ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/02/1992

הצעות לסדר-היום; הקפאת תכנית הקבע למושב עין-תמר - הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת עדנה סולודר; פעילות משרד הבינוי והשיכון

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 539

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, י"ט בשבט התשנ"א (3 בפברואר 1992). שעה 00;10
נכחו
חברי הוועדה;

מ.ז. פלדמן - היו"ר

ר. אדרי

מ. איתן

א. בורג

צ. ביטון

ג. גל

פ. גרופר

א. דיין

י. הורביץ

ש. הלפרט

א. ויינשטיין

ח. קופמן

י. שמאי

ג. שפט

מ"מ: י. גולדברג, ע. סולודר, ש. שטרית

- א. קרשנר - מזכיר הוועדה

ס. אלחנני - יועצת כלכלית

מ. איזנברג - קצרנית
מוזמנים
שר הבינוי והשיכון א. שרון

סגן שר הבינוי והשיכון א. רביץ

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון א. בר

י. כץ, י. בן-יהודה, א. לוין, צ. בירן - משרד הבי נוי והשיכון

א. קורן - משרד האוצר

ג. קריין - המהלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית

ג. דלג'ו, ד. סולומון - האיחוד החקלאי

חברי מושב עין-תמר

סדר-היום;

הצעות לסדר-היום

פעילות משרד הבינוי והשיכון

הקפאת תכנית הקבע למושב עין-תמר - הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת

עדנה סולודרהצעות לסדר-היום
היו"ר מ.ז. פלדמן
בוקר טוב, אנו פותחים את הישיבה,

הנושא שעל סדר-היומ של ישיבה זו הוא - פעילות נ?שרד

הבינוי והשיכון. מכיוון שאני רואה ששר הבינוי והשיכון מאחר, כדי לא להפסיד

זמן נתחיל בהצעות לסדד-היום.

חבר-הכנסת יעקב שמאי, בבקשה.
י. שמאי
אדוני היושב ראש, אני שמעתי, שברשות השידור - כתוצאה

מכך שאין ועד מנהל, ואי אפשר לקבל החלטה על האגרה

לשנת 1992, אין להם תקציב לשלם משכורות חודש מרס ב-1 באפריל. במלים אחרות,

אנו יכולים לומר, שבעצם יהיו פיטורים המוניים ברשותהשידור,

הייתי מציע להזמין אה שר האוצר ואה מנכ"ל רשות

השידור כדי למצוא דרך להחליט על האגרה על מנת שאפשר יהיה לשלם את האגרה

עכשו. אם לא ישלמו את האגרה עכשו, ישלמו אותה בפיגור: ולבדוק אם אמנם

אין להם תקציב, ואם אין להם תקציב, מדוע אין להם, כי לפי האינפורמציה שנמסרה

לנו, יש להם 200 מליון שקל.
היו"ר מ.ז. פלדמן
שכחת את המחדלים החמורים שנחשפו כאן לגבי הגביה

במגזר הערבי.
י. שמאי
נכון,5%9 מתול-בי המגזר הערבי אינם משלמים את האגרה.
היו"ר מ.ז. פלדמן
לכן ביקשתי להגביר את הגביה במגזר הערבי, ועד שלא

יגבו את הפיגורים במגזר הערבי, אינני מוכן להכיר

בשום מצוקה של רשות השידור. יש שם ניהול כושל.
י. שמאי
ניהול כושל וניהול פוליטי, שאם לא כן מדוע יש תכנית

טלוויזיה בבקר, בשעה שאנשים צריכים לעבוד? קודם

שמעו רדיו בבקר.
י. הורביץ
מה ההבדל?
י. שמאי
במשדר טלוויזיה אתה יושב ומסתכל. כאשר אתה שומע

רדיו בבקר, אתה מתגלח, אתה אוכל.
היו"ר מ.ז. פלדמן
על מה אתה מדבר?
י. שמאי
על תכנית הבקר של הטלוויזיה.
א. ויינשטיין
מבחינה עובדתית, את האגרה מאשר הועד המנהל של רשות

השידור יחד עם תקציב רשות השידור. אין ועד מנהל,

לכן אי אפשר לאשר את האגרה ואת התקציב.
היו"ר מ.ז. פלדמן
למה אין ועד מנהל?
א. ויינשטיין
אינני יודע. אבל מאחר ואין ועד מנהל, אין מי שיאשר

את התקציב ואת האגרה. לכן מבחינה חוקית, הם אינם

יכולים לבוא לוועדה.
יי שמאי
דווה לנו שיש להם 200 מליון שקל.
א. ויינשטיין
כך שאין לנו מה לעשות, לצערנו.
היו"ר מ.ז. פלדמז
לדבר אפשר.

הצעה לסדר-היום לחבר-הכנסת צ'רלי ביטון.
צ. ביטון
אני מציע להזמין אח הבנקים לדיון על הורדה הריבית.
א. בורג
הריבית ירדה.

צ. ביטון; ב-%3 בלבד. כבר חודש וחצי אני מעלה הצעוח בענין

הורדח הריביח בבנקים.
היו"ר מ.ז. פלדמן
והריבית יורדח. בהצעות שלך לסדר היום אתה גורם

להורדת הריבית, להורדה זוחלת של הריבית.
צ. ביטון
אבל הירידה יותר מדי אטיח.

יש עוד הצעוח לסדר-היום? - אין.

אני מכריז על הפסקה של עשרים דקוח,

פעילות משרד הבינוי והשיכון
היו"ר מ.ז. פלדמן
או. ו מחדשים אח הישיבה .
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אדוני היושב ראש, חברי הוועדה, אני רוצה להתנצל

על כך שלא הייתי כאן בזמן. והסיבה נעוצה באותה

דמוקרטיה בחיינו הפוליטיים, שכולנו כל כך חרדים לה- לכן הייתי מוכרח בעיתות

אלו לקיים התייעצות בתהום זה. אני מתנצל לפני חברי הוועדה,

א. ויינשטיין; לצורך האיזון, גם הוועדה לא היתה כאן בזמן.

היו"ר מ.ז. פלדמן; היו כאן חברי ועדה בזמן.

אנו מקדמים בברכה את שר הבינ וי והשיכון שיסקור

בסקירה מתומצתת מדיניותו ופעילותו של המשרד הנכבד שהוא מופקד עליו.

בבקשה, שר הבינוי והשיכון אריאל שרון.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אני רציתי להודיע ליושב ראש הוועדה ולחברי הוועדה
הנכבדים, שנמצא הסדר כספי לתכנון ולבניה של ישוב
עין-חמר כך, שהנושא שמאד העיק עלי ועל חברים נוספים, בא על פתרונו.

חבר-הכנסח גדליה גל, איש ההתיישבות, פתחתי דברי

באמרי שנמצא הסדר כספי לבניית קבע של הישוב עין-תמר. הישוב יקום ויעמוד

על מכונו. אני שמח שיכולחי להשיג הסדר כספי זה לגבי ישוב עין-תמר, שהיתה לי

הזכות להשתתף בתכנונו והקמתו. כולנו מאחלים לעין-תמר הצלחה ושגשוג,
י. הורביץ
מה מספר היחידות המתכונן?
היו"ר מ.ז. פלדמן
עשית חסד עם חברת-הכנסת עדנה סולודר, שהעלתה

את הנושא הזה בוועדה מספר פעמים.

שר הבינוי והשיכון א. שרון; אני חושב שרוחה שלטה על הענין. כמי שרצה בהקמת

ישוב עין-תמר, אני צופה לראות בשגשוגו של הישוב.

מכובדי היושב ראש, אני רוצה במספר מלים לדבר

על מה שהתרחש בתחום הבניה, מה הצלחנו לעשות ואיפה אבו עומדים היום.

