ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 10/12/1990

חוק העונשין (תיקון מס' 36), התשנ"א-1990 - (תוספת לסעיף 214 לחוק העונשין-) - הצבעות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 199

ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שנ<. כ"ג בכסלו התשנ"א. 10 בדצמבר 1990. שעה 15:00

נכהו; חברי הוועדה;

אי לין - יו"ר

מי איתן י י עזרן

א' בורג ע' עלי

י' ביילין ה' פורת

מי בר-זהר מ"ז פלדמן

ת' גוז'נסקי י' פרח

א' דיין עי פרץ

צי הנגבי יי צידון

מי וירשובסקי חי קופמן

יצחק לוי אי רביץ

די ליבאי אי רובינשטיין

חי מירום שי שטרית

מוזמנים;

גי ויסמן - משרד המשפטים

מזכירת הועדה; די ואג

יועצת משפטית; רי מלחי

קצרנית; אי אשמן

סדר-היום; חוק העונשין (תיקון מסי 36), התשנ"א-1990 -

(תוספת לסעיף 214 לחוק העונשין) - הצבעותחוק העונשין (תיקון מס' 36), התשנ"א-1990 -

(תוספת לסעיף 214 לחוק העונשין-) - הצבעות

היו"ר א' לין;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של ועדת החוקה חוק ומשפט. להזמנה

לישיבה הזאת צורף נוסח סופי של הצעת חוק העונשין (תיקון מסי 36) - נוסח לועדה

ליום 5 בדצמבר 1990. הנוסח מונח לפניכם, חברים הגישו הסתייגויות בכתב, וגם

מי שלא הגישו הסתייגויות בכתב יוכלו להביא הסתייגויותיהם בעל פה לפני הועדה.

הנוסח שלפני הועדה הוכן לאחר דיונים בשורה של ישיבות, והוא הנוסח הטוב

ביותר ש<וייר הועדה ביחד עם חבר-הכנסת פלדמן יכולים להביא לפניכם. הנוסח הוכן

על רקע דיונים בשלוש ישיבות, וזה הנוסח שצורף להזמנה לישיבה הזאת. אקרא לפניכם

את הנוסח כולו. צריך לעשות תיקון אחד, במקום שבטעות נשמטו כמה מלים.

חי קופמו;

מה זה חלק גוף אינטימי?
היו"ר אי לין
אתה רוצה להפריע לי?
די ליבאי
הרי אתה תצביע בעד בין שתבין ובין שלא תבין.
חי קופמן
אני רוצה לפחות לדעת על מה אני מצביע.

שי שטרית;

שערה של אשה, שפתיים.

הי ו"ר אי לי ן;

חבר-הכנסת קופמן, פתחת עכשיו דיון. אתה מרוצה?

שי שטרית;

אם הוא חייב להצביע בעד, לפחות שייהנה מזה.

הי ו"ר אי לי ן;

נקרא את הנוסח, וכפי שנהגנו בהוק ההסמכה, קודם כל נצביע ונראה אם יש רוב

לנוסח שמונה לפני הועדה. אם יהיה לו רוב, לאחר מכן נעמיד להצבעה את כל ההצעות

לשינויים או תוספות בנוסח הזה, שאני רואה בו את המכנה המשותף הרחב ביותר. אם

לא תתקבל הצעה לשינוי בנוסח הזה, המציע יוכל לרשום את הצעתו כהתייעצות.

היועצת המשפטית של הועדה תכין את הנוסח המתאים להסתייגויות.שי שטרית;

הערה לסדר. אדונ< ה<ושב ראש, אנ< רוצה להג<ד לפרוטוקול מה שאמרתי לך לפנ<

הישיבה. בועדות רבות נהוג שבישיבה כזאת מונחת על השולחן הצעה מרכז< ומולה

מונחות גם ההצעות האחרות, ואז נוח <ותר להחל<ט אם אתה בוחר בזה או בזה. כשמונח

רק הנוסח שהכין היושב ראש, זה נותן עד<פות לנוסח הזה.

היו"ר אי ל<ן;

אין לי התנגדות שחברים יכינו את ההצעות שלהם ואנחנו נדאג להפיץ אותו

לחברי הועדה. אבל את הניסוח המשפטי הסופי של הסתייגויות נעשה רק לאמר שנסיים

כאן את ההצבעות. לא הייתי רוצה להטיל על הצוות של הועדה עבודה כפולה. אין לי

שום התנגדות שחברים יכינו הצעה בכתב והיא תופץ בין חברי הועדה לפני הדיון.

(קורא הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 36) - נוסח לועדה 5.12.90)

בסוף פיסקה (3) בסעיף קטן (ב), אחרי המלים "המוסר הציבורי" צריך להוסיף
את המלים שבטעות הושמטו
"או ש<ש בה פגיעה בקטינים או בחינוכם".

