ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 19/07/1989

חוק רשות העתיקות. התשמ"ט-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןניסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 55

מישיבת ועדת החינוך והחרבות

יום רביעי. ט"ז בתמוז התשמ"ט. 19.7.1989. שעה 9.00
נכחו
חברי הו וערה-. מ. בר-זהר - היו"ר

א. אליאב

מ. גולדמן

פ. גולדשטיין

א. גמליאל

ש. הלפרט

ש. וייס

א. ולדמן

ר. זאבי .

ע. זיסמן

ח. מירום

ח. פורת

י. פרח

ע. סולודר

א. רביץ

ש. שטרית

מוזמנים-. א. בריק - משרד החינוך והתרבות

א. דרורי - משרד החינוך והתרבות

א. יפהר - משרד החינוך והתרבות

א. שלו - משרד החינוך והתרבות

גב' ב. נסים - משרד החינוך והתרבות

ש. עיר-שי - הלשכה המשפטית, האוצר

י. שטיין - יחי השכר, האוצר

גב' ע. רוזן - משרד המשפטים

היועץ המשפטי של הוועדה-. מ. בוטון

גב' א. קמיר - עוזרת ליועץ המשפטי של

הוועדה
מזכירת הוועדה
ד. אבידר פלר
קצרנית
ח. אלטמן
סדר-היום
חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989.חוק רשות העתיקות. התשמ"ט-1989
היו"ר מ. בר-זהר
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת

החינוך והתרבות של הכנסת.
הנושא שעל סדר-יומנו הוא
חוק רשות העתיקות,

התשמ"ט-1989 שהיום נקיים לגביו רק הצבעות. אני מדגיש שלא נקיים היום

דיונים אלא רק הצבעות.

הונח על שולחנכם הנוסח החדש של ההצעות ולידו

הצעת החוק של הממשלה.

חברי הוועדה שהגישו הסתייגויות או שרוצים להגיש

הסתייגויות, יציינו אותן במהלך ההצבעה שאנחנו נקיים לגבי כל סעיף

וסעיף.

לסעיפים 1 עד 4 לא היו הצעות לשינויים. אני

מעמיד להצבעה את הסעיפים 1 עד 4.

הצבעה

סעיפים 1 עד 4 התקבלו
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 5 חבר-הכנסת חגי מירום מציע ש''במקום סעיף

קטן (א) המוצע, יבוא: (א) תפקידה של הרשות הוא

לטפל בכל ענייני העתיקות, לרבות עתיקות תת-ימיות בישראל."

לעומת ההצעה הזאת קיימת ו והצעה שהתגבשה בוועדה.

אני מעמיד את הצעתו של חבר-הכנסת חגי מירום

להצבעה.

הצבעה

הצעתו של חבר-הכנסת ח. מירום התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את ההצעה שהתגבשה בוועדה:

"בסעיף קטן (ב) אחרי פיסקה 8 יבוא: (9) ניהול

ואחזקה של סיפריה מדעית לארכאולוגיה ולהיסטוריה של ארץ-ישראל

ושכנותיה.".

אני מעמיד את ההצעה להצבעה.

הצבעה

ההצעה שהתגבשה בוועדה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני עובר להצעתו של חבר-הכנסת אברהם רביץ

המתייחסת לסעיף 5(ג). אני לא אקרא בפניכם את כל

וההצעות אלא רק אציין בהקשר הזה כי חבר-הכנסת רביץ ביקש שתהיה זכות

להפגנה - - -
א. גמליאל
הוא לא דיבר על הפגנות אלא על המקומות הקדושים.
הלו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד את הצעתו של חבר-הכנסת רביץ להצבעה.

הצבעה

הצעתו של חבר-הכנסת א. רביץ לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את סעיף 5 כהצעת הממשלה.

הצבעה

סעיף 5 התקבל על-פי הצעת הממשלה

פלוס שתי ההצעות-, של חבר-הכנסת ח. מירום, וההצעה

שהתגבשה בוועדה
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף מס' 6 הוגשו מספר הצעות של חבר-הכנסת

הלפרט שכולן קשורות האחת בשניה.

אני אעמיד להצבעה את סעיף קטן (א) האומר-. "במקום
הרישא יבוא
לרשות תהיה מועצה של שמונה-עשר חברים כמפורט להלך:",

בסוף.

בסעיף 6, בסוף פיסקה 1, חבר-הכנסת הלפרט מציע
שיהיה כתוב
"(ט) נציג של שר הדתות שימנהו שר הדתות.".