בהתאם לקווי-היסוד של הממשלה, מדיניותה והחלטותיה,

החלטנו על פריסת הבניה, שנחנה דגש מרכזי לפידור האוכלוסיה בדרום ובנגב,

מקו אשקלון-קרייח-גח בואך אילת, ובאיזור הצפון; בירושלים רבחי, וכאשר אני

אומר "ירושלים רבתי", שלא ישגו החברים שכוונתי לירושלים שבתחומי הגבולוח

המוניציפליים היום, וכמובן ערי הלוויין סביב ירושלים, רעיון שתחילתו היתהעוד בימי שלטון המערך, ואנו המשכנו אוחז בתנופה רחבה, והכוונה היא לבניה

של העיר ביתר-, חיזוק גוש עציון, העיר אפרת, האזור של תקוע וכל הקומפלקס

של מעלה-אדומים, העיר מעלה-אדומים שהיום הגענו בה ל-16,000 תושבים,

ואנו עומדים להרחיב אותה ולהכפיל אותה; ומשם לאזור מכמש וצלמון ואביר-יעקב,

ישובים הנמצאים בצפון מזרח ירושלים. ומשם בהמשך ערי הלוויין בכיוון גבעת-זאב

והר אדר, אנו בונים פה חומה טבעית סביב ירושלים שמטבעו 7של דבר בודאי

תביא את ירושלים לאוכלוסיה של מליון יהודים,
י. הורביץ
מתי?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
ה"מתי" תלוי ביכולת ליצור את התעסוקה הדרושה,

אני, לצערי, מופקד רק על הבניה. ואם נצליח

לעסות גם זאת, אני בטוח שהעליה תתגבר ונוכל להגשים את חלומנו מוקדם יותר,

הדגשתי את העדיפות שנתנו לדרום ולנגב. לצפון,

לאזור ירושלים רבתי, ואני מדגיש את המאמץ שאנו עושים ברמת-הגולן להביא

להכפלת האוכלוסיה בה. אין בזה דבר חדש. יש לנו היום 12,400 תושבים ברמת-הגולן,

ורמת-הגולן צריכה להיות מוכפלת, והבניה ביהודה, בשומרון וחבל עזה, בהתאם

לקווי היסוד של הממשלה, מדיניותה והחלטותיה"

אנחנו הצלחנו, למרות המצב הקשה ביותר שהיה,

שהייתי מגדיר אותו כמצב נואש, לגרום לכך, במאמץ גדול: ראשית, שאין משפחה

ישראלית אחת טל חסרי דיור בחוץ. אם פה ושם יש משפחה כזאת, זו רק משפחה

שאינה מוכנה לקבל פתרון. יכולה להיות משפחה, שיש לה פתרון בבית-שמש, והיא

רוצה דוקא בירושלים, אבל עומדת לרשותה דירה מסודרת בבית שמש. את אלד. אינני
לוקח בחשבון. אני מודיע
פתרנו את הבעיה, אין לנו יותר חסרי דיור. כאשר

התחלנו לטפל בסוגיה זו, ביום השיא, בחוש אוגוסט 1990, היו לנו 2,204

משפחות כאלה, דבר שיכול היה ליצור אקלים קשה לגבי העליה, ומעבר לזה עצם

הטרגדיה של משפחה חסרת דיור.

מעבר לכך הגיעו לישראל בשנתים וחצי האחרונות

406,397 עולים. ומתחילת שנת 1990 הגיעו 382,347 עולים. זאת אומרת גל עליה

גדול מאד, שהיווה תוספת של למעלה מ- 10%של האוכלוסיה היהודית שהיתה בישראל.

אינני אומר שהקליטה של העליה היא ללא כאבים וללא מצוקות. אבל אני עוסק כרגע

בנושא אחד, בנושא הדיור, ואניר רוצה למסור לחברי ועדת הכספים, שאין אדם

אחד מהם ללא קורת-גג. עם כל הקשיים ניתנה קורת-גג לכולם.

מה ביצענו בבנייה בפרק זמן זה עד הבוקר? מה

שביצענו היה התחלות בניה של 112,574 יחידות דיור, מתוכן 75,574 בבניה

ציבורית. בנוסף לכך שיפצנו קרוב ל-23,000 דירות של עמיגור ועמידר ודירות

במושבים ובקבוצים, זו פעולה מהירה שביצענו, והיא זו שנתנה לנו אפשרות

לעבור את החורף שעבר, ובנוסף לכל המספרים האלה יש לנו היום קרוב ל-10,000

משפחות הגרות בקרוונים ובמגורונים, ובניגוד לכל התחזיות הקודרות, שלא

יחזיקו מעמד עם הסערה הראשונה, שיתפוררו עם המטרי הראשון, הם עומדים על מכונם,

אני יכול לומר, שבגלי השטפונות הגדולים, היו לנו 9,000 משפחות בקרוונים

ובמגורונים, והיו רק G משפחות שלא חזרו למגורון או לקרוון שלהם בעקבות

מה שקרה. כולם עמדו במשימתם וכל מגורון וקרוון שמתפנה, מאוייש באופן מיידי.
??? אני יכול להגיד מנסיוני
מי שמשוטט במשעולי

בהם והם עדיין משמשים למשימות ציוניות ממדרגה ראשונה.???.?
היו"ר מ.ז. פלדמן
כמה יל- בסך הכל קרוונים?

שר הבינוי והשיבו ז א. שרון: קרוונים כ-5,000, מגורונים 22,000, מתוכם כמה

אלפים שהוקדשו למטרות של בתי-כנסת, טיפוח-חלב,

גני ילדים,
צ. ביטון
איז מיקוואות בקרוונים?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
לצערי, לא מצאנו עד היום את הדרך לעשות זאת.
א. בורג
לפי ההלכה, אם מים נכנסים דרך הגג, זה מקווה.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
בוועדות אינני אוהב לערב ענינים בין מפלגתיים.

אבל אני יודע שיש חברים בוועדה זו - לא כולם

מיוצגים כאן היום - שהיו שמתים שבדרך זו יגדל מספר המקוואות. אני הייתי

רוצה מקוואות רבים יותר, אבל הייתי רוצה לבנות אותם בהתאם לשיטות שהם צריכים

להבנות,

סקרתי בפניכם את הדברים שנעשו. אבל אני רוצה
לציין שני דברים
האתד - אלמלי נתקלנו בקשיים רבים כל כך במספר רשויות,

היום יכול היה שכר הדירה להיות נמוך בהרבה, גם במקומות שהוא עדיין לא ירד,

למרות -'אבי חושב, שבניגוד לכל מה שפורסם, אם יש לסעיף הדיור השפעה על המדד,

היא היתה יכולה להיות הרבה יותר גדולה- בבאר-שבע מחירי הדירות ירדו למחצית,

ובעכו שהיתה בה בעיה קשה של מחירי הדירות, מחירי הדירות ירדו.
היו"ר מ.ז. פלדמן
דירות בשכר דירה?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
כן, כי ברגע שיש אופציה נוספת, שכר הדירה יורד,

ולדבר זה יש השפעה,
צ. ביטון
אתם משכירים את הדירות ללא סבסוד?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אנו משכירים מגורונים וקרוונים במחירים נמוכים,

יש בידינו כבר היום יותר דירות, ותהיינה לנו יותר

דירות מאותן דירות שאנו רוכשים, ואמנם נרצה למכור את הדירות האלה, אבל ההנחיה

שלי, וכך היא מתבצעת, שלא יחזיק משרד השיכון ולא ישכיר דירה רק כדי שימכור

אותה , זאת אומרת, במקום שיש אנשים הזקוקים לדירות - אני מודיע כאן: זו

המדיניות שלנו ואני עומד מאחוריה באופן אישי - אני משכירים את הדירות.

