ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 09/08/1989

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 14|), התשמ"ז- 1987; משרד החקלאות - הסדר הסיוע למושבים (דו"ח 39 של מבקר המדינה, עמ' 330-319)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח ליא מתוקןפרוטוקול מס' 56

מישיבת הוועדה לעניני ביקורת המדינה

יום רביעי, ח' באב התשמ"ט. 9.8.89 שעה 09.30 .
נכחו
חברי הוועדה: ד. ליבאי - היו"ר

א. בורג

י. גולדברג

ג. גל

ר.ריבלין

ש. שטרית;

ד. תיכון
מוזמנים
מבקרת המדינה . מ. בן- פורת

ש. לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה

י. רוט - עוזר למבקרת המדינה

מ. בס - משרד מבקר המדינה

ת. רובשיץ - משרד מבקר המדינה

ט:. אילן - משרד מבקר המדינה

א. ספרן - משרד האוצר

א. סנפירי - מנהל מינהלת הסדר הסיוע למושבים

נ. זווילי - תנועת המושבים

י. ישי - משרד החקלאות , מינהלת ההסדר

ש. גוברמן - משנה ליועץ המשפטי לממשלה

ת. הקר - יועצת משפטית של משרד האוצר
מזכיר הוועדה
ב. פרידנר

רשמה: מ. כהן
סדר היום
משרד החקלאות - הסדר הסיוע למושבים
(דו"ח 39 של מבקר המדינה, עמ' 330-319)
.חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 14), התשמ":ז - 1989.משרד החקלאות - הסדר הסיוע למושבים

(דו"ח 39 של מבקר המדינה, עמ' 330-319)
מ"מ היו"ר א. בורג
אני פותח את ישיבת הווערה לעניני ביקורת המדינה נושא הדיון היום הוא

הפרק על הסדר הסיוע למושבים, עמ' 319 בדו"ח השנתי מס' 39 של מבקר המדינה.

המעקב אחר ריכוז הממצאים בעצם מעלה נושא שאני מתאר לעצמי שמיד יסתבר

שהוא הופף להיות משני, זה הנושא של הקמת מינהלת ההסדר , ואחת השאלות היא

למה זה לקח כל כך הרבה זמן להקים אותה. אבל זה איננו הנושא העיקרי.

בדו"ח המבקר יש ביקורת די ביקורת נוקבת לגבי השיטה שבה פועלת מינהלת ההסדר.

בעמ' 319 בדו"ח נאמר: "השיטה בה נוקטת מינהלת ההסדר להערכת כושר פרעון

החוברת עלולה להציג אומדן - יתר של כושר הפרעון בחלק מן הישובים. בחלק אחר

מהישובים נמצא שכושר פרעון החובות אינו מספיק כדי לעמוד בפרעון החובות.

מכאן שבחלק מן הישובים עלולה מטרת הסדר החובות להיות מסוכלת". זאת

אומרת שיש כאן
:
. י נ;; לי!-! י; י י י1^ / , ? .j

n.ih1 "/.'j/ //.j'j/j,'? :: ^!^j.f.^ iion ^ yi!.; j2'^'?' /J.VJי? ' 1 שו-ביא ליו;'- ו וצו- ו ת - 1! 13.-! n n

r1 ^ B-'7n;UJ Ti 1 ?:yi 1 j '7 ?v'י/y ?s i'( ' ?i ! bi' ' !-rי ji ; uri ^ ?i ; ii ( ; ?; . :?'1? צ;רייך הפתרון ?יי:נב7 7י,.

;??; ! j-! 1 ^ :^ 1 -I -? n' י j[ 1 .A ?' Dn .fi tf 11 j iij, H'l 7/ry;-י/! :!'?,.^ j ?i.\ '? ?; r? .; -'f;.!i !jי '/;/j/3 i! I'-i ו-וווובוונ"

; ;';,-? ;?י ? j; .?/ 1.1 ? :.::. ? . ?.;liji .:lUJ-i i ? ; :J?^:..^';ייה רשיי1:)ת נכסי-ם שבבט:לות:ם עלי-םנת ליבירוק אם

!. \1\ לג^ין-ולנ א;נ הו!!!:!!'/,, (.:ולינ1 או נו/ן^וום^; על-- ד-י ג^כירו!; רכוש". 7אונ נ?וודו! שניו^

?^l י ל11 בל: בי! יי \ ? 1.,;;1 י (11ה י;יגי:ג:.!!'! .,

1:r'S-.J.ir '{י!^( TlTDnn T!'7-n -1 -^ iJ " C! ?י rr7i?n:J GJ-i 'i '7 ^ I(:::i.:i U . 3 ' a?!:!!?.:; ?( i?nD.: iji!M; :.1 i n Ui U ' /.'Vj/i!u.

Q . 7 n J לשם ן.'י1'ןב :-^1וי וי,: ייך בה פוו-ם !n.in^ .:!.LUir^r . 1 את ו-הלוואוונ שניו1נו לו

,-ר ך ו ! ? ,{\ יי ,,

?ןייצווי^ ש, רבו^ לינ?!- ו !! (11בה^ש[י הדברים יש ירידה םדו?ןד?י;ת לפרטים ב;דןלו0

ן?;פ1גימ. יש ^:.1-י\י בי ?;;ורית לי^בי \own ''\~-'X{':\t הוא ההיםירר הנכון \ ו'^יוס הוא ההסדר-

ו. נ ר וי - האם היא יי. יה נכון 5 ואם הוא נבנה נכון - האם הוא ^ויושגו נכון 5

בנ?' די; ;^ן;!י; ^..! י י ;j 3. D,^ ?^ j?? u:'.!;! '.?? 1 ;j ,י gu: 7" 7' ג:!(1?ןב !י?חר התו^ל'יך לואחר י-ישוגוו .

אנ- ו! י שב ש1!י1. י 3.'! ו^ שר?; 83 חושבים 5:;(נו[" ?'!;!(!;-'nr.:s:3 nn?-?"? " 300--?^ n שנוונ

!-0.ולי!, שי;' ו^י.י.1ייי1 " ת. 1 לייי.ל1! ! ?-. !י-/י !; ו: י ו.!ובר כרר;ב עלי עויר תהליביט שקרו ביררך..

י-^יו {^^J\SiV ה!נ'אב7; נגיהיה ליפו- ב\\\\^ בוועיר!!: !; נ: י" ב ל וי, עלי n -? 2 ^ 1 r'! j? f-1! n: ,. ועוד

; בי יי ם ?i-1arj'7 !; ! ? :i^? ' ? j י ^; t..1 ;1 i,i; ^? \:י.-^\- לי 'יי; 7;1 ייחפטי'ו 1י: ליי:!ושב^ם (zvcfSLJ ו^ורנ?ת ליתחושה

^^.!שה! פה ל-א עיביו . שםשןי:1י y';' -^ 3 -jid ixirvi g 1 ,;! :jי ייוןכן שלאחר שנכנסנו 7'nTDn

n ?? "י 1 -?? r1 -[:j './ :-:( i-w:1 iruji 1 \ii£י\i1. .. '.n י ? imi :.J ?,':.:! ;viiti ..! ..!. ^ בסופו ^'לי ]--בו"-. כשאנחנו

ב?'; י 13 ליבי ; ?/; איי הובי', י:)עוו!;בר שנעשו; רק ^:!יו10, וו;ו] ?-ו;בי המלנפ! ו;1ו; י03 סי5:;ני

ש '^ לי 1 ; ^
איי ^'^;
י ע שליפני nji^j-iJ אוי ולוי'!'! י 'ג יו-,; א נש-י י:-ייי:הליונ ההסדר ותנועת

1-,ג?!שביי.1 א!ו; : d :י, c? n n ?-י a י-? ?\y-. ., niij;?:;!.:. ,, rי " 1 --rri hj( d י '7 !;v-! WiOi^s^^s u .!1 ...1 !: ! j ?" !" י , םנהע'-

גו י נה?יונ ההטדו .

א . ם נפי ר יי ;

הסדר הג?ושבי0 נוזתם בין הנ)ונושי^-.,. על-יד י גןשרד האוצ;ר וג:!שרד הוזקלא-וונ,

{-י ב יי וי ר;17 ו (י_ נ (י ת ת יי ו; 1- יל- יי (יו: " ה ו";ס תד ר ו ת !"--צ: יי 1- נ י" /1 ושלוש ה ב ג ק -" ם , ב--26 בי נ ו }י? ר 1983.L'jin K'7u? .?; .; ? j 17 :! j. i , אבל- בותפקד כאילו חינם.

'.??י. . '^1 ( (י י ! י -
י!!. נ. ק ו
. 1ף (///0 י^j. ו:אר1.ע:ה ו! ו רש י ם,,

i i -I p vi .!!iv; ,!i 1 :.I j.v I ?-. ?./: : /u/Arj: 1 31 //1717/7^ 2:/71/י ל 77 התהליך, פניתי- ל-ם.כקר

0;.,:; . !..{/,. ;.:.' : צ ?( .- ??,'1. י 1!!. י 11 ל יי 0 ש ?. ה י ו ינל דעת ה^^ערבת של מבקר ה^ח--ינה. ההגגרכה

;;:. ..??./,י ? ?- .י:\\ riDihui.! ;(.n ' i'l.. גוי^פיק גו^יבך ו^^ה .-{iciT Tu ר.כ ל-ההיסנ להםדר נבם

;.,.:;;.!:.? !^.. ו,'.:. ?י,1יב:!ם וו0 י? U! J י? 1.1:1::?,!' ה^;'ו ?- נה שהם י בד ק י ^ת הנהלים של נ. ו

,1 ?.,7ן (\^:(Ll..(^.v^' 0::. :.??\x יי,:! ש^ יי 0 ייתהיליי להיכנס להסדיר"

,J J:: ! יי; / ,:.1.ן[ ו":? ו שב ט הו-אשונ. ים התחילו לה י בים ??-fan"!- בחודשים םרם-אפריל
:
:r;y;7 1. 983 laQWDD - i.ooiir w-i ". ' ',^ i ? ,.:?:/ n/j .,: ?-:h: ההצ.טרפ1ת הבר" '-אז ה2נטרפו
י י.י
יד; :;.o ?? .??\ '..i ? ,/ ! 1..; ? .-.. . n:1יiU
T ^ D y.v -^\^^י
^ .u -' "1 1 )i. -'3 GO .j !-; -? .) ,-;V --י ! ';;'.: viL?; (. :;"?-/ וס:-רח; רגייד 39

ג:;,^1 .י : .'?^י- . '-, ry^3 I'll'( "י'J! .H i:J ~(D-(n ^ I:.!'/,Dי .י ^^ 7 ' T! 1 ' l.f ' :.!.!u. ' / ;;:;i: i [- כ--70 ..
T(\' ^V( lii^r?
:-. ?' ? :": ?:n[!.:\ ;?.' ;?--rל!? 1. י כ-י'^" י י11 י 1: י 0 שצריכים להישאר ישובים

1.;.,.;1 .! :;? Mh,?0 ?.1\\xi ' B- \-ל7ן1;ל g ^ 3.1 "ij ^ r-! s3-ij p 1 ^^ " M\7:jnji K האלה

!:5.::.א ? !.; וי: ? 7:1 ^ ;.: י י.) יי^ל .X( I .y; ?- j הה17ז י ט! י 40 י:' ו שי: י ם , בבנקים. 1אוי אוי"'רת
;,;?.; ו טצ
;;;! : ... \."^:A r(לארבע שנים, אם בויקציב הנודייה. .?0 גגונקציבי

( :^.? ;. .,1 . (wj!.fn-!j [i:^y((\ :iU!o' \ :! li'i ( " -I fij s i7^ Li ?'.:!, 'a ;-.!:י! .. .i " .i? ?יארי.כ(1 שניס., דאה:
.-/ aAj;'u! !-!-;.
; ? .si!י-\--\ r\ .--^ i ההצטר^וונ ^גרין להיית ב7)דו אידל של /'25 ל3:ל
:
;- י;!' ^ .?./ ; I ? .; [1 י!!'; 1, ה ל י (יי {!1 ל- \:iujda; d "? j tu v..v'[r ? :י d '7:0\!i . r') --(? ? n r.: n'j'(xn- יהיה

/ י 1 י ? י ; יי: i'y יי ' י
ה!;לייו
^ . י-\ ^:^ך ג! ירכב י ם בבחינה ב י ! ר ו קרפ! י וו: " ו-לג?רוו[ שניכינו לםכט da

D'''--(-TDn ?jyJ '// rvy ???? i?? j:y[^i I(?[ 'o.( פרטני יה י:[וםכ:י:'י-ם - ההסדר-יס הפרטניים

1;: :-;;1.'1 נ י -1 'צ ' י 1 ! ו ק בחודשיים וואוזרויים, כשו!ב.ו-יי 1:1. ו^? ו שב י ם הראשונים

.; 1.'-! I,J 7 '? u - ! -? '.;. /J..J;. לבב?/י0 !-ל!-;סךיי את ו-ייותיהם., /נ?-י די ?--הג:ין שכשגו-רובה
(; '. ג.!.
J - .;iii I C - .י.,;/^^:/ ?,u^ (..u//{/j t ?i '.י -! r/jnr :?-_.'' .י i2^(./י'1/{.: ש;נ10: לאביר הסדו- נפריד"

?-?.:-? (..,י. - :;y:jn uי /?,י,/:יa\vrJ '' g ' ?',!:!;iQ ?^:?a הפן-ירן שלי. י:-ה החרבות שלו,.

ii/::f!; iii / ! J '. //j/ ; .. והוא ?;יבל א י ש ו ו י לייכ!נ ?יבנק י ל'ו^^^יו י ו- אוו ו) ובו ת י ו י

/?: _ / / //?,'?

(" '^Vi i 1 . . .-;i \ ' .. I

I ! I l--t V I .1 -1/;

ב'-^ן^^ו ..{?.1. i.j י;/.1:1 ים ;.:אלה^ ו ו: י ו ה?:'''- ר י קו י ס ו ל יד^^ י ר, יקונברםיה לםיניהם

.::-::; yn = h 'n r, ^ --!;? ^ dt.( n'7'\;uii^,ii- j 1 ! !!a' )j ? .; ??-? -?.1\:\ .1vj- בונים םלגר-כת ש3ה אתה

י ו ז יי , לתקוטו, ...?? ;:::.!.?.??י.י 2 שנו;, dd ^ו--יה יבולו! הוי;תדר של הו]וג.;-ינ" ביי" נןה שאנחנו

^ :.. !י; י י:\ ל(1י11: : ; י.; ל!_;.1ות ו לקב! ט:. כלל- יי נ1 שה0 הטובים בירויר בתנאים שהם בל-י ;ספ7;

ונ ו א י ם של אי- ''אית. אינני נ'נ:יוי אף אוזד שיכול לו-וערין- נ:!ה יקרה בעוד 20-15

שנו; .בםלנוביו ו.;;קלאית" ו1:'ה שאנוזנו יכילים ל(1שות 1ה לבנות את 1ה עלי הבסיל]
הטוב ביוונר
1ם ו^^'ן^ליוו י ם הטובים בי ווגה שקייגוים ב1:!ט:רכונ החקלאית. ירתה ^5 ntr

J !! .! '^^ (? בנינו .? \ זה ט:לי בטיק שנקרא } : כ נ ו רגל) 1.ב י ת ו מערבת של נ י הגור ת שיש

בו--ו ; י נ י ג; ו ם ו נ?;בי.:1 ? ג! ו ם ש נ קן"ל ו יבל- י -ד י ד ו קט ו ר י ם ו ג? ו גווז ים של גןשרד החקליא ו ת ,
ר^ו!?' ב^בןן הי
י/;ני ! כלי, באנשים בשטח שהם ג:'נו;לי אג;פי-ם או י:!תכ נ ם שלישובים, שבהתאם לידע שלהם על מה שהיה בעבר ועל מה שעתיד לקרות הם יכולים

לנסות לבנות מערכת נורמטיבית. המערכת הנורמטיבית עודכנה מחדש בחודש שעבבר

על-ידי משרד החקלאות, והמספרים שם אינם שונים מאלה שהיו קודם, לבל כל פנים

לא בצורה משמעותית.

בכל אופן , אנחנו עושים את כל אשר ביכולתנו כדי להתאים את זמנ י הפריסה

לערך המהוון של יתרת העודף. אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים על מצב שבו יש

לנו הרבה מאד שינויים. יש שינויים בתנאי הסתר והרווחיות של המשק הוזקלאי,

שאף _אחד אינו יכול להעריך אותם, גם לא לשנים הקרובות. מצד שני יש שיפורים

טכנולוגיים במערכת החקלאית. יש נושא של יעילות. אם אנחנו מסתכלים 20-15

שנים אחורנית אנחנו רואים שרמת החיים בחקלאות לא ירדה. עם זאת אנחנו

יודעים שיש הרבה מאד בלגיות של נזקי טבע יש הרבה שינויים בהיקף הפעילות של

חלק מהחקלאים, שנובעים מגיל. ממצב בריאות, מאובדן כושר ייצור של משקים, יש

הרבה שינויים שנובעים משינויים בגורמי ייצור ובמיכסות ייצור, ויש שינויים

שנובעים מתכניות משק. כל הדברים האלה הם משתנים שאי אפשר לקבל עליהם

אינדיקטורים ודאיים. צריכים להעריך אותם ברמות סיכון מסויימות , וזאת אנחנו

עושים.

אחרי שההסדר קיים שנה, כאשר נמצאים בו כמה עשרות ישובים, מתוך ה-83

שקיימים היום, לפי רו "ח שקיבלנו מהבנקים, נכון לשבוע שעבר, יש 7 ישובים

שאינם משלמים את החובות באופן שוטף. ואנחנו מדברים על שנה חקלאית מאד קשה

במערכת הדאת. זאת אומרת שבהסדר שנעשה גורמים שניננו אפשרות להסדר להיות:

נ וח יותר לחקלאים. אתן דוגמא אם הסתבר לנו שחבר מסויים יכול לפרוס את

חובותיו על שבע שנים אנחנו פרסנו אותם על עשר שנים ולא על שבע. אם מישהי

היה יכול לפרוס את חובותיו לפי יכולת כלכלית על אחת עשרה שנים, אנחנו

פרטנו את החוב גם על חמש - עשרה שנים, כי מדדי הסיכון היו גבוהים וגם לא

היינו בטוחים לגבי הרבה מאד מהמשתנים שהצגתי קודם.

אני רוצה להציג את הבעייתיות של הנושא, והיא גדולה. כאשר אני צריך

לפרום את החובות של מישהו לתקופה הארוכה ביותר. פירוש הדבר שאני מוחק לו

חלק מהחובות. אם אני מנצל את כל כושר ההחזר שלו, כל מה שמעבר לכושר ההחזר

אני צריך למחוק. זאת אומרת שבמקרים הקיצוניים אני פורק לו את הכל.ואז

אינני יכול לתת לו איזה מירווח של סיכון. או מירווח של ביטחון מבחינתנו, כי

אני פו רס את היכולת המכסימלית שלו להחזר החובות .
ר. ריבלין
כשאתה מדבר על יכולת ההחזר, אתה מתכוון ליכולת של הפרט?
א. סנפירי
אני מדבר על פרטים. ההסדרים שעשינ ו בכל אגודה ואגודה הם על הפרטים

הבודדים. בכל אגודה שעשינו הסדר בדקנו כל פרט ופרט.
מבקרת המדינה מ. בן-פורת
אם הלכו לכל פרט ופרט. איך- אפשר להסביר את זה שבמקרים מסויימים לא

היה תיאום בין יתרת העודף התפעולי לביו ההלוואה? תואיל לראות את הפיבלה

בעמ' 329. לגבי שלושת המושבים הראשונים, יתרת העודף התפעולי שלהם נמוכה

מסכום ההלוואה שניתנה במסגרת ההסדר. אם זה נתון, הם כבר לא יכולים - אפילו

אם הכל טוב ונכון ומדוייק - לעמוד בנטל לכן . אם ירדתם לכל פרט ופרט, זה

לא ברור לי. חוץ מזה רציתי לומר שהירידה לכל פרט ופרט אינה מתיישבת אצלי

לכאורה - אולי אני טועה - עם מה שנאמר בתשובות של שר הכלכלה, בסעיף 1,שאומר שהלכו לפי נורמות ממוצעות. אם הלכו לפי נורמות ממוצעות, זאת אומרת

ש

אלה שתי השאלות שחשבתי שאינן מתיישבות עם מה שאתה אומר לנו, ואודה לך אם

תואיל להבהיר אותן.
א. סנפירי
אינני יודע על איזה מושבים מדובר, אבל אם תרצו אני מוכן לנתח כל מושב ומושב.
היו"ר ד. ליבאי
בדו"ח המבקר המושבים סומנו א', ב', ג' וכו', אבל יש להם שמות, ואם

אתה מתקשה - אנשי משרד מבקר המדינה יוכלו לומר מיד על איזה מושבים מדובר.
א . סנפירי
אני רוצה להגיד שלושה דברים. ההסדר שנבנה כאן, לפחות לפי הערך

המהוון, נבנה על בסיס של ריבית של 6.7%. ההסדר, נכון להיום, על בסיס של

4.5%, פירושו שההסדר לא רק שהוא בסדר, אלא שנשאר כאן עודף יתר. אבל לא

זאת השאלה. השאלה היא האם עשינו בדיקה של כל פרט ופרט. אני מוכן להוכיח

זאת לגבי כל ישוב וישוב שבהסדר. למעט מספר ישובים שבהם נעשו ההסדרים

בגדול, כלומר על בסיס אגודה, שבהם לא היה ספק לגבי כושר ההחזר של האגודה

כולה.

אני רוצה לציין עוד דבר לגבי חלק מהנתונים שמופיעים פה. חלק מהנתונים

שמופיעים כאן אינם של מושבים שעשו הסדרים , אלא אלה מושבים שנתנו נתונים.
היו"ר ד. ליבאי
אני מציע שנהיה קונקרטיים. הישובים שמכונים פה מושב א', מושב ב'

מושב ג' וכו', שבהם יתרת העודף התפעולי היא באופן ברור נמוכה מסכום
ההלוואה, הם
מושב א' הוא יקנעם, מושב ב' הוא כפר חיטים, מושב ג' הוא רם-

און, מושב ז' הוא מולדת, ומושב ה' - כפר יהושע. השאלה של מבקרת המדינה

נסבה על שלושת הראשונים, מבחינת העקרון שיתרת העודף אינה מכסה את סכומי

ההלוואה.

בעמ' 330 מבקרת המדינה מצביעה על כך ש"ייעוד כל יתרת העודף התפעולי

להחזר ההלוואות שבהסדר אינו מותיר בידי הישובים מקורות לחידוש ציוד

ולהשקעות פיתוח. יוצא איפוא שבהסדרת חובות העבר לא ניתנה מחשבה על צמיחת

המשק החקלאי בעתיד. בהעדר צמיחה ספק אם המשק החקלאי יוכל לעמוד בעתיד

בהחזרת חובות העבר". אוליא בהמשך הדברים תשיב גם על הערה זו.

לפני הירידה לפרטים - שיש לי תחושה שהם אינם עולים בקנה אחד עם

התמונה היחסית ורודה שהציג מר סנפירי - אני רוצה לדבר על מינהלת ההסדר.

אני רוצה להבין כיצד הדברים נעשים. נניח שאונה בא למושב. מסויים, מולדת,

נהלל או כדומה, ומכנס את אסיפת הישוב. מה קורה אז? מה התהליך? תאר לנו

אין מגיעים להסדר עם ישוב.ר ? ר י ב?' י ן ^

אני ',u(V ,ij/r^? ^ ?" שא?^, ךי'.1וריינ. השאלה היא כחה זמן פוטיל-ת ג)י-ג.ה?ית ההסד-ך,

ה ^יובו-, שילי- היא שהיא פ ר לב לי ת כבד שנה ותצי. אם כך, ואם הי-?-? .י; ולגרה ירתוו

פתו-ונות ב?יכ?ייימ 1- ליא פתרו נ. ו ונ פ ולילדי ים לגוצב גוסיייכי, כיצד אונה יבולי ליהל^ביר

א!1 הלנו ברה ש(71 כך הרבה 1:?וי1).בים ^ת ו. הדים י;כ?יי,- ליה י כ נס להיסדר הזהיל' יג-.?- בלי פנים,

ט:ז ענשי1, לפי דן "11 ג)1:?;ךת הגח-ינה ולפי ו-,פרטים ש3/ד 7^1.פירי ^!?ir ? '13 , רק כ.^!ה

HH n ' 3'v לדעתי 4;anr! u בג^סהרת הפרט גוונו: ים את הרלבונ להיווצרות ו:-וזו.נ /ya

iif ?!( ' y.jויתלוו, 1::כ/י,שב. בי כירוכנ יש חויב יונ ר1.;ים שו. ו.י:.ט: י-ם םיגו-בווג הד-ירייו!. האח

ג]ייוו7!י ו;ר./1דו" גןת יי י וו10נ ל[. 1שא שג; י שו!19א יי^לם.

נ'ה ההןנ''יחל11 1נ ש;'!-,. י:)ר סנפירי, (לם ל-? ו וים דברים שהדו"וז ג^דבר ל1:לייה0:; ליל

הגו10ו ו ת של(11ג.ןן //[7,כ/ר, fc;r1njfynj -'/j-1. ,. של-מיבשה יג^ידה מסו י י-.:ןונ אינן ^?וש ;וו!:. 1ה

י:.י!(גע"ה נכלל אונ ו;שאלה אם יש '^?:7י:ך בקיומ הנ-יו.הלה הידאוו.^" האם היא נ-!.ל{לאה אונ

התיפ?ן י ד ם שה ו טל .י (גליך-.

-יי ו ! צ.ה להבינוונ את ך.ו:ר- אל כ/בקר?! המדינה- בפח.-?/ של התקציר נ:תוב:
'? Ji
:Ui :?iii ,-! -' I'!(:?/J.:::?//?:xj 985 החלו להויו^לות ל^יניני {:/שבד ב1./ש7/ ההקלא- הגי? ו !1יי: י " "
'ייי^ ?;£
;{ !^!ך- ל^/;\ א הזורים האלו;, שהרי כבר בדו'^^ות גל^בקר הגח-ינה 5ל!17 יי 36, ^ם י

07 ^ i.///' 35 , 1:!7!י 34, י.(^!רקיים שיי;יל]קים ב^^יולכ של ב(שרד הוז?-ל??ות וח!,!!רד האוצר
ו;!!? נ
?ס י ף ;111:ון3 ',U'Jjjuo לאו!ןי 21 11 ? ?-j-i ^1יוה ר;י11כ/? {.י- 0, הם קשים כיותר ואומרים

שא נ וו; י ג.ן7^יילבי3^ פ',בם א-זר פס:ם לאווים אנשים, ללגתים קרובווג הם י וגג ר./?י."גנ לי-י-^-ם
(.ילי\, ל;.-
כ?ע7, והגיוני ey u( 1 oiD nm?/ גוושייג. וכשלאני ד-ורא אח: הדו"ה ה1ה י7וכר,

?-?!.? 10!;?ל ?י;1נ Nv:y.) ^ איך- ג'1:'של{יג ישראל כשנת 1937 הלכה לה17ירר inu! .nrn י- 7:0- פי
ו ו"חו!
הנ:11..?ו1 13_! ן,!,לבנו לגנ!0קנו^ שב0ף לא פיו3ר /!1ם את הבלניה.

.יו.11.1.1 ר -.l_l^=Ll-2......!:.J

;'ו. י 5 ו כ! וי,ן{ ^ -י ר1ל!ו וו קור^גו! כד ו "ח ו ת חכקר הגח"ינה לגןשגר - אני רק לא 10.1 ו וז

'///71/ /"; י ה 37נ י 1985 .

2_, וו. י כ 1 .י ;
:
-':;? 1! כוי שכו ועדונ !י,כטפים ככ " -^? יי שר נ ו ארכיג פט:גי).יו^ םיונו.. והיל)ב7ר ג?בקר את

7:1 {///'f!" ! ? f^0?'-/ rc36 כ/ח\יח?1 לד)'=וז -:'j3 ' d ^ו נ!;?םר כו; אמרנו ךאםרנו ?j'l.ohr? ^
:
י?ו..ל אני וןי;
ה לשאול שאלו-. נ ו 1:7 פ ונ שב'לי.1ר י כוי; אותי כבר הרבה שנים. יכול

ל2,/יי/ ו, 1 !י פולישי " כרי- ע-הקל (1ל י;וויכ)רז נ ג יי ח ש?-?ני שייך ^?לי1י - ולהחליט

n?^;^2 i^j nי/1a.i 1'?ujQ '^ 1 w/fiiii גופה יכנה אוב-- י קכ1יביו3 לוזלוטין שאין לה כל קשר ינם

יו1י.י.ו י : ו; י ננייוי- ל^של^ שחקליי?ים שמקורבים לאותו ך^רף פולי0.)י שיחקו בבורסה

! ך; כי. 7)'ז- כי)ף , או שר-קייגון חוסיו ו ת כלכלי י נו שפ'11טי אונ הר 3 ל.,- וא1, היות ואני שר

ו(ש!'!; j,\r , .^ r a d י.n?/^ -?tu ! u? '3. pDn ^ .3 a' !r/j' /n.j - בא לםג?!11לה5 ד1!-3ייא את הכל^ף

i!iD !)??1!Q !-,צ: י י ו 1- י ח, 1 i3 ?nj.-v ,?";nr i0 אתר פלנם. ושום דבר לא נפתר. אני רוצה^

ו !:.ר!וי nx-rj "or! ? ' riiiiu-, !-u ? TDri j??//.jn בי-;ו!ד הד ו "יזו ת שלך ע"שאלו"ו ה-ליוקרית ה"את^

האם ו-לא גוהתושבים ב^מדינת ישראל צרייבים להדיך וזלק אוזר לאורך שני0 רבית,
כ.ש!^-[ אומ-יייות (ווי!- יון
בין כ?' ר;קק(?1ורים בב)ך.7ר ה/1ל1ק-- או.1-.ציבךרי במדי-נת י"עור-אל.
'וו ש
.? ל ו, ש^:?טרידה אותי כבר ז נ/ן רב. נ נ יה שאני שר האוצר ורוצו: לסי י ט- לפר3י1

Dij ו י י ט , א נ י ;י?? -י !י ו- !h 11 ר, כלים" לנ-( וי- ו ת ישי! ל פ י ל\1גי? ו ת ם י ד ה 51 י ב ו ר י ו ת ליא גל? ה י מ: לו

wiujD h; ( i1 [Duj5 D 1' D (נשה לנטקים והפסיד, והםדינה באה ומחלצת אותו"(גבשיך אני רוצה ?-ה!1ייוזס לבעיית ה-לוושבים כפי שאת ^;1ציהה אותה. ואו.י
(-וצו, ?d-/uj "
l'^rpjia 14 i( . dp~| ijhn mc/s^ דכבוני הויי? הסעיף החשוב ביותר בלל.-י:

ר, זה, או;-'- אחד וחושון^ים ביוונר בדו "ח ג!ס י- 39,, בסט; י ף 14 גאגןר; "לגי- נ5י ההק-י-'!--

f(|7 Miij:וווו ובו/^ !hd-' liליה י עש ו ת 7:/:.^\ד ^קירת י; ן רם י- י יןגור חקל-אי-יב) - קרקגגיח;

נ/ י (,'11 ({? י:/ . ם ו ג:; י 1173 ת י י צ ו ר , ו הפטקת הו1(:נ י י ו ונ ו-וח קלא י ונ. -מס י רת הו ר-:) י ה י י צ. י ר
צו יכו; ליהינונשות ט
ל ג:17יל? תבנית ^.עישרך הרזלןלאוונ^ הסובגות ו-יושרד האוןליר היי

אגורים י-הכין י£./ 31.3.88. התבניו! הי-ו-1ה צר-כה ^7n^i^ הלייך גןוסכמ ש?יפיו אגן^.ל1 י

ר, y ^ ן- , ^ ( (-fy ? י `? /j ) (. ש יי 1 וי-1 יי ו י^?בבר,1_ ל111 -י ^'^T^Sr!^^--^^^^rujq^dt-is-^-s?w- -.o1u^.n

Qnrff^^'^ QT^11j7T,-7)y ^^ןגןשקים בלגל-י סיכוי להבראו;" . וב'םט-יף 5י ^

נאנו! 5 "(בך לגי/(יבד ם-י ו ם הביקון ת ב!י^:י:;בר 1988 לא הוכנה תכניונ p.wtd" . 0:1מ:יף ^^ נ

או3 אונ^רו!: רב! י ם יתנו 17שיםו- "לדעונ הביקורוג ילין הראוי ^6£כ/;/י7//7 הוזובות וגייגשה רק

7^i;i )1.י-ןל1ןירו (-1ל ההליכים ל(:!סירו[ הורנוי היי2.^יר )!!ל היתיירות הג!''וי1;-י" י!1 להשבינה,

כ-:!!- נ.[ על גושר ו הו!?1לא1יוו" הסיכג.ו!-{ ]-ם!ו1רך האןז;ר להםין התכנית האגןורה בהק-דם^

בוי שחע.!י1ת הוו-גוי הייצור ///ביע./^ iz/jr. ^ /7-??/:w/y/לבל פ.'- קרי10רי- ו ר. ים אוזידים".

