ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 27/12/1989

הצעה לסדר - הצמדת קיצבאות הזקנה, האלמנות והשאירים - חבר-הכנסת רן כהן; פעולות הקרן למניעת אבטלה הגדלת שיעור תקציב הפעולות למניעת אבטלה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 99

מישיבת ועדת העבודה והרווחה שהתקיימה ביום

רביעי כ"ט בכסלו התש"ן - 27 בדצמבר 1989, בשעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: א' נמיר - היו"ר

רו כהר

ע' פרץ

שי עמיר

יי צבר

י' שפרינצק

יי שמאי
מוזמנים
ש' סלאבין - מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

יי בר-אורר - מנהל הקרן למניעת אבטלה, משרד העבודה והרווחה

י' ערד - סמנכ"ל גימלאות, המוסד לביטוח לאומי

עי תמיר - יו"ר מטה התעסוקה בהסתדרות

י' גרשפלד - חבר הנהלת הקרן למניעת אבטלה, התאחדות התעשיינים

יי ישראל - התאחדות התעשיינים

ד' הרטום - קציר תקציבים, משרד העבודה והרווחה

ר' הורך - סגנית ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

ר' הרמך - אגף התקציבים, משרד האוצר

י' מילגרם - אגף התקציבים, משרד האוצר

ט' כהן - עוזרת למנכ"ל משרד העבודה והרווחה
מזכירת הוועדה
אי אדלה
קצרנית
מי הלנבנרג
סדר-היום
הצעה לסדר - הצמדת קיצבאות הזיקנה, האלמנות והשאירים -

חבר-הכבסת רר כהר

פעולות הקרן למניעת אבטלה

הגדלת שיעור תקציב הפעולות למניעת אבטלההצעה לסדר - הצמדת קיצבאות הזיקנה, האלמנות והשאירים - חבר-הכנסת רן כהן
היו"ר א' נמיר
רבותי, אני מתכבדת לפתוה את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

הצעה לסדר, לחבר-הכנסת רן כהן.

רו כהו;

גברתי היושבת-ראש, אני חושב שהמידע שהגיע אלינו מהאוצר בדבר ההחלטה .

לשנות את ההצמדה של קיצבאות הזיקנה, האלמנות והשאירים מהצמדה לשכר הממוצע במשק,

כפי שקבוע בחוק, להצמדה למדד, תגרום ליותר מאשר בעתה וחרדה. נדמה לי שזה נעשה

או מרצוו רע של מישהו או משגגה נוראה של מישהו. משני הצדדים איו בזה הגיוו -

לא מו הצד התקציבי ולא מו הצד החברתי, משני הצדדים האלה איו הגיוו בהצעה הזאת -

ייגרם נזק לאלמנות, לזקנים ולשאירים ולממשלה לא ייצא מזה כלום.

קיצבאות הילדים נשחקו שחיקה נוראה במשך 14 שנים, מ-5% ל-2.9%, זאת אומרת

40%.

איו ספק שאם תישאר ההחלטה ושיטת ההצמדה תשונה, חלילה, תהליך השחיקה של

הקיצבאות יחמיר ומצבם של מקבלי הקיצבאות יהיה בכי רע.

נכוו שבמשך השנים השכר זוחל אבל איש לא מעלה על דעתו שהשנה השכר יעלה,

לכו לממשלה לא יהיה רווח מהשינוי אבל מבחינה עקרונית ומבחינה מעשית השינוי

הזה הוא אסון כבד מאד לאוכלוסיות האלה שהביטוח הלאומי הוקם למענו. אנחנו צריכים

לחסום את הענין הזה מיד.

אם ההחלטה נעשתה בשגגה צריך לבטל אותה, ובוודאי אם הדבר נעשה במזיד.
היו"ר א' נמיר
הבוקר דיברתי טלפונית עם שר האוצר. אני אומרת לחברי הוועדה, לא על כל דבר.

שהאוצר מציע אני אומרת "לאי.'. אני לא מאמינה שאם מישהו אומר על הכל "לא" הוא

יכול להשיג משהו. אמרתי לו ששינוי ההצמדה של קיצבאות הזיקנה והשאירים מהצמדה

לשכר הממוצע להצמדה למדד, זה דבר שאיו להעלות על הדעת שהוא יוכל להתבצע. אני

שמחה לומר לחברי הוועדה שהשר אמר לי שהוא ישקול מאד ברצינות את הנושא הזה וייתכו

שלא נצטרך לטפל ברוע הגזירה הזאת.

לישיבתנו ביום שלישי הקרוב קבעתי על סדר היום של הוועדה את הנושא של הצמדת

הקיצבאות. אם עד אז יודיע השר שהוא מבטל את ההחלטה הזאת - איו לוועדה בעיה למצוא

נושא אחר לדיון.

שר האוצר יהיה אצלנו ב-8 בחודש ינואר, ביום שני.
רו כהו
ההודעה הזאת של השר חשובה.
היו"ר א' נמיר
הוא אמר: אני מוכו לשקול את הפנייה שלך ברצינות ובכובד ראש. אני לא רוצה

להגיד שאני למדה מזה שהענין יבוטל.אתמול אחרי הצהריים ישבתי עם יורם גבאי והתברר לי שבכל החישובים ביחס לרפורמה

לא הובא בחשבון עדכון שכר המינימום ב-1 באפריל 1990.

יש להניח שעד 1 באפריל יהיו כמה מדדים משתנים שישפיעו על השכר הממוצע. היום

מקבלי שכר מינימום משלמים 30 ש"ח מס הכנסה. אם שכר המינימום לא כלול ברפורמה במס

הכנסה ואם הם ימשיכו לשלם מס הכנסה, אינני מבינה מהי הרפורמה.

