ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 12/11/1991

הצעה לסדר; נוהל הקצאת זכויות לגבי רכוש הנמצא במזרח ירושלים ומקורות המימון לרכישת זכויות אלו, וכן אופן הניהול והחזקתו של הרכוש - בקשה לחוות דעת ממבקרת המדינה - הצבעה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 287

מישיבת וזוועדה לעניני ביקורת המדינה

יום שלישי, הי בכסלו התשנ"ב, 12.11.91. שעה 10.00.
נ כ ה ו
חברי הוועדה: די ליבאי - היו"ר

חי אורון

מי איתן

אי בורג

י י גולדברג

אי גמליאל

אי העצני

רענן כהן

יצחק לוי

די צוקר

חי קופמן

ר' ריבלין

אי שוחט

שי שטרית

די תיכון
מוזמנים
י י הורביץ - מנכייל משרד מבקר המדינה

דייר בי גייסט - משרד מבקר המדינה

אי דויד-זון - משרד מבקר המדינה

יי רוט, מי בס, שי יונס, זי גדיש,

בי ענר, עי גולדווסר, בי צרפתי,

שי הר-גיל, אי לוי - משרד מבקר המדינה

ר' כספי - משרד הכלכלה והתכנון
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
מי כהן
סדר-היום
נוהל הקצאת זכויות על-ידי האפוטרופוס הכללי, האפוטרופוס

לנכסי נפקדים, "הימנותא" והחברה לשיקום ולפיתוח הרובע

היהודי בעיר העתיקה לגבי רכוש הנמצא במזרח ירושלים

ומקורות המימון לרכישת זכויות אלו, וכן אופן הניהול

והחזקתו של הרכוש - בקשה לחוות דעת ממבקרת המדינה -

הצבעה;

הצעה לסדר של חבר-הכנסת שי שטרית.נוהל הקצאת זכויות על-ידי האפוטרופוס הכללי,

האפוטרופוס לנכסי נפקדים, "הימנותא" והחברה לשיקום ולפיתוח

הרובע היהודי בעיר העתיקה לגבי רכוש הנמצא במזרח ירושלים

ומקורות המימון לרכישת זכויות אלו, וכן אופן הניהול

והחזקתו של הרכוש - בקשה לחוות דעת ממבקרת המדינה - הצבעה
היו"ר די ליבאי
אני פותח את ישיבת הוועדה לעני ני ביקורת המדינה. הנושא שעל סדר היום הוא:

נוהל הקצאת זכויות על-ידי האפוטרופוס הכללי, האפוטרופוס לנכסי נפקדים,

"הימנותא" והחברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה לגבי רכוש הנמצא

במזרח ירושלים ומקורות המימון לרכישת זכויות אלו, וכן אופן הניהול והחזקתו של

הרכוש - בקשה לחוות דעת ממבקרת המדינה. הנושא עלה בישיבה קודמת והתקיים דיון.

מבקרת המדינה הביעה את דעתה בעני ן זה שיש בו רגישות רבה, והיא תמלא אחר רצון

הוועדה.

ר' ריבלין;

אני מבקש לצטט בדיוק את מה שמבקרת המדינה אמרה. היא אמרה "רגישות

פוליטית".
היו"ר די ליבאי
מבקרת המדינה אמרה: "אשר לנושא הנדון כאן היום, אין ספק שהוא רווי רגישות

פוליטית, לכן לא איזום הפעם בדיקה מצדי אלא אעשה מה שהוועדה תטיל עלי, ואך ורק

אם הוועדה הזאת תחליט שעלי לעשות זאת". אלה דבריה של כבוד מבקרת המדינה מרים

בן-פורת בישיבה מיום 28.10.91.
המבקרת הוסיפה ואמרה
"לא אבדוק מדיניות, מפני שאינני קובעת מדיניות

ואינני נותנת ציון למדיניות. אני יכולה לבדוק רק מה שמותר לי ומה שהחוק הטיל

עלי, והוא אם הדברים נעשים בצורה חוקית, בדרך של חסכון ויעילות, בדרך של טוהר

מידות וכיוצא באלה". עד כאן דברי המבקרת. .

הדיון התקיים ונוראה לי שהנושא ברור. אני אשתדל להימנע מתוספת הערות. נראה

לי שמה שצריך לעשות על פי סדר היום הוא לגשת להצבעה. אם אין הערות או הצעות

לסדר, ניגש להצבעה. רק אם יש הערות לענין הנוהל, בבקשה.
די תיכון
אני מבקש הערה לפרוצדורה.
היייר די ליבאי
בבקשה. אני רוצה לומר שבישיבה הקודמת שלהת לי פתק והסברת שנבצר ממך

להשתתף בישיבה מפני ששברת את רגלך, וביקשת אז לא לקיים את ההצבעה.
די תיכון
אני עומד לפנות אליך עכשיו באותה בקשה. הקמת ועדת חקירה בעקבות דו"ח

מיוחד - -היו"ר די ליבאי;

לא מדובר על הקמת ועדת חקירה.
די תיכון
אתה הרי מבקש דו"ח מיוחד.

היו"ר די ליבאי;

לא. אני רוצה להבהיר זאת.
די תיכון
ברדיו משדרים מהבוקר את ההודעה הזאת, ואין לי אלא מה שיש לי.
הי וייר די ליבאי
לא שמעתי את ההודעה ברדיו, לא נתתי שום הודעה לרדיו, לא יזמתי שום הודעה.

אני רוצה להבהיר בקיצור רב את ההיבט המשפטי. אני רוצה לומר מהי הבקשה ממבקרת

המדינה, במידה שנפנה. הדיון הוא על פי סעיף 21 לחוק מבקר המדינה. סעיף 21 לחוק

אומר: ייהמבקר חייב בהכנו; חוות דעת בכל ענין שבתחום תפקידיו, אם יתבקש לכך מאת

הכנסת, מאת הוועדה או מאת הממשלה יי.

