ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 04/12/1990

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח 39 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 178

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי. י"ז בכסלו התשנ"א (4 בדצמבר 1990). שעה 14:00
נכחו: חברי הועדה
ד' ליבאי - יו"ר

ר' ריבלין
מוזמנים
מבקרת המדינה מ' בן-פורת

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

צ' אלון

מ' בס

א' דוידזון - " " "

ש' לביא - " " "

ע' ברלינסקי - משרד הכלכלה והתכנון

מזכיר הועדה; ב' פרידנר
קצרנית
א' אשמן
סדר היום
סיכומיה והצעותיה של הועדה לעניני בקורת המדינה לדו"ח 39 של מבקר המדינהסיכומיה והצעותיה של הועדה לעניני בקורת המדינה לדו"ח 39 של מבקר המדינה
היו"ר ד' ליבאי
שלום לכולם. אני פותח את ישיבת הועדה לעניני בקורת המדינה. על סדר היום

דיון בטיוטות הסיכומים וההצעות לדו"ח 39, שהועדה עומדת להגישם למליאת הכנסת.

הטיוטה נמסרה לכל חברי הועדה וכן הועברה למבקרת המדינה ולמר עוזי ברלינסקי

ממשרד הכלכלה והתכנון.

נעבור ונראה אם יש הערות לטיוטה, נשמע את ההערות ונחליט. ביקשתי מחברי

הכנסת להעביר לי הערותיהם עד ליום אתמול, ולא קיבלתי אף הערה. לא היו הערות.

נדון בהערות שיושמעו במהלך הישיבה. אולי כדאי ללכת לפי סדר דפי הטיוטה.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
יש דפים שלהם אין לי הערות, אולי אפשר לאשר אותם תהילה.
היו"ר ד' ליבאי
בוודאי.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
אין הערות לסיכומים בענין משרד הבטחון - מעמוד 25.
היו"ר די ליבאי
מר ברלינסקי, האם לך יש הערות?

ע' ברלינסקי;

אין.
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מאשרת את הטיוטה בענין משרד הבטחון בעמודים 25, 26, 27.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
משרד הבינוי והשיבון, מעמוד 28, אין הערות.

היו"ר ד' ליבאי;

משרד הבינוי והשיכון, הפרק על סקר הקרקעות, עמודים 28, 29, 30.

מר ברלינסקי, יש לך הערות?
ע' ברלינסקי
אין הערות.
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מאשרת את הטיוטה בענין משרד הבינוי והשיכון, הפרק על סקר הקרקעות,

בעמודים 28, 29, 30.עכשיו נלך לפי סדר הדפים בטיוטה. אם יש למבקרת המדינה טיוטת הערות שאפשר

להניח אותה גם לפני, אוכל לעקוב אחרי ההצעות.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
בבקשה. ההערות שלנו הן על גבי הטיוטה של הועדה.
היו"ר ד' ליבאי
משרד האוצר, פיקוח על קרנות להשקעה משותפת בנאמנות.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
הערה לסעיף 2.1. אני מציעה שאחרי המלים שבאות אחרי שלוש המלים הראשונות
"הועדה התרשמה כי", יבואו המלים
"המלצותיהן של ועדות בדיקה וחקירה שהוקמו

לענין זה טרם יושמו. עדיין קיימים ניגודי ענינים וחסרות חוליות במערך הפיקוח

והבקרה על קרנות נאמנות ופעולותיהן בשוק ההון ובבורסה לניירות ערך."