לא הביאו בחשבוו מה יקרה עם שכר המינימום אחרי העדכוו ב-1 באפריל, ולכן

הרפורמה נראית יפה אבל אחר-כך זה עורבא פרח.
רן כהן
שכר המינימום יעלה ובאוצר רוצים לעקר חלק ממנו.
היו"ר א' נמיר
הרצוו הזה מתמשך מיום שחוקקנו את חוק שכר מינימום. זה עניו של שינוי החוק.

שר האוצר יודע שאיו סיכוי שהכנסת תשנה את חוק שכר מינימום.

פעולות הקרן למניעת אבטלה

הגדלת שיעור תקציב הפעולות למניעת אבטלה
היו"ר א' נמיר
אנחנו עוברים לסדר-היום שלנו בנושא פעולות הקרן למניעת אבטלה, הגדלת שיעור

תקציב הפעולות למניעת אבטלה. כבר קיימנו כמה ישיבות בנושא זה. התחושה שלנו היא

שהתקציב של הקרן למניעת אבטלה הפר להיות תקציב ב' של משרד העבודה. אולי זה גם

כורח המציאות אבל לא זו היתה הכוונה. היתה כאו ביקורת מאד קשה. אני מעריכה שאתם,

האורחים שלנו היום, מקבלים את כל הסטנוגרמות בעניו זה. אתם כנראה לא קוראים

אותם אבל אתם יודעים מה היתה הביקורת.

אנחנו לא רוצים להיות גורם מעכב להגדלת סכום הקרן, לשימוש בו, מ- 5% ל-10%,

אבל אנחנו לא שקטים ממה שקורה בכספי הקרו.

בהזדמנות זו אני רוצה לומר שנקיים אתכם, יחד עם האוצר, דיוו על שלושה קטעים:

מעונות היום, פנימיות, ילדים מפגרים. הגיע הזמו שנקיים דיון רציני על מה שקורה

במערכת הזאת. נתאם זמו לכך.
ש' סלאבין
את עיקר הדברים ביחס לקרו יאמר מנהל הקרו, דוקטור בר-אורן.

שמעתי שבשנה שעברה נשאר בקרו סכום של יותר ממיליון ש"ח. אני לא רוצה שישאר

עודף ולכו צריך לפעול.

הכוונה היא שהקרו לא תהיה תקציב בי. הכסף יופנה לפעולות יעודיות. אני מקווה

שנקבל את הכסף וננצל אותו כראוי. יש תכניות רבות.
היו"ר א' נמיר
דוקטור בר-אורו, אתה שמעת את ההערות שלנו בכל הישיבות.
י' בר-אורו
הוועדה למניעת אבטלה קיימה ישיבה מיד לאחר הישיבה של ועדת העבודה והרווחה של

הכנסת.המנכ"ל דאז, מר חנוך זיידמן, הביא לפני הוועדה למניעת אבטלה את הטענות של

הוועדה הזאת. הוועדה למניעת אבטלה דנה בהערות וקיבלה החלטות שתיקנו בהרבה את

מבנה התקציב של הקרן למניעת אבטלה.

מה היו התזוזות הגדולות? הזזת סכום של כמיליון וחצי ש"ח, יותר מ 15%-מהתקציב,

מפעולות שהן פחות ישירות למובטלים לפעולות יותר ישירות למובטלים, כלומר הגברת

הפעולות להכשרה מקצועית. הוחלט להפריד ולומר מה הוועדה רוצה ומתחייבת לעשות ב-5%

הראשונים שעומדים לרשותה ומה הוועדה למניעת אבטלה מבקשת לאשר במסגרת התקציב

הנוסף של 5%, לאלה יעדים. פירוט בענין זה נמצא בעמודים 2 ו-3.

התוספת המבוקשת היא 4 מיליון ו-360 אלף ש"ח ש -87% מהם אנחנו מבקשים לייעד

לתיגבור פעולות הכשרה והסבה למובטיים ולפורשי צה"ל. סכום של 3.8 מיליון מהתוספת

אנחנו מבקשים להעביר לפעולות הכשרה מקצועית, כאמור. סעיף אחר, קטן מאד, הוא תיגבור

סיוע לניידות והשמה. הזכרתי את הסעיף לסיוע למפעלים במצוקה - מדובר בהשבחת כוח

האדם ובמניעת פיטורים ולא בהשקעות הון או במבנים או בציוד של מפעלים. בעמוד 3 יש

פירוט ביחס לפעולות שאנחנו מתכוונים לבצע במסגרת תיגבור פעולות הכשרה למובטלים.

אנחנו מאמינים שניתן לבצע 160 פעולות הכשרה שיתנו הכשרה לכ-2,300 איש.

כל הפעולות המצויינות בחומר שמונח על השולחן, במיוחד הפעולות בתחום ההכשרה

המקצועית, כולן נדונו בוועדות המקצועיות של הקרן, הן אושרו והן מוקפאות לביצוע.
היו"ר א' נמיר
מי הן הוועדות המקצועיות ומי היא הוועדה למניעת אבטלה?
י' בר-אורו
הוועדה למניעת אבטלה מורכבת מ-15 חברי ועדה ש-5 מהם הם נציגי הממשלה. היושב-

של הוועדה הוא מנכ"ל המשרר. אני חבר בוועדה. שי טלמון - חבר, יוסף דוריאל -חבר,

אברהם יצחק, נציג מי שהיה סגן שר העבודה והרווחה.
היו"ר א' נמיר
מה תפקידו היום?
ח' ישראל
התפקיד האחרון שלו היה משנה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי. היום הוא מנכ"ל

מפעל לייצור מזון, של אל-על.
היו"ר א' נמיר
מדוע לא מחליפים אותו באחר? אני מבקשת שהוא יוחלף במישהו שממלא פונקציה

ששייכת לנושא. זה לא כיבודים.
י' בר-אורן
גם למעסיקים יש 5 נציגים בוועדה וגם להסתדרות יש 5 נציגים. החלוקה היא שליש,

שליש, שליש.

