ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 23/01/1991

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 187/221

ישיבה משותפת של ועדת החוקה, הוק ומשפט וועדת הכנסת

יום רביעי, ח' בשבט התשנ"א (23 בינואר 1991). שעה 09:15

נכחו: חברי הוועדה; א' לין - היו"ר

ח' קורפו - יו"ר ועדת הכנסת

שי דורון

יצחק לוי

ח' מירום

י' צידון

א' רובינשטיין
מוזמנים
ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ר' מלחי
מזכירת הוועדה
די ואג
קצרנית
חי בנקין
סדר היום
הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12).
הצעת חוק יסוד
הכנסת (תיקון מס' 12)

היו"ר א' לין;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 12), תיקון

הוראות המעבר בלבד.

אני מבקש להביא ביוזמתי תיקון לסעיף הוראות המעבר, סעיף 6(ב), שיש בו ליקוי

המסבד את הענין. אני מציע למחוק את המלים "והודיע על ביטול כל הסכם שנעשה עמו, אם

נעשה, בקשר עם פרישתו" ולכתוב במקום זה: "רואים כל הסכם שנעשה עמו, אם נעשה, בקשר

עם פרישתו - כבטל; ולענין חוק זה רואים את אותו חבר הכנסת כאילו לא פרש מסיעתו".

אם נקבל את התיקון הזה, פירוש הדבר שאם חבר כנסת החליט לחזור לסיעה, כל הסכם

שנעשה אתו בקשר עם פרישתו בטל באופן אוטומטי, אין צורך שזה יהיה תלוי ברצונו שלו,

ואז אנחנו מוחלים לו על המעשה אם אכן הוא חזר קודם תחילתו של חוק זה או שהוא חזר

ששה חודשים לאחר שהתקבל חוק זה, והכל בהסכמת סיעתו שלו. אם היינה הסכמת הסיעה,

תהיה זו התוצאה האוטומטית. אני חושב שהתיקון הזה עונה הרבה יותר טוב על כוונת

הסעיף וכן מפשט את התוצאות שלו.
ר' מלחי
התיקון הזה אינו נכנס במקום המלים "שישה חודשים מתחילתו " אלא במקום כל הסעיף.
היו"ר א' לין
אבל אני רוצה להשאיר את מה שנוגע למימון: "יחושב מימון ההוצאות השוטפות של

הסיעה שממנה פרש כאמור כאילו לא פרש ממנה, ומימון ההוצאות השוטפות של הסיעה שעל

חבריה הוא נמנה לפני שחזר לסיעתו - ישתנה בהתאם".
ר' מלחי
זה בעצם מיותר, כי זה נכלל במלים "רואים אותו חבר הכנסת כאילו לא פרש

מסיעתו ".
היו"ר אי לין
יכול להיות שזה מיותר, אבל לצורך הדגשת הענין הכספי ומניעת ויכוחים, זו

בבחינת חזרה שאינה מפריעה לי. חשוב שהצד הכספי יובלט, ועל כן אני מציע לאשר את

הסעיף בנוסח שקראתי בפני הוועדה. אם אין הערות או הסתייגויות אחרות, אנחנו רואים

את התיקון כמאושר.

אני רוצה לציין שחבר-הכנסת יצחק לוי פנה אלי הבוקר ואמר לי שגם הוא רוצה

להביא תיקון מסויים להוראות המעבר. מאחר שהוא אינו נוכח עכשיו בוועדה, וקבענו

נושא נוסף על סדר היום לשעה 9.30, אם הוא יגיע לפני השעה 9.30 או בשעה 9.30, נדון

גם בפנייתו, ואם הוא יגיע מאוחר יותר, נדון בכך לפני תום הישיבה, בשעה 10.50.

(הישיבה הופסקה בשעה 9.25).(הישיבה חודשה בשעה 10.50)
היו"ר א' לין
אני מחדש את הישיבה.

חבר-הכנסת לוי, אתה מדבר על הוספת סעיף קטן (ג) בסעיף 6 הדן בהוראות

המעבר, מה אתח מבקש להוסיף?