מי וירשובסקי;

שאלה לסעיף קטן (א). מה סכום הקנס?

חי ו"ר אי לי ן;

45 אלף שקל. אני מוכן להשיב על כל הדברים. השאלות נשאלו כבר בפעם קודמת.

אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק העונשין (תיקון מסי 36) בנוסח שהוגש לועדה.

הצבעה

בעד ההצעה - 10

נגד - 9

התקבלה הצעת חוק העונשין (תיקון מסי 36)

^ יש לפנינו שורה של הצעות של חברים המבקשים לשנות בהחלטה שהתקבלה עכשיו.

ראשונה חברת-הכנסת תמר גוז'נסקי, המציעה שבמקום פיסקה (1) בסעיף 214א(ב) יבואו
המלים
"תמונת עירום או תמונה של חלקי גוף אינטימיים של איש או אשה שנעשה בה

שימוש לקידום אינטרס מסחרי ולא באופן ענייני."

חברת הכנסת גוז'נסקי, אתה רוצה להוסיף משהו על ההצעה או להסביר אותה?
תי גוזינסקי
עקב ההתנגדות שלי לשימוש בגוף האדם לצורך פרסומת, אני מציעה שאסור את

השימוש בתמונות כאלה למטרות מסחריות ולא בצורה ענינית. זה מוציא מגדר האיסור

פרסום תמונת אמנות שיש בה עירום כשהפרסום הוא ענייני.
היו"ר אי לין
בהגדרה של פרסום פוגע יש שלוש פסקות. לפיסקה (1) מציעה חברת הכנסת
גוזינסקי להוסיף
"שנעשה בה שימוש לקידום אינטרס מסחרי ולא באופן ענייני".

מבחן של צורת השימוש. אני מעמיד את ההצעה להצבעה.הצבעה

בעד ההצעה של הה"כ תי גוז'נסקי לסעיף (ב)(1) - 9

נגד - 10

ההצעה לא התקבלה

הצעה נוספת של חברת הכנסת גוזנסקי: בהגדרה של פרסום פוגע למחוק לחלוטין

פ<סקה (3).

הצבעה

בעד ההצעה של הה"כ ת' גו'זנסק< לסע<ף (ב)(3) - 9

נגד - 10

ההצעה לא התקבלה

חברת הכנסת גו'זינסקי, כמובן שתוכלי לרשום תסתייגויות.
תי גוז'נסקי
ה*תה הצעה נוספת במקום "פרסום פוגע" לכתוב "פרסום אסור".
היו"ר אי לין
סל*חה. <ש כאן הצעה נוספת של חברת הכנסת גוז'נסקי.

תי גוז'נסקי;

אנ* מבקשת לנמק בקצרה. ההצעה של* מבוססת על ההנחה שהב*טו* צריך לה*ות

ב*טו* משפט* ולא ב*טו* טעון רגש*ת. לדעתי, המלים "תועבה" ו"פוגע" הן ביטויים

טעונים רגשית. המונח "פרסום אסור" אומר שדבר זה אסור ודבר אחר מותר.

היו"ר אי לין;

ה צ ב ע ח

בעד ההצעה של חה"כ תי גוזינסק* שבכל מקום שנאמר "פוגע" *בוא "אסור" - 5

נגד - רוב

ההצעה לא התקבלה

חבר-הכנסת ליבאי, אני מבקש שאתה תקרא את ההסתייגויות שלך לפני הועדה

ותסביר אותן.

די ליבאי;

ההסת**גו*ות הראשונה היא מהס*פה של סעיף קטן (א) המדבר בחלופה של קנס,

וכנגד מאסר ש*שה חודשים מצ*ג "קנס פ* עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1}."

הקנס בסעיף 61(א}(1) הוא חלק מסולם עונשין, שמשווה בין עונשי מאסר מירביים

ובין עונשי קנס. לפי אותו סולם שהכנסת אימצה, המקב*ל לשישה חודש* מאסר הוא

קנס עד 4500 שקלים חדשים. ההצעה כאן ה*א לקבוע עונש מאסר ש*שה חודשים אבל

לחלופין, במקום קנס 4500 להטיל קנס גדול פי עשרה - 45 אלף שקלים.גבירותי ורבותי, כל מודעה היא עבירה בפנ< עצמה. אם <עבור מ< עב<רה ו<נ<ח

בראש חוצות לא מודעה אהת אלא סדרה של מודעה, הוא <ה<ה צפו< על כל מודעה לקנס

אשר הושת בחוק.

קר<אה;

טוב מאד. שלא <עבור עב<רה.

שי שטר<ת;

אול< נתלה אותו...

די ליבאי;

נוסף לכך, לפי אותו סעיף כל יום שהפרסום עומד על תילו זו עבירה הדשה. אם

לא יסיר אותו פרסום, הוא צפוי בכל יום לעונש נוסף.

