ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/06/1991

חוק הספורט (תיקון), השנ"א-1991; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 243

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי, כ"ט בסיון התשנ"א (11 ביוני 1991). שעה 10:00

נכחו: חברי הוועדה: ח' מירום - מ"מ היו"ר

ח' פארס

די צוקר
מוזמנים
א' בריק - יועץ משפטי, משרד החינוך והתרבות

עו"ד ש' זיסמן

ד' דרור הכהן - משרד המשפטים

בי נסים - משרד החינוך והתרבות .

י י פרישמן - סגן מנהל רשות הספורט
יועץ משפטי
צ' ענבר
מזכירת הוועדה
י' גידלי

רשמה: א' ברק
סדר היום
1. שאילתות

2. חוק הספורט (תיקון), התשנ"א-1991
היו"ר ח' מירום
אני פותח את הישיבה.

שאילתות
היו"ר ח' מירום
בטרם נתחיל לדון בהצעת התיקון לחוק הספורט, אני רוצה להפנות שאילתה למשרד

החינוך והתרבות. השאילתה בענין אולפנית קיץ תשנ"א. משרד החינוך הודיע בסוף החודש

שעבר-תחילת חודש זה, כי באולפני ות הקיץ בשנה זו יהיה זכאי להשתתף כל תלמיד שעלה

לארץ לאחר 1.1.91. כידוע, מאז ה-1.1.91, גם היתה מלחמת המפרץ וגם היתה ירידה מאוד

משמעותית במספר העולים שעלו לארץ, ולפיכך יוצא ששלושה רבעים מן העולים שנקלטו

בשנת הלימודים באולפנים לא יהיו זכאים לאולפניות קיץ.

אני מעלה את החשש שיש פה נימוק תקציבי, אבל יש פה דבר שקשה לסבול אותו. עולה

שעלה בדצמבר לא יוכל להשתתף באולפנית קיץ, ואילו עולה שעלה מינואר ואילך יוכל

להשתתף באולפנית קיץ, כאשר מדובר באותו שנתון שלומדים באותה כתה ביחד.

אני מבקש לדעת אם הוראה זו מתיישבת עם סבירות, עם המפעל החינוכי של האולפנים

לעברית, עם הגיבוש החברתי שקשור בענין, ומה בעצם רוצים שיעשו העולים האלה שעלו

בשנת תשנ"א, לפני ינואר, בחודשי הקיץ?

אם לחברי הכנסת אין שאלות נוספות, נמשיך במלאכת היוקיקה.

חוק הספורט (תיקון), השנ"א-1991

הי ו "ר חי מירום;

בינתיים ישבו היועצים המשפטיים של הכנסת, של משרד המשפטים ושל משרד החינוך

והתרבות, וניסחו את הצעת החוק מחדש באופן שהיא כבר מוכנה לקריאה ראשונה, והיא

מכילה כמה מהנושאים שעלו אתמול בישיבה.

אני מבקש לשמוע הסבר לגבי התיקונים שהוכנסו בהצעה.
ד' דרור הכהן
התיקונים הם כדלקמן: ראשית, מחקנו את ההגבלה על ההתאחדויות או האיגודים

להסדיר בתקנו נים את נושא ההעברות ונושאים ארורים שהורדו מסעיף 10 הקיים. אנחנו

רוצים להשפיע על התקנונים בנושא ההעברות על-ידי זה שאנחנו נכתיב בחוק את האלמנטים

שאנחנו מעוניינים להכתיב אותם, אבל בדברים האחרים יש להם סמכות להמשיך להגדיר.

אפילו בנושא ההעברות יש דברים איורים מעבר לזה - העברות לחו"ל ודברים אחרים.
היו"ר ח' מירום
לא רציתם לפגוע בסמכויות שלהם לענין זה?
ד' דרור הכהן
כן.
דבר שני
מחקנו את הערעור לבית-המשפט המחוזי והשארנו את ההסדר הקיים של

הערעור לשופט שמינהו שר החינוך והתרבות, בהתייעצות עם נשיא בית-המשפט העליון.
ד' צוקר
כלומר, עכשיו נפתחה הדרך למינוי הזה ללא כל בעיות.

