ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 17/01/1990

תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 99

מישיבת ועדת החוקה הוק ומשפט

יום רביעי, כ' בטבת התש"ן (17 בינואר 1990). שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה; יצחק לוי - מ"מ היו"ר

מי וירשובסקי
מוזמנים
ש' גוברמן - משרד המשפטים

א' שפט )

גב' מ' סן ) משרד הפנים

מזכירת הוועדה; די ואג
יועצת משפטית
ר' מלחי
קצרנית
אי דגני
סדר היום
תקנות מרשם האוכלוסין

(רישומים בתעודת זהות).תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)
מ"מ היו "ר יצחק לוי
אני פותח את הישיבה.

על סדר היום אישור תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות). מאחר ובישיבה

הקודמת אישרנו את תוכנן של התקנות, נשאר לנו היום לאשר את הנוטה הסופי שמובא

בפנינו.

למען הסדר הטוב נעבור על התקנות בנוסה המתוקן, ואם לא יהיו הערות של היועצים

המשטיים נאשר אותן.

אי שפט;

אם מותר לי רק הערה אחת. תודתי העמוקה למשנה ליועץ המשטי לענייני חקיקה ולחבר

עוזריו שהואילו בטובם לנסח את התקנות. תודתי לכל אלה שבמשך יום אתמול גילו רצון

טוב כדי להביא לאישור התקנות בזמן, ובראש וראשונה לי ועצת המשפטית של הוועדה

שבשעות לא מקובלות טרחה לעבור על נוסח התקנות.

קיבלנו את הערתו של המשנה ליועץ המשפטי, שאולי כדאי להחליף את התקנות כולן,

לכן הנוסח שבפניכם הוא החלפת כל התקנות כולן, עם כל ההערות שחברי הוועדה העירו

ושנתקבלו באורח כללי בישיבה הקודמת.
היו"ר יצחק לוי
תודה רבה.

אנחנו נעבור על התקנות בנוסח המתוקן שנושא מאריך של 16 בינואר 1990י

סעיף 1 - טופס תעודת הזהות

(קורא את הסעיף)

בסעיף קטן (ג) (3) כתוב שיודפס גם "ספח לתעודת זהות". לפי מה שמסר שר הפנים,

עומדים להוציא תעודות זהות חדשות ללא ספח.

א' שפט;

ברשותו של היושב-ראש, אנחנו נעבור את הגשר כאשר נגיע אליו.

היו"ר יצחק לוי;

אז נצטרך לשנות את התקנות האלה? (אי שפט: אכן כך.) כלומר, שכאשר יוצאו תעודות

הזהות בצורת כרטיס, נצטרך לשנות את התקנות האלה.
א' שפט
נביא אותן אליכם עם שינויים.

היו"ר יצחק לוי;

הבנתי. זה מתייחס לתעודות הזהות המונפקות היום, והיום יש ספח.

אם איו הערות לסעיף 1 לתקנות, נמשיך הלאה.סעיף 2 - פרטי רישום בתעודת הזהות
היו"ר י' לוי
(קורא את סעיף 2 לתלונות)

בסעיף קטן (7) כתוב יישם בן הזוג" הכוונה לשם הפרטי בלבד, או גם לשמות המשפחה

הקודמים של בן הזוג?

א' שפט;

בדרך כלל אנחנו כותבים את השם הפרטי של בן הזוג. אבל אני מוכן לבדוק זאת.

היו"ר יצחק לוי;

אולי כדאי לכתוב - השם הפרטי של בן הזוג?
ש' גוברמן
השאלה מה כתוב בחוק. בחוק כתוב רק יישם בן הזוג" ולא כתוב אחרת.
הי ו "ר יצחק לוי
אולי בתקנות כדאי לפרט, כי יכול להיות שלבן הזוג היו שמות משפחה רבים.

ש' גוברמן ;

זה לא ניתן. שם בן הזוג זה פרט רישום.