על רקע הדברים האלה, דהיינו שיעמוד המפרסם לדין על ריבוי מודעות ושכל יום

הוא עבירה נוספת, אני חושב שהחריגה מהסולם שקבענו, מ-4500 שקלים כנגד שישה

הודשי מאסר, החריגה לפי עשרה היא אנומלית. אני הצעתי שהקנס יהיה פי שלושה.

היו"ר אי לי ן;

אני ממליץ להענות להצעה של חבר-הכנסת ליבאי.

ד* ליבאי;

גם זו חריגה, אבל זו חריגה סבירה מהסולם.

היו"ר אי לי ן;

אני מציע לקבל את ההצעה של חבר-הכנסת ליבאי.

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ די ליבאי לסעיף (א) - 10

נגד - מיעוט

ההצעה התקבלה

הוחלט בסעיף קטן (א) לקבוע ייקנס פי שלושה".

די ליבאי;

אני מודה להברי הועדה. אני מופתע מאד לטובה.

ההצעה השניה שלי היא לפיסקה (3) בסעיף קטן (ב). אני יכול להבין את מגמת

המציעים למנוע תמונות עירום ותמונות של איברים אינטימיים ותמונות של אקט מיני

וכיוצא באלה. בכך אני מבין אותם ואינני חושב שתפארתנו תהיה אם תמונות כאלה

יהיו בראש חוצות. אבל בפיסקה (ג) הם גולשים מהתהום שנראה בעיני סביר גם

לשיטתם להתערבות וכפיה מעבר לנדרש. אני לא רוצה להסביר, אומר רק מה

הסתייגותי.הרוב שמבקש לקבל את פיסקה (3) כמו שהוא בנוסה שלפנ<נו, אתם מכניסים כאן

מבחנים שהם זרים ומוזרים לבתי המשפט. אתם צריכים לחשוב על כך משום שזו חרב

פיפיות. אנ< לא רוצה להאריך, אבל אני יודע מה עומד לפנ< בתי המשפט הפליליים.

מהי "פגיעה ברגשותיו המוסריים של הציבור"? אתם לא מדברים כאן על רגשותיו

הדתיים של הציבור, מדברים על רגשות מוסריים. ולא רק רגשותיו המוסריים של

הציבור אלא גם "או חלק ממנו". אתם מדברים על "השחתת המוסר הציבורי" - והרי זה

לא דבר שבקריטריונים משפטיים. תהפכו כל משפט כזה למשפט המאה. אשרי אם אהיה

סניגור בתיק כזה. תמצאו את עצמכם על דוכן העדים כולכם, אחד לאחד תצטרכו להסביר

לנו מהו המוסר הציבורי ומהי השחתתו ומהם רגשות מוסר ואיזה חלק מהציבור. זה

יופי של משפט... בכל משפט יעמדו עדים שנתיים או שלוש שנים על הדוכן, עדים

רלוונטיים.

מי איתן;

המושג "המוסר הציבורי" הוא לא מושג חדש בעולם המשפט. נכתבו עליו כבר תילי

תילים.

שי שטרית;

חי פורת;

זה חוק שאין מוצדק והגון ממנו.

קריאות;

היו"ר אי לי ן;

רבותי, אני מבקש להפסיק את הצעקות. אחרת תהיינה הצבעות בלי הנמקות. אין

לנו הרבה זמן.

ד* ליבאי;

גם בנושא חינוכם של קטינים יש מחלוקות מה טוב לקטין ואיך לחנך קטין

וכיוצא באלה.

לעומת פיסקה (1) שהיא ברורה, פיסקה (2) שהיא גמישה אבל היא הולכת פחות או

יותר על פסים מקובלים, בפיסקה (3) אתם מכניסים את בתי המשפט למחלוקות, שאינני

יודע איך תפתרנה, ואתם לא מייעלים את האכיפה.

לכן אמרתי את שאמרתי והצעתי פיסקה (3) ברוח שהיא סבירה ביותר, לפי דעתי,

גם בחברה החילונית; "תמונה של אדם הלבוש באופן חורג בצורה בולטת מהלבוש המקובל

באיזור בו מוצגת התמונה, ואשר פוגעת ברגשותיו הדתיים של הציבור."

מי איתן;

אני מוכן להיות סניגור במשפט לפי פיסקה (3) בנוסח שאתה מציע ולהוכיח

באיזה איזור - - -

היו"ר אי לין;

חבר-חכנסת איתן, אתה לא עוזר לי. אתה מאריך את הדיון. למה אתה עושה את זה?
ד' ליבאי
יש דברים שהם בגדר- האינטרס של ציבור דתי, וציבור חילוני צריך להבין אותי

וללכת עמו, להרבות סובלנות -ולשמור על מסורת ישראל. יש גבול שממנו החריגה היא

לעבר כפייה. אני אצביע במליאה להסרתה של פיסקה (3). אני הצעתי חלופה.