אי בריק;

מחקנו את הצורך בתקנות ובכל מקרה יוכלו לפנות.
היו"ר חי מירום
אבל את זה אנהנו לא מזכירים כאן, מפני שהקביעה הזאת קיימת ממילא בחוק.
די צוקר
זה בניגוד למה שעבר בטרומית. בטרומית זה עוד היה.
הי ו"ר ח' מירום
אנחנו שמטנו את זח, זח לא מוזכר כאן מתוך הבנה שקיים מוסד כזה ואפשר לערער

עליו בכל מקרה.

די צוקר;

הוא היה קי ים.
היו"ר ח' מירום
הוא היה קיים בחוק, הוא לא היה קיים בפועל.

אי בריק;

בסעיף 12 היה מדובר על ערר בפני שופט שמינה השר בהתייעצות עם נשיא בית-המשפט

העליון, אלא היתה פה מקפצה שהיה צריך לעבור, שהיה צריך לקבוע כל מיני כללים באלו

מקרים ניתן לערער ובאלו מקרים לא ניתן. למעשה קודם כל היתה הגבלה במספר המקרים

שאפשר לפנות, לא בכל מקרה. שנית, אמרתי שחיכנו תקנות והן מונתות על שולחן הוועדה.

היום הגענו למסקנה לאור הדיונים של הוועדה' ולאור ההצעה של חברי הכנסת, שאין צורך

בכלל בהגבלות באלו מקרים לפנות ובתקנות, אלא בכל מקרה יוכלו לפנות לשופט, כפי

שנאמר בחוק הקודם. לכן מחקנו גם את הקטע שהפנייה תהיה על-פי תקנות. היום זה

חופשי, הפנייה תהיה חופשית בכל מקרה לפנות לשופט.
ד' דרור הכהן
בכל מקרה של איסור או הגבלה של העברה ניתן יהיה לפנות.

די צוקר;

אני רוצה להיות שקט; לכשיעבור החוק, אתם תעשו את הצעדים הנדרשים האלה?

אי בריק;

בוודאי. האמת היא שמוכן כבר מכתב של סגן השר, גולדשטיין, לפנייה לבית-המשפט

העליון, וזה כתוב במכתב לוועדת החינוך.
היו"ר ח' מירום
זה לא לגמרי מחמם את לבי. אני מכיר מכתבים ששכבו הרבה שנים. אבל אין לנו אלא

לסמוך על חוות דעתך פה, עו"ד בריק, ואם לא תעמרו בזה, נצטרך להמשיך ולחוקק.
ש' זיסמן
אפשר להגיד שעד מינוי שופט הסמכות תהיה לבית משפט מחוזי?

היו"ר חי מירום;

לא. אין לנו ענין בכך. קודם כל כי פילוסופית רצינו לא לראות את בית המשפט

המחוזי בתוך התמונה. עו"ד ז יסמן, הבנת טוב מאוד למה אנחנו לא רוצים. אנחנו לא

רוצים ליצור תקדים שכל דבר רקיקה שהוא יכניס תחת כנפיה של מערכת המשפט עוד דבר

שאפשר להסדירו בדרכי בוררות או קוואזי-שיפוט אחרות. לכן עזוב את זה. ננסה לראות

איך זה הולך. אם נראה שהענין הזה לא מופעל, נמצא עצה. קודם כל, אפשר לעתור. החוק

קובע את קיומו של האלמנט. אם תעתור על-פי זכותו של שחקן, ולא יהיה גורם, אתה

תעתור לבג"ץ והנאמר מדוע לא מעמידים לי את הערכאה המתאימה. לפי דעתי, זה שילוב

יפרו מאוד של הסעד גם של החוק וגם של הבג"ץ.
ש' זיסמן
אני מקבל.
ד' דרור הכהן
לסיכום: ההרחבה של אפשרות הערעור היא בשניים - ראשית, שזה לא רק לספורטאי

שטרם מלאו לו 17, כמו שהיה עד עתה. שנית, משבוטל הצורך בתקנות, אין בעצם אפשרות

להגיד במקרים אלו כן ובמקרים אלו לא. בכל מקרה של איסור או הגבלה בהעברת ספורטאי

ניתן יהיה לערור.
דבר שלישי
השארנו את אותו איזון שהוצע בהצעת החוק לגבי העברת ספורטאים.