החלק השני של הסעיף הוא כמו שהיה, ההצעה לשינוי בהתחלה היא מפני שיש כבר

המלצות של ועדות.
היו"ר ד' ליבאי
עיינתי והבינותי. אני מקבל את ההצעה של מבקרת המדינה. מר ברלינטקי, יש לך

הערות לסעיף 2.1 או לתיקון שהציעה מבקרת המדינה?
ע' ברלינסקי
לא.
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מחליטה בסעיף 2.1 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
אני מבקשת להצביע על שגיאת דפוס. בסעיף 1.4 בשורה הראשונה צריך להיות

"אינן" ולא "אינם".
היו"ר ד' ליבאי
יתוקן.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
בסעיף 2.4, מהשורה השלישית צריך להיות "אולם על הרשויות המוסמכות לפעול

ליצירת חומת הפרדה אשר תגן על המשקיעים בקרנות ותימנע מתן ייעוץ מוטה לטובת

הבנקים, וכן תימנע פעולות העומדות בניגוד לטובתם של המשקיעים בקרנות".
היו"ר ד' ליבאי
אין הערות נוספות לסעיף.

הועדה מחליטה בסעיף 2.4 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מהליטה בסעיף 3.1 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.

הועדה מאשרת את הטיוטה בענין משרד הבריאות, התפרצות מחלת שיתוק הילדים

(פוליו), בתיקונים שהתקבלו.

אני חותם על הנוסח המתוקן שאושר ונותן אותו למזכיר הועדה.

אנחנו עוברים לעמוד 14, משרד האנרגיה והתשתית - הפיקוח על שיווק גז

לציבור.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
יש טעות בסעיף סעיף 1.2, בשורה שלפני האחרונה. צריך להיות "רכיבים רבים

של "קוסט-פלוס" ולא "קוספט-פלוס".
היו"ר ד' ליבאי
הטעות תתוקן.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

בעמוד 16, תיקונים קטנים בסעיף 2.3: "הועדה קובעת כי השתת מחיר הגז לצרכן

על נתוני החברה המובילה בשוק, עיוותה את תחשיבי עלויות הגז".
היו"ר ד' ליבאי
התיקון מתקבל.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
תיקון לסעיף 2.5: "הועדה סבורה כי על מכון התקנים הישראלי לפעול לזירוז

הכנתו של תקן רשמי לגפ"מ..."
היו"ר ד' ליבאי
התיקון מתקבל. תודה רבה.
ע' ברלינסקי
תיקון קטן לסעיף 3 - החלטות. במקום "משרד האנרגיה" צריך לבוא שמו הרשמי
של המשרד
"משרד האנרגיה והתשתית".

לפי כללי התעתיק העברי, צריך לכתוב ריפורמה - ביוד.
היו"ר ד' ליבאי
הוספתי יוד, שתי הצעותיו של מר ברנליסקי התקבלו. תודה רבה.

הועדה מאשרת את הטיוטה בענין משרד האנרגיה והתשתית - הפיקוח על

שיווק גז לציבור, בתיקונים שהתקבלואני מוסר את הנוסח המתוקן, בחתימתי, למזכיר הועדה.

אנחנו עוברים למשרד המשטרה - בית סוהר באר-שבע. עמוד 17.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
אין הערות.
היו"ר ד' ליבאי
רשמתי בסעיף 3.6, בעזרתו של מזכיר הועדה ובשיתוף פעולה מלא אתו, את
הדברים הבאים
"הכנסת מתרשמת שלאחרונה יש ירידה ברמת המתח והאלימות בבית-הסוהר

בבאר-שבע, למרות התנאים הקשים ביותר שם, ומחזקת את ידיהם של הנציב, שאול לוי,

מפקדי בית-הסוהר והסוחרים העושים במלאכה הקשה".

זה לא סעיף שיגרתי, אבל הרגשתי צורך לכתוב זאת לאחר ששמתי לב עד כמה דעתם

נתונה בזמן האחרון לבית הסוהר בבאר-שבע. אם זה מקובל - - -
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
סמכנו את ידינו.
היו"ר ד' ליבאי
תודה.

הערה לסעיף 2.5, בעמוד 19. אני מבקש להזכיר שמדובר במידגם. לא חיתה

בדיקה של כל האסירים אלא מידגם בלבד.