א' שפט;

כתוב בסעיף 2(א)(8) בחוק מרשם האוכלוסין: שם בן הזוג. מזה איננו יכולים

לסטות.

ר' מלחי;

כולנו יודעים שהנוהג הוא לרשום רק את השם הפרטי . הבעיה כמובן מתעוררת כאשר

לשני בני הזוג יש שמות משפחה שונים.
ש' גוברמן
חוק השמות קובע הוראות לענין שמות אנשים כאשר הם נישאים, בעיקר שם האשה כאשר

היא נישאת. הכלל הוא שהאשה מקבלת את שם המשפחה של האיש שאתו היא נישאת, זולת אם

היא מבקשת שלא לעשות כן, ואז יש נורמה אחרת.

ר' מלחי;

כאן באמת אין ביטוי למצב שבו יש יוצאים מן הכלל. אני חושבת שמה שהוועדה צריכה

לעשות במקרה זה - להפנות את תשומת לבו של משרד הפנים שיתן את הדעת לבעיה הזאת.

אבל אנחנו חיים עם זה כבר הרבה שנים.שי ג וברמן;

חזקה גם על נשים נשואות שיש להן שם שונה מאשר השם של האיש שלהן -
היו"ר יצחק לוי
אבל לא בתעודת הזהות של הבעל. פה מדובר בתעודת הזהות של בן הזוג השני.
ר' מלחי
בשניהם.

א' שפט;

רשמתי לפני שיש כאן שאלה שאנחנו צריכים לפחות לחשוב עליה ולתת עליה את הדעת.

אבל ברור לנו שתיקון כלשהו הוא תיקון חוק.
הי ו "ר יצחק לוי
תתנו את הדעת לענין ותחשבו. אם לדעתכם יהיה צורך בתיקון כלשהו, תציעו אותו.

בסעיף קטן (8)כתוב; שמם של הילדים עד גיל 18, תאריכי לידתם ומינם. "תאריכי"

הכוונה לתאריך עברי ותאריך לועזי, ולא צריך לפרט.

אני רוצה לשאול שאלה נוספת את היועץ המשפטי של שר הפנים; האם אין צורך

שייאמר בתקנות, שכל פרטי הזיהוי או לפחות הטופס צריכים להיות כתובים בשתי שפות
עברית וערבית. (א' שפט
אנחנו עושים זאת בין כך ובין אחרת.) האם זה לא נוגע

לתקנות?

א' שפט;

אני לא מציע להוסיף את זה.

שי ג וברמן;

אני נוטה לחשוב, אדוני היושב-ראש, שהשאלה הזו מוסדרת קודם כל על ידי עצם

מעבר השנים. זה כבר הרבה שנים מונפקות תעודות זהות, והשאלה הזאת לא היוותה בעיה.

כמובן שמעמד השפה הערבית מוסדר בסעיף 82 לדבר המלך במועצה, כך שהנושא מכוסה.

היו "ר יציק לו י;

כיוון שגם למדינת ישראל ולמשרד הפנים זה לא היווה בעיה, ואף על פי כן הם ראו

לנכון להכניס זאת בתקנות, לכן שאלתי.

א' שפט;

אנחנו עושים זאת רק ליתר זהירות. אם ישאלו אותי, גם היום אטען שזה מיותר

לחלוטין. אבל הואיל וקיבלנו איזו שהיא הערה מבית המשפט העליון, ליתר זהירות אנחנו

מכניסים גם את זה.

היו"ר יצחק לוי;

אם אין הערות לסעיף 2 לתקנות, נמשיך הלאה.סעיף 3 - פרטים נוספים
היו"ר יצחק לוי
בסעיף קטן (3) כתוב: מספרי הזהות של הילדים. גם ילדים מעבר לגיל 18, אדוני

היועץ המשפטי? (אי שפט; לא,) אז למה לא לציין זאת?

