ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 06/12/1989

דיון בתיקון לחוק העונשין (תיקון מס' 28), התשמ"ז-1987 - תשלום קנס ע"י תאגיד

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 83

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום רביעי. ח' בכסלו התש"ן (6 בדצמבר 1989). שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: א' לין - היו"ר

יצחק לוי

ע' סולודר
מוזמנים
ג' וייסמן - משרד המפשטים
יועצת משפטית לוועדה
ר' מלחי
מזכירת הוועדה
ד' ואג
רשמה
ש' צהר
סדר היום
דיון בתיקון לחוק העונשין (תיקון מסי 28), התשמ"ז-1987 -

תשלום קנס על ידי תאגיד.

/דיון בתיקון לחוק העונשין (תיקון מס' 28),התשמ"ז-1987 - תשלום קנס ע"י תאגיד

היו"ר א' לין;

בוקר טוב לכולם. אני מכתבד לפתוח את ישיבתועדת חחוקח חוק ומשפט, שעל סדר יומת

דיון בתיקון לחוק העונשין (תיקון מס' 28), חתשמ"ז-1987. תשלום קנס על ידי תאגיד.

אני רוצח לסקור בקצרח את חשתלשלות חחוק חזח. חחוק חזח חוא תיקון לחוק

חעונשין. כאשר חקו חמנחח את חצעת חחוק חיח, שלא יתכן שאם חוטלח ענישח בדרך של

תשלום קנס על אדם איזה שחוא כתוצאה מביצוע עבירה פלילית על-ידו, שאותו אדם לא ישא

אישית בעונש, ושאיזה שחוא תאגיד יחליט, דמנימוקים אלח או אחרים, לשלם עבורו את

חקנס.

חסיבח לכך חיא ברורח לחלוטין. אם תאגיד ישלם את חקנס שחוטל על אדם כתוצאח

מחליד פלילי, ייווצר למעשח מצב של אי-שוויון בפני חחוק, כאשר חלק מהאזרחים צריך

יהיה לשלם את הקנס מכיסו , וחלק אחר של האזרחים לא ישלם את חקנס מכיסו וגורם אחר

ישלם אותו עבורו. וחצרח חיא בכך שאותו גורם אחר חוא בדרך כלל, אף כי לא תמיד,

מוסד ציבורי שחכנסתו באח מתקציב המדינה או מכיסו של משלם חמסים. כמו חברת החשמל,

במקרים מסויימים, על פי דו"ח מבקר המדינה; או רשויות מקומיות במקרים אחרים.

אין לשום אדם רשות לעבור עבירח פלילית, ואין לשום אדם חרשות לחורות לאדם אחר

לעבור עבירח פלילית ולטעון שחאיש אמנם ביצע עבירית פלילית, אבל חוא ביצע אותח על

פי הרשאתי, למטרח שאני קבעתי שחיא נחוצח, ושבעצם זו איננה עבירח כל כך פלילית

ואני אשלם את חקנס בשבילו.

חתפיסח הזוו לא יכולח לחסתדר עם עקרון השוויון בפני חחוק במדינת ישראל, וחיא

בוודאי לא יכולח לחתיישב עם אלח חתומכים מאד בעקרונות של שוויון בפני חחוק על פי

חוק זכויות חאדם, או על פי חחצעות בנושא חזח. חענישח חפלילית גם מאבדת בדרך זו את

כל תכליחה ואת מטרתה חמרכזית, שהיא יצירת הרתעה.

לאחר שקיימנו דיון בחוק חח בקדנציח חקודמת, חחלטנו לבצע חפרדח; לחניח בינתיים

את חעקרון הכללי, ולעסוק יותר בעבירות תעבורח, שזח חיח חדבר חלוחץ יותר. כאשר

עסקנו בעבירות חתעבורח חחלטנו שחעקרון הזה יחול על עבירות תעבורח. לאחר מכן חיו

פניות, חלק מחן בא מחסקטור חקיבוצי בישראל, חלק מחן בא מחקואורפרטיבים לתחבורח.

כתוצאח מפניות אלח חחלטנו ליצור הסתייגות באשר לעקרון חזח בכל מח שנוגע לעבירות

על י פקודות חתעבורח, ופטרנו בני קיבוצים מחובת תשלום חקנס על עבירות תעבורח, כאר

חקיבוץ חוא שישלם עבורם את חקנסות. וזח בחתאם לתפיסח חברתית לפיח אנחנו רואים את

חתשלום על ידי חקיבוץ כעונש שחוטל אישית על חבר חקיבוץ חמסויים שעבר את חעבירח.