אני נ)ווע)יב אינ הםעיפים האלה כלב לבו של דו "ת ^' 17 -= 39 , י? 1311 ג)0י1יפינ.!

אח1יים י,י1הט:ת.ו נ ו ת בחרה ל1010ל בהם.. -י-כן כל אחד מביך שיל{ה /0!;;וז אוג-ורח; הוא בלב^?0 ?

אונ 0 -נ!א!111- י o^' .1{ 1 ? o qhd vij i u ?1:31 ! ד י ם Di:^i ו - י 0י) י 0 ,. א י ן תנ: ו. י ח: הבראה , u) 1 מכ. י ם בסף ,

י רכ^ן- ל^/ פותר (1!ו0 בגבייה" הג:ש1בר ב.ח?;לי:ו 51; היא גל-י!1בר ב?יחי. ובהלל 5?בגה שלטווח

גן^ו- ם,. ניבנה ג'. 1ט1 י לק! י , -י? 1.1! נ י נידו נ -נ? לי;זרי כםפים ללא n 110f:1n31 rn ,, ", 1 p

v^^^^ bj ^^^^i^l Q'H~-;i7r! ^ Ti^w; ^ ii! ^ . ואנחנו -ל{יי?:ריו1 יווור" היתה לוו

r/y/z/fj 'A'i// f!i.i-r;?31n7/ //eyyF// /y^fiלההד-יל את התפר עי; ו ת מיחידת ?י;רקלי ב1;ידן; ?ג2^ונ?ה,

///'?0 אין ל-'.^ ל{./ב//'. ^ם הש--;י!ק שלין בחוץ ליי'ורץ 7י1 ?;iDfi.i n , ובגנצם יש לנו

a -'9 1 nי /.7ii/n0גל:ונוצאה כ/כ/נ.? בל ה^;1;11ק הוזקלאי הנ-ושב-' חתגיןוג"ט " , -?hnuj' TJ-7LL1r.\rin

Q . fi -- -1 1f j ! .? n 3 'י; j ?[{n ! 7 D ?;Tf ;j2 לכם כסף, תשביתו או תלגבירו ./-50 או ^^ נ י-של יש י ם

(:/?;// J/'?/?/''?^./ד ליריב- או1רות ות^^או ב/; החקלאות .? היא יותנוז םלזף וחלזדירה

חובי ת. ! בט;צ.ם א נ ת נ ו ו-. ו לכי'13 אהוי-נית,

כאן אני נ^! נה אל .י1בק1-ת המדינה. היקף התכנית שאנחנו אישרו ו בםס^רת

ההי.^ ! הו?'? 2 " T-iA!^"; -a i? ש7ןלי-ם. אבי פונה אל י:;בקרת הגןדינה ואוגיר^ ההי?ג רהע

!jiiiKi . את צו"יכה לבוא לכ!ג!שלה (לוגור לה? 1;כ7£ף r . ,71T.1 nrn7^ כסף ציבורי, הוא

לא תיו ם עי ו ם דבר 5 איו לכם תכנית כללית, יש ;?-(.: nתכנית פר0.!ויתן לכו אני

קור^'ת ?יכם להנ^;^י?^ את הץו-^חן. הכיסף לנןינהלת ההעידר^. לי^1ר או3 הג^נהלה ולהכין

ת כ !; י ת ,- ו גביר $י? 1 ג";ל r Ji ר י lu . tj ו ם בקפ י ם ,

! ב י נ ונ י י ם ב.ל /'^~/ ו שב ים /// 7 17 י ם .

ז:,.:; ת ? י- ו ן י

אך! וי הי!10ב-ראש, יש ציוך ב{:!יפ-יל שורש ב י ישא ה1ה-

הי i '' i ד , עי י" /^'-1/ י ,י

J .H'.י01כ:י0 i-1i if lii Mij בטיפול 0יורש^ '-,בל ו;שאלה הי;-; ג? ה בינתיים.

די. ת' J? ון- י

הבטן-" nrn 71, ד ו ווה את הגןשבר לשנה"שנת י י ם, שהרי עשינו הסדרים וכבר לא

Q-'ryim.'i. וםר םנפירי אומר5 היתה שנה חקלאית הרוכנה-. שרב.. בפור וכוי-.גבכ^י ו אני ד/!^.?/ ל-פנות Dy(? סנפירי , 3/ג?/ל מי גר1ל?נ ההסדר. אתה גןילרוה או1

ר; ג j cd /eay j ף ש 1: ר ת הש^לב ים ב ת פ לן י ר י ם שוגים, jik כ יל ה ק ו ו. ס ו לי י דצ י ו ת ו ה ק 7 כ 1. ריס י- ו ת

?יונ!י נ. יהו- , 1עדת הכספים אישרה את ההסדר^ הוא נקוב. ב.סנ:ו^?י0 ובשימ.ורי ריבית.
ןפת!י?!מ .'י?י
י ש ו ^.10 שלבושים הל1ררים ילג?הזרי-ם אחרים." הרבה יותר פוובים. לי^ d -^ --י. r 5 n

לין ועברת הב.17פי-ם ליאשו- א31 ה^^" נ ו י י 0 בהסדר. ב;צפצפים 3נל הכנסת. אנחנו אישרגו

7כ0 ?יתת iv: 1 1 '7 i'l 1 31 בריבי-// ליתקופה !:!והררונ? התי^ןופה הוארכה. א ו. וזו. ו א י שר י ו 7יכ.ס

לתת הלוואות בריבית של ./-6.7; פתאונ) .י(ישהו כ/תלי ט ליית לעי"יהזר אחר ב-,/-(?..4.

1UOP י )? ה i יj; -;י ri n ^ V i י / ל ד ו ?-( כדי יי להוריד ז^ ת u/ י (1 ו די י ר, ר י ב י ת . .ל-; י? ^ יו ה.' (1 ו !u י ם

?עי י נ ו י י ם בוי01דר, 1 nin?^ , d ^^D^^^r,t D TT-?-"'TR"1 11 j אתם מ:ובו-ייו0 נבל הסיכום ול1:לי החלטו!

ו לב ד ת ה ב?.] פ י ם .

אני .יי וי 2. ר- ל!,פנות את ^י;1ונה שאלו; לנ)ב?לרת ו-:נ)דינה5 איו- יכול להיות ש ל וזק לא י

י:.!ן המושב יתנו ו,ל!ואו-. בו-יבית שעי :י6.7, ו זי; י יי ו ?'.-י וזק לא י 2// ו;?-יבוץ 'יתר. ו וי גא יי י^

י ו תר ט ו ב י נ1 - ו ^(ה ע.ם ר"ויו קל;^/ י התיבש ?- י ת ?- ?

1^ברתי גןבקו-ת הנדדי^^--^ אני גןבקש ע1,י-:?-ןראי לגןגושלו-, להפסיק לפזר בספים t.v

.n rn 1 ? j jd..i y-n7niiJD ^ -'UJ
jj. /\{/ij ' j/j//ji {i?..ai
; -^ 1 רונ י

7]( o rp/(.y/ / 'j/^' yj ij .i/-^הי י ויי י הם הייתי יברר- לבלגיה שיש לפלגנ!ים היונים

שקוחבים י ;///- כ/-/ ? 1.י כך שיייו/^ו ללביזרתם. אםרוזי קואת ל:בר ב!-;לייא לדו"יץ השנרני.

ו d ^ n ,7r קיא ו ר 5:?ה שכתב j 1 י!';- 1)(:(י שב ים. בין ה י ת!-. ה י ו ו-; 0 כמד/ 7 ו " ח ו ת אוזר י ם

J! J UJH n " JI '7 /?'?/r/.o ?. , במבוא לויי"וז נאנ1ר: "וזשנה התהלתה ב,::?לוא ו^רייפיולה הבלניה שג"

^;ופי0 {11נק?.-מ;ו לב'צוקה בלכקי^יי ק"}ה ואף נואשת, בהם כאלה שיש ל^ניבור אינטרס

םובה?ן בהנ^שך ^ןיומם, ולו ?-.ם בכ/י/יי- כלכלי בבד לאוצר הב?די5.ה. יש יסוד להשסורה
-^לבצ.ם הנ-
) ו רגב ו ת של י;ותם ג;1פים לנכונות בעת 1ירך1 לוז ו ש להשכלתם, 3ורט:ו1 כ/? ההקפדה

ו^ן'ידת וד!ה-ר!ת הראו ? ר- aniu li! ! 'j ' ui:i לבושים ב-::ןשאבי'הם" ,. ובכך ^ה דבר ראשון.

אגזרתי באופו בלל' 0 זלגו לכם^ יש תופלבה כזאת,. יש הופים אשר חושבים ש"גןה שלא

י ו? י ו; - יש לנוי לנל ג.) י ל117:ןוך".. ולכן הם אינם י ן דלה יי ם כלי כך להשתחש במשאבים

1 Q .J ' hT ע. ישים זאת בהקפזו-ו הזו ושה.

תלילה לי לוגוו' שליא צ.רין- היה להיחלץ ללנזרת החושבים. אנחנו רק אומרים

ש !;7 וין ל א ו-, י ת ה נ כ ו נ , n

T/.V{ אג)רתי בדו "ח עצג)ו , בעג!- 328, תוזת הכותרת "בושר פרלנון החובות"?

"אחד ג^יסורות ווהםיו--., והםבתן' הלני קרי להצלחוגו, הי נו ביתך אפייירויז. כלכלית

לישובים שב.ר,סו ו- לפו ול1. את וזובוו!:יהם" נ!ספר פלנ\:-1ים בלנבר הושי10ה הגידי נה לםיהזר

(;!!ק7יאי 17 י ו לב נ)ה.י1ר-ינה באםצלבות פרייסת הלוואות. בייילז:בוי התבור ששי ים אחדוונ

לאו!ך ר-17י01. שוב נקלט: הי.ל)יה-,יר החקלאי לק10יינ1 כלכלייניו י י. 1קק לסיולג 5 וסף. -ל!שי-ד

!:יב7;ר t! ??! o ^ i:;1X!si1 njij ,י- 1:1nj . !.on נושא הושטת הסי ולי לו-י!יה1ר ו:ויקליי'י,. ו?-י'אחרווה

ב-??87י19 . בלנניו /// ראה וו "ת ש נ ת'י 37, לנגל; יי 473".

אשר לווח?ו1נ ו;קוקע, הציוד וכוי - איי ליי ג/ר; להוסיף לכל דבריך, י!בר

הכנסת וניכ,יןי, כי !,ו .? ו ק ענית אניי א1זרי {./ח שנאםר ביר ו "ח.

י:./ll! - 'jjir ID i/-:'J{ ? .//' r-v לב;"ו ת וישלבו ת מאד ש'ר!1יייות וגזאד חשובות במקרה . nrn
jV ! jju?? שו!
י 1 ו^גןאות. קוד0 כל^ וי, י ו חבויים ;:?לנ10יו.) בתוך מוו1יב פלוני ואלמוני ~

יי ו ה.ן, מאשר באר! 1 ;. בוי ב - ם - nn hj/'a ו ב ו ו1 שייהם וי;ם ה ו-;ד ולי ט ני. י ו ווה , הם הד ו ל יי ם

באופ! ג)שג!ל1:ותי יותר מאשר של שאר רוחברים- אחת האפשרויות היא שהם מכרו לבדם,

ג:1לבל לויאשה של ה^^הורו: 1בלי להודזייר את החובות^ וכך הם ההדילו את החוב Dn^iy

in -. jjvn [ 1 ,^?-l^?^,והרי nr הייה הבסיס להסדר. הם מכרו בשוק, קיבלו את הכספים^

ואולי רכשו נכ7סים. ואילי היו בודקים, הי- ו מוצאים שי-ש להם הרבה רכסי-ם שאין

להם כל קשר לני ו. ו ל של המשק החקלאי. ואפשר ה "ה א! למכור את אותם נכסיםוליהד,0,)י! את כללי החובות. לכן דווקא שגנחתי כששםעוןי שיו-דו לבל פרט ו53דט וגד 7;,יי

כלי יחידו; ן י ר! י ן ו; ^ להבדיל םנ^ה שנאםו-- יהלבררת של שר הכלכלה כאילו הלכו לפי

ג ו 7 (.:/({[.

ר, .(iJi J.2ZI

JK7' ^ה דג1.(1י- על ו-31בר1_ות ההדדית, שלדעוייי היל, אולי ההורם הראשון שהוךייי

את ו11ל)שק הינחשבי ל!^?1 שוווריל? -

מ1.:/(1;ת ןןונ)ד י נו. נ;. ב1^-פורת^

אג;ון ^ י- ו א ir ?( n י j- ת ו א ו ג?רו! !1יה0 י ו1:!ן הג:(דא י !.; ה !- א ל^-? ר 7; ש?יא ה י תה ויכ ו . '-!

להוז ץ1 ת ר-,7,ו-17י1; 1ו;צ-(1- וברי כאשה צריך היה למת ו יה את הרז ו ב שיל אותו גץע^ק יוקלאי- ,

אלא שיש גבול בנן!; דברים שר,ם ת^ןורים ינגיוי. Tnn הדברים הוא שלא ידקו ד-וך?-א

אוו: אותם חבו י ם ^\ ^1 n-1 1 ^n ? iJi אשר (:שאו ב^ליירב. החובוי!. הטילה של-יו ^ל?האר; א-י ?

wo -;a twq; ! ! I h:1 nr. ^, שיחידים עשו חוברת גדולים ^.?!על ו.מלוב ה לאחרים. צריך

היה ל1:' י/, u1;i dd לכן . הטיבה לבך יבוליה ה "תה לו;יות,;. בין ה י ויה ^ .; . 1 1 ?י u! onw
nua Dn--/a'
י! 1 3. inriti! [;j , urt'?LbIV !::i i J1,1 riK n י ui ^ ^'??! 1 חובות ו נלנרחו , ו יל א היה הוז'ו

ח- בו ת. .?ברי j! י dd -. , .r-!Ui37T1i.?! l!.-i . iiy 1 :' ; 1 r , ר^ר-יד'- 1ה לשאו בנטלי יחסי שי.-'י

בצ;דק. ^ו ? ן היו; אולי ?יג;'?.:ןר חל?^ םהנבםים האלה בדי להקטין א1ז החובות. אמרי; י

י''י(11 ו;0 -ווו אי.:"1ו ! ? 1 ת - צדין- היה לרדת להורםים ולראוי!; ג:;ה קרה,

ד1-.; !Hi.' 111!.^ ני ([י אליי ו הוא שןגבםו-! גווי1!בים ?י?נחנן 'בו ו ^_יי) י כ'י ^1הי1ודף התפעול--,

ב;ל!ם(- ? j- v i j ^.::! י!.! 1 , יג!!ן נ!!;!-;ליו ואה ש1:^-רי!:י:. כ:!;?{י1ר אתר; רותי ליאדם (^1(-ב(.-

ל י 3ן/?-ת! 'יו,!; י י ! . 'י/1].ה nr.;?: th . lUhriD ?j ji 1 ,יי ^ -ujdil הסדי- דה? 1ה לא הםד-ר.

r 1 d a?-- " 1i-!^fj;י ?! !- jisu i? ? 1 . iiji.i- י?1וד.

א10ר לערבות 1;ו;ד ר י !1 - ס:1:5ךג! ינל 1ה שצ:ריר היה להפסיק, והפסיקו בג?ידי;

n1JD!31,.( ?יxי !;!jy? iJ!-;. 1i[1:י''( uij ^ התייחס ו. ו ל1ה. לא אפ!.ל' ייכ^1יר ?-'פר0יים.

.1_-.._.1נ1.נ.נ,ב1

האם (?..ת onuin^ ? '?/^ri י יושיבו ב;;-י;!תה דהן- שהם הולכים בה, לפ1ר כספי יי-
י-)!;. ל י- שיש יע.'ג
^שי^-, 1{כ;ו.-ונ לשיקום ה-כתו!?; הב; ו שב י 7

nj^ nian Ti;{i)3.\j .^1. ב1 -פו ר ת 5

גדי:;!; 7 ? o " ri ? j disj:?' פן'.

ז . ת י 3! ן ^

אב /? o u .^ ?י d "1 f4 fj us '; J: \ ד גו ו שב ?? ם ^ י- בע ו ד וז ו דש י ב ו '..; ו ויגידו שנכנסו לו ו ד-

30 1:\1 . D ' :uij i
iiJ ;?jיn J{"{ii.i^ ^^
^. בן -פו ו ת;

או. ?. ?;.d o ;i iu~. . r! ('י-י:j,1 !ri'.??-'!", שאולי נ?-.ללו. ו לח/:וקה בג;לל מור.נ?ים שאינם

1:!וי17ל--ם ^.n !;ניורך /'בו:^ לעז!- תם, ]י יש ללב1ור להם ליגלות ליל 0;סלול" ארוזיו הם כן

(-יצ.יט בט1בג[ם. ^ש באלה שאינם ראויים לט;?רה, ו^;רין- היה לבדוק היטב., באגןת

ב£-1ווה פוטנ-ת, /-ב; י בן i"; -(d -"י l7V; .- 7-:.? . ל'א לבשו את רה. א נח ו ו הם םצ.בילבים לגל

כך, הן ב1:)ב1א והן' 1ri^j( n" 1 -f. 1 , שצריך לחפש תג! י ד את הה ו רם. אם אינך גןיזפעי את

ה 4^ ו רם י ם שהביאו לג^צ;ב ו;או-י:ול7י, לא תוכל ליחםל אותם. לא 0י^ר nr jjk , או יגשו את
זו; גו לגט -
i^r .

לבד כאן בשלב זה, בתשובה לשאלו ח;י ו של וזבר-הכנסת דן תיכון.הי: ו "ו- ך י. לייבא'' י

תודה ר בר,, 1ש({/ ו-,ד י 1.1 ר ';-חבר-הב נסת יוםי הולז-ברה,. אתריו לג!! זר ו יל- י,

י . H ךליוג-ר^, a

אדוני (.יושב-ואש, ;';ני דוצה ליהוניט; הןגגגה לסדר. אני י:)צילג שאו בווי"ידת

100נד. א! 1:ו1יו;דה 5י י , נ ? ש!-; י--םשבו- בחקיל:;י?רת רהםיןלר ל-ג!ן''!בי;ם, ל7;י-ב7^\0.._

71ה/.ליאות, יידון 7יפו!(ת j!!iK ;^זךדי^יים li-T לשלושת חיד-שים, כי י-ונושא כ/? רבב t/m

(בבד םאד" ! אם י(.ד עכו1י-; כלי םדינת יע1ו-י\/ל לא נו^רדר;- .מלנקייית ולחשבד nrn היא

תי1^ו-ו 7ן;1-נינווטפ1ו ת כללית /rj V x"if 'SjU'/jii .;" הי:!דינה" ליבן תשוב. ,:?אד שנלווה את הנוש!י?
ה . .
i 1 --!j7i:-1 [dt n 'יrjf; r

I V . j ו י ל ^ ;

נדגוה לי שוועדות הבספי ם ה?ןיג:!ה ונבדונ ג:!שנה לילבביו 1ה.

או. ^ iuj !it.. ש^ת[1:קיןה 10ל ו- 5 ולנדה לעגיני ^י^^ךרת הנ'דינה לע?ןוב אחו- הנישאים
:
1י-?לרו, w'/Tni : י j^ . an ( .!u:iDj.i 'J1ל!ט;דין- ח^;ד א!1 ץ:^:7;דת הבנר-נה ואת כל ץ-'י- 5['ע0ק

בנ.!י11^/ nrn 1 -^!',??! ! ך. י?ווו!- ! נתן ו:נ.!ך; דהשים, ונויד :!וגייחל! לנו!1!?י?ירז האלה"

או:. י א1י:£1- j . k!.דר.דים !:אלה לא דק מחדד כנסח:^ פוולןלאי',, !--..?/. 11!הד יי-:ו מ:יג:!רו3
! נ-ול
! ?- שגןל ן ! 1, j/u ו_ ;? ? ש 1 ב ? /י,! דולנ .? י:! !- ה; ^ קי ב ו ?: י ם ו ג.:; ו שב. י 13 ו ר! דילא ו ת פדט י ת . אני

.:'ל:.י;' :^Jir ו;נ.!^^ייי מך;דבה i^d הי13:1ים. אני דוע;ה לומד 10לב'של ישיב-- קו הכייחוינ

1:^,1.ול לדנון , ה(!?:לאי0 lisjonD aui a ? -! ;! as ל:.-/ נג''^אים בתוך כל הו1כניוו!: האלה-

ד , ת יי כ ר ן ;

ג_ י הם לא נ3נ;ע.1- , u

i-; ?... ו " ך ד ,. ל י בא י- rr

ה\') ם }י?ת ו; גpo '.ja/7/jy j -i 13 11 i

Iיa ,4 1.1 TCi 'J ?..^??י .י^ושבי0, 03 ':1ל ?-;י-בו£:ים^ וסכל וזקלאווג ו1דפ1יינ בבלל. ואני

V, /^7{ , .| 1 jji.'/ '7 iJ,-I -..'D ?/.J mי." ך;,{:קלגה ודגןת הרולך , כי !!!0 ה1ל)ל]הדת היא ל^לכנו-תית^;

ה,יוב . h 1 ^ ).-; !;i i^ J

w J L^'y ?' u' ?ij. i ui י.י? י י 0 - ב נ. ל ר,גב1 לם ג)ס י י לב י ם ילוז 7. ל?.? ו ו3,. ו ב ו ל ח ^? .י ?n. ד י ם uj^?. ד י ו-

177 י יל! /'וזקגיאות- אבל י/ינני- -ל'סוהל להביך ^דולכ ח?ןלאי במקההוי חסו י'-חוו דכאי

ל17 ? !- לנ, ג'פני שדו ו א הרשה ללנצג-ו בג)0ההת לנדבות תדדית,. י?בל לא גהסדוז אמיתית,

לקב;' 1נ;שאג. י ם (לבנות ם^הדות ^לאוזד -ל!כך הוא לא י כ: ו ל לה^^יד או יזם ^ הי אף פלים

1ו! לא הי!ו .אג:)י11י, 1_ע!ד (1יחדןלאי ^^הד שלנו0ק דק בוז^לאוונ^; שהד ב יש ו ב יי קו הנגיחות

וק.א ווי ונו? עו !,? r!/-riT! J!',י id , 'ל.י-י ק--בל את; הו-.ר(י nrn ולי-' יבול היה לפיויז אוו pu!r?יn

W'r;17i!r! של( ואי-,.! י ב. :י ל ?- ?-,?- ^? nj/v fj? ,

אבל בנטל /)1ל ההסדד בפי ^!הוי\! בא לביטוי בהפלבילה שלו, n^{i'-;.v11(i מנקודה

אח(1, היום ק ו הא י ט י-יזה שינוי נ?בנים. י:/^/חר שיש ט; ד דף של י י צ: ו ד .במשק החקלאי,

דובר על הפיכונ הלק גיהינ;ושק החקלאי לקהילת י, ואונ אל:?צליי היין^נוד שלו להפנות

לי וז ק 7 ז^ י ם גו ו צ. ל ך1 י ט יי (. ו נ די.אני !-וצ.ר, ;-!-oj : Jiu/ /ייר^;ע -וה, כםה כיו- בוצע, אם 1.כלי?'? אני אתייחס

7- י (U ו.!.: י-1:1 0 7; עי ?"; י י ם ב. פ ל יי ב כ. ל j n/ 7 ץ .

כ ו 7'נ ו ראינו א!! מו- 110-י1-צ:גי בטלוייויה ע.ל לביו-יה1:, לו. ל גןערכת היחסים
ך; י ך ;י
:-?? ת כ// הפלילי ביו ?]1:רצ!!נ הם-ט.נפ1 יקבו2^1 תהיי.:,. ה1:י.1ייה ה1את ?tuj-. -'f בכיי

מו10ב. liji ! 'j/e, לזבד ט.ל נו ו שב כפר 'יבל. ^!בתינת גוינהליז ההםדר הוא נחשי:

t idj^ 1 n7-!i:()--1 :lUiiDv (-. וו; ג,;1-שב. ? ^j'A.y// הכללי ^ ר '-ב בניר י:////7/7י-7/ בי תיירי וי

מובוןןות,. ם ושב ג.}! צלח לבל ן- דעו ת. ^'בל יש נ: גז! ה אנשים בונ?ו19ב,. קביצ;ת 1י!ילךופ!,.

1;.יאוגי,ר יי 1.1; ל\'.[.רונ1 וירצ:-ים להיות חקלז^?ים, לט:בןך כארשים פרפ1י-ים 1:תור החוברבת

ה דאת ; בתוצאה (נח.ו./1!-ו ג!1 ונר לנו לעב ו -ר כאנ^^יו.^ ו5רני1יים= וזל?^ ג)אג:1צט:י היי^. וו-

שלו.) ו;ם ביו י ו;^ יבי ר ו- 11. ה^.! זב י רוו!: :-;ו\.;בת להם י- !י?;יבח 'אינני' (?בו'.)1י; הקז-ר , יי

אינבם (וצי(.ו ;י((ו1:(ם (גי- הטו בווי: ך-ר-דז-^ת בונו ן המושב. וינהלם. ו"והסדר ההילגה להסדר

י1ם //{.//////.. ואו 1;ו^1:1יי!, י;1;וברוי לג-הר!!! !?חר, !-?ל ןזוך הניוושה. הע:ן1נ:יוי וונ, שהיא
הווב, !?
)?- יצהונ אונ ו.נ1ושב בלפ-- םינו^לח- ו;הל1דר. -נןייהלןן ההסדר בדקה באופן פרטני

בל י חיות יי.וו1יק בם ו ש.ב !ה2^:ייבו-) לבלי י-ח-רה .'יי--ך ל1-נאןז. ילוהג'צר'.7-ה. הם ר-וןיים לחדש את

^רו7,!1 ה;-ויי י1)ל(01,, אבל 1;z- 1q j^ h' u 1 7' .? ^ !. כי הר^כירות אן-י)ר11 להם; איננלם יכולים

יהד^ ';?/(J !;לו;?(1; אם לא ונע-לםו א!1 ס?' הו1(.ב, אל !()תת!ימל לגל הוןתי יבל י ווי תיל

ך,ו-;0ו-1- ?? ם ההרדייב' שלנו.

אין זו הפלגם הראשונה i r n K!ij ? j n nrx! r;-.(1('i ^ .j ,-;uj; ב0ני {/7 7n^ !: 1 .1 c^? . הלגליוןי

ב3!:י! נ?ן1ןות פוטנ- //7 ל!;בי '/עוב-ם ?n^Ai?, לנס; ת ל^^וי-: פוללילוות. ל?^:י1:רי הרב

"/// כ/2.\'-1/ אנשים ;י^ף יאוש. ( :iii . ohהת!י-בדי 5 י 1 ו-; בזל'^^ק הג/ושבי - וליצלנרנו 1ה 5:!תרח!!י

י^ו; a ^ u .; /י; .;-! ?1iv1.i.a 'Aי Di -O'-j i נג:?צאים בג'שרי' כלכלי אדיר, הכנים ו !d rי 1 h , בהלל

y'י', י^7/:{י,31D ? ^ ID!:-, n u{ ? iij/ג:!7) ו י ?- ג! יי יי.

אני ((צו! ל/כ/7י שוי.םצב הנובה-" של הנ^ושבים חגן ו וי לאיו ש י לי ו ר r/j7-, י1'ל

!;0.ל.';-/ך!/ ר:/^ בו צ.י 1/י ב- ב^.י.ס(ירח: הק-בוצ;י-ת ה'ן'יטה לגוד לגובדת, איי (ליויכויך ליל'קר.רת
Ui/?? יגרבות !;זדין!
. בג.(7)1.;ו ונ הג)ושב. יונ זה שינה. והיום צריך- לויו! טלרבות אגל! י תיו!

?:.rt7..1;? /y/j כ^פים מושים^ ; כל (^ציבי היזכר י!טארי-ם ואונם רו2ני0 לההילי להקד-ר" זו

י.(:1.צם ניה!ו4 (.הסד! .. לגם ראיה לבי ו ו ו; is!-:; 1 ., rin- t;?' 7.{/y גל!ט:בר לכך. ובון ^ה !11אגל(ר

הבר הבנקת וןיבןן , שדה רק לבוז שלב אוזד, ל?-;ראז1 ה^ו^נר הבאה יבוא 1!1?-יב נוקף"

יוינשיטו; ת-1;:)ש1- ג:צ.ורו; /^.///// או אתר!!;.

לבו לא בגו?! ר ה אמרו'!: י שאנחנו חייבי0 ללי 7; ו ב אחרי הו. ושא ה1ה 2/7/7,0., אני

י ו£ג;ה ל י? נ/7 שו;ב.ל1מים לא בנובו-ו! .ל-הילייים לריקוול?וונ הנכונים,, יושב פה חבר"הכנקת

הזליר" הל, ו! ב ר מושב בפו ויתקיי . -נ^בחינה לא ו יו י ןנ^ אני יי א רואה אונ ה.כט;יווג של

כפוי יי1נ7;י! ! את '.-/ל; של פפך יובל ב::;! תה ?נוייה" לדלנתי זלןדינת י ^וראל וזי-י בוו

ל ראו ו; ל'^וו 1 1 ו 7ןא י.-:; ? שו,-0!נבן -ווזה,; ואלה אכן הקר י(י1ר י 1 ו; י ל),.. 'eP"A'/ ל1נ?י ש^)נ!לא

.0;! ים לאו!!:)' ^ם. אם 1:(ז ! בו .x י-- ישובי .כקינת הירדן 5 ו-גןונ הה ולין ^ הבול לבנון או

?--יברבו! --? אין ג!51ל!קוו י1ל ברי שחייבים לז:אוךל. להם. 'י?בל ??ם .יידיבר כיל כך 10הישובים

יק1:לו לפי VJ ///.ו,ו;^1{בבות שלהם, אז זו רק הריוזלת הי;17תבכיין" כי ^7, n::nT לבל

ק(נברטיה, י1.ל ?n^if!Olo:! lrועל 1;ל:)דר . יש שפלג בג;שק הלאיחי ההקלאי - יל!דברים לול

ו!קלאוו( בלבו! , ו ןר^ נכוי / למדברים גנל לייהוד לי:ותן החלקות התקלאיווי כדי ^םישהי

אהן- לא יט.לר- לבל-ה! , ו-.'-ה 1.ם כ! וכיו י אבל כש;:!שקילבי0 אח: ההון הג1יל(לכתי ^:יט:דיי^

(?-אלו;, וו-; לא -בול יי1;יו!1 בנוי לפי 0\ ש1ל?ע-1תר[-- ^ ^/ל^- r7.? חייב להיוון בנוי לפי

.-ל1-.דים לא(1:.1יינ!- ! י.י!א חש וברו ו--1:/7)ך.ו-ת ןלהונ י ישב ו ונ י ח;,, אם ו ה קיבוץ, אנ) lu! 1 fi .7r:. או

א0 B-:Dn ?^ -! n:i iuiiim /y/j .//:ju///:י /r3 ^ לכל -יחידת גושק, והארהון היא כבה הבלויה
//uj o ^
^^ 1-!3:nj7 '/7-:?'^/j/.h7 r1u-1j(i:1r!!-'i 1[1^ ru . uj ;?.;?י ! _, ' ?י;-;;n! i 31 ( N' יi?' ארקונים כאלה

ואווו--ם^ ו ו-; ם -היו בו;0דר "

-וו 3 1,7niiDfiII r , כי אם יf/ י פלנל ו בשיפ!ה ה1את,. כל םה שאחר חבר-הכנסונ

וניבון -היה לצגבו- . נכוי- , שזה הק שלב ראשון לקרא11 שלבים אחרים. ל-דכבה:'- רוב

המושבים אינט ינ(0והלים לע-ל-וד 3ם בהסדר שנלבשה, לגם הגלןוזיקות. אני אונןר ^את

לנכש י ו כדי שלא יבואו בלב ו ד שנה או שנתיים ו י.אביר ו ש י- ש הסדר"ד. תיכון;

Orf ג)7:1(ו-ת הבןז-יגה אוםרת את ;יר,-

נבון ל1^/ע. {ת, ההסדר הוא פיקטיבי" הוא אפילו ליא חגיצו . ה^וו!1י1:י0
שיושבים u -
!:o( ! !fjivji ל פ?/. ?'k'":י "riDnrri ,an ג?הי(1 אלייהמ כיי רו^. ים ל-אי. ו17 אותס"

^/{מר י 0 7יוי0 5 או שתצטו-פו להסוי- בת יא י ם שלייו" או שוו:'סו1דו-ו בכוחות ט;צםכם" א!

vik' D ^ 1 :( 1 t^ G י^'יj?nn ו; וי ו ^: ר ת ש?'ה ם בצורר; פרטי י ת." כי אתר-ת הם '-^ירם י בו לי י ם

לק י י U אונ כ/שי-^ת ו ח. י ו-וט .