ר י מלחי ;

כי ילד זה לפי ההגדרה בחוק.
היו"ר יציק לוי
בסעיף הקודם ציינו זאת. נאמר שם: שמם של הילדים עד גיל 18.
אי שפט
בתעודת הזהות שלי עדיין רשומים כל הילדים שהיו לי אי פעם למרות שהגיעו לגיל

18, כי לא החלפתי תעודת זהות. ואם מישהו ישאל את השאלה: אז למה לא מחקתם? נאמר:

איך אנחנו יכולים למחוק בלי בקשה כזו, כאשר תעודות הזהות האלה אפילו לא מגיעות

אלי נו?

ברשות היושב-ראש, אני הייתי משאיר את הענין כמות שהוא ולא נוגע בזה.
הי ו"ר יצחק לוי
הבעיה היא שאולי לפי התקנה הזו אסור למחוק? אם כתוב "מספרי הזהות של הילדים"

ואין הגבלה של גיל, אסור יהיה למחוק?
א' שפט
אני מניח שהדבר יהיה כך: כאשר אדם יחליף תעודת זהות, אז הילדים שכבר עברו את

גיל 18 אינם בני רישום.
שי גוברמן
אני חושב שההערה של היושב-ראש היא נכונה. בתקנה 2(8) כתוב: שמם של הילדים עד

גיל 18. משמע שכל ההתייחסות למספר הזהות יכולה להיות על דרך ההגיון רק לילדים

אלה.
א' שפט
אם כך, נתקלנו בבעיה נוספת שצריך לבדוק אותה. נניח שהילדים האלה רשומים כבר,

גם מספרי הזהות של הילדים. מה שרשום, רשום. כאשר הם יימחקזו מן תעודת הזהות, גם

מספרי זהותם יימחקו.

בל נשכח שזה סעיף שמאפשר או מתיר לנו, בניגוד לאיסור הגמור ששום דבר לא

יירשם, אלא אם יש היתר לפי סעיף 25, זה מתיר לנו לרשום את מספר הזהות של הילד.
(שי גוברמן
גם כאשר הוא מעל גיל 18?) לא.
ר' מלחי
מאחר ובסעיף הקודם אנחנו מגבילים את הרישום לילדים עד גיל 18, לא יקרה דבר אם

נוסיף זאת גם פה. והיה ותעודת הזהות תראה את המצב כפי שהיה בזמן שהוצאה, זה חל גם

לגבי סעיף 2 וגם לגבי סעיף 3.
היו"ר יצחק לוי
כך תהיה אחידות בסעיפי התקנות.

א' שפט;

בתקנה 3(3) תבוא תוספת ויאמר: מספרי הזהות של הילדים עד גיל 18.
הי ו"ר יצחק לוי
אנהנו מאשרים את התיקון הזה.
יש לי שאלה נוספת
מדוע להפריד בין סעיף 2 לסעיף 3, מדוע הם לא יבואו ברצף

אחד?
שי ג וברמן
זה איננו פרט רישום. בסעיף 2 של ההוק - שמות הילדים ותאריכי לידתם, זהו פרט

רישום, בו בזמו שמספרי הזהות של הילדים זה פרט נוסף.
א' שפט
סעיפים קטנים (5), (6) ו-(7) אלה הם פרטים שנובעים מהוק הבחירות לכנסת ותהליך

הכנת פנקס הבוחרים וכן חוק הבחירות לרשויות המקומיות. שם יש כל מיני מדברים

שאנחנו צריכים לרשום על פי החוק. עד עכשיו חשבנו שמספיק שהדברים האלה מצויים בחוק

ההוא. אבל שוב, ליתר זהירות, מאחר וזה דבר שנרשם - כללנו זאת גם כאן.
היו"ר יצחק לוי
אני מבין שאין הערות נוספות לסעיף 3.
א' שפט
אם יורשה לי, אדוני היושב-ראש, האמת היא שבמשרד הפנים, או יותר נכון במי נהל

האוכלוסין, היו מעדיפים למחוק את המספר האישי בצה"ל. הם שאלו את צה"ל וכנראה

שצה"ל לא מעונין בזה יותר. פעם צה"ל היה מעונין בזה, ומסתבר שהיום הוא לא
מעונין. אני אמרתי
אל תעירו ואל תעוררו -
היו"ר יצחק לו י
אני מציע להשאיר זאת. אני חושב שזה מספר שצריך להשתמש בו לעתים, הוא גם נותן

אינדיקציה לגבי אדם שששירת בצה"ל או לא שירת. עבור אנשים מסוימים יש לכך חשיבות.

