנסת נפאע? אין.

הצעת התיקון של חה"כ מי נפאע לסעיף 1 לא התקבלה.

אושר סעיף 1.

חבר-הכנסת נפאע יוכל להגיש הסתייגות.

אנחנו עוברים לסעיף 2.
י' ביילין
אני לא מבין מה מונע במצב הקיים לעשות דברים שיהיו אפשריים בעקבות השינוי

המוצע.
אל"מ א' בן-ארי
לפי הסעיף הקיים ניתן לגבות מיסים ולאכוף החלטות סופיות בדבר חבות במס. אם

לנישום בשטחים יש נכסים בישראל, אחרי שגמרו את כל הליכי השומה אפשר לעקל את

הנכסים האלה.
י' ביילין
גם נכסים בשטחים? נניח שאדם גר בעזה ויש לו מלון בתל אביב. מטילים עליו מה

שמטילים, הוא לא משלם את המיסים. אפשר לעקל גם את המלון שלו וגם את הבית בעזה.

אני מבין שאין בעיה גם לפי המצב המשפטי הקיים. מה מחדש סעיף 2?

אל"מ א' בן-ארי;

החידוש הוא שאפשר יהיה לבנות את השומה.

היו"ר יצחק לוי;

איך בנו את השומה עד היום?
אל"מ אי בן-ארי
במקרים רבים לא הצליחו לבנות. ביקשו עזרה של רשויות המס בישראל במסגרת של

חילופי מידע, אבל הענין היה קשה ובעייתי, גם מפני שזה לא עומד במקום גבוה בסדר

העדיפויות של רשויות המס בישראל.
היו"ר יצחק לוי
אם אדם לא שילם מס הכנסה, מנין לך כמה הוא צריך לשלם?
אל"מ א' בן-ארי
בונים את השומה לפי מה שיש. אם מצליהים לקבל מידע נוסף שרשויות המס יכולות

לאתר, בסדר; ולא - מסתפקים במה שיש. היום אין לפקיד השומה בעזה סמכות להזמין

ספק ישראלי ולבקש ממנו מסמכים שנוגעים לנישום בעזה. לפי ההסדר ההדש יוכל פקיד

השומה של עזה, שלצורך הענין יהיה לו משרד בתל-אביב כדי לא לטלטל את הספק הישראלי,

להזמין את הספק הישראלי כדי שימציא לו מסמכים על היקף העסקאות של הנישום. הסמכות

של פקיד השומה בישראל מוגבלת רק לבירור הכנסתו של אותו ספק עצמו, הוא לא יכול

לבקש מידע על מישהו אחר. בענין זה דרושה השלמת הסמכות.

י' ביילין;

אני עדיין לא מבין. בעזה יש קמ"ט מיסים, הוא מזמין אליו את הנישום. הנישום

מחכה בתור שלוש - ארבע שעות, ואז אומר לו הקמ"ט: אדוני הנכבד, יש לך הון בעזה ויש

לך הון בתל-אביב; בענין ההון בעזה עשינו לך שומה. הנישום מתווכח, בסופו של דבר

מגיעים לשומה מוסכמת לגבי ההון בעזה. אשר למלון בתל-אביב - - -
אל"מ א-בן-ארי
הדוגמה לא היינה נכונה לענין זה. אם לנישום יש מלון בישראל, הרי הוא מנהל

עסקים בישראל והוא חייב את המס בישראל. פקיד השומה יכול להתנפל עליו כמו שהוא

עושה לנישומים אחרים. אין בזה שום בעיה.

י' ביילין;

ואז אפשר להביא בחשבון גם את ההון שיש לו בעזה?
אל"מ אי בן-ארי
כן. תהיה לו שומה אחת של רשויות המס בעזה ושומה אחת של רשויות המס בישראל.

אני לא מדבר על מצב כזה. אני מדבר על מי שיש לו עסקים רק בעזה אבל יש לו ספקים

בישראל. כדי לבנות את השומה צריך לאתר את המסמכים שנמצאים בישראל. את הדבר הזה אי

אפשר לעשות היום.
י' ביילין
נתקלתם בהרבה בעיות בנושא הזה? לא שמעתי מהקמ"טים שיש בעיה.

אל"מ א' בן-ארי;

יש הרבה בעיות.

אני מניה שאת בירור השומות יעשו פקידי מס הכנסה ישראלים. לא ברור כרגע - הדבר

ייקבע בצו של שר המשפטים בהתייעצות אם שר האוצר - אם יהיו אלה אורנם פקידים

ישראלים שממילא משרתים ביהודה שומרון ועזה, או פקידים במשרדי השומה בישראל.
ל' משיח
בסעיף 2 נפלה טעות והושמט דבר שהיה בסעיף הקיים. בסוף הסעיף הקיים נאמר "וכן

בדבר אכיפתן בישראל של החלטות סופיות של רשות מוסמכת באזור בדבר חבות במס". לא

התכוונו כלל להשמיט את הסיפה הזאת. אני מציעה שבסוף סעיף 2 בהצעת החוק, לאחר

המלים "ובדבר גבייתו בישראל של מס שהוטל כאמור", יבואו המלים: "וכן בדבר אכיפתן

בישראל של החלטות סופיות של רשות מוסמכת באזור בדבר הבות במס".היו"ר יצחק לוי ;

יש הערות נוספות לסעיף 2? אין.

לסעיף 2 יש הסתייגות של חבר-הכנסת נפאע. הוא מציע לבטל את סעיף 2.
י' ביילין
הוא מסביר את הצעתו?
הי ו "ר יצחק לוי
לא. בהצעה כתוב רק "סעיף 2 לבטל". חבר-הכנסת נפאע איננו כאן ולא נוכל לבקש

ממנו הסברים. לכן נתייחס להסתייגות שלו כמו שהיא, בלי הסברים. האם יש תומך

בהסתייגות של חבר-הכנסת נפאע? אין.

ההצעה של יוה "כ מ' נאפע לסעיף 2 לא התקבל.

הבר-הכנסת נאפע יוכל לרשום הסתייגות גם לסעיף 2.

אושר סעיף 2 עם הסיפה שנשמטה.

הוחלט להעביר את הצעת ההוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:20)

קוד המקור של הנתונים