לעומת פסקאות (1) ו-(2) שעניינן בעירום ובדברים שאולי יפה להם הסתרה,

פיסקה (3) עוסקת בלבוש. כאן רוצים את הלבוש להפוך לעבירה משום שהוא פוגע כך או

אחרת. והרי לבוש הוא גם ענין של סגנון, גם ענין של טעם וגם של מקום.

הי ו"ר אי לי ן;

ביסוד הסעיף הזה עמדו שתי תפיסות. הסעיף בנוסחו הקודם דיבר על פגיעה

באמונה או ברגשות דתיים. לא רצינו שיעמוד המרכיב הדתי כאילו בעימות מול המרכיב

החילוני. משום כך שינינו וכתבנו "פגיעה ברגשותיו המוסריים". זו אמת מידה

מקובלת על בתי המשפט, והיא באה לביטוי גם בהחלטה של בית המשפט העליון בישראל,

לפי סעיף 179 לדיני העונשין, שמדבר על השחתת המוסר הציבורי.

שנית, לא היינו מוכנים לקבל את התפיסה האיזורית. לא קיבלנו את התפיסה

שהחוק הזה נעשה לגבי איזור גיאוגרפי מסוים, כאילו רק באיזור מסוים הדבר מהווה

פגיעה ואילו במקומות אחרים איננו בגדר פגיעה.

אני מעמיד להצבעה את ההסתייגות של חבר-הכנסת ליבאי.

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ די ליבאי לסעיף (ב)(3} - 9

נגד - 10

ההצעה לא התקבלה

אנחנו עוברים להסתייגויות של חבר-הכנסת מיכאל בר-זהר.

מי בר-זהר;

יש לי הסתייגות להגדרה של "חומר תועבה" בתיקון שהועדה עשתה בישיבה קודמת.
הצעתי את ההגדרה הבאה
"חומר תועבה" - תמונת עירום של אישה או גבר, שאינה

יצירת אמנות, תמונת משגל או תמונה של אברי מין שמדרך הטבע פוגעת ברגשותיו

הדתיים או המוסריים של הציבור או של חלק ממנו, או פוגעת בקטינים או בחינוכם".

מהנוסח של ההסתייגות שהגשתי לקראת הישיבה מחקתי אחרי "תמונת משגל" את

המלים "שבתוקף היותה כזו יש בה גירו י מיני או פיתוי לקיום יחסי מין", לאחר

שהיושב ראש הסביר לי שאין צורך בדברי ההסבר.

אם הצעתי זו לא תתקבל, לחלופין יש לי הסתייגות לסעיף (ב)(1) בנוסח לועדה.

לא יתכן שהאיסור <חול על יצירות אמנות.

חי פורת;

האיסור הוא על פרסום בשלטי חוצות. לא מדובר כאן יצירות אמנות שמוצגות

במוזיאון.מי בר-זהר;

אני מתכוון שההוראה לא תחול על מודעות שיש בהן תמונה של יצירת אמנות.

בשום פנים ואופן לא אסכים שאנחנו נאסור - - -
חי פורת
ניצול מסחרי של אמנות - - -

קריאות;

היו"ר אי לי ן;

חברי הכנסת, אתם רוצים לשבת כאן בלי סוף? אתם רוצים עוד <שיבה? רבותי,

באופן זה אין טעם בהנמקות. נעבור להצבעות ונגמור. הודעתי שבישיבה זו תהיינה

הצבעות.

מי בר-זהר;

אני מוכן לומר: יצירת אמנות שמוצגת מטעמים שאינם אמנותיים.
מי איתן
צ'יצ' ולינה אומרת שהיא אמנית... מי קובע מהי יצירת אמנות?
מי בר-זהר
מי שקובע מהו מוסר ציבורי קובע גם מהי יצירת אמנות. בסדר?

אם הצעתי זו לא תתקבל, לחלופין אני מציע להוסיף לסעיף ב(1}, שם נאמר

"תמונת עירום או תמונה של חלקי גוף אינטימיים של איש או אשהיי, את המלים: למעט

ביצירת אמנות.
היו"ר אי לי ן
חבר-הכנסת בר-זהר מציע הגדרת חומר-תועבה במקום ההגדרה של "פרסום פוגע"

בשלוש הפסקות של סעיף (ב). אני מעמיד את ההצעה להצבעה.
עי עלי
לפני ההצבעה יש לי שאלה ליושב ראש, כדי שאדע אם להצטרף להצעתו של חבר-

הכנסת בר-זהר. בישיבה הקודמת אמרת שאתח מביא הצעה מיוחדת בענין אמנות.
היו"ר אי לי ו
אמרתי וחזרתי בי. הנוסח שלפני הועדה הוא הנוסח הסופי. חבר-הכנסת עובדיה

עלי, יש דיונים ועל רקע הדיונים מגבשים הצעה. אני השתכנעתי מטיעונים של חברים

שאם נאפשר להשתמש ביצירות אמנות שיש בהן תמונות עירום, והחוק לא יתפוס פרסומים

כאלה, יקהו את כל יצירות האמנות שיש בהן עירום וישתמשו בהן בשלטי חוצות.
מי וירשובסק
זה יפה. נראה ברחובות העיר תמונות של בוטצ'לי.