ספורטאי שגילו פחות מ-18 - רק הודעה מראש של שנה. מעל גיל 18 - הסגר לתקופה שלא

תעלה על שנה. מה שהוספנו יזה הגדרת הסגר, כי לא ייתכן, כמו שהעיר פה, בצדק, היועץ

המשפטי של הכנסת, להשתמש במונח שאיננו מוגדר. לכן -נעשה נסיון להגדיר הסגר כ"איסור

על השתתפות באימונים ובתחרויות במסגרת אותו ענף ספורט". אני מקווה שזה מספיק

בהיר.
שי זיסמן
זה טוב מאוד.
היו"ר ח' מירום
גבי מורג, לפי דעתי את לא לגמרי מרוצה מההצעה?
ת' מורג
אם זאת השאלה, אני יכולה למצוא כמה דברים שאני לא מרוצה מהם. אבל, כן, אני

מרוצה. אלה הדברים שסיכמנו שהם המוסכמים.
ש' זיסמן
לגבי הנושא של שנה, אמרתי אתמול ואני חוזר ואומר, אנחנו יודעים מה זאת שנה

בספורט. עונת ספורט היא פחות משנה. אם אתה "מפספס" פה ביום, אתה שנתיים בהסגר.

לכן אני מציע להוריד את התקופה ל-6 חודשים. אנחנו רוצים זמן של התארגנות, 6

חודשים, ואז נמנע את האפשרות שההתאחדות תתחכם לנו ותחליט שתקופת ההעברות מתקופהא' עד תקופה ב', ואז מותר לך לשים את ההסגר רק לאחר מכן, והגעת לשנתיים, והם עשו

את זה. לכן אני מבקש להקטין את התקופה.

דבר שני, אני שוב מעלה לדיון את מה שאמרתי בתחילת הישיבה, אנחנו כן ביקשנו

בסעיף 11 בהצעת החוק לבטל את המלים "יהיו סופיות ואין לערער עליהן בפני

בית-משפט". פתחנו את כל היריעה.
ד' דרור הכהן
זה לא בנושא העברות. הוא רוצה שכל החלטה של האיגוד ההתאחדות פתוחים לערעור.

די צוקר;

אנחנו מדברים על העברות בלבד. אסור לנו לדון אלא בנושא הזה כי זה הנושא שבו

דן החוק, אחרת זה יהיה בבחינת נושא חדש. אם אתה רוצה להעלות נושאים אחרים, אינני

יכול לעשות זאת במסגרת החוק הזה. אני מוכן להציע חוק חדש, אבל לא במסגרת החוק

הזה.

אני רוצה להתייחס לנקודה הראשונה שהעלה עו"ד ז יסמן, שהיא רצינית. אני רוצה

להציע סיכום, שלקריאה השניה והשלישית אנחנו נמצא פתרון לשאלה הזאת, שלא ייווצר

מצב שבו עקב איחור לעתים של יום אחד אתה שנתיים נמצא במצב של לא כאן ולא כאן,

במצב של אי-בהירות. לכן אני מציע למצוא פתרון, לא עכשיו אלא לקראת קריאה שניה,

בהתייעצות עם הרשות ובהתייעצות אתנו.

שי זיסמן;

למה לא לכתוב עכשיו 6 חודשים? ב-6 חודשים שרקן ימשיך לשרק באגודה שלו, זה עד

גיל 18. ב-6 חודשים להכניס הסגר, זה הורס עונה שלמה. אני מציע 6 חודשים או 9

חודשים אבל לא שנה.
היו"ר ח' מירום
יש מונח "עונת ספורט"?
י' פרישמן
זה משתנה בין ענפי הספורט. אין הגדרה ברורה.

