ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 07/03/1990

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשמ"ט -1989; צו סדר הדין הפלילי (ועבירות קנס - איגוד ערים (שירותי כבאות), התש"ן-1990; צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס-איגוד ערים איזור רמת גן, בני ברק וגבעתיים) (בחי מטבחיים, שחיטה ופיקוח וטרינרי), התש""ז-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עקורה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 119

מישיבה ועדת החוקה חוק ומשפט

מיום רביעי. ט' באדר. התש"ו - 7 במרס. 1990. בשעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: א' לין - היו"ר

יצחק לוי

מוזמנים!

י' קרפ - המשנה ליועץ המשפטי

ל' משיח - משרר המשפטים

י' מרקוביץ - מקנה למנב"ל משרר הפנים

י' אזר - הלשכה המשפטית משרר הפנים

נצ"מ מי מילנוב - משטרת ישראל

סנ"ץ ר' נוטליב - משטרת ישראל

סנ"ץ ו' שחם - משטרת יראל
יועצת משפטים
ר' מלחי
מזכירת הווערה
ר' ואג

רשמה: ש' צהר
סדר היום
1. צו סדר הרין הפלילי (עבירות קנס - אינור ערים אזור רמת גן,

בני-ברק וגבעתיים)(בתי מטבחיים, שחיטה ופיקוח וטרינרי),

התש"ן-1990.

2. צו סרר הרין הפלילי (עבירות קנס - אינור ערים (שירותי כבאותו,

התש"ן-.1990

3. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מסי 11), התשמ"ט-1989.צו סדר הדין הפלילי (עבירותקנס-איגוד ערים איזור רמת גן,בני ברק וגבעתיים) (בחי מטבחיים. שחיטה ופיקוח וטרינרי). התש""ז-1990
היו"ר א' לין
בוקר טוב. אני פותח אח ישיבת ועדת החוקה חוק ומקשפט. על סדר יומנו מספר
סעיפים. נתחיל בראשון
צו סדר הדיו הפלילי (עבירות קנס - איגוד ערים אזור רמת

נן, בני ברק וגבעתיים}(בתי מטבחיים, שחיטה ופיקוח וטרינרי}, התש"ן-1990.

אני שמח לציין שהצו הונן בהתאם למה שביקשה הוועדה, משום שאנחנו רוצים

שחומר שיש בו משום הטלת ענישה יהיה ברור לכל מי שקורא בו. ואכן מהנוסח של הצו

שלפנינו ברור מה גובה הקנס המוטל בשל כל אחת מהעבירות המפורטות.

אין לי הערות באשר לנובה הקנסות. אנחנו מאשרים את הצו.

הוחלט - לאשר הצו הנ"ל.

2. צו סדר הדין הפלילי (ועבירות קנס - איגוד ערים (שירותי כבאות). התש"ן-1990
היו"ר א' לין
פה מדובר בעבירות חמורות מאד, והשאלה היא אם במקרה של עבירה חוזרת יטילו

על העבריין שוב קנס באותו גובה.
ל' משיח
בסעיף 1 (ב) קבענו כפל הקנס לגבי עבירה חוזרת אזי נוספת.

חיו"ר אי ליו;

אנחנו נאשר את זה בתנאי שנזכור תמיד שכאשר הוגדרה עבירה כעבירת קנס אין

זה אומר שחובה להטיל קנס, אלא שיש לתביעה שיקול דעת, וכאשר הנסיכות חמורות אין

היא חייבת להסתפק בהטלת קנס אלא תגיש כתב אישום.