1i;,,..;1i:iA1.^...":t.,.1 :[1..1.:1.2i

I ?-)? / ji .. גוב?;;'!! הגרר י י:ה , בב?1שו-,. אחר י ה 3/{י נ17 י ם 1 ו ו י ל י .
בוב. ?n
( -י jri;^; .j Ji 1 i ב;. ב )י -ן- פ ו ר ת 5

115 ו.נ, ן ujjja laTK /י'7uj? ! ט.ייי ר.ג;ד- י נ י ו ו1, או. י רוצי; ר?;, ב?^שר ל-מלגקב א וזר י

yy L( ijj i ?י-; I; 1 jan7 , ?.?uj (^ D/7/ י7/1.י!-/כ^ר בלבם י 330 בד;'"ה. 3'י';חר שסי "ליגןהיקהח: קרי-סה

כלכלית [1)ל ו-גושק //3/(/^ב.- ! li- . -7יij 1 1. י רג;ת ו^י;ילן ן הבקגבה יש צורך בג^ליקב אוזר

D{i ?i^ Viii 0J/r/'J^SJ -י (1י ו ב יי ט שהיסדיירו את וזובס, ר-ךי- להתרילי ביורד- 1ליוינז- כיי" א ך חים
:
?///? י ט i i ri u. ujj/ C!' a 1UJ MjLi: 1 31 גל-בלי י בו לוי לו-.ך1-ץירם- לדלבת גיבקר ה-מד-ינה 0]
ו;ראן" jי --
! d 1 dh י 1^7/e/? rimj.7/?/^fי/.-//, 7-! !-.iDW י"ראהו י:י1/^-7/ב הא^'ור או לךל-י-י-ז-י-

ג)-{.ו;עית ו^ה0ווי או ינ7- י ו י ^ ווי דה 1:ם-11רדי הי!?]לאות ינעימו". גל!ה שר:^:יתי לוםר הוא

שה^ןןע/ןב באו ה ? ו 1. ^ , ב-7 היויר. זה ליא ג:!יךי-ר ujd??;! ו]דו:רים שאםרתי וש0:ד-יין לא

א-לןרתי ,

ך , 2/. יי (Z ו 1' 5

לפן-' רבו- ? ו של גור זו ו ?-לי, אני רוצה להצ.יה שאלה. הברתי החבל-'רת. א יוזנו

ה-י-ינ! לגזים ל17יידרת תכניוונ םידיייןלבת ט:ל כל מה שקשור בג?ו^ב יבין-'יהב, ששם

משונגי.'שיו1 בםי^ט. ובבלים הנןנןלכת ?- י ם כדי להגו. ו. יש אישים. הייתי רוצה לשגזוינ את

([D-:(n:j. -lUiלגג!..-ן rr^(T;5 n'Tinii--; nDTLU;tt n " ו 1^5 נ י רו1;:ה לי0?-?ול את ג'בקרת הםדייה

^,^^ ר.יא נתנה את זו1תה ט.?- בל ג!ה שקרה בי1יו-יהב בםיבןפטו ו^ ל?:בורת ענישה כלפי
^י- שג-ודד, u .'
'Ujjd\ hwאותו יני;ב;ל גיז^גי םש'י?ביים שיל1מייל3יים ^ן החםשלה.

!נ{ב?£רת המדיו-ו; ם. ב! -פןרו!;

משרדי יגו7ןב איזו . כל ג)?.ן!"ות הג!יר(י ורו?^ם לפי י ו .

1_._ ,תי בון ?

אבל 10ט יש פוישד; . r! j ? .1 p/^i iH\:i

J^...'1 1L1.1D. - ל יי כאי.., י

אני ו ו צה לך;(גי1- שר1ירי1-!-' קצת .? ו לש ג.י?(גבר לד ו "ח הביב קרת, אבל הפעם אינני

מהב--יי 'י/1נ ההבו ? ni^ -..?h vd ,.u ^ ?- שולנוש'^? הקי.1יה הזה. נראה לחבר י- ם ל:ראוי לירי ו.ן

י^[(- רו1ב. י תז לנם 5ר- איננו יןשבים כאן עכשיו כרי לקבול! Tnn~\-, כך שליא צריר

להריו-^ יותר גוז י םענבר לג!ו; שקשור לביקורת.. אבל באלל^ור איניני מהביל אונ החברים,

a-i ujt3 Uir שזה דיון ראשון , והם ^:^^^ שנושא ההסדר וחינהלת ההסדר הוא בעייתי.ד ו '' (1 ך,1:;/ב7,רונ גןונ י י חים ?^;;;;;;;;;;ד י נ י ו ת ש נ ?-11-עה ל-גנ ו םת הב י צ ו ;1 "

הי; ך "ר ך . 2Lll^!:A2J

3[ , א1..ל ן-.ת1:.ךים ג!.11ןייח0ים .יי'1'ל ה-נודיניות שנקבעה בפני לגצגןה,
ד 'i.Jl
^.: J

ן,1:;דן- י נ י ו ת היא !!7'/, נ-הר ו "ח י.

11י_י..111_...2..^; 2!.1_^:1^: .'.

כך, ;.?ui 1 ';' ^ ^ j 1 ?. inui -.ii-? v 1 h'( '?.if יותר ג1די- י;ינ^1א ה^יח"יניןת בלי 1יד(ה

?י1.יצ:1ט; 1 7n 1 !,7'7fi 1;ו:ןב0.(ת ^'הביי ?גרל1נ ו1:!ה1; - קורה:.

נ,'ר י0י ם ! ו 1 י ל-' , ב!.:7;י.;1ה .

?י -. ^.LIZZ.Aj.

בעל \;^י0:\3(^ שא!.' הי ייני 15;ו(נף ל-הי ניתחנו את 1iislui-'? 11 1 3.^ r7r ןריסיבו

7בהי! באין! יי^ירך; ה הקו ו ;?ילוי2:ט: (:ךן1ך תעיובות ?יוכ?)!ו1;ר .ב^וךח הג"-יז-י י/בה^רוח

ר-אך ! וי . n\L\'U id ! '; uj 1 .j 'n ^ t גנוד-כ! י 1 ת י. לםירך. -.לחיל של--'--; ג?1כ:ירים אותה .יל?ו1!ל0 ש ו; יי ו ם

,?:יn ^ n;D~יDD jr-!?'cU'3 ?-nr! -?:uv;, ?r!! .. rtHj-. n'71?י\i^ ^? גזחייר הינסף יהוי-יךית שהוטליח לכל-

1r/u5o, הגושפחחי יעל הינ}ם.י7ן ו-.יצ;וני בכלל בי1י10ר האוזרוו. רי'שיבה השניה היא הםבנה

הא'"^1יני. ךוע1- !.!; (.;u?;'?)!." :1 הייא וי;ם?י;ךכת החקלאית^ םה שוזברי--הכנםת ת^פון גיןהיריר

כי1וד[^ הקלאי^ בגניבת ש.:! י י ?^. ויוני.

אני ! ן;-:--; לתונ לכל או!ו3 ב!הט-"ב;-ונ האלו-- את ההתייו!לי1ות הלנכשווית" אתחיל

בנושא הואשון . א יי ו. נ י י ו 1 ל1. uh -:ייב?^הת הג'ר-- כה ווזבהי הוויבז-ה לנר-יים לםהפך

שגי.תו!ולל בגחי^יבים, מהפר בנ?בנה האו"^^וני הפנימי של רוב המושבים. on אני םו.ה;וז

היום את !,נמ.ישו, .1:13111 (בת הב'ושביים -- וץיה אגן ו ר הם להבי כיל הח:ל.י-לנות האוזר-ות

ל1ני!(1לו. נ;ו-:ייי80 g י 3 lUii 0^:vM\i{,niy בצורה גןותלטת את המובנה הארנ;וני הפניגזי שלהם

ו נ.) (^ יי י.נ יי ט לך.:;(נ עבו ב ו וו. הרו-ת: 11- ו יה לחלוי'1"ך 5י,יןו שהייתה בלבבה, ביין אלה שה יי ו באפם

ינרבות הירז י ת ב- ן \יq-. \j.\'i^! ב."ן אלה י11יהיי1ו ללברבות הדידיית -נזוהבלת לפי הוזלפוה

'ן'7 !;א^יפה (.כללי ת lu?'- 01. אנוזני כתיונבה מתואמים לנס החינהליג ומ;ם משרד
^,\Q .? ?fi (Di
s \ ..!! ! J K1 fX(^H^??,u ויונים בכל נוושב וג^'ושב כדי להחליפ1 לבל הג!בנה

n^.-!\' !; ! ו.. יי (-,(1:1י ,י י ש';' 1 .

ין:., י ן ו צה ל1,תיי11ם לניש;? יי;!ץד (1יו,י1לה ייבר-הבנקת ו;ו לדברו;. הוא התייוזס
/ע!יי;
ו^ ג.!1טי .. יש ^יושב. הגחיו-'ב הוא ב'בנה אבהי נ" ???הוז!1י !ו!י!ו1 בו ^לבו-כת

זיץ.1!?.רטית נניל ל^בלונ ה11יי^וונ. ?-?3.וזו. ו רו;?^.יי0 ג:י.אדי ל1ה של.א יפ,^י1ו ב5!:)ילנוט בתוך

י:;! !!11.. אג. גי ^?' !: . ? o;(ij /גו כים לו; -י! ת ההישים לבך [[!\:' יי לנו 10 לא יי הקו ך אונ הגזושב

לו^יר, נ-ם. ו לפ'ענןי נו י; יב1י בלתי ג)!ו(:נה ב^יןיינוט בתוך חושב הופך את הנן^נב בו ליי'צב

ק010טר ו 0:?לי י ש'?ינו גיןאללשו' ש! 0 ר;ת?;ין ^.י!ו ונ " 1ו: לא גן!1.ירוו א1ז ו:.:! יי לבי ו ט . יזה פויהלנ בר-יב ,

ולא י; )? 1jJ ת10! בה לג.}צ.ב ש;- ו-.\:)!י0ב.

כי\יו '^ני ו ו צ.ו, לר^ת-יוזט ל נ י שא ^1ל לביו -י הב י לפי r!-n31 ?nu-7nn ו-חינוך "?!u

jiojdd , ביוט ששי נרד ללג י ןי ??-יי י;ב כירי לבןצוא פונרון לבלגי ות הספוגי פי זית שו"-גילנלו
בו ןלגיר!!
הוז י נ ו ן . היו aDUj j- 1^ x':a o\ii35 1 בילדים יב1בויות ילדים בהין הוויכיוז

הפ!.. יימי בין ה^ יי לנו 10 לבין הדוב. אני גןקווה שנהילב להסדד - בינתיים הדוחות שם
נד(;ט
ו, וזלק בדדן'^ ו-,שלילית של לנ1יבח: תבדים, ותלד, תוך נסיון שלא לפהוננ בצודה

?;שה ^ד י , או בכלל לא, ב1נ(ילבו.י11 שישנו, אחדי יום ששי אני 13 ו כן להעביד לכם .

דו "ח ח0ודד על הנזצב הספציפי בלבין-יהב.ובכן רוב הי^.! 1 שג: י ם עוברים שי יו י ארגוני קיצוני. אינני גט ו ח שהוא

ל9י11.:ר., א.י\:?-' א^נ ני ר!'.-'.;-; ייהתט-.!--!: 1:הרו;-י1.0!'!ז. של סלי ג; ו שב. וץ:ןוש.כ, א ו. וזר. ו ר7ן 4:.ין2גיהי-ם

אעיטו-ו.;טי ב ו ת ^.nni ji 1 ' jai ווננוע^גןעו ונ של כ?" . [nf:- duh

1 J/!?d.'' 2 ,.?x_,.,Ii. '' I ;iXl

a'do/ lijiij s r. ;? 1 31 hinj -.n j.jf '?/eD 1ה לא לטובו-;?

2^. i;..12-"...i-i.I

או. י j/.i^/u/ .jann/.// הא1. ודרגי ^ן-,ג!בו.ה של יורי;-" הדדית י ל3ן ו-,ו-1:.ה 4י?א-ר- לב וצחה

7-ב7 1:?' it jskV ..:i;r(niy; ו-בו! 1 בז-^חר י רת. היולי: חרי(;ה והיר; יי^ןל צי ה י !0ל יןך.בות

הודיונ,. wi-jz/n/j j/yn'jn-/L0fj ./.m להטתבך גולבבר לבל פך וביך רצ. י (-1 ו.:?לנבו- לבל יו::ול(1

ו711הם של ו;1ו}1 ח !;ו!י.ברונ. ':?ם נ וו! ן ך- ל ג יצול נ ב!'ן של הג-יביה של ינרבות ה-רד י ת ,: 1ה

לפו (בון. (.ומתי י שבי כו. כ;' ץגון שלא י וטלי {/?:ב.ל7??. ברורות ע.ל ו:י-צ.?ל ל-'ג/כשיר ה1ה..
הוא י
.?!,! 1 i י)!!:jiri n' לי\, ב'יי\לו^" היום אנחנו םדבו-ים ליל ר.ו- שהההבליןז שיר0.ולו לול

?;ע.!1.?ונ {-.הרדי!נ 1////פי£.ל!/ nj jjjhישר-ךיו י\;ת הבןוזי-שב,. הפט-לה ל.א נכו גר- ודריסת את
/'/כ///.';!
.. (j.v7'y/\ בוול?; נ!1;ניןי(1יבי ם ^ ני-גנרל ל'^? נבון של הט:ו-ב!-;ז 7iyin'p ?-!: ^ :.J.r1 .n'7rn,

.a ' j)M { D/i

j(n{{Dj1f:-1ii ;?;j^ij,! -j in ? ?Tjj.y-7 ב(י!ו13!ביט ו/-א פירוק -^וווילט 0!ל ו^(^רבןת החרדית.

המי! י-ך שש!לם 0:ל-יר- i?7ri ג-ואברים הר:^; מבדה. :^!ןי' י כ: ו ל לן;בי?-? בר ו הגי?!; את הץ-'רשב

שלי.. 11^ שילם ג:ל ן!בן- 25 n -? :uin ' 11 !i\ ai g ^ -:; -7 uj ",';?k ^1ה0^1יב.י. אני .^-'''.ym
a(.;!
!ur{ TKD :-ui;i7 D ?'n'^ ( Mi'jDiuאיז החברים לחזור לט:רב;ח: הזרית. אבל אינני- רו'ן^יז

ל7יו11י], אינני ,י-.י31נע. שגי,! י עיר; י צריך ללוווץ. .אני וזו שב o ^ mnjin '? at n.1 .irsrHu חייב
יידוי ';;.-
0: לנל"ידי !וב; י!;י1. ב;': ו ך כ?' ג! ו שב יהיה ג'ילןייי.1^ אי- נ ני יריל" לךלכת ^nr י ה יי ה

היקפו , וצ.ךייןי י. ש^ו! ;- כ? ל 31 1 .- j^jn-" הם או! דה צריך ללי: ב ד לטוווז הארוך.
לבל פי הד
"וו nD-1DJ!r11ii ;! ifiKn לנל-ירי םשרר ההקלאווי- בי5.ילו10 השנים

ך1אתנ1נ.ו1ו 5,000 'וקלאים יצאו ^'גניבהל הייצור" ^רי-ך להבין םה הג-שגולנות של 1ה.

1:;!תוך 27 א7ף י:;שפוזו!1, 000^5 יצואו 1נ?י:?לגהל היי-^ליור החקלאי.

.(3.11.11.....ב^ Llli^ll

Vn \T1(.! iCi njiA' oHi't נו ו שבים, או בכלל?

ג - T1' ו" י ל_י_.י{

א נ י ij ן ב ו ;!; לי נו ו י.י1ב ? י). י ש /-?2 .^ ל ף ^ושפ וץ ו ת us חיות בג:! ו שב. י ם , ש ונ י א ו רט י ונ ה י ו

?::(-יכות ''.'ה-ופרנם גזון קי.י'י/! !? , לג'ט;שה י?(:הנ(י ברו '03; י0 ג^^ונאיר! בתהליך שםל^פי-- וז.ברי-

המוש.נים שימונפו ני.)יד1 ^(1)^ייי\!1 [!(ל\- ו י ודר. ולי י ם אנחן.! נניו^ליאים .בני/צ:.3: שלג^לגלה

0-^;40 םר!ב!' הגוושביו:' ?'ינם לבוקקים בלל בחקלאות" זא!1 j(M-^7ii':sr\ y.P-u::\K שו-יבר
הבנםו!; ח
-כון ן '-בר לנליו,! , וש^:^בקרונ הג(רינה הצבייבה י1ליהו, קורות בכוחות השוק

ןבביחות הבלבלר-., ולא ב^; ו ר ה גיתוב-;;נ!1. לבוברה ו1.ע:שלךש שייו1 000^5 אנשים י?גאך

םםטוהל ו-1ייצ1ר החקליאי . 5,000 it; ,207 ,. איזו החלפ.יה מםוםרר! היתה חביאה לח.-ך^:אה

כ ^^?1\\י:' ..( י נ נ י בט י !יו שר; י ?.' !:;! ל ה ח י ובית,

1," -1JJ.2J..Ii

Hi לב ו -זב בלגי קר?-L1!2J_L11_..-_J

on ל.-א עןןבינ) את ך-גל(וש1:ים- הט נשארים ל.-יך,ור ינוושגימ, לא כחקליאים. ה0

ט:(י1..ים את ג.!(1הל ו^-צוו ר;ן:קליאי'. הם הולכים ל-גךבוד-ת תוץ, יש היוון לבצום שלי

ג-ןק! ר 5 !/? התג!ם! .?///.
י., ה.י.י;יד
,!;.ב1'.1.

לי:-. י !11.-( ! אג)}1-ט. ? [/ייצור?

נ ., ,זו !; '7^s

אנ.{צ.ע י ך^ייצו! ש1,(נפ1. ו 1:-.;1ןנם ^ץישבים עד היוי^ ן.שארו ר-:!י^י;רת אותן אהודוונ,
:
.// Q,1 UJ ט;1:1 ן 1:^נ!וי ו; נו^וקרונ י:),יץ3ך ?יו1ן_ר, דדך ך;א.קודה יב.-1י-או.יי ט:מ ג{וי{:;גות הי-יי^.ור

יםג^ו"ר ו;ו1קלאו 1נ,. או שו,י1}:!", (/י1ב(// פדאיינ ^י,' ן?!י!צ:ט:י הי י:-: ו ר. יהיוו£ יש תופלבו-ת של
ו י ו
ו ז j-.-/ ?.v.:vD/sr// 1.:יזי גרדדי--ם בחושבים. ';יןלי- חלק .:!(:::!.] תו.-!ך י.ג'ו-:גיר ה71ית.

אני חושג: שאם היא לא !/!/'// ג/ב.?//!!!, 307.1? של דבו- היא ו'ץ י ?; י לא ו[תו-וו^ לחר

'.U1-; יי יי J ן יי-; צ י- ם ?'.יו א 1 ת י..ץ)(2!' ם!1 החקו/"א י וי.
?ש י.ט;יה -
j''.11t)jt u''ijr/^-i 11 rsi 1 m !!1:ך - הכ יע^ונ ה ו לדברה, שאין יי;פ0?רות לי; י וון

(::7]וו!ח jrs-^ 3 י 7?:- '?ufr ; - .1י;.' jf^v /j.?-; . ;-!r? u7;i/jiנ^ב-שלתית אחרת.
/-b'.b- לאא אי;
שו לוול^ן את (,כ/יכ7)?ת {./?;11/7.

.2. 1.2.11,11.-1
:
?/Hij,1)L1lij !K 'J2 ויי:ייב1 ;;י[ :?/.^j/jiw להיוין (נ!?]וו-ןת ו;וויגע1ו קוז -
יי . י-
{י?זי1-ו"(/ -י
:
י;רי y/.i ,u{/יf)' '1 לאלי, !11גנ)ן!:נ!ן טטי0 בםרכ?, אע גאםינ לא יהיה ^. י ( 1 / .

7. .:!.. .i..1J.2L11L

JnJ ?V1 י !צים י י וי. בי. ן מיזד)1.', לקוזת {./בפר ויתקין ולגולש ןלהל1ב יר.

נ... 'J J.2^^1J.J

a; J nibי7.:i..i-; ונ^נ י יצ זאת, לא אי? ב. י צ.ד י ך לי:///?'י ט. {^0 לא (-ויוכודה j?A'rn.
ז ". ו?
י כ: ו 1י ^

וו,- (י?ה !11:י?(. י ג)^ י ל! . 1אי. י ו וצה לשיני; ו ע את דגנ^!;- .

_2_, 1.-:s_1^2-UL

;??!". י ^ אונ i !!!! . . 1_א1ורי0 !-.אלה, בלבי?-.ו- ב?]ווי ר;ע. י^וווז -' אני ג^דבר בעיקר- על

(!^ל-יל א! י1.ל הי!111בים ב.ך/1:.ול הלבנון - יש בגני 7/ שאםצגיי הייצ:ור התקליאי-ם

היחידים uj ? oj 1cי om^ . . ,v us בהם ו-ו וחיוו! כלשהי, הם לול וין.י13עים םסוייחים. בבר

היה דיור אוח גי.וול1;1ת הבל3לה- ./TnuiB ?fjj! . 3 1nj?p /?DJiyn a הח?^לאות לבין ג?ו!'רז"

האיצו להקים קרן שהילבוד שלה להעביר jjy/j/e' ייצור, בעיקר בענף תלול, 3r.yi/j/

ה';י/ויץ ליע1ו1י.י ק1 הט:יי!-)ות, 1אונ ג{הי:!ה שצריך- לי1ירר ::-?וןנה. אם השאלה ??לי הי-א האמ

או. י םאג^י!- ברפורג(ר. אהרר-ונ ^.1וחלטת בוב)דינוי י"וראל -? אי נ יי ינןאנןין באפשרות לבציגאוונו,,. ל^ד//7 שברול-?-. {./הכ/7/ר י 0 הייתי ת7נ/ך יה. אינני נןאגוין שמישהו יבולי ליבוא

ליתק';^';'- ג-.! 70 בג'- וי שב (נו ל ?ם. J!?!:-:' פריסוו. ו ה י- א 1,200; מטילות, וי-יההיד לו: ליד

טי.ל-כ./ם או(.ה לא תשוב,. /",3/יש2: אביבים חשוג, תווונר לבל 200,. 1. הנ)טילוונ שלך

ו ו ?7ב יי ד '^ ( (-נו ליגי? ב י ב י 0 - א ו ל יי צ ו י כ ה לי ו; י ו ת מד י נ י ו ת כ 1א11. e?/ ו, י ז^? י ו. נ י חאג? י ר

שהי'^; בונ--בי ^ני ע,. ^;ם אה:ה לא גןאובויו בכך. כי א י- י לי שום אמצעי ללחוץ, איי י/יז

לא ב(י11ו1 !tij י u לי זבווג \.)ו7:יךי- וג לב-א היום לחישתו שהויפרנס שלושים שגה ג!~5200.!:

מט י ל ו 11 ו?יך;1;'! לו a luiiiun ' n ( !.-i ^ jdh i|vuj. לקחתי דןו;.מה קיצונית. יש דונל^אווו.

ביי 1 י ם ש je(יי' 1-.('? 1(11:1 nr111? '? .

י.?'; נ/{ בונו ך שע-(שוג (//;Kty 1.3 w -nonn n--;n:3 ^i^י 3((j;7^^ N'jna/ i.iujrj'-? o'/ju

liBiij.,'j 7r/-/'A// r/Ji/.{/'!, r/fr:;! רביזיה 1ל!ךךןל9;ו[" הוא אינני בשליטה י1.יל אף אחד,.

?::?';.?:(? גוצ:י(.1. שגוי שה ו י בפר; אונ ובמושבים י;ת ו-;1וובוה ו-.א ר!? ו ו. י החדש שלהמ. הם

;י:!- ינים /?ןבל ו;11לט!11, והן ב ו אב ורו -:!^17 . ^יו. ייז, י!!1 יציאה של ווקליי\י0 וי-זםלגה?"

;,'יצ. 1ו, בקנה גוירה ו. ו בו- יותר הדיל ג};^א נ י הייתי ד ו צד; לחה י ע אליו. ודבר

;j !-! j ^ ;,-?[( ! 1י)jiL'r.1 ?xviDiu ?^u-?^ vu י? לגרביים 10(:תיי0 הכי ק(^ות שידננה החקלאית m/? rAV.i

i,7 .י J3J. , rij ' icsn ב'1נפי הצ.ו1כ!ת, ובעיקר בהלל prj' טביג ^ לא רק בהלל חז-יביות.

jyyj. ו;('1ביב ו,ו נ?! ///ך שנוני ים הפי-1ד ?)1ל רב?נ ביליארד דולר לב-0(-)0..10 גןשפתות,

;11לק כ//// {./;{////!/ Jלהו(א!ש11י {./(/נ/שב! הזה, בטפלים ב^ו;, '^?1:ל 1ה נ ו וין מונרון רק
' ri^
nyj rK'?u; י 1 ^jD i ui " בעיית הריביוי י.שאוה בגגיה קריפייוי ו;1י)!1)ק הוזקלאי-

(.??-rTonn ?-; !ij j/'.2''/// y.v jj/yj )I 15w GK

t ?.;? . .-!? ר י ל י" 5

י'T"nn.1 , ;i ^ - 1 v1 3. ,,"jiT! .w:! ,a ^ .vd ifi :'יr1n ij . ^uDTi '.?tii , K . אפילו כ/ר, שמאושר
ליק--ידי י
./.// -מיואל, y^cin/' ;?.{:1 '?iv j. 'a . 1-; 7- ij ?v' t לה^^לי- י?^:ךא, בר^ע שהריבית;

י י צ! ;^ היא f? ^ ujn /d1!j {/3r3 , -r? 1 ir- ?י!; i2X ן^כיול^^ r:1 1 :r- גבל ^ל6 כיל הדולר^ אויה

י;ובין !!.!1ר; ג.!7}1.ו או(ן5.! . !אל! הוזלפי'וי ע1ל בנ?; יו1יראל^. לא ///ל מישהו 'it . inN

, '7^^yi^ ?? j j. '/'?~y.v BID !?in j[ ?.1 ^ 1i ?

luf:!.! -it 1 nn jinn t-!i?^ n 1 jj ^ -I י I-! 3i ! . AJiipj, I?;. הוזקלאי לא נפתרו. ואם
/;{/!
.?ירת ארגורת שגוריו להבט-ת את תפלבול הם!י1קי0 יום אהרי ההסדר, מרכיב הפרווי

ר !;11:1א ו, זו-, היא אי530קו-!; nn ! [ ר1וזו-יר, שהוא בהיקף ?1;-לי 400 .^; י ל י ו ו שקלים בשנת,

;7ivu! ?/'n/j/ , /1/ר\/0 ו;וא לבל הד(1! ת מהיר יןרי{^. f.h-f מר !!1מוכר , p'7ujnf;in ."r^ --'?p

iy(u/j 'n...i in .[( ? A ' 1 i ?:./{/י/ ^//^ר . Binnnn yp niupj:-nr ? , ^ liV 1 nn ;7 1 .I'li

i._J_IJ3_:..ll._j1..2

;י ר י ן\ ן , לי^ןא אתו-1 T'T {;::2ii2X -.j."י:.1|7 ci

5 -.- 7 .? i j r i^:j_

T-י T nii? , p 1 ל ר -

i'fי;j..' 7 -, ?J ...3.'112-Q

לגוי ב(1צ.0 מכוונים הדברים ,י;אן5רונים שלך^ על ההון הוזו-זר ובך הלאה?.ג:^__.2.1,1.11"נ-1

7י1..נ7ן ישראלי ו עיגי{^ ז ו-,ח?-1לא1 ת. אלה שני ההירזיןימ ש7.וב.(גים את שקנרי הרי1.ית.

אה!:, ! 1 1,ם ה1 י1:ית שנהוגה בונלגשי-ה. ולדלבתי 1ר ריבילנ הבוהה הם ילתלבי-1'יה.. י-כרל'

לו,'! 11. שעל 1-.1ו:0נשי ו- t! ,1115 ו ת נ/גני?,. עליי! זה ג(ל1י7-) גואד .

ד.- ...וניבי!...^.

יא1ל ' i ! UJ^01 בטף בע^פט; בשי?; י-^יויפשי,, 1.-.י-5=. 6.

1. , 1בי..1.ל..י.5

.l,..1..1-j..:IL"i.J

a \ ' riUj ? ^; '?'7.1.1 rי'D K ריבית ניידת, ןאפ11יר להשיה ג;-^3.2.

!,_.. .1.ב..ב.1.1ב12.

I ! .J J - ו ב א ג ו ו!, ^{י r' 1.0 :.i jy uj 'm 1 נ ו ת איני גושתמ!!! ך.ב7.יפי בנק ישראל-

_{;_._ ''.(.-ii,.lz.l.l
i-; ;
" j/j.i: tij';'!!.!a ., 11 :.( J? ^ .י.טויוי:יו3.
אט אני !
;נ;!-!3ין יינועונ הגי ו שב י נ^ ^נריך לתת היום תשובה לםה שהעלה חבר

ר;ב!.יס!1 תייכי! , אי- רוצו; ?'ה1:ן;-ר 1:צויה וזז--.ל!ש^:;;נ י ף: - ליל!ך1ת שאגי וזוש.ב ש?3^:ר-יך

להכניי! תיקונים י_מ.ב ו 111 גןינהלת הה17ד ר - ולנגרות שאגי תושב שיש צורך ph nry

y!71tDr! uuf^n 1Tי:i .J/.: -; ?j ^ .?iiiin היסרר הנ-ישבים^ גןשוח שהוא הפתרון הי-יוי-ד- ו^!יגום7-

ו;י!!1 יבל .o -? :iiij ^ !i^ M'')yy ?-?; ^ 3 י u.י ^ .7 !sn

7-?TC//[y ?£{{^j^n O\y^i///.i 350 ^ i i1!:i G3 :V -( .v:' i f/\I A?