נשאיר את המספר האישי בצה"ל.
שי גוברמן
כיוון שזה לשון ציווי - יירשמו, השאלה אם לא צריך להשאיר זאת כאופציונלי.
היו"ר יצחק לוי
לגבי המספר האישי בצה"ל?
ר' מלחי
זה נוגע גם להצבעה וגם להגשת ערר.א' שפט;

למי שלא שירת, לא יהיה רישום.
היו"ר יצחק לוי
חשבתי על דבר נוסף. יש חוק שירות לאומי.

א' שפט;

אין מספר אישי בשירות לאומי.

הי ו "ר יצחק לוי;

האם אי אפשר לציין בתעודת הזהות שמישהו שירת בשירות לאומי או לא? היום זה

הופך להיות פרט מאד חשוב לגבי הרבה נערות. אנשים רוצים לדעת אם הן שירתו בשירות

לאומי. אני משאיר את השאלה פתוחה ומבקש שתחשבו על כך.

. א' שפט;

רשמנו לפנינו את השאלה. הגיון יש בזה. יש בזה גם קושי.

הי ו"ר יציק לוי;

ברור שיש בזה גם קושי, אבל יכול להיות שזה צעד נכון לעשותו.

ר' מלחי;

יש גם קי"צ וגם דברים אחרים. צריך לתת את הדעת על כל השאלה, לא אגב כך.

היו"ר יצחק לוי;

סיימנו את הדיון בסעיף 3. חבר הכנסת וירשובסקי, אנחנו עוברים לסעיף 4.

סעיף 4 - שם קודם
היו"ר יצחק לוי
האם הסעיף בנוסח הזה הופיע בתקנות הקודמות?

א' שפט;

תקנה זו מופיעה מלה במלה בתקנות הקודמות.

סעיף 5 - ביטול
היו"ר יצחק לוי
הסעיף הזה מתחייב מהתקנת התקנות החדשות. (ר' מלחי; זו החלפה).

מ' וירשובסקי;

לצערי, לא יכולתי לבוא לישיבה בזמן כי השתתפתי בישיבה של ועדת הפנים. האם

היינה הסכמה כללית של חברי הוועדה על הנוסח של התקנות?
היו"ר יצחק לוי
זהו נוסח מסודר יותר מבחי נת עריכתו של אותו נוסח שהובא בפנינו בתחילת השבוע

שעליו הסכמנו. אין בו שום חידוש.
מ' וירשובסקי
האם הנוסח הזה מוסכם על דעת הכל?
היו "ר יצחק לוי
אני חוזר ואומר שהנוסח שהובא בפנינו ביום שני לא אושר כיוון שהיו הערות של

עריכה. היתה בקשה של מר גוברמן לערוך את התקנות מחדש. ואכן שר הפנים נענה לכך.

עכשיו הובא בפנינו נוסח חדש של התקנות שכולל את כל מה שהוועדה אישרה ביום שני.

מי וירשובסקי;

לא ידעתי שהיום יהיה דיון על התקנות ולא היה סיפק בידי להתעמק בענין. אם אתה

עומד על כך שתתקיים היום הצבעה, לא אוכל למנוע זאת. אבל אני רוצה ללמוד קצת יותר

את התקנות, לעיין בפרוטוקול וגם לשוחח עם כמה חברים.

היו"ר יצחק לוי;

אנחנו צריכים לנהוג קצת בהגינות כלפי שר הפנים והיועצים המשפטיים.