ובכן הבקשה היא לחוות דעת ממבקרת המדינה בנושא הזה. בשום פנים ואופן לא

מדובר פה בהכנת חוות דעת מיוחדת, שהיא עילה לאהר מכן להקמת ועדת חקירה. אדרבה,

ייתכן שמבחינה משפטית בקשה לחוות דעת איננה מסלול ואינה מעלה את זה על מסלול

של הכנת דו"ח מיוחד שיאפשר מינוי ועדת חקירה.

לכן כרגע לא מדובר על שום מינוי של ועדת חקירה. מדובר רק על דבר אחד.

מפעם לפעם יש הצעות לסדר בעקבות ידיעות - - -
די תיכון
אני חוזר בי מהצעתי ומציע לגשת להצבעה.
הי וייר די ליבאי
אני רק רוצה להבהיר שמכל סיעה יצביעו רק כמספר חבריה בוועדה. כי יש פה

"גיוסיי, ואינני רוצה שיצביעו למעלה מהמספר המותר. לכן לפני ההצבעה נבדוק את

הנוכחות ואת מספר החברים. אחר כך נצביע.

ובכן לאחר בדיקה שעשיתי, הרכב הוועדה הוא: חמישה חברים מהליכוד, חמישה

חברים מהמערך, חבר אחד מהתחיה, אחד מהמפדייל, חבר אחד מש'יס, חבר אחד ממפיים ואחד

מרייץ. סך הכל 15 חברים. מהליכוד נוכחים כאן חמישה חברים: חברי-הכנסת ראובן

ריבלין, דן תיכון, חיים קופמן, יוסי גולדברג ומיכאל איתן. מהמערך נמצאים כאן
חמישה חברים
חברי-הכנסת דוד ליבאי, אברהם בורג, שמעון שטרית, רענן כהן, אברהם

שוחט. כן נמצאים כאן חברי-הכנסת חיים אורון ממפיים, דוד צוקר מרייץ, אליקים

העצני מהתחיה, יצחק לוי מהמפדייל ואריה גמליאל משייס. בסך הכל 15 חברים.עכשיו אני מעמיד להצבעה את ההצעה בדבר בקשה לחוות דעת ממבקרת המדינה באשר

לנוהל הקצאת זכויות על-ידי האפוטרופוס הכללי, האפוטרופוס לנכסי נפקדים,

"הימנותא" וההברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה לגבי רכוש הנמצא

במזרח ירושלים ומקורות המימון לרכישת זכויות אלו, וכן אופן הניהול והחזקתו של

הרכוש.

ה צ ב ע ה

בעד ההצעה בדבר בקשה לחוות דעת ממבקרת המדינה - 7

נגד - 8

ההצעה בדבר בקשה לחוות דעת ממבקרת המדינה לא התקבלה.

היו"ר ד' ליבאי;

תודה רבה. הנושא הזה הסתיים. אני מודה לחברים שבאו להשתתף בהצבעה.

הצעה לסדר
היו"ר ד י ליבאי
חבר-הכנסת שטרית ביקש רשות להצעה לסדר. בבקשה.
שי שטרית
ההצעה שלי לסדר עוסקת בליקויים חמורים בקשר לביצוע תשלומים בענין מה

שנודע בציבור כ"תשדירי המאמץ הלאומי", ובהקשר זה - מכתב שכתב היועץ המשפטי של

רשות השידור, שכביכול אי אפשר לדעת כמה תשדירים שודרו, דבר שהוא בניגוד לאמת,

שכן זמן קצר לאחר שאיימתי בבג"ץ כל הנתונים ניתנו על-ידי אותה רשות השידור

שהיועץ המשפטי כתב שאין לה הנתונים. החשב הכללי הבטיח לא לשלם את התשלומים

האלה, ואחר כך כן שילם אותם. הוא טען שבעקבות המכתב של הי ועץ המשפטי של רשות

השידור הוא הסתפק בהצהרה של "דחף", שהיא עצמה צריכה לקבל את התשלומים.

ובפן יש פה סידרה של ליקויים שקשורים בביצוע תשלומים בניגוד לדין, ובסיוע

- אינני יודע אם זה בשוגג או במזיד, אינני מוציא מכלל אפשרות שזה במזיד - של

יועץ משפטי של רשות ממלכתית, שאינו יכול לשמש כשותף, אולי, לאיזו מערכת

מתוחכמת איך בכל זאת לקבל את הכסף.

כבר- כמעט שנה אני מנסה לטפל בנושא, וככל שאני עוסק בו מתגלה לי שהליקויים

הרבה יותר חמורים מאשר חשבתי. אי לכך נראה לי שיש מקום שהנושא הזה יידון

בוועדה הזאת.
היו"ר ד' ליבאי
אני מודה לחבר-הכנסת שמעון שטרית.
די תיכון
לא הבינותי מה הנושא.היו"ר ד' ליבאי;

יש לי בקשה אליך, חבר-הכנסת שטרית. העלית כאן טענות מסו י ימות. לפני

שנחליט אם לקיים את הבירור או לא, אני מבקש ממך שתעלה את הדברים על הכתב.

ייתכן שאעביר אותם לראש הרשות לתגובה ראשונית, ועם קבלת התגובה הראשונית

אחליט, תוך התייעצות אתך, אם יש מקום לקיים את הדיון בפורום של מליאת חברי

הוועדה.

אני מודה לך שהעלית את הנושא, ואמתין לפניה בכתב כדי לקבל תגובה ראשונית

ולראות במה דברים אמורים.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה נסתיימה בשעה 10.25).

קוד המקור של הנתונים