הוועדות דנו בכל התכניות של הכשרה מקצועית.
היו"ר א' נמיר
חשוב שנדע מי הם חברי הוועדה הזאת.
י' בר-אורן
אני מבקש להדגיש שכל הפעולות, במיוחד אלה שבמסגרת 5% הנוספים, נדונו

ואושרו על-ידי הוועדה למניעת אבטלה. הפעולות האלה נבדקו על-ידי הוועדות

המקצועיות ואחר-כך אושרו על--ידי הוועדה למניעת אבטלה. בדור שעדייו אי-אפשר

להתחייב עליהן מבחינה תקציבית ולכן כל גוף שמבצע את הפעולות האלה לוקח על עצמו

סיכון מבחינה תקציבית.

בנספחים א' ו-ב' מפורטות כל הפעולות שאושרו. בדף האחרון, הכחול, יש

ריכוז. העמודה הראשונה, תקציב בסיסי, מתייחסת ל 5%-הראשונים שעל פיהם פועלת

הקרן. העמודה השניה מתייחסת לתוספת המבוקשת, ובעמודה השלישית מצויין סך הכל.
היו"ר א' נמיר
זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים את הדברים בבהירות.
י' צבן
מה זה שס"נ?
י' בר-אורן
שס"נ - שירות סדיר נוסף. הביטוח הלאומי ביקש שנישא את זה על עצמנו. נוסח

החוק לא מחייב אותנו ללכת לתחום הזה, אבל הביטוח הלאומי טוען שמכיוון שמדובר

בלובשי מדים הם לא זכאים לדמי אבטלה.
היו"ר אי נמיר
נשמע את נציג התעשיינים.
יי גרשפלד
בשנה זו פעלנו על בסיס של 5% שאנחנו מקבלים אוטומטית. קשה מאד לעבוד על

תקציב מאושר של 5% ולתכנן לפי 10%. אני מעיר זאת, כי כדאי להסיק לקחים ולשנה

הבאה להביא את החומר לדיון מוקדם יותר ולא כמו הפעם כשאנחנו עומדים בסוף השנה.

בחודש נובמבר סקרנו 256 מפעלים ומצאנו ש-108 מהם היו זקוקים ועדיין זקוקים

ל-774 עובדים, מהם 629 פועלים מקצועיים. זה מצביע ומבטא חלק חשוב של הבעיה שאנחנו

עוסקים בה.

אני חושב שהקשר בין ההסתדרות, המעסיקים ומשרד העבודה הוא טוב. אנחנו עובדים

ביחד ומנסים לקדם את הדברים החשובים.
י' ערד
לפי עניות דעתי, הפעולה שנעשית במסגרת שס"נ תואמת את החוק, מדובר על הכשרת

חיילים שיש חשש שלא ישתלבו בשוק העבודה.
יי צבן
הם בצבא.
יי ערד
כן.

אשד לשאלה החוקית, אני אביא חוות דעת. אני חושב שזו אחת הפעולות החשובות

שעושה הוועדה למניעת אבטלה.
ח' ישראל
הפעולה הזאת כמסגרת השס"נ היא חשובה מאד. מדובר על חיילים המכונים נערי

רפול ועל חיילות יח"ס, שמטפלים בהם ונותנים להם כלים כדי שיוכלו להתמודד בשוק

העבודה אחרי ששחרורם. מכינים אותם כדי שיוכלו להסתגל לחיים האזרחיים ולהשתלב

בעבודה.
היו"ר א' נמיר
אני לא מוצאת בחומר שקיבלנו סעיפים שדיברנו עליהם בישיבות קודמות, סעיפים

נעלמו. זה מעורר אצלי חשדות שהם נכללו בסעיפים כלליים. בישיבה קודמת שלנו היה

תקציב אדיר לירידי תעסוקה. אני לא מוצאת את זה בניירות שלפני. אינני מניחה שלא

מממנים את זה בצורה אחרת.
יי צבו
בעמוד 9, סעיף 2.2 - 200 אלף ש"ח.
היו"ר אי נמיר
כמה זה היה? אני רוצה לדעת אם ימשיכו לממן מהתקציב הזה ירידי תעסוקה.

אני לא פוסלת על הסף ירידי תעסוקה אבל שזה בלבד יעשה שירות התעסוקה? בשום מקום

אינני רואה ייעול של המערכת הקיימת. הקבלנים הפרטיים מתרבים גם מפני ששירות

התעסוקה מתפקד כמו שהוא מתפקד, ואינני רוצה לומר לא מתפקד.

מה זה תיגבור הסיוע לניידות והשמה בעבודה? סיוע לניידות (הסעות)? סדנאות

תעסוקה למובטלים? אני לא מבינה.

כל הסיפור של הכשרה מקצועית חייב לעבור בדיקה עד השורש. חוזרים ואומרים

לי שמקיימים קורסים למקצועות שלא קיימים, על מכונות שלא נמצאות בתעשיה. לבוגרי

הקורסים האלה קראנו "מובטלים עם תעודה".