היו"ר ד' ליבאי;

אין לפני כרגע נוסח הדו"ח והפרוטוקולים של הועדה. בהנחה שאתה צודק, נתקן
ונכתוב
"לפיהן נמצאו במידגם שנבדק בכלא רק 7 אסירים נקיים מסמים".
מ' בס
ראוי לבדוק את הדבר. נדמה לי שהתייחסנו לנושא באופן כולל ודיברנו על

שבעה נקיים.
היו"ר ד' ליבאי
זה ייבדק מייד על ידי משרד מבקר המדינה.
ע' ברלינסקי
הערה שניה לסעיף 3.4, בעמוד 21. עלולה להווצר בעיה אם אסיר אינו רוצה

שיעבירו אותו לבית סוהר אחר, הוא רוצה בכל זאת להשאר באותו בית-סוהר, קרוב

למשפחתו.
היו"ר ד' ליבאי
יש אפשרות להעבירו, לא חובה. הניסוח הוא זהיר. אם אסיר מבקש, לא בעל

כורחו.אנחנו ממתינים לבדיקה בענין סעיף 2.3 בנושא המשטרה.

אנחנו יכולים בינתיים להתקדם. מערך התביעות של משטרת ישראל - עמוד 22.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
סעיף 2.5 נשאר כמו שהוא, אנחנו רק מציעים תוספת לאור ההתפתחויות:

"בינתיים ניתנו הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, והוחל במיון התיקים לצורך איתור

תיקים שניתן לסגור מהטעמים שצוינו לעיל."
היו"ר ד' ליבאי
אנחנו מקבלים את התוספת, שהיא רק הוגנת ועושה את הדברים נכונים לשעה זו.

הועדה מקבלת את התוספת לסעיף 2.5.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
לסעיף 3.3 מוצע הניסוח הבא: "על שר המשטרה לדווח לועדה כמה מבין תיקי

חקירה שהועברו ללשכות התביעה של שמטרת-ישראל המתינו בלשכות לטיפול התובעים

בחודש ינואר 1991, בין אם הטיפול נועד להגשת כתב אישום, או להורות על השלמת

חקירה או לסגירת התיק".
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מחליטה בסעיף 3.3 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה
מ' בס
בהחלטות, בסעיף 3.1 נאמר "הכנסת מבקשת מהיועץ המשפטי לממשלה לגבש בהקדם

את דעתו על הצעת המשטרה לסגור תיקי חקירה ישנים..." יש להניח שכבר גיבש דעתו.
היו"ר ד' ליבאי
הנוסח של סעיף 3.1 יהיה: "הכנסת מבקשת מהיועץ המשפטי לממשלה לדווח לה

ולמבקר המדינה על תוצאות מיון התיקים בקשר למגמה לסגור תיקים ישנים, תיקים

שענינם עבירות קלות או עבירות שאין בהן ענין לציבור".

הועדה מאשרת את הטיוטה בענין מערך התביעות של משטרת ישראל

בתיקונים שהתקבלו.
ב' פרידנר
לענין סעיף 2.5 בעמוד 19, הבדיקות לגילוי שימוש בסמים. אני קורא

מפרוטוקול של ישיבת הועדה. מר יאיר הורביץ שאל: האם יש שם נקיים מסמים? רב-
גונדר לוי שאול אמר
אין, משום שלא מצאנו נקיים מסמים..... ניסינו לבדוק בכלא

באר-שבע, בדקתי את האוכלוסיה. אנחנו בודקים לא רק על סמך הצהרות אלא על סמך

בדיקות שתן, ולא על סמך בדיקה אחת אלא על סמך שלוש-ארבע בדיקות. בכל הבדיקות

מצאנו שבעה נקיים מסם.
היו"ר ד' ליבאי
זה לא מידגם. אם כך, הנוסח של סעיף 2.5 הוא נכון. אני מודה למר ברלינסקי

על תשומת הלב, אבל לפי בדיקת הפרוטוקול מסתבר שהנוסח מדוייק.
ע' ברלינסקי
ההערה שלי באה בעקבות הערה של המשטרה עצמה. הם טוענים שמעולם לא בדקו את

כלל האוכלוסיה, וגם אם ניתנו כאן נתונים אלה מבוססים על בדיקה כלשהי. יכול

להיות שיש כאן הטעיה, ומצאתי לנכון להזהיר מפניה.
היו"ר ד' ליבאי
ליתר זהירות, נוסיף שתי מילים. נוסח הסעיף 2.5 יהיה: "הועדה שמעה בדאגה

על תוצאות בדיקות לגילוי שימוש בסמים שנערכו בכלא, לפיהן נמצאו בבדיקות רק 7

אסירים נקיים מסמים".