הצבעה

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 6, אחרי פיסקה 5, חבר-הכנסת הלפרט מציע
שיהיה כתוב
"(6) נציג אחד של הרבנות הראשית

לישראל שימנה השר לאחר התייעצות עם מועצת הרבנות הראשית.".

הצבעה

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 6, אחרי הפיסקה שכרגע קיימנו עליה הצבעה,
חבר-הכנסת הלפרט מציע שיהיה כתוב
"(7) נציג אחד

של "אתרא קדישא" שימנה השר לאחר התייעצות עם שר הדתות.".

אני מעמיד את ההצעה הזאת להצבעה.

הצבעה

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני חוזר לסעיף קטן (א) שבר חבר-הכנסת הלפרט

מציע שבמקום הרישא יבוא-. "לרשות תהיה מועצה של
שמונה עשר חברים כמפורט להלך
". ההצעה "נפלה".

נעבור עתה להצעותיו של חבר-הכנסת רחבעם זאבי

המתייחסות לסעיף 6 ונצבלע עליהן - הצעה מול הצעה. קיימת גם ההצעה

שהתגבשה בוועדה באותו נושא.
א. קמיר
למעשה קיימות בפנינו שלוש הצעות שאנחנו צריכים

להצביע עליהן.
היו"ר מ. בר-זהר
חבר-הכנסת רחבעם זאבי מציע שבסעיף 6, בפיסקה 2
בסופה יבוא
"(ג) אוניברסיטת בן-גורירן שבנגב;

(ד) אוניברסיטת חיפה; (ה) אוניברסיטת בר-אילן;". אני מעמיד את הצעתו

זאת להצבעה.

הצבעה

ההצעה התקבלה
היו"ר מ. בר-זהר
אני רושם הסתייגות להצעתו זאת של חבר-הכנסת

רחבעם זאבי.

אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת זאבי,

במקום פיסקה 5, בסעיף 6, המדבר על חמישה מנהלי מוזיאונים.

הצבעה

ההצעה לא התקבלה

היו"ר מ. בר-זהר; חבר-הכנסת זאבי מציע שאחרי פיסקה 5 בסעיף 6
יבואו שני סעיפים קטנים
(6) ו-(7). אני מעמיד

להצבעה את סעיף קטן (6).

הצבעה

סעיף קטן (6) לא התקבל.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את סעיף קטן (7).

הצבעה

סעיף קטן (7) לא התקבל.
היו"ר מ. בר-זהר
את הרישא אנחנו נסכם על-פי ההחלטה שהתקבלה

עכשיו.

על ההצעות החילופיות אין צורך להצביע.אנחנו עוברים לסעיף 6(א) פיסקה (3): "אחרי
"הישראלית למדעים" יבוא
"העוסק בארכאולוגיה או בהיסטוריה".". זאת לא

הצעתה של הוועדה. אני מעמיד את ההצעה הזאת להצבעה.

הצבעה

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
"הצעה שניה: בסעיף 6(א} בפיסקה 5, במקום: "מנהל
מוזיאון" יברא
"מנהל מוזיאון המציג עתיקות".".

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
לסעיפים 7 עד 9 אין הצעות.
ח. פורת
הגשתי הסתייגויות בכתב ראני לא מוצא אותך במסמך

שהונח על שולחנה של הוועדה.
היו"ר מ. בר-זהר
היגשת הסתייגויות לסעיפים 7 עד 9?
ח. פורת
היגשתי הסתייגויות לסעיפים שכבר דנתם בהם.
היו"ר מ. בר-זהר
תרכל להגיש את הסתייגויותיך למליאה.

אני מעמיד להצבעה את הסעיפים 7 עד 9.

הצבעה

סעיפים 7 עד 9 התקבלו.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 10 הועלתה בוועדה הצעה שבמקום סעיף קטן

(ג) לבוא סעיף אחר שנוסחו מונח בפניכם. אני

מעמיד אח נוסח סעיף (ג) להצבעה.

הצבעה

נוסח סעיף (ג) התקבל.
היו"ר מ. בר-זהר
לסעיף 11 לא היו הצעות. אני מעמיד אותו להצבעה

כמות שהוא.

