ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 09/05/1990

נוהל רכישת הזכויות בבניין סנט ג'ון ברובע הנוצרי בירושלים (הצעה לסדר של חבר-הכנסת ת. אורון. א בורג וד. ליבאי); שונות

פרוטוקול

 
נוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 118

מישיבת הוועדה לעניני ביקורת המדינה

'8 ם /בי גני- , י יי ד בךי?ייר הי:ע1"ך , 90 ..9.5,. !י1יויי 0י^.09-

נ כ ח ו ^

ח.בו י הי וגבדה? ד. לי י בא י - ה י ו " ר

י! . ^' ו ר ו ן

!;. ביךג;

י , 1נ י כ י

י;. הגיוני י

רענן -"ה;

ר . ר י ב לי ?- ?

ד. וייכיך

נ/{ ~2/גיםי. .kשילה - יניי;יייל? 5!י. ו""לי ביע-דד נ/בקד הבזדינה

_^ ש" ל'ביי-? - !1י7ררנ ינכיר-ך לי.~!-.קךי: ה"לזדינה

ב. גב ב. ר - ג-,שרד ג?^קר המדינה

ה. איי י לבד - .ל}שרד ^'ג?]'- ה^'דינה

יי הירש - כ/שד7 םבקר ה^?/דיי.ה

ע" אינ;?ר - ב?נכ"לי t1cw3ה,כי-י1י ןהי11יו;רי

7 . !.? 1 ר ל-1- -- י:{ נ ~ יי קי נ///- רד הד ת ו r.

^..: .יונס - הת3י11: חכלילי, יל{[נ!רד רליי2-יר

א. //יד ~ םנכ"ל הקרן הקיימת לי^ןר??ל

ש. אריא!; ~ י י "ר ה י ג? ב י וגא ו ס ך: י י וו1זו.~ר'אי"

הקרי ה7, י י ג;ה ר י !ן1ראל

א. הללי - בן נ הל א1;ף בןקרקקכיי , הקרי הקי י^:?ח-

לישראל, ה י ג? נ י תא

צ:. רירי - הירגיץ המשפטית של נ-שרד הי". י בי י י השי פרו

י. פתל - ם נהל אהף פר ו הרמות, משרד הייני י י השי כ וי

י. שוורץ - בינהל איהף זןיכלוק, מ[!1רד הבי בו י והשיכון

ד . אר י א ל - אח רא י ייר הת ק?1 י 1 י ם, משר-ד הי י י ו י

והש י ב ו ו

ד, בן-י- ה ר דה " חשב מו!1רד הביני י והוייי-ברך

א- ספרן - ק!?ן הממונה לבל התקציבים, משרד האויבר

א" הבאי - םהי התשב הכללי, משרד האלצר

ד. בר3מן - י ו "ר הדירקטוריון של תברר. פר7רת

מ" בר-י וסף - מנכ"ל פר!ו ת

א. ס י מן-ט י ב - משבה למנב"ל פר1יו!

ר , דברה - י ר ו1ץ ראש לב י ר י י וז י ר וי^יל י ם
רע;םה.
מ" כהן

סז ר-הי ום5 נוהל רכישת ה1כויות בבני י סנט היוו ברו ביו ה .י. ו צר י בירושלים

(הצעה לסדר של חברי הכנלות ח. אורין ^ א. בורר רד, ליבאיי.שונות

הי ( . 7 J"ל י-ב.;'.'- י

;^xי n-TiDאונ -שי-1:י1htdi in לעני ני ביקורת הגודינה, הר-אשיגה בבו.0 1ה,
וםקז-ם
י;תפם 1:1:רכה. נ2:1יר ^-מבקו-ת הני?3ייר1 ליהשרנינף ביי,!!- בה 7ר , שסן ריא נגיייאת

1.ש ;י י ת 1 נ נ ר.-'.ך י נ ה 1: י פ ן ו אגן .- ר ו: י." י? 7 י ר ב. ק ן- ך ב י

^ש1.וט: ה1:;י; תניח נ-^נקרת הב;-ד- נה את הדל"יז .מיס' 0^-^ י1!יי .:!1.י-;ר- היןדינה לבל-

שוליתן הגננםונ. א נח ג. ו נקביי את ה-י-י"ת ביום שיי 1.1:ה.י-יח, ג:יו1ייג;ה שתיזקיי" ט:ם

םג.7,ך-ח. המרי נד. , jhd^נונתיל לד'-ך 1:ו כבר ביום ש7יי'.;.י וביום הב-יגי. ר'ג-די

j1.'י!'7 .njin';הד י 1 ,י r 1 1f ^ a2. 40 n " -- T2.יגל קל י פית הטילי ה.. אלא niu?:. ~':!ja.3ujהקליי'ה
לה--ות ט
י:!נן בי-ום שלישי בבוקר" ביי1יום כף הפרק על קליפגך הלכליה --יז-ךך ביוה

יביט; י בבל קר. ביום שלישי נדון בסרק על תאינות הדרכים. ^י'^ב הכבי^יים וכילצ-א

באלה. לאתר- שהזו"ת -היה כבר בידי כל חברי הכו.7.?יי י--דון ,; ?':ס תר^י,. רדי בלזדי-י

הז-יון או בהגבלאוי המכינות; לתקד1ב)ונ דיון בנביאים מי^ו י י.יי ים " twvmkלע'ג-וויי י.?ה סכ-ל-ידו:

חברי הו1ננדו-., אבל הם יוכלו להתייוזק לשיי-/לה רק לאחר שד; "ה ג^ל' י 40 י ו?י ר

בידיהם, " xi\\Cיי!' י ו נח על 5נ'ולחו הכנסת.

^. 1.1 ר ה ^

י\1ני ,1,7/2 n" iTDLU }i^i הבא והדיונים ינלי ו לא י0יו?ו י:?ת ר"דלנת יל?כב?ר וכג:/ה

הצגנו ת ;יע1דר ג^הוגנל'ו םנל-ידי חברים בית ו ץ 7יצ-\נ\.?\-\ד הדר "ח וכילד ליל? בדרבי- יי? נ י

י3ול להנניר ננל דברים ע1;?וי העליתי ילודי יי לא ה-קעני לדיון בהם, למרות החלפירי

הו וגברה לדון בהבי.

ה י ו יי ך ז . ל ^ בא י ^

יש לי- בקשו; לחברי הוועדה. אני ער להציגה !?הו1: או עיתים, 1?בל ייר3כי

שנשכחו גיב)ני דברים miהונחו בצ;ד " אודה לוזברי הו ולבדר 2?ם יקנבירו לי בכתב

את ההצגנ 1 ונ - 1 ?י 1 oi ^ ;iiiiuע- הם רוצים לה!? י י1-, כד - שא ו כל להב י א א ו ה.ו בחשב ו ן

בונכנון לוח הישיבות של הו ולבדה.

נוהל רכישת הזכויות בבנין סנט ג'ון ברובע הנוצרי בירושלים

(הצעה לסדר של חבר-הכנסת ת. אורון. א בורה וד. ליבאי)

הי ו"ר ד. ל י בא י נ

גבל קדר ר"יום שני סעיפים. הקיייף הראשון הוא נוהל רכישת ה1כויות בבניך

קנט היון ברובע הנוצ;רי בירושלים. 1ו הצעה לסדר '^הוהשה י.:ל~ידי חברי-הכנ?י^

אורון, בןרו-; וליבאי. לפחות ^ונקודת -יובי1י אין כוונתי שאנחנו נעסוק או 1י1קד

את הדיון בהיבטים הפוליטיים של הבכי ה- יי11 להניח י11לו:ברי הסיעוונ השונולנ

\ ל חבר י הכ נטת כפרט ים יש עםד ן ת בנו שא של הת י י שב ו וי, אינני יודע vnהב יטו י

הת נוזל ו ת כאן רלבנטי או לא.

א. העצ נ י ^

רלבנטי- םאד.
ר. ריבלי!
בל \-,\. ?? ^^1:\\1 היא התנחלות.i ' -I ?Hlיn . H

nי ו " ר ד . ל י ב^-/ י י.

א^י 1 lii ' s-T,i'-;fiii i שהעי?;-! הנישא, ליפתות 1?ייזינןני . לי7? ב:-/ד, בדי י-יבי-י' כאן

את הס וי ^ .? !? ^ ?- d.-! nג1 י ת:, .'/0 כ - כם וי:;- תבר י הכ הקת י י בלי י י-ךוז י י רס י-\-?ה "1 י רצ י ,

גבי 7,ר נוןגתי ל-1:ת(ן ^נ! ה'1יי:ילווו הבאיתי ירכ;!! רביש גן-סוייב ,ל ת י י;'.י !- ג 'או במילין

של הג1דינה ^י;י ב1נ:יי-י!ון צ. .?7.2 ר י. ב- י ^ל! י! לי י ל.' ל; מ ייי"כי!נ1 .יי.ל. לה .יןי'לייח י-ל-.י-הגיו7 ה1ל?בי7

רו;1וז d! a/יn1:ינני1 ה-ה ה.יך;:;יי! ת ו ד, ונהיי-רי ברוריה ,י' י ה!-יההייי רקילית הה.תייפ1ה7
אני- גי-^ני-פ
'לז-יון- שי^י-ליה שניה- לכלי? ר רה-:. יל?"הי- .-.י'חין^ייח י. יהיה ג!י1יפ^"י לרקב

- liisijo. ill Til ID ji (J ijuל7כויות בבני/ , י"?' !?ב7.1ג .כי?י ל7]יהיה לנןי ה-יכייות, nr

יתבהה 1:1:יה.-ינן111פט, ראיינו םךבכוינים לישמייו י--אן י-ז'ייירן, איווי ;יי.יויינוי !"י??n''!'

QiijDJi Mi,--;,--I( jHאחראי לבדךק את טיב הזבייית. י'ך הג-'פו הסג?יין הו"י 0.ייייי? ינ{ט-ו-1

ת ו שגי ם 0^-, ו גו י ים, ^נביקר ביהודה ושונהו ן, ג?בהו ה מ .- "1 :ltעילא ני1ייכיה להם,

11;0 השל1 וה^ננו ?; a' jiוננויםים, הם סוחרי קהקי1ית והם -ליי ^^אינ^ ק ו תה י קי-קלבית,,

גופיון ט^הטוהיה חוזרת על טנ^נםה, !-;ני רוצה לי1!א-ל! במקהיפ בי?לה וי-'ח-הי-לה ל?-'-

בר3ישו-1 פרט י גג אלא בהביע1ה 1:ג!יינ1וי של הגגדינה או ב^ןי-^ווי צ י בו ה י,. כ/י אתהאי

לבדו?; אג1 נ"ישא ה1בויןת וג'י .אתהאי בפנינו לבל כך- י±ייה3שו 1כיייח: של 2-/מ//1,_xyar

יקררו 111 נ.ש7,--ענ 1^;בנה --'יליון, שנים, שלושה, או !1!יליוי!1ה ות'1:י גןיליוי שקלים,.

ו י יסתבר auj^^. 1 j ^^^ o^'iX'jiiijלא פלי ם לי?! יןיי\ כלום.

אלו השאלןונ נ^הינוזו לפחית אותי להנילוין באן hatהסיהיה ה7את, בהקשה

לביקורת ר,כ/7 י בר, ולא בהקשה ל-רי:-י כללי. ן?ני נ/בין '1זהיור1 רונוייילג לנוג?ד ליןלורל

בכליאת 3.1נטת ב^ןס^הת הצ.עור-; ל7ו^ר היום !1!ל תי~י הנ?מח .

גננשיו אתן ל^^ני הנזציגיי-ם האיזהים לו.:?ה את דבריהמי '-^תי- כך ל\י;ני (:/י?1\-:

שנשנ/ע. את בןנע"ל ג'.שה7 הבינוי והשיכון או נ/י שד,7ז^ י!גימ;, אני הייתי ;ל?יידיף

שקודט nit,7 ddujjננובדות ונתונים, כדי שנדי! על ג-ה א בת נ ו ?בןךבהים,^ לא הל; תיווך

קו יאה !יש1!י{נה באג;!-:ט:י התקשוהת. לאוזה ^כן אני מציע שני1!ג{י1 את נציה וזבהת

היבגנותא ואנשים אתהים הנוהלבים ביבנין,

ר . ר י בלי1 1
ר.צ.ט
ו'. לםדר הדיון. הי':1יבה ה1את אינה הראשונה יגו-י-נים בה ינישא ה7ה. כבה

דנו גבל י ו ב1 וגבדת הכקפיב-, וב-וזר יבוםדים להנןי1ייך ב-ךי1ן . י111ל?תי- ל'ב שג-ייזו^ה אנשים
בננלי תב
קיזי0 נ4.נ1לבו1יים או נ/ע. י י -לו-ל'לכיני ימ שקשול-ים בכנוין , היה להב! יותר נוח

להביא את הגבובדות בפני הווכנדה לי?ם הוילבד-ה היתה ג:?כ:ה-י1ה כנל יציבתה כסי/יהה.

בכל ץאע ב/דובר כאן בנהלים של רביוטת קרקלבות םאיי11ים (11פקקי-ז-ין גזרות 3;ה1הים

גנליהם נבל-ידי כ/כ//11לת שאינה שולטת באותם :ניפ.יתימ^. לי?.בל (יובר!-:לנו לךל-ידי א:שי

טרור. ב.ר,ר,לט a/'כאן נו-1לים של הכישו! קרקלכול!: ג:^ו7זדות דתיים י ועיריית, שלא ינל

פי ^.;ב/וונ מידה שאנהנו היינו מהשים לליציינו י:רל:יונ'ה ההילה דיך מ?כ.7 ניר^.יי

לקונה נגו-צון . בגנבה ה' תה שי-11ת הכישה על ל!י הפי לירי. ובאותה ^-קוכיה כולם

הילל! אותו; אני בןבין שי1פשיו יש ע1 יגולל הכילוה ליל פי ד ו ז- ליי- להבדיל לאלף

אלפי ו"בדלות.

בדי שו?ז י 1 ( יהיה באנןונ כ7ה שנוכל להקי 7; כ/נ/ב7tin! הגי7)קי. ות הנבונות,. וכפי

שהיושב-ראש אםה הדיון ןי-י-ננו כךליל1י י-?לייי להבי ה ו יללי י- ם בג רשאית אלה. אני רז לשב

ע1םן ה1-או י ^^י יי-1ב ראש הוועדה יכהיז י1.ל הישיבה כקילוו-ת, לפהות להבי הקטלנים

הנומננים לנהלים של ההכישה. פלוגכןר שהפהיפ1וקליי של י-י-שיבה יהיה יזלזיי והאישים

ע1נןשונונפים בו; יונוזייבג של!יי להדליף ג'ג;ני- דבר יי'?1ל}2.ללני הףי-קשורת,א . העגורן- jיי י

{ (;? 1';י ? 3n nr.G . Jי ? ijnי ב.,

^1 .i^"I 1 a.

^^ ^` , L7^^? niii 1 'j/iב:';.יפי ני, ו הליט .יוהצלכתי הלא-^ן פי י נ יה שר תבר~^כ?7^:7

/-י? ב.7. / , /11ב.דר/- בי:י7י אכ-ון יבלי תי11-םינ הדיינים בליכלדה לייבניגי י;י?ליר-ת רמ-י-ייו:
ליניני הי
י 1:1 ך 3.י;'ו,. :י;ני ".-'נ י ה שםתיך יד יינה ו יהילרתי הל- קרונית בדרך כליל--

שהוי1ט;דה r.n;'^ ;.; ^n r!;-ri'P.הוולבדיה היחידות י^הציבור יר-ייל- 15יךי7? :.:- בידול י-יא ולןוךוך

שי?ן1;י0 פוליטיים -;-;ל-4-; םתוי- שיקולי י ם 2ני1: יריים, 7.ייבי;ד לבלי החרק נושא כ.לד

ורצי נ- נ(;-;ד, י1:וודאי נשבןינ י1;ד כםה הוא לייבך !איז גזדירת יי11ר-י;לי - אי הלביליק לילי

נ1י זט.ונם 31 1^ v?.n .-: 1 c73. - c^ ^^/; '?]aכ^!מ;ט גלתי אפשרי י ח:. לי1:ר!:'; גבבעייי ו ירהו; יד

0) נטי עי ננר י\\ז בןקך בבד של איכול' - דובוני ע!7ה יהיה נ?י'י3 החל'ייי 0ייהיה יןקלי"-^ן

של האשט. אקוו- לט;[1:-וךי 17(71, ו!-';7זוד ,"' c1'2.r'uחדן !..-- ידר. ל-ר:5זילי 3?יו.5ול גיר ג!:?1"הי
שעבדיו א! ו- הדול ט
7--ב{נונ ליהרתיק ז-;ונ בלי הב'7יקיפ ש.-'קנךיל: יקשל-ר,

י ^1- ט.;' ג_ן , 7;עיה לי ב!;-;-- לנתק את תב.ו--הבבשת ריילין '11גווכח:ר לא אחוז .ב^יןהדך

החודרים האהד-נ--ם כרייש נ-הנהו !.י1ילי דוד ליי י,: לביי יייזרייר-י י:.:! י עיר י ו {"די ד-ד לוי

לבן ה שקו ר11 כאן .