דבר נוסף - מאחר ושאלת חבר-הכנסת ביטון - אתם

יודעים שאנו מחזיקים רזרבה של דירות. אני הוריתי לצמצם את הרזרבה, כי אלפי

דירות תיכנסנה עכשו, אלו שבנייתן מסתיימת, והודיתי, שלמשפחות במצוקה, אם

פעם היו נותנים להן - ומשפחה במצוקה היא לא משפחה שיש לה ילד אחד, אלו משפחות

ברוכות ילדים - אם פעם היו נותנים להן חדר במלון, הוריתי שיתנו להן 2-3

חדרים, אין סיבה שמשפחה קבעיית לא נפתרה, לא תקבל פתרון דיור.

אצלנו יש גן ילדים, זה לא רשמי, זה לא מוכר

על ידי משרד החינוך, אבל אצליו יש ילדים של משפחות במצוקה, עד שאנו פותרים

את בעייתם, אני מטפל כל יום בכמה משפחות בכפר גנים.
צ, ביספזן
משפחות שהיו באהלים?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
לא, משפחות במצוקה, כל יום אני מטפל במשפחות כאלה.

זה מכניס קצת למתיחות כמה מעובדי משרדי.
א. דיין
אנו ישלח אליך כמה משפחות כאלה,
שר הבינוי והשיכון א.שרון
בדרך כלל הבניה בשנים אלו היא בניה יפה, ואניחושב שהיא גם טובה. ואני אומר זאת במיוחד לחבר-הכנסת רפאל אדרי, שדאג

לסטיה בטיב הבניה. אני חושב שהבניה היא טובה והיא יפה והיא חזקה,

ולמדנו מטגיאות העבר, בשיטה שאנו בונים, עם החלוקה של הקרקע, הקומה התחתונה

מקבלת קרקע ויש גינה יפה, והקומה העליונה מקבלת את הגג ויש גג מסודר ומטופח.

דבר נוסף חשוב ביותר הוא, שהצלחנו לקצר את

משך הבניה מ26-30- חודש לפרק זמן של 10-11 חודשים , והקיצור הזה נובע מכמה
סיבות
האחת - מדיניות המשרד שנתנה תימרוץ; נתנה תמריצי התחלה, ומי שמתחיל

תוך 60 יום, קיבל 2,000 שקל לדירה ואחר כך תמריצי סיום, שהביאו לכך שהחברות

עבדו ועובדות יום ולילה.
י. הורביץ
אמרת שמשך הבניה הוא 10-11 חודשים. ממתי?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
מאפריל 1990.
י. הורביץ
כמה דירות בנייתן נסתיימה?
שר הבינוי והשיכון
%25. היו 112,574 התחלות בניה.
א. דיין
מאפריל 1990 עברו יותר נ?-10 חדשים.
ר. אדרי
לא את כל הדירות מתחילים לבנות ביום אחד.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
חבר-הכנסת אלי דיין, תרשה לי להבהיר לך אה הדברים.

רבותי חברי הוועדה הנכבדים, מאחר ואני יודע,
שהפרטים חשובים לכם, כדי שתדעו
בנובמבר 1990 מתוך 112,574 התחלות בניה,

אולי היו בין 3,000 ל-4,000 התחלות בניה. רק שתבינו באיזה מצב נואש עמדנו.

רוב הבניה הזאת נעשתה בפרק זמן של פחות משנה וחצי. ועל שאלתך כבר ענה

חבר-הכנסת אדרי - לא את כל הדירות התחילו לבנות ביום אחד. לכן זה בהחלט סביר.

אני גם רוצה לומר, שיש אלפי דירות בתהליך השלמה. ואם היה בא פתאום גל גדול

של עליה - הייתי שמח אם היה כזה - גם אז היה לאן להכניס את האנשים.

ציינתי אח שיטת התמרוץ שהיתה לה השפעה על ליצור

משך זמן הבניה. דבר נוסף, שאני חושב שהיתה לו השפעה על קיצור משך זמן הבניה,

זה שינוי השיטה שהיתה מ???לת בעבר. יש כאן חברים שיש להם נסיון-מה בבנייה,

בעבר היו חברות גדולות שהיו בונות 24 דירות כאן ו-72 דירות שם. היו חברות

שהיו מפוזרות ב-10-15 מקומות, זה מנע מהן את האפשרות לרכוש ציוד מודרני,

שיש טעם להשקיע בו בתנאי שעובדים באתרים גדולים. גם הפיתוח היה אז פחות טוב.

אחד הדברים הראשונים שהכנסתי היה, שאנו נעבוד

באתרים גדולים - 500 דירות מינימום, זה דבר שנתן אפשרות לחברות הבניה

לרכוש ציוד, ואכן החברות רכשו ציוד מהמתקדם ביותר הנמצא היום בעולם, וכל

הדברים האלה הביאו לכך, שמשך זמן הבניה עבר מהפכה והגענו לבנייה בקצב של

10-11 חודשים בממוצע,

אני רוצה לומר, ואולי להשיב לטענה שנשמעת ונשמעה

רבות בשנה האחרונה, כאילו לא בונים במרכז הארץ. אני רוצה לתת על כך תשובה

ואת המספרים האמהיים. טענה זו אין לה כמובן על מה להתבסס. בבנייה הציבורית

במרכז הארץ בנינו 19,769 דירות ובבנייה הפרטית נבנו 20,000 דירות, ובסך

הכל 9,769 3דירות מתוך אותו מספר של 112,574 דירות, נבנו במרכז הארץ.
א. ויינשטיין
מה זה מרכז הארץ?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
מרכז הארץ אלה מקומות כמו, הייתי אומר, ראשון-

לציון, שטם בבניה 9,000 דירות. בנתניה בונים

אלפי דירות; בראש העין - 5,000 דירות, ראש העין זה מרכז הארץ. בחדרה בונים

אלפי דירות. ברמלה, בלוד, אלפי דירות. באשדוד בונים אלפי דירות. ואני רוצה

להכניס בנ?רכז הארץ גם את אריאל. תדרה זה מרכז הארץ?' הדרה מתל-אביב זה 45

קילומטר. אריאל מתל-אביב זה 58 קילומטר. אריאל זה לא מרכז הארץ?
צ. ביטון
והתנאים שם?
שר הבינוי והשיכון
קשה לי לא לבנות באריאל ואסביר לך למה. סליהה

שאני מעלה את זה, רק בגלל השאלה שלך. עת הבחירות

מתקרבת. למה אני מציין את אריאל? כי כל פעם לזהבחירות מתקרבות, חברים שהם

לאו דוקא מהמפלגה שלי, מסבירים שהם יזמו את הקמת העיר אריאל. לא כל דבר

שאחרים עשו הוא רע-

דרך אגב. גדרה זה מרכז הארץ? גדרה מתל-אביב

זה 28 קילומטר. עופרים מתל-אביב - 62 קילומטר. אני רוצה להצביע לפניכם

על עיר חדשה שנבנית בשם עופרים, על יד בית-אריה, והיא במרחק של 26.5 קילומטר

מתל-אביב. גדרה היא מרכז הארץ ועיר שיותר קרובה, היא לא מרכז הארץ?

יש עיר נוספת יפיפיה, שתהיה עיר לתלפיות, אבני חפץ. אני רוצה לומר לכפ:

12 דקות מנתניה זה מרכז הארץ? זה מרכז הארץ. אין ירשימה שנתתי העיר אבני

חפץ. אני הסברתי מה בנינו במרכז הארץ רק כדי להזים את הטענות שלא בנינו

במרכז הארץ.