בחומר שקיבלנו יש הרבה סעיפים כלליים.הוא אמנם ערוך יותר יפה ויותר טוב

אבל אני חשדנית. זה כמה שנים שאינני מאמינה לתקציב הזה. אני רוצה לדעת איד נהגתם

ביחס לביקורות שהיו לנו, ואזכיר את "המשקם". האם אנחנו לא יודעים שב"המשקם" היו

מועסקים אנשים שאינם נכים? למה צריך להעביר מכאן כסף ל"המשקם"? ואני רוצה לקבל

פרטים ביחס לירידים. אני רוצה שנגיע לכך שנאמין לכל מה שיימסר לנו כאן. אני רוצה

יותר פירוט לגבי החיילים, כי זו אחת הפעולות הכי חשובות. תסבירו מה הפעולות, האם

גם כאן מתקיימים קורסים במקצועות שאחר-כך איך מה לעשות איתם?
יי צבו
הצרה היא שאיו לוועדה תמונה כללית על מה שנעשה בתחום ההכשרה המקצועית, בגלל

הפיצול הרב. אין לה מושג כמה אנשים נמצאים בקורסים להכשרה מקצועית, בקורסים קבועים,

רגילים, שמתקיימים גם בימים שבהם יש תעסוקה מלאה, למבוגרים ולצעירים. הדברים שלי

מתייחסים גם לצעירים וגם למבוגרים, כמה קורסים שהם בגדר תשובה למצוקה של אבטלה יש.

אולי נכוו חיה לומר, ניקח שנה מהשנים האחרונות, שבה מימדי האבטלה היו בשיעור של 5%,

נראה מה היה היקף ההכשרה המקצועית באותה שנה בתחומים השונים, ונעשה השוואה להיום,

ואז נדע באיזו מידה ההכשרה המקצועית נתנה תשובה.

ועניו אחר זה טיב ההכשרה המקצועית. אתם מקציבים כדף גדול מאד למחקר ולמעקב

אחרי הפרוייקט הזה. אני שואל אם בדקתם אפשרות של שיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים

שלנו ביחס למחקרים משותפים, שיכולים לעלות לכם בזול ולעזור גם לכם וגם לסטודנטטים.

175 אלף ש"ח זה סכום גדול מאד. אינני יודע מי אמור לבצע את המחקר, מי אחראי לו,

כי במהותו הוא חשוב, והשאלה היא אם המחקר הזה יכול להצטמצם רק לתחום שלכם.יש עוד גורמים שעוסקים בהכשרה מקצועית. היה רצוי שמישהו יגיש לנו מפה של

ההכשרה המקצועית בארץ. ברור שהאגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה אחראי, מי האחרים?

ולירידי תעסוקה. התקציב עומד על 200 אלף ש"ח לעומת 250 אלף ש"ח. האם ההפחתה

באה בגלל כושר הביצוע או בגלל היענות סמלית לביקורת שהיתה בוועדה?
שי סלאבין
200 אלף ש"ח זה התקציב הבסיסי, זאת אומרת מהמסגרת של 5% הראשונים.

י' בר-אורן;

זה כל הסכום.
היו"ר אי נמיר
אני חושבת ששיחקו עם התקציב ואם זה כך, זה לא יעבור.
יי צנן
את שר העבודה והרווחה מייצג כאן מנכ"ל המשרד. נוסף לכך יש שירות התעסוקה,

ויש הביטוח הלאומי. אנחנו רוצים לקבל נייר רשמי של משרד העבודה והרווחה מהו הסיכום

של 1989 בנושא של ירידי תעסוקה - כמה ירידים, איפה, באיזה מימון ומה הם מקורות

המימון, נדע מה משירות התעסוקה ומה ממקורות אחרים.

נמאס לי לשמוע את עצמי. אני מתחיל לפהק באמצע המשפט כשאני חוזר ואומר אותם

דברים.
היו"ר אי נמיר
אל תתעייף.
יי צבן
הנושא של שירות התעסוקה הוא קריטי. אם לא נתמודד איתו - לא עשינו שום דבר.

אם אין תשובה נורמטיבית בתשתית של שירות תעסוקה פעיל עם יכולת תיווך רצינית -

לא עשינו שום דבר. יהיה חוק יוצא מן הכלל אבל אנשים ישארו ללא תשובות לבעיות שלהם.

לכן אין לנו ברירה ולא נוכל להרפות מהענין הזה.

אני קורא שתהיה פנייה בענין זה, אולי למבקרת המדינה. מוכרח להיות דו"ח מיוחד

על שידות התעסוקה. מוכרחים לטלטל את המערכת הזאת.

בשכר עבודה שמציעים לאנשים חדשים שפונים לשירות התעסוקה לא יהיו לנו מתווכחי

עבודה טובים. צריך לחיות כאן טיפול שורש.

פרוייקט יזמות עסקים, זה חשוב מאד בתקופת אבטלה. יכול להיות שהתקציב הוא קטן.

בהקשר לזה אני מבקש לציין שעובדי מזנון הכנסת התארגנו להפעלה עצמית. צריך לעזור

להם.

פעולות למניעת פיטורים, הגברת פריון ותעסוקה. אני מבקש לדעת מה זה תוכניות

בצינור (אורה, נצר סירני).אני רוצה לשאול את ישראל ערד מהביטוח הלאומי. מה הם הכספים למניעת אבטלה

או לסיוע באחקת עובדים שחם על סף פלטורים כדל למנוע פיטורים. 250 שיירו, זה סכום

מצחיק. מה קורה כשמפעל שלש בו כמה עובדלם מגיע למצב משברי. הוועדה הזאת היתה

שותפה לא פעם להחלטות שאמרו, בתקופת ביניים נעזור עד שירחיב. הסכומים המצוללנלם

כאן הם קטנים. אני שואל אם יש מקורות נוספים.