מהטע!.^.-ם .^.'-י"לו; לפתוונ אני חועיג ש^יוב יטישה תבר-הביסת ו-ייליי אב? יג11קול

10 ו^ את הצנניגו, ולו כדי לא ל^1וך1 או! ]- rjuש^לןקנולם י"?": ד.-:ק .יי רי:!:.

ר . ר' 1:לי 1 נ

לה1-י Ui -- nnהפוליטי אגודתי שא י 2; ג: י :י?\1קי-'.' חי^--י.
ח. א ו ו ו ו
. 3.A-Jך.ו.צ;ער. ל^דר - גןה שגנוג-ד נבל הפרק בו ולנדה לינגיני ביקורת הג?דייר.

ם1:חינת הנוהל תו;--; בעצפ דיון שבעקבותיו הו ולידה בבריכה ייהחליט.. יז':י.י .ליקי יה
שו-ויא תוזליט, לר.ט
1:יר אונ הנוי^יא ל^!1:קרת: ה^נ-דינה לייקורת- 7ה היינ:,לזד י1יל הדי וי

1:ו[ט;דה. אני מדבר גבל ההיבטים {.ניר דרך קילו! ההתלפ^ריי, יך.ל :^-;י יפור,ל-:11 יה ?'1י.:171רה

בשלבים 111ונים ^ד" קבלונ ההחלטות.. .!!- j.-rnבין -נ? ו סד ר ת ממשלתי י ל^ וי?חרים- י-!^י גזוז. קבל

נבל הדגבת שכל אלת יהיו חסויים. אינני בידבר ליל ללדדים אחי- י ם של א י פן רב: יונית

יןי-לןלנות, שיגנלו או ל-"; יעלו כאן" גןה ^^י^^^:^^? (יל סי-ר היום באן הו?/ בתחום הג?ינהל
התקין ודרך פגנולתה של הילי
גל!שלה י.פ:1:^ה רננם יל ו פי ם י5-היל? קשור-ה בהם- !י?נז נקבל ו-?ן!:

הנוםהו-ת שהיושב-ראש קבע לדיון כאי, אין שום סי-בה שהנושא ה7ה לא יהיה הלו י-

אם בםהלר הדיון יהיה פר-ט מסו י ים שהאנשים ה"וקקים בנ^י1א י3ידו ^הם יל-ב1-7יים

שהוא יו-1יה הקו י - היושב-ראש יודיע שהפרט ה7ה הוא וזסוי, והוא ל!': יצא היזי::יה.

דה בזק! בל הם בווגנרוונ אתר ו ו!.

הו-4נו( לקה ו ר אונ הדיון נ וביי ג'לנחושה של אי-נוחו11. ולא 1?תור רצי י לשגיור

נבל ראש1 של נ--ןישהו שעסק בנושל^^ים הללו. הוז ?יני פונה לתבר-הכנקו! היבלין

ש- וו ונר על הצעתו. יש פה ^ורו: של שאלות קשות שצר י ן- לעסוק בהן.
א. העצ נ י
אני ^בק-ני להקדים ולו11ר, ו:-? נ י בטווז ש?? נ י 1ןדבר הם בשם תבר-הכוסו7

ריבלין , שכל ב^ה שגבע-ה השר לוי ינענין ה1ה הוא רק להאויה רו,. בכל דר-ך שהיא,;

ואין לנ.1 נןה לך.ו5ר!1:א ב'בוזינה ציבוריוי. 1ה רק יושיף ל1!)ניותיר, לביוהו-פיה שרו,.

לכניסתו קיו-ויקטוריר;. ג-?לא שן-.ני חלשי.'"' נ^פני רפיכלת הכלו-םונ ר1?ל:שיר רי11ול-
לאויבינו. העתזנות ה--שהאל-ו
: כבר עושה -ילית בייי-י/ה ריה, יו.ר:י1!יך יכול-ח להשון-ל^'!בווט:ז-ו1נ 10ל ר"כנםת^ לקבל פה -את המידיי. ילכדרר ?':ותו !?ל הצד שכניד, ??ר אלה

שהפ4;ינ1 שם, :י/ל אלה ש;-?יימי י1ל הפיקוד ילי-'דך היווני במכירו,. ^ל הייולי ה5י. ים^. י^''

ו-וו(;לי י נ י ם , '..י/? ה!!} ו 1נ. יי ;?; י ם להורה. ןר-כנסה: ! יליד ו וו י ה ישית"י יי?כשיר ר1ל:, ל1ר ייפתית

1:ל נ ^נן -ד.

iJDnבהו ?

0.210 ^^/]^ ^ jii)ם אופן אסור להטיל '.י/יכ.י7ל עי" הא י י פי ר רג!1נ י ה עייגיןקרת באן.

לדגבתי ^?טיר לנו לח1ור י1ל נ!ת שקרה, על תצויד הבלתי -נ'תרשב. 1:ך-.בלי רייצרי-

^.יו^^^לים. //ם ה--וםנדה ה11וונ היתה זנה י1ל גי/ה שהי3ריז!1י עזם, ייתבן שלל? הייני

כ/{;יגבי0 לצגבז הץה. :י;7£-ר לי2:יר מצב שדברים ,לזל- י י ^ 1! י ם בנדיבים ביךקכדה ז7 ילם

וזםויים, אלא אם ^דובו- בנושאים י1יל בקיתון היל?דינה. לכך י\?י.י כיונה לתבי"-הי:נ0ו!:

ר י בל י,-, שבכל ישיבה שקעי ו רה לב-נברכת 10ל ג:ן/1'ליד ה!1'יכון ט:ו!'1ה ח^םץ הד ו ל להמנדיף

את השי?, 71- הכ;1ליטי גנל היניקי ל הי1נ י נ י, לח? ו ר בו ^הצ^תו י

ר. ר יבלי ו !

ג/אח(- שאנשיה היי11בים שלבש י י! י ^;ה. הדבר בדי ל-י לי--לות כביכול קלי נס של

אנשים [טמלןורבים לי, אני מסיר כל .י:-,11!ה ליזקיוי- ב7''1ר ל^:לרי:ח: הפיליינ'י^. ^בל

גוונו (- תוו1שונ אהריווי, שםהלה גלם וזבר-הכוחת אורון, אוי חישב שאם יהיו דבריה

שהילוי-ים יבלול- לפהוננ בגבם ישרןי;ל.. נ^יטרך לשקול לתת להכ" תלזיול פדי יי1.ילא י!:!-יר

ג1וזרר הו ונגדה. _יי
גבבן אני ב-סיר או
בקוניתי לוזיקוי הדיון . אוי רו!:ה להוסיף 1!!קיבלתי היום

טלפון פוליטי ג/סו י ים שאםר לי ג םדויג ביקשונ? אדרבה יי^לדרבה" איל אני ויושב rfrtv

שב י Oil?מ11hr? ^ j .i7 t:'

^/ . ה3בצ ג י ^

חבו-הב נסת ר י בל י ן הע1יר אונ בקשונו לקה ו ר את הישיבה. איי ג!1-ק^ שהדיון

יהיה וזיס1 י , בןהטננג^ים שגןניתי .

!-? י ו " ר ד. ל י בא י ;
שגוגנתי אונ הבקשך,, אני
?ם רואה גגה הלוך-הריחוה בין חברי הב נסת וםה !ל{בק!!ו

הווב. הרוב איננו ב!בקש חסיון. גבם 7אוו -. הדוברים הראשונים יהיי או.שים שבכליני

ו-.0 אחראים גואד, כ/ר עמוס אוניר, בונם"ל יןעירד הע1יכון, jjyyjr mאורלב, ג/נב"ל
כ/שרד הדת ו ה
, כ/1י אלי- -ונם, החשב הכללי., כ/ר שלםה ארי אב" יישב י-אש תבדול

ר.ינ1ג.1תא וסהן י ושב-רא^^- קרן קיי"-!ו1 ואוזרים. אני 1!צפה שבגןידה ש^יןישהו ג?הם יבקש

להתבטא או יידרש להשיב על דברים שלעני"וז דכוויו פרסוב-ם יבול להביא נ^ק

לשיקולים שהוא כ/בי; אוונם, י;?םר לנו. וא1, אם וקבינ י1!הישיבה י?תקיי1ל1ךל בדלוניים

סגורות, אני- ב1או:-ן--ן וגןקווה שאותם דברים לא יו2.ל7?ו היזר1יה. רזים !-:ריך, ניתן

החלטה בהונאט.

בשלב ץ ה אני םסונפק בכך וב'שאיר את ^^ ^^!^ Tלחסיון בידי :;-יייה !^ידברו,_ בין

אם בכלל ובין אם יבל קטעים םסויינ'ים של דבריהם.

ר . ר יבליו י.
ו;אם נצ
י ג; ע י ר י י ונ ירושלים אינו ג?ב קס' חס י ו ן ?וי. י? ן " 7 ד. ל יי בי1/ י י

אני כ/ב',//^ ל-תה. ליי לנהל- אח, הישיבה. או.תן.ן ינוברים י-ב;וי1ו נייל' ע./.'/. ^^4^}.h n ^

ב/^^:ב n 1!י -r J0i:iUJ3 nrוםיז-גי לך.!:- לןילת ה ר. ה ל' {'.יו ת, ניזיןיר המקפים. םי .בלמ1ג:' י?:ר-יך

להו1ע-יט היכן לוכו[11 וגני ^וד7; ;י;ת -כויות. ו-:רכי'1יה. -יןני גדציל-י ש:!11ג-ןע תחילה יי?וי

בו נ ב ' ? עי ujdו - 1 הגיב 1- .? י הש יכין, נ: ר י2.כ/ 7 7! !י? ו נ ^. ר . י ג: ק^ ה .

גנ. א וי jin j

GiiJi^'7 ?? Tiiiii.s.א.ינ דברי לי1י1:דיךז. ל;'; אלוקי?; כיי-ויי,ן בלגרום הפוליטי. !1!.י{וזרוי

לשניו(^. ^ך, י ו ג11ב.-רא[1; ע.'הני'"ן-' ה". ך::-ד לז-יוי ה:-!-. בדיקת. הדבר י כי ל- יפו של ט:י-י-י?
בלי ?- aof/^/
a/?/ n^^uj'; iiijjvהיה נביי ';?ו לא נבון. nrn /?'!"m?jjיתלי?1ו ;:יי

שיחליטו.

י;ני רוצ;ך; ל--פר עבר בפייה דברי שאבי ^;נו!נ.ן מנ5'.ירליח ?ית: הו.ושא של הךהי(!1יה:

וכל ג/ה ^(1היה מסביבו, .? j/?:רי2:ה ל?-בוכר יללהדבר ז:ייר.ו חריול;. הי7--; קיי-ח -?.? 1 -r r!?:^T)7??1
Tloit^ jiהבינוי והשיכון- ובמשרדים
'?תרים^ ! יי!' י-י י7)וד סביר להייח ''.יאם הבני-י

ns nהיה נ. ק נ ה ב:-? נ- ה; ם 'י';םצ;(1-ם ובאותם תהל י ב י- ב בתל-ל-;ביב י\.7 יל ח -פ ה --^ו .בג^קים

אווו , ה-יועדו; לא הית.ה נדרשת לדין 1- י בהלל, וגיןיקר המדינה בכלל יי^י היה ב1ד,ד,

לקוביה ה1אונ- אני ר.ם םלב7 לוחר שאילו הנושל? ה1ה היה נללבי- בשקט." הם א? לא

ו-1יו כ/ע.ל^ם - Ay dp. , [ 1 -? 7'; nr jw^!י?לה ש י- ו דע ים אינ הטובדוונ, כי תם היי י"ל^:?ים גנם

'יה. כי כר הדבך!^ נעשים ב?1ה ^?^ Tרב ביווגר-,; ארלי גל!לפך.י- קום הג:!דייה. בוו-י-!י?י

אחריה.

יתרה גו-ןאו!, אני יודע שרביה כ/^ילר שהיום .יוו!קו!יןג^י^ נהד ה^לןיישה .nrnהיו

שוונכ!ים לב1?1^1ים דוב'ים י-י;י לפי1ול.יח: דוםות, ר.ם ביליי- הלויייקה,. ילא.?ך- .ל?פן הם 5:1';י

ן ה נכו י?{! 7ה ברוב פאר והדר והונ-קאו בביצי נו. נבון שהדברים הול.?לרלו כנ=י
שהת;הלו;לו, ו ו
נ -.-ק ה11;יבורי שלגי; לי לע31ופ.' כילי ו - קיים^. לכן הדבר י- ם ?-.?י-וניר:-

ט.נ:שי 1 בו 1 נבדה,

?ץהבי העובדות - קודם כל,. םשרד הבינוי ור.^י1יכין ר י 11:5' גיןבנים כד.י;ך
שבש--הרה, באםצגבים ובדרכים שונות
, הפל על פי- החוק וכללי חלק היוד.?ייב, יש לבו
מספר סעיפים, ל/-/ אחד, שב
י/נ/צ.י2 7תם יכולנו לבונננ אי: רג^לנוי^ה הנדונה ברובע

הנוצרי ובגניר העתיקה. יש לנו סי1יף 15!נקרי; ^פסלי שיכון י. באב:2י.יגותו ז-?נחנו

(1)שים (^:עולות שונות. בעשור האחרון ביצע נ י כגבולות הם ב!!1טרייין, ביהודה

ושובורון, שזה לא כבגו ירושלים שהיא תלק אינטגרלי מבתי ני! ה.תוק ו1הה לתל-אביב

ו;חיי1וי," ביצט.2ו כעולות כאלה בריברון ובג?קוג:יווו אהרים, בהליל ובנהב, הס

באגןצעות שעי ף 1:)פעלי- שיכון, הם באמצעות סי1יף של בניה ושיקום יחיד ו ח: דיור.

י^ הם םעי-ף פינויים ש1!יוע-רי0 לקרקעיו:,. שלא לכל אד-לווונ 1ןינהל -יןקרקעי ישראל.

nrה^עין^ שבחרנו להשתנך-11 בי בג'קרה ה^פ^1:יפי . nrnי0; הם קעיפים לרכישת 1ל1ביי0

לדיור כזה ואתר. בועולם לא נדרשו לי\. הכנקת ולא ה1ןג!שלה ולא אןז גןשרד אתר

להתערב ול7-,בוגנ האם אני קונה םבנה בדחליל או בנהב,. דזי/ס אני 1יןי1די-ף י.:ת שכובת

ה1ינ?-,וה גנל שכונת נ:1וקררה בירושלים, איך אני פועל ואין- אני - .^^H^1^^ Ji-x !-?.^nfL

ה י ו "ר ד. לי בא י ב

השאלה היא ם י בגחלי ט ג1בחינה פרקטית ונ.הלית.

ט:. '^? ו נ 3 ר ^

אשיב גנל כך נויד. אג'נם בדבריך nrלא נ אגן ר, אבל nrיאמר ו7ם בוועדת
הכקפי-ם ]-ך.ם בף
קשירת שכביכול י10 כאן אי7ו ינבירה י1ל וזרקיס רבהליס, חאחר וי71את

וגבדונ ביקורתי והביקור!י בודקת נןן ר-17תי1 א: בעיקר אוב הביי51ל? של ש^יןירה גיל

חוקים, על נהלים תקיני-ם וננל סדר ציבורי, -?ני- .ל'וני,י: לנכון u'?-'Tr.sלג^נרלי את

]? ri 1"; i J1 1 ??f-tuunאונ הדברים בצורה הבי פוי ווזה. אין לי גיר ייהלותיר.1.נושו ז- הב .- נ .יי י י הש י י: ו ן ו T-7fj/n.1י aאחר י מ יע1 סלי י י; י ם יי. י ם שהם סי! י פ י ם

וכ7?ייים, ?7ב/ iud -י n lu'.1:ע1י7ןיל דלנת ייקי:יי1':1 הםדיביווי י1ל-~ידי יי י ש י י'קיי-רלל ילנלי--

ידי פלןידים. ב?0פ5 של- 7בר ר.יי;תריווי בכל 1'שרד היא במובן ל?יי ה1ינהיי י:?-?יליי , בך

ו,ט 1:ג.ישו-ר שלי. יכניוי שלא יכנליים לית:זן2:י1:י ד,-י?לננד\ם עולי ?\t^n ?v .." ^ :^n t1!ud.