די צוקר;

אפשר לכתוב "ובלבד שלא יענה על עונה".
א' בריק
אני לא רוצה להתנגד לזה, אבל הייתי חושב מאחר שהנושא הזה לא מוצה עד תום,

פשוט אינני מבין בזה עד כדי כך, הייתי מציע להשאיר את זה לקריאה השניה. יש עוד

דברים שלא מוצו עד תום. לא שאני מתנגד.
היו"ר ח' מירום
עו"ד זיסמן, הערתך נשמעה, אנחנו נחפש פתרון. צריך לשקול את זה, וגם אתה תשקול

את זה, כדי להביא לכאן נוסה אלטרנטיבי שיתגבר על הנקודה הזאת.
ד' צוקר
כלומר, בהתייעצות עם כל הגורמים נביא נוסח אלטרנטיבי?
היו"ר ח' מירום
במהלך חכנת חחוק לקריאה שניה ושלישית נאפשר הבאת נוסח אלטרנטיבי בענין הזה

על מנת להתגבר למצב שספורטאי ייכנס להסגר של שנתיים כתוצאה מכך שהנוסח הנוכחי לא

נותן תשובה.
ש' זיסמן
או ילד.

היו"ר ח' מירום;

ילד הוא גם ספורטאי. נשוב ונדון בזה.
ד' דרור הכהן
גם בנושא של גילאים.
היו"ר ח' מירום
נעלה גם את נושא הגילאים.

אני רוצה לבקש ממך, עו"ד מורג, לשלוח אלינו איזשהו תזכיר שלכם על דברים שאינם

חושבים שראויים לעיון נוסף בהכנה לקריאה שניה ושלישית, ותעשי את זה, אם אפשר, ככל

שניתן מוקדם יותר, על מנת שנוכל לשלבם בדברי הכנסת כבר בדיון במליאה בקריאה

הראשונה. כלומר, חבר-הכנסת צוקר או אנוכי נציג את ההסתייגויות שלכם אל תוך דברי

הכנסת על מנת שהם "הפכו חלק מהדבר שמעיינים בו.

די צוקר;

כאשר נכניס את זה לפרוטוקול המליאה, יש לזה מעמד.
י' פרישמן
מה שאמר זיסמן הוא בהחלט צודק. אולי קביעה של 1 בינואר היא טובה, כי זה תמיד

יפול טוב, זה תמיד יפול לפחות חצי שנה עד סוף עונה, ותמיד אחרי תחילת עונה.
די צוקר
נחשוב על זה ביחד.
י' פרישמן
לגבי סעיף 1(ג) בו כתוב "הסגר - איסור על השתתפות באימונים ובתחרויות במסגרת

אותו ענף ספורט". אני מבין שהכוונה שאותו ספורטאי בהסגר לא 'לנאמן באגודה שאליה

הוא עובר. אבל אנחנו פה על ידי כך אוסרים עליו להתאמן בשום קבוצה. צריך לאסור

עליו להתאמן במסגרת אותה אגודה שהוא עומד לעבור אליה. אבל אם אני רוצה להתאמן עם

אגודה אחרת, מדוע לאסור את זה? לפי זה אסור לו חצי שנה או שנה בכלל להתאמן.
א' בריק
מה המשמעות של הסגר היום?
י' פרישמן
אני רוצה לעבור לקבוצה אחרת. אם אני מתחיל להתאמן בקבוצה השניה אני כביכול

עובר על החוק. אבל אם מחר הספורטאי רוצה להתאמן באיצטדיון, הוא לא יוכל לעשות את

זה?

אי בריק;

תציע איך לשנות את זה.
י' פרישמן
באגודתו.

די צוקר;

איסור על השתתפות באימונים ובתחרויות מטעם אגודתו במסגרת אותו ענף ספורט.
י' פרישמן
אגודתו או אגודה שהוא רוצה לעבור אליה.
ש' זיסמן
צריך להפריד בין אימונים לבין תחרויות.

היו"ר חי מירום;

איך יודעים מהי האגודה שהוא עובר אליה? אולי הוא לא רוצה להכריז על אגודה

ספציפית והוא רוצה עוד לנהל משא ומתן?

אי בריק;

אנחנו מוכנים לכל הגדרה. אדרבה, תציעו לנו הגדרה שמתאימה למציאות.