ומאחר וחוא נמצא במסגרת חברתית די סגורח חקיבוץ משלם עבורו את חקנס.

סיבח נוספת לכך חיתח שאותו חבר נותן למעשח את כל משאביו וכוחו לקיבוץ ואין

חוא נמצא במצב השווה למצבו של אדם אחר באשר ליכולתו לשלם את חקנס.

עשינו חקלה מסויימת באשר לחברי קואופרטיבים לתחבורח. לא פטרנו אותם מעבירות

תנועח רציניות חמסכנות חיי אדם, אבל פטרנו אותם בשורח של עבירות אחרות שאנחנו

מכנים בשם עבירות טכניות,

לאחר מכן נדרשח חוועדח מחדש לעקרון חכללי בחוק העונשין, ואת חעקרון חכללי חזח

חיא קיבלה, ולמעשה סיימנו את ההליכים. אחרי פייח של שניים מחברי חוועדח שבקשו

דיון חוזר בנושא זח, חחלטנו לקיימו. והיום עומד על חפרק נושא בני חקיבוצים באשר

לעקרון חכללי של חוק חעונשין.לאחר ששקלתי את הענין ושוחחתי עליו עם חברים, חשתכנעתי שאת העקרון הכללי

שאותו אנחנו רוצים להביא לביטוי בחוק העונשין, דרך החוק הזה, אין מקום להחיל על

בני הקיבוצים. זאת אומרת שיש מקום לפטור את בני הקיבוצים בענין זה, ולא להטיל

עליהם עונש שאינו מתיישב בצורה אמיתית עם אורח חייהם. כן נראה לי שהמטרות של

החוק הכללי, גם כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטתו של היועץ המשטי לממשלה בענין הגשת

כתב אישום נגד הבנקאים, יושגו גם אם הקיבוץ יצטרך לשלם את הקנס עבור חבריו.

אומר מיד שאני בעד הענות לפניות חברי הוועה לפטור את חברי הקיבוצים מהחובה

לשלם את הקנס מכיסם הם, ולהסכים לכך שהקיבוץ ישלם את הקנס שהוטל על חבריו בשל

עבירת תעבורה.

הזמנו לדיון הזה גם את חברת הכנסת עדה סולודר, שבזמנו ייצגה בכשרון רב את

ענין חברי הקיבוץ, כדי שתוכל להתיירוס לענין.

עי סולודר;

אני רוצה להעיר מספר הערות לפרוטוקול. אני שמחה שיושב-ראש הוועדה השתכנע, כי

לפי החוק נותנים חברי הקיבוץ לתאגיד את כל הונם וכוח עבודתם. אני מקבלת את עקרון

החקיקה האומר שאדם שעבר עבירה צריך לשאת בעונש. אני רוצה לצליין שבמסגרת החיים

שלנו בקיבוצים ישנן דרכים להרתיע ולהעניש חבר שעבר עבירה, אם מדובר בעבירות

תנועה כמו מהירות מופרזת או אי חגירת חגורה, מורידים את סכום הקנס הכספי שהוטל

על החבר מהתקציב האישי שלו. כך נוהגים בקיבוצים כבר הרבה שנים.

אם פעם הושבנו שבצורת החיים שלנו יש משום הרתעה, הרי היום אנחנו יודעים שאנחנו

לא חיים בוואקום, ושהשפעות שונות חודרות גם אלינו וגם המשטרה נכנסת אלינו, ואנחנו

ככל בני האדם. לא פעם אנחנו אומרים למשטרה לבוא, ואם החבר אכן פשע הוא צריך לעמוד

למשפט, כמו כל אדם אחר. העקרון מקובל עלינו בהחלטל.

כאשר הוועדה עסקה בנושא הנדון טענו שמבחינה חוקית זה מביא להתנגשות בין שתי

מערכות חוק. לכן הכנסנו את התיקון, ואני מבקשת שהתיקון שהכנסנו אז יתקבל היום.