נ/ע.בי ר י וה.ר פםף לה--פה, לתל-ןיובי!:,. לסנפוליה או ליאר-שבכל, בך הם להבי גל'שרד

השיכ1( . ?יא נכנסים ל1ה הג?ם ב--תקלניבי הפי ת ר ה רהדולימ של י;רי!'.יי-ד,. ט-שריף: י-יררי

של ג-.יליוני (11:,לים, נ-שק-ינ יותר ביהוז-ה וסו-י!י-וו^ tj^tבהליל או .י:^.ל^רכ^ו: "אלא
^_n ??.
.n 7j/^^a .-.jp; j//:wj a; a . 7 i 1? .י uj;-iהם י! י פד י ם -1. י קררה ילי-0ג.ך" כל ר!: י וו. ל ר י נ-

1,_o'Ti'jjj/?2 !cj'si ' . ,7a .V i (7 ' uin יי/בל הם םינילם לי-; היו לי נ יי ייההלנ'ות: 7,\' n'7fi.y2/:

ij-7nn'/ו ת. כ נסונ " הם םע. ו לם לי-; ה י 1 ינ י .- י לפרט י פרפ.- י ס ן? ו ר יך-7)לנ י פ י U;7r, 7 .', ?-ri nי .ב

המד י . nj

nי ו יי ר ד . ל ^ ב^/ י יי

n 3 aii jio 1 j Qk1:ירן15ילים אך ינקרית-ארבלי או ב '11 ו.מר ו ך ,. האבי ההחלפ1ה היא

1:^רד (1תלטה ^^^ י- ר. ר ת י ת של פקיד ב.דרר. כלי!.!הויי האם -!ה !.לריך לק-לל אי'!'ור גןיר"ליל'

הא0 ןך. .?i j. 1 tiלי-דיי1י- השר? ;;ם אתה ריצה, ייא יד.ל.ר '-ווקא י1י- הג/קרה ה1ה, אלא כיל

הסך הפל- ש^ו1-.טג.ר ג;שך.יה 5י1ל םז-רי-ם. ר;רי די 1;יו. נה רכישה יחידה ו1ל-)ד;הי-וז, גתה

מתאו- אג1 7ה בנחלד, ^ןפינולוו! שי-ריניות בתוזום שי" הבי^^ור. מקרקטייו ו7בייךת

1.יהושלים, --הגדה ושונןהון , גבם ההי1רה '.י1נאיל?הה שייף רם הדדל נ/בחיכת הדיו החי"

ביר1ש;-ינ1 ;י1.י1 יהודה ושו-לנרון.

_^

א. העצ. נ י a

nn^ rui^לא ע! ואל על ההל י ל?

ה י ו " ה i'??;-j.''?. r

nii i n .--ijuי Qk-ש נ ב ג. י ס ללב י י ן- הם אף.- ההל י ל,. אבייל) הם אח הקליל, אם 1/3,v?.
לי הבג נ כ
"עי 1£1נ-',1:ה י יה 7 ו דין אהד לרכישת ר. י הודה , 151 ל ^;ר ו י, י הל י ל ובי הב, י;ך.קשה .
/ rp'Awn j,Yב^
.י/ל0.'. האם דיי אתד לךכיי1יה בהליל, י: ב.ק ב, ך.י1)וייזרוך יי--יהו-לה .ל'בחיניי

ו-ונהלים 710- הג:2שרד?

א. 1,ט.צ. ; " j

na '^ 1י ר 1 י^ל י ם 1.ג{ י ו ן ה 1י:?

ה י ו" ^ ד . לי 2.א י £

גו^ו1י נתי י 1 ^^ a^^^^iהיא תלק ודאי של םדיבת ישראל.

גב. או נהר ^

אינני //?/^ב , a^?1-^.'^ ns ui ^ ?\' J1.\'יליייגני :ל?תבוו;י להיתנןם. ההחלטה ה^את

איננ(-1 ו-ור"לטה ש-{;-.?.- וי,. 51- בהחליפי החלטה שיש לה 1לןש.^לןלונ, י י דלל נ ל לבל החשמכו י לל

שליה. אי ננ' -ונ'םה לך.יתנ1ם. יחד עם ץאונ,; ככל שההחלטה ה1את אילי איילה

שי(;רתית, 1.יא הם הוץלטה שם1:תינונ הנהלים היא בנוהל שב^יהרה.

ה י 1 " וי ז . ל י בא י ^

ה^? ם הנוהל ה 1- iי-ב כ 31ב ' -. ו '1י 7 ה ניהל 11) ל ? ר קט י ק י:?
ע . א ( נ 3 ר
יע; נהלים בב//ב ו י!ט נהלים ש1:פרקטי7;ה.ר. י ו " ר ז-. ל יי ב\י, י 5

ר,\י,ם אננש,-- לדגי ן.ע נ.! הל ג^קייים ינכתב,. זיט י'1י,, בניע"? ה1ה7 ??ם ';י?ויה רוי1ה

שה נ ן העי י 1 הש כסןד-- ו ?- י וזג^י." כק -.- ד - ,, 7-ה :י?פי1"רי,
ט.. ;
nag !k

njf{ 7 ?j/?/ . ;י..;ל 1,7: י ע שט;?י פי ך- נ. הל- י 0 והיין קי ס .ליי י,'1ג{י0.!{ך גןיקיגר, י{:1יפטיוז

וה1קית ל'ה51;ח"י1: בשם הב?דינה י?לךכו!1 לני: ורה י. כס י ח -יה yrj'2'-הף .^..^! T~^jIהיי יי י-

ן הש יי ב 1 ן 1 נ2ג; י 1; חת/£}ב הבליל .

ה י ויד ד . לי .ב^י;' ^

1.אי 1ה א1;1י נ7ך ג .בר?

?ב ? i 1,^J i i-s;

;i i., if?ij,_L1_א!;ף ען-1.;ךי1ךיב T-1uijj ^'iijהבינוי והע'יכין. הם ^^;-;^^ rייהילים {:ל

הו7יט /ע.ל ה11חי יב-יונ, אם :????! ljל:לי הצד ריורי-די. אי-יי י':בי ול^ב?^^^ לירידיר יליר;יי'י-ל

אנחנו רוםשים נדבנים בדבר עי1:שיר/רה 1:ן,יי!?ויי--ר !1ובי_יי5יו ולגד 7ייילוי שינדרום, י0' ליבו

םגננים לנזקקים, יש 7'ני !י;בנים יייפינויים, ליםילזדוונ. י-יתי י-יבייי, ליהתי ישי יי!.

בעע- ני?,1ם גגי7,וב1י. בהבחינה חוקית, אנחנו מקייידים כןזובי נרלי חוקי .ןןדינת ישר-איר.

גבל יזה אין 1.כל-?- a7ii/ויכוח, יגלדידבו^ 1^יד הרזיקי.; י?ין ליחליופיין הבדר ביי !ל?בי"

אבנסניית 'םנט היון ב^ב7ל הרובי! הנוינרי 1 היהודי בי ה ו '715י י ם ?י-ג;ין בלי 1-1ב. נה ::-?תד

בתל-אביב, חי3ה, או בל םקו ם אתר שויבתרר בארץ. בי תדקי ^לודינוד. ישדו^יל' תליים

ביךושל-ים, י;י(-1.ןת הלב י ד ר,י^:ני7,ה, בניו בל: ל- נזד. ום אתר.

יש ה1:דלייי-^ םסייי--'.--ם בצד חיזוקי בין םה י11נ!ל?1:י? ביהלדח, שיגלןךון לחבלי ./itv

Q ''-?nj.i ru^ Jiaijאנחנ- פועליים ב^ליייז, בנהב, ביהודה ושו1:!דון , בבלי הו'נחוגיים,

ב-^יתרת, בניו-ו, התי י שבוןי^. בןו"בנונאות:, ל^ייט:, ורבי-שה ב"1צריך, לולי פי שיקיל-ים

מ7ןצ.וט.יים '"-הים בבל " 11 iiL1j7'inה^1יי?^ילים ה-ל- קלנ ו יי י י ח הם ?/יפה יש ונורך ליביווז,

א--פה יש ביקושים, איפה יש אנשים שחקי נ נ י ג י- ס ליהילי י[1'י;. אברינו ליא 1ל!ברינים?

אנג1נו נווננים תגןריצים, בשהו1םריי^ים והבליפים ש!:?וצ;מ:י0 1?ו^3נים טילי פ!י י?,-:?רח: 1ל?ידה

של ריתוק היאוההפ', של פהך התיי י^^בווני ^ שלי תכ.-..י-ן א1ורי. אנחנו ?יז-, לניי^יים

הבדלים. םג1ו1.ן שבהקגןח; ישובים תדשים א נ וזב ו כפופים להחל3!ורי. יל!1:?שרה.

;:יבן בובת י נת הםשרד , כ/בת י נ ה פ ר רב- ל י ת ,, א י י הבז-ל א0 לי': בי רו ל:עי ו לב י 7ר

בירושלים העוניקה או בב5קוגי;וו1 ארלריב, וט:1רנו בנבשרות םקרים ליי?י0ירות באליה

ואתרים, לרבישוג דיור ולקניית נ בסי ם.

אני רוצה להתייחס לי--לננין שר רב י שת !י?ביי0 -נזה ו רב? י ם לא יהודים, וב0רפ1

בנקייתיים. לא ארוזיב יווזר בגז- - , בי י.;י1ל!ר תוהיניויבה אינה סהורה, יייוב^ר בבןה

נקןזיוונ שו1ונפרע1נ1ו בבר הרבה בגנתונות.

ה י ו ^י ר ד . ?י י ב\י. ?- נ

אם בוישהו ג[הדגברים יבקש ט)היא תהיה חסויה, אנחנו נסהור אוו3ה.

ר . ר י בלי 7 יי

יש דברים ש^;ולי יב^יןיבו לעירי'11 ירו'1ילים.

ם:. אוני;ר5

בירושלים יש הרבה םאד אד^י.'! ו ת בנל]יה. במחציוז או י-!י!ייי!1י .לי אד ^:י ו וי י ה הן^ד^^וו^ בנ7)יה. נב;" בר פנים הליק ניכר גלןאז-. ן?ונן כמר. ד-ו יי;.י1י?ית קראסיות ^ייהף-י.^רסגןו

?' iii ;"iiu Ij,1 .J1J J niDjרכישת. קרקטוית; םכהסירה: לןייח ^);:1 קרם ה.יי:;די ו.;;. את י./י1ל.יה

n-!3 iija.o'j oj ji 1 lujjLi ,-ui3 7 i 1J1תהנ:?ישיל' ה י תה טייסקה ר'דיילה. יני^1ו עי17ק'י';ית רב י יי

נבע- גןיני נ)7,!י:1וה.. גנב3^יו ניי-נויה ע1בויה ח-רשה ב5;1.:5ין; אורוי-ס ביר5(!71יי^ נןיתתם

ני ?ן1 עורי ה, 1 m^ ע; ו ד . 3112 " ni.vn^ itאוזן שתי ז- י המאית 1.1 יטו ת.

1^2.i^\1i^ ,Q -.^ jLUJn r. ;J ui2.1י:-ב\- היי; [י!ר הרזי'-;, רכ^ו ן;ת .:?ני-ר- כר"1רד-ח ורשמו

^ו^^1 ט. ל- שם ר"1.!דינה. האפיפיור פנה אץ לייטר הלז ו ץ ירבל:!יה ליי חידו'1י קשרים

רי פ'ל1י:י^יי ? נ.-, וכנו-;ד 1ה קנשך פנכוליה תיווכה רהתז-ירי -:-"ת הרי-שים ליכביסיר

; ijiJLהעי" ר-3ני1יקה לב'נגןה ן.י11.יו רכישות יבויו, '??1כייר :'!ו1 ר1י^יללות שגר..י -

ר;ח1.רךו nuon -.? 7 ;n .. nua! ir. g s j? י ui'7מהפטריארך הארג-;!- 7י-קר: 1.י-ו.י(;ר ה!?ר1לירי

וו-71, יונור. גנ;' ו. 33 י .י! י ד ו.יי די!- ר,. 11:-.0כג!ה ו1:תתינ:-ר וטדי קו לק חיך אי7 הב נ ין ה7ר-

כר ו ג. פאר וך;-5 1-. בונו ף הר י כיב היו^נר--^ הרבה י ו ונר לני:!יק י:-:~ץ1:ו.ה 111?נליי! .ל!ז-1:.ר-ם,

גם כן נגנ^ו רבינ'11ח:. להבי הנ'בנה ה-^ל--,. ל-;יי',י.ם !--:ןחריכי י11רוא נ11צא 1.חרוזק של- 30 א-

50 1:;(טך ניכ:נםיי!1 הקבר,. זי?!.? הל:--; ^;ם במרחק !1יל-- 30 ליי 0י= 'לי('.1י- .ל?הריך-לי רי--.ר-י-י.

וגי,ני ה1^1;--. ל-הזב ר הם את בריכת ת1קיה, ^0!רז .בלב לבו '1יל הרובפ- הנ--צרי.
ת. א ו ר ו ו
אני שוג!ע את הפירוט ה7ה בבר פינס ^יייה. אבל ^וד לא שבןעוני .י?י ה"וליט על

רכישת סנט י,יון_^

1. י? ו נ ה ר ;

אשיב על כך. אני רק רו2נה לה ו יי י ף שב-ל?אה ^.!מ:ברה רוב הא ו כל וסי ה בנלי ר

ו;ט.תיקה ה י תיו או כל וקי ו. -הו^יה. נדרייך 42 אלף תושבי ירושלים בנייר העתי קר

ועד ר.ניתצ.ית רו^^נ.יה ?י!?? nnujD-Diuiin njsjin vujהיונה נייר 1ל'ר;!י-ן לח ו גז ו ת ~ 22 אלף היו

יהודים. ו1לק הד ו ל םהם ך.רו בםה שקריי היום הר ובכר יל.ל?ילןלליי להנלצרי. ריש שרי

תרבה מאד נכעים הרש י מ ים בטאבו ינל שס יהודים.

אנחנו גנוסקים בנושא ה1ה שנים רבוונ, בפלניליי! {:יילה ואיזרייג, בי1יי10ה של

נווכר בןרצון- לקנ נה בןרצ.ון , בהספקה ובידיעה של כל הך;ור1'י0. ר'?ו'ג יגירית ירושלים

הרבה להונבטא בשב ו גב ו וי האתרוג י ם בנושא ה^. היא י ידלב ליל כל פכי ו לו:- היוי-י גול: י ר

כל בנין, הוא 1לי.עולם לא התריע וגןעולם לא אוי?ר י1)7ה נןסיכך . הוא אוייר שלדינתי

3נריך לפגנול בשקט וכן הלאה. ל7ה כולנו בןסכימים. וכך 1לם כל ה7ורג?ים האתר--ם..

!- ^ an ,-\1iMי ^'mב02\1^ היי בסיירים בכיי הבו יניח שנרכשו, הם בתוך הר ובלב

הבגוסלמי- 1- 71l' nuj-13n nD-j-r^ רכ-שת הבית םיברר שר התלוש י ה רה^סוזר לשקנבר. כולם

י ודגנים גבל כך, ואף ^-גחד לא :י?ב!ר דבר, הם לא ויבדוך הביקורת-

ובכן הפנבולות האלו הן 5ט:ולולו שבשיירה. ובין הסתם אח הביין nrnהיה

נגוכר בשקט ולא ה-תה קוריי! התקלה ^'הפטריארך ת1ר בי, שלא רתת י-:? ו אותו ו לועי י

שמיאן ונ שהתברר! ת בבתי--ב!שפט, ולא היו לבוש- פ את ה."לו'--! ההדול - ייתכך ש^ה היה

ננובד בשקט ואף ^חד v.-^.p iViבכלל נדרש ל7ה.

ר21נה לוםר שב£:ד של הפכבולות j.nי?rjnםי 1ל?תלי0! איפה - אנרייי -י!וןלי10ים יול

ע י א11 ו ונ ג! י ד ה ג.', קצ. ו י^. י ו ת.

אנו1נ1 קיבלנו את ההתלפ-ה, אני קיבלתי את ההתל2!י:" ב7וופל של דבר אני

ננוםד בראש הםגנרכת. לא םשנה שיש פד. יד-רל ויש א ושי מקציט:, .--זנהלי א ר. פ י ב! ו יו פי ם

טונים, בובנך הג^שרד וב-נןשרדים אתריה. אי ל נ- י-ו^-ה להתייוז0 כרהלנ לגן;י1רדים

אוןרים, אלא אם ישאלו אותי ט;ל כך. בקי פו של דבר האחי-יית ה י ז? שלי,. סי אני

צ.ריך לחתום בשוף, אחו- י שהנ;רתי את בל הדברים.בגנוקרו-ו ה1ו., כגני בב'לןרים ;י;ה~-בו, בדקתי יית: חייי1'א י-בינזך"ו. ?-;והנ.י מתליג-^ם

בד/ך בלל u/'ii/jבאפשרויות ך ה 1ז-1.לן י ך י י ח:. 1ה - n-T?:11r'11 Aryי-ר!-.ייי1י- ל-ל- הלי י ר הלי- יקה

ואני נוח;'י ט לקיוונ !-?ו3 הבית ה^ י ליא- בית '^חר, דה ייא בך, 1ה לי!:-: חי!?ו. י .י!י!ל-יפ!