היו"ר אי לין;

יעשו בהן שימוש מסחרי.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של חבר-הכנסת בר-זהר - הגדרה של "הומר תועבה"

במקום סעיף (ב).

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ מי בר-זהר לסעיף (ב) - 6

נ גד - 10

ההצעה לא התקבלה

חבר-הכנסת בר-זהר מציע, לחלופין, בסעיף (ב)(1) להוסיף: למעט יצירת אמנות.

חי פורת

שאלה להבהרה.
הי ו"ר אי לי ן
הודעתי שהיום נקיים הצבעות. קיימנו כבר דיון בכל הדברים. חבר-הכנסת

פורת, אם אתה מאפשר שימוש ביצירות אמנות לפרסום, תמונות עירום ישמשו בשלטי

חוצות.

אי רובינשטיין;

זה יהיה נורא אם רובנס יוצג?

אי דיין;

חבר-הכנסת עובדיה עלי, אני מציע שתתייעצו בסוגיה הזאת, כי יש הבדל בין

העולם החרדי לבין העולם הדתי.

חי פורת;

חאם חבר-הכנסת בר-זהר מתכוון שיצירות אמנות שיש בהן עירום, שמוצגות - - -
מי בר-זהר
מטעמים אמנותיים.
חי פורת
סליחה, כאן מדובר על פרסום. לא מדובר על תערוכה במוזיאון, לא מדובר על

ספרי אמנות.
תי גוז'נסקי
<כול להיות פרסום לתערוכה במוזיאון.
מי בר-זהר
אם מוזיאון תל-אביב מפרסם תערוכה, ובמסגרת הפרסום לתערוכה מציבים שלטי

חוצות שיש בהן תמונת ע<רום, זהו פרסום לצרכי אמנות בלבד.

חי קופמן;

ה<צ<רה הכי <פה - - -
ה<ו"ר אי לי ן
רבות*, אנ< חוזר ואומר, הנושא הזה עמד לע<נ<נו. אנ< יודע ש<ש בעיות, אבל

הנושא עמד לעינינו והיה לנו ברור שאם אפשר <היה בשלטי חוצות לעשות שימוש

ביצירות אמנות שיש בהן עירום, לא יהיה לכך סוף.

אם חברים ירצו עוד להתייעץ, לא נסגרה הדלת. אפשר להחליט לתמוך בהסתייגות

שחבר-הכנסת בר-זהר יגיש למליאה. לא נחזור בכל פעם לדיון מחדש. אין לנו הזמן

הדרוש לכך.
ח* קופמן
אדוני היושב ראש, אני בכל זאת חושב על הבעיה שהעלו כרגע. אם יש תערוכה

במוזאון ומפרסמים פלקט, תמונה של מיכלאנגילו - -

היו"ר אי לי ן;

הבר-הכנסת בר-זהר יגיש הסתייגות.

מי איתן;

מי קובע מהי יצירת אמנות? מי קובע איזה תערוכה? איזה מוזיאון? רק

מוזיאון?

היו"ר אי לי ן;

חבר-הכנסת בר-זהר, אתה רוצה להגיש הסתייגות באשר לתמונות אמנות בכלל או

רק בקשר לתערוכת אמנות?

מי בר-זהר;

אני מציע בפיסקה (1) להוסיף; למעט יצירות אמנות או חעתקיהן המוצגים

מטעמים אמנותיים. לא הצגה מטעמים מסחריים.

היו"ר אי לי ן;

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ בר-זהר לסעיף (ב)(1) - 9

נגד - 10

ההצעה לא התקבלה

חבר-הכנסת בר-זהר, כמובן שתוכל לרשום הסתייגויות.
אי רובינשטיין
אנ< מבקש לחזור להצעת החוק המקורית, ובמקום "פרסום פוגע" אני מציע לכתוב
"פרסום תועבה" בשלושה מקומות
בכותרת השול<, בסעיף קטן (א) ובסעיף קטן (ב),

זו הצעה ראשונה.

בסוף פ<סקה (1) בסעיף קטן (ב) אני מצ<ע להוסיף: אלא אם כן מהווה הפרסום

העתק נאמן של יצירת אמנות מוכרת. כלומר, אני מגביל עוד יותר, יצירות מוכרות

ולא תמונה שמישהו צייר היום כדי לעקוף את האיסור.

אם הצעתי זו לא תתקבל, אני מציע הצעה לחלופין: אלא אם כן יש לפרסום ערך

אמנות*.