J ? יי _i ?. / . -I 1 " 1 '' n

l_1.2_LI_LX__t-.l.
על j/v? .!"
j/j 'J/-CU/ u . .; InJ ; 1 -. 5J' גיר; י ר איתני היטב, אני כ/י\/כ/י1 שבםי^ה
//!tsit ^xry/n/-
- J7!.7nn הקר . טר . י י י נ£ יD'/:i'-/?r^ - ?:!יו\?ו !י;לב(! 7n!u:Di?r ,אתרי הההגלןשות
שהו!/'יטו ט
לי,י;נ€ שן הא ו זג! . שר החקלאית י הנו י נ הלה -.? "/'80 ג'הג^שבי ם י יל י לים

להחי:!!יר ^ם הבט: י 5 ת שלה0. 20/1 ל^; !?ול]יהלי-פ. זה צוריך להיוח; בי-יר. ן--^20 nr י"א

ם ע. ט.

ר-. ר ? 1נל _2, ו_1

א 5 לםה ז-ויקא ה-./י20 שלא יכננלים הצטרפו^ ובל- האחרים לא?_1: _. 1.11.,2ב.ב1

jii ^ ji I a 1 1( 1 13 j י\V i!r , ל-צ;3ו.ךי הרי: מי שה:^;:טרף ילהיסדר אייה גן ו שב. ים שההםדר

w'ow^ '{\1 D'n ur:7'.u לביצוע. בפל ;.o'cvT^nn 1 3n.1^u , אותנו 1ל!תקשים ייותר 1:ה?ילי

0י1_ר, אחת- 7;7י 1:).'1 ליעל:;! ז בןיל 7,י1:(-ץ -נ?ןי?ןר1;;י , ?;?- -ן?אד לההיט. ל-הםדר לבם ^^un. r

ii£iiu!( 111' 1נ}7:י1^י-1ן. האביזר,5 קשה 1::!אך יייבםוד ג-י/' 27 יאל-ף חברי חושבים^ ליהכי-ך ?-יהס

!זי?1 או1ד 1 7'r! r'!I .: Dij,L על-יד י ה1:נ קים. ו;..?. י?; י ס יי? י נם יורוכים ?י-?ה. לרקת להם

הו !:ה םאד זג;.! ייהי(1ר; 7י-!ה. מינה?'!! ההל'רר , י1ד שהתפנריו: לל!'?^!?" ה^^רט!;'., (1ד

k' ji ^ r ai ;U1?o/.117 11 X? . r^rtiu 1 ?- ' הדרך היתידה האנושי'-יז: 1 n:11n n'? w^i ,o ^ ^t7!.vnQ f? V n
a-''?rin'?;? , o ?
iiu 1 '.Ni-! '.1 9 7 1 . j f.?! I.! 11 ^? (? '.'1 י- פ ר לי פ ר 10 ו. י 7-!: י ן טיפול" אה ו יד 11 י,. -י- ה הם סך

ויו,;'"! י|ijJ Ml a ;-iiij,יכן היום ריב ווג'ושי-. י ם י7--בן ר-ו-,ל1דו פרנסני. ל-דלגתי- ההםדר

ו;ק^ יי1, י01 k'\~\ .. ri'1?.:','1?nn ':'ui r!ij-i-?r1 Txi-mi j. 1 lu " j i '.11 ! 1 11 iU'^rt/i יו--!: יי3גולר י;ה-.י;י30
J. ri ?;AS' .wiS'w.'i-AW'
יי.כ a י.lui iLiiWj יע; צ.! רך ג:ט^3'ויי !.?חו" :אם ו^י^,י . אוכ?" ליהתייחם

iijirviwj אוג1ן- ?1!טני. י;אם ך;כ!ויה יל10יפ1לי גי^^הדת u' 1 !-^n ^: . או 1\\.כר !ל!'1יפתה

M 1 ^ ? J-7-^

ב/11א^י י.!! 1..! עי .:! ? פ ן/י ^ך^גי^ אני גותבוין לי-ךר; '^ן^-וקזיר יהיה הקדר נ:ולילי שלי

'.:/" ; JV\ ? .. i!\'A'-.1i\ ^ ..Liii ! fji./ '^^^^ . !;. נ י ת !ג1\?י.יי 1לי; ייל;ןי.!)ו; בכיו- ירי:?' וג?1-.יא

ל'-'^יי1(! ! -7.3 7?^ j Ji//?/?:-;.. /?// !^{/{:/?/^ב ח/לך ליה17ד-ר ;! ך ב ז וו י- כאי' י זי ה, :א1 ^31:ל חבר די

ה^'ך 17!; 3;:1:!!' . .:., aj!;:1n-: j1: ג^ין'ל^ט ?יי-כת ייפיזדון פ--טני.. חייל-יט ';;;- c-fבלי נבל

י1!1.ך ; : כנל !;!זובווי. . Ti-n .a" wns-?nf ? 1 ^ r1 ii-?ujv!j י:ל- פרט ::'1:צע אונ 7ה 1'..ן: 3 ?^. ''יה ;"ך;

שי)!!וו, ו; י ו 0 .3. ה לי ץ; ^.: י. ל " D -? :.tui י i^'iij

a H 0; ' y.!/':' ג,י1 י ., ^ל ו1ר1:ןונ ה רז- י ח. מ.י1!ת י י ו^^וו לשני ;)י0}ןרי0, יש ל1ר1:וח:
!,ר! '(נ שג.!!טלונ .כן;-
ו-ער^ות הב יך - י-שובי ת . ה1:י^יו^ ו^אי! קייג;!! בןלדול רק בשיי

א! !^ ו !. י לןגיוונ לנגתון 11 ה'הייג-ים- גבל ש^י^ר הארה ו נים איו בחייט הפ!לוו1 על הפרו')

.!:.}-,י! ^; ו 0: ו !: ו ונ ^ו1ל וי רה! נים. ןה ?^יים 1:-:;וז!י1:י ה?גפון ו.ההלי-ל.

1_- ^..±dJJ:.-:L2J

H .111; !:: Iaf I ?iii i ^ J 3^^!^ 5 הנח לי^ אוי c[ ';^^n (- .1 ,. איי רן^:ה לפעול לבם

1;Hi L; 'fji,! i:/.v, 'yi/j !()י' !p';'' , יבם יחידת התכנון /!1לי- ולך:ו;י!1 להל)דו- ל1:די-" ראתה בל

ו. יגון ?1ושר ואותו לי, ;?,// של הג!וש1: עצנ:!ו . האם הויי? יבול לי^גנול כיידט או לא?

!)__"_. י1נפ ירי ?

י ע1 10ל1ג11 אל11:3 נ;.י 1,1.1. ו1!!לנ1ונ האטיפה הי:^? וו ?nnii ? 111 ? .; ו ת י י , .בפני ו-;אםיפה

;י1גו! ו !3 !c :! :^ :! ni'; ^'^';^lyLo '-/nri'^ -, ri p,Mi ! f; :.'I .| . : :UirJ^ ai! ;u ^ לד^7/דד כדל בקיק של

;? n Ti ;^KfiUi ci ?/!!,r? , 1I' j w, 1; .,!f \ /^fנםיקונ להסדו- לנל" ג:7י'/^ י:י-ט!י1 ו^"^לי.^!1יו^

לו-;1;7י(י1 ש!;א^וךך; ;.כ:.0ת לר;ל1דר עלי ב7)יי-^ אהודה ו ג! י? (:??!' ר י יי לייילל; .לוהת^רים ל-הי-בנ^

לו.0ר! על juid i./יuj . !;הו!לי1יך; -11ל אםיפח וו^הודו^ היא זו ///מו/'י 7:1/. אווזרי,

ב^:^-..ב1.1::;1.12...1
לי? (
'!בנ(1 לי ר,א כיש!'ו ת ויושלישית. ר^-?ם ^יקךל הדל1ול הוא בידי האהודה או

2.'/ . ו;פרט?כ_. i r וי לי ;

אנ- { /^./J0-7יים ו?יה1.היר ;-?ת (בגודת.יו. אנחנו 10:ורים שהיום צריך- ליצ.{./¥.ם וגז-

לני) י !., י מ 1- ם את ;,יצ.^/ץ 1:ב יי \ר . קדט י ר: נ:די יילןדם את ה.הסדוי, התנאימ הם n ?' uip , '-/יל

נואפשר י 0 iijd 1 / .אגי ו! ו ש1: !11בל ווהגנרייז שהגבירה (.יןיקרת ר;מירינה ווי יד ו ת להיל-קרז

ג:(ז110:(ן . הנושא ש7י כושר :;הה!;-' הו;-; הי:1פתה ליניז הה7יד ר " היה שינוי רלני-דיביו את

הטבל-אות. /'/rrיn.1 r. ^ ^ 1 c7djnj 'Mid י11j 0 ' jc'd ^j" נ.; 0:/כי - ב י ,_ בכך שגוונל.י0 ירדיפיו!

י. ח?ן?יזי?ים ט 1.1.:'ם ו פ!!-; יל. ים 1:יוי.,(:/'^?י ם ',:.'.//i ?.? . ci ^ a "j lo jr: 7' 0י;ירר. י ^ל?כ-. יר ת'תררן ארור.

אשנ(ך1 ינ/אך אם !יו1:)17:1רת או ב)י-10ר;1י אויר 'יצייר ;ייו י1וידוך אהר בדי ק-יהה: יט: ל-כוי11ר

ו;!;וו דך . j.ui ^^ jiijii 7uj

a . ;itj ! n'^ 21 j jי "? :. .ii n i lii/D/??:.! -י/.j י /j ' j .'^! לך1ו^ י" י 3יו ni0-?fי'n j ?י ;j ו ו^ י 1; ו י3 ה7-- י י י? ו ת , י:?"

!iDij'? U . in^nG "3 . ;riiii י 7,! ! ו:י כי--ןרה ^7!שה גי'אד- יישלי!('' לי'לייה- י!!1 תהל"יך שיי

'iSiJiA.-! r!vיi ?^ sU' . _11y י {ii 1 n J aiJ! ?' 1J . u הח?]ל-אי0 יפןע;--,, .נעורה ייא מתודיות ו ליא

יל!1.:ו ?;ר ת " הי-יו1.י n-jtu י::י!י??; 1 י;ט ד.-./כ//^ל?/ הי תה ג'סוהלת ?'ר;.ב י י-? לירך !!יהתהלייך !1ילי '-^'יאוג

ו]?-!ל?י)ים 1.י11י]0ו^?: ר, י יי ^.( ו יהיה י 1 ויר 1ל!0וד{ "

.!IQii^^Q-. הית"יי נד; כ/. ב/ -פ! ר/נ י

י1! ד !:?;.n ^ niin 3!!k 1' ?; n jij na -- 1b31 r i

T _ , J. (י ו י 7' י- ;

נ)1:1!י{:.^' ת, א!!י( זבן. נ-תלר! כי-11ו- ההחזר ו;וי-" ^^^ הכל- ו;כגסו: פחות הוצאווו

!::ג.קו ונ, j^ mn//כ/. 1:1. "פוךונ;

כן , JB'i , nr [!k -? 1! 13 v i -! ,Y':? ,/J ^. !1!איניי יודינוי 1:?ה n.?. laf^in, ליפי 1יינוני הי?ט;ר

1.'] !j,DJ'1/y ui', Ti-^ jDi?! i.jiji / 3ךןיוני הלישכה ה^.ורי:^.?ונ לי130ג'1י-ק3!י- קה. לי1:י-ך יליה

ושנתנו ri ^.י! !i ! , ruiyujii--;' aui !-- . ^ ^;1 ^? , -אי אפשר לרעיי:ייר אותו 1:?ה שבג1ו!1י.נ. בביל זאו!

nn.j דברים o'yn ui 1 . an 1 לכן :?ט{1;ר ליהווקיים.. זה בי^ד המ:ידף החח^וליי' שדי-ברת''

0 ': ? ! , שגוי א 7יפל111)י0 לא בםזיר . והי! 5 דף ן;!1נ5י1 ו ליי ג)ן!:ד:151ר הם י1ם 1ה ש1:ו?זיי1) ליפלוגוי-ס
fii^M שי!
.ויי0, /-אן י!!?-;'-: ליפ1ו1:!ז {n7nj Mjni .n ^uj.iיxr .בזי-ילב1:ד ??ישרה את ^ " אייבי-

י ; רע.!נ לםה א-שרה 1 7'a:/3'JJ _, -iujt'^ ^ -י '?י ??:jjU;n/^ 7J. k י/פ/^ר ייומר 40ו;1;וק לג'-יה כאן ^:111!13r

iif 5"?iii/ ! 1 .ii'i! [H1! ' J1י('.ii:?אפשל :י י ן ;! !!1י.' :n .-. n--' !;-!?!! 1 ?? S niD'/^r ל?',' אהודה

?1!י:ייצ:ה אה. (;.יל^:ז. - . : :-? ? ^-^^יח.. :?// תל// י:ך- !-ר^-7 הן-^ ;^Dn -.n -rr n ו:החל0!ה
^!;!;^.(.
י'^- .. י?1:./' 1, ! ( M--/? ?, ?- ??/?? .. .. נד--י, לי^ n/.y 1".M;7 ^ ui !;1.י!ק1:יייול) ?ייארי;י-ן

):?1(:יו1ני ( :\)1זוי י..ן- י ינ:( ל-(1!1ק ! Mrי-{rji י ^'.^' ' ;;: ?? .? ?." י !-זה םה וו1?;רי; ~איי!:-' רי-

;j'יj/r/ I/'k/jii(a ! j/^ ( ! ! יי.א י.יי:;יןי;1. :.?; י י ג'פגר אתמם לייוו/י י י:ץ . י-"'!. ., - !/ו:ם

ינ;וייים ', י!r' in -iarr; ;o:^ 1 '^riii:i י nruu ji 1a60 אליף ו!!7;?י-יםי לאיילי הי!י1. ::.-י;'יייי -?.י

ו;!/יי1.יי1 (-,(;O2 a! ?j .-i u י ?^; 1 j4 אלף ע!?-ל-!:1. ןה ה.י:רל :י?: י מ. היי' יש לזה סייווי. הארי

י:?-': ^.7 יי / 1 i ? י ;ל!;ייכ!:0 ;'n'?;-^i 1! i ,.1 . u?

^./כ/?^, לי שאלו ג?-!1 ן 11 ו;ת;רפה /1)ל ה';7)דר י:ג!!ו!: שהוא,.

ג י T ו s -? .; .' i

j/'f. רוצ.!. לה11ייחט ה7, לשתי !'. n^ - ^ 17 -! p^ ,, אנוזנו ת0:/כי-ם ונגיןיכה ילילאה ב1ה

שיגוידה שנגבש'ת מחי-קה ל^ע)ק,_ ליריירר!. יו1י לוזדור בכ/ח שי- ותר n.v77/ לכל ה!:הקים של

ו-1 וז a ו" י ם "ך . ה י /בליין ;

(rvT-1;1?\'11Uj n-(|7`:1:j. ii`s באג^תו ג??-!ום הח?-י10ה שהיא ^ריכה ל?-יכת להסדר אגודתי?'

iJ.!2.I.UX....-i-I

h'-h rij? ~? riiin ^ i! ! 1 /1 ?v! 1 Tana QA אישית,. 7יפרפ1. ו:ל אד-ס שנחחק ליו יזוך.^ ולו

ך-^ןטן 1.'וונר, א!.' 0:1:!- זה 10הםי- נהליה ויך-דיק את כל ה ו. כס י ם שלו, הבהר ו. ו את

0:ני.)ד1י{.( זו בפני המי נהלו;, ו -זאונ כדי להבטיוז שהוא לא שיווק ג!חו'-) לגיט;רפןי

1 ה)11י):נ:{ש 1:ר_טןי /ונ;:יש1נ נכ^ים םחוץ לגןושב" ובכך ההדי-ל .\n.-\n dh

j lUii ;1 r !)7 .1 11 י ו -) !, י :.י'; 1: קש ר ל כ: ל izn י ו ג! ל י ה (11 ל הל1ד ר וז ו ר. ו 11 הג? ו שב י מ - 1: י ן -/-70

ל-:י80 נ'ן,(1(1: -:11 n^D;ir? tj?י!t . n^"(anr!!;i2 OX ? ! -. :i o' 1 di , ביי הי11י19ה של הוגרך.ווו.

ך-הדרית איסש(!ו ו,ש7;ו1!-ון לא מטוז-רות ולא ^i7^?.1or .לדו קוון י. וכך התגרים הסונבכו

במאווג אל0:י שקלים, אם כל התו ב :1יל הגווש.כי-0 היה פרוק בין 27 ;י?לף גש'נ5יץרת

באופן שוור;^ לא !ij! .r- 3:לל בעיה של התגןודדוו!, 71ב ר הביני ה ה י.א 1nn!^י ao':-u11-.
ג-וורנ
1'ט בי ז י :י20 . אנ1 !;ו:)- ר. הלה בו ו כ יו; לבדוק לכשרים א- ו כושר שנים יי?תורה את

ר.ונ^תוז!ו1: הוו ו ב ו, 11,, 1ה 1;יר. יכול לגו1ור.

הי ך" ר ך . ל1,,בא1..1

'.? ' ^? }(, הין/ ;;'שנ::יו\. אם '\^ תט 20:1 היו 2:!ברי-1ים ל-:ל ליצםם כפושטי רהל?

.{.. 11.ל ';7'S .v

ךןאוןך י ם הי ? צ1--כים לשלם את ההוב,

l.J..12.ri.l.J._..^J.l

ji/י1? V :.J _1 , אין א!1ה ג!0ב י ר שרק 83 גן ו שב י ם הצטרפו עד 1r .- 1 0 להקדר?

נ ^ T ו ו ^י_112י יי

^?פני שרוב הנתשבים רוצים ללכונ ל-:!0לול הפרטני,. והמםלול הפרטני נפרץ רק

בו? ו דש יי יים ו;אחו ו נ י ם "

הי ו"ר ד . ל י בא י ;

!1וז1ו ו-בן;. חבו -(,כנ0ת בורה^ בבקשה, אוזריו תבר--ו--כגסת וידליה .קל"

.א_" i_clJJ.rl

K^n o 1 ' , 1 I ! ' !Duj ( ' ai:1 ^ .( ?-י בננצ:0 רק דיון ;מקדג)י. נ5;ג;ג(..ו בכ-בןה נושאים.

'^בל ביוו"וז /1.^^;! יda:j h'-( ? r 1 x 1. 1 " 3(" אוזר ולחייה את ר-אחיווית שאתן יבוא לדיון

בהופ!' של 1/1 ( 'ח. אני ר-צה דווקא להויייו^ל^ לאלב?ופ1 שב-ל!3ו.ני! שלא ננסקנו בו היום^

ו א 7'ה וובנקיט, יש בי1 ו''ח פרק ו. כביו" לכל גוש:'? רבו. קי ם.

לפני שאתייחג^ ל1. ושא הבנק ים ^ אני רו2^:ה לשאול אונ .י!ר זו ו --לי ל אם ההיגלו

Uj3 u 1 ?.;!7 ?j i 3 .3 ui iHDv !: . י11לישים םההםדר הם הקדריו.] אהודוניים^ קולק0..ייבי ים,,

ושליש ה^^ וי י ם "קוטביים - ו-ואם קיים חשש כלשהו שנ;ם החושבים שהצטרפו להקדר
האהודוני יי£רצ
ו א;ו1 הה0כמ האהודתי, והפרטינס שבו יר^ו לה1.י(1 להסדר פרטני, וא1

ונג(צ.א אונ (1צ1נ)ןי שוב בקו ההונחלה?j .ו ו 1 י ל י ;

וה בי-ותלט ע.ל( ל ע-?ן1י / ונ.

א.- 1,1 וי .3^:.

!,'??. 0 א תם rj 1 .uj יי נ1 לי pו-!;י?ת r ה?

1^^ p-? ?I 7 r? -/

רו
LdL".li
il,.._iii

j.C!?- r -i .t3.1uj/n ',yy -7 1 13 ' iii n-1r:- i,-?: nKv גיסו י ים hk ,vy/jj לרצונו ג:.ב??ג1. ע1יש פחות

ישובים jj. /H//?^^/.(r/iy j/ ע.בשי7?

j ^ן 1 ! י ל" י

א7.1 -/י-ך; עי1,י1 /-כינת יי ;יה, לא נובל לגוויה אותם ו:םפ1טי7^טי קה של-ני.

ר- . (3 י כ 1 ! ;

אז צרי!- '(1-ית ל-שבות את ההםדו-ים רטרואקס^יגית ^ לפת ו וי להבי- 151 י 1: י וי.
א- ל^פ^גי
י

זו; 0!11ת!.ה , n ?-י LOfi 1 w 1 hf
ji{ ^"_j_^ נ
.ב[_1
נ! י
.'Mi ?unsrhi 3U\! a'?iL יטו פה אח. ההפרש?

י^. -__?1.י פ י ר יי ;

אקר. י י }1\\-\.

3.. הל ?

ה י ו ז ר; -:.)-./י5 ריבית ל--4.5/1 ריבית י,יא ל^י.'- 50 ^י^ישבים (11כ:בד נכנסו
'/-ה?
1רר .
^י. ג
ן וי!; ;

ב[ , . !;ם י1,7:לו את :י?1ונה ריביונ ו:נ:!ו אלה 10וגשו הסדר םירטני.

מר סנפירי, איך אתה בןי.-.צט; את n t ^ ?י?:! , nr קלב י ף תל-ןציב. י?"י/. 0 3 D י ו; י;

הב. נקים .נוו ותו- ים ע.ל . nr

ld.21J.......^l'?'

אני גןב--ן m ^w ג)וש1:ים שפרקו אונ עול האהודה ו^יותחילים לע.ב77 גיאופן
;י?י (
וי1.:י-!-?( א?'' . אי. י נ?!: י ח שאתם ב. ותו. ים את הדעת איך לי התמודד ט; ם .,ir
L-lll~y..£L...
r.ii

^^ ( ב;או שוט בעיה. 1ו רק בעיה טבניוי"

א " :ב1,ב1?. 5

אני רוצו, '.^-,^^?י1 /"סי פה ly',-- דגר י ה ש7י ג.י(גקרון הגלדה י נר;. הי^-; יעצם כ/7^\ {;ח שליש

מטרוונ 7הםדר (?,יםי;ע, ילמושביס, כאשד הני-טדה השלישית י"הקדר היתה חצי-את הקדר

כ לי כל י לה?ב.(// ו; ישובים. לדבר י- ה -:.!טרה זו ע?-- ו ל ה ל ה יירו ימח י כלת ל ה!. י ת לק נ י ל: ר

0ן הישובים 3.1 יל כושר ו-;ח!יר לא Dl?d'-7/. ד י ברכי (1ל זח.

אני (וצי/ לה!(יי!!0 לקטגנ רד1:ר ההיםדר הכלנכלי של הון ו 1. ו ת, והב: נקים באך הם

אלי:'נט הררע^ ,:ואי , באשר ר.י!:!1:קו-ח ב'נונהת p-1D j{/e הבנקים, ב^ינ/"- 326, הייי? או1ל?ךת5!

'^-?.נושים ך,^,ז1לי0 הם הבנקים". הם צריכים לקבל את הבלוף, ל^יוה ו ד, חו.נות, לפרום
הי..(.
ות." הם ^.( יביס להיות !1לק רציני ב?אד ^.rn 11 ^ r?n iriyn . יי'; י י נ/?. י ת '11שום היסדר

א י י.! י פול לו.' ? q?v: '(j/31 ji לא יהיה שיוסיף פעולה יוקודר ו!י!ג?ןסד בין הני;ושג: לי.כין

ה1:נק, ולהב^ כושר ההח-דר !11ל האו^ודה או של הפרט בשאני ?;ורא אול הדר"ךי י19 לי

ה(-^;שה שו-ובנ?-)ינ1 1 וצים שכשיי-הב(וי התהליך^ החובןןן האלה י-ובר-יו כתובוונ אבודים,

נ:י- ך;ם לא ט.!!;01 שן ם ו1:ר בז-יי להיות םכבררב;ים 1.:תך;לייר של הביית הוזור. ות, של

ההסדרים- בו 1 ??ח ^^,י:?ר : ".אי-י:{ךו1 הוב0 נט::י11ה בםוף התהליך"" גז0.י.לוע שהם ב.בלל לא

ש. ו D ?. 3 Ji ל כ. ל /, 111; 7 י ן , י,/ /1 ם נ ב נ ק יי ם 7' ב יי פ 1-- פ; (-קר יי ה נ ו ה לנ ל-יי 2 יי? ל ף וי י ק י ם . אבל

נצ:י^ ו/בנק ואורכו לא \.)שוו.ונף בכלל בישיבות" גזו; ?-.ורו-. .-? !? 1פי-0קה הבאה ר.'ייג!ד ?

'.-הין ב//// . ם lu fj,-!a י (. 1 הבנקים את התכנית שהצי-לגה ג? י- נ הלח ההסדר 'ללא אישורה

מואש..- נגו^-א שיו]ל7, כ/; הג1קרים השינויים אישרו וגל-'--די יל^ינהלת ההסדר בדיעבד,

ובחלק אוןו' ו;ם לי\, !.-, ו שו ו כללי". ועוד נ:י?ג.-11-- "שינויים שעורכים הבנקים ל^?י?נם

נבדקים על- י^ י נו-- נהלונ ו;הסדו- לאור יכולתו של הגוושב לפרוע את ההלוואות",

בטי'םקה הבאה נא10 : ''שינוי התכנית הפיננסית בשלב הסופי ובאופן רח--צדדי על

י ד . jjn 7) ' ם i ?3 a k 1 n^ 1 !- ל ב ל ל יי כ/ י נ ו: ל ונ ק י ן " .

קוך.ה באו לנ)0;שה 1 בר שלדעתי נ-!שלב איג;פו10ננ1י ו ת ///ל שני רהופים,, הם שליכם

ו J?; ם של הב י: ק . 0 . ו-,ב נ 7, י u , כ//!/ ו נ1 ו;א יי נפ1ר0 י e ^ Qn-7!ij n/ ו ל י יכן רוצים לתינ ת1לןר י ץ ,

אולי i^rriD dt 1 ^ י :! ^ -? ?י: ^/?''!/:jj:? n.n'? a ?' y 1 1 ,'try . אני ג! ו. י ח שוץקל.ייי;י לא ירצ:ול ילידות

את ii! J. 1 ti. 1 אנ1 אי; לו 1נג!ר י ץ לעשות את nr. וכשר!?ןלאי רואה שביק לאו^י י^יא רק
אוני-.?ול טס (-'בי!; של
/3.5 על ו;לו ואה !a .3 !:!?s '^ ת.ר קצרוו." חויגר, ווהוא י!;י:רין- לשלם

י י תו-, ה ו א ל'^? י לן- לו יי ב י ת כל כן !;ב ו הה .

בתווי'לול. ו. ישיב!', רציתי לשאול זי? י ן" אתם עייבדיף.י בי ר^^ י ת י ייההיע לנקודה

גוםויי^ת, ו 1י- י א a 1 uj -1 ? i'י?: )jj7uj כוויו הג:רעה. אתם צ:ריכי0 לקבל הוזל10ה פה אחד.

וכש^ר ין' ל/י/בל !,חל(י1ו; פר- אתר, פירוש הדבר שלא nio-7nn myj^Ay - כי אם לוקח לך

ח (דש יי נ! א1 שלושו, עד שא1גה הולך לישיבה ועד שאתה חו1ר, ועד שאתה ,מי1יכנט; את

רוחברים שלך בגנ^ועצו; להוזל-10 פה אחד, ועד ש!א.ו1ה וזו זר {1!וב ל1ל!וי;1ב, וזלק יל?הל^?נשים

!1)י11יבו ! הצביעו בעו וווי! p^ri ג;התהליך כבר לא שם, או "והם עברו לישוב אחר, או

ש Hfj !י? ו ל ה ם הם (יו c/j/ ^אתר (-בדו . n nכל 'יגון שלגוינהעית ההסדר ליא תהיה יבולת הכו-עה,. rj/ni 0)ו. י כל 1ג'ן 10הי.נ7,י0

לא יהיו םעורבים 1:ונהלי-ך d7c t.v? /uyn/jD7^ עלן לה להתהשם הרבראה של גובקרת

הגזדינה,. שפוטרה ז? עלולה לה י ו- ת ב/7)?כלת להבי חלק ניכר והישובים. ליד- ^לא יהיה

ujdpj י- ר ^/ ה 1 ל1 . בי ,^ ש 11: פ ק י c inn ',ni/D"? 7 "r/ /1 ד^ביב י ו ת ,. לא- ת ו ב 7' ו לי פ ת י- ו- זי? רתך. י כגז ו
שאג(ןי חבו-"הבנ^ת וו
יכ1ן , ןנח1ר! לכאן שוב. ושוב,. וכל פננמ נגל נושא אוזר-

inuiii "?lij-1)i( ^ יxי j.D wsiyjij (J) i j w עגווק גןאד , והשינויים החונוז וללים הם

דוגוטיים חאו . 1\o-'ur/'/ jי ^ ji'D ?. j i להפיסי?-; ליכ7!ו?1 בגברי: רול ההדדית !-1:.היקפ1ררי-ה,

נופני שהנושא הזו-1 //דגי לו. 1 !1 רלבנטי. לםיטוב הלברכתי שום ג-ושד. לא יהיה בל1תיד

ri .n !.11.1 . 7 !).-ijiw .1 'r ( uj ho.y'- !- ע1א = נ נ ו יודלב"ם גבדיין היא אי1ו הת י י 11) ו: ו ת ת ה י- ה,

;?t '11 ' a-.ju/1D ,ii' ' f , איר וניראה התקלאוו! בארץ. ובי וראי שנלנניוים כל הג?אג?צ:יו1 כדי

ש uJ3r? ' riT ו-ו נו ו י- ש . 1 ו נ ו ט ו ב .

אני 7/(/iu:. שהו-וי10ו?יט /)..יל ההתיישבות,. ו5רף פל ג/ה וווד-ורה,. הם הכוך להיום
'-,jn-?!!
/? K"? on 1 , D'T'ih! o'/zw ^^^!.?^^^^^^ ^ אלא בר"לל הקואובירציה" אלא שקרר

?.nH-1j UK o י1 1 , .!!!-?iij /?jf או הם אם רבים ירצ.ו, -וה vy/ יהיה יווןר כהי yrov, היה נבר

ר;-ום, פי הו בה רברים (,{a(:i~.n --;{?י' י^'7 1 , !.iiiiiי' כך את הריברר"

ר . ו; .יב ל י,ו ..=..

כשאמ.{/ אוג/ר בג^לל ה'^ןאופרציה, אתה ג5דבר בפרםפקטיבו: הי-סטוריונ?

כו . א1ו1 כך אוםר אם בם ה -נולים להבי העוני ר בהקשר .nrn

j ;--; '? רוצ;ר, לוגור [0'א- !.!:--? יכ-ל להיות שותף לייחד ו ות ההשחרה" של תבר-הכנקת

תיב. ון,_ שאני 1:!וצ.א אותך. בשטר! י ם רבים. בוודאי שה י תה הם הב ו רקה ובוודאי שב ו ו

,U H ר בריס שלא 2^וי;- היה לבנות. ה;^?ם זה כ/ח שבואפיי-ן אונ ההתיי{11כ(-ת במדינת

ישראע-? בסן- ך-1ב:ל בחי! בר על אנשים שההיעו ארצה לו^ני ארבעים 111ו.ה^ בארצות

'?'תר ן וי, גןאורוץ חיים אחר, ^:^!^ינוך אחר^ .סםקצילבוזז אחר י ם ^ י חקי.:-? ו יל(ושבים

ט-ןל(11ג:!ו?ת נ ו אפשו להתברך בהם. ו;ם א! תם גןושבים בט:פון שדיבר עליהם חבר-~הבנ0ת

הולדברה,. 0:0 ב:ל 1:קשיים שגיהם.. גדג'ה לי שכ'רלגו תאים על כושר העחידה nn'71u , לבל

הו-ויאורזות שלו/ט ב7ןו?ןע, 0:ל הה- שאר!--1 שלהם שם.