רבותי חברי הוועדה, אתם נדרשתם לעסוק כאן בסוגיית

החסר בתקציב המשרד. אני רוצה לומר לכם: העובדה שהלכנו לאתרי בניה גדולים,

דבר שאיפשר לנו קיצור משך זמן הבניה ודבר שאיפשר ירידת מדד המחירים לצרכן,

או אי-עלייתו, ואינני יודע איך לכמת את זה, חייבה ביצוע תכנית. כוללות.

אתרים גדולים, אי אפשר היה שלא לבצע בהם תכניות כוללות. וכי אני יכול

בהר יונה, הנותן פתרון לבעיה לאומית, שלא לפעול במסגרת תכנית כוללת?

האם אני יכול לעשות שם רק רבע ביוב או רק רבע תשתית אחרת? כמובן שהדבר

הזה משפיע על העלויות של התשתית בשנים הבאות.

אנחנו עמדנו במשימה שהוטלה עלינו. ואני יכול

לציין בספוק, שבעזרת מנכ"ל המשרד, מר אריה בר, וראשי המשרד רכל העובדים

המסורים שלנו, וכמובן חברות הבניה ובראש וראשונה עובדי הכפים, שהניחו לבנה

על לבנה, עמדנו במשימה שהממשלה הטילה עלינו וביצענו נאמנה את מדיניותה,

ואני מקווה שכך נוכל להמשיך לעשות בשנה הבאה בעזרתכם, כמו בעבר.
היו"ר מ.ז. פלדמן
תודה רבה לשר הבינוי והשיכון.

אנו פותחים בדיון. רשות הדיבור לחבר-הכנסת אריאל

ויינשטיין.
א. ויינשטיין
אדוני השר, אדוני סגן השר, אני מקבל ללא סייג
וללא ערעור את העובדות שציינת
יש קורת גג

לכל עולה, אין חסרי בית, בחורף הקשה במדינת ישראל איכות הבניה הוכיחה

את עצמה.

?????.? אני מבקש לומר, שבכנסת היתה ביקורת על פיזור

הבניה. אני מבקש להדגיש, שוועדת הכספים היתה זו שהניעה בשעתו את משרדהבינוי והשיכון ומשרד האוצר לבנות בפיזור גדול. לכן אנחנו איננו יכולים

לברא בטענות טפוזרו דירות בכל מיני מקומרת ריש דירות שלא גרים בהן.

שר הבינוי והטיכוז א. מרון; בשלב זה, אני רוצה לומר לכם, יש דירות ריקות

בודדות-
א. בר
באופקים יש. 360 משפחות עולים ע?בו, 15% למרכל

ו- 25% לחיפה.
א. ויינשטיין
אני אומר את הדברים, כי שמעתי כל הזמן בקורת מצד

חברי ועדת הכספים, שפוזר1הדירות בכל מיני מקומות

ולא גרים בהן. רעדת הכספים היא זר, שאילצה את הממשלה לרוץ קדימה לכל מיני

מקומות.

נקרדה נוספת - איך אנו לא הופכים הדיירים למרגנים?

האם אנו שומרים על כך, שהחוזים עם הדיירים הם כאלה, שדיירים אלה לא יהיו

מוגנים כמו בעמידר ובעמיגור?

בשנה החולפת נבנו דירות רבות ועכשו יורדים להתחלות

בניה מעטות, וידוע שענף הבניה מושך את המשק לגיאות או למיתון. מה התחזית

לגבי ענף הבניה רמה התחזית לגבי הצירד בענף הבניה?

מה הם הלקחים שלכם לגבי כל מערכת אי-ההבנות שהיתה

עם האוצר?' האם זו היהה בעיה של העדר תקצוב נכון, העדר של סמכרירת? אני מברלבל

בתחום הזה והייתי מבקש, לאחר מעשה, את הלקח מנקודת ראותך, אדוני השר.

אנו נמצאים במערכת פוליטית.

שר הבינוי ר והשיכון א. שרון: חברת הכנסת עדנה סולודר, אמרתי בפתח דברי שנמצא

הסדר כספי לתכנון ולבניה של ישוב עין-תמר,
ע. סולודר
אנחנו רוצים לשמוע אותם בישיבה.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
לא ידעתי שהם צריכים להגיע. אני גם ציינתי שיש?

לך חלק בענין.
א. ויינשטיין
יש ביקורת קשה ררחבה ובלתי-פוסקת על ההתנחלויות,

שהן באות על חשבון משהו אחר, על חשבון עיירות

הפיתוח רעל חשברן קליטת העליה רעל חשברן הזרגות הצעירים. אני רוצה לומר לכל
המבקרים
ההתיישבות בארץ אף פעם לא בחנו ארתה מבחינה כלכלית אלא מבחינה

פוליטית. כאשר רצו להקים את חניתה אמרו שבונים שבי ישוב מבחינה פוליטית. זר

היתה ממרה פוליטית. כאשר בנר ישרבים בערבה אמרר: זה לא כלכלי, אבל אנר רוצים

לחזק את הערבה. כך היה גם לגבי ההתיישבות בהר.

תירם אלה המתנגדים להתנחלרירת מתנגדים להן

מבחינה פוליטית. הממשלה הולכת להתנחלויות מבחינה פוליטית. בעבר לא קשרו

את ההתיישבות לאמות מידה כלכליות. מי שקושר את ההתנחלויות לאמות מידה כלכלירת,

ערשה מעשה שלא ייעשה. הרא מערער את האידיאולוגיה שהוא חמך בה בעבר. את ההתיישבות

ואת ההתנחלויות צריך לראות מבחינה פוליטית. מי שמסתכל על כך רק מבחינה כלכלית

מערער את היסודות שעמד עליהם שנים. ואני חושב שזה חמור, כי משסים ציבור בציבור,

משסים אנשים הגרים במצוקה באנשים אחרים. אני חושב שצריך לומר את זה בכל מקום,

כי אתם מערערים יסודות, שבמשך שנים דגלתם בהם.

אני קררא כרתררת בעתון "הארז": "הבניה באריאל
נקודה אחרונה, אדוני השר
היתה אצלי קבוצה של עולי ברית-המועצות בראשות נתן

שרנסקי, הם ביקשו פגישה, והם למרבה הפתעתי ביקשו, שנפעל לכך, שהעולים לא יקבלו

הלוואות לדיור, משום שהם אומרים כך: העולים לא יודעים מה קורה במדינה, הם לוקהים

הלוואות, הם הותמים על ערבויות, הם לא יוכלו להחזיר את ההלוואות. הם ביקשו שבמקום

זה תהיה מערכת אחרת שהעולה יוכל לרכוש את הדירה לא באמצעות ערבויות, אלא באמצעות

מישכון הדירה. מאחר ונדון כיום חוק הערבויות, הייתי מבקש לשאול מה עמדתך לגבי

הסוגיה הזאת.
היו"ר מ"ז פלדמן
חבר-הכנסת הורביץ.
י י הורביץ
אני רוצה לומר באופן המפורש ביותר, למרות הזמנים, למרות שכל דבר מתקבל כאילו

הוא קשור לתקופה, לערב הבחירות, אני רוצה לומר בלי קשר לאווירה הכללית, ולא לנגח

ולא להתווכח עם שום גורם, להיות הוגן עם המשרד ועם השר: מאז ימי ספיר, וספיר היה

הבנאי הגדול ביותר בתקופתו, לא היה עוד בנאי כמו אריק שרון. ואילולא הקטנוניות

שלנו והחשבונות הפוליטיים, גם בליכוד וגם במערך, היו נושאים אותו על כפים - אם

יש כוח בכלל לשאת דבר כזה על כפים - והיו אומרים: רבותי, ברגע הכי קשה, בנושא הכי

כבד, בנושא שסיכן לא רק את העליה, סיכן את עליית המחירים הנוראה, שעלול היה לגרום

לזעזוע הברתי שאי אפשר היה לעמוד בו, בא אדם ופתר את הבעיה הזאת שהטילו עליו

באופן יוצא מן הכלל מהיר, בהול, דחוף, ללא כשלונות מיוחדים, שלוא היו, זה גם כן

היה סביר. אנחנו עם הקטנוניות שלנו כל הזמן אמרנו, שהוא מוכשר אבל הוא לא יכול,

והנה לא זז דבר. כשזזו דברים, שוב לא טוב, טוענים שיש מגרעות.