ה--ום ל-פנ111 1:שבונת; התל;והי!-יו בהלייל' .0:י 1:י:?קו0 אהר, יי^יפה ^^^י~;י-י^י ה7ז-1:'בוי: רי[ני

אפשר 111, והיא ו1!7,ית ועלי פי כל דין וי יהל, אנחיו מקיילבימ, בג? ידה שא1.תנו

1- 1. I i ^j יi (-? uja' K

היו' וי- ך . לי ב/-,' i

!.!; DV ';'ill DNH;;יליך ב א 1:1 'נ (ב י 15 !:1ה;וובים, !?ו בדרך 1!סויי-:ןת, או בדרך גל?7,יי--?

אם iirבדרך ג;!7,ו-ך., הפרטים איים השרי -ם ליי. בלי להיכנס ייי^רטיח,. האמ יש אי^

- j11?-י-JiUi ( 1Jaj iiרכוש שייתן לקניונ אוייו ,. יה" י דלי 1:-!.רי? איייךיי'

(1. א ו נ ן; י- ^

נ!ג11רד הבייבי יהשיכיי השיי^לי קכיני^י י-יהק,: עשרות רביון שר- 1ל?ייייןני דיל-ךילי5
בנגשא הרובט
היהוד-י והשילי --ם ?י! I'jשנכנסים הח ליךבס:י" אוזרים. ל--ננהיי בקיאים

בב;- ם-ני נושאים g ^i?J2. " ;n;יijי?לי-גו ו-ד^ווו לבקרי ל; "ו3ינ0 {!1ו;:יח, י^1ר1!ל-ים,

תצ;י פורמעיייט, כאליו; ואתרים, ואיב-רים: כל?י יש םקריז,; ל:ל\י י^1 !-;פשרית., כ:^;
אג^ו^ר לרכוש קרקע, בהליל, בנןקובןוח
!י?ךזרים, וכי י-. בקנייף \זדה '1[1ג?1!?לי הוצ;או1- כסף

אנו1נו רכשנו ג-/וי רמת ג?לון בהי פה. 1?יך ההטננו לר1'.^ 7י:לון בה י פה? בז? ו ו-י?נ?ר-ו יי- י. ו

ש י 411 קרקגב, י11ניי אפשר וי! להפקיע וכד ויוה, ו הז11ת1?'11 נ ו בסעיף ה1ה. ב7)י1יף ה^
השתםשנו לרכישה; בצביים ב
י;1ור שכונת י1קוה, כי באו יי\ול?י"ו לבו? יש י\?פ['יךירו

לרכוש nVKn a ^ j an,1 dhוהאלה, האי0י םוכי לדבר וכן ,n;onיכיסנו למשא ו3ןת:ן -

כך ה מ כ\;ך . ברך.^ שאמרו לני ''!יש אפשר ו וי לרב ו 'ני כ::'; ן י; י ת,. שיעז נבר יורי,

שיש נ-1י שרו^גה להוני ישב כאן, שיש כאן פולרונות דייר " !1:5!:;וו1ו ר3יי שקלנו את

הדבר ל3ו3ו של גננין . וכששקלנו, ל1י? ראינו גןןני-ליה, לילי פני" לא ^:?צ7-:נו פה קיבה

לא לעש! 15 rf .nRV ירושלים, 7ה נכנשה על פי תוקי ^-ודינת ישראל,_ ד\ז ביין הדיל,

יושב טוב, קרוב לריב-! היהודי. ראם . ptנעשה בדרך שיי קרנה ג-!רןגרן ^י'גןוילר

' Ji( , 1 laifiעי חוקי גגדינה: ישראל, לא ראיתי שום סיבה לא ללנשות 1את. בדקתי

גנשר ב.יגננ'.ים שאני לבושה דבר חוקי. שאלתי שלרש וארבלג פלב.יייס את כל הפקידים" את

הוזשב של הגנ1שרד ואונ בןנהל האהף וכל האנשים הנו הלנים בדבר" בולם א^זרו 10הנוש?יז

חוקי.

ה י ו"ר ז . ל י בא י נ

אני רו-צ;ה להתייתק ייתר ל2נד הא7רהי, לא ל!:ד הי! י יי י 10 י. אני שואל גןבחינת

רכישונ הזכויוינ.
גנ. או נהר
אני ר:צ;ה לו-וש-ב לנל השאלה ה7את, ט;ל הבירור החשפטי באשר לטיב ה7כויןת.

כשלנושיבו - יכולים u?.להיכשל. כעילירשים נישרות וםאות יאלפי קיי-קקאות^. קלל כל

אלפי הגגיטקאוח. שו-וצ.לית;- אף אהד לא או^גר כיילם. כ!1ייש לויסקה שנכשלה, בדרך הטבל3

ובצדק היא לגולה לדיון.

אני ר וגגה לויי1ר שאנחנו לא גנןונןוזים בדברים האלה, איננו גןתגןצאים בנושאים

האלה, אין לנו הגןי ובגנות, הידע והיכולת. ליכן אנהג ו .לןשתולןעיים בגרפים ^^^^יולודי^

לנושאים הללו. לא אדבר בשם חברת היב!נותא, יישב פה -.לןוכ"ל הקרן הקיימת ארי-י

אור, 1-; ו א י דבר את ר בך .

ח . א ו ר 11 ^
היא {-.יונה אחראי וי לב
- כל הבדיקה ה1ל'י71ע.. . ji';נהה ^

יי.^1יב י1ל- כך. ב'ך^ינ ו";-: נ י- ני :-?י:?ךיי '1יאיו .י? י ילבה ז:י2ירית !;ו ?י';קרוי י^הבנין

ה1ה 'יו-כש, םנל פ- חול.}' 'נזדיירנ י-יצראל, בז-רך n.7?,7 '71uגורלנון י:י!.:ןובר .^!^^::-^ ,, ט-ל-

פי נ: 5- נ:?זל- ו עני ן, ן יזה י ה תי? יכה ו1ילוו,. רי;קךה -ןך בשי לי ו ר c-jj.-! nn^r^ 40-; yw

אני רצ.יתי גיוגדיא שני ךי.רים: הךיייד-, ו1^;ס :?ני שם כללף, .ל;ישהי ג'10:1יל: יי י שהבסף

הןה י,יננו ב// כ;/ על קר; ה1:ב.י - זה כ?)ף ש:-- -^די:!: ישי-זי?י.'י,. ^ r.v:!יבלרי נ"-י;:י
בנ^/-ןיו ג-ת-ינה י
:1-טקד יי/-יין, ו!;ני 11רי-ך ל^!;וי; עוהכסף ה'-ה ייי^. ירד ליייחיין,

א . 1-1 ן ^ ;

;יניי ר,ט.1:ן-!1 את הננםף?

ד . 11 .. 3 ו 1 יי

^.ני נ/ב7,/£^ ?r ^^^|?r יניי חק-ון ני.יי הקטט-. ר1ה,

ה י ו יי ך ז . ? יי 1.;^ י ?

1ר11D . QO-)

?נ. ;?? ר נ 1^ ר ; _^

בקטע ' J? ZUJמדבך עליו איי צ ירך 1:ה7:ייון, י?ולי יי,חר כ:ר, בשלבים היא ים,

יהיה צורך . nrj.

] 1jהנןפוךעוםג ת הוא שעיס-ןאות קרקעוי!,. 2יוזרד כיי?לה, הן עיסלןאוו! ^ןררביות^;

Tr\1 Jי ה ושם: ח נ 7, ין- :-ט:ד ה יי ם" והדרכים איך {נושים אוז 1ר בתרי ו ת ביסכזרי
הו-ויטשוריה. /- r/.
י.\;u1 1 j aאיי לי תני. י ו-נ'נוונ, הידע והיבילת, ו;?ו.י צריך לוודא

שילבשו-! 1או); ד.:-ף שיכיל לגבריות ^?ת: 11 c?;uj ,21'3 .irלויי כך,. ושיד^הו ל^בויר^; שלי

העםף , גי1כויות של- ---דינת: ישראל ע1ג? י י 112; ינ לנל-ידי הגוש רד ,

לכן בב/7/{ת ה1ה איהנו בהרנר רלבלול ידרך שאיוזיו תורכים יה שלו5"ים שנה"

יש לנו ה30מיט נושנות הששים עם הברת היג?נות!י;, ש7:ריה איתני י5ולבילי-נ^ י:הרי:ה גןאד
ונתוגוים. ולא פננם הו-ט
1:רו כליפים כ/ד:7!י2 י פ י 0 הרלינפ'יים שדיירילי י1לי-הם, ולפי

שאגןרתי יש אר^גנו. קיניפיט, 1:תרני לפעול כבל פי אחד ג^הם. בדיקנגד או^:ןו-ים לי

שהייתי גברי-ך ליפנבךל דווקא לבל פי סעיף אוזר שהוא יותר ^/^. o^י^??Lאפע'ר ליבינ/ית

תט:גררו ג/שגני ן-י יל0ט;יף, //בל n2 ujn ?.^!^ nr!ית העוגדו-: ש^נןשרד השיכון היה ?כ!7י לגכשות

ץאןנ גנל פי- ^"ת" הקגניפים. אין ליל כך וי-כות. לאני םצאתי לנכון ליפו.וינ 7יי.אב?ן ,

הנ-אנון 1:ש1:יל-י בנריג)?^! ה1ה 7,י תגרת היג-ונותא. 1ו וזברה שיבוסקת בנושאים האלה

ב/7,דכ/17 דנא. כלי ה"רזון דיאטר" שלה הוא לנושאים הללו. אנשי הי1ל?נותא ידברו

אתך כך בשגי"ר.. אני העברוני להם את הכלןף,. להורם שהוא 5;ורם וזצי ממליכתי, ג1וכר,

גיובוקר, מם ו דר.

ה י ו " ר ד. ל י בא י ^

כנוה כטף הוגנ^ר? פורסם שהוייברו 3.5 1{יליון שקלי מ. האם 7n13Dn nr
נב. א ו נ 1; ו-
^?;נהנו ו;ננברננ- =,"3 גי. י לי וי עוקל י ם, בשיי תשלו1יןים חילקנו או! rrלינ'חוי

שנוונ ונקציב כדי ליר"קל ג'בתינה ונקצ-בי-ת. הקככרני p;??הכ^ף לחירול. ר י .ל? נ י יןיי..

שאנחנ! בי7(10צ,י גי-ג'נה לפ^ול בי1טי1^:זנו ירוודא י1!רינ?ו.י-.יז הב:17ף nrnאותנו מקילים

רישום 4כוי11נ בבני ן" ואם הג:נין לנרלה סכום פסיייים^ יחי'קני י;כקף חולי .בג-?קרהזה .407, שה^םויוו^ בבגי; יובטהו יל1:י1'דז- הי1ייכון. לחברת ו; י 1ל' ג ו תא יש ר,2/ע.רכת.

i^/j, iנ5ט י 1; שלה, והי :?/ :?//!/ ר ט י פ ל ה dxio?:-נ ו ב. נ ל r-Jiuה '^י ה ,

1 u_L';ף , £^;ם :?/ כת ג ו דיי י ם 33 i?.:'?יי ה'.נז- ה.י1 ו ל י 10 י , לדל.י י1 י ?? יל [י) י ס 7ז י .ל י- ביה יי י--ים

שאבי אפלה לו גנה ^נין- כלה 1:י רו .11לי-ם,. כא^יר אני ל1:ו1ך לבגינים ךו.:^י-ם ז.:גי'7י1ל{ות

אתרים בארץ.

ה י ו " ר ד . ;י י ב\; יי 1

;י.ני ^וו-רה לך. /-.גי רי1נה לי^זאול רד, ;:!י^:י"ר, !-;תונ ,י!ההיבט הפו ל י 10 י, אתה ג?נהל

כ? ל י- ^1ל נ₪ךך. ה:י':ם ג/תה ךך;-;ה ב~.^ר -ני י ק ו לין- המ אח; י:1'.י--קול הלי ו ל י0.'י בי ושי?

1- ^?י J,iu' aתאב! אתן; ו-1'\י;ה 0;י1ן1:ו;ך להתיייבץ ב^יןקי"ה --יו- לנמ השר הג-ן1יןרנה עליך?
ע.. ^י
1aJ
\.נ.י כג/^הל בללי !
;יני יי!'-' י1ם הי1!ד 7/10:7 נר לילי בכל י1'אני יכיל לך'ל!י!י7,

(להי1יי{בץ כז-י לה1.יא לי-דיע:.יני !יית גןירב הפרטים.-. נוו^י^י- .כנושז-^ים ר!לי11יים

^ 1 an itijji ? .xr7 ij..Q ' ?U' 'Vי נ י י ו 1:-11 י ב; י 1 :.17. ו י ינ'גי ו רה בכי- פע ו ל ו ת ה^:?'1יי-ד , לרב י ת

^\/ w/Jהזה.

היו" ו- ד . ל י ב;י? י ;

1 aaui j 'xr? 'iiiJ3^ כל נ/ד, 15ינעשה בפרשה הזלאת היה ^כי^יינתו.

ע. אונ3ר;

1: ו ו ז 1י^ .? .
ח. אורו,'
נ//' א1 ב^1 , אגן ר ת פה גבכשיי: -דענו ניל ה1!שג??יוו3 של ההחלטה, ההחלטה לייי

שי^"רתיונ; אי~ קיבלתי את ההחלטה 5 בז- קת י את ה נ ועיי? ל^י^:?קי של ט: י. ין. ב-4,90-(^?:

אמרת ב1 וגבדת הכספים: "ליתר בטחון, כדי להיות ב7!-רר ו;חור, 1 2"jnTג?רי1-.י-ת

ה .- ב-ו נ ו ונא, 0'.שר היא כבישה ^.'יב'וש בכלזפ--ם שהלבברנו לה כהשתונפרת י1ק1י;יביח:, כספיר'

שיבלו לגנב! ו אל ו; כ/כ.ל הוף אחר, ישירות ע ל-י ד- י הב נסת, ביקשנו גלןהיגוי רו!?';

לוודא שכא^1ר היא נגישה גביסקה בבנין.. ואני ליי? 1-;כתיי1; ע'י-דכבני לבל ^? .- nrלבניי

גרו-ו-בר? לא יך(1ו1.' על הנ!הןה., לא ידננתי ם7ה תכיל-ה, לא ידלגתי טייי1י בלךלוו:

כנסיה". האם 7ה נקרא לבדוק את הנושא לפ;רג:קן, להלבביר 6 "3 מיליון שקלים

ולהיות בטוח 111או3ו; ם7,בל 1כויוי[?

גןתוך ידיעתי את הו;0כם שבין הי::'נוי1לי? לבין נו'נ'רד השיכון אני ריצה להציה

שאלו-.. היבןנוונא היא באםן י בר-גןה וניל ה??י נפורג-יוציה^ האי בפור':?ציה מסופקת

להייי1נ(תא גנל ידכם. ^;תם חייבים להיגביו- לה r!r!הי?י נפו ר,ב{.7 יה י ה יא חייבת לקבל

אותה. ברםה של ההשלכות של הי7ק שנהרם להכו^, הנזדיגה תישא כזוחריות לכל

הנושאים הלל1 . ץאונ אוג^רר^ שאם איזה לא בדקת, כפי 0.'איי.רו3 בווט-דת הכספיכ', וכפי

שאתה אוגגר פה קיבלת את האחריות הגילאה קיל הפלנו לה ה1את - א7 לי-;חת ב// השתים^

או שו-ויםנותא הוכשלה ננל ידך, לבל-יד י גי.י1ירד ה0)יכון או מי שקיבל את ההחלטה, או

שבט:צ.ם היתה פה פגבולה בלי שנבדקו כל הלנובדות. ךנ?י nwי7nn .?niiriujגיל 3.6

כ/י לי 7/ שקלים חייב לבד ו ק ^'; ו תן ו לי1יק ו ל א ו תן ._ ו tה ללא כל קשר לה י בני הפ ר ל י ט י,

שאונה נ/בין שיש לי להבי-ו ענ-דה אחרי:. אני /י1ךל^?ל י1ל הדד-ך '1.!ל קי-לינ הרולטות. ל';י':ח

//{ /;? Jשאונה -נגקבל י1ליך yj jj/Yה^גתריות. כ-" הכבוד. אבל אם -5 ו דרך קבלי!

ההחלטות, איך הדברים בןתיישבים?יו י 1 " ר ד . לי י ב^/ י 3

ו.שא?יה ' A\1האם ידעת: '^י^^ באן כד1?דב/י/ י\.7 בלו.;"ו ת שיי י-:.סיה והא0 י-רייוי '""י!?--
:
אן הביו- ה . ^/;" ו ש2-;-ל ;- ת. י1 ו 1ד וי י ו וי.
אני- ךג'
ה 7-:נ',ר 1:צ.ורה ב-יירה rf7\prj!//j-rn?כויואיי או-??י- י1)אנ.י ליוקת איי
-.אחריות ט
7י , האהריו;7 היא '.'יליי- . ליי י רותיה גילי היבירול הל-סף. 1י החיי10ר שרלייית

,----די-ע.גגי 1אני :.?';. שרתי אותה. בג-ןה :---ייי.י :.ל?ר.-ל1ב?7! ?יחייופ)ין, איך . m/c2'r^החל-גיוו!:

1י/ין ו;ן גות);?-נ;ל ו;!; - -.יה '/ jj:לד-יון ייתר.