לטעמי הקנסות נמוכים, כי פה מדובר בעבירות שמסכנות חיי אנשים ויכולות

לגרום להשחתה ולכליון של רכוש באש. אני יודע שקיימת גישה האומרת שהקנסות אולי

גבוהים מדי ושמוטב ללכת בזהירות. אני לא מציע להעלות את הקנסות, אבל אני מציע

שבעתיד, כאשר מדובר בעבירות מסוג זה, דברים שיכולים לסכן חיי אדם ויכולים

לגרום לכליון של רכוש בהיקף גדול מאד וגם להביא לכליון של יער שלם, לא נהיה

יותר מדי מתונים. המתינות הזאת מיותרת לעתים.
י' מרקוביץ
הצדק אתך, אדוני היושב ראש, ומי כמוני הרד לענין הזה. אלא שזה חוק עזר

חדש שלא היה לו תקדים, ואנחנו עושים אותו לשנת הרצה. יכול מאד להיות שכעבור

שנה נבוא אל השולחן הזה ונטען שהעונש קל מדי, ונבקש לשנותו.

לי משיחי.

בתוספת מופיעה רשימת עינודי הערים שנמצאים כמסגרת הזאת, ואגחנו מבקשים

להוסיף לרשימה זו עוד שלושה איגודים, שהצטרפו בינתיים, והם: פתח תקווה, איילון

ויזרעאל.
י' מרקוביץ
אנחנו מבקשים שיורשה לאיגודים נוספים להצטרף לרשימה.
היו"ר א' ליז
אינני רואה סיבה שלא להסכים להצטרפותם של איגודים נוספים על בסיס אותו

עקרון. אנחנו מאשרים את הצו כפי שהתבקשנו.

הוחלט- לאשר צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - איגודי ערים)

(שירותי כבאות), התקש"ן -1990! וכן הצטרפותם של שלושה

איגודים נוספים - פתח-תקוווה, איילון ויזלעאל; וכן

להתיל הצטלפותם של איגודים נוספים בעתיד.

3. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11). התשמ"ט -1989.
היו"ר א' לין
הוועדה הקדישה זמן לב לדיון בחוק הזה. ואני לוצה לנצל הזדמנות זו כדי

להודות לשל המשפטים על תשומת הלב המיוחדת שנתן לחוק הזה.

לפנינו הנוסח הלבן הכולל את התיקונים השונים, בהתאם להעלות חבלי הוועדה.

אישרנו את כל הסעיפים שבנוסח 380מ של משלד המשפטים. אנחנו לואים איפוא

כמאושלים את הסעיפים 1 עד 7, ועד בכלל.

מונחת לפנינו הצעתו של חבל הכנסת דוד ליבאי, ואחלי שקלאתי אותה אני מציע

שלא נקבל אותה. אני סבול שאילו חבל הכנסת ליבאי היה משתתף בישיבות שלנו הוא

היה לואה את הפגמים שבהצעתו. אבל אם בכל זאת יעמוד על הצעתו, הוא יוכל כמובן

להגיש אותה כהסתייגות. אני לא לואה טיבה לקבל את הנוסח המוצע על ידו, אלא אם

כן יש לגברת קלפ עמדה שונה בענין.
י' קלפ
איננו טבולים אחלת, אבל אם יש צולף בכד אהיה מוכנה לפלט מדוע אנחנו

חשובים שאין לקבל את הצעתו של חבל הכנסת ליבאי,
היו"ר א' ליז
אני מניח שנצליח לשכנע את חבל הכנטת ליבאי שאין צולר בהצעתו הנפלדת. היא

לא נלאית לי עדיפה על הנוסח שהוכן על ידי משלד המשפטים כתוצאה מדיונים רבים

שקיימה הוועדה בחוק הזה, בעיקל שהקדשנו הלבה מאד שעות לגיבוש הסעיפים האלה.

אבל מובן ששמולה לחבל הכנסת ליבאי הזכות להגיש הסתייגות.

כפי שאמלתי, אישרנו את הסעיפים 1 עד 7 ועד בכלל, ועכשיו נעבול לטעיף 8

על טעיפיו הקטנים.