רבותי, כל הבניה לא במרכז הארץ היתה בניה ציונית מעולה ממדרגה ראשונה, שאנהנו

נתנו לה גב. בא אריק שרון אלינו והסכמנו. מי שלא הבין על מה מדובר, לא יבין שום

דבר אף פעם.
א' ויינשטיין
חבר-הכנסת הורביץ, לא אישרנו תקציב עד שהאוצר לא שינה את הכיוון והלך לפיזור

הבניה.
י י הורביץ
אמרנו לשנות את החלוקה של הבניה באזורים השונים וזה בא לוועדה והוועדה קבלה

את זה במודע. לבוא אחר כך ולהגיד: זה עלה יותר כסף מאשר התכוונו? אינני בא היום

לעשות חשבון. אבל ביושר, כנוה כסף הלך לאיבוד בימי ספיר ואשכול עם האוהלים

והבדונים והפחונים והבלוקונים והצריפונים, שכלם הלכו לאשפה, ובצדק? מי יכול לבוא

בטענות? בתקופה ההיא, תחת הלחץ שהיה, היתה ברירה?

עכשו כל הטענות נסתתמו, אז מעלים את הטענה של יהודה ושומרון. רבותי, הממשלה

הזו החליטה ליצור עובדה כדי שלא יעקרו אותנו מיהודה ושומרון. על זה הלכו לבחירות.

שלא יעמידו פנים, שמישהו תפס פה משהו. תודה לאל, אריק שרון מגשים את המדיניות

הזאת. לא תמיד בליכוד מבינים את הענין הזה. אבל הוא מבצע בדיוק את מה שהתכוונו,

את מה שעמד על הסכין בבחירות - כן יהודה ושומרון, או לא יהודה ושומרון. אז יכול

להגיד חברי-הכנסת אלי דיין עשרות פעמים שהוא נגד יהודה ושומרון, בסדר. מי בא

בטענות אליו? אבל הענין הזה הוכרע. והממשלה הזאת עושה בדיוק מה שהתכוונה. היא לא

רימתה אף אחד.
ואם באים ואומרים
אבל יש רעב בארץ, יש מצוקה, הרי פה אנחנו משחקים את הלהקה

של "הכל עובר חביבי" על כל דבר. כל חוק שמציעים עובר. מישהו חושב כמה אנחנו

משעבדים את המחר, את המחרתיים, את עצמנו? מישהו חושב על מה שמחליטים פה? ואני לאמאשים רק את המערך, גם את הליכוד. מישהו חושב איזה התהייבויות אנו לוקהים על

עצמנו וכמה מליונים עולה פה כל ערב? פתאום נזכרו שינה מצוקה בארץ.

ישנה מצוקה בארץ, אבל האם פעם אהת באו ואמרו: אולי פעם אחת שיפשטו את הרגל

ישובים, ואני אינני בעד זה, יפשטו את הרגל אלה ואלה, אין ברירה, והיו דברים כאלה,

ולא לאמץ את החברים שלי ולא לתת לאלה שלא חברים שלי ולקום ולהגיד: רבותי, אני

צריך את הכסף הזה בשביל דברים אחרים? לא. או מדפיסים כסף או מתחייבים ויעשה שר

האוצר סלטות באוויר. אנחנו רואים את זה כאן כל ערב. אינני רוצה להתווכח, תפסיקו

להיות קטנוניים. הויכוח קיים. אם אנחנו לא בסדר, אז כולנו לא בסדר.

לגבי הויכוח שמנהלים עם משרד הבינוי והשיכון, אני רוצה להגיד למנכ"ל ולסגן

השר ולשר בעיקר, אם יש למלים בכלל ערך - הליכוד היה צריך לקום ולהגיד: אם יש הישג

בתחום אחד, התחום החשוב, הרי זה ההישג שיש קורת גגל לכולם. זה שאין פרנסה, זה לא

רק בגלל העדר כסף, זה גם בגלל העובדה שחסר לנו דמיון ודחף ואנשים בעלי דמיון

שידחפו את הנושא.
היו"ר מ"ז פלדמן
שמענו שיש קורת גג לכל, אין מחוסרי דיור, לכל משפחה מחוסרת דיור, ניתן פתרון.

זו בשורה מרנינה. אין הרבה מדינות, גם בין המדינות המפותחות ביותר, שיש בהן מצב

כזה. אבל הפיזור הגיאוגרפי של הבניה, זו לא היתה מדיניות נכונה ונבונה. צמוד

לפיזור הבניה היו חייבים ליצור מקומות תעסוקה. והפיגור והפער בין הקמת הדירות

ופיזור האוכלוסין - שאני מברך עליו, זה בהחלט חייב להיות, לא יתכן שכולנו נתרכז

בגטו אחד גדול במרכז הארץ, ובין יצירת מקומות תעסוקה הוא מדאיג. היתה חייבת

להיות פעילות אינטנסיבית ליצירת מקומות תעסוקה. הייתי ממליץ בפני קבינט הקליטה

לזרז את התהליך של יצירת מקומות תעסוקה.

על כל פנים על ההישגים ששמענו כאן, שאין משפחה ללא קורת גג, שכבר עכשו קרוב

ל-40,000 דירות-
צ' ביטון
אדוני היושב ראש, אין משפחה ללא קורת גג? בוא אני אקח אותך למשפחות כאלה.
היו"ר מ"ז פלדמן
חבר-הכנסת צ'רלי ביטון לא היית כאן כאשר שמענו את סקירת השר.

חבר-הכנסת אלי דיין, ואחריו - חבר-הכנסת רפאל אדרי.
אי דיין
בביקור שערכתי באשדוד לפני כמה ימים הסתבר, שיש הרבה אנשים שקנו דירות ויש

כבר מועד למסירת הדירות, אבל תשתיות אין. והם שאלו אותי: איפה נגור? הרי חלק מכרו

את הדירות שלהם. נאמר להם, שמשרד השיכון אמר לעיריה שתתחיל בעבודות התשתית

ואחר-כך יבוא התקציב לתשלום. הדירות האלה נמכרו, יש מועד מסירה, גם של הדירות

הישנות, אבל הדירות החדשות הן ללא תשתית. העיריה אומרת, שאין לה אמצעים לבצע את

התשתית ומשרד הבינוי והשיכון עוד לא העביר את התקציבים. ויהיה אחור של חדשים בין

סיום בניית הדירות ובין ביצוע התשתית, דבר שיגרום הרבה סבל לאנשים, שלא יהיה להם

איפה לגור.

רציתי לשאול את שר הבינוי והשיכון איך הוא מטפל בבעיה זו שנוגעת היום לאלפי

משפחות, כדי שהתושבים שקנו את הדירות יוכלו להכנס אליהן.