אני מודה שוב למר עוזי ברלינסקי על הערתו.

הועדה מאשרת את הטיוטה בענין משרד המשטרה, בית-סוהר באר-שבע, עם

התיקון בסעיף 2.5.

לפרק על משרד הבטחון לא היו הערות, אישרנו אותו.

בעמוד 26 נפלו כמה שגיאות. בסעיף 2.4, בשורה שלישית מלמעלה צריך להיות

"תביא בעתיד", ולא "יביא" כי מדובר על הימנעות. ובסוף הסעיף צריך להיות "לגיל

גיוס".

בסעיף 2.7 - נפלא שגיאה במילה "הנושא".

בעמוד 27, בסעיף 3.3, בשורה שלישית - "בניסן".
היו"ר ד' ליבאי
תודה. ההערות נרשמו והתיקונים ייעשו.

משרד הבינוי והשיכון, סקר הקרקעות - כבר אישרנו.
ע' ברלינסקי
הערה לסעיף 1.4 בעמוד 28. אני רוצה להפנות את תשומת לב הועדה שיש מצבים

שהתכ"ם כן מאשר הוצאת עבודות ללא מכרז.
מ' בס
כאן מדובר על עבודה מסוימת.
ע' ברלינסקי
ביקשתי רק לבדוק אם לא נפלה כאן טעות.
היו"ר ד' ליבאי
אנחנו עוברים לעמוד 31. הכותרת תהיה "החכרת בתים צמודי קרקע על ידי

עמידר".
מבקרת המדינה מי בן-פורת
לסעיף 2.1, בעמוד 32, אני מציעה את הנוסח כלהלן: "הועדה סבורה שהתנאים

והמחירים הנוחים שהוענקו במספר מקרים לדיירים שחכרו את הדירות בהן התגוררו

בשכירות, הביאו להפקת רווחים מיידים של עשרות אלפי שקלים לחוכרים על ידי העברת

הזכויות בנכס לאיורים".

אני מציעה את התיקון כי לא עמידר היא הקובעת את התנאים, הקובעים הם משרד

השיכון ומינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מחליטה בסעיף 2.1 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
בסעיף 3.2 אני מציע למחוק את המלים "על הנהלת עמידר" ולכתוב: "על המשרד

ועל מי נהל מקרקעי ישראל לגבש כללים מנחים ונהלים - באשר למחירים שבהם תעביר

עמידר את הזכויות בנכסים לידי דיירים - הקובעים יחס סביר בין המחיר הנדרש מן

הדיירים עבור הנכסים לבין ערכם בשוק החופשי."
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מחליטה בסעיף 3.2 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
אותו תיקון מוצע גם לסעיף 3.4: "על משרד הבינוי והשיכון, מינהל מקרקעי

ישראל וחברת עמידר..." בהמשך אין שינוי.
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מחליטה בסעיף 3.4 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.
ע' ברלינסקי
שתי הערות טכניות לעמוד 31. אני מציע בכותרת שבראש העמוד לכתוב: עמידר

- החכרת בתים צמודי קרקע. כדי שיהיה ברור במי מדובר. בדרך כלל נהגנו לכתוב

כך.