אני ר.ט.1::תי אה: הכקןי ^'חברה: ו-, י ם י ו תז.י ^ נ'י.הינתי י בדאי ה '[יי- י ." יכך ~ה ייי.י,י1ה

נ1:0:ך - 7]י)11 הש!1!131נ1 י:2,7:יי1:יונ ?- fu n^i.-DDnהיחנלליא לירבי!1יח: נ?י:ר.י-0 יליי-ז-'ללילל
ך,רקט
. היא נ!?-;1:ילת בספים ר.ס \:?הופיח אחרים ל^-ןג'קו,י!י ת !;תרים,. לציי !יי.ייי

£{ וייקטי-ם אתרים. אנ^ י ך~ט; ע- הנן 7} ו ר י 1י /11ל 1- '- ^' : 1 :!.. J1 -יןלהךלייח^ ואני יל?ל:יילר 7יהיי

.nrn Kuu J J Jכםי שנזכיר את כל הארץ, ליריית -ר לשלי ם, ר^ני:^י לירא -וו סייל אי7ר.

. 111 iv T192Dn--7ZLn, a^^.; . 1j-i -. י.: -.'7 1i-nri . -ij. ! TfjI-?j Jי\,ת:ה ליא קראיי את -'לי

.ת[-;ה גנם ר,--0נ1[נא. ב11ר;7 ל-קרוא קטעיכ נ/כ/ג7 . ^?0 ונקרא את כל- t^7nr innתוג?ו

1דאה שהוגג/ו-נה היא םנןו -^אני ג!!ביי-ר אותה. אפ אי. י ביל-גביר או? הלכי ין סת;0 ל-וי?י'1!הל ,

י?1נרו צ. ן 7 ק. א^?' בי-דו1:ך 1:!;וף פםו היגינוילא, ^?דו1:ר בהיוברה מר. ו ף ב/כ/לכחי אחל- ליה! ף

. JUשאני קוכא 7-ו נ'מלכתי . לא נ!'11יה שהוא ייא י-ירייק ריף שי- ר,ב?ח'!ירה,, 7?י:י-

נ1 ודאי שך.1א ה! ף ציבורי, ג^בוקר^ !? '- n,יןייןליבתי ליבר דבר וללב יו ^ !'ןאיי יודי! שהו-^?
£?;ב/
ג71י פי כללים והוא ני.ובי-חה לנושא '- JA' .,~rj7הנבברתי לי את הה',י_'ולתכ:ל ונ

rת 7ןצ; י 1: י נ נ r n iviuj 1 j^ה.

י . i?a??!

nrלא !-.("( שי^יגתה ^^עביר עכשיו אי! הכדור להיבזיותא.

ר.ם נב1צ;אים כאי,. והם ילינו.
:
קי ו "ך 1". לי1.אי ;

י י תב/ . 1i^UJדברים -"-ו ך פלי ם בין הכסאית. וכי' לחן ^'אין ונקלה ^. לא יי לקקי ם

נהם ביירוט.

1. א1נהר :

אני ר.יצ.ה לוב1ך לך, הבר-הכנקו! ביבי, ש-ב^אז שהתפוצץ הלן7;ו-ה לגד היו ס לא

נפגשתי גנם אנשי היבגנותא, לא י^-יתי אתם לו!אב' ע^דית ולא דיברויי אתמ^ כי

י?ינני גווצא 7את לנכ--ן . אני בגשוכנלב 1^הד1-י-י0 ^:רורים ונכונים. המ יהידו 7/3,

. 1T^a^ tiאני ר7, אומר /11ב?בהינתי ל7י.:דו1 הי"יי.נוו3א היא ייף שיגריך לבז-ול אינ כל

ר"ו-1יבטי0 המשפטיים, את כל ההיבטים החוקיים, הוא הנא1?י שלי בחובן ה.י?לא 10ל

נאמן, כהרף ציבורי של הקרן ה7,ייםת-

i'ni /ry. r

u.-aiiiaלא י נ פ ן Ji/2'jי ה ב נד ו ן שש 1 סד,ה גנל~- י ד י היזד י נ ה.אני :.//ב2.י1- לר, //17 האינפידגןציה ט!?ןי יי-'יוו. אני תייניב ש^ל'חיבוור ל-השיליס

אינפורנגציה שאני ל\י. 'יודע.."

ת . א ו ר ו 1 ^

שענ; ך ב. ו ט שלי כיטיה, זה ילי-? חרק פהא י ו פ ו רג?'.- י ך?

0:. אןנהך;

אני י:!,ידה 1?-!nn lui^oiuליי את תבנין אף אחד לא הסב אל! יל'!' ו ג/ת ליב ירא אגןר

טי juviTiuכנסיה" 1ה הם ל-א כיל כך ביש^לברתי" 1י?ה '-ייארי ר^ייוזי י^ה !!1הקפ^תי הוא
mTU(יהי רו על נ
י חוקי ם"יני! ישראלי, גןנןוכר .י?רל^ון ליקו1.ה מרצון. או! -יה התניתי.

נןרהגנ שהתניתי- ץאת., ש7ה -היה ;:--.ב:יכר 1:?רצ:ון ליקי יה חרציו יבל' כי היקי הגי--ריגה

1ע.ל פי 3ל דין , הבאב!-- .^^^ liהיה 2נריך לימליולי 1נ'טיניןי 1.1. ו^)א. איי גלןייוז ^'כך הוא

גבשה.

ר . ר י בעיי! ^

אוו[י םטרידה ב.3ביה אה.ת, itהבעיה שג/טרידה אוי הפו'1ריארכיה הי ו וכיח-

;י,וך ג ה.1 ו 4 םסיונ. ]11ג!ט;תי נבדוי! ב?פי בעל- דיי שא ו גור ז אני תושב י,0יהרדיס יכל ליי ם

לי"וה 1.גו01נ1:י^ ה1ה, היא ליא םקים קדוש,. אני nj-?53Tn1u aiuinהיא 7נל לא , nr^iw?:י

א1נ7- אם נ7י1קו; בבי- - £;ןב -^^נ^עי-קה; הבלניה היהיידה שליני היא "נןדוע לאינם ככוע'ימ

0. י 0 7,י/ ו ונ עם ג1 נ !- 1 ל- פג- ו נ1ט ו ס י אן .

אני נ/7£ב.י0oxי ב-ר אונה- ע-אנתני צריכים י"גנ^ןוי! יביסקי;;-: באשר יש אפורות

1ה7דבונו1; ליכך. אני ררצ;ה לישליוליי כנ?ה קני-סק-י. ות ליש י- ת .?.?.י;י-1י.יי:י ירי. ה--ליי. וווא '1!כנ1:רו

בשלום ולא עגירו giojרעש? והאם ידוע לך ? n/zהפירנ/ט של הרסכם עזל הבגלייה

היוונית א! ר ג! י ז-ו פס יי ח:, הנזתכירה ל-999 שיים או! רק-קה--יח- !!זשייכות: ליה ושיךדי-יך

יהיו שייפווג לה בעוד 997 שנים, הגןאפשרות הע^רת שכירוונ בלי רשותו של בלג;י

הבית, כפי- שהדבר נהור. להבי הקרקכנוו! שאנתנו יושבים עלי-הן נלבעייו^. כבל הקרד.לגוו!:

שגנליהן נ-נוצאים גווזיאון ישראל, נ./לון ה^ללך דוד, שכינת אבו-פיור וי1רד.

ו; י ו " ר ד . ;י י בא י .י
גןו. jn
i^n nr111כירות בלי רשורנו שי" בעל הבית?

ר. ריבליו !

בדרך כלל בחכירה או בהעברת שכירות צריך את הסכמת בעל הבית. כאן,

הואיל ? r7תכירה לד ורווי, בלבל הבית^. בהקכס החכירה הראםייך .. ץ?י?י?!!1ר ל"לי

0ולדך" הג71,.ירי להעביר אה: השכירות לג:!י שירצה בלי קבליד הקכ1?ה ?י I'j awi/yביבל

הבית. כלוגיר, בי1.ל הבית: נוח:י הקכמה נ:1רא'11 להכגברול השכירות ללא רשיתי; ללא "מי-

הטכגוג,, לרישונז בית 1!-1-ךתף, לרישום הגבבי-ךוי. -וו חכיי-ר. לדירות 10לגןלנ0!ה גןשבןעותה

בנבלווג םלאה לכל דבר.

ה י ן " וי ד . לי ב^-; י נ

האם אתר. ^;י,ר7£ שהנושא ה7ה של תכירה ל-י-ורות ויל ליי^ ר;;:!יו.ה ה7ה7
ר. ריבליו
-1ה יוכרע בבית-0.שפט.11-. ;1 {- T)ji לז- 1 ן בביונ הםנ01פט.

? י ו " ו ד . יל -1:^ י נ
...ן- י/!ג.;;ר, ת^_ך-י
בנ"זת רי1:?-ין ש^גל" כ.2/ה טיסקאית לועזית י:י:?:ך?:;מ:ות הי.:ןירה?י

1יב1:ר1- 1:שעי01. ע1א7יה ^?:תר-1 נסבה לבל הרפיטי:-ה '^ ^ c^r'iir:!^ -.??- "'yי:אי7ך מיל-ה ו^'-ינה

"^?| - c?1ij-1 1/-2 ?j/^y n'j?יijj'7!י?ב?רתי שאיי ליי? י1סקר.י בוו/1יי.י- ת?ה. 1:יו'11--; ,1r,1

' liDwii i7£/jר1נאנ!ן ^^לי, תברת רינינרת-':. הי.ישי\. ה1ד נ:י;1::-'; 1:יית-הג-י,(!1פ(:' יהל!-: ירבדט-

ל1/ב- השאלה הרא^^^? נר,, :?/-? ר.!י?פע.י~יוני לקפיק כרי-;ע 1?ספרים ורשי-:!.ייי- אבי

1ננ:ן ל^י"ר^;;- .nr ji;-.2-;ני ר7; יבול לוב;ר ש!^?ניל:ן פייליי הי-בה, הח י7י.י?ך.:לבי(1 תבי-ת

1 יגוג.! 11א, הט r. 1 Diziin:!אחרים, 5לם א2:ל ר1ר1:י0^ ^0'.- 2i',v יהידים^; הט בירן'1ילים,; הח
:
היפה, בפט-ילות
ד ר נ; ר ת.

{. .בון-;; .- v.

yj c-|-[,7י\.נ.י רו^ה לה1ביר לי ושי:-י-לי/'1' ולוי-1דר: שלפני ','.^בט;ר. חודשים. אהב
:
ושא אתו-,. 1:יקשוני לקיים דיון ליל י:ל היין(1רכת '1ייקרי?ון חירזז ה .- ולן ב י י7א.. יהיושיי?

י 1 שר גגל- י 1- י ה י ?: . m;-n aiu

'וי ו "ר ר . ליי1.^י :

בתחילת הישיבה ביקשתי לה1כיר לי אי1ה נושייייל! י-יקג"וזם להנבליח- ל-דיוי,

1גןא כשכ/ט/ 3/3/כ יי , ;-'ני את! ו ר ו אש ז; ו י- יאב^ו7; למה לא הוגבלו, יי-?!1יוהר! כבם תברי

-.כגסת בהתאם. אינני שש להנבלוב את הנושא הנבדין ר.7ה, אלא אח כן אג-ייוכניי, !':ייש

-ברים ש!-'. י אפ-^1ר- לגבב ך ר (יל י הם לס-דר היום בלא שהווגבדה ה:תיי-^?^ אליהם.
?. ב ו."4/
ראשית.. אני 7;צ.ינ g3 Tinג'ן ה7,י T!a3Dn-n?.n '57 3 ujריבלין והם נ^ן הקו י1'71,^)

ןגנ"ל םשרד- השיכון, שהחוק הפך פייאופ לםקלטככ. י?יו0 וניריי? שהחול; הנ^ך ל^לןקל'טם

;-? 1רשם: י ם., אבל אין גגה לכבשו ת, נצטרך לדבר גנל 1ה יותר מאותו-.

נ. או נ הר!

אנה נ י רשגנים?
. הי1צ: נ י
הא0 -וה פרלםני^רי? האם 7ה הקאנון?

וי ו "ר ד . גייבאי 1
י,^י .
!.-,בל את. ההערה של הבר-הבגסונ הגבצני, הבר-הכבסת בורה,. אל נתחלק כאן

"צדיקים נושננים. \י/כי ב-בקש לק-ים דיין כיניבי י!!ו ייי-כייז ייילי משיבות נצחיוז:

י1:11עןרבים בשוני י -^ הללו. אל ניויםם. יו171יד; עי,-"''י .ל;:ד^י^ '1'ל ין י ו הל וגקין י '-י-ח."
:
ך ת^/ב-ןר ו 3/ר, ojiwujך- רצים בהקשר הכר ל י ט י -י\ו. 1 -(i;^i

tiu/.c '-?"jjd uh- -?; if'^ui^ niiTi . i^הבי וי י י הליכון כיןה )11אלייןך- 1. ^112.ר1
הדווים ר,צ.הר^ -?-י!
;diשיע- ל"ב.ו;;1^-; ך=:יני.ייו2 וייחדת, האח ב^י.'?-- הר ה י טי ר ת ה^יייריזדוי

הת^-ןי'י!.י! י ".יי 111.1. ננם ה12יר לקראת הבדעה? הייתי n-.'^i-) t.-^?!.לאילני! !:יה ר, י ויה דירתי,
וכגןה זי
ןך ע--פני ההבראה ר.ו1:~יי,ל}ו הישיבות. הי-;בי ליפי- ;':י ביבר פרי1:ת י-סיםור ל--רלררי

ר1?-ור1לי 11-- 11- ! ] sm iOin ני(11-ר1: גה-הלייך, 7-;רי בשללן ואף רדגיןךת י:--ריל:,יי-יזי' היבי היב:-ע

0:;- הגב "ת! י ג^;' הר.שןיבנךןנ? נ'וזי והיכן חוכרי! ^י יהיו הג-?1!!תכנ יס? -.;י7ך: יקיריי-'

נ.י0פיט הוט.!:"- 1 1נ!נךצ;^;-ם עכש-י 1:ו!.הליר .711' ^י^יוו1 לרכישוי! ע!יי דירים ר3י!1!ים 1?י

51011? ין-ךה? ^הן הפנירום !:. ג'יהו הב-חליט הגגי"-יי ה1יי.י- ו. יי^??רי?^לי ,, ?-':?; הלןד^ידיוןי"

ע./' הרב;י10;1נ, נב-ל השיםו/11 ועיי ריי^;וח ךרי:י'1.יות ^לי.!!11ר נן;1!רז- הו'ייבון ,. !-;ם דרך וזירוז

ו-1 י Dנ 1 WU ג-; ו- 1: כ 7- דרך א ה ר וי,

ט.. י\ו 1 נ {-; ך ;

בכלי ך היבי הארץ"

א ? 1: ו ר;. נ

בן- -
ע.. ^^רנה!-
^

^ -- Kאט. נ ה ר?^ גנל השאלוו! הב-1?]1:ו!1י וונ ש נ ו הער ת יייושר-די, ליא כילי !!!'?;'^un

הפוליטיות.

11 י י " ך V . Tיי ב/'/ י נ

תל?-, ג)רו^1י^;לוונ שייך לתהליך קבלר^ ההחלטות,. וגובוזיותני nrרלבנטי,

י2. ^-^ ו נ 1; ר £

י'גגננה על בך- ניגל!די1ו של שד הננייפון ברוזלט רלבנטית, כי רוא השר המופקד
גבלי , ט
7- ו.יכ1שרד ועלי התקציב, לא רלבנטית ^גבורבותו י1יל ה!1!ר שרון. אכי אי נו י
י ו דנב על גוכנורביה
של השר שרון,. ו: ו א י?יבוו .ל^גןונה נילי, אינני 13.יםק לים ה!1.יר

שרון בנושא הזה. ובכך להבי ^^^ , UJ Tx'nלהבי הנליולוי,. 7^וה ר^:?שתבנים ו הוי!!-? י-י ו י1

הנו הגנו ת לנ1שאי0 האלה - ב1ה יי!י? היינו ג1לךור1-יס, !?^:?רתי ואנחנו םיייכיו
לרפישונ ה!
נין .

אנחנו היינו םטנורבים בהננברת 3-6 נייליון '1!ד.לים לרכישת בית שאיי ידעתי

גנליו, ספציפי, במקום הידולנ. אבירת י בתהילת דברי ר;-': נ י חו^ר ואוג'ר.י שר הבינוי

וו;שיכןן Q--u1ij3,^ ij/zjהרבה יותר ע'ול-יים ו^:?י1'ניים לקבי ב?ה שקורה בגןשרדו, רהו^?