שאלה שניה - נגה קרה בדיוק בהזמנת הדירות מתע"ש. היה ויכוח גדול. היו מודעות

גדולות. היו התקפות הדדיות. כמה הוזמן מתע"ש וכמה בוצע ולמה לא יעדיפו את התע"ש?סגן שר הבינוי והטיבו א. רביץ: אתה מעדיף את תע"ש על יובל-גד?
א. דיין
לצערי, גם יובל-גד לא קיבל הרבה דירות.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
מלוא ההיקף שהוא יכול לבנות. חבר-הכנסת אלי דיין,

שנינו פעלנו יהד בענין זה והיו לנו בעיות לגבי

המצב המשפטי.
א. דיין
נכון, אבל הוא קיבל מעט, אבל גם הודות לאותן

מעט דירות שהוא קיבל, העסיק 200 עולים מאשקלון,

וחבל שלא קיבל כמה אלפי דירות נוספות, כי אז יכול היה להעסיק אלפי מובטלים,

שהיום מקבלים דמי אב לה ואוספים אוכל.
היו"ר מ.ז. פלדמן
אני מבקש לקצר.
א. דיין
כדאי לומר מה הן הבעיות ולא רק להלל ולשבח. אם

אתה רוצה שנקרא "הלל", אני מוכן ללרוא "הלל שלם",

אבל אני פה כדי להעלות בעיות ואולי השר יוכל לעזור לפתור אותן.

שאלה שלישית - כמה קרוונים יובאו, כמה מהם

מונחים כאבן שאין לה הופכין?

שאלה רביעית, בעקבות הפרסום האחרון על מע"צ -

מה האמת בפרסום, שהוקפאה סלילה של מספר כבישים במרכז הארץ ובדרומה? כאשר

מנסים לקבל תשובה ממנכ"ל מע"צ, אין תשובה מוסמכת, ובשטח אין עובדים. יש

כביש מסויים שחבר-הכנסת גרשון שפט ואנוכי בודקים אותו מדי יום, ופורסם

שהעבודה בו הוקפאה. נסינו לדבר עם משרד הבינוי והשיכון ועם משרד האוצר -
מ. איתן
איזה כביש?
א. דיין
כביש אשקלון-קריית מלאכי. נהרגו בו 18 אנשים

- מאז שאלי ראש העיר אשקלון,
היו"ר מ.ז. פלדמן
עכשו עידן ה"פריימריס"?
מ. איתן
מאז שהפסקת להיות ראש עיר, אף אחד לא נהרג בו.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אנו כסיילי לך בתשדיר שירות, תוכל להצטלם על

הטרקטורים העובדים.
א. דיין
חבר-הכנסח גרשון שפט שואל אותי כל יום: איפה

מע"צ, למה לא עובדים בכביש זה?

שר הבינוי והשיכון היה ממונה על קבינט העליה

והקליטה. ואנחנו כל הזמן אמרנו, שקבינט העליה והקליטה צריך לטפל לא רק בשיכון

אלא גם בתעסוקה. היום אמר השר שנושא התעסוקה אינו בתחום אחריותו. ואני שואל:

מדוע נושא התעסוקה לא מטופל? האבטלה הולכת וגדלה גם בקרב החיילים המשוחררים,

גם בקרב הערלים, וזו בושה לראות אנשים אלה נזקקים למתת חסד כדי להתקיים.

מדוע שר הבינוי והשיכון, במרץ וביכולת שלו, ובתפקידו כיושב ראש הקבינט, אינו

שם דגש על ענין התעסוקה?

ושאלה האחרונה - האם נושא המענקים למשתכני רכס

שועפת נפתר? אמרו שבשועפת יקבלו הלוואה של 80,000 שקל, אבל לא יהיה בה מענק.

בכל האזורים האחרים יש מענקים. הייתי מקורב ליושב ראש הוועדה ולחברים אחרים
שטיפלו בנושא ואני שואל
מדוע לא יקבלו משתכני רכס שועפת את המענק?
היו"ר מ.ז. פלדמן
זו הפליה זועקת. מצד אחד מתשכני פיסגת זאב ובווה

יעקב מקבלים ומצד שני משתכני שועפת אינם מקבלים"
א. דיין
אדוני היושב ראיס, הצעתי לו לראיה "-ת הרשימה

לפני ההצבעה, לא רצית. אתה, כיושב ראש ועדת

הכספים, היית צריך לדהות את הרשימה.
היו"ר מ.ז. פלדמן
היום זה יגיע לקריאה שניה ולקריאה שלישית במליאה,

ואם ענין זה לא ייפתר בצורה נאותה, רבים יצטרפו

להסתייגות שלך ונבקש להביא את הרשימה לאישור הוועדה,
א. דיין
עכשיו אני רגוע.
היו"ר מ.ז. פלדמן
חבר-הכנסת רפאל אדרי.
ר. אדרי
אדוני היושב ראש, כבוד השר. עם עובדות אי אפשר

להתווכח. שהיו 79,000 התחלות בניה: ב-1991, זוהי

עובדה. שזה מספר של התחלות בניה ללא תקדים מאז קום המדינה, זו עובדה. שמאז

אפריל 1990 היו 110,000 התחלות בניה, אנו רואים בשטח.
שר הבינוי והשיכון
112,574 התחלות בניה.
ר. אדרי
בהיקפים כאלה לא מתווכחים על 2,000 יחידות.

קיצור משך הבניה, גם זה דבר עובדתי ואפשר לזקוף

את זה לזכותך; גם לתקופת הבחירות, אבל גם צריך לזקוף זאת לזכות הנהלת משרדך.

בחצי השנה האחרונה, אני חייב לציין, נעשתה עבודה - עד כמה שעקבתי אחרי

הדברים - בצורה די מקצועית, כל שכן שהירושה שקבלתם, לא היתה ירושה כל כך טובה

וההערכות המשרד בעבר לא היתה הערכות נכונה.
שר הבינוי והשיכון א. לירון
אנחנו נשאיר לך את זה מסודר.
ה. אדרי
מה שלזכותך אף אחד לא יקח ממך, גם אם אנו ערב

בחירות וגם אם אני באופוזיציה, גם בעבר אמרתי,

שאם מישהו יכול לדחוף את הענין זה אתה. אבל יחד עם זאת אינני חוזר בי

מהביקורת שאמרתי גם לפני שנה,
ש. שטרית
איזו הערצה הדדית.
הי ו"ר ש. שטרית
חבר-הכנסת שטרות, מה אתה עושה כאן?
ש. שטרית
אני רוצה לעזור לשר השיכון והבינוי להעביר חוק

הערבויות לטובת עם ישראל, לא לטובת הליכוד.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אני אתמוך בך בנושא זה,' חבר-הכנסת שטרית.
ש. שטרית
עם ישראל מודה לך.
ר. אדרי
כל הביקורת שלי היתה ביקורת לשמה. בחלק מהדברים

אני חושב שהבקורת היתה במיומה. ניסיתי כמיטב

יכולתי לתרום תרומתי הצנועה מנסיוני הלא רב בתחום זה, ואזכיר רק דבר אחד,

לפני 13-14 חודש, כאשר הוצג התקציב לרכישת 5,000 קרוונים, וציינו שמחיר

קרוון הוא 43,000 שקל, אמרתי שזה לא יתכן, אמרתי שזה יעלה מעל 75,000 שקל,

וגם פה העובדות מדברות בעד עצמן. ואכן, כל קרוון עלה מעל 75,000 שקל, עד

כמה שאני יודע מהנתונים התקציביים שברשותי.

לכך, וזאת בזכות העובדה שהושקעה על ידי המשרד. אבל?????????

המשרד. אבל יחד עם זאת המחירים ששולמוואבי מבין את האילוצים שהיו - היו גבוהים מעבר למתקל על הדעת.

אדוני שר הבינוי והשיכון, אני צופה שבמחצית הטנה

הקרובה צפויה /סכנה לענף הבניה, ואינני בא להגיד שאתה אשם בזה. אני

חוטב שבשנת 1992 התחלות הבניה יגיעו ל-42,000, כנ?חצית ממה שהיה בשנה 1991,

ואכן זה מסכז את יציבות הענף, מסכן את הקבלנית החדשים שנכנסו לענף, קבלנים

שלקחו אשראים מבנקים, וכבר יש מספר קבלנים שמתנדנדים, ואני מניח שבשלושה

החודשים הקרובים נראה התמוטטויות ראשונות של קבלנים. אולי זה בריא במידה

מסויימת, כדי שלא כל אחד יקפוץ לבריכה הזאת, וקפצו לתוכה רבים, ללא נסיין

וללא ידע בתחום זה.