טעיף 8 (א) (ב) <ג) - ה ורא ו ת מעבל
היו"ל אי ליל
אני חושב שיצאנו כאן בצולה מילבית לקלאת אלה שצבלו חובות בשל קנטות. אני

מודה שזה לא לטעמי ולא על פי תפיטתי, כי לא חשבתי שיש מקום לעשות לזום הקלות,

מה גם שאני לואה בזה פליצה של עקרו ן חשוב. אבל כשמביאים בחשבון את כלל

הנסיבות, את עצם העובדה שאינפלציה אכן הודבלה בטוף של 1985 וכל הקשול בכך, אני

מוכן להטכים לכר מתוד הנחה שאנחנו עושים בזה מחווה חד פעמי, שלא יישנה עוד.ההצעה שלנו לענין חייבי הקנסות היא פשרה שאנחנו לא נאים בה. אבל חשבנו

שהיא הרע במיעוטו. כי מצד אחד אנחנו חייבים להביא בחשבון שלא צריך לעודד אנשים

לא לשלם קנסות ולצבור אותן, ואנחנו גם לא צריכים להביא לתוצאות שיעוררו אנשים

אחרים לא לשלם קנסות במוער מתור ציפית שאולי אחר כך יוריד המחוקק את שיעור

הקנסות; מצר שני אנחנו לא יכולים להעלים עין מהתופעה שיש ציבור רי גרול של

אנשים שהצטברו להם סכומי קנסות גבוהים, ושבזה שאנהנו משנים עכשיו את תוספת

הפיגור יש משום הורעה בצורר לתקן מצב שהיה שלא כתיקונו בגלל שתוספת הפיגור

לקנס לא שיקפה מזה שלוש שנים בערר את התוספת הריאלית שהיה ראוי להטיל. לכן

בהצעה שלנו אנחנו אומרים גם שהאנשים האלה לא יוצאים פטורים מתשלום, אבל יהר עם

זה אנחנו אומרים שהם ישלמו את הקנס שהיה ראוי שישלמו בעבר אם המחוקק היה בעור

מוער נותן את רעתו על השיעור הרגיל.

יש להם תקופה של שלושה חורשים, ואנחנו מבקשים להוסיף את המלים "כפי

שייקבע בתקנות", משום שנצטרר להסביר מי יהיה הגוף שישלח את הודעת התשלום

החרשה. זו צריכה להיות המשטרה, אבל אנחנו נבקש מהציבור, בהורעות לציבור, שאם

תור תקופה מסויימת לא יקבלו הורעות קנס מתוקנות, יפנו מיוזמם כדי לקבל את

ההורעה המתוקנת כרי שיוכלו לעמור במוער של שלושת החורשים, וכרי למנוע תקלות

אפשריות, כי צריך לזכור שאנחנו מרברים על היקף די גרול של אנשים.
היו"ר א' לין
החוק הזה יכנס לתוקפו 90 יום מיום פרסומו. זה מחייב אותנו להכין תקנות

שיפורסמו ויורעו תור שלושה חורשים. כלומר, מיום פרסום החוק יעברו שלושה חורשים

ער שהחוק יכנס לתוקפו, ואז יעשו את התקנות ויראנו לפרסום וכו'. בעור שלושה

חורשים אחרי שהחוק פורסם תתחיל לרוץ תקופת שלושה החורשים, כר שאנחנו מניעים

בעצם לתקופה של שישה חורשים.
נצ"מ מ' מילנוב
לאזרח יש שלושה חורשים לאחר כגסת החוק לתוקפו. אבל אנחנו צריכים להתארגן

בשלושה חורשים, ולא בשישה חורשים. המשטרה צריכה להתארגן בתור התקופה של שלושה

חורשים.

היו"ר

כוונתי לכר שהתשום בפועל צריו להעשות כעבור שישה חורשים מיום פירסום

החוק. כר שיש לאזרח אפשורת להתארגן פיננסית לתשלום הזה.

יצחק לוי!

באיזה היקף מרובר?

היו"ר אי לין;

בישיבה הקודמת קבלנו את הטבלאות על כך.
נצ"מ מי מילנובו
מרובר בכמה עשרות אלפים של מקרים.

אנו מבקשים לקבל ארכה נוספת של חורש, מעבר לשלושה החורשים של תחולת החוק,

כרי שנתארגן למשלוח הרואר. אני חוששת שההתארגנויות הטכניות יגזלו זמן רב מאר.