בקטע הראשון, במקום "משרד השיכון", צריך לכתוב "משרד הבינוי והשיכון", זה

השם הרשמי של המשרד.
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מאשרת את הטיוטה בענין עמידר, ההכרת בתים צמודי קרקע,

בתיקונים שנתקבלו.אנחנו עוברים לעמוד 34 - מינויים פוליטיים.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
בסעיף 1.1 בשורה שניה, במקום "התייחסות מפורטת לכל אחד מן המינויים",
אנחנו מציעים לכתוב
"התיחסות מפורטת למינויים". בשורה רביעית - למחוק את

המילין "כל". וכן להשמיט את המלים האחרונות "בלא מכרז או במכרז לא תקין".
היו"ר ד' ליבאי
הועדה מחליטה בסעיף 1.1 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
בסעיף 1.2 אני משאירה לשיקול דעתו של יושב ראש הועדה אם להשמיט את הפסוק

השני, להעמיד נקודה אחרי "עבירה גוררת עבירה".
היו"ר ד' ליבאי
אני סבור שהנוסח הכללי בתהילת הסעיף הוא חזק יותר, דווקא מפני שאיננו

מפרט איך נעשים הדברים. נמחק את ארבע השורות האחרונות בסעיף 1.2.

הועדה מחליטה בסעיף 1.2 לקבל את התיקון שהציעה מבקרת המדינה.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
בעמוד 35, סעיף 1.5 בשורה השניה, במקום המלים "אינן מסוגלות לעמוד" אני
מציעה לכתוב
"לא עמדו". ובשורה השלישית במקום המלים "ולמלא את תפקידם
במניעת", אני מציעה
"ולא מנעו".
היו"ר ד' ליבאי
אני קורא את הסעיף בנוסח המתוקן: "הועדה קובעת כי רשות החברות הממשלתיות

ונציבות שירות המדינה לא עמדו בפרץ המינויים הפוליטיים ולא מנעו העדפות ומשוא

פנים במינויים פוליטיים של עובדים בשירות הציבורי והחברות הממשלתיות".

הועדה מחליטה בסעיף 1.5 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.
ב' פרידנר
הכותרת של סעיף 3 בעמוד 35 היא "מסקנות". זו טעות. צריך להיות:

"החלטות".
היו"ר ד' ליבאי
מקובל.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
בעמוד 35, סעיף 3.1, בסיפה של הסעיף, אחרי המלים "התש"ן-1990" אני מציעה
לכתוב
"הכנסת מבקשת ממבקרת המדינה לנהל מעקב אחר פעילות הגופים המבוקרים

ביישום חוק זה". נקודה. אני מציעה להשמיט את המלים "ולדווח על כך לועדה

לעניני בקורת המדינה".במקום סעיף 3.2 מוצע שייאמר ''הכנסת רשמה לפניה את הודעת משרד מבקר המדינה

כי מבקרת המדינה מקיימת מעקב בנושא המינויים הפוליטיים". בעצם מיוזמתי אני

מקיימת מעקב.
היו"ר ד' ליבאי
נכון שיש כאן כפילות. הסיפה של סעיף 3.1 תהיה: הכנסת מבקשת ממבקרת המדינה

לנהל מעקב אחר פעילות הגופים המבוקרים ביישום חוק זה".

ובמקום סעיף 3.2 יבוא: "הכנסת רושמת לפניה את הודעת מבקרת המדינה,

שנמסרה לועדה לעניני בקורת המדינה, כי היא מקיימת מעקב בנושא המינויים

הפוליטיים". השאלה היא אם לוותר על ענין הדיווח.

לפי דעתי, יש חשיבות רבה לבקשה של הכנסת ממבקרת המדינה לדווח על מימצאיה

בנושא המינויים הפוליטיים. בנושא זה נכנסת מבקרת המדינה לשדה מוקשים משום

שהיעד הוא אישים פוליטיים שעושים את המינויים. אם הכנסת אומרת רק שהיא רושמת

לפניה את הודעת מבקרת המדינה שהיא מקיימת מעקב, מנקודת מבט פוליטית זה חלש.