הצבעה

סעיף 11 התקבל.
היו"ר מ. בר-זהר
לסעיף 12 הוגשו שחי הצעות; האחת של חבר-הכנסת

זאבי, והשניה - שלי.
ר. זאבי
אני מבקש לשנות את הצעתי. במקום שיהיה כתוב:
"...שלושה מחברי המועצה,..." אני מבקש שירשם
חמישה מחברי המועצה, ובמקום המלים: "...יהיה הנושא בראש סדר יומה של
המועצה...", יהיה כתוב
יהיה כלול בסדר-יומה.
היו"ר מ. בר-זהר
זאת הצעה שמזדהה עם ההצעה שלי לכך אנחנו יכולים

להתאחד בקשר אליה.

אני מעמיד את ההצעה המתוקנת של חבר-הכנסת רחבעם

זאבי להצבעה.

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
לסעיפים 13 עד 15 לא היו הצעות. אני מעמיד

אותם להצבעה.

הצבעה

סעיפים 13 עד 15 התקבלו.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף מס' 16 יש הצעה של חבר-הכנסת רחבעם זאבי.

אני מעמיד את הצעתו זאת להצבעה.

הצבעה

ארבעה חברים הצביעו בעד ההצעה וארבעה חברים הצביעו נגדה.

הוחלט להגיש שתי גירסאות למליאת הכנסת.
ח. פורת
היגשתי הסתייגות בכתב לסעיף הזה.
היו"ר מ. בר-זהר
הוא לא הגיע לידינו.
ר. זאבי
סעיף מסי 16 נותן "שיניים" לוועדה. מדוע היושב-

ראש מצביע נגדה?
היו"ר מ. בר-זהר
הוא לא מקובל עלי.

לסעיפים 17 ו-18 לא היו הצעות. אני מעמיד אותם

להצבעה.

הצבעה

סעיפים 17 ו-18 התקבלו.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 19(ד) ההצעה שהועלתה בוועדה היתה ש"הסיפא

המתחילה במלים-. "ובלבד שאצילת סמכות" - תימחק.".

אני מעמיד את ההצעה הזאת להצבעה.

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את סעיף 19 כולו.

הצבעה

סעיף 19 התקבל.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את ההסתייגות של חבר-הכנסת

הלפרט בסעיף 20.

הצבעה

ההסתייגות של חבר-הכנסת ש. הלפרט לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את ההסתייגות של תבר-הכנסת

רחבעם זאבי בסעיף 20.

הצבעה

הסתייגותו של חבר-הכנסת ר. זאבי לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את סעיף 20 כמות שהוא.

הצבעה

סעיף 20 התקבל כמות שהוא,
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 21 הועלתה הצעה של הוועדה בקשר תנאי

עבודתם של עובדי הרשות, ויש גם הצעה של הממשלה

שרוצה להטיל את נושא הגימלאות על העובדים ולא על תקציב המדינה. אנחנו

רוצים לאחד את הזכויות של כולם.

אני מעמיד להצבעה את הצעת הוועדה.

הצבעה

הצעת הוועדה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את הצעת הממשלה.

הצבעה

הצעת הממשלה לא התקבלה.
א. יפהר
אנחנו מבקשים להחזיר את ההצעה לדיון.
היו"ר מ. בר-זהר
אינך יכול לבקש בקשה כזאת. אם יש לכם הצעה, -

תגישו אותה אחרי הישיבה. אנחנו רק מצביעים

עכשיו על סעיפי ההצעה ובזמן ההצבעה אי-אפשר להגיש בקשות. אלננו

מקיימים עכשיו דיון.

נעבור לסעיף 22, הצעתו שר חבר-הכנסת זאבי- - - -
ר. זאבי
אני מבקש "לעדן" את הצעתי. במקום המלה-.
"בהתייעצות", אני מבקש שייכתב
בהסכמת.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד את הצעתו של חבר-הכנסת רחבעם זאבי

להצבעה.

הצבעה

הצעתו של חבר-הכנסת ר. זאבי התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
לסעיף 23 אין הצעות. אני מעמיד את הסעיף הזה

להצבעה.

הצבעה

סעיף 23 התקבל.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 24 ש יהצעה של הוועדה שהיא, בעצם, ההישב

שלה, בקשר מימון תקציב הרשות. אני מעמיד את

ההצעה להצבעה.

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 25 חבר-הכנסת אברהם רביץ מבקש שסעיף קטן

(ב) ימחק. אני מעמיד את בקשתו להצבעה.