אני ^ם "{!/יי../ התפלבל; !('. א-הררן- שבה nrי3 :(;י.? .--!:m:תיכון יהולדברה לנר^7-;י0

יהגגברת גןיבטות י י צ. 1 1 מכפי ויתקין ל-ייק(י!ו11 או^רים, ו נ בך הם גוס-רירים את
ר,(ו(
ין . אני 'd ? nhשווון-י יי!)ל!קו; !;i' י ^ n ?.pvd/k' י ?^ ujdw?: 1 1 " יי;וייי לגור י"פו י חברי

צ^-/ל יבו ל י ם, אם נעשו; את. זר, בנ:!-- '.יתנריך. ^!י '^^./ר nr5-3.iyi י ו די-- אפ![1ר לי-דל ר7.

o?^'r('?.?777y'' 19,o !..? .- א.פשר ?יהט.בין- לשם בת. י --לולאםה? א י -זי דחה יהיה זי./ה.7 ג! י י!11.י)כם?

האם האנשים בבית {/כ/ -י/! 1 ,:r ?] ! 0 אך!ר י? נבו את הלולים שלי-יםי' הייתי ;י?1. ין אם

הבר י נ;! ;/--'ב1 לי ם הי ו אןנ!רי0 3 יציע לאנשי כ י ת וזנך ^ חר^גוו -. שנקיה 1לןהו^ את

נ)יכ7)ות ו',י ''גוי ונ;.י.ב-!- a '7 iduji, -?/7/.: 0 ipi^i'; /ni/eישתונו5ו בקניה ה1את. אבל no

"את או!ל-1רת קיקחונ?

נרג!ה לי שכב!' /,י / של ו 10 קי ני) ו ל י ז צ: י ו ת יעבר, הן ו-, יו חלק םבג. יית

הה!1-יישב(ת בג.-!ד י נת י ש/י^ל . הם בנ;(ד י נ ו ת אחרות בלבולים, לי!\, פוזות .נופ ו תת ו ת .מאת י ו,.

אתת לתקופה ג)0ויי(:)ת '/iTon a ?- ר.{ב:י?נ ו קו נ0ו ל ידצי ו ת " יש דברים ג:?דברים שונים,

כי יש הבד?' נוהותי ביו הקל2י;י לביו עובד :^?חר. אצל החקלאי חקום ו-ולבבו-דה ו^וא

הנושק,_ הבית הוא ו;10שק, והכל גל'שולב nr ב^^. uj?יn1 ק ו הר י ם גלןפעל, עם כל ה2גער
שבדה, הע-ובוים בו {
/תלי3יט oipD לגבורה בלי שהם גגרי-כים להחליף את ^קום
גוהוריהם. בג
)רבית ו-.1:!ושבים באדורים ה1:ןרוחקי0 יותר,. הפסקת עבודה ב5/ש7, י:!וזייבתו^ם הוז?--פ1ז {:/07,7 הגו^ורים- לכ./ ההתייתקות להתיישבות,. בכל נוקום, היא שונה. בך

ה0 ב?3ך(£ת. נרמה לי naiii ש0 יש לבבשיו הקדר חובות !11ל וזקלאים.

לפי דגיוני יש ;ינ. ו בעיה הרבה -"ותו- וזג] ורה כ/בגג י י ךנ הל^.דר החובות, והי:-?

באי-וו 3ןי 1 ה ^.ןשפךוה יכולה היום להתפרנס מלנבורתה בחקלאות. גןי שלודיוז את

הנתונים ן-.סטט י 0ט י ?? ם הגותפרקםים על-יד י גישרד- הוזקלאות יגןצא שבשנה האחרונה

הה(::נ17ה שעי בותי ישב (1צינ)אי בח?1לאי-ת ירדה ל-"/"83 בןהםמוצע במשק. אבי' יוקב ג:?סמר

(;ב.וה, ב.-- י3ולתט /^ם לקרוא את ה^ןקפר .187,. אבל ה--.''18 זה אחרי ///3/של0י-ס אונ
החוב! ח. ואת. הריבית,
.י?ניי יןצ:א ג;הנ0ה שלא משל0י0 חובות ולא {.//0למים ריבית, הם

אן ההכנסה היא .'/83 חו;י:.?ג'וצכי בחשק" מר זווילי אינ?ר שזה נמשך בבר שנתיים" 7ה

הרבה יותר 1זג.וור ^אשו- ו;17רר החובות. נ: י הו ^י בפוקכל מרבית המושבים רךךי-ין ?"?,/

נזשלג;יט אונ החובות, (בבל זאת יש בריחה גוהו-קלאות. ה-000י5: נפושו את החקלאות

;א בהלל ך;ט.ב1 אלא ב1-,לל (ויננולת להתי-^יים ב?-,וי5ן שו10ף.. ר.י ה-'55000 האלה לא

ש- לונןו li/?; u 1-. , 1 r;u חובות העבר. רושמים להו^ את זה? בפועל הם לא שילמו. אבל

אין יכולת ?יו;ת/,'ים, י! ו י'פ'' דעו! י הבעיה שלנו" אני י ודלג שזה ילא י. ישי"; הדיון

היום,; אבל נואחו שע?71-נו בזה ג1צ;!י?תי לנפוך לומר זא.ת.
השאלה שט; ונחת למ!.
י מדינת '-י.^ראל לזיגתי- ה י- א איזו הול .- י שב ו ת היא ריצ.ה,

לפני ש נ רני ים לקחתי את אנשי א י-; ף התקציבים י.י\//¥.7- וירדתי אתם לערבה. לגצרו. ו

ב1?ב(1ה (!1ג;ג!3!, גוש?(יטים (נל (1 י ן- -ח^יבה ו0;ל עירו - אמרתי לו-;מ שאם איחגו רו?^י0

לנצל בי ע י ל יי !3 י:ן י 1 ב י ת 1 בעל :י .n p נמ ו בה ב י ו תר אונ השמש , הקרקכו. ו המ י ם, המ ודל י1!ל
לבי ו --ח^ב-,
^ ?;ו ? שליש משפחות לים 30 פ ו לבל -פ ערבים שמביאיו^ אותם מהצפון.. הוא

ייתר יע ל !' 1 תו .' ו ל נ:!אשר הגוודל של 0:ידן , ששם י !1-' 30 משפוזות לים ילדים

ש1^רי(:ים לה11פ! !:^ במק! ם בהוצאות י וודו- 5^דולות. ולפי המד --נ י- ו ת הנוכחית שלי

הגוםשלה, בין אם jn j k ^ nan^ h':? \h, 1^ u!^וובילים .^1(-1 pmari למודל של עין-חצבה

וליא עע^וו י. של מצבר, ועי ך ן .

לפי דעתי ן1 הבעיה שלנו, היא ו;רבה יותר המורה מהקדר החובות" הםדר

!-;חובו1!: מושן את פל תשומת הלב ש^ינו, אבל מתחת לד\- מסתתרת הבלג י ה ש(ךר.וי1יו

-r!31 !)V .Ti'MA.P

i 'i'l "ר ד . 7'-באי ?

אני רוצ.ה לשא!ל .'^ו^[י לבל הר1?ם של עין-חצבה. אם הוציא את nr ^^\זח^:3\3סבי

i i 1 . 7ui 1 ^ 0 וערבי ם ^ האם הכוונה היא לפיאודלים שמח1יקי0 שכיר יי פ 1ולי0?

.? . הל.^

אם מו?^יאים או1: זו. מהקו נפ1כ100 של יהודים ולורבים, זה בהחל10 מובאים למרשה

של פיאודלים. אבל נדמו-. לי 0)במאבק שלנו במדינת ישרן^ןל יש לנו בין השאר מאבק

על ה?ןרקע,. [מי d 1 0.1 - 1j,;?-1i7n 3!i\' -rAD'Ui 1 .{.יל דבר הו!^? י של ו 13 בה, היא תהיה שלו,

ב0-ווו! של ש!..-ס ןב110)ח שיי דורות" לכן )?כנ?1תי בהקשר ה1ה הם את הנושא ה י- הודי -.

ערבי, א נ מובן לראות ערבים עובדים ומתקיימים בהרבה מאד מקומות במדינת

י שואל !א0:יי-( לעודו ^^ו!; ? ה,, /'דלנתי י 10 נושא אחד, יזה נושא הקרקלב, שבו

j 1 uu ^ '7 uj J( it7n ' Minn 1 -, לחלופין -:וגי?שר לל:?" נוש?י? אחר.

המבנה שו,יך; מיצה את י1צ;מו ו ר- ו א נ המר, לא תהיה חקלאות י1ל- ידי אנשים

שמתפרנ17ים oh h'.'/h uj1-r1a.15fi תימצאנה מעו-כות לןואו פר10יב י ות חדשות. לטלבמי ר,ן

צ:ריכות להיות וולונטריות, אבל המדינה צריכה לינודז' אותך. ברוב המדינות

בגגולם, שבגוקום שיש חקלאים שנ(תפרנקים מיהיע כפ י הם ^. המ רובם משולבים במערכות

קואומר('1י בי י ת. במקומות שהחקלאות איננה קואופרטיבית, דר חקלאות של .חוות, 1ר

ח?ןלאות של אפ נ! י 0 ,ל^בי ר,נושא של ו;117 ר הג(ושגים - בכ/?/1/ב ר\7 שתי דרכים ל--קבלת החרטות. דרך

אחת שהיינו ואילים ב7י, היא הירך שבה האסיפה קיבלה ^^^ ההחליי1ות, יל{וכנצת הכפר

קיבלה את הרוחלטוונ, ההנהלה ל-ןיבלה את ההחלטות, והבזלברכונ עבדה כפי שכנבדה. יע!

הררך השניה, שהיא ו;1-1^? י ננטי י3 הירם^ שבה הוץבריים בהוינהר,רת0 קובכבים את

ההחלטות. ואין- ל1ה שום קשר גבם גנוה שרוצה הא17יפה ו^:}ה שרוצה ה^י^ולו.^ה. ב~./"80
ממושב- העוברים בי
!ז-' נת ישראל רואישים הכריעו בהתנההות שלהם^ בץ-ה שהם לקחו

את 1-,תיצ.1ת והתחילי לשוו?! אותה לבד, מקבלים את התקבולים, ולגזלבשה בפועל

המלבו-3ת הכ.'י'1וותית דור17ה. זו היכניה ה1:!רפ1ית שלנו.

ץ.)אחר שלא נותנים לאנשים פתרון שלדלגתם הוא ינד י ף ^ אנחנו עדים בג'שך
רתדשים רבים לתופט;!; -
11ז\;נשי0 בןתארהנים לא לשלם. בהתחלה האיש מתארהן לא לשלם

את מה שהוא חושב שאי נ! 'יו י 1 לשלם^ לפי סולם הערכים '-.י1לו, וככל שלג ו בר ה1מו

ל?יא פ1נו ו ו , ומתחי ל י- ם להא י/י, לו ולאיים שיקהו j.?d/j לייי רק אח מה !1והוא חייב,,

אלא ^0 עובוי(ונ ו י/ם !בוי-ט נוקפים, הלק ג-זההברים םתוזיל להלוש להתארהנות לא
?'!ona/ ,//
י ri/; o^ qVu ? וזייני ם שהם זגר-כים לשל[1, לפי -רי1תי r7 הבעיה החמורה
ב ? un שבפי
י נ 1 ,

ה 1.2..'.' ב ד -? לי בא יי י

י-;י)ם !י/ -נ'ש! ם ['1ו;ם -{(ניידים שהם יצאי גנ!1ו;7 כלינ:ןר אח לא ישלג!ו, בסופו של

.בו ''י10ו ר; יץט:1:!'! לעירוי ה-יוה7

_3_. ^1.2

נ;ם כ11!א!{ה קו! א 'j/a הר! " ו! אתה נו-צא ל^ושל פקיקה לי;בי "ו^רי הנגמק" , שאמנם

ה ו לבת לערעור בבית-המשפפי העליון, ך ב" ת--המשפפ1 קובכב שאי- אפשר לוזייב את חברי

ו;י:ו1שב ב,? י ן הו-עון של האג; וזר,, על כל פנים כך קוראים את nr חברי המושבים. הם

1כ!קבלי!.1 י- י ע ו ץ מיגורבי-רין שהם יכולים לא לשלם חלק ניכר ממה שדורשים מהם^ הם

מ ( סונ י- a ע. ל - י ו י פ 1- ל ? ט ?- קא ?- ם לי.י/ לשלם ^ ו בב ו לבל התו צאה ה י א שמת ו ך 370 מ ו שב י 0
נעשך. ה -
:!!! ;n - :!.uj ! !^ Sij fji. והלק מתוך ה-50 האלה יח1ור תוך כמה ימים לשולחן

!o/i^/j,iV/.i _! - iir שהפתו // שלרים ל-י; ה --ה ל1.קור עד הל1וןי.

כ;-^ פו1ר;ין בכוח^ כלונןר בן^י-כים משפטיות, הרבה י! תר יקר מפתרון שבהקכמה.

יש לנו '-םיונית בב^.)ו, נ.; ו שב י ם ששם הוציאו מתיישבים מבתיהם ב הי ן חובות

באמצעות פם קה של בית המשפט. ה^-ערכת הגןשפ10ית לבלתה כמה -DT--יrux אלפי שקלים.

בי ת-המשפט קבע ע."אמנם הג)שפו1ה ויייבת להשאיר למלשב את היי.שק וללכת ^ י\?בל חייב

את המושב לתת לה ריוה ווליפית, -ך- -(-ה חליפית הם כ.ן ט:7לד, 60.~0י~: אלף דולר,

בי:ונ;!ר התו צאו, 1,ץאת מבתינו^ הגנ-עו"כת היא יותר יקרה מא(!1ר הליך של הסכמה. וכבר

^r ! v ^ LODU.iijiUi |:j ?7JL( !.:i 1!.^.'JJ .Aימשך כמה שנים 77/?^/ יי ו^:ר קו"לגיח איומיה במישב,.

ב ל1-וצ:יא ^:ושפ!!1; שנולדו- בג! ו שב יזה דבר נורא. ^וילי דיו י: זה הישר, ים כקפיים או

3;';ב7י ים.. ? !1י-',. אבל בםופ! ui;- ^בו- הה.יש"ים פתוןויו-! מאשר nr^DcrM , ד-.!./''?.7/ל^/ כפי

שהיא בנויה היום אינה נום ו אלת לפע1ל בדרן- שתביא לתך^':אויז שנראות במ-ין.

הי ו "ד 7 . יי י בא י ;

ר,'^^ 1-ב)צב הנ(כ:1(י אין בבן שהמינהלה קייבות כדי להוריד את האחריות בפועל

י:.///'^'. ?'^ 17://0.כ////ל7/7 אני שואל ;^':;?!יוך, כי ראיתי נ7]י!-ן מזיר !ו.ירים ומנכ"לים להתחמק

כ//-,/י 7/ , 1.טענ1; שהם ^-'uj -. i גוטפלים בדה, שזה ענין של הגןינהלה. -יה נאמר הם על
י [י משרד //
^/יצ./- רו^ם על - ? ' י משרד החקלאות. ועובדה שנעדרים מכאן השרים.,

10? נ י הם 1 ה^! נכ"ל- ם .

1^. הל /

אוני הס לזה. לפני כן אני מוכרח לומר דבר אחד למר סנפירי. לפי התיאור

שלך,. אחרי שמונה וזודשים היית צריך להמור את העבודה. כי אם 1ה כל כך טוב^ליא חתקב?' גגל הדעת שאהר י שנר. וחצי יש בהסדר 50 מ{//}בי0 גזתוך 370. זה 3/ח

שגו10הי ר אות ^י בתי מקוד שלך. אני ק ו בלב שהביגיה בהסדר הם ו שביים ה י- א שאף ארו-ר

נ/ר, (; ו רמ י a שב . ז י רום הפתר ו- ן - חבר י תנ/ ו שב י ם ,. הב נ ק יי ם נ ?/כ/נ//11לה - א י נ ו na/n ו קק

/^^/r1 ?f .vuv! iirj . אתן1!; r/r כ.3ר י; י ה נ הביר -נ/ז!/^ .

היו 'יה 7 . עייבאי ;

'y-fA. ב^^לל הקו^י? א ו;-י הם אינם יןז-עים איך להתגוודד גבם זה?

ן^ . ^?'i

אני רואי, ש?^ש 'םיבות שבהלילן הנושא ה1ה 7יא ייוונ7,ז-ם בפי שהיה ?נריר

7 ר1ת?)דם , אינני ו 1 צו; לה//י ד /^{./7/ ''וה.-נוי נה?-יה ט;שח.ה יזה כשיל ו ך ., :/בל ב/ד, ש נלבשה יג-ר

היום איננו גועיד על- הצ.ייחה- יש ל-1ה של--וש סיבות: האחת^ לפי דעתי, ולא רק

בנךש;^/ 11 זרו, בארץ )1.ילינן בשנים האחרונות א נשי נס אינם רו2;י:י-ם ליפ1ול ז^ןחריות" אני

חושב שיותר גווי גןתפשים בארץ הזאת לתל וו!; אנשים אשגלןים, בתוצאה מכך אנשים

אינם דוכנים יי?;ו1ת ן"ווזרי-ות. אם בנ7ןאי- ?י:ריך ל-קבל התלנ'.1ה שהיי\; יותר 10ובה להופו

UJ7' עניו , אבל ה 1/א חושש שכשהוא יצטרך להי"^ביר אותה תהיה י"ו בגייה, הוא גןעדיף

7'א ל?^7:1 אותו;.

ה^י1-(-, העי נ י ו; 1;':;-/ אי-הי בו לת ליהפריע. לא גל^וגקבל גיל הדיי ת שכדי ליבשוונ הסדר

יג0 מושב או עם //!..1 י.ויע'ב^ כל ה^;ררג:'י-ם בםיי1צ;ה גגריבי-מ לקבל התלייה פה אוזד י,

נ!. י ת ש(-,אנשים שנ^נהלי-ם kv/.:-[ 'ao/d. גנם חברי ה":!ושב ^ך,יג;ים ל.מ;-1?]יה ('.וכדי להידי!

{:///nn //ji צ:י-ניט ^-שנון!: שני- דברים, או לנ-7/7?/ rn-m? ,או לםר;ס ^שהו , והם כבי--
נ'צ.לי(ןים לשנ
נט. את ו1ברי רו;:(ו'1'ב. אוזר כך 2ריך ב{/(גנ^?; ל?)בל החלודה ס.?-, ;.?, -rn

y o ^?-1..1 !n Dj-iOfji??. ל1 ?-,ת ז.::'י וב" ^-דיובר בהחלטווי קשות, ובי:!!1וך nrn /.orn שיב פעם

ג!י-10ה!- הלן ?יעורך-רין, או נסלב לנו ו שב שבן ושם אמרו לו שהיא לא ^ריך לשלם,

;=1'וב צדי ך להו{1!יל ו}פל ג/התו!לה.

a",/ I? ^^ ^ vuin יij-=on //גנדר 4;-:! ישו ת. ההקדר יהיה לא באשר סנפירי או הל

יחשב! j7 ? ! 1 .y "t iD.1;1ui . אל!י? כאשר יצליחו להביא את חבר וץג'ושב לו^תו^ עליו" הבר

ר.ג}ושב י(1תום כאשר הוא יורשוב, בנתווים של היום^ שםה שגןי^גיעים לו לודיף לנל

התחםלןות. ו^^-רבי!! עורכי -הדי ;? םצ;יס;יים להתחמלן " אני גן:!כיר אלפ"' חברי ינ!ושבים

י11("1צים לה.י:!ור גיס רוענין הילה, אבל כולני י ודגנים שבתנאים .ל(י^ו י י^ים, בהשתלנבדוונ

םל} ו יי יםת, '-שכי נ!ו להץ.!!יר, ואיי.יי בתנאים אתרים ל--א יםכייםו ל1':^י?ור. לכלי די1תי- קנה

הגלוידה היחיד להצלחר, ו1וא באי1ו נוידו; הגנ!ינהלה ת.יצ.ליה להביא בכל חודש כך וכך

אנשים 7 . 1 ^ !d n! , ;1,o י:nr לא ו7ביאה, ז 7 :^? יי - הצלוזה,; ו ל^? חשוב 0.~ 7?(!" Qt

Jpu/ .^_a/ 'ת 5

אני י ו צ. ר, לוות י י ו! ס לש! (.י י'קידותנ ל כ/כ/ד הז-:?! ו ל וו פי לך ד הבנקים. כ/כ/ד mrn

v:i.-tj.'j u?/.( ( I17 מורכבת וגום! ב3:ןו: " כלי כ/'' שעלסק בה .בי;קשי-- כל-1יו;ו ''ידלל j?/'T .,הידו"לז

נ1^ע ביוה. אבל אנ^ חושב עיאיות הבע י ו 31 בג'דינת ישראל בכלל הייא ;ו1לב הביןגויג. פה

'/0 IJ V וי^ח5,. /,(.:/// ועןיךן, וןייא הל^כיםה^ הותל13 לכל ג^בנה ג-קו-יימ" ו:-ל!בייה האי-הוני

לא בו^נע ג.?-(צב זחן (י,הי!ני, 1 ו,ם באופן בשהותי הדברים לא הון?^ד,נ)ך כפי ש^ריך.

כלובו!' !i ! 1 ,-1 י ^ ,( t.. 1- 71 . וו r![DD in רי שכיחה ביל1די=-ני1 י10ראל !11^;{קכ^ינ} על םשהר ,

אב;- ביו '.^^יכום לבין !1ב--צ.וע -ש פעו- לנןגום של 1!כ?ן . אולי זה גןשום שהני!הים

חו10בי!.' ^1.-.)אתך שהנושא כבר אינו נתון ב יד יי הם הם אינו^ ?^:ר-כים לגיור ו ח יותר, הם
בשו-!שו י ם .
;jd / /בי 0 j ;.ja י ( הב י 1י ו- ו קרי^ .-- ה ו-; ו ברת לבל י הם ^ קל ו ח ו ana/3 m י 1 צא י ם גןן

ו;וינץ.)ו נו-,

מכ/ז !iif/3/j -a"[,! .-13 jiiTr 7/ריטי,_ כי בתוך ר^כ/ן nrn דברים ^ל^תרחשים, בגןיווץד

ב1;וף כ1:!ו תנועת הי5.י1ושבים"אני נ:ג)(בן אינני שוונף ^'ו-וצגנה קיגנשות חקיו?-ןה וסדרים תרשים באגןצגנות חקיקה,

גבם נ.-.';' הכבוד ליש/בי- קו הכניםות, 1ו איננה הדרך הנכונה. דיבר כבלי כך חבר

הפנסונ הו^ידבר!;.

^^:j/h'\ a ^^^ii' ל-א נ נ: ו ן , !\/נ-י 10ט;י.תי שהקיויג שלי הסדר הגל) ו שב י ם אינו ניתן

7יש11:י- /// הי1יי:(1ת, לע-ןגבפ! הקדר כגם םרש1-. אהד או י1ו!;יל1. הנןצב הוא שנותנים את
הםיוג!
לג(י שיג-קוז 1:ו-;דן/.י, הסונבך ב^דו?", וי:';-? n7rnj7/:iy שוןייבים ל-ל.^יילנ ליהם,

G ?'fיj7iii.uu ^0 י-גב ו ד ^אוגוי. 1:111 י ד מדברים (-ר?-' ן^ י ש ו.ב יי ם שג!1.'י--יאים הכ^ יול?7;יד ינו^וזוני,

מגנב! ל י ע ו ז הציוני שךים ^;)1נ)ייאים בכך שר,ם לגו סלן י ם 1.וו?-ן?"אווז. לכן אגירוגי שאם

(:.;פ1. יט ןי/וו. 1;םי01; ל יש ^ 2: ??-"1 במרב;! הארץ ^ כי:1ן כפר ויתךין , ליחי1!יל, לליל-? י--יי!;רב. י קו

ר,ע.י1;)(ת, הרי 7יוקווינ1 כ.0ף ,י!מילנ:ח;י וםפבים אויוו קיחקו^יוונ חס ו י י .ן! י 0 וזוזונ ה!-::רך.י.רו3

1J J1 .1M'7|/nji j.:^t.s,.?( 7U 1י.\.)?(ום עיהפי. ות !י\?יתו לי^קוג^-ת י!1ץ?נילאיי' יי11דיו1 ג?.?ןליכת-יי0

גו ג? ז ו- ו'ו-ו ראשו נה ,

^-f 1. ? רןצו^ 7'nny [ ^r!Ar-i אנחנו גווגביינ. ים כש^?נחי1 ^:'דברי0 לנל- רפ)ר-:?ה

?י? 1; !- ו י ונ, :;'/ ת ( זו 1-; ג! 7י,. לעי;! ש ב. ו: ו"!-.- \י (7 - an. ב ." ם י עי י:-? י ב ס d d י קט ו ו - ת ט: נ ?; יי ח: 7' י י צ ל ו-
ביצים. אני ו.
יפר בזה (אוג-ור; ב(?בי7^ ה;-גנ5יי יש םושביס שאיו להם אגןצליי יי]גיור,

אנ!-:ן.ו צרי ביס י'.jvnp'? i?! td :niv' fי: ! vc אונ הגןיבםה גןרג?!-!!-השב .- ם, וי"חילק אוי אותם

ן-ןגלוצגג . י י צ. וו ;;-?וונם גו ושבים ברי שאנשים י\א יברחו ם[0ם. לי1ה ז^? י י קורא רפורגןה

א^,!רית^ גןרצון,, '()י היום ם'חרי ב^^ג--ם שהשוזל'טו ט:?^ כעי ה^יכ^ית: יל;נ!- אוח;!- בהול

(יו!: ק. J1 i^ t ^ j ^ri n)i' ב י ינ ג'יוו ב י;-: י ם שנ-ל}?!:א בין אי1ידוד ל ב--?-י:,, ו-ז,':^ המדינה
צריכו; -
י;1י-י'1 ליו? 7= זה איי- םונבוון רפור-םה אהררית, יזה צריך '"ייישית .ר.10פל,.

.^י.-... -? .V ' ipni

i:?i[^ u 1 ? i1 י .y-i\ ^1^אני ^[^ל^^ לבל- הדברים שיאגור! , לינ?רית הוןיי:וניו1 וההבהרוונ,

ג'פ!. י שאם כרי ?-ט;שוונ צוק עם ישוב' קו וי! י1-י ם ו ת אני 1לירייו ל'קו.!^ uj .(nu1-יiit:v??^

בדי[ , אני ח-י^יב שאינני יכו?' ל-יבשוונ niיv. אם ^;{דובר ינל' רפ!ור1לוה אי;רריו3 בהסכגןה,

ט: יל ?י!; !.יי ין י י ב ן . n

ji י .? .; j -; 3 n 1-?^ E3 1:- 1 'fi בבלי ^יני ץ:).?1רים בחשק" היתה 1ו(פולת בלבליית 1:גנוה1ר

של הונ7;"ם, ו!יו1ה ג;)פ(ל"(1 ב;לכ:ליי11 בחה דר שלי ו(נוינךנ הילונשב ים. אבל- ריתה הם ^:!פולך!;
בי^בליו^ בי
.)1^!ר ש?' הבנקינ!. בבנקים לא ר^יווו-! בגניה של ביצניג. באיונו לילה הם לבשר

י?!ו. ו;ו;ל בצוו!; ו-^ י יב ?/י!-.- ביוון;-, ?יםרו!ז- י:לי הלוןצ:יו],;. n^n- 1 rc7nn '?::mu נ;?0ודר לנד

ה^יף- [ r\'i באשך אי! נושא שלא נונקלב אצלם בג'ה שנוו-;י\ לביתנו13.
י)[} י![
(u? €M':iDj\ '7 1( D ^ i-ifD 1.ii ;' {^בנקים, מו-בי-ב הזג'ן ב-ז?יקו ^?ם קשור

a .;; 3.1,-! -; ui n 1 3-(X' ' na עי^םל הנו ו-,.י-~פול פרטני. בך;?:שר דח !. ז.י'ר, לי !!י3?וטלו3 לבל

(;בנ?ןו1 1ץובה 1;]ו',1רי1נ וצי ני ת נול? ר ל נם!- ת לקדם אינ הלניין יr1 t r "

ן-, ^ ..ך ^.. ^ לי 3אי ;

!נודה- ,י)! ;י'.ב1-הט יסנפירי. ;-;ני -.ל!בקש שתתייתס ^^:ri^ חהדבריי: ^"וא^רו-. אנחנו

ל.א ני;..'' ים ;jih ה! י ו[ :, נקיים ט;(ו ישיביה לבל נוי11ל-? הסדר הםושבי-ם, ואד ניי:נל1 י-וונו-

ל נ:' רנ0 י f.1uj u ( '' 1-( ו ,ב י ק ו! - ונ י

א^ 7^1^^,ר_2\י

אלננה (1ל או בע ו-.שאל!ו3 הראשונוונ ששאל תבר--הג:נסת בורה, לדלנתי אלה

ר.דברים ו.וזשובינ^ בי נתר הם בהסדר לבצםנ " בצדק הם המ o-^ ^^^-יI(^ n^ ..^!UJ -1 3d iraWiD

בריב ן 1 הג)ג:?צאי ם .ה ו. ו שא ר.ראע)1ן Ann ל!^גי כושר נ5רט:ון החובות, האו^ הוא ינו0ל:!יד[" לידלנתי ברוב

?/מ7/ר י 17 א1:!1ו. ו (.-.םצאים בב//כב ucn ^Daiii והסדר הגו ו שב או החבר הבודד גןסוהל'

ל/^ר1ט: או1. וזו ב! וני ו ליפי הנונונים שא ו. וזב ו בנינו. jynn ל1וד ישונפר, כי בבל

הישוב.?ים (וו^עידר ו.ב(..ה גב?' בסיס יבולי-;! ך-וח-וד של- "/"6.7 ריבי-ונ- הריביוז. ה1את ירדה

u-.' i j ^ .1J ?-Jלי /"6,05. ?Or ו;ךיבי11: ו-.1א(1 ירדה ל-"57"4,. 1לי!?בי- הישוביו^ שבהסדר
ו;יא י\יי;
)ווה ;--ך 1 ת ל-"/י5"4 (:)ו;-1 ב ^.-; ו ר. ושב'! ^ ליי::!לב(^1 אותם ישובים שבהם היו ג:{;ץיקווי.

באותם ישוב^^ ך,וי.נ. יוו יורות ל-ב-י"5, או ./"4.5 אם הב] ם ו בנים לפתוח אוי ההסדר

ה?; ו דם !ל1:דו?ן א!נ הו;י;1ךו '!,'?'on יבי-- בקי-ק הריבית הזזד!ו1ה. הכ?שגןט:וו3 א! היא שה\.'חי?:;ה

ה יא י ! תר jj/ ובו,.

השא7ו; ו,שניו; שנשאל\{-י ו'יא בדבו ,ה17י.י-.ווי /ליהיווצרות הוזובוןג. אנוזנו לגובדים

/71 ו;! י הטבם שו.ח1ום בין -.^רבלגר, !-, ורםיוי. בהםבו] יייי; נאמר ש,י-!וו3ר לילו רכילל י---בריין

'-0: הי^יבוזנ ;'1, " 1 1 j( 1 1y ו-.ח(בו!ני כ:.)י.1!ר ע1אל'^. י, אמרו י- ו ו בצ. ורה f'2v3////.}? -rn/שי\?סור

ל1:ן /יבדו?- אונ הנושא וו^ו;, ;11-זה ?יא תפקידנו. יבוע-- ליהיווז שריה יל'קיר' שמ--שהי

יבדוק כ/// היסיבו^נ ליהי 1 ו1צ.ו-!^ ונ הו!: ב . r?/ איננו ח;פקידו,ו" אנחנו בודקים רק איך

^?ו1נם וזק7יאי0 שרוצים ליו;1ו1וי/-' ליהורזיו- .'^וי חובותיהם 7'n ?.::י ?י iyuליהיות חקל-אים רפי

1,7 י lu 'iu 1n{'?:y , (.Dai?ji1i U Mi' iw ליהם יכ.^:ו1 ל-החזיר אונ וזובווזיהם^ 0'7יא ;\:ריכים

י:/י,/י7//// ????? .( ב{י\י ליו;4:)שי-(- /-ת י ו 11 ינן!י;ח קליאות בצ:ורה סו; ירה,

ה;, ו 'י!;, ד ^ . ^ י באי t

האט n[(HM p-j [ . -uf; iMi'ji-i ליא בודק אונ הםיבות ייהיוו?^רוול d t:11 nn ההדולים

?י '-! j la;? '7 j-1 ^y י (71

3: ר ,

הי,..ו.י.י.ר...1.- ל י בא י ;

ו^ו- !..! בי1 ,:!ויג!ד ? נ . 1 י-; ר;-1אי!; שהו כתבה לבם?