זה גם לא יפגע באזרח, כי הסכומים יחושבו נכון ליום כניסת החוק לתוקף.אני רוצה להבהיר כי הוראות החוק בתוספת הזאת גורמים לכך שכל מצוות המטפל

בנושא יטפל רק בזה. כדי שלא נבזה את החוק ומחשש שמא לא נעמוד בלוח הזמנים אני

מבקשת את החודש הנוסח הזה.

לא הייתי רוצה לתת הארכה של חודש נוסף.
נצ"מ מ' מלינוב
עוד פחות מזה הייתי רוצה שנעשה בושות.

היו"ר אי ליו;

לא הייתי רוצה להענות בחיוב לבקשתו זו, ואסביר גם מדוע. תחילה דובר על 60

יום. אחר כר בקשתם להאריך בעוד חודש ~
נצ"מ מ' מילנוב
זה צורר חדש, הוראת המעבר לא היתה כאשר דיברנו על זה.
היו"ר א' לין
לא נראה לי שאינכם יכולים לעמוד בלוח הזמנים שנקבע. לעומת זאת נראה לי

חיוני וחשוב שלא נקבע הארכה מיוחדת לענין זה. קבענו שלושה חודשים להכנה ונרא

לי שזו תקופת זמן מספקת בהחלט.
נצ"ב מ' מילנוב
כאשר ביקשנו שלושה חודשים להערכות לא היה ידוע לנו שיהיה סעיח זה של

הוראות מעבר. שהוא מורכב מאד ודורש שינויים בהיקח זהה לנחות לכל השינויים

שעלהם דברנו עד כה מבחינת ההתארננות. הוא אוכף על המערכת שיטה הפוכה לשיטה

הנוכחית. יש צורר להקפיא את הטיפול בכל הדוי'חות, לדעת לא לעשות התחשבנות

מדוייקת כמו זו שעושים היום, להיות מסוגל לקבל תשלום שלא תואם את החישוב

הנורמלי, כי לתקופת שלושת החודשים שאנחנו נותנים לאזרח לשלם אנחנו מקפיאים את

מרוצת תוספות הקנס. זה דורש שינויים בכל המערכת, שינויים עמוקים ומורכבים.
היו"ר א' לין
לא הייתי אומר שינויים עמוקים, אלא שינויים חישוביים, של פעולת חישוב.
נצ"מ מ' מילנוב
ועדיין אני אומרת שהם עמוקים מאד כי הם לא בחישוב בלבד, אלא עצם שילוב

החישוב במערכת הוא המורכב.

אני מרגישה צורר להביע תמיכה בבקשה של המשטרה, משום שרק בידיה ההערכה

איר היא יכולה להתארגן וכמה זמן זה יקח לה.
יצחק לוי
אני מסדהה עם הדברים שאמרה הגברת קרפ.אני רוצה להבהיר שאנחנו לא מבקשים לדחות את תחולת החוק. לק לצורר הוראת

המעבר אנחנו מבקשים חורש נוטף.
היו"ר א' לין
אתם מבקשים עוד ל/ודש לתקופת המעבר. אם חבר הכנסת לוי מסכים לכר, נם אני

מוכן לאשר זאת. אנחנו מאשרים איפוא חודש נוסף לתקופת המעבר.

הוחלט - לאשר חודש נוסח לתקופת המעבר (סעיף 8).

אנחנו קובעים שסעיף 2 יחול לגבי המקרים שהיו בעבר, במידה ששילמו תוך

שלושה חודשים. אבל סעיף 6, התיקון של סעיף 67(ב) לחוק העונשין קובע "חמישים

אחוזיי, ואז זה יחול, אבל בלי התיקון לחוק העונשין.
ל' משיח
אכן אנחנו מבקשים להוסיף לסעיף 8 סעיף קטן (דן האומר: "מיום פרסומו של

חוק זה תווסף על קנס שלא שולם במועד הקבוע תוספת פיגור בשיעור הקבוע בסעיף 6

נם לנבי עבירה שנעברה לפני לפרסומו של חוק זה".
היו"ר אי לין
אנחנו מאשרים את סעיף קטן (ד) כמוצע.