ר' מלחי;

ביום שני אישרנו את תוכנן של התקנות. היתה רק בקשה לעריכה אחרת.

היו"ר יצחק לוי;

אני רוצה להזכיר לך שאני לא הצבעתי בעד בגלל הסתייגות מסוימת שיש לי, אבל

הוועדה אישרה את תוכנן של התקנות. לו ביום שני היה מובא בפנינו הנוסח הזה, אני

משער שהוועדה היתה מאשרת אותו. היועצים המשפטיים הנמצאים עמנו כאן עשו עבודה

מאומצת והביאו בפנינו את המסמך הזה היום כדי שהמצב הבלתי חוקי השורר היום לפיו

משרד הפנים מנפיק את תעודות הזהות, וזאת לפי חוות הדעת של הבג"ץ, מצב זה ייפסק

מהר ככל האפשר וניכנס למצב החוקי הנכון. לכן אני נוטה לאשר היום את התקנות.
מי וירשובסקי
אני פשוט רוצה לדעת על מה אני מצביע. מה שקרה זה באשמתי, לא באשמת אף אחד.

ר' מלחי;

התקנות האלה לפי תוכנן אושרו. מה שנתבקשנו לעשות זה להביא נוסח למה שאושר

והוחלט עליו. זאת למען הבהירות והסדר הטוב. עכשיו להיכנס להערות לגופו של ענין

נדמה לי שזה לא יהיה לפי הסדר הטוב, אלא אם כן לחבר הכנסת ו ירשובסקי יש הערות

לניסוח של מה שהוחלט ואושר.
מ' וירשובסקי
הואיל ואינני מכיר מספיק את התקנות קשה לי להרים ידי ולהצביע נגדן. אני גם לא

אצביע נגד, כדי שלא ייווצר מצב של תיקו והתקנות לא יאושרו, כי אין כאן חברים

נוספים מלבדנו. אבל אינני יכול להצביע בעד התקנות כל עוד אינני משוכנע שהכל כאן

בסדר. אני חושב שזה לא רצוי שהתקנות יאושרו בקול אחד של היושב-ראש.
היו"ר יצחק לוי
אני מניח שהחברים לא באו לישיבה גם מפני שההודעה על הישיבה נמסרה באיחור וגם

מפני שהיה להם ברור שהאישור הוא טכני בלבד.

שי גוברמן;

אני מציע, אם הדבר נראה ליושב-ראש, שהוועדה תאשר את התקנות בנוסח המובא

בפניה. והיה אם במשך היום יבקש חבר הכנסת וירשובסקי להעיר הערה לתקנות, תהיה לו

אפשרות לבקש רוויזיה.

מ' וירשובסקי;

אני מוכן ללכת בדרך הזו. אני רק מבקש שאם יתברר לי שיש לי השגה רצינית,

יאפשרו לי להביא אותה בפני הוועדה.

היו"ר יצחק לוי ;

אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית אי את מזכירת הוועדה האם על פי הנוהל חבר

ועדה יכול לבקש רוויזיה גם על אישור תקנות. אני מבין שעל כל הצבעה אפשר לבקש

רוויזיה.

שי ג וברמן;

לא לענין זה. נדמה לי שיש בזה קושי.

היו"ר יציק לוי ;

אני מציע שבהסכמת חבר הכנסת וירשובסקי נאשר את התקנות. יחד עם זה אבקש את

מזכירת הוועדה, שאם יגיעו הערות לתקנות היום עד שעה 14.00, להודיע לי על כך.

בשעה זו נוכל אפילו לכנס את הוועדה כדי לברר את הענין.

מ' וירשובסקי ;

זה מקובל עלי.
היו"ר יצחק לוי
בכך אישרנו את תקנות.

תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התש"ן-1990 - אושרו.
היו"ר יצחק לוי
אני מודה לכם ונועל את הישיבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11.00)

קוד המקור של הנתונים