^±. ל1..נ.פ1;.ב..:;. ",

ajjI j.( , ;j. r^ /יי. - ?jj-/ ו"וגנלו; הם בבנסונ^ וברוב קולות ו-,ווזל19 הס בבנסת לא לחקור

נ-1;ו ו-טיבוונ /:יהיווצ! ות ו;חובו!1,

יו ;י ו " ר ד;. 1^.11^י1י^\

[,K -. nViH.. i'\ ;rMaii.iui ;.luj 1 11 iiJiN QK קב י רה?

(x("( it t י .wHj^'\ [;זן! \;יא /^, 0-לי, אל!י? ו:יא 1:!וטלת לגל ג!י שוזתם לגל .p.3c7.np .

). 1, ?:א א1;ח(_ו. אני א י !. ו י וג!!. ה יבם אלה שחת^ו י! ל רי;17ז ר .

ו. י ן " ו" 1- . ;י י ב^? י; יי

אילו 'פולת לבר! ק ha ? urs j!kלו:יווצרות הוזובוון ו;הדולי0, האם י\:יי: לא ו^ י ו^
נ-!י,
יי 'לב לן בשי1.0ה ;;/! בג/דיני ות ש7י קב - לגוי ל^זרי הי-^וז זר?'

א ? קננ^ י (י י ;

אנחנו לא בודקים את הטיבות להיווצרות החובות" בי צריך ל1ב ו ר דבר חשוב

יןןאד 5 ליו:?רות שאומרים הקדר גןושבים^ אינו דוםה םושב אחד ל^ושב שני. 7יי.ינו דוםה0 1 שב. שיש לו י בועית ך,ח זו- אן י^ד- י ו ן ב/-^דרי ה ו דל של- 40י-50 כויליון שקלים לגןושב

שיש רי\ חובות בו-;ו-1:1; של 50-40 נלןי-ק-יון [נ'קלים ופריון שיתי בהיקף של 10-5

גו י לי ו ן שקלים .

ר"!' י '^- !.. לי בא י..;.

י ע! נ^ה ג"ע י ה ש?- ו;1:ו-1וונ 1בוש- בן י שה ן י כי יי ל(.;-1לל את 1ה לרעה,

111_ ל1י נ פ י וי יי ;

ת. ! בו אחך לי,ג)ו י .

q^ x\i\3 n 5 1 , Diiji j 1 luna 1: י ן ה1{!ג:וצ!א י ך^ ידו"ח^ כלנ-יז י 5320 "על פי TDP.n?-

}.?(? ? 11:3 נ.ח1י?(!נ ו'וג..!!!. ';י];ייונשו ח. נ;נו-;ד -:?י;1-ית ה.ןרו:!י- יייציך הקל-.?י;י י ם " " . (-הפסקת

ר.פ:ע ^ ט! !!. (,ו1/1ל:^ י ו^-' . (אל:!נ-ט נ?-,בלג חד-גי13!נ:(יג י ת ש ה נוגש! לי ה , פלו^ןר ההורחים הגןיישבים^

י.1שז-ז- 1,וזקלא!ונ וה0!1.:נות היהוזית. היו ^:ריכים ליתת לו. ו וושלבה ל1^ 31.3.88, 'או

ל-:::7 ו.' ו ומ- ט.ד 88 -6 ,30 ^ ;.-? ? ך נ וכן. ב. י ו- י- ם י-:ור;:!י י"-צ;ור.. נכוו להירס ::י?ין דג;ר ו:זה,
יאה- ^
n" ! r:!. -p'? n-vit '' iii! ;1:1 .iri,! T\~\axr , לדעתי .י:^:ד?ל ו-י . אין שום ק1!1ר .בין ^י;
י?? ין ;;-
! י נו-,ל11. ?-^.ו אין 0ג;ב;ונ לא להעביר הוו-;:;י ייצור ולא להרום ללגך ש^:!יו::סות

צי י ו י?-? ו !^ו!יע;!' יי^גר (,.ל^11ה(י , קרקע ו1:;ייבסוו1 נ? יי ם, יךט:.כךן 1ל!אתד לשני,.

ל(1!ב)וו !;^ונ, בבל (-:(7ןו ה n ^u! r'f? ^ rui .u-? lu ^ 1. , ידיחנו תוביבימ גןהוזבר יאננודה

\,.w ^,VHהון . !-,1-;יrj d^':י:.יen 7 ! :יi7) הכרי^^, 7; ^ ^;/";;1 אישור ג^שר ה-י?יצ;ר יי;י!(1 י-י.ו

אי,:ע1; ! ינ י.-קב.ל 'r 1 'n. כג- !;נ.!1!;..ים ;:;מ0 הכ;נל1ך; לג;רי הצהרווי הון קודמוו3 של הוזבר,
י \\-\ -y
x =r i } c:(-' ^ןקים n\\\w^i~?- w.r\ ?ii ? lu' לץ?ט:לה ץ;י-000"10. שקליים ליוזכד, אבחרי

jV ?f i juj -!,? ( i!U'!י' ' t/.Dii א;ינ כל ה נ בים י ם של- א? וו ו הבד- איננו עושים את אותה גךיקך

ל1;בי !זבויים שאנוי1נ! פו!יי;.1יינ1 u! !:m , "u:-;.?! '7 3 _ nrp[1-1 3.:n JiK ^ !!! לו נניח ת ו י: של 100
אלף שקלים, אוג;!-ונ ר,י
.?1:קו 11 שלדי111ו- אני ו; י י וני צריך ללבשוונ בדי-קה ולראות האם יש
לו ,?.י
?? 1מ"י:יו11 ו!ל1כ:ון 1;\- גנןכויית הדי0;ה" אהב, ב.ה?ח-ר 1ל'י-!;)וכי קי הכני ג! ו ת הבכביה

?ניתר. לא של פת לוזט, אליא של כג?ות ו;חכי ניוול החדישות שהיו שם- לבן אין השדר

בא (ת ו ישוב.. לא יפוליו יrj!j , -.~Dn 11 { UJ3r3^ של:-? הקכיםו ליו וויה י1לי הג;זכ ר י י ווי, 7\t

i9SB 1-iijuaoj. n ^ n .

האם 1 ר, xa"( ?, 1 j j .- אב י ב י- g?

אי 1; J . יי ז נב .

י " 1^ 1לדבו _\{\

איי (.ת י י ו01(גי לאב. - בים.
iILiJ.li
2..[lci...j-.i^.- IU..1 ;1IAQ.._i-3.tIriQ

Qhrn א1נ כישר ר1ו1ר(1ון הייו-נו.] צריכים לבדוק? האו1 ב.דקונם אות:ו? ו--אם כושר

הפרט:1( אייו תלוי בבך אי י! ה נ בים י ם י ע- לן--ותו :-,דם" ל.איתך וזק לי א י.. לאוון ה יוץידה?

האו1 ;-יא צו- י ן- לבדוק צ)\: י lu ;' 1 ? אולי t'?; לא ד ו ל ?י]יי) -:)!י:וי-ית ו ולו ו חדישו-ו שהולם

ר!?-ןים או11ה, אלא אולי זה נכס ב'^תוץ לםושב? אולי' אליה דבר י ט שב סלילי ל-א רואים

א ו ונם גנל פני השטת? ל.א כל אוזד הוא בל כן-- לא נ'וזוחבם שהוא עומ את הווק"וו לניל-יד

הב יונ שלו .יי. י0נפ.' ר י י"

^/ נ. י auu f n ע-יע נ י ת י ט.ל- 1:3 .
מב?;ר
ח; הנןד.י;;,,1:,ה נו. בן ~ פ ן 1"511

אם כן ,. ג^ז י '1 צ וי י ך היה עיבדו?-, א! יזב.7,ש פרטים ו- ק כ/כ/' שג)בק[)1 ליבות ו ק את

החוב?' ז1!-?]א כ/' ^|. uo;-'1 כלי בןי-ג- יפסים נ:הנה םההסז-ר- הכלי-יי-, ןיל!ן.?:י;ו פ)ו.כ.

.-!צ. וי י[ ,, הוא י של ט אונ ר.ו)ו1:" אבל- ^-וונם ג--א בדקתם !י/:ןלי אפו^ר ר, יה ל-ינ;בור גבס י מ

י7-!-;?.טיו אונ החוב ה כ לי לי י.

לנ:( אינני גובי נר; n 1 -m לא צריך היה לב7[11! הל^הרת הון ו;ם ג)אלה שפוו-םים

? !-.ם או! הו1(ב11ן. 15-7 ש1..ה^ יל--20 שנה., אי י; נ. יי חדברת !גל א?יה של ר1גן10 שיים, אבלי

אם !;ם במשג.[ג1 - :;ז (גג לבדוק ך?;, אונ ני' י '^איו. ו .יןלזוהל בבו- לט-..יןוד י צ ר י ן- ל נ/ת 7 7/ לו

ת הה (ב בץ^רבן i!^ r! r1 ;.?/ /ברייך בבר להייביר אוי כל ה ו ר!:? י הי י?-: ו ו" שלי ו יי

;ji I .3 ^.r 1 ב0ך י,בל 16 אנ10ים, ואנוכי..' צ.ריכים להג:י(נ ל--27 אלף אנשים. אהב,

1;נ^איי!יי D-יr/jj 'ij!?? אי-נך כ^ב///!! הצ:ו:רת הון ;, לגרד לנוייי .n r? -? -7 ;i

i-_:..JJ.ir-2J2. .t.--

i j n j K ני.1ב/.שים ri u^nsvj 1 [ יובל ב? י שיש לו ב/ח י- 7,7',, לא {./בל '.??/?a ^lL'J7^'.^s rr
n lii;!
;. /ן .

11.:.Ujiii^Jz 1-X-J..1.L

riij 7לא? ץי\-,;נ ו-.שאיגיך1.

1:. ט נ פ י 1 י י ^

בי בו-לםפם ב31יב באייה מקרים צריך לבקש הצהרת הון רבאי-זה כ/7^רי-ט לא. אני

י ?-, //DDL?; 1.1J I r?^? '1/J/.J . אונה --בול לשא1ל אוז משרד האוצר, אח: גי'שרד ההקייארת, אוו
:
'11 ב ו. ו 11 הי ר-! ד י!! 1 'art nfjV ,o -'^^.1^ jia לןבלבו 1את בהסב.ם.

. 1^ ')] ו !1 ע ^!;ד1...נ ה....^)_^ _. ב 1י ::^;£1 ר וג. 5

אונם ה.י ? צר "ב-ט לבי ן ק או! בוי11ר ו--פרעון , דר: נ!חייב הם לדגווי a" n/:i לוזיך^

"./ י"/-, 1,0/ /י; / א ו? י ? י. .

?י: . ^1גגי. יי ך י ^

יין P.!!. . ל;;";.
:
?r:?? nj ' //:!/{ jr?/?j . ב! "נו! ו 1 ונ 5

ו-ואם יש או אין תופלנה של אנשים אשר ג; ו כר י ם בע^נגןם ומקבלים את הכסף ^ י לא

,-. f n?, ך , 0 ri la .| nn J1iיr? איך קבט: ן את הה ך 1: ו וי.? הרי צריך הי ה לרא ו ת א י 7ה חובות יש

לארגוני הקניות, ^^ nr ווובות יש לגו ו שב, והיחסים וה7כויות וההתחייבויות של

הבו---ם במ/שב. כלוגןר יש אולי כאלה אשר קיבלו םה שגתגו להמ .לןארהרן הקניותז-ךך הא1/וז-ר., אב?^ אתך בך שיווקו אונ םה 1pin.i n/jy n ^ nu. , ק י- בלי ו כסף ורכשו
לע.^.(
/כ1 בל n?-?n ,a? /.:ir'j .n דה 7-'k יי/ז.כ.ן7 האם ל- א היה חזיון י: פ ר ץ nr-.y כ ר./ו
שאנוזנן ל
וצ.יינים 1r. ! " 1 1 , '\. 1 לזי/ היה? אם fy/ היונה ווו^ננה ב1אח;.. ?-?r נברר מי

צ ו ך ?a 11 ?\'. _, i א ו א ו. 1ץ נ ר .

א . ט נ פ י וי י ;

אני או^ר שוב שא נח נ 1- 'לא בודקים גום ה נ ב לן ו החובות-

מב?י1(-ונ ויומרי !.:ר; מ. ב-ן-^ווית;

!( /-?!\i 1 uij(/{ f.:(, ^^^?^??, . שי?יץתי או.] יש e/( !י;י,ו ד1:.;- כ;1ה.

J1.3.''..12.-'.JZ-..-;..il...

אינני י 1 ר /1 ,
.iiLjJiJ
i.i4...j:i:^__II2..IJIA0__I!.21?.r?:D

יי- --.-!ל1.ב.נ£1.1..12
אום u ? i
. i-jי ?1 uiiiiij11 !!י1.ןן3, אינני יוד(י א0 ה י וי; ?ןו י"י^ היה ל 7 קם רכונ1י

ה יי i " /? ד . ל י !::.? f י =

ג1ד וע א!!:ם '.1'1_לית1.) :\?ן!: ר,/י;כת7/ שלא צר י ג: י ם ל-בדוק י?^:!ה י. ודע ר;ו?11-.?

^ ? 3?; ^

אני 11ושב שיש נ'!ה אי-הבנה. אם אני -.ליבין גכןן. ה-ייבקרונ םויכוונת ליכך שאם

א ?? י0נ.פיר י יי

לא, ii .-!'/?.'uuri. !-!,ל/^בי פדי^ו;: נ-ןבות, לא לקבי מחיקוי ו-ובות.

-i,..l?i=L.'..2...-.-J,..JLLlJjJ

nn'yU ?ii! ! !J J ? )V.- ^?. / ?/ב!^לי^ ?any a ^f?p. 1f.su או! "יו.ב ו ח: י הם. אלא נניח

שב1:-ושי י-.;7! ! ^ ? t :n/^ y.y'יj ?r/oy/:, .;y! '-iinn ji -!;!jd;-! y'?^/...i _, d ?;, !-ה?יליו; ליג('יוח: וזוב

בליי' !-?.?? ל ? 1 i a , 1 .? Lu^^ 1 ,o י !!!Kv n'u i; ?- י:- תו^דבןת ו--הדדיו!:. ו- ן וי.) ל רובי-ן בג! ו בו . ל1ל

בל ך"-.) ו שב ,

?,_..? הל_י

ע/; ;י?. - 1;r!j:.in. אם ו-. י א חייב. הרבה,. י;ם משום שניצל (:ירלבה את הויןערכת^. אבל
יוה יי -נ nD-'--(D
i '1 ?. r! ?! .1 in -;:-J j(Af ??

הוא לא (-.ו!1יו" בפריםה. עכשיו באים לקבוע- אוו. לגנין הפריסה.ו; - 3 לי;

יש פאן א י-הבנה. אתה ג^תכוון ?-יכך שהוא ליא גלןחזיר י-?ת נ:יל וזוב. ותיו.

ג11כ,}!י:;.ת ה.נ(1-ן גה Iil3.1a,".li_iii

r;י? , נניח שבאים ?-?-1ב. וט; כ3/ה h .:lan/^y lu ^ 11 1 11 1 n', בי- והי-,. שיש לעשרת

יהבי(;נ] הע1דר , ליפני- ש'"ןובלנים דאת צריך ליראות כ!ה הגןצ:!::. אם יש נכסי-ם שאפשר

;-LUiiD ;י? 1 תם ו שא י נ. ם 17ש ו ר י ט י ש .- ר ו 11 ?י ^ י צ. ו ר , נוד ו ט-. ליא ליג!כ ו ר א ו ת0 ו ליהקפ1 ין את
וווו!!
ך,כ'/'',''? או1רוג החופ1א י!?;:א נשבר. אנוזנל ^-ןפנים 'לכבנין ה1ה ואריל!רים 0י1ה הפך

לו! -וי ו ו נפרץ. ל;-/ ם-רובו- (נ?' גוקרה אוזד יי? ו שנים^, ??;-יא יגל ונ(ל1פר לא ^בר10ל שק--

מ?)ו ים,. י.;ו1-!יב ל'א ?,'n?י: Dnjv (י:ל הנל:'סי-ם ?!1ל אלר; אשר התיךשרו יגל חשבון הרבים

י לי 1131:1- nri T ix ! ^un(H 11. [;ב(ירי' יהיה ייתר 7ן3!ן ,

Ti in -' JK על גור; iMii^Hm', ואני אךג:!ר באופן ברור לן;-נ!רי! אנחנו לא גגושים

ז.י?;נ 11;. אינני אך^ר אם דו; נכון ליי;! ל;-; {.כין . ארי אוגי!ר שאנחנו' כ-מינהלה לא
בורקי-
.)- הג-ב/-ןרונ העירה לול זר,, (אילי בצד-ק. ^יי שצריך לוזת על כך או? הירעת יבוא

. י !.; . ן ל!: ו ל!1שי ת או-1רונ.

.'i...£l .'.ii_..j!.i

n'(p.1i:y,( ב^יב.י-(-\ (בלי ברי?]!-! 3ושר ההוז-ןר מם לגוי שט-.ושה פריל^ו; וינ?-- בך ש?3רין-

7בך!:; !:^ם י 10 נבלים נ^יספים. :א0 יש כיי?לה, א! הםר-סה יותר ק0!יה והם הסיבון של

J1 i ' U ??,; J ,ifi1 ?;טו ,

ך!.::_ב111. ך . ?י.יי.לב_א.י..1

Ti J 1i j לפני ;;0דר ן;יני(ש1:ים s3--!i . 1 - 26,בקלגיף 38 ^ תפקידי' נןינהלונ הה0דר.

00:^1^ י;., ג!רוב1 ;71 "א^יםיף נתיני-מ !1ל םלי:ב כלכלי כולל של כל חבר ג^ושב או

-.-'ו-י^ב הנ(7{בלים ל) י ן ע בלשהו לפי הסז'ר 17:... ". וכוי-- ובהג{0'ך נאנ^ר י "ג^בלי ל1;רוע

\.ןכל-7 י ו וי ן,.'י-;ם1ר /''.גיל,, ברי ל;!! הנכל.:יים הפי ננסי- ים ;י?!- נ03ים א.תרימ הקיי,י;?יכ! אצל

י,(:',1נ י י !11ב או י-.ג:!! שב האג! ו ו- י ם.,. א. יסיןז נתונים 1ה ייכגשה בין להבי מושבים או

-וב- י גוושבים ילהנ1 נ1:.)ת?-,ים חובות^ ובי! להבי אחו-ים".. ילבן^; אם r\y\n אויי!ר !1!1ה

lij f ' ;YDJiii i J J .i-i?-? 5י.יינהלת ההשדר^ הרי םעיןז 38 גזטיל ט:ל ג!ינהלת ההל]דר לאל) ו ף
נתן נים (ני^ גי^גב נ
;'נ:לי luj 1.0 ~t:1y1 ';tu:הם?ן.בל קי נס: כל{.י1ה(- ^- בין אס ,י!וש.ב או חבר

(ליישב ש נגור!?-; ל! ;-ו1זוב 1 ב י ן אם לא. ג-יו-- ובתשובה יי-וה?"

i-f , י;] נ פ י ר י 5

אני ןןוךן (אגגזר? ייפי טדי יידיפווז ?ij? tu. 11 בין ר:.י;)'';ר בגהיעצןל הו-.קדר,,, בכל
D ?'itij?
1ri hV( ! :i j( j r!,117 ? 1D u- 'li! i\(}nA ו7צהרת רון גוהחבר ר;^?ינני ץ^ירי-רי-ח את

U '03 3n,לא הפיננסיים ולא נכסים גנינרקיים אוזרים שיש לו,, גוהל1דר החוב. שבפריסה,
ין; ( . .
1:y)Ai

LUi::{:.l^t -..IJ..1.J. ,\.ii

r. ^ ' -inr;r1 n r-' !^ :.11י)^ uifv' - p an לג! ו:י.1-:היי

א. . D .( u י s .' "i

uj^ --?aK . hV סדרי עדיפויות. צריך ליבשות הרבה םאד דברים. אה1:, הה0כם

א ו גור ש1;ה0דר צ;רי[- להיעשות בארבנב שנים. ואני גן נקה ל.בדוק םה כן אפשר ללבשרת(כ/1, לא. אני מנ-:יר את ר,נושא של- גזם הכנסה. נ/י0 הביסה ליא גוצל-יח, ע.0 3,000

!;י! ו בר י? ם ש;' 1 , ?יבך ו 7) .. ו תר 1:?-000 ,2 '^י ו כ/ ו ת ב/^ י ה.. א ג י ?''v? יכול לבז- ז- ק 24 אלף
.!!.!.!.!!l .ך . ..ל! ג
א י,.,

א1ו:ן. 1^)?-(דים את ו;ב?אותר. עוד לא שג?י1תי ש^ןבקו-ת הגחינה שאלה אותך אם אתה

? 1 צ;א ל1:רן?( את ג..ב.1(.1)1 ר,צ.7/רי:ח. ההוי וכג;ה אנשיק יש לך^ והאח י,1)י-תפוו. .nri את en

in 1 t:3 i ^! /1DJ jn-. . יבול להיות עי-ךי'.ו1 תהיה הו^יאלה ה2אה. בשלג: זה 3/ד ? בדי ר// על כך

שעי פח ו ת uj,7 .!.ti גואותו ר! ג. י,- הצההת הוי . אם הוא לא הילה את האגיוי, אחר כך- תהיה

סנ/-ןציה. אבל שלפחוונ י1.וא !י-1:היר ^/1/ ^xtip'u n-1 ^?^!3'^ 'ajh o'a .?y lu בוזוי ב1ה,

א!/יי יש ל1 אץ.י1}1,ינ ? ם .בלייי^ והי לים שאינם נ!;;ץ-יל;י0 פריי7;!ה להר1-.ר- עי!:י0 אלא לפתות

שנים. 1ך; 3ל ^.(ה ששאלה עד ע.בשי ,י .?:./ב7^ר1/ הםד ?-? ו ה, ואתה גוונה כל jDrn שאינך

(.נושה את ;ו;, -.גל a. סעיף JS ב?/י€?/ר !nj5?x יכול ל!י;י:יו-ף את (-;ו.ת-ויו^ האלה. לבן rrr

לא ג.ן ו ו לי- "

.2^. 1.1,11; .ל-;^1
ו-,ו,ל
י1"! ה1וי ג.וב1ט^ י1ל !--צהרי? ההכנסה של הח1.ר שנר:ןל:1 להסדר. הוירר מוסר

1 t;j :.(i1,-} 7:1( n " i / !נ ש יש /י י 0//!ב? , ^:?הה?:לא י ת ו p^n י ה \ ת אחר י ס ,

1'..' ...(.1;.. כ., .!..... L-iiitii'.A

i-l^l.lJ112_-..^.ii

L12Z-UX-...^J..
g -^ jl^d^ij ,!OjiViu -rri
5n-:י ui'; הון ו1צ;ג{י רהפיו.לו1 ה^?לנרכת החשקיונ השוטפת,

פו יקו; (a?' (1(1:.. ו ת ן!1 יו, יט,. ^םחיקה ג.-.1:ןקר "פ ה?-5י?נו נ י ים .. ו--הון הלנצ^י 1ה כל1ף שההכר

ג!1,7.:ל ג-ו^ופן- ישיר נ)ה1:נ?1, וו;!א גוכוטו-- על-ידי בלי'ויל י י וי שנותן הוזבר. וכספי

הט!יקה 1: י ת (. י י.;1 ^ו/' הוובנסה שישנה. לא היתה הנוץיה - אולי ?\ריי:ה ל?גא!ז הנוזיה

(זו שן; - ;ר!ט.םי! את 1-1ו-בוש א: 1,:^ הנבטים ה?; י י ג? י ם צ-! ו ל וההסדר.

יש ב!ה ח!ל()11;, כפי ?a.i?.' ., iikt nrKi^iiu7 צריך ?-ר;1:-[ שאה 1:'תוך 1.6 ביליארד

ש7.לין1 יש 500 או 450 גייליוו י.י;?;לי0 של--י- ג:הקז-1 " n-י,7 j j riשני!:-ו את הר?.סף \r(Tr
d י ?
; ^ r? .i; j! 1 j 1 !uo:.-!. 0 7 1f.:י U ' r ' Q^(^^ . 7(::[ יצ:;:;ו מונוך ר;!;וזה שוכבים ו^יננםיים שישנם

ט.,יגןז ים ^!1 7 הה.י( וו11ו !ן , 1 !n y ^ --1 1n''n !^ nn , r?n!iji^iu^ s Wii ' or שתהיה הנחיה הרשה,.
ה ו א ^
ר י ן-' לפ !.. ו ת j\\ ו 0:^.ר;.

י?. ל} (? פ י ו^ י.!

להגי השאלוונ ו-טכ נ י ו ת,_ נ:':ך;ו ההסדו- הל1ככי - ר1ה0דו- הו^י? כדל7י!ן י ב.שלג

הר;^?ש(י ג)ל11 נו לכל ה(:!ושכי0 י:ג!ריי:ה את םדר - הה ודלי של ההל^דר , את הכו ר.י .י ת שלנו

לו1ו;ט: להקרר. ה!;ע1ד( ו, !ר/ ^odmiv י:יל די"וז ולידת רביד שבדקה ישובים יגל ביסים של

10בל'\/!ת" (לנתונים שי;יו בווי-ברת ר1:יד מבחינתנו תיי- ',?(ך^^:יי^ קשיחים שאכיור היו?
לשנות
א.י ונם. 1 ו יי מ ועזת ו בי וי ה ג-!; ש לםמשלה בג.י.{אי 198-7 - א1;ב, בהסדר הדה היו

354 ישובים, לפי ועדת רביד" י;י?םור היה לני להכביס אל^ילי ישוב יי?חד נוקף. קכל

פי ההלטונ וגגדת ההי1;וי. מתוך 354 הישובים, נכון להיום 83 ישובים - לא
ג!וש.ו
-ם - גבשו הל]ד!'י ם ו הגל)! ו לקבל את הכסף.,JOLlZlU!iL._--.y_.

ג(א י ן הונןספו- 371?

ת . ר (. בש יי'-/ 5

52^3 י: ע./ ז 19 ?ןי ב ^י י ם .

ע . א..י.ילו ^

וו-ו (-ומספרי שנחפ-?! 31:1ש;1:-ך. ?eי -נור ל1יבויךי ?יפניה שלינו^ 371 ישיבימ.

א. ק ו. פ יי ר יי 5

יש ב.ר.ס1-ר 7ןי1:ו^:ים שלי רעגת-ההולו וה1.קו1ה. נב?ן ל-ר,קט- -יה בי קיבוצי ר3/ת

/??,י-. 7 ל/- ר(1-1:?1כבה .. ל-נולבט אתד ,. ה^רר לאת ההסירר^ם. ו יי 153 כ~5.י: ג^ישיים שיי! י יי י- ים, החלי

.3 ';-f 111 קטיף 1 3;rr בוי^ת-הה וי;^ן . נ;תוך 354 ישובים שבהסדר, 83 ישובים ?;נ/7י7 ל7/בל

כסף. עוד כ;-40 יש:,בים בכ/צ.^/י0 ה^ים בתהלייפימ שי י ים של- 7,בלת כספים בבנקים.

'1 י ו 100-3 ישובים נ1נ(צ:אים ^1-!. ן בב!'!!^-; 7^./ת[ גנל !;c;^n id^-^^^ , .או. י ריצ.ר, יי?^יין

?-?:ר הוטף ש7)ר11 בחורש יבי ר;^יה1"ו נ י ם = 00 ^ ישובים נוספים, oniu קיבוצי' הפולול-

;,נ:יין1ך-- יג?ו10בי0 ש?-א ו; י ו בו,ע1דך, גי?.' פי- ו^ץלטת 10ר הא ל צר יהםליצח: ןיגדת ההספים
-^ל הכנקת -צ
10!-פ! ל^י^םו ו ,, !1.יים ו!,::ישי האחרון או^1ר שכ-0?-י100 הישי.י,י-ם האליה

-:;צ:ט(-פי0 להסרה. ^// cpJixii . uיn . j Hiרך^ים ליהיבגק '/--nTan ^ וליא להילוך. יוקף ?יכך

?'1 י.^ ו! 500^1 /o .:? !jj nי id -''^r! J! ! rn?-:!r(;H:5D '..-?'.yj'j יגגייהם י-ש רתלי?1ר 1!'?' ולבדיח: הפספים

;^לי' יו3נ^רנ 1 5irany 1ljj^ " . uniii iv !;י',! 1u .ה1:ו?{י0 טרם ותגר אח: חש7ב?',, איוזגו

i1--ij;n iiji !!;;! I ' Tiii^ -?Mi' j:j: י:?^בל ;-^ת י1ע!ובן? הבנקים ?l , 5OO -.3.f-r ההקליאיר^ הפר10יים
/, aijUjivaי ?j
?j,י ! re????' 'C'j:j'u
oi^j?
' '.2 . ;.? f:^?KU! n^'i''i1ij ;י1;יי'! -- ^;,יח-נה טכנית, אנחנו פוןים לי///יכ רמ^גיהים

nDn;? r;tf,,D' jI jij.-j ',-j j/,e-/ y- !:ותי יפי'. ^גד י ך ליהבי-ן איל ו?די:רים ה(1יקרי-יח

^ההםרר נ! תך . קגדם נ;לי, ו^א נ/בטל י?י[ הלגריות ההדדית הבי ו -י1ו5ו-ג;י רנ. היו כלי

גיו י נ י לבר.!_ ן י וי ת ;, בבל מ- כי ;11י:/{^, לבל י:! י.י י דבר י ס, שארולרן ה7:י:-ית החתים לנלייירוו
:
או3 הם ושביי ם, ליצורו קבל- וי ן-1'לןואן;1. ^.רהון הקניות הפך ליה יי ווו. ו; י ף פיננסי.

בסגביף 20 בת?-;צייר 7111 ;י;ר)'-;! כ^/כ/ר שהיו שלי ו ש ^כ1רןת חשרכיח: ליהחדר- "ו!1תיס גוהר

הן 5 וניחום פט:1ל-וו^ה0 i1J7- .'-/רהויוי הקני וו! ?^-כישת ונש ו ג? ו ת חקלאיות ביבר ?- .1-?-יי1רה

ל-!1ע.זה ה ו קם ו - ת (ן- !-;פל1?-)!1 פי^יב-"ליותם בונהים שלי גי?תן אשראי- או ערבויות והפ(;יליו

ג'פגנליים בלבל-ייים; 5 וי'פקקו! הערבוונ של הג{ושבי0 שה י תה בלח;'' .:!ו.?בלת גובחינ ת

הנ-1(15רה, הםבום id i^riiלפרלברך חובות: ארהוני הקגיות" תוברח: ^ל^י!^^ביו^ .7';וזרים
ייוובוונ בג
)פעליים של אוי ו'; ו נ י ר!קיייית. שתי גיטרות אלו הושהו להבי כל ארגוני

ה7;ניו11. יל^בי אוונם םושביים שהצטרפו להקרר. הג:)10רה השלי[!וית לרסדר היולית 1j7A'\m

j ";3 TTDfi: ;-'' לו1ןבוונ היש!בים. ^וטרה r? ינלילה להיות םםיבלין. למבי חלק יי-בר םן

הישובים בהליל בוש! הו! ור לא םטפיק-'.