היו"ר אי לין;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להוסיף בסוף פיסקה (1) את המלים: אלא אם כן

מהווה הפרסום העתק נאמן של יצירת אמנות מוכרת.

הצבעה

בעד ההצעה של הה"כ א' רובינשטיין לסעיף (ב)(1} - 9

נגד - 10

ההצעה לא התקבלה
אי רובינשטיין
הצעה שניה, לחלופין, להוסיף לפיסקה (1): אלא אם כן יש לפרסום ערך אמנותי.
היו"ר אי לי ו
הצבעה

בעד ההצעה לחלופין של חה"כ אי רובינשטיין לסעיף (ב)(1) - 9

נגד - 10

ההצעה לא התקבלה
חי קופמן
צריך עוד לחשוב בנושא זה. באשקלון יש עתיקות שיש בהן עירום. אי אפשר יהיה

לעשות פוסטר?
היו"ר אי לי ן
חבר-הכנסת קופמן, אתה חופשי להצביע על פי מצפונך והבנתך.
אי רובינשטיין
לפיסקה (2) אני מציע להוסיף: או שיש בה משום גילוי של אכזריות.
היו"ר אי לין
כתוב כאן אלימות. מה ההבדל?
אי רובינשטיין
בנוסח מדובר על אל<מות מ<נ<ת.

ה<ו"ר אי ל<ן;

אני מצ*ע לקבל את הצעתו של חבר-הכנסת רובינשטיין. חבר-הכנסת רובינשטיין

מציע לאסור גם תמונה שיש בה אכזריות, בלי קשר למין.

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ אי רובינשטיין לסעיף (ב)(2) - 9

נגד - 3

ההצעה התקבלה

מי איתן;

אני מציע להוסיף גם גזענות...

הי ו"ר א* לי ו;

חבר-הכנסת איתן, אתה מבקש הצבעה חוזרת?

אי רובינשטיין;

אני מציע עוד להוסיף; או שיש בה גילוי של גזענות.

אי רביץ;

אני מבקש הצבעה חוזרת על ההצעה הקודמת של חבר-הכנסת רובינשטיין.

היו"ר אי לי ן;

נערוך הצבעה חוזרת. אני מציע לא להוסיף אכזריות, לא להוסיף שום דבר

לפיסקה (2). הצבעה חוזרת על ההצעה להוסיף אכזריות לאלמנטים בפיסקה (2).

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ א' רובינשטיין להוסיף אכזריות בסעיף (ב)(2) - 5

נגד - 7

ההצעה לא התקבלה

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של חבר-הכנסת רובינשטיין להוסיף גזענות

לאלמנטים בפיסקה (2).

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ אי רובינשטיין להוסיף גזענות בסעיף (ב)(2) - 4

נגד - 7

ההצעה לא התקבלה

א* רובינשטיין;

במקום פיסקה (3) אני מציע; תמונה שיש בה לקומם חלק ניכר מהציבור המתגורר

באזור בו מוצג הפרסום.
היו"ר א' לין
הצבעה

בעד ההצעה של הה"כ אי רובינשטיין לסעיף (ב)(3) - 8

נגד - 10

ההצעה לא התקבלה

אי רובינשטיין;

אני מציע למחוק את המשפט האחרון בהגדרה של "שלטי חוצות": "וכן שלטי

פרסומת על לוחות מודעות שבפיקוחה של רשות מקומית." יש לי גם הנמקח, אבל אין

לי זמן.

היו"ר א' לין;

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ אי רובינשטיין להגדרת "שלטי חוצות" - מיעוט

נגד - רוב

ההצעה לא התקבלה
אי רובינשטיין
לא הצבענו על ההצעה להגדיר חומר תועבה, במקום "פרסום פוגע".
היו"ר אי לין
חבר-הכנסת רובינשטיין הציע שבמקום "פרסום פוגע" יבוא "חומר תועבה". אני

מציע לא לקבל את ההצעה, הפרסום שמדובר לא מוכרח להיות תועבה, ולא צריך לשים

תחת השם תועבה דברים שהם לא בהכרח בבחינת תועבה.

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ אי רובינשטיין שבמקום "פרסום פוגע" יבוא "חומר תועבה" - 6

נגד - 10

ההצעה לא התקבלה

נשמע עתה את ההצעות של חבר-הכנסת שטרית. בבקשה.

שי שטרית;

אדוני היושב ראש, אני רוצה קודם כל להציע לעתיד שאם מוגשות מספר

הסתייגויות, תבקש מן היועצת המשפטית לרכז את ההצעות ועל הדברים הזהים נצביע

ביחד. חלק מהדברים כבר עלו והוצבעו. אילו נעשתה אינטגרציה, אילו נעשתה עבודת

הכנה שהיתה מונחת לפנינו, זה היה חוסך הרבה.