אני צופה, שבמחצית 1992 תהיה ירידה במחירי

הדירות עד %15 ריאלית. טוב שהיתה התחלה גדולה של בניה. ההיצע הגדול של דירות

יוריד את המחירים. אבל יחד עם זאת, זו גם תקופה נאותה להערך בנושא המקרקעין.

תחום זה קיבל אמנם טיפול, איבל לא את הטיפול הראוי, כי מחירי הקרקע עלו

ב-%80 ריאלית באזורים מסויימים, לא באזורי הפיתוח אלא במרכז הארץ. היום

אפשר להערך אחרת ואפשר להוציא 25,000 יחידות קרקע - כלומר קרקע ל-25,000

יחידות דיור- אם המשרד הפץ להגדיל את התחלות הבניה.
ועכשו, מספר שאלות
איך אתה חושב להתמודד,

אדוני השר, עם הסכנה הצפויה לענף הבניה, שירד למחצית התפוקה, ומה יעשו עם

הציוד בענף?
י. הורביץ
יש לך הצעה?
ר. אדרי
אני יכול גם להציע. כבר אמרתי שאפשר להוציא לשוק

קרקע ל-23,000 יחידות דיור. בעבר התחילו הקבלנים

הפרטיים לבנות 13,000-14,000 דירות בשנה. והדירות שבונים קבלנים פרטים אלו

דירות של 120 ממ"ר ולא דירות של 70-80 ממ"ר. הוספת 000,25 דירות לקבלנים

הפרטיים יכולה למנוע פיטורי עובדים, אחרת איי צופה פיטורים של 15,000 עובדים.
י. הורביץ
במימון עצמי של הקבלנים?
ר. אדרי
אני ציינתי שמחירי הקרקע עלו ב-15 החודשים

האחרונים במרכז הארץ. באזורי הפיתוח המחירים

נמוכים. אני מדבר על מרכז הארץ. מה שנבנה על ידי משרד הבינוי והשיכון

בגליל ובנגב זו היתה בניה מסיבית. אני חושש שתהיינה שם הרבה דירות ריקות

אם לא תהיה תעסוקה. אני בעד פיזור האוכלוסיה, אבל במקביל צריך לעשות גם

לתיעוש אזורים אלה.

מי שיודע מה זה התחלות בניה, יודע שצריך רישוי,

צריך תשתית וצריך להערך. והקבלנים הפרטיים לא יוכלו להתחיל לבנות מהיום

למחר. אם מחירי הקרקע יהיו סבירים ובתנאים מיוחדים הייתי מציע שיטה של

קומבינציה, שהקבלן לא ישלם עבור הקרקע -
מ. איתן
מרכיב הקרקע בדירה הוא נמוך.
ר. אדרי
%40-35% ממחיר הדירה.
ר. אדרי
בדיזינגוף בתל-אביב. בדרך כלל הקרקע מהווה %15-10%

ממחיר הדירה.
ר. אדרי
חבר-הכנסת מיכאל איתן, אתה לא בקיא בנושא הזה. קרקע

במרכז הארץ -
מי איתן
איפה, בהל-אביב?
ר. אדרי
בחיפה, בחולון, בראשון-לציון, בבת-ים, בקרייה-

נורדאו.

היתה שאלה של חבר-הכנסת יגאל הורביץ, האם

אנו רוצים לעודד את הבניה הפרטית?
י. הורביץ
אתה אמרת שהם עומדים בפני מפולת אם לא יזמינו

אצלם עבודות.
ר. אדרי
חלקם,
י. הורביץ
אם לא יזמינו אצלם עבודות, הם יעמדו בפני מפולת,
שאלתי
איך נותנים להם עבודה בלי להסתכן? אמרת

שיש לר פתרון,
ר, אדרי
אמרתי שקבלנים שנכנסו לענף בלי ידע, בלי הון

עצמי ובלי נסיון. אלה שיתמוטטו, אבל החזקים

יחזיקו מעמד, על מנת למנוע שהחזקים ייקלעו לקשיים, אני מציע את הצעותי,

דבר שני, באותם אזורים שהיום יש עוד בניה,

כי מתוך 110,000 התחלות בניה נסתיימה בנייתן של 27,000 בלבד, מתוך לה %75

בניה ציבורית,
שר הבינוי והשיכון א, שרון
כל חודש מסתיימת בנייתן של 5,000 דירות,
ר, אדרי
אני יודע שמצד אחד מסתיימת בניית דירות ומצד שני

מתחילה בניית דירות.
א, בר
צריך להביא בחשבון שגם מתפנות דירות בשוק של אלה.

שרוכשים דירות,
ר, אדרי
אני צופה עד סוף 1992 כ-22,000-20,000 דירות

ריקות באזורי הפריפריה, מה עושים עם הדירות הללו?
היו"ר מ, ז, פלדמן
כיוון שרשימת הדוברים מתארכת והזמן מתקצר,

וכדי שנוכל לשמוע תשובת השר, אני מבקש את החברים

לקצר,

חברח-הכנסת עדנה סולודר,
ע, סולודר
אני אקצר, אני לא אכנס לויכוח הפוליטי, השקפת

העולם עליה דיבר חבר-הכנסת אריאל ויינשטיין היא

השקפת עולם שהיתה מקובלת הרבה שנים בטרם קום המדינה, והיא שונה היום כאשר
אנו מדינה, והייתי אומרת
הממשלה שעוסקת בתהליך השלום, עוסקת בו זמנית בדבר

שעלול לטרפד את השלום, אבל זח לגיטימי, זה עולה בקנה אחד עם השקפת העולם

של הממשלה, גם אם אני יכולה להיות בדיעה אחרת,
מ. איתן
כאשר מדובר ברמת-הגולן את לא כל-כך בדיעה אחרת,
ח. קופמן
עד היום הבינותי שאת מזדהה אתנו, אני מבין

שה"פריימריס" -
ע. סולודר
אני אומרת את דיעותי, כי אני פה בשביל להגיד

את דיעותי, מה זה יעשה לי ב"פריימריס", כמר

לכל אחד, אוי למי שמוותר על דיעותיו כדי להבחר.

אני מברכת את שר הבינוי והשיכון על זה שהוא

מיישב את הנגב והגליל, יש לי ביקורת על כך שהתהליך המתבצע בשטח נוגד .

אה המגמה של תהליך השלום,

יחד עם זאת אני רוצה לשאול: יש סל תקציבי שאי אבשרלהתעלם ממנו, גם אם אנו אומרים שהשיקול בבניה לא יכול להיות כלכלי בלבד.

בכל אופן יעל אזורים שיט בהם אלפי דירות שאיננו יודעים מחי יאוכלוסו בעולים

או במתיישבים, בעוד שיש אזורים אחרים שבהם חסר תקציב גם לתשתית, לא רק

לבניה. אמר חבר-הכנסת רפאל אדרי, שהוא מקצוען, שצריך להקים השתיות. אנהנו

יודעים שבאילת עומדות הרבה דירות ריקות שאי אפשר להכנס אליהן, כי אין תשתית,

אין חיבורי טלפון וחשמל וביוב. אני מקווה שזה יסתדר, אבל בו זנ?נית, כאשר

לא יודעים מי יגור בדירות שנבנות, נבנות תשתיות לטווח הרחוק במקומות אחרים.

מי שמרחיק לראות, עושה היום תשתיות שאולי כיום אין בהן צורך, וזה על חשבון

דברים אחרים שיש בהם צורך. בכל זאת יש צרכים בסיסיים שצריך לתת להם תשובה.