וזשוב לדעת שאנחנו הייני וץייבים להג? ו ר קודם בל את ההקדר של הארה ינים.

י-'^אך ארגון , בגוו אר)?ון קריות םושבי ר.^^:פון , 0:ל מפלןליו, שכל הג^פיבלים נכון

לו--יום varjj.' 0בידי פונט או גופר ק, עם היקף תובווו. של כ~0.כ;2 ביליון שקלים

בי1:רבים שלי היום, ל-א ג! מוי לקי ס - כל ובתיבות כאילי 1נ?וטלי-ס יבל .אר.קוו שיש לי

(נובויות הדדיות. לגןשל, 10 י נ .- ם של כל החושבים. בכל -נןושב ויחושב יש לזדינים של
כל ו-,(יזבר י ם ג
לפי- lu/.u/.^ .a' " ni-! h/^jd י"ללברנ לג?ושב ולהסדיר את חובותיו לפרי

שיודעים איין"^ גו^ד ? ר . ם את החוב של ו-וארהון . אי אפשו- להסדיר את החוב של החבר

הבורר בתוך אותו ישוב בלי לדעת 3jn/ החוב הלא .:?חולק של האהודה, /}./ל הול)ושב,נבון להיום, א 'ן יותר ^??ו^;ו^י קניית שט. ו בד י ם על בסיס של ערבויות וגןתן
כספים. (
לי ארה! ני' ה?-)נירינ בםצאי-ס הם ברםה שונה להיי)רי 1לובוזינת ^לביליות.

לדוהגןה, ארהון ד-גיות שלפני שנתיים היו בו ב"110 עובדים,. ב-15 באוגוסט

יפשי7! iיkt . ?'?-H3;1-? .{ [( 1'7 ?. i(3 iihi איםרת הארה וי ה1ה כולי היה חי ותר.- יל701)

ב פע י ל ו ונ פיננסי ונ בלנ יי ?ן ר .
אוזה^ ש!?מ! נו אח
הנושיא של- 'ארהוני הקני ווו פניני לאהודות וביקשנו ג?הן

להינ:נ0 להסדר על בל1יים של ':יי;הודה- אם האהודה התי;יי-פ1ה להיכנס להסדר. היא היונה
צו י נ
ה להוזליט אם וי;'א ו,ולכונ אליו כאהודה. גבו ך להיום^ בל 33 הישובים שלגשו

את הו;17זיריים כנש! אווום על 0:1 "-0 אה ו דת י, כלו^ר עם ערב ו וי הדדית ו1.ול כל הווברים,

אם נ:' ערבית וחד יו!; ^נווהילת, ב7יר^^~ 0ך הכל הוזוב. חלקי חספר הוזברים כפול שתים,.

ו ן ו; ג.{! 13:יי ו^ם ב^כום 1 ו-,0 בתקונו;- קודם היתה וברבות הדדית לא ג/והבלת, כל חבו-

היה ח-ייב nn נ. ל ר,1יווב1ת של האג; ו ויה.

הו] לטח של hd ^ ok arrr wtKii בלליונ להיכנס להםדו- היא הבסיס לכניסה להסדר.

הו-1וזלטה הןאת 1נ)א1שות על-ידי בריית פיקוח ועל-ידי ר!טם ה'י/הודות, ואז היא הופכת

גובחי נתנו לג.ול11נ)ן- שאאפשר להם כניקו-- לחערכונ ג11נ?-5ראת הסדי' של גוינהלו! ו-.ה0דר" nr

הסדר ו ולו 1:ט( י .
בר!?ע שי'יןיבלנו או!
האי^^!יו- באנו להנהלה והתחלנו להיכנס לבדיקת כל

הנושאים ו-כלבל-ים על 1:טי0 של וזבי- תבר . יש םתכנן י,י1ל ה. --ש ו ב. !nu1^י ';?ו ufK

משרד ר-חקל-אוונ אן איש שי;' הםוכנות היהודית^ ש^:וכיו את החומר של כל הישוב ברםה

פר('1ניו1^ (1וי10 נ^ךיט, עם כל יכוליונ ההת1ר שלו^ לבם המשכורות, ועושים נ-ן^וצע. ליפי

1ה אנחנו בונים ^ערכת. ^לנ;יך, אנוזנו יודעינ) כוה יכולת ההת1ר של i^Dn n_1nn^.?! .

את הה17תי י ו; ו י ן ת שלי ב י ושא של הב"ל?!יצלב אםרוני' כבר. לאבל ה^-!ב'ו?^גי היא גו.ל בקים

ה--דל3 גבל אותו ^!1שב. א י: ו! נו יודעים ג! ה קרה בשנים האוזרונוו! באותו ישוב, אותו

םתכנ! לבושה את ן;בוייקה, ! יש לנו ^י נ י^:3ום1. '-ש םכסי-ל?ום.. ויש ג?ח ויזכני. באותו

ישוב יבול המב?.ו א! הג?תכנן של הישוב לההיד? ל--10. חברים אנה1נו מכירים

בפדיון בג)יינ-ג)!ם, 7--10 הברים ן^?נחו.ך בכירים בםכסימוס, ו1ה לגל ס^מך הי-דיי

האישי שלי, בל ר;נת5-:ים ו;נ ו רגלןטיבי י ם האלה הם נונונים שגיושרד החקלאוונ הג1ציא

ע- נו.. כולם בה ת יי ג/ה 9!ל אנשי משהד הוזקלאות. א3ב, א^רתי v^iii.vynm עודכן ביוני

19539. , נ:ל ו גןר לפ נ י כה ו mi י י- ם .
.LliQ
.:!^...._-..X.".jLil2Il

Mi קבע את וחילב^ו! ו,1ו; של הםג1וצכנ7

א_" i.Z3Z^l{I

n:יH ת י שא נ 1ז נ ו ל'א עושים ג!1י! ו וביב. א נחנו לב ו lu י ם נ ו רגןט י ב י לאותו ישוב לג ל

בס יי ס י רלג של א! (נ ו םתכנן שלבשה את הבדיקה י/?בי כל אתד ואחד ומהחברים, לבל פי"

נוה שהוא םכיר להבי אותו וזבו-. יש ו^ברי^ חלשים יותר, יש וזירים ה1קים יותר"

אני היי-ונ-' ו;זבך ש?' ג^ושב בערבה י-נוו--ו'וכרי כאן ואני גןסיר אוי: t- טוב חאד., שבדיוק

(1?' 'או(3ם ו;1רנ:זי ייצ:וך ו!קלאי' ^'.וי7 יכול לעשות ו-.רבה ^^^/יד כסף להשני יכול להפסיד

הרבה מאד כ;1ף. 1 הם אם הם יוזל י פו ביניהם את הקרקס: - כי .ייישהו יכול להק יד

שהקרקע היא הי; ו רם ל1ה -- יקרה א ו ונו דבר בשנים הבאות"

י:ןבקרת הביוירי נה 0 . בן --פו".(17

D/v'n החייבים ו-, ה ד ולים נ וזשב ו ח לש י ם א ו ח ^ ק י ם?

א. 7] נ פ י ר יי £

ו!לשים,, כנו ו בן .מג:117'ת הינידי,נך. מ. בן-פו רוו.^

כג;וב! ? את j?dj"/j/" הייתי םוחקת^ ןלפני שגדקתי .

א . ע] נ ל1 ^ ך י- t

ri 1 ץ נזאשו 11^1,71 י 0 וזו- י ה י ם . ו א:י י י; את ה^קה ים התר י ה י ם .

ר,שאלך. ו-ויא אם ברקת, אתו; בע.^.ם או-נור ליו.! שליא בדקת: את . ,-ir

n ?:. ך " ך ך . /י יי בא י ^

א31וו אום! !0לא ו--ליכת לבדוק אם הה י י ב. ים ההדוקים הם ג-.ט:צ0 אלה שגהנו .מכך
on? .. rj^tir? insii^r^tu nnj?!
! 7 ! -) .-! j. t n ( u-;duj כעצם דאהן ליהבפ)יוז או! לב^ל\'מ בצורה

כ ליש ה י "
^frJiiJ~/
2. nrij'Tf.:!?! r!"1iי':1tf

j/Y' ך!ווךו!; ייד1י,;נ:/ה ש1:ד1-";ז- .^^:^^aui ג; י היי 63 חבה ים, התו ב. הג'גלןו^ע לחבר

ה--א ;..י6 אעיף D^-7|?aj , ואילו ל-3; ת1:רים י-וט תר! םגןוזגט; של 402 אלף שקלים לכל

י\;וזדי " אני {/{/1/ב^ ש-1ה אוג1ו- דה(1=ני ו ןה ד-והש חקי הו-, " יאמ לא ח ו קהי ב?. ם}1.יהו פה לא

בטרי'.

ji" /1נפ י ו י =

אני גורפים. אי-ל אני אונ--וה שאותם אנשים שיש להם חוב גןהסוה nrn אינם

ו:)םוו-;7ים לה(זו-ך חוב כיה.

ה יי /י " ר ! . ל י בא י .

א 5 Li.iiii יג.!3הו 1 ישאו בוו.וצאה של וזובוונ ו1צוםים באלה- האם 1ה לא ב'תבקש?

הם בו.o't f
i_i^A
1Jz.-j^-;x-.-^.!i..1..1i;.

D.ZS2X.^.......-.B.12

אני רוצה לכננוונ ננל ה(11;-/לה י11ל ^nipar ה-:^^ינה- אם לא ו ונם חבה י ם יש חובות

בי31וםים שרום אינם גי.טוהלים להן". דיה, אנחנו ג? ו חקי ם א ר חוס..

מבקהונ האזינה מ. בן-פוהונ!;

א ו י? י הם םל] ו ה לי י ם להt n ^? ה?הי ו "ר זי. ;ייי1נאי ;

כ/ב. 7,ר ת tdh י נ ה גוו-אה ^ ט:ל סג/ך בד י קה םקר י ת או 1.י;ד המית שלה ,, [11 י כ ו ל י ם לה י ו ונ
בנווש!. פס
די-ם עצןםי-ם בהי^ה התיבות. אם ג(ל!חיצע יש לאדם וזוב של 60 אלף שקלים,

ניחא. ^?ב.ל יש נ/י0פר yu/ jLj/r אנשים ש ג: ו שא י ו^ באחריות להתדרדרות הנו ראה ^ בל"

'11 ו ם פה ך נ! ך ר צ י ה . הה1:דל ים אינם בי-( 60 ל-00 אלף ,. או בין 80 ל-100 אלף , אלא

בין 60 אלף ל-402 אלף ע1?^לי0. אנשים אלה לכאורה צריכים להיוונ לבל הכוונת.

תאר לן- שאתר, יושב בגוושב או שאנ--- יושב בג-ושב, ואני י ודי! ששכיי ל?;יח בך וכך,.

לכאורה בשביל כ/ר, ר, ו א לקוץ? אתה אומר שלכאורן; אתה לא צריך לבדוק בשביל 3/ר,

ה ו א ל ?j ו!.

לא אמרתי זאת.

111..11נכ_]ר.,: ל1_בא1_1

יכול ///?!(r?/1u/ j/ השקיט: את nr בלול, והלול שלו נשרף והוא לא היה

20! טח,: אבל ^ב(ל לך;יות 5;ם שהוא השקיע זי?(ז. זה כדברים אחרים, ל^כ/די- שונים.

-כ(ל להילת שוו(א בנר, לו וילה נ!פואר-י1. ליש לי מכויית הדולה והדישה ךינוד

דברים מהצ! ,. ושבי יוניים ו-,וא הם רייתן את הבו וכוי-,. וגיכשי-י יאיחריח לבלי" חברי
הנוושב שהם ימי-ם.ו
.-/{/ ו,תוב, אי שאונ-1רים לג)דינ{: 0ותשלם.

םענולם לא א^)ותי דברים כאלה. לאותם 60 או 70 הברים בםושב, שלהם י/!1 וזוב

נ'נ-וצע של 60 אלף שקלים, ושפר;^תי להם את החוב - orfy לא אגנשה בדיקה. לבל

האוןן-ים שלהם י מ1 חובות הד ו לי ם ויש םחיקה - אלגשה בדיקה וו^קירה.

.פנ.ב1י1ר__1:^_ ל י בא י יי

rir-^y אתה גוז בר כבר ט-ל מוזיקה? אנוזנו וזושבימ י^ותר על הצדק החברוני, גבל
ר, י-ג
ולת לשלם. אחו- כן- נראה אם לנ:'חוק או לא ל ולומר ק.

י?) י ט נ פ י ן-- י יי

^J י עוי לא נ/דב( גבל (nf/'n/j, נגיה ^^יש לגל! י שה ו וזוב של 400 אלף שקלים.

??ני- ג. ו ו ק, וגןתברר שו-.י-כולת הכלכל---ת שלו להחז--ר חובות הייא 200 אלף שקלים.

ן-1י ? " ר r . לי בא י ;

איו אתר. . 1 ו-עב? -דו ו--שןאלרו.

?M1';'iL .j את בל הנתונים !1ל ההכנסות וההוצאות של כל חבר..

הי ו "ר ד .. ל י בא י 5

אנחנו ^-ודברים גנל נכסים.

א . ס נ פ י ר- י ;

אני לא גודבר על נכסים. עוד לא ה העת י ל7ה.n י ו " ר די. 7' יי בא יי;

אט תאםר לי שאין בכלל- אפשרות שיהיו לו נ כס י מ,^ 0.110:^0 ההתדרדרות: כל כך

נוריאה וכולם ?]בצנ.ים ואבי- ו נים ואיי להם כלום ~ ;-?? אול-י אבי לא רואה אונ

הוננוו נ11 1-1נ3:ונו.. אבל לכיי הנונונים שבובקרת המדינה ם^נבילנה עליהם יכול להיות

מצ.ב ^m , ואם לא היית (1ול1?-( פה בםםוייות כל כך הדולות, אליא יבוסק י ו וגר בם ו שב

מושב, ה י י ונ ג^,איע ?-nji^ru/ naiJDri צריך לקחו! חוד,ר ל5ר10י [ן^יבדוק את הדברים ויראה,.

ואולי א! צו-ייך היו; עייו^טי/- אונ ויוב החוב והחיזר החוב יגל ביגל-י החוב ההדול, ט:ד

כד י י (- י ד ה לנכדיו וני!' צא ב .,1 r

!:!:!.:iiiii .A^

JOi-1 V/ ש-י/ני עושה" לא 7) י י מוני את דברי.

םבקרונ הניוד י כה J.M.2J.^-r:J..rii.-^Jl

אני הי יוני שואלונ האם אונה יכול לוםר שבא^ת לא ו ונם ששד, שאני הצבלבתי

עליהם 1:.י;ח?ןו את התו!: והם הוזז י ר יי או צ:ךיכי0 להוז1יר את ה7,ר7,י1 ואת ר. וריל?י

ה יי צוו ע א1ל- ד ו ו 7ן?/ ו, ם בו ט:1:!ירו בת!11לוג!ים, והם נהיו גןהוזוב ה נ; ד ו ל- שלי הגי? ו שב

/?. .- {'יה ך . (י י בא י ;

^או3 באניונ ;;. ;j n 1 n: ,7 -י ODtjiJu r-j ?^ nv , /!V^uj

D.?u j^ י ה יי ^
לא יכול י^;ו-ו!נ י
ןצ:ב שי:י^!ישהן יי11 וזוב הדול, שאנחנו לא יודעים בדיוק לגןה

י 10 לו החוב ה!;) ול ה 5'ה. ו צ; ר -ך ל יזכו ר ע1ה!יי;-ר. ודה חייבת: את החוב v! ^ n . n^.nnn nrnי

חייבה את ann!- בבל ג.! י נ. י !$יובים. הם הוזל יטו על 1ה, לא אנחנו החל0.)3ו גבל

ההוב. ה!יווב הוא בהנרולונ הסוברים של ה^?ר,ודה- 1ה לא כך שאותו תב.י~ הלך 7^'.^^p

ב נפרד ו ל?-,!') הלו ואה .

וי. י ו "ר ד י ל י בא י !

י\?בל יש לרוו. י1: שו;ו5י!-ב איננו שרירותי-" אינני נל?תאר ליי שאנשים ישונקו וליא

?צט:?(( . רניין ש!י(-.וא לא חולק ט;';' אוזריירני ליחוב,

H . ם נ פ י ר י ;

אני רוצו, י-T(^?^lij^^ j!?^. u י ? d^ . לא י י וו כ ן י1!או1זה אהודה נתוה לא ו ונו אדם

לב!:) ת ! י 7 ה 10ל 400 י:}ג?"ר, והיום ההוב שלו ל-!וא 00וי-- א7יף (n^-?;? y,וכשאול אבוא
ע בשי ו ל
^ ו ונוי, אן, 11 ו, ו א ו: י ד לה: ?1וזי לבל עצמך באה ודה ה10ליה פנימית גבל כל תבר

וחבה של ו;ו1(ב '^י 400 א?יף י1ו?ול, ש^7ל אחד ,njinn aO-n'^ י?^.פ!רך ל"ולפ 7,000 ש7ילים

ב1/י! אותו וזבר , ! שהם יסכיגוו לזהי הם לינ ן לם לא יסכי.ל?ו ל1ה"

ה-אם יש חבר'' ם ו שב י ם שא וגה םב57י11 ם ה ם ו--צהרת הון?
;י?. 17 נ פ י וי יי
כ( .ג,(!.) י ^^תרו rririien ujf/.ifi, הון?

א.. ל;ז1,(^:.ך.ן1

בלי {../? שיש לו חת י קו-. שיל לי-ל(ט;?^"- בו-00ר.-,10; שד.ל-יח נותן ה2.יהרת הון"

ה ,. _ ^ /;.;

5א(1 או.:.!!!! 3^' נ(י jDiwoi ש'\;ינ נ. י י נ. י 'ל להייץיך. וזאת הםתיקה.
א_. ט ב 3^ י ר י
ננ..([ .

ר, י ! "ך ד " ל י 1.א ^ ;
א--ן.ן עוי
!1 0.ל ו1!אי,-ה ;^?hd r? ^ 3 ( )i-ii? m:- ? nn בוז י יי 102י- ;-?רף ש?;ללי0 לג71 77/7 60-

'^l! . ^7 i? u.י Mv , ו.אם את!, ת י בנב ם1:?ג; רווזזר- ו!71 ה--?40 י:?יף 5ז1קי;יי0 אי יתאווה ו1 ו 1:ל1 ^?1לייך

y 'i';,i oO 7 u.י K jio א! nj(Ki'^ ! Vii .,.vj/'/j/j ^;י:-'-.-; '^^ ו-10 ן;כי;' יתוג/לך ^-!פיי 'י?הדי שווה

יי!1!ןו;';' ייא ן,צי;י;!!1 7.n 1 ///e 1 ;; ^ -- 'i-r..i,r

aiiij . //r"// 71( a( f 1 ? ?i .י Ml'{/7 ? 7.1._ אני צריך' לר!;יןו3 !r! h הדו "ת ^ליי . אבל-

יי?!;-' 'Li !!j (rjj. 7rי7A ! י 5.0/17- ? ? י."!י? י י ר לי ליה .- ך (1 !1ו:;^: -- פיך7! ליג?יישו:ו ח וי כנש';? י ן ?לל

י ( ו י/. vr /7/'/ y

IJJiLl.;. 2 :._1 __1'' jjs/

r/KUj;! 1 i rv:7-, . א נ רו נ. ו וי וצי ם לירות ל"לניין ה2-:דק שקי ה^^יויות שליבם אי שיי

!.י;ג!11י/יה או dd.! 7 uj!-!- הןה, הש2י?ליה שבז^יי-קה רב! סל^ d^ t-t 1 ^ u!^lu ?.!: -^-1 -!י:.rn !11הר!ל?י

.-?ן'11.!ונ (r! 1 n! 1 1 '7n nnp"^ nn'/inui ? ic י 3'jTa1 , nui^ii'; TK'fiuי'/ ii r . יאם 11-- ^/שהו

7, ו י. 'י- ט י 1.: . , (1ו7י^, א!1ר, .בו?:' ?^^ה^.ך שהחו.ר הוא ?יב יי ת-ה3ו0, אילי ריא יה^)ם לבלי !rju

riujiu ו11.:ו-י 1,1 1 y/j^י rr,7 7 י 5. fjo,.איליו כי היה הי -ויי ?:?\. י ו ';?ח: זה ו ה י- ייני אוי(ר

!י11!)י ו; י ך ו1בו- י ו(ו:וי //;d ^ d ^ "1 1?aj '/e a ל//./י\,// בוןנ'!^? הזי", yj/y יייט nn דא^ן ?י'-/ ליג:יי?

;ms^-;a ?f ii f 3 o. ! 7 ui u II ' :i '7 cי'??r: U VK .

אם --'ני יי ו ז ע לאי ^ה נ!וי1יג_ ו-פו 1 3 1r . י" :-?; בדקו ש ו) הלגהריונ הון י

1;1^i Jll '? 2:z.J^ s...yL-ali. LILiO..- JIJ L'L

XiUJ /{ ? 3. V.L) i.J. / T)A! י ם .

lJ..y.^'.JJJ...-^.d

י 'ת [1יע!-י0 ל-י; ס-י--ה ו-.0דך כלילי. הוא ?יא כי" ו ל." 1:הל1דה,
.(!_; ך ו^שי ץ
!. J ו שא של- הוז ו ג: ו ו1 ו. 1 הש ליה^ז-ר -י- י וי "די ...ד . ל יי 2.\יי/ י;

נ//- n7.-r; q 'o 13 j uruii 11 'j j , ' ?1 ?y jd-1. . -ווויי 1י-!לו. יינת ר1\;'דיגיות 111לכ0 ^ןןבוזייה

- . ; [_1._!_^ן יי L

א נ. = ו וצו, ;יך, 1;י!' י// דבר אהד. ^) נ י י:; יי ללחיו-. (ת ונוא י: ח נ ו ג1כירים^ י בו לי י ם

י וו ח 1 1 ! 11 !;? י 4/י (.1 1:1:'y ? 1 nri n ^r/'D-1 mil-':-'-!".' ?r3"יnujQי 2iii siי:ינ/י//}.ב-. ריד. ה1ל?שקים

!;!י 11 1 !'!?.? ת. n 1 !-!d"? a ^ ^ -i^'n r -?:ini'.! cיu lun arי ii^^ri.j. ח.-יוש-ש[1) שנים, והחוב

?? י!'!';. 1. ^ ! י ^. i!3 n'77 'ijUKMJ? ;: "' ) ?' ;?; 3i . a -' ?; laija ?. /c'/j? 1 7, , א י. ה 1: ו מקבלים אח-

.:- ^H \ I 1H Viii ,! h/i^jUf Mi) ? :.? M 1? 1 י יי י ס צ.וי?-ה ליהי(1רך בדיקה יותר- .;?n7.py

u'i I? 1.!'; '-:' י,יו r^ ^ .1 . of^ rni;?' .rnjt^n ji ?? ?' !1 r^ י!j ^ u." .i 1r?^:; ;v^! rיjj:Dij'7 ;!:j':',i, n ב^.?
:
;י!1: -!; U !j '/'jj/y'.' i'.': i[1 י 'י? נ י v'j//"'.p'' .'?//j ן?וי זי', ל{./7יכי^:.ה ר,כי\ג?~,לח. p -^ 1,-? ^? :; ^ n

f !:li. ?iiJi:iM- . 1/;I .; . I ?; ? i|^-- כלי חוב י:ר י ה 'nn?'\? , ^:?,^nrji^i^^ '/J7m .2'L/';m ;//.U בזיז-קי-ם

? ?.:? ,?;;;..;!/? ;??j1c73 j-;- :.in Ju??.ל --איי :;ו זי! י ל- י " ד;/וי- ההתגרות החו1רןוו

- י; י.; ! י !.!: /..'1 ;. י 1 ? ה ?- "יי/ יי ל י. ~ 'יי ל 011 י. - י יויצ י :י ר; י " רי 0 י1! ן^;ת! י ט ל^^ל"? ר ת כ!י?7"ה .-
? ;; י,
נ י ? ?
???? ;.
י ו י!.';. .'.. ;:?י/חך 't -a jo y.j)c י.' י;-:! י : ה^"ר; ר;יייר;ח ל-חייןי חי-ט?:ית^ ?י? - י

?-::;' ;?- w i'J n ? י;" על- ר;ג!ינהי-(-; ^ ;.: 7 ? ^י; 27 י--;7יף תיקי-ם n :i-r:-n:jn ^'Ui;~[ ., כל- כ/'

חי : י,':; ?.-!.; '.'זט-תי -יו; ע'!^; ,3ן--בי^יע.
= n FKi"? rv
'":.[ ^ ^riu י iii:,- .J. ' OA'ti! _ 1lij 5 1 j ' ,Mי:?ז:ו:רות .?;ון שלי 27 !\?ליף ^ישי-ם

? ? ?.י ui ?.? lij ?f.( ii ;\ ; //LV/y ל? PO ^w n;?'/v ן^וי-ף וייקליים^ ליגנ?1!1?ל, אם י.ב17שר בןגייי
:
'1 ; K u-.!!.יי;J . iiM ^( לי יקיפת י^וה;:!ייייח ב^קי^ !!1הוא לב;.!;!- C2 א?--ף !^?^ג-'י^,

r7 '! :.;.li ji;?.! ?. 1 ) fj r i .i i 1 !!j :liij ! M1 ר^כ/"^ {.ד^יח ליייייזי my 7J7 A!^.'jrיd '??:./?~ la^sy/c7- גל ב."

! וי! !ii ' !/י נ1, שיש 1;.!01 ^ם פך --ל) ה וגי! נוי: י; י- , ל2/ד1ק י רונו- ("(13^:)?^^ 3ולילי הצהרת

- ? י!.'.- ר. ל י,1-(.0י 1.1 - :יי!_ י ח! [111. 'fti?/ .י. יזוז לילי י. '//י לדי/"!/! י י? י י ^??-תנ/ךך ^. , n r

i,,;..3_lJJJ,.tי . ?'
a -' -!
lii ! ji uj^ 0! -i 1 ui ' ' :!. .-( ? 7 שיש /'הם ו? : ג י ;1 י.י!דךי ?;OO--2OO .-?'!; yrj3 :-?ילף

?1?,/ י .? . י נ.! י? ן וו י'jj ! . יi לכ./ !1ויי(ש י;ם!.!יל י - י ת ל רוי/וייז., ?1!ל?רח;ר ?-?ד ם 1י?1ל!ת הסח;.(:ך

^!י.1יו.:וג !י/,i!sj 1 u ^ jvnuj Q-T /v: , '-;iLMi'? ,jn'/^y ??. ? ^^ק בבכשים והיוק ?נר-יך ל-ןיאת ,^, nri

r! j; --! .u' ! ? , . ! ^ '7 . -T;^! ?'i-::יBn י ?-! ' ri!;i-1 ;!) .!it..: ! s ./;v:? חיי: !לך!ל". הח!י1. /כבר ר י,ריוויו

יל.1א נשאר n u.w !- 1-_ !?(? ' ^; 0:1ךךי י;וך/' מיי" ?:: ו יי -?ליהי '^וקליי-ם. r? אפשרוונ אחרי,

J! 1 -iiuDK שכיר, (---א שאוונו ת י 1: ני?-'" כתוצ.או-; נ/בך שאותו אדם קנה בכוונה

//ני, ת באשקלון htdod //c בכתר'1,1. ו י י;1 ?"( יץו'- ?.(ולי 0ל?ו^ אליף שקילי-ם,, אם ל^ותו אדם

יבוא יוז! עם (,א1-;ור(-, והם י אץ.^- ו שוי-יא גניל^י??" להוז?יו- 400 אליף שקלי, והוא ג?ראה

?'!?-'iu -. uj ?j-(r nn j 1 ?י (D .-' (7 a ?"1 בכ.ל שיה 0:ירדף יחדר ו;וד-?ל י,!!ל- 40 אליך ^^קל'י-0 (ביהואנ/7.)י/^ל 7i nrV ^(? ^ .א נח נ ן 1.פ(-(-ס ליי !-?ת החובות / ל^ייי נדרוש 3/3/כ? הצהרת הון. no nr

o?'n Tu,1 'ni/y, אני א!כ!ר ש/ב ש^--רינתי יכו 7 םאד ?יהיות שביקרים חר-יהים באיו;

נ צ; 10 ה ך ל- קבל- את הל1ו-ת ה.:)ב?ןו-ת--

111_ב11.כ.__כ.- '^.'uisu.i

n/:iי 1...ג(7,רה n r j ליא ליי-בוי /'הליין- ג:(שפ.:1י וליחייב אותו יי.:1.כוך רכוש ונכסים?

א . ם 3 מ י- V;' .j

yjA^ ./i/?//'/ ?י !j ' יכו?.-- ין-י,י1!1 הל.] שאין ב1ה '-.י?' וו . נ: י אם יי.!) ליו וזנות-

!y i n i! י ,1 n nJDwni ^, n'/ ? 1 i/y/י^ 4c' i1 ' :i :i ,י I lUiO; מם י הל לחת 1 י- ד כ; לי !ני!:ר 40 זוי.לף

u .'/}f'Uj, ו'-?1נ א!ץ.!!(1 M'./:?.' יבו'..- ליפרוק ליו] נ ו ת 0רז4 י-;י--ף שקל-יח, ?"nr^s ?-^ני צריך
להרו '-ן ^
? ? 400 ^.,?:^ir^^a/ny? ^ ^^^?!sr 3O n - VjViij i חוב ט1לי 320 י?ליף 1!1?;לי0 'ii/oj^Ar/i
a i [iי,uj \hj ^r^}?יJ,-ג.;
.!יו^'1. 1:ייו1 שיניים. הו?י5לי1;ות ו:וזור !::v^?,-\-r 7יi-'p ^k- ץ-ולינינת

-::.'י-; r''\i1T\n n .i ':?f.vi 1 ?!,m ' ! '/n cy/ib( ;;' ? l/911 r! ? .;uiii 1 י ^ ,1 .f ^ ^ '-- ?: ן-סןירל- יי-ןז השי-ייק

הו;וא!ךה[ ^ ij.j /'ו^^י o -? " jijiuj, !;פסי?: ל-שלם חו1.י!1, !ז-!1ה וי!נה '.^ייק ?"?;?יכ?י שם
(f-?-יr-
f ?li'.1'-? III( ''י1י i-?.'"/ U - 7 i /? ? j עלי הלי;--.!: י ח 5. 3 י- לגלייהח י3ו?' היד ייה0ייל- ליי קו ל-, 7.-י:\-ל

ל:^ 1יג;לימ !ג! . -ן לי..()5.'^/ י/!/ ן;3ל^ף -11^ ^יתם תוזבריה), ויש ^!9יפטירו, הלגייך nrn
iiJrf
.i7 בג:- ^ע^לג^יה 71)!1י!.(-;. i- .; .: j" !: //??[ ל{ יבני-ן ליגיבת אל הו^יי-.^:י^ ההד-ולים !;';י";^יי הוא
ו-!';''- ??ל הט
1-.י:ים, כי ;.-? aiiiOi .:y -;ti יוכל ייחר ג-הר להוציא :י;ו! הכל^ף, וי/גב^ם nr
Gi;--Hjי c!;? ! . ;.!D-i
jn r 1 p I ' fv . jr!]?1i לא ג:'1דךדימ ללכת ל[!?ים סידיר ?-י;וןי--.