במקום לסקור את כל ההצעות שלי, אני מציע להציג ולהצביע על כל אחת ואיות.

היו"ר אי לין;

אני מבקש שתציג את כל ההצעות שלך, כי עברנו כבר והצבענו על שורה ארוכה

מאד של הצעות.
שי שטרית
כפי שיפסוק אדוני היושב ראש, שעל פי התקנון והנוהג של הכנסת הוא השליט

והאדון כועדה. אני מרכין ראש בפני אדוני.
ההסתייגות הראשונה
אני מציע שבמקום "פרסום פוגע" יבוא "פרסום תועבה".

אני לא בטוח אם חברי הועדה מבינים שהשינוי בא להחמיר עם האזרחים ולא להקל עמם.

כשאומרים "פרסום פוגע" יוצרים מונח חדש ויותר רהב.
היו"ר אי לי ן
חבר-הכנסת שטרית, כבר הצבענו על זה.
שי שטרית
עד כמה שאני יודע, בועדות אחרות עושים עבודת הכנה ואז מצביעים על אותו

דבר שמופיע בהצעות של כמה חברים. אתם לא עשיתם את זה, אז תלכו לפי הפרוצדורה

שאתם קבעתם, ואל תלינו עלי.
היו"ר אי לי ן
לא נצביע פעמיים על אותו דבר. הנמקות, הסברים ודיון כבר התקיימו. האמת

היא שהיום לא הייתי צריך כלל לאפשר הנמקות, אבל לא רציתי שתהיה הרגשה לא

נעימה.

חבר-הכנסת שטרית, הנושא הזה כבר עמד להצבעה ואינני רואה טעם להעמיד אותו

פעם נוספת להצבעה.
שי שטרית
אבל אתה קבעת את הסדר. יש גבול גם למה שיושב ראש יכול לעשות. אני הגשתי

את ההסתייגויות שלי עוד בשבוע שעבר לי ועצת המשפטית לועדה. אילו ריכזו את

ההצעות השונות, אפשר היה להצביע על כולן ביחד. אני מבקש הצבעה.
היו"ר אי לין
אני ביקשתי להביא היום הצעות מוכנות.
שי שטרית
נתתי בשבוע שעבר.
אי דיי ו
הגשתי. אני לא יודע מה קרה, למה זה לא הגיע. יש כאן באלגאן.
היו"ר אי לי ן
חבר-הכנסת דיין, אל תגיד באלגאן.
שי שטרית
אני מצטרף להערתו.היו"ר א' לין ;

אם תגיד כך, אאלץ לעשות מה שאני לא אוהב לעשות. אני מבקש כאן לשמור על

הנימוס ועל לשון הדיבור בועדה. אפשר להפריע, אבל לא לדבר בצורה כזאת ובסגנון

כזה.

חבר-הכנסת שטרית, אנחנו סיימנו את הדיונים. בישיבה הקודמת אתה השמעת את

טיעוניך באריכות. אני מצטער שלא כל החברים היו כאן. אמרתי שהיום תהיינה

הצבעות. אין טעם לחזור על הדברים. תרשום את ההצעות שלך כהסתייגויות ותביא

אותן למליאה!, שם תציג את כל השקפותיך. אין טעם לבזבז עכשיו את זמנה של הועדה

ללא צורך.

חבר-הכנסת שטרית, תסביר את עיקרי ההצעות שלך. תרשום אותן כהסתייגויות

ותביא אותן למליאה. אם אתה עומד על כך, נעמיד את ההצעות להצבעה.
ש' שטרית
אגיד את הדברים בקצור, ותעמיד את ההצעות להצבעה.
הסתייגות ראשונה
במקום "פרסום פוגע" יבוא: פרסום תועבה. המונח הזה כבר

מופיע בפסיקה, כבר פרשו אותו. המונה הזה כבר ישנו בחוק. למה להמציא מונחים

חדשים? למה להחמיר עם האזרחים?

הצעה שניה. בסעיף קטן (א) למחוק את המלים "או קנס פי עשרה מהקנס האמור

בסעיף 61(א)(1}." גם אם כתוב רק "מאסר שישה חודשים" יש אפשרות להטיל קנס. גם

קנס 4500 שקל על כל תמונה זה הרבה כסף, ולפי הגירסה הפרשנית גם על כל יום, כי

זו עבירה מתמשכת.

בסעיף קטן (ב) פיסקה (1) אני מציע להוסיף: למעט דבר אמנות.
היו"ר אי לין
אתה רוצה שנצביע על אותו דבר פעמיים?
שי שטרית
לא. חמינוח "דבר אמנות" לא הוצע.

אני מציע למחוק פיסקח (3). על זה עוד לא הצבענו.