גי י יסמן;

לאור דברי י ושב-ראש הוועדה רציתי לבקש שתי הבהרות. אם הוועדה תקבל את הסייג

לגבי הקיבוצים, האם הסעיף שבחוק העונשין יהיה הסעיף היחידי, או שאנחנו בכל זאת

חושבים שאת הסעיף הקיים היום בפקודת התעבורה-

היו"ר א' לין;

להשאיר את הסעיף הקיים בפקודת התעבורה, כי הוא נוגע באופן ספציפי בחברי

הקואופרטיבים, ויש שם סעיפים מיוחדים נוספים. אנחנו לא נשנה את זה. אילו רצינו

לשנות את זה היינו צריכים לקיים דיון נוסף בנושא הזה. אין הכוונה למחוק חקיקה

שנעשתה בכנסת הקודמת. אנחנו .פשוט מתקדמים עם החקיקה. הפרדנו את פקודת

התעבורה,וגמרנו עם זה. אנחנו חוזרים עכשיו ללב החוק, לתיקון חוק העונשין. התיקון

שם ישאר כמות שהוא.

גי וייסמן;

בתיקון של פקודת התעבורה אנחנו ניסחנו בצורה אחרת את האחריות הפלילית של בעלי

תפקידים בתאגיד. הייתי מבקשת שגם כאן נשתמש באותו נוסח.

היו"ר א' לין;

בוודאי. זה בהחלט מקובל עלי,ר' מלחי;

הכוונה היא שזה יהיה בדיוק בנוסח שנתקבל בפקודת התעבורה, להוציא את הסייג

לגבי הקואופרטיבים.
עי סולודר
אני רוצה להיות בטוחה שהבינותי נבון את הדברים. אני מבינה שבנוסח של חוק

העונשין יכנס לגבי הקיבוצים סעיף כמו שהיה בבחוק התעבורה.

ר' מלחי;

נכון, וגם ההגנות שישנן בחוק התעבורה.

היו"ר א' לין;

אותו פטור שישנו בפקודת התעבורה יהיה גם בחוק העונשין באשר לבני הקיבוצים. פה

מדובר רק באשר לאותם מנהלים בתאגיד שהם שותפים בביצוע העבירה. אחנו שכללנו את

ההצעה המקורית ונתנו לזה עקרון שגם נותן הגנה מתאימה לאותם מנהלים כאשר העבירה

נעברה שלא בידיעתו, כאשר הוא נקט באמצעים סבירים למנוע ביצוע העבירה וכו'. במקרים

אלה הוא לא יחיה אחראי. הכוונה היא לכך שכשם שגיבשנו את זה בתיקון לפקודת

התעבורה כך זה יהיה גם בתיקון לחוק העונשין.

ר' מלחי;

אני אל כל כך שקטה לגבי השאלה אם חשוני בין מה שיש בפקודת התעבורה לבין מה

שאנחנו קובעים כאן בענין הקואופרטיבים יעמוד בתוקפו ולא יתפרש שהחוק החדש, שהוא

רחב ביותר, בעצם מתקן את מה שנאמר בפקודת התעבורה. לכן הייתי חושבת שטוב, אף

שאולי לא כל כך יפה, להוסיף פה במפורש, שאין בהוראה זו כדי לפגוע בהוראות סעיף

69ג ' לפקודת התעבורה. הדרך הזאת איננה הדרך הנכונה, כי הדרך הנכונה היתה לתקן

עכשיו את הסעיף בפקודת התעבורה, ולכתוב בו רק מה ששונה בו כלפי הסעיף החדש שאנחנו

מקבלים בחוק העונשין. כלומר, במקום לומר "כל האמור בסעיף 69ג'" שיהיה עכשיו בחוק
העונשין, ייאמר
"הוראות סעיף זה וזה בחוק העונשין לא יחולו על תאגיד אלא בשל

עבירות אלו ואלו". אני חושבת שנכון היה לכתוב כאן רק את הדבר שבו שונה ההוראה

כלפי ההוראה הכללית בחוק העונשין.

היו"ר א' לין;

ברגע שהכנסנו בחוק העונשין את הפטור לבני הקיבוצים, וקבענו שהדבר הזה לא יחול

על בני הקיבוצים בחוק העונשין, אני מבין שאין צורך לחזור ולומר את זה גם בפקודת

התעבורה. מה שבן צריך לומר בפקודת התעבורה זה הסייג לגבי הקואופרטיבים. אז אנחנו

יכולים לעשות את השינוי בהתאם.

ר' מלחי;

לתקן את הסעיף בפקודת התעבורה כך שאנחנו נכניס בו רק את הדבר שבו הוא שונה.

זה הדבר שהיינו עושים אילו חוק הענושין היה מתקבל קודם.

היו"ר א' לין;

הפטור לקיבוצים יהיה כללי ומוחלט בחוק העונשין, ומובן שמדובר רק בקנסות. אין

אין הערות נוספות, אנחנו מאשרים את התיקון הזה כפי שסוכם על פי החלטת הוועדה.