ה ו ח ל ט - לאשר סעיף קטן (ד) במוצע לעיל.
י' קרפ
השאלה היא אם אחרי פרסום החוק נמשיך להטיל על אדם המפגר בתשלום תוספת

הפיגור את השיעור הישן.
היו"ר א' לין
לא את השיעור הישן, אלא את השיעור החדש. אני רואה בזה הגיון רב. מי שירצה

לשלם תור 90 יום, לפני שהחוק מפורסם, בבקשה.
ר' מלחי
אבל אז לא יובל לשלם לפי החוק החדש, בי הוא טרם נבנס לתוקפו.
היו"ר אי לין
נבון. הוא יובל לבחור לשלם זאת לאחר מבן.

אני רוצה להעלות ענין להבהרה. ארם עובר היום עבירת קנס. לא שילם במועד,

חל עליו כפל קנס. ונניח שבמהלך 90 הימים חלה עליו גם תוספת פינור. אם החוק

נבנס לתוקף רק בעוד 90 יום, פירוש הדבר שהוא ישצטרך לשלם את תופסת הפיגור

הישנה. אני לא יודעת מה ההניון בדבר הזה.החוק הזז. יאושר בכנסת בעוד שבוע, הוא יכנס לתוקף 90 יום לאחר פרסומו,

ויפורסם נניח בעוד שבועיים, ולכנס לתוקף כעבור 3 חודשים מיום פרסומו. מדובר

כרגע על צבירת קנסות מיום שבו החוק מתפרסם ועד שהוא נכנס לתוקף,ומה קורה

לאנשים שישלמו את הקנס באותה תקופה של שלושה חודשים.
נצ"מ מ' מילנוב
אני מבקשת להציע משהו. ברור שבמרוצת תקופת שלושת החודשים שביקשנו

להתארגנות לא מתאפשר לנו לשנות את החישוב. אבל ניתז אולי, ברשותכם, לעכב להם

את הודעת הכפל ולשלוח להם, יחד עם הקבוצה של תקופת המעבר, ואז ממילא זה יחושב

להם לפי השיטה החדשה.
היו"ר א' ליז
ומה קורה למי שרוצה לשלם באותה תקופה?

אם הוא רוצה לשלם לפי שובר שיש בידיו, אז בשובר כתוב "מאה אחוז". הענין

הוא בכד שאי אפשר לתקן את זה, כי השובר יהיה כבר בידיו. יתכן ובעוד שבוע אני

שולחת אליו שובר, ובעוד שבועיים הוא יילך לשלם אותו.
היו"ר א' ליז
במקרה כזה אין מנוס מלתקן את השובר.

הבר בלתי אפשרי, כי הוא בא לשלם זאת בדואר, ואותו דבר נכון גם לאדם שהלד

לשלם זאת אתמול. מי שהולד מרצונו הטוב לשלם, אין מה לעשות לגביו. אפשר היה

אולי להחליט להחזיר לו חלק מהכסף, אלא שזה כרוד בפרוצידורה שפשוט אי אפשר

לעמוד בה.
היו"ר א' לין
למעשה אנחנו אומרים לאנשים שלא כדאי להם לשלם בשלושה החודשים הקרובים.

פשוט משתלם לאדם לחכות שלושה חודשים. למעשה אנחנו אומרים לאנשים שלא משתלם

לשלם בשלושה החודשים האלה, ושכדאי להם לעצור את התשלום.
נצ"מ מ' מילנוב
אלא אם כן מעכבים את הרשיון שלו.
היו"ר אי לין
אני חוזר ואומר שלפי זה אנחנו מייעצים לאנשים לעצור את התשלומים עד עבור

התקופה הזאת.
נצ"מ מ' מילנוב
זו המשמעות של 50% מהחוקים שיש בהם תקופת התארגנות.