רשמנו לפנינו... אני לא רוצה להסתפק בזה. אני רוצה לומר שאנחנו מצפים

לדיווח. אני לא אומר מתי ואיך.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
יותר לי להזכיר שבסעיף 3.1 כתוב: "הכנסת מבקשת ממבקרת המדינה לנהל

מעקב..." ואת זה לא ביקשתי למחוק.
היו"ר ד' ליבאי
אני חושב שאם הכנסת מבקשת ממבקרת המדינה לדווח, והיא לא אומרת לה לא מתי

ולא איך, משמע שהכנסת מעונינת בדיווח. אם יבואו יום אחד ויגידו: מה עושה

המבקרת, למה היא כותבת לנו ולמה היא מתערבת... אני יודע מה יהיה בנושא הזה,

שהוא נושא רגיש.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
מעקב מתפרסם. בכל דוח ודוח יש חלק של דוחות חדשים וחלק מעקבים.
היו"ר ד' ליבאי
ואם נאמר שהכנסת מבקשת מעקב?
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
באופן כוללני? אם יהיה מקרה מסוים, מצב מסוים, וירצו לשאול מה עשיתם עד

עכשיו, ניחא. כמובן שלו עדה מותר לבקש דיווח, זה כתוב באחד הסעיפים.
היו"ר ד' ליבאי
אני לא מדבר על סמכות הועדה לענין זה. זו החלטה של מליאת הכנסת. אנחנו

צריכים לשקול את ההיבט הציבורי. זו לא דרישה לפי סעיף 21. דרישה לפי סעיף 21

היא ענין לועדה. כאן אני מדבר על האקט הפוליטי. את המסקנות האלה מאשרת מליאת

הכנסת. אם לא מבקשים דיווח אולי אנחנו מפסידים משהו. המליאה מבקשת ממבקרת

המדינה לנהל מעקב אחר פעילות הגופים המבוקרים, המליאה רושמת לפניה כי המבקרת

הודיעה שהיא מקיימת מעקב. אני חושב שהבקשה לקבל את המימצאים מוסיפה.

חבר-הכנסת ריבלין, אני שמח שנכנסת.
ר' ריבלין
אני מתנצל. אני נמצא בפגישה עם חברי הפרלמנט האירופי ולכן לא יכולתי לבוא

לישיבה. אני חושב שזו אחת הישיבות החשובות ביותר. יש לי גם כמה הערות, אמציא

אותן ליושב ראש בסוף השבוע.
היו"ר ד' ליבאי
סיכמנו כמעט הכל. שמענו הערות מבקרת המדינה, ועד עכשיו קיבלנו את כולן.

אנחנו עומדים בסוף נושא המינויים הפוליטיים. השאלה שנותרה היא אם לבקש ממבקרת

המדינה לדווח לכנסת על מימצאיה, לאו דווקא לועדה לבקורת המדינה, או שדי לומר

שהמבקרת בודקת ואם יהיה לה מה לדווח - היא תדווח.
ר' ריבלין
אילו הייתי מבקר, אולי הייתי קצת נעלב אילו התבקשתי לדווח,
היו"ר ד' ליבאי
תודה רבה. נתת לי תשובה. אנחנו מקבלים את נוכחותך בשמחה ואת העדרך בצער.

הועדה מחליטה בסעיפים 3.1 ו-3.2 לקבל את הנוסח שהציעה מבקרת המדינה.
ע' ברלינסקי
כמה הערות קטנות לפרק זה. הערה לשורות האחרונות בפתיח בעמוד 34. לרשות

החברות הממשלתיות אין יושב ראש, בוודאי שלמשרד הבינוי והשיכון אין יושב ראש.

צריך לתקן.
היו"ר ד' ליבאי
נדמה לי שגם עמידר אין יושב ראש, יש יושב ראש לדירקטוריון.

צריך לתקן פיסקה שניה בפתיח בעמוד 34, כדי שיופיעו התארים הנכונים של

נושאי המשרה.