י צחק לוי;

בתחילה חשבתי שיש לכלול את ההוראה שאני מציע כהוראה קבועה בחוק. לאחר

מחשבה נוספת נראה לי שיותר נכון לכלול אותה בהוראות המעבר ולא כסעיף בחוק.

אני מציע להוסיף בסעיף 6 סעיף קטן (ג) בזו הלשון: "חבר כנסת שפרש מסיעתו רשאי

להצטרף לקבוצת חברי כנסת שהתפלגה מן הסיעה שממנה פרש, וכן רשאים חברי כנסת

שפרשו בנפרד מאותה סיעה להצטרף יחד לקבוצה שהתפלגה מסיעתם אם בהצטרפם מתקיימים

התנאים האמורים בפסיקה (1)".

היו"ר א' לי ן;

ואתה מציע את זה רק לגבי הכנסת השתים-עשרה, לא מעבר לזה.

יצחק לוי;

כן, רק לגבי הכנסת השתים-עשרה. בפרישה מסיעה יש שתי אפשרויות: או שהסיעה

התפלגה לשתי סיעות, או שיש פרישה של בודדים. לאחר מכן יש פרישה נוספת מאותה

סיעה. לדעתי, יש לאפשר צירוף של הפורשים מאותה סיעה לסיעה השניה שנוצרה, ואם

הם מגיעים למספר שמאפשר להם להקים סיעה לפי הסעיפים הקבועים בחוק, הם יוכרו

כסיעה. אני חושב שנכון לקבוע זאת בהוראות המעבר כיוון שתהליך הפרישות התחיל

לפני החוק.
יו"ר ועדת הכנסת ח' קורפו
נראה לי שהסיפה מובנת מאליה, כי כל סיעה רשאית להצטרף לסיעה אחרת.
יצחק לוי
נניח שפרשו שלושה ואחר כך פורש אחד. לפי החוק הוא אינו יכול להצטרף לשום

סיעה.
יו"ר ועדת הכנסת חי קורפו
לזה מתייחסת הרישה.
יצחק לוי
לא, הרישה אומרת: "חבר הכנסת שפרש מסיעתו רשאי להצטרף לקבוצת חברי כנסת

שהתפלגה מהסיעה שממנה פרש". מדובר כאן על חבר כנסת בודד שפרש מהסיעה. לאחר מכן

חבר כנסת בודד נוסף פרש מהסיעה, ובצירופם הם יכולים להוות עכשיו סיעה. יש טעם

בהוראת המעבר כיוון שלצערנו הרב המצב הזה של פרישות והתפרקות סיעות החל לפני

החוק.ש' דורון;

אני תומכת בהצעתו של חבר-הכנסת לוי. כל הדיון הזה אינו לטעמו של איש

מהיושבים כאן, ועצוב מאד שהגענו לשעה הזאת, אבל על כל פנים אין עונשין אלא אם

כן מזהירים. לכן אני תומכת בהצעתו של חבר-הכנסת לוי, אם כי לא בחדווה ולא

בהתלהבות.

א' רובינשטיין;

אני תומך בהצעה זו, אבל כיוון שאנו עוסקים בהוראות מעבר, אני חוזר ומעלה

את השאלה אם גם קבענו הוראות מעבר בענין מימון מפלגות.

היו"ר א' לין;

יש כבר הוראת מעבר בדבר המימון.
אי רובינשטיין
אני מבין שאיננו מענישים איש לגבי העבר.
היו"ר א' לין
זה נכנס היום לתוקף.

יו"ר ועדת הכנסת חי קורפו;

חבר-הכנסת לוי מציע להוסיף סעיף קטן להוראות המעבר.

היו"ר א' לין;

האם יש מי שמתנגד להצעתו של הבר-הכנסת לוי? כיוון שאין התנגדות, אנחנו

מאשרים הוספת סעיף קטן (ג) לסעיף 6 כהצעת חבר-הכנסת לוי.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.00

קוד המקור של הנתונים