מתחילתו, כרי שלא ליצור חבות של אנשים לקנס המוגבר.
היו"ר א' לין
הפרסום ייעשה מיום הפרסום, זה מקובל.
י' קרפ
צריך איפוא לכתוב את נוסח הבא בסעיף קטן (4) של סעיף 8: "מיום פרסומו של

חוק זה תיווסף על קנס שלא שולם במוער הקבוע תוספת פיגור בשיעור הקבוע בסעיף 6

נם לגבי עבירה שנעברה לפני תחילתו של חוק זה", ואז אחננו צריכים לתקן את סעיף

קטן (נ) בהתאם, ולכתוב בו "על אף האמור". אנחנו נעשה את התיקון הזה.
היו"ר א' לין
ומה יהיה על אלה שירצו לשלם תוך התקופה הזאת?
י' קרפ
לפי רעתי הם צריכים לפנות אל המשטרה ולבקש שיוציאו להם שובר חרש.
היו"ר א' לין
צריו איפוא לקבוע שכאשר ארם מבקש לשלם זאת לפני עבור התקופה חייבים

להוריע לו שהוא צריך לפנות אל המשטרה כרי לקבל שובר חרש.
נצ"ב מ' מילנוב
איר אפשר לעשות זאת?
היו"ר א' לין
לא מעניין אותי אין. ואולי צריך לעצור את התשלומים לתקופה של שלושה

חורשים; או שכאשר יבקש לשלם יהיו חייבים להוריע לו על השינויים שיהיו,
ר' מלחי
אפשר נם להחזיר לאנשים את הפרש הכסף, שהרי י ורעים את הכתובות שלהם.

צריר לזכור כי מרובר באלפי תשלומים.
יצחק לוי
אני חושב שאת הרבר הזה צריר להסרר בתקנות להוראות המעבר, ולא בחקיקה

ראשית.

אפשר אולי להוציא הוראה האומרת כי בשלושה החורשים האלה הקנסות ישולמו רק

בבנק הדואר, או בבית משפט. וכר אפשר יהיה להבטיח שכל מי שבא עם שובר ישן יקבל

שובר חדש.אי אפשר להבטיח את הדבר הזה.

אם הסכמנו שהשיעורים הנמובים יתחילו לרוץ מיום פרסומו של החוק, אז אנחנו

מקבלים זאת בהחלטה.

לא נפתור עכשיו את הבעיה של אלה שירצו לשלם בתקופת ההתארגנות. אני גם לא

רוצה להתמודד עם זה עכשיו. נפתור את הבעיה הזאת בתקנות. הרי בקשתם להוסיף

שהדבר ייעשה על פי תקנות, ונצטרד לתת פרסום הולם לדבר הזה. אין לנו כרגע פתרון

תחיקתי לעניו חזה.

אנחנו נסתפק בקביעה שהשיעורים הנמוכים רצים מיום הפרסום. נניח שהחוק

נכנס לתוקפו בעוד שלושה חודשים, אבל החישוב יתחיל מהיום שבו יהיה הפרסום.
יצחק לוי
אם זה יפורסם בעדו שבועיים והתקנות עוד לא מוכנות, אז תהיה בעיה.

הייייר אי לין;

אני מסכים אתך שתהיה בעיה.

אני חוששת מתביעות נגד המשטרה שבתוד שלושה חודשים אלה עדיין תחשב את גובה

הקנסות לפי החישוב הישן, וכר תודיע לציבור. היא גם לא יכולה לנהוג אחרת, כי

אלה הם שלושת החודשים שבקשנו להתארגנות.
היו"ר א' לין
לא מדובר בעבירות חדשות. אנחנו מדברים כרגע רק על עבירות ישנות.
נצ"מ מ' מילנוב
זה ברור לי. מדי שבוע אני שולחת הודעה לאזרח. תוכניות המחשב לא עברו

עדיין את התיקונים הנדרשים, וכל ההודעות תשלחנה לפי רוטינות החישוב הישנות,

אני הצעתי להקפיא את זה ולא לשלוח בכלל, ולשלוח את זה יחד עם כולם בתקופת

המעבר. וזה נותן פתרון חלקי.
היו"ר א' ליז
אני רוצה לדבר רק על העבירות הישנות.