הועדה מטילה על מזכיר הועדה לתקן את כינויי התפקיד והתואר של האנשים

שהופיעו לפני הועדה.
ע' ברלינסקי
שאלה לסעיף 1.5. אם אומרים קטגורית שרשות החברות הממשלתיות ונציבות

שירות המדינה לא עמדו בפרץ, השאלה היא אם ראינו את המקומות שבהם יכלו לעמוד

בפרץ או היו אמורות לעמוד ולא עשו זאת, או שזו אמירה כללית.
היו"ר ד' ליבאי
זאת אמירת כללית. יכול להיות שאין להן סמכויות ולא עמדו בפרץ בגלל העדר

סמכויות.
ע' ברלינסקי
אם אין לאדם סמכויות והוא לא צריך לעשות דבר מה, קשה לבקר אותו. יכול

להיות שצריך לבקש להעניק להם סמכויות כדי שיוכלו לעמוד בפרץ.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
הם לא עמדו בפרץ. אינני אומרת שהם שעשו את המינויים הפוליטיים.
ע' ברלינסקי
שאלה אם הם צריכים היו לעמוד, אם זה מתוקף הגדרתם שבמקרים קונקרטיים

צריכים היו אכן לעשות זאת. אם כן, צריך להראות היכן וצריך לקבל החלטה, או שזה

דבר כוללני.
מ בס
המסקנות של הועדה הן כוללניות, אבל הן מתבססות על דברים מאד קונקרטיים

ומפורטים בדוח ובדיונים שהיו כאן.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
אני שלמה עם הנוסח כפי שהוא כתוב.
היו"ר ד' ליבאי
אני מעדיף את הנוסח "לא עמדו" על הנוסח "אינן מסוגלות לעמוד". אני לא

יכול לומר שהן לא מסוגלות לעמוד. אני יכול לומר מה היה בעבר. היה ויש שטף של

מינויים פוליטיים, ורשות החבורות הממשלתיות ונציבות שירות המדינה לא עמדו נגד

זה. מר ברלינסקי העלה את השאלה אם הן מסוגלות, אם יש להן כוחות. אבל לא זו

השאלה שאנחנו כאן שואלים. אנחנו אומרים שהן לא עמדו בפרץ. ישנו חוק, אנחנו

מבקשים עכשיו מעקב אחר יישום החוק. אני שלם עם הנוסח, אינני רואה כאן בעיה.

אני מודה למר ברלינסקי על הערתו. ההערה נרשמה.

הועדה מאשרת את הטיוטה בענין המינויים הפוליטיים בתיקונים שהתקבלו,

בכפוף לכך שמזכיר הועדה ינסח מחדש פיסקה שניה.

אני מודה מקרב לב למבקרת המדינה ולצוות שלה על העזרה. אני מודה למר עוזי

ברלינסקי על עזרתו. הדוח בנוסח שאושר יונח על שולחן הכנסת.

לדיונים במליאת הכנסת על סיכומים והמלצות של הועדה נהגנו להזמין את מבקרת

המדינה. נדמה לי שבפעם שעברה קרתה תקלה, נקבע דיון ולא הודיעו מבעוד מועד

למבקרת המדינה. כאשר יונחו הסיכומים על שולחן הכנסת, אני מבקש שמזכירות הועדה

תדאג שמועד הדיון במליאה יודע מיד למבקרת המדינה. אני אינני שולט בסדר היום של

הכנסת, הוא בידיו של יושב ראש הכנסת. אבל אני מבקש להזכיר לי את הענין כדי

שאוכל לגשת ליושב ראש הכנסת ולבקש שמועד הדיון יהיה כזה שמבקרת המדינה תוכל

להיות נוכחת. הדבר חשוב כי זו גם הזדמנות לחברי הכנסת לדבר אל בקורת המדינה.

עד כאן. לא נשאר לי אלא להודות שוב לכולם. הישיבה נעולה.

מבקרת המדינה מ' בן-פורת;

תודה ליושב ראש. אני בטוחה שלא התכוונת להעליב אותי.

(הישיבה ננעלה בשעה 15:00)

קוד המקור של הנתונים