אני מציע את ההגדרה הבאה ל"שלטי חוצות", כפי שחכנתי וחדפסתי והנחתי לפני

הועדה. " שלטי פרסומה חמוצבים לצדי הדרכים באזורים שרוב אוכלוסייתם דתית,

פרסומת בתיך אוטובושים של התחבורה הציבורית הנוסעים בקוי תחבורה עירונית

לשכונות שריב אוכלוסייתם דתית או על דפנותיהם, או בתחנות האיסוף של אוטובוסים

באזורים כאמור, וכן שלטי פרסומת על לוחות מודעות שבפיקוחה של רשות מקומית

באזורים כאמור".

במונח "המפרסם" כלולים עכשיו הנער השליה והנהג ומתקין השלט ובעל הדפוס

והמעצב ומי שיעשה את שילוב הצבעים. אני חושב שתשיגו אותה מטרה אם תגידו

"המפרסם" - מי שאחראי על העמדת שלטי החוצות. נקודה. זה לא משנה, הרי גם הוא

לא ירצה לשלם קנס 200 אלף שקלים.היו"ר אי לין;

אני מעמיד להצבעה את הצעותיו של חבר-הכנסת שטרית.
שי שטרית
לא. אני מבקש להצביע אחת אחת.

היו"ר אי לין;

אני לא יכול.

שי שטרית;

על זה אני הולך לועדת הפירושים. אתה עושה ממש פרוסטיטוציה מההליך. כל

ההצעות ביחד? איזה מין דבר זה?

היו"ר א' לין;

אני מעמיד להצבעה את הצעותיו של חבר-הכנסת שטרית.

הצבעה

בעד ההצעות של חה"כ שי שטרית - 8

נגד - 10

ההצעות לא התקבלו
אי דיי ן
אני הגשתי הסתייגויות, ומשום מה לא הועלו. אני מבקש לרשום בפרוטוקול שאני

מצטרף להסתייגויות של חבר-הכנסת שטרית.

ואני מבקש להוסיף עוד הסתייגות. אני חושב שאחת התועבות החמורות ביותר,

שלא נאבקים בהן, נעשית בעתונות. יש בעתונות דברי תועבה, הצעות ליחסים

אינטימיים, נערות ליווי, יש תמונות כאלה שבגללן אי אפשר להביא את העתונים

הביתה. אני מציע להגדרה של "שלטי חוצות" את המילה: עתונות.
תי גוזינסקי
ומה בדבר לוחות שנה?
היו"ר אי לי ן
אף על פי שחבר-הכנסת דיין נאמן להתחייבויות של מפלגתו, אני מציע לא לקבל

את הצעתו ולא להרהיב. לא דנו בנושא הזה ברצינות הראויה. זה שינוי יותר מדי

מקיף. אי אפשר לעשות דבר כזה בחיפזון.

אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת אלי דיין.
די ליבאי
אני תומך בעמדת היושב ראש.
י' עזרו
הוי"ר אי לין: חבר-הכנסת עזרן, אנחנו לא יכולים להרחיב בלי לקיים דיון רציני בנושא.

מ* איתו;

מה איכפת לך? ממילא אין להם רוב.

היו"ר אי לין;

חבר-הכנסת איתן, תשאיר לי את השיקול מה איכפת לי.

מ' איתו;

אס חברי המערך רוצים להחיל את האיסור על העתונות, שיצביעו,
היו"ר א' לין
חבר-הכנסת איתן, אל תעזור לי.
די ליבאי
אני מבקש לא להביא להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת דיין.
היו"ר אי ליו
לא אתן עכשיו להכניס אלמנט נוסף, אשכנע את חברי הועדה שתהיה זו שגיאה

לעשות דבר כזה בשלב הזה.
מי איתן
שיצביעו חברי המערך בעד זה.
די ליבאי
אדוני היושב ראש, אני מבקש לא להעמיד את ההצעה להצבעה. הסתייגות יכולה

להיות לענין שיש בחוק ונדון בחוק. כל החוק הזה כולו דיבר בשלטי חוצות. להכניס

ברגע האחרון נושא של עתונות, בין שהדבר יפול לכאן או לכאן, זה לא רציני, זה לא

אחראי. לא כך נוהגת ועדת החוקה חוק ומשפט. אני חושב שהיושב ראש צודק בגישתו.

עם כל הכבוד למניעים אלה ואחרים שיש כאן, להביא דברים לאבסורד ומניעים אחרים,

זה לא הוגן בהליכי חקיקה. איש לא הציע לדון כאן בעתונות. זה נושא לחקיקה

שונה.
היו"ר אי לין
חבר-הכנסת דיין, אתה מבקש לערוך הצבעה?
אי דיין
כן.
היו"ר אי ליו
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ א' דיין להגדרת "שלטי חוצות" - 5

נגד - רוב

ההצעה לא התקבלה

תודה רבה. ה<ש<בה נעולה.

(ה<ש<בה ננעלה בשעה 16:05)

קוד המקור של הנתונים