אנחנו דנים בנושא זה בסוף חודש דצמבר כשיש 150 אלף בלתי מועסקים, כשיש

80-70 אלף דורשי עבודה מול 20-18 אלף הזמנות. כלומר, תקופה קשה מאד בשוק העבודה,

אני שואל: מה התוכניות לשנת התקציב הבאה, ולא על בסיס של 5%. אני מציע לתכנן מראש

על 10%, להגיש מסמך שיהיה נאמן עלינו. מוכרחים לרכוש את אמון הוועדה.
היו"ר א' נמיר
אני חוזרת ומודיעה שאנחנו חייבים לקיים דיון מיוחד על הנושא של הכשרה מקצועית

ושירות התעסוקה. אלה שני נושאים שבתקופה הקרובה ביותר יבואו לוועדה.
ע' פרץ
אני ביקשתי שנקיים דיון על הפוליטיזציה בשירות התעסוקה.
היו"ר א' נמיר
נחליט בינינו איר לקרוא לדיון.
ע' פרץ
אני מנצל את העובדה שהמנכ"ל יושב כאן ואני רוצה להתייחס לנושא של הכשרה

מקצועית. לא אכנס לפירוט ולא אעבור סעיף אחרי סעיף. אני חושב שהגיע הזמן לעשות

בחינה מחודשת של כל הנושא הזה. אני יודע שבמדינה יש הרבה מקורות כספיים להכשרות

מקצועיות - בתי-הספר המוקמים, הרשתות השונות, הסוכנות היהודית במסגרת התוכניות

לעולים. מנסים להכין כוח אדם שיוכל לפרנס את עצמו בכבוד. ההצלחה הגדולה ביותר

היתה מסגרת משולבת למשרד העבודה ולסוכנות היהודית, קורסים שהיו מתואמים עם המכללות

והתלמידים יצאו עם תעודה של לפחות טכנאי. אני יודע שהסוכנות הולכת ומתנערת מהמחוייבות

שלה לתכניות האלה, כי היא התחייבה לדמי קיום לשלוש שנים - בשנה הראשונה שילם משרד

העבודה ואחר-כך הסוכנות היהודית, בתקצוב ישיר - וזה כשאנחנו נמצאים בפיתחה של עליה

גדולה מאד.
י' צבן
הלילה הגיעו 500 עולים דרך בודפשט.
ע' פרץ
אני לא יודע אם למי שמאתר את העולים ומכין את העליה יש גם מידע מוקדם מהו

המקצוע השכלח בקרב העוללם, מה החלוקה ומה ההתפלגות. אנל חושב שאת נושא העללה

צרלר להכנלס כגורם בתכנון ההכשרה המקצועלת ואולל גם לעולים צריך להכין תוכניות.

לפעמים קורה שקורסים שלמים נופלים בגלל הסעות. עכשיו אני רואה שיש תקצוב

להסעות. פעם היו דברים משונים, שמובטל צרלר הלה לשלם חלק מדמל הנסיעה.וקרה שהענין

נפל בגלל סכום פעוט. אני חושב שמשרד העבודה והרווחה, יחד עם הקרן למניעת אבטלה,

צריכים לטפל בנושא הזה, כי קורה שבגלל הפרט הזה אנשים לא לומדים והם מקבלים דמי

אבטלה.ע' תמיר;

בדברי אתמקד בעיקר בנושא של הכשרה מקצועית, וכפי שאמרה היושבת-ראש, חשוב

לקיים, ובהקדם, דיון ממצה ומפורט על המדיניות הכוללת של המשרד בנושא ההכשרה

המקצועית, זה חשוב מאד.

אני לא רוצה להיכנס לפרטים בנוגע לקריטריונים של הקורסים. אציין רק שמקצוע

שהוזכר כאן, טכנאי, לא ממומן על-ידי הקרן. זה מקצוע יוקרתי מדי. אם מובטל רוצה

להיות טכנאי, הוא צריך ללכת לקורס ולשלם תמורתו. אם מובטל רוצה להיות בעל מקצוע

במלונאות, בחלק מן המקצועות הוא צריך לשלם. יש פה בעיות של מריניות. אנחנו לא

צריכים לעשות שום מחקרים. אנחנו יודעים מה צריך לעשות. צריך לעשות הכשרה מקצועית

הרבה יותר מקצועית. בפעם הקודמת הוזכר הנושא של קורסים לאחיות מעשיות. כל השומע

יצחק. לא נתנו פתרון. איך יכול להיות שיש מועמדות לקורסים לאחיות מעשיות ואי-אפשר

לגמור את הסיפור הזה.
ש' סלאבין
משרד הבריאות צריך לקבוע מי מתאים ומי לא מתאים. עד היום הוא לא עשה את זה.
היו"ר א' נמיר
עליזה תמיר קבעה עובדה שעד היום זה לא מסודר.
ע' תמיר
טענתי בענין זה בפני שר הבריאות.
היו"ר אי נמיר
שר הבריאות יהיה כאן בישיבה.
עי תמיר
כרגע, בתוצאה מימי עיון, יש 5 קבוצות של מובטלות שרוצות ללכת לקורס בתנאי

שהם יקבלו דמי אבטלה במשך 18 חודשים. צריך שהקורס יוכר לצורכי דמי אבטלה. יש

? מועמדים.

יזמות עסקים. ביקשנו תקציב ליזמות כדי לארגן קבוצות עבודה בעיקד בבנייה

אבל לא רק בבנייה.
ח' ישראל
זה אושר.
עי תמיר
זה לא סגור.
הכשרה מקצועית
ציוד למקצועות יותר נדרשים ומתוחכמים זה דבד חשוב ביותר.