ידגנ, הוא בט;נינים, והו^; ביכ'וד הנושא ה1ה, וזה בוודזייי לבלי דלבתר 0'לי שר הבינוי

והשינון. הוא איננו ני.תתנ'ק ב'';?וזרי ות,. הול? הא ב7ה, הם אתרים וגאים ב-יה. הנו'^!?^

ה! ר. נגנשה גבל-י די הדר.- י ם הביש רד -ים. האתר י ו ול הי!? ^יל הב? נ כ" לי. רחחי-ף.י י?///

מיבור1:ות םלאו; של הצד הבי, י ניי'פ.יר יאלי .

הי ו "ר -ר. 7 י בא י f

a// niT'/i ri^jsuinל פ כ י הרי;י!11ה הוא היה 1י?י1ורב.

גב. או נ3ר 1

בן . בל חכ//ב?רב7ח. הי:-' לפג. י בי!! .י לי הפלנולות.י.. 1. ו ר 1^: ג

ו,2^ם ו,1:אךנ ג-ידיט;!!; השד^ הם :י'-ו! הרה ישות 1-.'?' הרבי1ייהיי

? ^. ,, ^. .,. ^ ^,. ^^ן... ,
jif-jv.! ,?]-;/יuj.--ריבה לתיור
^ניכוו^י: ל^יר '^י^^יו1, יי;-ל היא יבוי-י יי^'יב לני

ח-1;ישויו11 iu^_1;?.^ .;-:? .j/^ . rvui םך;ג;גכ"י-= להשי1. ייי ר-רהיע^---(ז 11'ל-- "שר עיל-ר.

ו. ב. ו ר ו; ?

י11א;י11י האנ1jn .-; העלה /?/?/ הננ!!!:-; בפנ.- הע!ר י

נ. א 1 נ. 3 ך ;

אני יכ1ל ל0:נ!ן: פל כך 11:1-רה פי^טר." ^;1;:.ר-ילי 7,ודב' '.'!י-ף '^ןוזד- כיד י:יייי ח:1?ים

אף אהד \?-"ננו 0--ה;;:-1פ" ךך^ ליי הר!? בבר שרי י מ" לבםי "ה '.!1:י-ך! 11יר- הי1,ייכרי . נ?כ:יר-

jV.x o- Ji37 1' ji 3'העיר העוייקה ואת ירי^^לי.ס,. .ייילר. הארץ יכלל,. .כ!סייריך;

נן1:י-7(1ריט. האם לא ייז--צים קבל ב?ה "ל;דךב.ר7 ?-1^ר1י^ שיו?) פה י י-!1יי . הלל-'- לזיי ת-י-י.!!..

ו-וג!דיניו1נ ה1את 7ןייו:!ה: שנים, בשיתוף ovט-ידייח: יר.י0;לים והיפים אוזרים. ך-?ייני

?וםר שעיריית יירושלים ר.7:ביב1ה, אני ר7, א.י1:י1ר שהםד- גי וו! היא בידילגחיה, יהיא לא

ותתה גנל עה גבד נ\יום.

ח1.ו---הנ;נםת 1:ורר. ע1אל איך בןביגגימ רה ישויות ואיך חתליטים להבי רבי'11וול

?רץ-ישראל הדולה, הונקציב. 5;דול םאד^ ליא םספיק, 1י?1-ל הדול מאד-, ואנוזיו מבי^ס"פ
:
ט.ולוונ 11.! ^נ וענפיה; 1.פל הארץ, י ע- נןנהיוו. ים. יש רגןה של 1ןנהל אהף, יע? ר1ןר !1יל
!נהל ג
ילל י, . 111/ jMii יu-'אם אתה רוצ;ה היפ1:ר ב!לא (בל כל הםשרד, 7ה ש1 רה ישיבה

ו/יכ/ר,.

?. 1ia 'Vi -

i-r?ק י בלוני תשו בווי י1ל שאלותי.
י. י ו " ר ד. ל יי 1:;? -
על השאלה להבי םננררבות הי1יר שרון השבוי שלידיעתך הוא לא היה ג-ןלבורב-

נ. א ו נ 4; ר ^

לא אגורוני בך. אםרתי שאבי לא קשור ינם השר שרון בניי1יא ה1ה,

הוא 7/3בד גבל 4051- יש ינוד ::ל60- ב-.'י60 הוא היה .נ'לגורב,

נ. אונ{;ר;

אינני יודע.

'1 י ו " ר ד . לי ב.;-: י ;

אתה אוג!ר שלך לא היה קשר בכו.י ין ה1רו נלם הע1ר שרון -3-1ן[ .

nי ו " ר ד . לי יי ^"^ י;

הי כן הוג1!-ע (;ט.יח;וי -11?- B1 :.ijiujnnו ב-י יהיו ה1י?;!1ווכ: ים?

ענ. א ו נ 3 ר' 5
;ייי ג
ינך10דד הבינוי ור1^^ייבוי? .

ה י ו " ר ד. ל'^ auי .י

הי/ם נוט.צ.1 י?תך ^'י ייכנ7.' יישם י בך הלאה?

ה י ך " ר ד . לי ^ 1:;"; י "י
HT ^Kנט^"ם נוקפים הועברו ליי
י צ. ו לי רכישות רריש1ת7
ט:. א ו נ ה ר
אננרוני oj ^ ?; -n nii n-7?-?'ijniiiובן ה 7יא, האם ה ט 7י י לי רה י ש או ביקום אוזר, 7 ר סיפר ר

\י/7{ ר.

ה י ו " ר ד . לי י .בא י ^

אני 5{ודה לך בשלב .nrאני בןצילי שנש^^ט-. לנכש י ו ך?ת גןר אליי יונק, התי1יב.

הכליל י, ^אשר ליה י גט הןזקציבי. נ/ד או נהר אחר שחבחינה ^^רייל^ת הוא ראה 1:פמ:יל-וו5:

של ו j snriUJrtת ונ7,צ. י 1: י ת בפע ו -ז ך ונ ה י ם נ ו תא, ע1נ:!ק1:לו1 פלופ ים הם pj^riורות אוזר י ם וכך

הלאה. ^ j/eב/ב7,'^ ע-נשב5יב יבל הנושא ה-ה ביתה י 10:1 '1י ל גלןר יוב7',

^. יונס;

^י';ויהיל גוההנברה האוזרונה. בי-י גיןשרד הבינוי והשיכון לבין היגיןנותא יג-י1 ו:סבה

{.אגונוונ. הספם הנאבגנות ה1ה אוג:?ר שאהף הפרוהריל!ות ^^^^ , lu^ T^w^nעל פ י
נת-יי.יוח
^^.ןשר^, -דןינע סדרים ויקבי! פרוייקי^!י0 לצורך רכישה, ילבביר או1 ההנחיוי?
ל ה י .
! נ ו תא, וי ה י נ! נ נ ה.^/ ונבציב. ע.ל ה הל- כ ם nr^iח ונ ו ^נ-; י נ? באופי טב יל י 3/י י1!א ח רא י י. -ד יי ה

הפלו י 7 1 ה. י ט.ל 1.יצ.5ע. ג-גדיניוך. ו:םשרד ^. :ה ג-' נ הל ז?!יף הפרו ק רמו וי, הג'נהל הכללי ש?"

הנןשרד, 1 הת^1: שחתימתו נדרג11ת כדי לוניי תוקף לסל ההחייבו! יטה יא. rj-soDP. it

שלפיה גע.שי7נ ג-;הו;;קע.ירוה: ועל פיה נ י ה; נ ו ו: ה נ וזי ו ה: להימנות!: 1ןירי פיגם 1:פנים לב!-ינ1

1-ביע1ה פ!ו או אך1רת.

תפקירו /1£ל החשב בכננין- ה7ה ר.וא לוודא קו-דבי כל שיש תקציב ליזטרר.

הגוק1ייגוונ שבה מדובר? שביליה שהליכי ההתקשררונ נ^שו כרוק.' '11 י ש חר1ה םארי1.יר3

ש031-1ף שגווננבר גןשג-ע! לםטרתו, הוא nn --^t 1 ?- ';-^!1n?v!אופי התתיג?ה שלו,. יnn nr

אופי המוזוי-יבות ע1ט:וי:גדת םאתורי ההרי-םה שלו ~ הו ג; א^ראי- לבל הב י- 2: וקב התקין 5."לי
רוצ;ד הנכ^י והכספי. הו
^ ל'^; אתראי ו1ל בי';-י.וי1 ^?!דיניוךן הגןטרד. ליל 7ה אתר!-י

המשרד.לגננרך הענ^ ה-1-ה - וצלע !;ויי ח.י7י~ 1:-י(ידה ? י? ^^^.c/zלבל- 2/ד, (11י-?לןר ןןר א ר נ,קר

- D . TiUiDJ.ר^--ם יע1d 'D'1;l' כליליים י1!י\\י בהם פירוט ואיי בהם ההז-ר-ח: ני?י^ ו י י ג? י ול

ji i 'i;1iujji-1-rג:!פךרטי:וי ל.י;2- ה;-:'י !ל'. ו ^ .?:!;רי[ם כספים, הי-בר הנו(!1א י1!לי 1.י.י:/רי.- הכינים^
..ןבוט
נ7,ים לרשויות. הנוקום- 1 ףל^ נרג-ה לי ..-11ה הסט: י ף ההדיל ביותר שה!-'-? ללי?: כיר.-ל1.,

ו1:גוה7ין niua)j1י7 ,ljiuii--ןי אפשר להתערב, בוודאי לא י-ח^י.?., בשיקולים של ר,י?שר~

להנבבו-ת כיםפים לרעיות נ! 7, ו ::' י ר ינ 7 ר או אחרוג, גיל פי ב/ד. '."1 י ל- .י: לב י1.יה-י\: ,"דייייתי
. T lujDiאנונ^ ^
:ר להבי סלביפים כ;-?לה 1:1?"!רדירי '^זרי:^,; ??וונו ז-בר לי.בי "^--י-

.I-iD ? .iin 1 . ij ^Jir
:
- ip.anuj '.31i , 2.t1ir!r1לי בב7י7;ה ע! נ ע','.' ו! ה, אנזנם ,n'x'1!D inAryאבל .לבל 7את
נדי?-,ה נ
1את .' .j - njiuijoaע1י,ל{ ב" לא ראה חריה בפיןולה ההי-אוד לט:ו1?יך. ל:?-^:ילית

י?וז1 וונ שגעשו הן בעיר העתיקה בירושלים והי ב:/7/?2י:ח. אחרים בארי-; ל?יןרך ךיצוגי

-כישנ-ת על פי- ב?דיניור^ הנ--ו''ירד. הוא אישר את הפלוולה ג-?יילי-רי!; י-אירוו ואםנם בי^יגי

. CJ^f^[-y'y^i.^ JJ/?

t:ו "וי 7 . לייב^?" ;

הי'.031ri ? jdj?; nui-הובי) הנושא !1יל הבית המסויימ -^ה בדרך כלשהי לידיר1תך?
^. י יי גס!
לא. ^

יו י ו "ר 7, ל י ב;; י;

ו-את אוגכגךה. "^בנ-קרה 1ה החשב לא ראה מקום להוגי יעי] '/-ייך ביןג'ונה ישיר ^ליו.

י?. י ו נ7) 1

ננ:ו1 .

ר . ו1: י נ: 1 ך נ

ברש! ח. ו;י(שב-ר^ש ^-ני רוצה לר:7ור לנו'טא הראשון, ^?וי ^!חל7, את הנושא ה-לה

לש נ. י וולקיט. ישנו הה-בט הב" י נ י, שא נ- 7.0"-י! שלא ר י- כ כיפ אליו.; ליגרוח: הר" ו ן

' 71U ,?THiiכנוה גגאתנו להביע דגיה:ם ב: יש!;. ל:-; 1 rה7ירר ייבך . ב9!(בות הצהרים י ו כיי ו

תבוי הנננקת להונב.פ.יא בםליאה ושם יאםרו אי! אשר ל.:יי לבם. אי?י.י!ר להויווכיז גבל'

תת;ב1 נן.. חבד-הבנסה: ^ורון וזושב '; v:^ujהיו::ה תבווה ילבו ין ה7ה. תבר-הבנסת ריבי"יי

תושב אחרת" י^קפי17 ל- שאני שו::-;יי לעויים את הטלורי1יה הירדביו: ואת ד:-.??י י נווי.

11;-- ר?י?שי ר"בנםיה היוונית אורתודוכסית שהו7יל?נו לרבת-לנ^יוון וגוה הם אוג!רים שם.

הם את זה צריך לקחת בתשבי ן ,_ איך 7ה נראה כשהם הו-?1ים או! ההשר וג-ןתקבלים יכל"

יד' חג/לך.

אבל אני רוצה לשאול שאלה אתונ, ובגייצ;^ 7ה נושא. הדיון שלנו. שהרי יכיל

לבוא חבר-הכנםת אורון ולוםר^ בצדק? ?-ני וזושב שהנוהל היה קלר7ללל אוהה, אדוני

הםנג:";-, -.יך?-,ח. כסף לשוא, לא בד7{ת " אני ר ו-בה לשאול אותך שאלה, אני גזבין שיש

סעיף של פינויים שהוא ני.תך7,;:ב גן7ה שניר'. נ/ד, אוג?רים לנר כל ה7חןי' 3^,ו^ריל!

ל נ. ו 4 תקרא את דברי ההשבר ל0עיף הלבינו י ים ותבין י!'דברי ההשבר שונים n/3a

j71d7'a n?s:T . nauinuiכל הטי נבין של פי שג:ןת^2:א בגבנין איננו שהיה כאן נוהל בלתי

ת;7ןי1 , שהרי אין םתלוקת שהסעיף קיים וב?נכ."ל משרד השיכון היה רשאי לה^יתנןש

בכםפים האלה. הוא עשה בעבר ש ים רש, לפתות בא^;ןצפ:וה-י, ב-שרייתי בחברת שיכיל

ופיתות. 7 י אם או גור שה י ונה בע י ה של פינויים בכפר שלם -. לגלן'ייל.ה י ו " ך זי. ר י- H2.י:

ח^ך-הננ^ונ תיכון ^ אני וחברים אהרים שאיננו הבר-ימ , ^^!^f^^^ ?pTDi la

איננו (1רי-ם לבוה ו ו! הדבו-ים." ב-ה 12\צ\- בדברי ההסבר ליקויי ף ^'^^T

ד. תיכון;

עייןר ו--טענוונ שלי אלה ^עיליניי' הן ^^^1:רי חהל'בר ל0עיף שיו. י פ. הם הם ?י?ינם

ם ו צא י ם קשר 1:ין- ז-בדי ההסבר ליבין הסל: י ף ה7ה,. נ-לבד- לאח: ט1בו1ויי המקיג-זרח: גת- ו בר

ט:? פינ,ייי0, אני ל,ור!י'( את ספר הוגקצ-ב. ב'ויהילתו רעד ליופי,. יל-לני יכול לו"יןר

110;ד1.(--י .'^ו-םבר Lin'iiD ui-.סעיפים שלא קנרדכנו ב.:ורי-11ת ארבייים היונים הוייתרינרו!.

7.1 .- 1xההי^בר- גןח-ברים על בי"ים שעברו 1י.ו הי1ולם כבי- לפני שניח. כלו^ןר ב^שך

שניט לא 0(1ד3ניכ: את דברי ה היסב ר -

ח . י.! \ [ i .; i

''.? j nfj TnH v[Hהעלה את הנונ!.^'; של דברי ההקבר.

ד. תיכון נ

אני צ-\1:-י3 שוני/יבר בדברים -?ויאנ-רו בו ו לגדת הכספים.

ח . ^? ו ר ו ו ;

אני נ1דבר פה. גבל פי דברי ההסבר, האם אולה בלי.ד 7ה שיקנו רכוש 1לי לדעין

םה הוא?