הצבעה

הצעתו של חבר-הכנסח א. רביץ התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני רושם הסתייגות.
פ. גולדשטיין
אני מבקש לקיים על ההצעה הזאת הצבעה חוזרת.
היו"ר מ. בר-זהר
כל חבר רשאי להגיש הסתייגות למליאה. הודעתי

זאת כבר בתחילת הישיבה.

פ. גולדשטיין-. אני- מבקש לקיים הצבעה חוזרת.

א. רביץ-. אם כך אני אבקש הצבעה חוזרת על כל החוק.
א. קמיר
לא ברור לי על איזו חלופה התקיימה הצבעה.
היו"ר מ. בר-זהר
על החלופה הראשונה של חבר-הכנסת רביץ.
א. קמיר
יש גם חלופה שניה.
היו"ר מ. בר-זהר
אם החלופה הראשונה לא היתה מתקבלת כי אז החלופה

השניה היתה מתקבלת. בינתיים הצבענו רק על

החלופה הראשונה והיא התקבלה. כיוון שכך החלופה השניה לא תועמד על-ידי

להצבעה.

כיוון שהמצב לא ברור לחברי הוועדה אני אחזור על

ההצבעה. הוגשו לנו שתי הצעות של חבר-הכנסת רביץ, אחת חילופית לשניה.

אני מעמיד להצבעה, מחדש, את ההצעה הראשונה האומרת שסעיף קטן (ב) ימחק.

הצבעה

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את ההצעה החילופית של חבר-

הכנסת אברהם רביץ.

הצבעה

ששה חברים הצביעו בעד ההצעה החילופית וששה חברים

הצביעו נגדה. הוחלט להגיש שתי גירסאות למליאה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת אברהם

רביץ לסעיף 26, לרישא של סעיף קטן (א).

הצבעה

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 27 יש הצעה שהתגבשה בוועדה במקום סעיף קטך

(ג) להכניס נוסח אחר. אני מעמיד את ההצעה הזאת

להצבעה.

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
על סעיף 28 לא נקיים הצבעה כיוון שההצעה בסעיף

27 התקבלה.

על סעיף 28א לא נקיים הצבעה.

לסעיפים 29 ו-30 לא היו הערות. אני מעמיד את

שני הסעיפים האלה להצבעה.

הצבעה

סעיפים 29 ו-30 התקבלו.

היו"ר מ. בר-זהר י. לסעיף 31 הוגשו שתי הצעות; האחת של חבר-הכנסת

זאבי, ולעומתה הצעתו של משרד המשפטים המבקשת

להכיל שני סעיפים קטנים (3) ו-(5) בקשר שוחד.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה הראשונה האומרת-.

"ברישא של סעיף 13(א) ימחקו המלים: "חברי המועצה".".

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מעמיד להצבעה את ההצעה של משרד המשפטים.

הצבעה

ההצעה של משרד המשפטים לא התקבלה.

היו"ר מ. בר-זהר-. בסעיף 32 יש הצעה שהתגבשה בוועדה ואשר אני מעמיד

אותה להצבעה.

הצבעה

ההצעה שהתגבשה בוועדה התקבלה.
היו"ר מ. בר-זהר
בסעיף 33 יש הצעות שגובשו בוועדה והצעה מטעם

הממשלה. סעיף 33 בעצם מתקן את חוק העתיקות

בהתאם להחלטות של רשות העתיקות. אני מציע שנצביע על כל ההצעות שגובשו

בוועדה ביחד.

הצבעה

ההצעות כפי שגושבו בוועדה התקבלו.
היו"ר מ. בר-זהר
הצעת הממשלה מנסה בכל מקום שיש למנהל סמכויות,

להוסיף את אישור השר. על חלק מהדברים אישור השר

מקובל עלינו, אבל על חלק - לא. יש מקומות שאישור השר נראה לנו מסורבל

וללא צורך והוא רק יכביד על המנהל בנושאים שנחשבים בעלי חשיבות משנית.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה המקורית שלנו.

הצבעה

הצעת הוועדה התקבלה

היו"ר מ. בר-זהר; אני מעמיד להצבעה את ההצעה השניה המדברת על

אישור השר.

הצבעה

ההצעה לא התקבלה.

היו"ר מ. בר-זהר; סעיף 34 מדבר על תיקונים טכניים של ניסוחים

שאנחנו מנצלים את ההזדמנות הזאת להכניסם לחוק.

אני מעמיד את סעיף 34 להצבעה.

הצבעה

סעיף 34 התקבל.

היו"ר מ. בר-זהר; לסעיפים 35 ו-36 לא היו הצעות. אני מעמיד את

הסעיפים האלה להצבעה.