אני חושבת ש10% בסך-הכל זה פחות מדי. לפי הנתונים של שירות התעסוקה 5,000 מבוגרים

מובטלים נמצאים במרכזי הכשרת יום, 5,000 בסך הכל, לפי נתון של שירות התעסוקה. זה

מספר הדומה לזה שהיה כשהאבטלה היתה 3% ולא כפי שזה היום.אני חושבת שהנושא החשוב ביותר זה מיתקן להכשרה מקצועית.
היו"ר א' נמיר
חסרים מיתקנים להכשרה מקצועית?
יי צבו
למעשה זה מפעל שמקבל הכרה להיות מיתקן להכשרה מקצועית.
עי תמיר
אני חושבת שזה אחת הפתרונות. עשינו את זה בתדיראן בקריית מלאכי. עשינו את

זה במפעלים נוספים. זו הצלחה גרולה. צריר לעשות את זה הרבה יותר וצריו להיות לזה

תקציב. זה לא יכול להיות רק מהקרן הזאת, או שהקרן הזאת תקבל תקציבים. אנחנו דרשנו

שהסך-הכל יהיה 20%.
היו"ר אי נמיר
כשמדברים על הכשרה מקצועית, צריר לזכור שיש כמה גורמים שעוסקים בזה. יש

התחום של משרד העבודה והרווחה, שבעבר עמר בראשו מר המבורגר. הוא בנה תשתית בלתי

רגילה של הכשרה מקצועית. מאז יש סחף נורא בנושא הזה. נוסף לכך יש מערכת הכשרה

מקצועית של משרד החינוך והתרבות, אשר מיועדת לאוכלוסיית התלמידים החלשים, והיא

לא בנויה על צורכי המשק, ויש אורט, ויש עמל. יש ממלכה אדירה של הכשרה מקצועית.

התחושה היא שכל המערכות אינן משרתות את צורכי המשק. לכן הדיון שלנו חייב להיות

כולל. אני לא רואה שום סיבה שאורט או עמל לא ייכנסו להכשרה פנים-מפעלית. צריך

ללמוד להסתדר עם סדרי עדיפויות אחרים ועם דפוסים אחרים.

בתקציב הקודם הוציאו לירידי תעסוקה יותר כסף ממה שהיה בתקציב המאושר. כשאני

רואה היום את החומר המונח לפנינו מתעוררים אצלי סימני שאלה. "הבה נתחכמה", זה

לא יהיה בוועדה הזאת. לא נסכים שתקבעו בתשתית דברים שלא מקובלים עלינו כדי שנאשר

תוספת לדברים אחרים.

אני רוצה להציע שנעמיד לירידי תעסוקה 100 אלף ש"ח ולא 200 אלף בתשתית.

הייתי רוצה שיהיה יותר פירוט בסעיף שנראה לי חשוב ובתשתית שלכם הוא מתוקצב

ב-370 אלף ש"ח - סדנאות למובטלים. פרופילים של דורשי עבודה, מה זה? איתור מקומות

עבודה למובטלים - שכר-עבודה ניידות, בתשתית 170 אלף ש"ח. אני לא מבינה. פרוייקט

יזמות עסקית, מה זה? ומה זה הכנה והפצת מידע ודוברות למובטלים?

אדוני המנכ"ל, אני רוצה שנגיע לכך שהנושא של קרן למניעת אבטלה יהיה אמין

עלינו, שנאמין לנתונים שאתם נותנים לנו. יש לנו בעיה קשה בנוגע לאמינות. את כל

הנושאים שהערנו עליהם בפעם הקודמת העברתם לתשתית של 5% הראשונים. ככה זה לא יעבור.

אני לא רוצה שיהיה "הבה נתחכמה".
שי סלאבין
יש תקציב בסיסי של 5%.
יי שמאי
אדוני המנכ"ל, אני מבקש לדעת מהי העלות הממשלתית הכוללת, לא רק של משרד

העבודה, בנושא של הכשרה מקצועית. מהו הסכום שהמדינה מוציאה לנושא זה כל שנה.

אני רוצה לדעת מה מספר המשתתפים בקורסי ההכשרה השונים, מה המקצועות שאותם הם

רוכשים ומה מספר האנשים שעברו קורסי הכשרה ונקלטו בשנה האחרונה בעבודה.
היו"ר אי נמיר
הודעתי שנקיים בוועדה דיון רציני על כל הנושא של ההכשרה המקצועית והקשר של

הנושא הזה עם מה שקורה במשק. אני מבקשת שתבוא לאותה ישיבה.
ש' סלאבין
תקציב האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה הוא 120-110 מיליון ש"ח

שהם כ 60%-מתקציב משרד העבודה שהוא כ-200 מיליון ש"ח. התקציב הכולל של משרד העבודה

והרווחה הוא 630 מיליון ש"ח.

יש מגוון עצום של קורסים, מהנדסאי טכנולוגיה עד לעוזרת למטפלת במוסד למפגרים.

חודשים מספר אחרי כל קורס האגף שולח מכתבים למסיימים כדי לברר מי נקלט. על הטפסים

האלה עונים 60%-70% ומהתשובות האלה מבררים כמה נקלטו בעבודה.
היו"ר א' נמיר
אני חוזרת לנושא של ירידי התעסוקה. בפעם הקודמת השמענו ביקורת על זה. הפעם

אתם עושים "הבה נתחכמה" ומכניסים את כל הסכום לעמודה של הבסיס, שלגביו אתם לא

צריכים אישור שלנו.
יי שמאי
אם נקלטו עובדים, זה טוב.
היו"ר א' נמיר
תלר לנתיבות ולאופקים. הם אומרים ששום איש לא נקלט. אני לא אומרת שלא נעביר

את הכסף הזה למשהו אחר. צריך לחזק דברים. אל נעשה הצגות ראווה.
שי סלאבין
היו 20 ירידים. שאלתי את מנע. לא יהיו יותר.
יי בר-אורן
הירידים לא הועמסו על התוספת של ה-5%.
היו"ר אי נמיר
אני בעד לייעל את שירות התעסוקה. מוכרחים לייעל אותו, כי אחרת כל החברות

הפרטיות ימשיכו לפרוח.
יי שמאי
במפעלי ים-המלח פועלות 4 חברות פרטיות.
היו"ר אי נמיר
רק 4?
יי צבן
במסמר מ-10 ביולי, בעמוד מסי 4, ב.קבוצה הראשונה, סעיף 4, כתוב: ירידי

תעסוקה, ובסוגריים שירותי תעסוקה, תקציב אישור 100 אלף, ביצוע 139 אלף. 10

ירידים. ידעתם שיש ביקורת של ועדת העבודה והרווחה. ידעתם את זה בשעה שהכנתם את

המסמר שלפנינו. בתקציב המקורי היה סכום של 100 אלף. אני אומר זאת כדי לומר שאני

מצטרף לדבריה של היושבת-ראש.אתם באלם עכשיו למעטה אחרי ביצוע. לשנות את המבנה מפני שאתם לא תלויים באישור

שלנו לגבי 5%, זה לא יכול להיות. צריך היה להגיש את התקציב המקורי של 5%. במסמך

שציינתי אותו קודם, מחודש יולי, חיה סכום של 100 אלף לירידי תעסוקה. לא יכול להיות

שבסוף השנה תשחקו ברובריקות. אי-אפשר לשנות תקציב בסוף השנה, לשנות אותו במבט לאחור.

בדרך כלל יש צורר בשלוש קריאות, בתהליך של חקיקה, כדי להעביר מאופציה לאופציה. מה

אתם עשיתם? לקחתם תקציב מקורי שהיח בו אישור על סכום של 100 אלף, והעברתם את זח.
י' בר-אורן
חבר-הכנסת צבו, אתה קורא את דו"ח הביצוע של 1988 ולא 1989.
י' צבן
סליחה.

כמה היה בתקציב המקורי?
י' בר-אורן
250 אלף. לא הפרדנו בין ה 5%-הראשוניים לביו התוספת של 5%. היגשנו תקציב ברמה

של 10%.
י' צבן
לא היה תקציב על 5%?
י' בר-אורן
חיה. זה הנייר הצבעוני.
י' צבן
זח אוקטובר 1989.
י' בר-אורן
זה לפי המציאות הקיימת. 'ידענו מה אנחנו רוצים לעשות. חיו אישורים בנוגע ל-5%.

אנחנו פועלים ברמח של 5% מהתקציב.
יי צבו
אתם עובדים לפי המסמך טל חודש אוקטובר? יש לכם בוודאי נייר פנימי לגבי ירידי תעסוקח.
יי בר-אורו
הוועדה למניעת אבטלה, כל הגורמים שבה, חשבח שזו פעולח חשובח, יצירתית.
היו"ר א' נמיר
העסק הזה הפך להיות הנושא הבלבדי שבו עוסקת שירות התעסוקה. אתם לא יודעים

איזה שבר יש בשירות התעסוקה.

אני מצטערת לומר שאני לא מאמינה. אני לא יודעת אם הסעיפים חשונים במסגרת סעיף

2 בנייר הכחול - סיוע לניידות והשמה בעבודה - לא שייכים למעשה לירידי תעסוקה. אני

מדברת על סדנאות למובטלים, איתור מקומות עבודה למובטלים, אני לא יודעת אם זה לא

שייך לירידי תעסוקה. אני לא מאמינה.
י' בר-אורן
מ-1 באפריל עבדנו על פרוייקטים בהתחייבות שנתית.

איו שום העברה מהתקציב של השנה הנוכחית ל"המשקם", לא במסגרת של 5% מראשונים

ולא במסגרת התוספת של 5%. השנה איו לנו עסק עם "המשקם", איו לנו קשר ועניו עם

"המשקם".

הכשרה מקצועית. ככל שהעניו תלוי בקרו, ההשתתפות שלנו קטנה. זה סכום קטו מאד.

הקורסים מאושרים על פי שלושה קריטריונים: מדובר במובטלים אמיתיים, מדובר במוקדי

אבטלה, יש תוהלת תעסוקתית. יש ועדות מקצועיות הבודקות כל קורס לגופו.
ע' תמיר
אני רוצה להזכיר עוד קריטריוו: מניעת אבטלה במפעל.
י' בר-אורו
סעיף 1.2 - פעולות יחודיות להיילים משתחררים ולפורשי צה"ל - אלה פעולות הקרו

לחיילים. אנחנו מבקשים את השתתפות הוועדה בנושא של דמי אבטלה לחיילי שס"נ. אנחנו

משלמים לחיילים 60%-65% מדמי האבטלה שהיו מגיעים אילו היה האיש אזרח רגיל. מדובר

ב-1000 חודשי תשלום בשנה.
היו"ר א' נמיר
על כמה מדובר?
יי בר-אורו
מדובר על 4 מחזורים שנתיים של כ-300 חייל במחזור ובכ-1000 חודשי תשלום בכל שנה.

פרוייקט הקצינים יש בו חלק מהקצינים הבכירים שפורשים מצה"ל, מדרגת סגן-אלוף ומעלה.

הקצינים משתתפים בסדנאות שמקילות עליהם לצנוח טוב על קרקע אזרחית.

שום אגורה מסיוע לניידות לא עוברת לירידי תעסוקה.

סדנאות למובטלים. אנחנו מתכננים 100 סדנאות.
היו"ר אי נמיר
מי עושה את זה? שירות התעסוקה?
יי בר-אורו
זרוע להכוון, הם זכו במכרז.

הכנה והפצת מידע ודוברות למובטלים - הכוונה היא לפרוייקטים.
היו"ר אי נמיר
מה זה דוברות למובטלים?
יי בר-אורו
בדעתנו לגייס מובטלים להצטרף למקצועות הבנייו.
היו"ר א' נמיר
מי יעשה את זה?
י' בר-אורן
הדוברות של המשרד. יש תכניות. הקרן למניעת אבטלה מקצה לזה 50 אלף.
ש' סלאבין
פתרונו קורסים חדשים למשוחררי צבא, לענף הבנין. אנחנו רוצים להגיע ל-1000.
ע' תמיר
יש לנו רשימה של 300 מועמדים שמחכים חודשיים.
היו"ר אי נמיר
זה נובע מפני ש-4 פעמים אנחנו דנים בניירת.
ע' פרץ
תודיעו על מענק לכל מצטרף אם הוא יהיה בענף במשך שנה.
שי סלאביו
מדובר על 1,400 ש"ח נטו במשך כמה חודשים.

ואשר לשירות התעסוקה. בסיוע של אגף התקציבים התחילו עכשיו בפעולת מיחשוב.

זה עניו לשלוש שנים.
י' צבו
שלוש שנים?
שי סלאביו
הסתובבתי כדי לראות מה האפשרויות לקלוט עולים שיגיעו אלינו. המיתקנים

קיימים. במסגרת סך כל התקציב לעליה יש תקציב נכבד לקליטת עולים בעבודה. המבחו

הוא ברמת הביצוע. אנחנו מקדישים תשומת לב רבה לעניו הזה.
יי בר-אורו
מהקרו למניעת אבטלה אושרו 250 אלף שקל. ההחזר - על פי קריטריונים של האגף

להכשרה מקצועית.
עי פרץ
אני מבקש שההחזר יהיה מלא. אני רוצה לדעת מה אחוזי ההחזר.
די הרטום
אני מניח שחבר-הכנסת עמיר מתייחס להסעות. בכל המדינה יש מערכת שבנויה על

השתתפות בהוצאות הנסיעה בפועל, מדובד על 50% בצפוו, בדרום ובחלקים מסויימים

במרכז. מדי חודש מוחזרים 50% מהוצאות הנסיעה של הלומד. הסעות למבוגרים לא מממנים.

מממנים אך ורק לנוער הלומד במקומות מרוחקים.ע' פרץ;

אני מבקש לשקול החזר של 100%.
היו"ר א' נמיר
אני מבקשת לדעת מה התקציב של שירות התעסוקה.
ד' הרטום
40 מיליון, כולל הכל.
היו"ר אי נמיר
זו הישיבה השלישית או הרביעית שלנו בנושא של הקרן למניעת אבטלה. אם אנחנו לא

מאשרים - הרבה פעולות חשובות שעל חלק גדול מאיתנו מקובלות כחשובות, לא יכולות להתבצע.

אבל אני לא יכולה להסכים למה שנעשה בנושא של ירידי התעסוקה. מה שנעשה מוגזם וכמעט

לא מביא מקומות עבודה.

אני רוצה להציע שבמקום 200 אלף יינתן לענין הזה מהתקציב הזה סכום של 100 אלף

בלבד. אם רוצים יותר - לכסות את היתר מהתקציב של שירות התעסוקה. לא יכול להיות

שהנושא הזה יחזור אלינו בשנה הבאה. עד כה נתנו את האישור שלנו תוך מחאה אבל המחאות

לא מועילות. אנחנו מוחים והסיפור חוזר. לא נאשר עוד ניירות כאלה.
עי פרץ
אני מציע שבאשר סכום של 100 אלף להסעות.
היו"ר אי נמיר
אני בעד העברה לחיילים משוחררים, נעביר את הסכום הזה לאחד הסעיפים ביחס

לחיילים משתחררים.
יי צבן
אני מבקש שתהיה התחייבות של המנכ"ל ושל ראשי הקרן למניעת אבטלה, שבחודש

פברואר נקבל את הצעת התקציב לשנה הבאה ודו"ח ביצוע לשנת 1989, לפני תום שנת

התקציב.

אני מציע שנבקש מהמנכ"ל שידאג לכך שעל שולחן הוועדה יונח דו"ח מקיף בנושא

ירידי התעסוקה שבוצעו עד כה - איפה, מה האפקטיביות שלהם, כמה הם עלו ומה היו

מקורות המימון.
היו"ר אי נמיר
בהמשך לבקשתו של חבר-הכנסת צבן אני רוצה לומר שמאז שאני יושבת-ראש הוועדה,

לא היתה שנה שלא ביקשנו - אני מדברת על התקציב - אבל לא קיבלנו. כל שנה אמרנו

שאנחנו לא רוצים להגיע למפגשים המבזים והלא מכובדים האלה. ביקשנו אבל לא קיבלנו.

כל הבקשות של חבר-הכנסת צבן תועברנה במכתב רשמי. זה יובא במסגרת הדיון על

שירות התעסוקה. אנחנו צריכים לזכור ששירות התעסוקה זו יחידה נפרדת שלא כפופה

לא לשר ולא למנכ"ל.סכום של 100 אלף מירידי תעסוקה מועבר לחיילים משוחררים, שכל מה שהייתם

מציעים בשבילם אנחנו היינו מציעים יותר. זה תנאי לאישור שלנו, העברת 100 אלף

ש"ח מירידי תעסוקה לחיילים משוחררים. האם זה מקובל?
ש' סלאבין
יש.
היו"ר א' נמיר
זה הסיכום.

אני מבקשת ועומדת על כך שבמהלך השנה יונח על השולחן שלנו הדו"ח המלא.

תודה רבה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.00.

קוד המקור של הנתונים