ד . ונ י כ 11 ^

אני ךנצ.ה לךבןר לך }11בכספה: של הו וינדה 1? ו נ וזי ם דוייוזות שט: ר סקי ם ברכישת

קרקענות שג-)נתנו התלטנו להטיל עליהם ת'סיין כבד י21י:ם היום . nrnרשם יש דברים

הרבו-ו יותר 7(111 י ם ג/;?י11ר הכינין ה7ה,

אני ii;,7ai17י^\^:יר t^rםנכייל משרד הבינוי ךהי1!יכון ^1אלר ^יחינ; בי:יבפי ל!?יזור,

האם אתה ו!ושב שיבל פ- הנוהל ךהניה71 המקובלים אריה ח--ולת . p.vwn ~\r^rיפהיייב

כע;1בד ציבור? 7ה !^? lij 1 jnהרלבנטי בוועדה ה7:?ת, ועל כך !?ני ,raiiL'n u'j71r-,אני

פוב קש בןג1ך לא להת ייחס לנו שא הפ ו ל י פ.- י- -

ט.. או נ^;ר^

ר.תש1בה ברורה; הם בגןבט לזי-וזיר והם במבט ג:?ר'י?ע', אנחנו יכולנו לפעול לפי

ארבנבר. םגביפי-ם, לג-' רק לפ- הקגביף ה1ה" יש לבוד שלישה סלני-פים שג:זתאי1ל?ים לפכיולה

auj 1 n ?j liSJii-i }1H , ii?יrnים שהי א כ ו לה ב.ק נ ה !?חד עם הפר ו תרח ו ת ו התב י י ו ת 10ל

ו-וב1שרד- אםרתי שנ-ובך5י-5:ה הוקיו!^ ^?ם '-ני ת ו טיב טפרו הר^לזכייול ד\~ נכרן ,. יש לי ל-;י-בלנה

0(1יפים mjijiuin'7בהם. םתרך הא ר בגג ה בחרויי להשת^:^1י בסט- י ף ה1ה. בדיעבד אונןרים לי

שינ:ולתי- ל--בתור סעיף י ו הנר טוב, יותר ילי:תאים. אכל ר-יסכיף ה1ה 1ו?תאים לחלוטין^:

ג1שג.י טעםים: א. ננד כםה שאני יודע, דברי ההסבר אינם וזלק ג!חוק הו3קציב- ב" דם

אם דברי ההסבר לא קנודכנו במשך שנים רבות, ודבי-י רהסבר מדברים לול חלבברוינ,.

ו1:ט.נין ד\] הבר-הכנסת תיכון :-בודק, -;1 י.ם גבל פי פרג!1נוו: יו1ל דברי ההסבר ההסבר

האלה, אם רוגנים לדקדק בקוצנו ן1.יל יוד.. כתוב ןיים "פי- ו.ו י יה" . כולוב שבגילים

האחרונות פינו במישור ההוף- כי בשנים האדירו נ ות היו צריכים לפנות בגי יש ו ר

החוף. לנכש יי ו גברי-ך בהר, בא! י ר ירושלים. יי?י-ך \^^.^ סוןירה,ii .iו ר י ו j

בו! 11: ?עוך. 1ה גוב.;-!,י, :?יל 7יא 1:זת ר-'11אי-ה.

-ן י ו " ר זי. ;י י 1.^"; " :
:
.;!! i ?ii;j2J !?!iiijj:'.ר :-.יג-י :י;ור, -.מנכ'יל הקרן רל;י?^?י^

/. ^. ו ר ^
!.,נ.י י-,ט
0ול, כגוו^ן רק ב:ו^ל?-י: י11נלי;י1יבי רני הל, כפי שקבע י יי1יי--ר^יי1'

-11 ועבדה. 1:שנה; 1969 נהתם הסכם ביי ה י- ם נ ו ן:?:, "'"ייי n-^2rבר ג;!"-' הקרן- רקיי,-^,.

?^י! גוגןשקית ינטר^??". הת'סכם ה~ר- ריענו 3!י.י1. ^כע.י!:ת 1991. גהקכם ה-לה י!-ל1י'ר '!'י!יי-יז

-.יב1נךת\. היא נ.ג-?י.י{ן 10ל ב-ם^לי! ישר;-?ל. ות1:רי/ היי;י,יולל? ניבי^לביי י1ך.יר גןגלןשלייי י!!יי-?:י-'

-כי^(1ןת ננאנ!{ , אם ג11-וי.ר על- ירושליב^ ה::י7רוזי.ל:. ריג^ייוזא ט:י!י1ה 1זיזיי כ--י הג"יים,
:
נייל {-'{^1.^ הנוש?'; ה7ה.

ע-4"1_- ר.11יטטי ר יה ^ר תבדת. היג:יווה.א - אין נ/ד, לחקור, 7.י ת.ברה חוקיי:. היא

'-'?? i-j2 dp. na-:nii vaijי נ; ם 1:ר!יץ~לאר'י - היזא הרקיקה ב'1ינת 1938, רפלנלר. רב י יי

;ע1היתה 1:ט:יר. ^^ל הט;1:ךה: רי1וי1' של יהודיב? ניצולי שואה, גי1רונוון לכ^ומה, ינל כר
:
נ.ים, ג!שנ.ת 1969 ח1:רח: היבטיו תא גבו.י;7-ה; דנא.יןן '.''ל םיל?!11לר: ישר:::ל; ב"!קרה - nrקרי

1שרד ה^^י3ון . נ1ג1טלח; ישראל, י.םקרה 7ה r?^ T115-?.Ti-' , ^--^^^^ Tituriהי. י. ין או !?ת

.ןנכט שארונ! היא ך-!4נ:ה לרביעי, ךךי1:רו1 הי^^נו^;א 1לזב!;ילנו1 2:0.ךרך: ?.י.- הרכי-'"ה בנאגנזך .

ו^רח. היג;{.וה;א איננה בגשקיעה בטפיפ" י!י:חינה וזז- ק יון, קרן קיי.ל?ו1 איל.ה יכילה

^יינינה 1:1שקי?נה פםפיפ ב-שטהים י1יבןלבי:ר לקו חיריק. יש לי ל. ו ויכליזיכז מ:ס יזלק

ן1-1רשויות. אננ- רי4יה להיכנס לץה. ובפי שאםרתי, היב'גותא היא .יז1:רר; בת של-

.JIG ' ',7n \-\\xr

n-1 rii -;?; \ 2י ר ו י^יל י ם.

?. אזר!

, 7 1 £7^^UJ 'niiii-!:ר?; ועניני נוהל ולא אלנ'םוק בניי?.י^?יח פוליטיים,
^י ו"ר ד. ל י .בא י
אני גגגקש שנע;7ג1: את ה7]וה-ה ה7את; /נכליעייו. הרי לי-1תם ג?1:ינים ש1;?ו1 שאלה

נרי נה. הנועגא םרהגב איננו היכולונ של ח1:רת הי1^ו-ות:לל ילהשקילב כספיח 1:(ל-7רן!

1- ושלים. אני וזוש^ שאין איש ש^ןעוו. ין ליהננלוו: 7את כר רע.

/. א ו ו ^

כג!ו שנאםר, הכספים ב- ו עברי בז לנר-ירי הגן^לןשלה. המחשל-ה קבליר את הבביך

ה --ג! נ ו ונא ביגנטנה.

. י ו " ר ;^?^;a' י?. T

naiiי נ ת.ן הנ1"1ו- ד הבן^'שלת י הרלב נטי הו kג-שרד ה^ י כ ו ן ו ליכן ה יא קו בני.

\. א1ר;

נןשרו ר.ש בון- הןא ^ :י?" 1^7 r-r ^n , ^l^^^..^^^ -:"lijJLnרבגין, הוא קובט: ג'ה הוא

-וצה ;ירבו;11, ואני כנא1י.ן י11לו _י;1:צ:(1 ';:-1 הד-ברים,. י.יחי7ר י.אלןר שהירס רשום לילי שםת1נר1נ היינ1נ11נא בנ;?ג1ן . וכאשר הודייה רי:;1ה, ''ני יבלי לין 10 י ם י:7ת? ני לי ש2"-.. יללי

כל כ^ניט הוא ר["ום גני ו11פ תבי-ת ה י -:? ג ו ה.יי; בני"-רץ ; nr a/":קי--קיב - ג:7!םרי ר; טלי י- י ;

בג;-1ן,ךר. rr/D inujפי: - -!?: גןיייוו םסוייגליית .גהה-יןה ;.יילי הי:!. ין,

^)י7 תישאל הט^אלר. בד1:ר הרד,ישות. אני כבר יגל נהי :--י,גי 1:בלל חוע.י1: י1יבל

רפישה בירגשילים הי^; רר,ישה. להיבריך ( i/An/3אי7ו רכישר 31ה-ה רג;י^1ה ייתר ו!?י--ו

פתוונ,. א --נ נ- תושב. niiLiהב--קופ. נ^י^^ר;ך פר. של-? ל איי ,ליי- ן-; י ברר.. ויכולים לש:0;ו ל הם

אן-11'- ג ך"אם הערבו^ם ג:11;רנ: יונ-ה היא רר/יי1יה" י-?ני כבר יי?ו^?ר5 גליי רכישה כז^ת. היא

ר^; ישו-1.

ה י ו " ר ך . ל י בי\, י נ

nui?;D 5 ?י; -^ p, r1-7?יujnהלבנין הועבר לטיפול היחניוךיא, האם היא הרלב1:ר ביקו1)ה

לדכגש 1כוי1ךנ ברכוש ששייך לכנסיה.

T"vu3 ns /\'.j//3jהללי שהו^? ראש -י;הף ה^ןקי-קיגיו של 7רן קיייןונ, ^??י^ תש1!:{ט:ן

אותו. הוא בקיא בפרטים הםשפטיים. אני 1:;ניח שכל אוזד י לדגי 1:.של1/ ^^7r :י ^''i' nn?z

rifro^Dnלכ/' זה שייך. 7ה לא 0וד,
ה י ו י וי ~ .rלי בא י
השאלה היתה .unn;^בדרך כלל כשלקות נןלקר ל-מיופה כלתו לבצלכ דברים, הוא

נותן לו בי-סכת גבובז-תיר. םקיייבןת" אחר כך יש שאלה ולןה וזו בת ו של ^בייופה הכריז

לבז ו 7ו גנל פי ההסכם, וכך הלאה.

י\/. א ר וי;

א נ. י גןציננ שראש אילף ה--'קר"עיי של הקרן הקיימת ישיב על כך.

הסכום של 3.6 מיליון שקלים הולבבר לוזכרת היילזנוו1א בשני תשלו1נ?ימ.

באיזה ונאריכים?
ע., '^?ו נ3ר
לפני הצ: י שנר. ולפני חודשיים.

י?. י\, 7 ר .י

התשלום הראשון היה בספטגןבר,. השני היה בערב פסוזע. זה רשום,

כל אלה הם דברים ס"ורים, וזה ס:ובד. לא אפרט יותר להבי איך הדבריס

נעשו. אני רק אוג^ר להבי עיסקאות אתרויזל היגגנול!'? היי? נא^יץ , היל'? 1?ב1נלית, יהיא

ביגגעבה 3ם א.י1 הנניסקה הז^-"ת. תשוב ל!נ:ייך פה שאנרזני י-?יניי .מיוירבימ ב7.ביילי!:

הגןבנו; או ו;ךכוש שצריך לרכיש,QJ1H nj7 -? 72' 7///'X D/7,7י כ י י י ם לינרעך גיל הרכי!1יה?

(ב7,דונ--ת, ראש אך-ף ו-נ-קרלןכ;- י י11י\ ה7;רך ר-קייגלןת יכייז 7יהתייחס לי1:וזי:ה

uic:^!נ;מ י 11; . pjun ^?iii ה ו ז; -כול- ל ונ ת פ:2: ה י; ק^י: ו יב י ^ ..?!{.'! פן!= יי!;. י!^ לי ר. 1: .- .לי י ד, ו ג? ר

^יויטטוט^' ;70- הג/1_נה ./ vל?.ב.'- נוש-;': !-ותד. הוא יכול לו,:זר שי?בת-ןי: 1לן^י'נ1י5ז הלריין

א K j n .-nu(אינן נניםדן י.ן1יץיי:' ה1?^י? ניוול.

י ו "ר יv. rבאי יי

; י^ , 7^^ ir- j!;-' aiiiiui-iUj -? j ijהאם כ/ד :^?ריי?ב רי!1ה ליי-חר יןי11הו7
/, אן יא!
!;

T" ID . - -?'T.I T " i ^ p,?-; " ^ii^'^ /liiM //7 . jkהללי עוסק ביבניני קר-^גיןונ
u i iui,רג
!-!/ ' 7יu/11נים. ה ולי? תולה י ל ?-;ךנ ^;די^ילי- ב1ל=ל?י11לה,. ליחו-י nr72ןו-ן ר-קי-^-'יי

הקדך ה7-ןרד!ע1ת, ו נו1ש1. לאהד הגןו--חים הי3נ-יבים בארץ ביכ-יני קי-7,ט:וה:,

ו. הלל י ; ^

אני ו (1נר1 לו יוד לי 11111:-ר^?'11m nTU-5ולהברי הוועידה י1!??ילו ^^יךי היה גלןהנהל

וג-קא גבל הנקוז-ה השניה, ייונכן מאד של:-': חיה ^לרך להולהינן ל?:בי העיאלה
ו-אשונו.. ב;'!"
;!, './יי באילני ש7:1;י:-1 בנוטא ה1ה, אינני ריז-^ה ?1זר.יום ז':?תנו כריכים

ראות איפר. הפשע י?1ג1יה^ ג?י קנ^1ר אותו.: י':ם הדברים ויישו לפי ההיהךייןךך אל לא.
. j(u fו-"נניסקה נ.יע
[1;תה בפי שנעשוי כי- עיסקה כ/ד..7/י כדי. משפטית בןםלדי-ת, בידידה

רורה שאנחנו רובוטים /בכירות ג'והנת נ-נהבלולימ הידועים. לפטריארך ?ייין רי'''לם:.

ה בית שאין טאבו על ג11נ:ו, אבל יד י כי [טהוא שייך לפף1ריאךך- -ידויי ש-דה ה וספ ילל,

לוםר ש7ה בית. רהיל ^? 2:2iJ U;בגלבול בין הרוביי היהודי להלבלב הנלצרי,. שרזולג^י ייל

וין?גבר של };יר.ודי-ט לכותל הבןערבי . ואילו היו לב/י^ל שוקלים אם צריך לר,?:וע5 איז

,בי11 גןבתי-נה - r.inwאינני ב!דבר סנכשיל בבחינה ^:'!.י1פטית - אלא איליי גלןבוזינה

10^ר4111. י 11, אם 1ה חשוב םבין בל הרכישות, לדכגתי כל כיי נ"ווזושב י1.ייר-וו1ילים היא

לק ניגודי נונ י-שראל היה איג--ר שי::ריך לרכוש. לא איחוו בלחריפ את האובייקו'י

7ן1ב(1ים כ/ד, לקנות.

ו. ב. ו- ר א !

1י{ י כן ?

; י ו " ר ד . ל בא י;
גנו"ז- הללי, "^נ- רו'
ה לת7ור לנוזונים שנתת, לראולג !?ם הבינותי אותם.. אתה

1וםר ^1ג/בחינונ ה^ברת הדברים ל13יפולך, טופל בבית רה -ל,. כלו-ו'ר בית ולאינו ר/י1לם

ל שם ו-.כ נס י ה בטאב ו. האם הב נ ת י נ כ ו ן 7 אולי תבה י ר א י ן- רש ו מ ב נ י ן ז .ה בטאב ו ?
,. הללי
הבית רו-.י; י ד וני כבית ששייך לפטרילארכיה. בתים כאלה ונכסים כ??לה ינברל

תת i JT-יב?1;ב.ר ונרכשו מהפטריארכיה,. בקשר ישיר י!ילי ללי) הפפ1ריארך הי וו לי

..-,ודם.ר . ך '-.ב?'- וי ;

', Aד,ללי י

\;ין ו-.'0ו1 ב/י:/1/^ט^י-/ . השטת ; nn nnr.::לת:י ^ל-ו0ד,י-. ואיי אוי!ר 1:צורה

1;ו;וכהו[י 1-ג הבוג^^בפ^ יי ה;, ך"ם כע1:;ין ר-^רפ,. 7ה '.יגלי. י71- כך ז/' 7-;פ[1!ר- ל'לירסנר. 7-?ב.לי אני-
טוען שליו"ג
' נ" ישי ם, בי11;יןו:ר. ב:-; ליעשרת ע י7^קה^ ייתר. זלי-יך לי-דירן! אם 7ל!1י-; י י: י ר
לירוט
1.יך ?י;וג niri dju/?!-,'/}בל שנלגך כירי יירשום אייןה.- כל;ן ליזי ה י- וניל אפג"רריז י-1ך-;י7.. ;ל!ה

גנך ד ע1הי!-ו ב//י: בו- 1:פיךוי1- עיה1:י.יי i^tiMi?( :ir^iב("כירוןן ----\;ע1ית ליךזיח-י אד כי ע."11גל?ו
ר. ידכר, וג
חו1ה :ya//^כ:?נ?ב בער-בי-ת כתיב. י1יה!-א רישזילי ל-ה!'1ר.-יך ך.!!)כי-רווז ם"יגר ר? י ר נ ח:

לג:^י שיו! א חפץ,. 0.ב.לי שיצטרך ל7,בל רש1?)- 7W הפ0!ךיל?רך ?י!:ורך .nrואבן הוא

השכיר את תבכי'; , ri t nיך,רי 1:ה.יםפיק ה7ר. ב,:'.י1יך 'ןייים הך.לה a-"j.'.::??'? .t -?r^'j'n
בודדים. הט
יק7,ו-1 10רו1נ1:צ.ע;ה ביי יל ר- בין היינה פינוי "'יי איתי' דיירי י!!-;1!יה,. ל.יל~י^י

11שלום גבעי' הוציאתם. א גי .י; ו ביר כיל -זז?י! גי-תוך יד ילבה: י-יל? א ו ח י י להשיגו / nz-rr?ייי

ג^ו^ר ^11. ו ך ?-ויעה וחיילי 1י1.הינת החוק ו^^בהייח; הלדי-ר שהיה ?1ריך לילנ^וונ את הפינרליה.