ה י 5 " ו ו-. 2.2.LJJ;iA,

ajif/a -^ j ?.JO! oiij 1 -iiiiii ijj1 7iiii t t '.j/\'?? הוא שםישהו הביך !-י?יזו 10יךו:1ה לא םופית

j-,j/e.j{7 ?'J -,'?//D/e// 73 '/;0 AOirKL' '?;'.I s: iDH /iu לבי יו י:?!'י יחיה ;לזקו1רר '.!וללל? חקי קר
^g ^ i
1 ^ ^ ! Di'i r.j 'J -? jX'.i U ? ?.i ' iii ///?.j הז-בר ל:-- י ני ל- לוי!ו3ב^:לו-, !!?ל?.? לדינר ריני.ובו הם ליל

ה1;י1;:(-' !,-וקט'1:י- רוו רו'". ;?';-:ni//'';י:{ Pn.o h/ ר:3;ראה חי1וי1! ל/י;1.ייזיי; את כל יי(1':א ההקדר

לינ ^ל)ת בוי 10ו.1!:?חוקק -ובל ל(1(-)ןת א1נ ההס-יר pp ^^^ ^w n n- .-j יa 11! 1 ;! a n r ri - ויש דברים

.?!ה1-::' o-dv , 1;_v..i'י '-y י j ^ Ary;' י:ל י;נו!11?י? של בזיקווז ללי י-7]ו לי-ם וי.:יי".נ;. לקי דעתי

א י-! לו ל1י^;כו י ו ו!:. -יו לנ'י (. י,לו, !n^י :j lu(ני' ר צ: רן נ0?ב. o;i yjj?' /-?rj לתת הרק1!1ה שי

1;פ7;1-(ת- גבל 1 ו. / ? t!l!-(u! -. !?.?iLouj nri^iUD "?;ijuv.iun - !:jm ci^dj. la!: ו. "פל לידי יויי-ך

די! ^ ך.1א '111 ל ל--י0:ין ללק!!! שלך; אל ת--בנק לזה. אל תלושה בלום, לא יקרה

בלום, אין י;.י!.קצ.-ה. י בל rr?KUiri ו;י א הפ-תוי 1n-Tc;r1:iu 4ל?רל הנלולס חה -קי-ה זים לא

-יב3ע1 ל(-,ל)ז ו , ו לגו!; /י, (:3בלם?- בי- ל/'/ n^?! , לא רצו לראות את ו:תו£^!י?ות נ/ח יקרר
טס אלו; שלא !
ב!:17יי? ו ייא -רצ!- לה--בי?^ לו^לסדר"

לי יש ו-!נ0ו1 שאילי ה י י ונם נוהבשים :-1:1 הנינ1!א ה-זוו קצו! י וויי- פ1!ב ו ק^ת י- ו תר

לליוג;?; וחושבים אם (!י החליפית ול1ל רי-ריה-ם,, ביי! -דה 1[י^-צ.י יעה י1:י--יי-ן ^'בקרת

ה^:.!!-ינר,, ןעיי פ11ב(!נ ו;(;נ!.י'.ה 11נ!צפ1בר ך וז. האפייה י ו (3 כו1ן2ל:י?ר םו--עדר בד י קר; - א1 י חוש!:

שניתן- ר/'/; לו;ו-;ילג ל^וי^. וי- יותר נב. ון של הירש--;" אבל ךיגתי- בבי- ir.n.-/? היא נ1)רל

נוי11א (-.גן ו שב י ם ן-ןי;, טעון הסדר בוע?-ןיקה, לא רק בנושא //1ל הסדר הוזובות. איך לנו

!! D/7 .0 -. jui 1 cs )?'' i ה י --ם ענל פי- פקודת האהודות השיתופיות. ^ר פקידה שהבאנו

נוי-. וד ר ג{ר1םאר1 Afy ?י: ^ n 1 :,jiii f ijvn נועדה לעסוק ב.גן ו י111. י ס. היא טובה כדי ללבקוק
בבית ב'שותף שיש בו י
1 די י ר'-ם, ל י- מ) ביניהם ויכוחים. היא לא ו. ר לגדה ליכיםיק

בבעיות של רבוש בל בן- לנצום. אבל wuj 1.3 nr בן!ני- כלןגגןו , [;1הה0דר רק "גיתלבש" לגל1ה, שאיין תשתית תחיקתית (^^ןיה לבל הנושא של הג'ושב. 7יב:ן קרתה ה^פולית ה1אח;,

היום קשה ^jod j/^rs?,,. בי כלי הסדר תחיקתי ייצ(:י1רך ליהיות ."יי רסס יו.יל גיציאות 3!1יהיה

קשה לח//1.ל0 .//j/j/j

v; ^ n -TTonn yn?' r//'1/?'jj,1 11 1 ? jLi.iii [1n/v;? שהיו הרבה ב'!י;ד הצהרות שבלנצם הרם ו

י^:!- שכ;' גוי נ- 1:1 ו 110: י ם ת יציבים שיהיו הסדריה אוזהימ." -? 1 ייי- ט י ב י- ח א ר {!1ווי0-

ה1;צ:!ו1(ת //אל/ הוו-4ל1(1!; בין ו;!1יאר לכך' שישרי ים q ^ lu !r k!v !י?ת ההי-ידה ולא ב/שלמים

אתי הך(11.:ות. לב/ בל /-/?צ7/1 1/ ?.11או-:יךת י1ייהי-ה הי^דר יותר 10 י ר. ג;1!1מלברתה אי-הם^הה שלי

!-..יז(1.ות. ! בשל כר י ש! בים ^נ;!ליו.1 לה-נ:נל1 לקעויים !לדולי0 ח!אד. ייי?רזך כך ישאל ר

י: ו-.)!', א ו שי'ם !";תי^בי! ו /ל{///.

ן. י- ( " ר ד;. .ל; בא יי ;

כ/ , !,1ו!ו.א.נ.)- 5 -י ו ונ .- ! טרגדיה נוראה- ייש לי רושם שאילו הנושא rn7: היה
j ,i,? .jnt.
i 1D1i jD אי !Qr 7יא :^יי ולרשב-ים ש1ה ישתנה כ/היי!י7.£ ליייתר , ושנתנו את הדס:ת

1-^::!'-!, י ו ח ר ויצ-'!. ית ;0יי:יו3 לנל הרו-.. י ך ^ ע0 י: לי ה.:!שגויי ו י ו ת ^ יכיל להיות שאיי

oui ; ?,i nr y^/e ^:iMjiy שיי י י.:1ל/ב 7ו;. הד1;רייס של חברי - ו:כ. וקת י;ל --אירי א^לייי את
י-^'ו /// הא! !,
!ןת האי-1,, א-ל- יהד כים nniij hti 1 "n ,r~r ןוייייי וזושב ש1ה הירלר

הטיב 1.,י!תך, כ: ?- /ך. י./י:/ ?b-j!:. i^ ,0 f/ii לי 1nr^ cr'jruy --{ ?( n^::u, .^היך להיזו;ר "/'ייי7,,

כי ב ל יי j .ia w^'u 1 .! ^ ,/j/e ,'.f '.' י- בנושא הבא י ב ה1ר;י
:
i//zj.i? ci ? i-? ??L.יaQ !J 1 ! .! ^v. ? :??/// ו;די!ין 2^:7/^יי\. nx . אגי ג'ך-י"ה לבלי זי/ייה י1!ביי/7 יוני";י?ן

לדיין . א 1-1! י! , n 13 d ;-: ^ יn/^:I; ? T,! j-jH 1 'uijij

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 14|) , התשמ"ז- 1987

ה ^ j. '' 1 ;^י י"\ בא יי ^

אנחנו ט. 1 בי י ם לתיק ;:;בקר הניד י-: ה (תיקון dpj - 14 ;?. . בשל השיגה ה^י-,אווזרת אני

G !^ n OJD ? n'7 Kv 1( 'ifii י- ^ ^; {. " אבל אני רוצה לד,7.717 7/ בקשה לגןי הוי-י"^:ין /ל0.י~

דגןבייץ. בנתןנים ר-ק י י ^.(י 0 , שלי"יין-,ם החל נ ו את חוק הרדיפות לנל חוק ב?בקר n 3 --"r f:.n

j^ii'Dr;'? a- .u'-! ;d ;j/7JAr/ J ) i 4 ?'i?/:י [ ^ f? -?- 1! .י ולדין בחוק י-קראת קריאה שניה

ושלישית, הצב נ! לס.צ.כ/7./ בנ!ר, סי י הי נ?. איי רוצה לפר10 אותח.
'j/y,- ''jva!a 'My.j/
, /j/{..'A?'./ עיקרי אה !11נ-ה ו שלי י שי ת 'יי;ת קוב י ף ? בהצט:ת החוק

joiii נינו ט. י צ. י ji a/,!:/ י ב י .
אנחנו ג)בק;
1ים ujm.^y את םע י ף i באופן שסעיף 18א(א) בעקרון יישאר, פרט

ל^^ים "אי לי תן עו ? ת אי לךונר-ניא חי! ידי ת ?נ/00.ביים או לחוות דגנה, הפל 3פי

ii-ili((! 5J ' iii ( ו-זימ!! ". כל(ג.;י uj;..!-?!..111! ! -? vuj 1( iJiicn r/'n/e.jyהוועדה היא ל7מן ב^ו

!:-?ויט שיש ^ו או שי בו?' גויות לו j^t'/j על הנושא הגז-יר ?-"י"תייצ~ לי::ני הוולגד-ה

רך .- ',a י Hivעל ביקורתו של ו^נ^בקו- ^ 3?בלי לפתוח כאן פתוץ ללנדויות בפי. י הו ועדיה.
אנחנו י
i' " .?:?f'0לבל 7 ל בו;'יט:ה את םי1יף קס1ן (בי ,^ תוך הש1מ0.!וז ה^לים "לההי-ב

או ל י תן עדי ת אג לחוות רעה". דהיינו שייאגלור ך.17כרין^י קטן (ב) ש" י ושב ראש

!j i f lu o Tntii tii I 11'/ 'hTUi 1 nfoj י ii:[ להתייצב לפני הר ולבדה לההיעו לה-. לי.5וזות י- ר מ

א1!ד לפ.נ.' וותי'צ.ב!ונ( ^ ;.?({ ו{כ!צית תהובתו",

להבי פיםקה ( a) - ;י;ני -נ?ציע, ^ר הוברי:?!;. שתשאיר אותה בטיוטה ראשונה

לד^ון , אם כי אינני יודע אט יש לה םקום ב-; י הסה החדשה. נשא י ה אותה. ולו רק

בדי לדו ן בעי נ ין .ת. ויו?!! י

(1[.1 אותן ר.ש0טות שא^רת קודם,. בקי י ר-גלןל-ים ל-היניד או ל-חוות דלבה,

וי, י ו " ר זי. ?י י בא י ;

0ט. י ף 7,טן (ד) יכו;' ל'הישאך,, באותן ץ.? ה ב ל- ו ת י בוודאי שביי לנוד ["אנחו. ו

.השאירים את ע1עיף קטן (1^), ?י'-; חיו י כולי י ם ל?//.//י\.י-ר הם יאת קיו. י ף ק10ך ידי , יו!-

א 1 ונו כ/^,בל ! " n
i i! j
1 שב [.17 י בו ונ א^ו-1 אי[ נ:!?-;ו0 לסל1יף 10,7 י (ה) 1 7'7n . 1sf 7,נ'1- (וי.

00:-ף ?;ט( י )) י. (11י^.;1:יי ^י^ון אחר, לבנינו הו;-'; הםיקצ"יה. ו.אםר .בו; "ץ?י

!111ונ:({ 7י1-,ת'יגנב ?יפו. . l r1;1 in; 1 ל-א ו-ת-! י .-!?: ב י . . יי ? אני גתנ ילנ ?יה71)יף את החלי י מ

?-7 7א ו-יי0בך םבי1 " א( "ao ;? v! ? y hT^'v ^ .- " - ד י נ ד בך יכך, כ: לי ר גן ר ל.5שדל-ו לקבי-לנ ארי

ז!; נ.י1בי((יו Ur-f !? 1jr ^ 1 ^ ri--1M_i ,Kiii !xjuj 73 הו-עייו של פויה 7יב י ת-י!0י.י£10 ודיוצ?-?

ב 15;. !והיו; חובוג ו;({י יצב ו ת שקי?^2י:יה בצרה רק !י?ם האי!'! לא י תך ה17יך םביר..

! נ^ו י 7א 1j1-:'jLיDr הםגומ. וונ בשייב זה י! י א לי\, בידי נ 1 י?7-י? בידי היועץ ה;0[.י1פו-)י ל^ןמ^לייל

.נ?ייהיר. היא י ס! לי לי1}7,ו י: u ^ cjk? גל/קום בג:!קרה םםויים ליקיוי] בהליך או לא,

אני א ו ג!! .י.!ה הי 11 ב! עת י 3iiK11 ב-קשוזי או! החלו! תו ק הה': י פי ת. ו-^ה בהוזוזשב

בדיוו jti '.1 /^ji^on! י11הןנ7;יי0 בוייבהה (בל תיקון ג?ק י 14 בהי^;ולי?^ קודג?ים.

יי(;בי ^עף n ( jWjV ) , ל.י;ב-י וגנ-רת 1nj!/m, -- יי';ולי ישאיה את nr בנ15יוטה

[? ^^tii י י. ר; לך '11.

להבי 0ס.יף ?-,ט!- (ט), איי תו^-יב שלכאורה יש יליקום לפטור כ-דה, נ:'ייימור ברישה

iu7 17(1'ף ?!10ו (ט).. גל'אוזה ?.-אינגו יכולים לדלות חי יכהן- בראשות הוולבדה n^rn

lii^Uj aojir! ? .Us , ?f ' i!ij"1 .גןקום ל?-;בו(1 בה ו ק שלי? י7ו-:!ו לפי סכני ף 1ה נשייא הגוד--ו. ה
:
.י;!- ^? 1 iu,'ri-..iiu הבנםת 2יי.ו נושי-; ו:!שרו-- שיפוטית. אח י(11 יייז^כנה גול^קוג, ב..י.:7;0-יה. אבי

איי גוצי ט. ל!^!11אי-(- רק .את הר י שה.
מי^_ ו-
! ב ר ו:! ך 5
:
-.!ו1 לי וי, ב י ה:;-)^ י 0.י י ט ^י'ו ראו1^י ר, ו פ י ם נבהרילי ון!ה7זוו; שיי ראשי לגר י 70 ה!-? ם אתה

חושב ןטא^שר -ו; י ר; יי1^[ הם ר!י'!11 י1^ריל'
I'iijii ^
^^_.ל.ג..בא_^1

1 iVvi'/tij,-! . ^ f-.:Ii i (^י5:ש.ארוו פו1ו!וה לדיון ה-יא באי ץ ו ,י?ידה לההביל ni-zx? ר7,

7יי;ופים 1ן.!ב!/.ה י 1.1. אני רואו; את הג: ל! י י .ת י ו ת ואני נולי.יה להתפי-דד איזה, לשגןייי

11(1! a i ב. j ^ -;j.r; . )Aaii ! j '. ג)צ י ינ ש דו^ י י ז ו ן 1 ו ו ינדה מאשי הט י ו יי1ה ונח י ה לו.? נ: י נ ו ,

li" D ^ '?cj.i 0 K?' אדם'- יישאו ו .1103 י ," ק10ן (א) , יהיה ?גורך להכניס פה

ה17וו. י י- ה ו !3 !u ל r/j ?' -rfoH 31 י:,? j./j.

מ ב?, ר j 'r d n n ? -? נ;. ב ן- נ^ ו ון ונ ^

בבוא ה 5ג)ן , ב^ב/^ ר.די-ון ..ה,י ,^ייב..ר . לי י 1-^'' ?

JK ?//a/?.A-! 3.Vuj_i ' נתכן יי'לכת ?יהישך. ר,כ/צ.3/¥.{:/?7. אבל ;^יי אינלי יחיץ" בו ויגידה.
תהיה הצ
,ב0:רו. אני ג^גבויף שיתך.י:.;0 יקי ו. ק נ ס ו ל:' גןז\?שר שאגי יאייף (',יין10ך-- מסו י יחוו יג?יי-ר

יתחיל! ן;יסתי י י; ו י ו ת בכיוון ההפוך. אני ,י?כיר לאת הדי נג; י קת בעכודת ועדה. רבי

(:ו^?ה ליי שי:?ו(^1: (::1י , י\י;ם בי ז.-/י. י יבו;' לפ1י1ות,

נד1נו11 /יי !111. י 111 י 1. ה /ן!ן1.:!ונ /r(rי::(an P,.-irj11f7.1 /יt.v?//'{ y/i ג. י ן וזך.ו-י הוועדה גי£לגי''-יל!

את: 11, ;י0נ11:וים של- {;ןפים ב!1: ו קרי- ם אי כ/' n'Mo! !'?nr. rir.i 1 ^nujלוו ן דים ש?" ה ו פי ם

10.. ו 7j( י ם -

ה.!;.1 ."i..:./lr4_12 i.X...-ll

UK' את1- נ/ובי ר איי ן ה כי-בך שהיה בדיונים קודמים, אז או. י .מוכן ל-הםונ^ך גילי

1ל.;!ו ו..(:ם . אני ו 1 בר שהבלב--ה יה יי ת י;, "ל-ר 3ו1;ר/מו^ אתה יכיל' בבי- ב.(י1י יי,15ה ה-יאךי.

/יאור ו-תיקין (י^העבור,, ;יק1:!ע !:u! riDiin!?? ~ 1 כי ו ותני ל-הסי!יך אוונוו יי ז ג? ן כ:יי ^/דם
?-ה(;-ב ס
ל^ הוו"ח, אייא (.'י ;טהייי לגובד י:3יף י-:;ר.יקך -'י לי^יי וט0:.בד יהיף חבוקר

בת?] ו 1:3- שאלי 11 נ:(וי.י יחס ] ! "ח הביקור,

I ?י',J . /f?) '1 1 ^ !- ,

א(.י (?.-??-';ני או^-/ן-ונ שאונה י3:וי\ iry'.?; 1^0 גוישהו שאיננו גז.?וף םד-יקך, אבל.-- ל-ודיז

לו 7יוהי;ייט 0//ב(ג/- החופשי אם היא הלצה ל^בוא או ?יא, בי י --תפן שהלא י^-אה אח;
(בצ.ב!ו נ
נג1!-,(1- את!-; Drfi?'/ אווגו אם תחשוב: שיש השליפה ג:.י1ניל ה1ה ג;ם כיליי ו, אח

י הצר;, יביא" ליא . הצה - נךל:!ה ליי שאי .??פשה ליבו ף לונלייר,

'GUJ7 YA בו- א י- ן צ. 11- ך בוז ק יקה.

ה.:;1_-יב__ד .._ י:1.1;^£1:.1
אונם אנשי jj
י .{////jn,/^/(\ גו זנו י ן אתבם שתג; ישו ליו. ו את הו-.ייו10ה שילפיה נלבבוד..

או!:ט ( o י^ur ^:^/( ב/ ל-ר;בי1-, ט.י ד הצ:0:ית, נו"יבר מה שאבזוייו. שבו ייהול-יוז ליהיוו!
וישלבוו! שאנוו-ו.
!' בו-ו/(1 ',':^^- ווושבים -.ג?--יהן , עלי עניו 1ו: או ?-:חה. ודדי 1ו יייליאנ:ו1ב0,

או.1(נ! ר ! 2י י ם j?1^? '!!/:y f!:j.1 rf 2( siVד,י;נב7די~; בביל הוולידייי. ו !זתל3ייי\י!י 1י!הרכ:.ב ג-!שפפ!'-

יה או י//// hk? -1 , 1 fD 1 -! ,i _1i!i ! י Ui .י?-:ר5נו לצו דן" הכינין וזבו- י כ נקוו.. אתם הה ו ף

7 (i r: ' ההעור, ו11ל- נ;בק1ונ !המד י י ה - :?/a היא יי ב ו לה ל -:.!י! י א ביטוי בוזק יקה. ג-ה

י^יוב. " היא א! מ! // שניתן י,'ן -511 ב?' ^/יזי , גנד גנבשיו י" י ן יי י י ה י ראי וי בכדיי . איו

כולם א נ וו נ נ ג);ג.(י(. ים ג1לי ב17יס שויו-; של רצ:ו- טוב הרידא, ג;ו:ט: שאנחנו גוב י יקים

את (p irin-!( jiV jiKv 11 J( ( 3fM:'r, יבוליו-; לו^?ש^-;ל השאלה' אילי י-ק א!1 זי^ייה א יוזנו

יבולים לה^-גוין . ?m ^-^ii-^ n1j7.1i:, /nojA, לדעויי בצדק, שםווזר לנו לה1,מיו בל אהד,

אבל ר;1יגו1!- שם נ: קצי ה בצדו וכזבוון רק לאלה שהם כנוב-רים בה ו פי ם !ל?.בוקריים.i..2i?iL_.-.Ji

אינני י י ז ע1נ אם -אני ^-ןהיה בדיונים הבאים, עיכן אני גל)י7.שת להגביר הערר;

אחת, אם בסגיגיף קפ1ן ( vlo ייע1י-'.1--ו י?:י? דק השורה הו-^אשונה והשניה^- אל'א יר1בר ^,יr

ר.-!ע.ץ (-נ/שםוט' na 1 !.inijj nnjna v/^ - ,!Viij?i1jV היא שהוא ?-א י^ננורך ילבר:י? וליתת -ריר

/השבו/ לגל שי קו?' הדגנת ivai בהלג1.:!רה עידין וכדוגמה.. איי- הייתי ג:?ררויג:ה אוי nx הם

(נ 7- ^{-7,ל י ט ?,כ/7 י ב?/ ! a-? na! j1,-i.בל1(ביף קטן (יי-') ל.אג?ר !0הס היולנץ ה-:!!!ו?יף,)י ילל\? יידרש

7י(א r? , r!:mui ^ ;י t ui ,-iriJi -1.:1 "/ ?Mr/y-' בגיי-ין יידלת אי הגן?:י.את 7j??77..vj, אי-יא אם ייגבם
הן'-^
)1ן עם ri '-7 -י-:/:j.i ,!-?ii,-/ ju.i ג"א ?-יזוגיי לבי^ היועץ הילושר^פ1י לחחשליה^ יכהיחה

ו11הךצ.--1 שבאחורי- n/7 r( :י? ^הכ--ויה פה היא !:!:ו)11אי ון^קיל -רלכת של- ר בהמ:ג?ז-ה לי-יין
ופיג^א .!
. r/- j ' --1 ^ mm;tV rw -; ( r' //?-ר-ךו!יג אח זה ?r?. ר?; לנקי היוגגץ המשפטי
ליגוו
?ש7ה., 'a''-pa כבלי ב? ה.-:'(1רכ.ח; שליו ךהל;שר של ך;ח;ביל1:ה הפל'י לי י ח. ?-;וליי- הר^: יו פו-

אווי , אינני י ודע;ת ,

ה י ו " 1" ו . ?י י ג.א י ^

i1i?י.Lj . nuLirv /ry.'iw (r(.- !,יי-- ^:?דו1.-.ר ב! י נ? ו י ייצורן- ט:דותי.. אני רצי וני ילהבהיר חז-

םשםלג - ת שאו! !,י!(1;'-! ז;י-:-!שפ(1י ?? 7:;'1:;^?-ה י.---א גודי'ייים לוועדה של הפב'םת ליגת. י-1:דות ב.?]שי-

?יתפ?}יד1 . 7-א /??/כ// s u! - ji;1 !\י '-.י;-- י יכיל n:''ny ם י -ימי לו1י7 וזשור. רת בוויגדה, לבן , ברקע

.'1יור5י?; 3r"? y /j/yryj7 / 1 1i ! . ).:i 17 i./יי 1 ונר -לתה, ה^;לב;1י להש!;?יר כ^^יף קיי^ן ("!י י-ק

או1 (;ר-ש!., ;י;י/נ!! ר ;- ל:-; י :-(^:י לפי- 7.]ינ י ף ןה ;:11!יא ה-_י?ד-ינה או י^שב-רא'11 הכנ^ו!' :-?י

!.ו{י1א ב^שוה {11י-פ! פ1-- !1.. :?/?/ הי^יפ!'; אני גןגנילג לה11;^'יט כבלל , אם י-גאהלך הדיון יקיר

לבם הלגו ות, j? ir^ uiiiijj| . אבל ^בת'כ;/\ א5.י י(צה להי'גג?!' להרגעה עד כגןה שאפשר,

לכ( s-i/y ?; ? iHiu .iiij (t; 'j/v://?- (71" כבידי '^ל נםייא הםדייה שלא י ר-'ג^ן לכנסת-
;.";!
י תושב j{/e o.-i , 1/ /^r! ! iu '^ {י1!1:י-ד:-//2י ר.כי.קת^ גופיי בב. יד ^?!^.!רךיי.. ונ^יא חש ר ה

שימושית - בדי לי ה הן '1ל היי11יינ הוי1ופ1£3ו1" להבי נישא גלןשרה ?ניי3^יפ1י ת,. אי-נני י ודלג

א!י ^נהל בו1י-.ו-לינ:;שפ10 א^יי יכיל להיות יוצא -:?כלל זה, 3לי אביוני רן צריפים

':י-,jr/'( ב] י 1113, ו iי '!ii'inn !1!1יי פ ; ט י- יי ^ ו 1ה -מנהל ב ת י - הםש קני.!. אבל אולי לא צריך

?^,ן0ין אותך (1.ם א ?.:;;-!: היסנקיי- ה - לך,י:י- הי וינץ הג-!!1}פ10י - הרול-י ^יריך לבוא לבאן

ו/י1(ת את ההםבךי-ט, ךאם זה לא {יני:.ה 'yu היולגדה הוא 3;י.י-יך- ל(ן.;מוד באו1י;ץ לםו. י

הר (לנדה ו לומר ? n v לא לגני בכם ולא אתך לכם הסברים, אבל אם תהיה 1:י?-. ורת של

מבקרת (וגודינה לגל yx'j a ^^^)iifi^! yjii/o התבילנה הכללית, ואנחנו פן נר!!ה לה7םין
את היועץ ר,נ
-1שפטי- כדי י,--שני?ךלנ דבריו נייפיל - אינני ריצה ui^ipj לוג?י- N7rי'./j לא

?י ן ו^ון .

/J. ה111:;.1
אם !I
! י/.-iiiif J ?- 0 ^/^//^ע.י^י //r/r את ו-.קיפה ה1!דברת ל1.ל היוליץ הח'1ופפ)י לח^שלה, אין

/? י בי^ י ר-.

LJiH2-'.i' - tu

nii 1 ^ nr /jyivn/^y - loaujji--( j'Xti ?. ,-! vuj ;! ^ .L'j..(Ui_1UJ1 f! 'j/x.?? ^?יריך לו1י1ו0 אותו ל!א

לני. פי u i\''-,י^3 , DUiD; י?? פי !;piZ'i' :.lui dujd t?.- .-! ?^pDj-n :n ??:!i.מוצי-לי^י-ם ^ייויו?'י! ה?]יניןז

נ! י1!\י ו;.1שו ר, שינ!!טית, אני aiu !n !1יו;בוונה הנדיבה ל ו-^ י רוו. לאו דווקא שומט,. 1ר, יכול

לווי (ת הם י ושב--1 אש ע1ל ולנרוי ;1י( ים,. כל םי שהוא בלבלי תפקיד שי-פו(5.יי או ^לבין

ע1יטו10י , איננו יבול להיגיי נו^נ!;-/ לץיםון לוילבדר ללבניני ביקורת הגדריל.ה: אבל

א יי J נ יי יי 1 ו לנ א יי ן ל נ /פת את ת י א ר ר התפק י ד -

הי ו"ר ד - ל י בא י /

לפן לא כתבנ! שופט אלא נושא גגשרה שיפוטית, י!שו0 ש1ה הרבה יותר ךתב.ג:ז 1 "מ ועו-ןנ יא ו; ר 1: ט הגועשת כינו 'את היולנץ ד1(:ןשק0!י לכ/נ/שלד, כנושא ^ןשרה

/'//יי L0 1 D יי ת -

אנ^ ח1:קש עייע1א5;'' שאלה ע^ונו!יו-,. -כשדיבר י .ת.י ק לו. ל סנק!.ייה פלי'ל יי ח.. חח ל3בי

.11'פוט םש^עבתי?' !.שאליה היא יי?ו1 זה צריך ייבול- ב-נןקום ה0נק7ייה הפל-יילי-ת אל 1:ייסף

ל(ו. i'(.1y (' lii ,(i oAi/ ב{.//!/0, lu/? '.vj !u ?^ i-?v?-??? בכלי ההיפים יש שיפוט משעניתי.

י1-111!1_^.1..-__ 2.. ^ב1?1.-1

?אני ו-וייוני א ו 7- י י וצ1- באן -?י\טךנ10יך ו ח. ^ שיש אפשרות שיש:י? דין פ לי י ל- י או
וין חשג
ןמ;וי. י , ו ך; י וגג ץ !;גןע1פל:1י " י:/.L9''p

ri _._u^ [ בר3:/ן י

אם !^.)דו1:ר ב.3גובז ג?! " נה שי1ו1:ך ננביהה פלילית^ א! הוא ם^יל-א לנובר ינבירח

?-: ? -1 ...I i .7י .באי ^

א -ז לי?') צריך ^?צ.י-ן אונ ;(/. ^,בל וזיי1:יט ל^השאיר או! הסנקזגיה הקלי י לי י ח:, י?תךו3

^-t n ?; ך-ץי; ן1וא ר?;/!'!:'-'ב ? 1;ליי:זי.

אם א1נו; י.יא ^/^{.'י{ ^/.t j 1; בב13ז,. יוצא hp.h nKiu בוחר באליטר יוי!י1:ה ה^:^^1^^^;תית

f! rii בי1^/ י- /!, !11ה י: א 1ל; 7. וי ם ח 1 ^א לי כ ו י ו. !1 הב;!! ו קק -

הי i '' i""; . /"' ב"^/; 1

nunnn p,?^' ' 3--; i.'' .in r-1 t aViiiaiij 1( . iiii Mi עם ה0וקציה הג^ליילירי,

?^. .,,^1;ב.110.-1.

..L;1i1i_u2 -.r1-...J1Li!_L1ij

iii-,i.x}^ ' .i n- שת^ניגנ ;? i^^יי^n nnu ? j ;j^ . גל!דכוזךזילה ההגתי שא י נ ג י פו0לי און

אפשרות ש;' זה 1..צד 1!1, גי?ם זה £!:הין י 1;הר ה, אכיל 7יא בג^קום. ה^י.?י;^יה הי^ליילית

צ: יכה ליהיות (.נושא (?;5:)וכ;1^. אפשו- ??-it!" לגל הלל פה חש^ליוייוז^

ל^1.י xio'\^ 3 בהצעת התו':, ?'.: בדקתי un י!.! ?^רי-ך בה" .אוי חבקש שאתם

.'.י: ן-7. ו . Wh.''i

.LJ.Q3rJ: l.'1. '1.'

OK /.01.י1י /1^1 (ז י TK J 1/x)ii3 ?^;is n -? 1(D-7 Hi יש צורך .בסנקציה. הקיביף ה1ה

נ'ו{י^ח17 ך?) ?י^ט;י ןז קטן (ד) של סעיף 13 א.

ה י ! " ה וי-. ל י 1:א- י 1

1בכו בש^--ב זו-! זה נשאה, ואנחנו נבחן אם יש צורך 1:1ה"אני כ/ב//ש בוכס כבחון //ט '\?1r המיקום י11יל הקיביף. הרי ההצלגה לא גאה ג?3ם,

(?אל תת י'11711 לש?0 דבד פה כדבר מובן ב'אליייו. אתם יכול-ים לי1ר?נד לבלי כלי דבר,

אבל כנוובן לרוכבי! מדוע;. אתס יבךליו^ לרצ י ט. הצעה וולימיון. ויבדקו הם אם סעיף
i N' i a
י:/ צ א ב ^i 1? r' ם 1; גי! ונ א י ט.

אני {./צ.'ע. שבשלב it; נסונפ?] בכן-" :;-?ו1ם תכינו לנו אונ הטיו10ה^ וא1 יקבלו. אח-

הגושן ה! יון " א r(-1 / D -. j ':-3 1 לכם . היש י- בה נלב ו לה .

(הישיבה נ^וני " . )13.20 nDiua,~//j

קוד המקור של הנתונים