הצבעה

סעיפים 35 ו-36 התקבלו.

היו"ר מ. בר-זהר; רשות הדיבור לחבר-הכנסת חנן פורת.
ח. פורת
הגשתי את הסתייגויותי בכתב ואני לא מבין מדוע

הן לא. הגיעו לוועדה. כיוון שכך הן לא הופיעו

במסמך שהוועדה דנה והצביעה עליו בשעה האחרונה.
א. קמיר
הסתייגויותיך מופיעות בשם חברי הכנסת האחרים.
ח. פורת
לא כולן. מלבד זאת לא הייתי כאן בתחילת הישיבה.

אני מבקש שהוועדה הצביע על הסתייגויותי.
ר. זאבי
אני מבקש להגן על מזכירות הוועדה ולציין שהיא

עשתה עבודה יפה. היא הכינה מסמך והעבירה אותו

לחברים בזמן כדי שהם יוכלו להתכונן לישיבה הזאת. חבר-הכנסת פורת - - -
היו"ר מ. בר-זהר
אינני מתכוון לנהל על הנושא הזה דיון. אני

מסכים לכך שחבר-הכנסת חנן פורת יגיש את

הסתייגויותיו למליאה.
י. פרח
זה רעיון טוב.
היו"ר מ. בר-זהר
על רוב ההסתייגויות הצבענו, יחד עם זאת אני

מסכים שחבר-הכנסת פורת יגיש את הסתייגויותיו

למליאה.
פ. גולדשטיין
חבר-הכנסת פורת ביקש לקיים הצבעה על סעיף מסויים

שמדבר על נציג שר הדתות - - -
היו"ר מ. בר-זהר
על הנושא הזה הצבענו. בתום הדיון חבר-הכנסת

פורת יבדוק עם היועץ המשפטי של הוועדה על אילו

הסתייגויות הוועדה הצביעה. יחד עם זאח אני חוזר ואומר שאני מאפשר לו

להגיש את הסתייגויותיו למליאה.

רשות הדיבור למר יפהר.
א. יפהר
על-פי אחת הבקשוח של הממשלה, שהגיעה רק הבוקר,

יש רשימה של סעיפים טכניים שהוצבע עליהן

כאלטרנטיבה, אחח מול השניה - - -
היו"ר מ. בר-זהר
זאת אלטרנטיבה. בדקנו את הנושא לפני הישיבה.
א. יפהר
חברי הכנסת לא קיבלו את ההסבר - - -
היו"ר מ. בר-זהר
עם כל הכבוד לך, אני הוא זה שנותן אח ההסברים

לחברי הכנסת.
א. יפהר
אם זאת בקשתה של הממשלה, אני רוצה להסביר אותה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני הסברתי אותה לחברי הכנסת.
א. יפהר
הם הבינו לא נכון כיוון שההסבר לא היה נכון.
היו"ר מ. בר-זהר
אתה רשאי להגיש את הסתייגותך למליאה.

רשות הדיבור למר עיר-שר.
ש. עיר-שי
אני מבקש להשלים את דברי חברי ולומר שבעמוד
האחרון היה כתוב, בכותרת
הצעת הממשלה. לכאורה

יכול להתקבל הרושם שמדובר על הצעה חדשה שנרשמה עכשיו כשינוי של עמדת

הממשלה. אני מבקש להבהיר שכל הנקודות האלה הן הבהרה של מגמת הממשלה

מלכתחילה, על דעת כל - - -
היו"ר מ. בר-זהר
אני מכיר את הנושא; דה לא נכון.
ש. עיר-שי
מדובר על עמדת הממשלה; לא הצעת הממשלה.

מדובר על רמה שווה של הצעת הממשלה המקורית.

היו אי-הבנות והתברר שהנוסח שהודפס לא מבטא את הכוונה המקורית של

הממשלה.
היו"ר מ. בר-זהר
מה שאתה אומר איננו מדוייק כיוון שאני דיברתי

עם נציגי הממשלה והם אמרו לי שהם לא כל-כך

מרוצים ממה שהם הגישו בהצעת החוק.

אנחנו מבינים את העניין; אנחנו מבינים על מה

מדובר ומבינים מה ההבדל בין שני הסעיפים. מדובר על פנסיה תקציבית או

על פנסיה אחרת. הצבענו על הנושא הזה. לא ניכנס לוויכוח האם הממשלה

רשאית או איננה רשאית להסתייג מהצעתה שלה. זה לא נוגע לעניין ההצבעה

שקיימנו בשעה האחרונה. ההצבעה הזאת התייחסה לדברים גופם.
ש. עיר-שי
זאת עמדת הממשלה ולא הצעה חדשה. אם היא לא

מתקבלת כי אז הממשלה תסתייג.

אם הבעיה היא רק בעיה פורמלית של עמדת הממשלה,

קרי: ועדת שרים לענייני חקיקה, כי אז יש לי את עמדת שר המשפטים שהעניין

הזה מקובל עליו והוא אמר לי שאם תתעורר בוועדה בעיה אני יכול לבקש

לרשום הסתייגות ואנחנו נביא את עמדת הממשלה הפורמלית.
היו"ר מ. בר-זהר
זכותכם להסתייג במליאה; זה מקובל עלינו.
מ. בוטון
אני רושם לכם הסתייגות.
ע. רוזן
צריך להיות ברור שמה שמופיע כעת זאת עמדת הממשלה

המקורית - - -
היו"ר מ. בר-זהר
הממשלה, ברגע האחרון, פתאום תופשת שהיא צריכה

להבהיר דברים? בבקשה תעשו את עבודתכם כיאות

ותבואו אלינו עם דברים מוכנים.
ש. הלפרט
אם יש שינוי בעמדת הממשלה כי אז אני אבקש לקיים

דיון בכל החוק.
היו"ר מ. בר-זהר
ההסתייגויות של הממשלה תוגשנה למליאה.
א. רביץ
האם מותר להגיש רוויזיה?
מ. בוטון
כן, אבל צריך לקבל את הסכמת רוב חברי הוועדה.
ש. הלפרט
אני מבקש לקיים דיון מחודש בנושא הזה.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מבקש להבהיר לחברי הוועדה שבמהלך ההצבעה

שקיימנו, היועצים המשפטיים ביקשו להעיר הערותואני אמרתי להם שעכשיו אנחנו רק מצביעים ואיננו מקיימים דיון. הבטחתי

להם שאני אתן להם את רשות הדיבור בתום ההצבעה. סיימנו את ההצבעה ואני

נתתי להם את רשות הדיבור. גמרנו את הנושא. בעניין הזה אין יותר

הצעות. סיימנו את הדיון בחוק.

אני מבקש מכל החברים שהסתייגויותיהם לא התקבלו,

שיגישו אותן מיד בתום הישיבה ליועץ המשפטי שלנו.
היו"ר מ. בר-זהר
רשות הדיבור לחבר-הכנסת חנן פורת.
ח. פורת
באחת הישיבות הקודמות שקיימנו הועלתה שאלה בקשר

הספורטאים היהודיים מדרום-אפריקה שהגיעו

למכבי ה - - -
היו"ר מ. בר-זהר
קיבלנו תשובה על השאילתה הזאת ממשרד החינוך

והתרבות.
ח. פורת
המכביה אמנם הסתיימה אבל התשובה שאני קיבלתי

ממשרד החינוך והתרבות היא לפי דעתי בגדר חרפה

ואני מבקש להביא אותה בפני הוועדה ולשמוע עליה תגובה.

אני מבקש להזכירכם כי השאילתה שהעלינו היתה בקשר

אי-שיתופם של הספורטאים היהודיים מדרום-אפריקה במכביה, והתשובה שקיבלתי

ממשרד החינוך והתרבות היא זאת (קורא את התשובה).

אני חושב שבנושא הזה קיימת שאלה עקרונית מרכזית;

לא מדובר על ספורטאים שבאו כנציגי דרום-אפריקה אלא על ספורטאים שבאו

למכביה כיהודים אפילו כאשר הם פרשו ונרשמו כאנשי שאר העולם. נגיד שהם

היו באים מארץ קניבאלית, כיהודים, למכביה, היה אסור להם להשתתף בה?

האם אי-אפשר היה להסביר את עניינם בעולם?

לפי דעתי קיימת בנושא הזה "התקפלות" לא מוצדקת,

פגיעה באנשינו ופגיעה בתפישה היהודית שרואה בכל אדם בכל ארץ שבח הוא

נמצא יהודי לכל דבר, בפרט אם הוא נרשם כיהודי, ולא כנציג דרום-אפריקה.

אנחנו צריכים למחות על העניין.
א. רביץ
אני מצטרף לכל מלה מדבריך.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה רבה-, הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 9.55.

קוד המקור של הנתונים