היו"ר חי מירום;

אני חושב שפה צריך יהיה לאסור על השתתפות בתחרויות במסגרת אגודה בכלל בכל

מקרה, ואיסור על אימונים - - -
ש' זיסמן
לא באימונים. בתחרויות. באגודה שלו לא יתנו לו להתאמן.
היו"ר חי מירום
נכון. איסור על השתתפות בתחרויות זה משמעות ההסגר. תחרויות זה לרבות משחקים.

אני מניח שתחרויות מוגדרות בחוק.
ד' דרור הכהן
תחרויות זה לא רק באתלטיקה? ליגה זה גם תחרויות?
היו"ר ח' מירום
זאת שאלה. שאלתי אם יש הגדרת תחרויות.
ש' זיסמן
הייתי כותב "תחרויות רשמיות".
י' פרישמן
אני יודע שהיום אם מישהו בהסגר, אפילו בשביל להתאמן בנבחרת ישראל הוא צריך

אישור מיוחד.

ש' זיסמן;

אסור לו להתאמן בשום מקום שהוא על פני הגלובוס.
י' פרישמן
להתאמן בנבחרת הוא יכול?
ש' זיסמן
להתאמן בנבחרת זה אינטרס של כולם.
י' פרישמן
לא בטוח. לפעמים יש כאלה שיש להם אינטרס שהוא לא יתאמן, כדי להעניש אותו.
היו"ר ח' מירום
אנושית, למה להרוג שחקן? תנו לו להתאמן שנה. הוא לא יהיה רשאי לשחק. זה צריך

להיות הרעיון. הרי השיטה היתה לחסל אותו. לכן אני מציע להוציא את המלה

"אימונים".

די צוקר;

נשמיט את המלה "אימונים".

היו"ר ח' מירום;

לא איכפת לי איפה הוא יתאמן. אני לא רוצה לדבר על אימונים. אם יסגרו לו את

אגודתו, יתאמן במקום אחר. לא למנוע מאדם להתאמן.

אי בריק;

אני שואל את מר פרישמן כאיש מקצוע, האם זה מתאים למציאות?
י' פרישמן
כן.היו"ר ח' מירום;

זה לא מתאים. הם רוצים שהוא לא ישחק, לא ישחה, לא ירים משקלות ולא יעשה שום

דבר.
ש' זיסמן
אריה מליניאק רצה לספר אתמול שלא רצו ליגת לארדיטי להשתתף בתחרות קליעה של

שלוש נקודות בליגת הקיץ. על זה הלכו לבית-משפט וזכו. עכשיו הוא יוכל.
היו"ר ח' מירום
לא נכון. זו תחרות. הוא לא יוכל להשתתף בתחרויות. בית-המשפט יידע לפרש מה

זאת תחרות.

אתה מסתפק בזה שיהיה כתוב. "תחרות"?
ש' זיסמן
כן.

היו"ר חי מירום;

נמחק את המלה "באימונים".
י' פרישמן
אני מציע להשאיר ולבדוק את יזה בקריאה שניה ושלישית.
היו"ר חי מירום
נעבור עכשיו להצבעה על סעיפי החוק, לפי הנוסח שבפני הוועדה. תחילה נצביע על

סעיף 1, בהשמטת המלה "באימונים" בסעיף (ג).

הצבעה

בעד סעיף 3-1

נגד - אין

סעיף 1 נתקבל

היו"ר חי מירום;

אני מעמיד עתה להצבעה סעיף 2.

הצבעה

בעד סעיף 3-2

נגד - אין

סעיף 2 נתקבל
היו"ר ח' מירום
נעבור עתה להצבעה על העברת הצעת ההוק לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

הצבעה
הוחלט
לאשר את הצעת חוק הספורט (תיקון), התשנ"א-1991.

ולהעבירה למליאת הכנסת לקריאה ראשונה
צ' ענבר
חבר-הכנסת צוקר, דברי ההסבר של הצעת החוק ישונו בהתאם לשינוי שהוכנס.

היו"ר חי מירום;

אני מודה לכולכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים