ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 04/07/1989

חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת מעבר) (תיקון), התשמ"ט - 1989(מאת חבר-הכנסת י, צבן); צווים לפי חוק הנכים וחוק משפחות חיילים

פרוטוקול

 
הכנסת חשתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 54

מישיבת וערת העבודה והרווחה

יום שלישי. א' בתמוז התשמ"ט (4 ביולי 1989). שעה 00;11
נכחו
חברי הוועדה;

אי נמיר - חיו"ר

שי הלפרט

רן כהן

י' צבו

י. שפרינצק
מוזמנים
א' איסרוב - סגן ראש אגף השיקום, משרד הבטחון

נ' פרלמן - יועץ משפטי, משרד הבטחון

ש' הולנדר - נציבות שרות המדינה

י י לוי - משרד המשפטים

מזכירת הוועדה; א' אדלר

יועץ משפטי; מי בוטון

הקצרנית; . חי בנקין

סדר היוס;

א. חוק שירות המדינה (גימלאות) (הוראות מעבר) (תיקון), התשמ"ט-1989, מאת

חבר-הכנסת י' צבן.

ב. צווים לפי חוק הנכים וחוק משפחות חיילים.א. חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת מעבר) (תיקון). התשמ"ט - 1989

(מאת חבר-הכנסת י. צבן)

היו"ר אי נמיר;

אני פותרות את הישיבה.

יש שני נושאים על סדר יומנו, ואקדים את הצעת החוק של הבר-הכנסת צבן: חוק

שירות המדינה (גמלאות) (הוראת מעבר) (תיקון). הוא פשוט עזב את ועדת ההוץ והבטהון,

וכאן נוהגים לפנים משורת הדין לגבי הברי כנסת המתמידים לבוא לישיבות הוועדה.

נמצאים אתנו אריה איסרוב, סגן ראש אגף השיקון במשרד הבטחון, נחמה פרלמן,

יועצת משפטית במשרד הבטהון, שמואל הולנדר מנציבות שירות המדינה ויעקב לוי ממשרדי

המשפטים שבאו לענין הצעת החוק של חבר-הכנסת יאיר צבן. מר חיים אשכנזי ממחלקת

הגמלאות במשרד האוצר לא הגיע.

חבר-הכנסת יאיר צבן יציג את הצעת הוק שירות המדינה שאושרה אצלנו לא מזמן

ושנתקבלה בקריאה ראשונה בכנסת והועברה אלינו להכנה לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

י' צבן;

גם בקריאה ראשונה לא התקבלו שום הערות, ואני פשוט מציע להכין את הצעת החוק

לקריאה שניה ולקריאה שלישית כדי שסוף סוף יתוקן העוול.

לצורך הפרוטוקול בלבד אומר בקיצור במה מדובר. הצעת חוק זו באה לתקן עיוות

שהשתרש משנת 1971 - כנראה, מטעמים ביורוקרטיים - ושמנע מאלמנה של עובד מדינה,

שהיא עצמה אינה עובדת מדינה, להיות זכאית למה שזכאיות אלמנות של עובדי מדינה שהן

עצמן עובדות מדינה, דהיינו להמיר מענק שקיבלו בק-יצבת שאירים.

הי ו "ר א' נמיר;

מר הולנדר, האם יש לכם התנגדות?

שי הולנדר;

לא, אנו תומכים בהצעת החוק.

היו"ר אי נמיר;

האם יש הערות לחברי הוועדה? זו הצעת חוק שבאה להיטיב עם ציבור האלמנות, ולפי

המסורת בוועדת העבודה והרווחה, אנו תומכים בכל מה שבא להיטיב עם האוכלוסיות

הזקוקות לסיוע. אני מעמידה סעיפים 1 ו-2 לחוק להצבעה.

הצבעה

ההצעה לאשר סעיפים 2-1 כמוצע בחוברת הכחולה

ולהעביר את הצעת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית בכנסת נתקבלה

היו"ר אי נמיר;

פה אחד ההוק אושר. אבקש מהיועץ המשפטי לוועדה להגיש אותו לקריאה שניה ולקריאה

שלישית בכנסת.ב. צווים לפי חוק הנכים וחוק משפחות חיילים

היו"ר אי נמיר;

ו

אנו עוברים לנושא השני העומד על סדר סדר היום: צווים לפי חוק הנכים וחוק

משפחות חיילים. תחילה נדון בקבוצה של תשעה צווים.
אי איסרוב
מונחים לפניכם צווים ותקנות הנוגעים להעלאה של שיעורי התשלומים השונים לנכי

צה"ל, אלמנות, יתומים והורים שכולים. בזמנו הודענו לוועדת העבודה והרווחה שפעמיים

בשנה, באפריל ובספטמבר, אנו בודקים את התשלומים הללו בירק לשכר ממוצע במשק של

עובדי שירותים ציבוריים-קהילתיים. ואכן בבדיקה האחרונה באפריל נמצא שחלה הרעה
בתשלומים השונים המתבטאת
לגבי אלמנות ויתומים - ב-7.4%, לגבי הורים שכולים -

ב-6.5% ולגבי נכים - ב-4.3%. כל התקנות והצווים האלה באים להוסיף על התשלומים

למיניהם את השיעורים שמניתי עד כאן.
ש הלפרט
התיקון המוצע נותן פיצוי מלא?
אי איסרוב
פיצוי מלא לפי אותו מדד שהזכרתי, היינו שכר לעובדים בשירויתים

ציבוריים-קהילתיים.
נ י פרלמן
בתקנות ובצווים אלה יש למעשה תרגום של אחוזי ההעלאה כפי שם משתקפים בדרגה

הקובעת ובשכר הקובע, שהם המרכיב שלפיו משולם התגמול. יש צורך באישור הוועדה

לתיקונים האלה.
היו"ר אי נמיר
אני מבינה שלגבי כל תשעת הצווים, המופיעים כאן בקבוצה אחת, פועל אותו עיקרון

של עדכון הגימלה לפי המדד שנקבע על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושלפיו משלם גם

המוסד לביטוח לאומי. בהמשך לשאלתו של חבר-הכנסת הלפרט אני מבקשת לדעת אם זה

אכן המדד הקובע לענין זה.
נ י פרלמן
לא, המדד הקובע הוא מדד השכר בסקטור הציבורי-קהילתי, וזה על פי הסדר שנקבע

בזמנו בין משרדי הבטחון והאוצר. בספטמבר 1986, באישור ועדת העבודה והרווחה של

הכנסת, הוחלט שהמדד הזה משקף בצורה די אמיתית את ההעלאות החלות מזמן לזמן, ולכן

נקבע מנגנון של העלאה לפיו ייבדקו כל התגמולים האלה פעמיים בשנה, ואם יסתבר שחלה

שחיקח, זה יתוקן בהתאם. העדכון חל על כל תשעת הצווים המופיעים כאן בקבוצעה אחת
והמטפלים בלקוחות בכל הסטקורים שלנו
אלמנות ויתומים, נכים והורים שכולים, ובכל

התגמולים.
היו"ר אי נמיר
זה על פי הסכם מיוחד בין שר האוצר לבין שר הבטחון, והוא נוגע רק למקבלי

הגימלאות מאגף השיקום של משרד הבטחון.
מי בוטון
הסדר זה בענין העדכון הובא בזמנו על-ידי משרד הבטהון לוועדת העבודה והרווחה,

וזו אישרה את שיטת העדכון, ומדי חצי שנה מביאים לאישור הוועדה את שיעור העדכון.

משמע שהוועדה אישרה כבר את שיטת העדכון, וזה פועל יוצא של שיטת עידכון שאנחנו

אישרנו.

היו"ר אי נמיר;

התקנות האחרונות בקבוצה זו הן תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה

(תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מסי 6). מה נכלל ב"צרכים

מיוחדים"?

אי איסרוב;

הכוונה לאלמנות ויתומים שיש להם סל גילום.
הי ו"ר אי נמיר
באיו שאלות נוספות אני מעמידה להצבעה את כל תשעת הצווים, מ-1 עד 9.

הצבעה

ההצעה לאשר את הקבוצה של תשעת הצווים

לפי חוק הנכים וחוק משפחות חיילים - נתקבלה

הי ו"ר אי נמיר;

אנו עוברים לתקות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה

וההליכה) (תיקון מסי 2), התשמ"ט - 1989.

נ' פרלמן;

בהתאם לתיקון חוק לפני כמה שנים, נכים מגיל 55 שנה, שיש להם נכות בתפקודי

היציבה וההליכה, זכאים לתוספת מעבר לתגמול הרגיל. התוספת היא בהתאם לגיל ובהתחשב

בדרגת נכותם. בתיקון זה אנו באים להגדיל את התוספת הניתנת בשל גיל לנכה בתפקודי

היציבה והליכה, וחישוב התוספת ייעשה לא מהתגמול האישי של כל נכה, לפי דרגת נכותו,

אלא בהתאם לשכר הקובע, כלומר בהתאם ל-100% נכות. בדרך זו גדלה התוספת שהוא מקבל.

זה על פי בקשת ארגון הנכים, בהסכמת משרד האוצר, ובהתחשב בכך שאין זו אוכלוסיה

גדולה אני סבורה שהתיקון מתבקש ואני מבקשת את אישור הוועדה.

מי בוטון;

תיקון זה בא רק להקל על האוכלוסיה הזאת ולהוסיף לה.

היו"ר אי נמיר;

אני רק רוצה לבקש ממזכירת הוועדה שלהבא, בדיון הנוגע לארגון הנכים, יש להזמין

את הנציגים של ארגוני הנכים של צה"ל.

רן כהן;

זה חל רק לגבי נכי צה"ל וזה לא קיים לגבי נכים אחרים.נ' פרלמן;

זה חל רק לגבי נכים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ואלה נכי צה"ל.

אי איסרוב;

זה ישפיע אוטומטית רק על נפגעי פעולות איבה הצמודים לנכי צה"ל. על יתר הנכים

זה לא ישפיע.

הי ו"ר אי נמיר;

חבר-הכנסת רן כהן העיר הערה נכונה. אנחנו בעד ההגדלה הזאת, אבל היא מגדילה את

הפער בין נכי צה"ל לביו הנכים האחרים. אגב, אנחנו מוכרחים לחזור לנושא הנכים

ונקבע אותו על סדר היום. כולנו שמחים על כך שנותנים יותר הטבות לנכי צה"ל, אבל

מבחינת הנכים האחרים זה מגדיל את הפער.

י י שפרינצק;

במה זה יתבטא מבחינה תקציבית אם התיקון יוחל גם על נכים אחרים?

הי ו"ר אי נמיר;

מדובר בהמונים. הנושא של נכי צה"ל הוא נושא נפרד.

רן כהן;

t

אגב, מה ההפרש בין התגמולים הרגילים לבין התגמולים שיינתנו לפי תקנות אלה?

נ י פרלמן;

ניקח לדוגמה נכה שדרגת נכותו היא 60%. כיום התוספת מחושבת כ-7% מתוך אותם

60%, ואילו לפי התיקון המוצע התוספת תחושב מתוך 100% ולא לפי דרגת הנכות הספציפית

ולכן היא תהיה גדולה יותר מאשר כיום.

רן כהן;

i

כלומר, לגבי אלה שדרגת נכותם היא 100% לא יהיה שום שינוי.

נ י פרלמן;

נכון, התקרה היא 100% ולא עוברים אותה. התוספת היא לאלה שיש להם 50% עד 100%

נכות.

רן כהן;

כמובן, אי-אפשר שלא לאשר תקנות אלה, כי חענין נכון וצודק . אבל השאלה היא איך

נפתור את בעיית הנכים האחרים. אולי נשקול לפחות אפשרות לאשר הגדלת התוספת לנכים

ארורים לא מגיל 55 אלא מגיל 60.

היו"ר אי נמיר;

אבל בנפרד מהנושא העומד לדיון עכשיו.
ש' הלפרט
אין לזה קשר. אין ספק שמגיעה עדיפות לנכי צה"ל.

רן כהן;

יש קשר מסויים, חבר-הכנסת הלפרט. כולנו מכירים בכך שלנכי צה"ל ולנכי פעולות

האיבה יש עדיפות, אבל זה מגדיל יותר את הפער.

היו"ר אי נמיר;

הבר-הכנסת הלפרט, יש נכים אהרים, ונכים קשים, שהם במצב של חרפת רעב. אין להם

מה לאכול.

שי ארבלי-אלמוזלינו;

במה מתבטאת התוספת?

נ' פרלמן;

כאמור, אלה תקנות ספציפיות הנותנות תוספת תגמול בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה

וההליכה. זו נקראת תוספת לנכה המתבגר. מי שיש לו נכות, בעיקר אורטופדית, נתקל

בבעיות המחמירות עם הגיל. לכן ביקשנו לפני מספר שנים תיקון חוק שיאפשר תוספת

לתגמול הרגיל לאותה קבוצה של נכים בתפקודי היציבה וההליכה. לצורך זה גם התקנו

תקנות הקרויות "תקנות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה

וההליכה). בתקנות האלה מפורטים במדוייק סוגי הפגימות המכניסות את הנכסים למסגרת

זו, ורופא צריך לקבוע שאותו נכה ספציפי סובל מנכות זו. לגבי נכים אלה אומרים

שמגיל 55 עד 57 הם זכאים לתוספת של 7% ,מגיל 57 עד 59 - 14% ומגיל 59 ומעלה -

21%, כלומר מביאים בחשבון את האלמנט של הגיל. ככל שהגיל עולה התוספת עולה.

התוספת חושבה על פי התגמולים המשולמים לפי סעיף 5 לחוק, היינו התגמול האישי

של אותו נכה בהתאם לדרגת נכותו. לכן הוא היה מקבל 7% מ-60% אם דרגת נכותו היתה

60%.שאנו רוצים לתקן היום הוא שתוספת זו תחושב מתוך 100% - השכר הקובע שווה

100%- וכך זה יהיה יותר צודק. מבחינה כספית התוספת אינה גדולה, כי מדובר בנכות
גבוהה יחסית
מ-50% ומעלה, ומספר הנכים האלה אינו גדול. לכן מבחינה תקציבית הסכום

אינו גדול, ומבחינת כללי הצדק הטבעי נראה שיש מקום לאשר את התיקון הזה.

היו"ר אי נמיר;

מי לאישור התקנות?

הצבעה

ההצעה לאשר תקנות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה וההליכה)

(תיקון מסי 2), התשמ"ט - 1989 - נתקבלה

היו"ר אי נמיר;

התקנות אושרו פה אחד.

חברי הוועדה, נקעה נפשי מהסיפור של הוועדות הרפואיות. אנחנו מטלפי נים

ומטלפנים ואין רשימות, והלא זה המפתח בענין זה. במקרה שמעתי שמר כחל עוזב. לכן

אקבע בכל זאת מועד ונקיים ישיבה. אינני יודעת מה קורה.רן כהן;

את יודעת ודאי שאני אחד מכלבי השמירה הגדולים בענין זה ואני מוכרה להגיד דבר

אופטימי, שלפי כל הנתונים שקיבלתי כל נושא "הטרטורים" ירד מהפרק.

היו"ר אי נמיר;

טוב לשמוע זאת, אבל אנהנו רוצים להגיע להסדר קבע.

רן כהן;

אני רק רוצה לשבח את מעורבות הוועדה. אני בהחלט מציע שתעלי את הענין.

היו"ר אי נמיר;

בהחלט, ונודיע להם שאני עומדת על כך שתובא אלינו רשימה מוסכמת, וכך נדע היכן

אנו עומדים. אנחנו עוסקים בוועדות הרפואים כמעט שלוש שנים.

הישיבה ננעלה בשעה 11.35

קוד המקור של הנתונים