ואבן ו;{ני-סקה 11-ל רביםת. הבי-ת יטנשתה גבל-ידי הל:יי^!^ .-, n:! '"??,n ji .'n-'-?'יj nirr

J5?-?rn m^mriDj wvMעם פל הנתונים הוגנברה לב/י (11צ.היך, ??ינו.י רו11ה להכביד גבל

האנשים, ^/בל הדב.ה ה-ה ה י- ה ליה י ך ידיע לכל ^ןי שמחליט בכגגיו הרכישה-

ח . א 1' וי ו ו 1 "^

א1,ל םר או נהה אוג?ר שהוא לך? ידע שום ד^ר.

א. הללי- ^

ייני אוםר גגה שאב- יידע. םדיגב אגןרתי שלגהיך לדון ך.תו7ליוון yu!הרכישה ולא

מנהליים? ג/אהר שהרכישה לד-נבתי היא כדיך והיא טו2ה, ך.ם יכ?בה-יבה וזיקיוי" הם

iij 'nanנ^^^3טי.י^.,. איי בת כיהצה^ ולנןגנשה ביח.-ת3/שפ.ט הלילי ון לא פינה את התבהר
שרכשה את שכירות הב-שנה. הו
: אפה !י.'היא תישאה וי.?קה גיל- הפטריאהכיה להיכנס,. כ/י

שפיגה, הפינוי שלו היה להבי אנ[ג)ים ןןיאינם ^ד ליונין, בל7נ/ד ש^ דש7 עיי-ידי

אתר י- ם.

וג-כן הרכישה של שכיריוי הפשנה נלנשתה כסדר, יש הסכם חתום, - . iTiriJiדולה

(בלי ו .

ויין י 1 "ר ד. ל ^ .בא י יי

פה בן1כ.ירים גניפלנם לפינם חברה פנג;יו1" איך היא נכנסת לו1ג?ווה ןילןה יחסי
ה^ וגול י ן ג
י נ ה לב--ן ה--ב-נו 11:^; לב --ן וב-טוסיאך?

ע. אונ^ה^

אני 1:וב7(ש שע. נ י ן 1ה י ה י ו-1 וז^ י י "

א. הללי £

נ1או1ר ש^נודובר גבל דברים וזסויים, לא אפרט פרטים ^יי7יקו- אבל ארמה דברים

שמנוש י-בהי-רו או1 התג-לנה להליטיי . להבי לב-סקת שכירות, ליל פי דיי השובו- יכול

לו-ושביר בשכירות גנשנה ברשווי" הוא יבול להשכיר ביצכירות 1י,-1'נה אם יש לו רשות

של בע.ל הבית. ואבן יש כאן ריניות להשכ.יך .נשב-רווכ גל(ע1נה,. שב י הל ח- הג!1!.ינה היונה

צריכה להיעשות לה ו רם ם7]ויים. היא ה י תה יכילה להי-1;!יווי להי^ן'ב ות':--: במישרין,

אלא שה3.ירג!יט שהי- ו 2נריכים להתליט לא החל--יטו - - -י ן " ך .י. . ל י ב-^ י י'-

בליבון בל-ל'יה., ההברה הכיני.יה. היא ו:ך.רה; 7.ש?

1. הללי- י

ר.ייי; 1:15-1-ה [ג.-ה,יקג'ה לנ-"טרה -ן 1.לי1:-ר, שי0! י\ה הרבו5י.! היה ב17^.

1. אךו-ןך :

;^ ו"ר ד - לי-.באי^

אני ^יצ,יט. לג11;-;.יל ;;הר כך. בינתיים הבנו !-?ת העיקר, הבינונו שלחברה
.פנמית יש ר נ
ו ש 1ה בלבד, היא הוקב?ה ר-; לגוטרה 1ר- -י בלי ו. ל ת-"ובה.

. ;י) י ו ו ( i

tiiiי JK/-/ל 2-/ י הביב ל י 1ni-:n qי ם שלה .

^ :''^ :!i33n ?i

^ 7r c/A'//רלבנטי לדיון בה 0\ הבלגלים ה?:י?וזרינ-?

1. אורון ;

בה!! . ii/y

rr;i"jujr1היא בגת היו הנהלים [11ל ה1?דינה כאשר נכנסה ל~ה- ה'1'אלה נ/י הבטלים

?אחרים ?י?ינה רלבנטית.

; י ו"ר ד. ל י בא י;

אני הדהמתי את החשובה שנוני לנו ייו"ד- הללי. הו7? אג?ר בתשובה לשאלוזי

1םדובר nnanaשהוקנתה למטרה 7ר ויש לה יכם ייחד. בינוייי-ם ליי היליפוןי ושאליתי.

1ם חברי הכנסת יראו ל'^אול, נגיע -. iryאהד כך,

/, הללי י f

הוזבנ ה ה27י;ונ איננה רשאית, לגועול... להליביר שכירות להי1י1נוו3א- !-?!! tאו-ל'ל-ת

;ילי1 היינו רוצ:ים להבטיח ע1כל הר-כו!'1 ה1ה יהיה בידי היחביוי!-? כלדי להבניית

ואנתנו נ1.יה [^1כ.1-י nj .'ijinהישירים,. י:ט;י-,בוח. העשיה n?Trnלא היתה אפ^^י-ות

ובחינה חו7, יו1. אב היו נ י ייני ם שכירות נ: וספח 5 .2י0:21 היו ב?? י ר י- ח איל ההו7רו והיי

נ:! לי ם 7-נ£נ1ת אותנו. לבן נשאר היננין שכדי לגנילוט ב ג; ו ף ה7ר, צריך ל;ידב1 כל

'תת את נ?-- הנסף.

; י ו " ו ד . לי בא י ^

כ 1 י ל ש .;? ך ט ב 1ץ ב ר י-ו ו: פ נ ני י ת?א. i'.; ;n

. p3-ך י -^- ,' j!'P-r:j n ^n ^ ;..Tי7 p.)i!ri1'/ .pT.P'jj\j -iViiiiברי נ^לילי? תהיה הלנברת שכיו-ויז

שו1פע£ול את בל- ךן{1.יסקה, ^^?; rי!:1יויהיה ;'1?ייפ1ה .בה ב ר י-., י!!'ייוף!;י י. וזי-'י י-,' י? י ך י י לבש ה י.ל? ה

ייעשה. , 1jnj h 'ii-:^(.\ .3kuj jהכוונה הי^: 1י:י1רד הסיפון, ^^יי כרילב ך?1דהה י"ים מ!1!ך-י

השיכון , ^^ר^^\- .^ , 1 i.^aiהןיי:יל ין;ני פולהל" כי.זי?1:?ו בלבד, 'י:;: י יול"לןר שט-ג-ן ה'11ל-י-טי-

בהברה ה1א1נ ה^ו וזייני בדרך ג1-"י רבישיי ביייויזיה^. נ[1יש לח רק את ~ה,. לי? יייור,

7כן ו;ן נרכ!!;; . בשגיב -ר. r!Tהתקציב שהוכבבר"

הי \ יי ר זי. ;י י באי 3

א נ גיב י ן שהכסף םנ' =1י רד השיכון ה ו לגב י- ל ר. י ג? נ ו ונא . ה י .י! י ר הא העביר ה א ת הכסף

להברה הכנ^גיונ כדי לב'לישה לרכוש ל?ת רוז1ליף.'ה .כר,

^:. א ו נ 14 ד י

בבי ן - ההברה 7ה הבנין -

ה י- ו " וי ד . לי יי ב:-; י =

הבינותי םג!ך שהשליטה בהברה הכנ"נןית. כבר נלבשתה, נקנתה השליג!1ה. האיז nr

TiDבפ^^ או ע; ו ד, לא?

י^ הללי i
-. iii nvשנעע-ה בינצ
ם. אנתני י-!;?י7יים כאו ,. רי1ו:ייד7: 11012^\1 בא- , בכלל ש1:?ה

/1לה אך ורק ט:?ןב x?-::: . aר כ ישו: הג-ניייג,,
ה י ו"ר ד. לי בא י
iViiiDtHi'(לנכש י ו ה י ב1 נ ותא רכשה :111 השליפ!ה בחברה הפג^זית. ובכן היג? י ורל-?,.
באביוצ
לבוג1 החברה הפנגגיוב,; היזי; לבכו"יו היב-וכרת של המבנה"

. Hהללי .י

פן .

ה י ו " וי זי. לי ב?יי. י -

ו ה י ;.; לא רשא י 31 להע?כ י ר א ו ו! ו , לדבר י ך, r-iu.iי ר ר ו1 -יןס,' נ ה ו. ו סכת,

א. הללי i

^^^\ .i\,-\יוי-ר ובח-ובר כ^-'ן בבנין ע'ה,יא D'svi.^^ילןכוין בית-גןלון 7-'-י אכסליק

שבה נכנסים ויוצאים אורווים ~ שכן להבי יננודו כתוב. ש:י;פט1ר יהי-ה לאכלזן בר

אגשים " לכן י,י1-\11י ,?וף שי/£1 לי הנכ0 ה1ה יכול היה לעשווז ^2^3^. v.nר.^ ה7איי,

כלומר לינ12ל ^'.ונ הבניין לבןטרה 1ו .

בקשר לענין של ביצוע הלביקקה - אנהנו פיילנו, וזה נא-ייר (גל-ידי הגיןנכ"ל,

אבל אני רוצה להוסיף דבר כדי לתז-ד אותי: ההסבם ח~1969 1:?ד.כר י1ל רבי"1ה

שנלנשיונ ט.ל~יד-' בי.שרד ר--"1יכךי בט:11גןו , והוא יןב":י1 ?יוז הרבי1.י;וד לנל-ידי 1ה !'1היא

ג.ו ת קש ר לנ ם ר.בלב ל י ם ו ג--ש ל כי להם י י1 ו ע1 ה ה כ לי,, יי י:{ ו ד י- לב לני ל ק-- לי ?'; רנ הב :כ ל ו ת פ- ל י11נ? י י
בלשכה
רישום רננגקרק-^ י ן .. א ו ר י 1 נ

ii'?{ J, ajjuj JL ? n.iנ'ידיכ לבם" עלי פי ההלזכם r1n-י.הי יי י מ לילל"! י וי דיי7\1.

ו. ו.ע יל' i

? p , ?jjעל פ.. ההסכם. :--:ם :י1::י5נ.ך ל^:? רי1ניכו, י-ביליירז יי.ב?!לי '?ול הילז-יי-ח .-'??-^

1^1)1.1 ''.יא ה'-י ג:'- ם. י ב. כן riin,ל;יךילו י-ר י ליק.רלי ו:כ,ליירהי.. י-י, יוזיל .י! קבלי י לי בגילי ר ת

!^J jij^iij Q . ,uii-ii.,הלי7^י^ ^. i TtL?-1J2 nr I!.--:יאלזר בך, ילי ב'לריי-ה קי1ייה '1י?-?והנ!

.ו-שים a -י uj -i 2J , n r ;-i C'j^jl.?;וך!;ה לי .א ה ר !.י.יי.:כחו. ו ^ קי: לי י- ם ה י ריבויי ר. כת י גל^י-"-י-ד י"יניי-יי ,

ל-י1י הי;הו-4?י ל-נך. : י13י ניהל ב-י נ.-י:י :?ר: ההןר':?ייל" הבי' בתיב.

' af17ךוג.ן5,7יה ה1ה, ^נ-י הרכי^יה י יריביי"- פ -- י; י י "כ ר לי ל-י^ייד- זן71י-:ין ךפ-יייל'ה

וי ה י דך. (11נע.^(1.ר. ,MJ-i\D^iiyfi3.ב!י-;יב ;:!םרד ה'^-יבון ,. לרביעית ב י .י- ום1י--יי י-?. י;בלי יו1י לבו

. U ?' J'Jנ. ו ספ י ם גג?' שב ה י ב; נ ירכא, והם מבןק-ר ליי רז י": י!-?ין.י- יי-י-י-בת. י;1!ר-ל-י;-- ל.-י;.ל?י;י.ל- י יי

? .;' rij1:(^;ן-7,גג.י ^[11נ--אל. כל:1:1ר :";ין זה 1?ד;ךך- וזו-יי ג?.?יזייין די-י;?!י-" ז'-.ביי .י?ריזיי.ין

nrn nn|7i32.. t";^ rr1;7:j PiT 11J . lij; 1 1 iuji,:!!-י-?וי לנכון להרוליף np?jj! r;--^r^:-sוי-י"י-
:
110:1 ;?7AJ.1;1.ג1.;-; ינ בע^טה י1:נ:נ1. ליי .:; ך יל אי וי לג:1.י ה וכיס,; היב?יייי^? !;ם ו':ה1יי: ,t7?''

עתר. ?ב;-" מגנב. הנב;=ם. .י ן-: ב י נםל^ר-ר פר:.'י ס יי י- .ל!לן1: ה 1 י- י יי וו !.י:ל,ירכוז-יח לי-היו'.',

\ ו "ני זי. כי1:אי ^

גי15 נ י הר 3 י שה.

ט.5י- י ^- י ^:1 י נגועיר ו , י לנ; י ?

i .''?7n .i

הם ^,, ?!Ji .;jq^ n - 7 ^ "V2}"i ^^rJ

; י ו יי ר ד . ל יי ^^י י 1

עב;- ידך?

. iהללי i
^ר ידי. ^ iiiלי r
1 inדעיי. !?ני לזי. שללבי זליל. ר.רבי15'ר: - - ~

;י ו י-ר ד . ל יי בא י 5

;ינו י ר. ו השה חוות הדנגת?

ו. אורון ^

לנ1 י .יי 1 הג"ה, ! 1:ט; י קר -י5ת י ?

;. הללי ^

iii)-T1n ji 1 1 nj.נ;?םך '1-:::-1י: - ר "ם שכיריה: .'ל^.;^^וית, לםלליריה: ,ל?י!-וה^ " " _ה י ו " ר- ד . יל י -- -. ;?o

uj- ujsiiiלך פי; הגבול?, ."ל חיות ^?^.^^T

א. חלל יי .

ה י ו " ר .'/ u -? '; .tי;
- vj iji Qiיnלהם
:יי\, לי י\;ישיונ הכבינק של חוות הגיגיו?
ה י ו " ר ד . עי' 1:א יי
בן , QKהיא ונישאר דק '\;:1לך.

1 . iי;1. ר 1; ^

לינוה7

0/Yהי:.'; נאב{^1 15' ל -נ-שו-ד השיב רן ו פט- ל 1.^;?יו, לג'י ו1:!יזי ויתנה תרות 7312? th

הי ו-יר f.?.; j.-^ 7 .t-

-\, iu aji n rי ה נ ו "1 ואלים"
רגב נ ו בהו
והאם ^; נוגנו כה^רי הו י נבדה י כול י בו לקבל את הורד ו-:דעח:7

ט:. אונ3ר;

אני lujvaj^שגנל כל 7ה יוטל חםיון .

ה י ו " ר- ז". ל י 1:א י;

אינני י ודננ אם פרסום חוות הדגבת ה1את יהיה ט:10יו ז-בר תקין. אינני יכיל

להתייחס ?-ג11אלה כאשר הנושא הוא קוי:-י ידיצה, לפני שראיתי את חרר ת הדקכח:. יש

פה ר{;ישוונ ר1:ה. לא גןוםרים חומר ב'שפטי כשהולכים להתדיין בפני בית-יל{שקט.

והכנשת אינה יכולה להיות נ!כשיר לד ילך י ^^סג^כי^ ג?אתד הצדדים.
ת. אורון
א נ י בןבקש לדעת לגן י ו בית י ניתנה nו ו ת הדלבת.
3נ. ;י? ו נ 3 ך
י ו שב-ו-אש ה ו ו עדה אנ-ר שאם כ/ ישהו גגהפק ידים י בקש חלז י ו ן לב ל בו ש7? ג?ס ו י י ם,

יהיה חםיון. אנ- ב-.11:יע שבנקודה ה7את יהיה יוסיוך פ1רטלי . יש ליי חה ליב?י-

ב נ 1 שא.ו י [ " ר ד . די י ב/"/ י ^

. 0. iuj^נ1שא r:rTri n 1 hiוהדברים //!כז/כ/יים ליכשיו, אי- יןךקש .? it'iiליא יצ:ייי

!;' i rir .riji in;עע' כלי הנוכוז-ב:, ון:נ; י מ1:ל;עי 1ל'גןך,. 3/ר י: יי לי י- ,. ליהקי-י- רק !י':ת r?.vA'!1/ n.':i

ר.ם^ך 1;3;- 1 ט ו 7, ו ל , נןיבם י 30 - ס ו ד י י "

קוד המקור של הנתונים