גם אני מדברת על עבירות ישנות מהתקופה שעד כניסתו של החוק לתוקפו, מיום

פרסומו עד עבור 90 יום. בתקופה הזו אנחנו מוציאים הודעות על כפל קנס--
החו"ר א' לין
אני מדבר על עבירות שבוצעו לפני היום שבו החוק הזה פורסם. איזה הודעות

אתם צריכים להוציא בנין העבירות האלה?אחת זה שחזור ההודעה בפעם הראשונה; השניה - כפל קנס--
היו"ר א' לין
הקפיאו את זה עד ליום שנו החוק נכנס לתוקפו.

את זאת בדיוק הצעתי קודם לכן, ואמרתם לי לא לעשות.

אבל הדבר הזה הוא לא במסגרת החוקל.

זה לא במסגרת החוק. אבל בכל זאת יש בזה שינוי לעומת ההוק הקיים .
היו"ר אי לין
תקפיאו את הוצאת ההודעות. אין טעם שתשוציאו הודעות על ענירות ישנות שעוד

טרם הוצאתם והם לא על פי החישוב החדש.
נצ"מ מ' מילנוב
ואם כבר הוצאנו הודעה על כפל קנס, ועכשיו הגיע המועד של תוספת פיגורים.
היו"ר א' לין
כל מה שנוגע להוצאת הודעות על כפל קנס וכו' צריו להקפיא ולהכגיס במסגרת

הקבוצה שתטופל במסגרת הוראת המעבר,
נצ"ומ מ' מילנוב
ועכשיו נשארנו עם הקבוצה של אנשים שיש בידיהם שוברים.
היו"ר א' לין
איננו יכולים לפתור את זה בחקיקה. המערכת תצטרך להתמודד עם זה. אבל ברור

לי קולא נוכל יפתור את זה בחקיקה. יכול להיות שיימצא לזה פתרון בתקנות.
י' קרפ
ניתן בחוק ביטוי הולם לדברים שנאמרו כאן.
סנ"ץ ר' גוטליב
בענין הוראת המעבר, אנחנו מבקשים להוסיף שקנס לענין סעיף קטן (ג) "לרבות

חלק ממנו". אלא אם כן יגידו לי שזה ברור ומוכן מאליו.אני שומע מהגברת קרפ שהדבר אינו דרוש. גם היועצת המשפטית של הוועדה סבורה

שאין צורד בזה.
סנ"ץ ר' גוטליב
בשדנו בענין ישום הוראה המעבר, התקנות שאנחנו רוצדים להציע, חשבנו שהאזרח

לא יקבל את הודעת התשלום בתחילת הלושת החודשים, אלא במהלך שלושת החודשים, על

מנת למנוע טענת אזרחים "לא קבלתי" או "לא היו לי שלושה חודשים לשלם כפי שהחוק

אומר" וכוי. לכן בקשנו לשנות זאת כל שיהיה כתוב "עד למועד של תום שלושה

חודשים".
נצ"מ מ' מילנוב
כפי שהחוק מנוסח ביום יוצא כאילו אומרים שלכל אזרח יש שלושה חודשים לשלם

מיום קבלת ההודעה.

לא כר, מיום תחילתו של החוק.
היו"ר א' לין
ברגע שההתארגנות תושלם אפשר יהיה להוציא את ההודעות חודש לאחר פרסומו של

החוק. ויש תאריו סופי קבוע בלוח הזמנים.

סיימנו את הדיון בחוק זה. נעשה מאמץ להביאו בשבוע הבא לקריאה שניה

ושלישית. כדי שיכנס לתוקף לפני צאת הכנסת לפגרה. אני מבקש להקדים זאת כי אני

רואה בזה חשיבות רבה.

תודה רבה לכולכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:50)

קוד המקור של הנתונים