הוחלט - לאשר חוק העונשין (תיקון מס' 28), התשמ"ז-1987
יצחק לוי
הייתי רוצה להעלות לרגע את ענין הוכן ההסמכה. החוק הזה נדון בכנסת הקודמת

בקריאה רשונה, והכנסת תחילה עליו את חוק הרציפות. ככל שהזמן עובר הענין נעשה

יותר בעייתי, כי יותר ויותר בתי עסק נפתחים בשבת. אני מאד מבקש מיושב ראש הוועדה

לזרז את הדיון בחוק הזה.
היו"ר א' לין
לשבוע הבא כבר נקבעו שלוש ישיבות של הוועדה. בשבוע שאחריו אני מקווה שנוכל

לדון בחוק ההסמכה.

חבר הכנסת יצקח לוי, התוכל לספר לנו על עבודת ועדת המשנה בראשותך.
יצחק לוי
ועדת המשנה קיימה ישיבה אחת. נוכחתי לדעת שיש הרבה מאד לעות בנדון, כי יש

הרבה בעיות מאד שורשיות שנוגעות למועצת הרבנות הראשית, שהוא כידוע גוף שנמצא מעל

לבתי הדין הרבניים, ואצלו תקועים הרבה מאד דברים. כמו למשל כל נושא הבחינות

לדיינות, שהוא דבר מאד לא מסודר, כי אין מועדים לבחינות, הבדיקות של הבחינות

מתעכבות מאד. האחרונים שנבחנו בחושן משפט נבחנו לפני שנה, ךוטרם קבלו תשובה על

המבחן. ומשום כך גם ועדתך המינויים מתעכבת.

החלטנו להפגש עם הרבנים הראשיים לישראל ולבקש מהם לדאוג לסידור הדברים האלה,

כי אלה דברים מאד מאד בסיסיים.

קבלנו דיווח די מקיף ממנהל בתי הדין על מספר רב של שיפורים שנעשו במערכת.

החלטנו לבדוק אותם. מזכירת הוועדה תתאם סיור בבתי הדין הרבניים.. מנכ"ל משרד

הדתות אגע- שתוך חודש או חודש וחצי לאחר שתתבבר המסגרת התקציבית של השנה הבאה צוות

שלו יעבד תכנית עבודה לבתי הדין. ראינו את הטיוטא. אנחנו נעקוב גם אחרי הדבר הזה.

והיה ונראה שיש צורך תיקוני חקיקה, אנחנו נעשה זאת.

למדנו גם שהדיינים מעדיפים להתגורר בירושלים, ואינם רוצים לעזוב אווזה בגלל

רצונם להמשיך לגור קרוב לישיבות שבהן למדו, ולכן הם נוסעים מירולשים לבאר-שבע,

מירושלים לאשקלון וכו', והדבר הזה גורם לבעיות קשות, כי הם מגיעים באיחור למקום

עבודתם ועוזבים אותו לפני הזמן. יש ללשקול את הענין הזה או בחקיקה או בחקיקת

משנה.

בוועדת המשנה 6 חברים, בישיבה האחת שקיימנו עד כה השתתפו שלושה חברי ועדה.

היו"ר א' לין;

השאלה המרכזית היא איך להביא פתרונות מעשיים לדברים השונים. בכנסת הקודמת

קיימנו מספר ישיבות ארוכות בנושא בתי הדין הרבניים, אני מניח שקבלת את

הפרוטוקולים. היה דיון ממושך, והיו גם הצעות שונות, והתייחסנו גם לדו"ח מבקר

המדי נה בנושא זה.
יצחק לוי
אין ספק שלאחרונה חלו במשרד שינויים רציניים. השר והמנכייל החדש עשו צעדים

וקשובים. כדאי אולי להזכיר כאן עוד כי נשיא בית הדין העליון תיקן תקנות בנושא דן

יחיד, ומועצת הרבנות הראשית לא אישרה אותם. שוב אני מזכיר שיש שם פקק שנצטרך

לנסות לפתוח אותו, כי דברים רבים מתעכבים שם.יש מספר דברים שכדאי לוועדה לטפל בהם, כמו למשל הענין של משמעת פנימית של

דיינים, ענין המגורים של דיינים ועוד מספר נושאים. בינתיים עוד אין מקום לדווח

למליאת הוועדה, כי אנחנו נמצאים עדיין בשלב של גיבוש ובדיקת הדברים.

היו"ר א' לין;

אני מודה לכולכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:25)

קוד המקור של הנתונים