אני הבאתי בזמנו את ישוב עין-תמר כדוגמה.

ישוב עין-תמר היה צריך להגיע לאן שהגיע בגלל תקציב של 5-6 מליון שקל

שמגיעים לו בדין?

דוגמה אחרת - הנושא של הבניה הבטחונית - 15

מליון שקל. בגלל 15 מליון שקל נמנע מכל ישובי העימות לבנות בניה בטחונית.

דוגמה אחרת - כבישים במרכז הארץ, שאין להם תקציב,

או שהיה מיועד להם הקציב והוא נלקח למקום אחר. על כל פנים, אין תקציב

לכבישים מתמוטטים במרכז הארץ ונמצא תקציב לכבישים באזורים אחרים. נראה

לי שגם כאשר יש השקפת עולם לגיטימית ומנסים לממש אותה, בכל זאת אי אפשר

להתעלם מצריכים בסיסיים שצריך לתת להפ תשובה.
הי ו"ר מ.ז. פלדמן
חבר-הכנסת מיכאל איתן.
מ. איתן
על פי בקשת היושב ראש, אומר דברי בצורה טלגרפית:

אני הושב שזה היה מבצע של השר - הוא השקיע בזה

באופן אישי - לשנות את הפריסה של הבניה חרף ההתנגדות מכל הכיונים ומכל הזרמים.

אני רוצה בהערה אחת לומר בעקבות מה שאמרו קודמי: יכול להיות שאין קונצנסוס

על חלק קטן משטחי ארץ-ישראל המערבית, אבל אם מדברים על חלוציות ועל רצון

לבנות ולהתיישב, תבנו ותתיישבו במקומות שיש עליהם קרנצנסוס: יש הבקעה,

יש גוש עציון, יש הגליל, יש הנגב, יש רמת הגולן, יש ירושלים וסביבותיה.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
חבל קטיף. זו היתה הצעה של מפלגת העבודה. לא כל

דבר שהם עשו היה רע. הם עשו גם דברים טובים.
ר. אדרי
נכון, גם התעשיה האווירית והצבאית, גם הכורים

האטומיים.
מ. איתן
לצערי הרב, חבר-הכנסת אדרי, גם אם יש ויכוח,

אם הייתם מלווים את הויכוח באווירה של עשיה

במקומות אחרים, היתה תחושה אחרת לכל העם. אתם רוצים להתגדר ברחוב דיזנגוף?

תנו תמיכה לשר שהלך לנגב והלך לגליל.
ר. אדרי
זה מה שאמרתי. אני חושב שאין לך ויכוח בנושא זה

עם אף אחד.
מ. איתן
זו האווירה במקומות שאני נמצא בהם, כאשר אני

מתמודד בעימותים באסיפות ובכנסים ובבתי ספר.

כל ההצעות של פרס וביילין היו ל?נות רק באזור תל-אביב.

לקבל סמכריות גם בנושא???? על תעסוקה. אני הושב שהשר שרון צריך

אבל לא ???? תמריצים לעידוד יצירת תעסוקה,

הבחנה דיפרנציאלית. אנו נותנים תמריצים כלל-ארציים -

כלל -ארציים. אנו נותניםפחה מואץ ואיננו עושים הבדל בין ?חת מואץ לאזור תל-אביב ובין פחה מואץ

לבאר-שבע. אס לא יהיו הבדלים, נישאר תקועים. הצעד הראשון שנעשה בתחום

הבניה הוא צעד חשוב. הוא צריר להיות מושלם ביצירה העסוקה.

בנושא של עידוד הבניה להשכרה, אני חושב שצריך

לנסות זאה. עשינו מאמצים בנושא זה ואינני יודע למה הדבר תקוע.
ח. קופמן
הנושא תקוע בוועדה.
היו"ר מ.ז. פלדמן
תוך במה ימים הוא יידון.
מ. איתן
אני רוצה לכנות לשר ולמנכ"ל - אני מצטרף לפניה

של חבר-הכנסת אלי דיין-בענין התשתיות באשדוד.

הייתי שם, ראיתי את האנשים והם יושבים על המזוודות,
היו"ר מ.ז. פלדמן
חבר-הכנסת חיים קופמן.
ח. קופמן
בענין הבניה להשכרה, הייתי רוצה לשמוע איפה

הענין תקוע.

אדוני השר, נעשהה הפשרה אדירה של קרקע באזור

המרכז ומשום מה הדבר אינו מורגש. אחד הקצינים שלך לשעבר אמר לי: אני מובן

לעשוה עסקת קומבינציה, אבל דורשים ממני מס שבח מקרקעין ומס ערך מוסף, אז

שהשלושים דונם ישכבו. זאה אומרה שיש כאן בעיה. אם מוכרים אה הקרקע, אין

בעיה. אולי אפשר לדחות את תשלום המע"מ לתקופה יותר מאוחרת- כדי שיבנו, כדי

שלא יצטרכו ללללם גם מס שבח מקרקעין וגם מס ערך מוסף עוד בטרם ראו אגורה?

פנו אלי נציגי הדיירים בשכונה רמה-אליהו בראשון-

לציון. הם משלמים שכר דירה 500 שקל בקרוונים. זה נראה להם מחיר גבוה.

אבל יחד עם זאת הם מבינים שהמדינה במצוקה, הם אומרים: אנו מוכרים לשלם 250

שקל כשכר דירה וה-250 שקל הנוהרים ייחשבו לנו כפקדון על חשבון דירה מגורי

הקבע.

אני רוצה להעלות נושא כבד-משקל, אינני יודע

מה עמדה השר בנושא - נושא הצמנט, ואני בכוונה אומר צמנט ולא בטון, כי הסבירו

לי, שביטון זה מלט מעורב במים. עד כמה שאני בדקתי, הצמנט מהווה %7 מעלות

הדירה, אם זה %7 ונניח שמחיר דירה בשטח של 80 ממ"ר הוא 40,000 דולר, הצמנט

מהווה 2,800 דולר, היות ואפשר לייבא צמנט מחוץ-לארץ במחיר של 40 דולר הטובה,

ובארץ המחיר הוא - למרוה שחברה נשר מכחישה - 80-90 דולר והיבואן הגדול של

מלט זו חברה נשר, יוצא אפוא שאנו משלמים עבור כל דירה 1,000 דולר יותר יקר

על פי מחיר הנ?לט הבינלאומי פלוס רווח סביר. הבטיחו שיעברו לאנרגיה חלופית

וזה יעלה יותר זול. זאת אומרת, המשק הישראלי, על 100,000 דירות ועבודות תשתית

משלם 120-150 מליון דולר מיותרים, זה מחיר כל כך יקר, שעם כל הצעקה שלהם,

שהם מגינים על העובדים -ואינני יודע על כמה עובדים הם מגינים - שפוגע

באוכלוסיה ובקופתה של הממשלה. נושא זה צריך פעם להבדק, כדי להבין מה קורה

בתחום זה שאין בו תחרות, ויש פער של 120-150 מליון דולר, שהוא בעיקרו בשיווק

ולא בייצור,
היו"ר מ.ז. פלדמן
סגן השר שמואל הלפרט.

סגן שר העבודה והרווחה ש. הלפרט: אני רוצה להצטרף לדברי ההערכה לשר הבינוי

והשיכון, טר הבינוי והשיכון עשה אה הבלתי-אפשרי - בתוך תקופה קצרה יחסית הוקמו 112,000 יחידות דיור ועל ידי כך

נמנע קטסטרופה מעולים חדשים ומזוגות צעירים,

יחד עם זאת אני רוצה להעיר בנושא של שיקום

שכונות. קבלתי היום מכתב ממנהל פרוייקט של שלקום והשכונות בחולון. הוא
כותב כך
"זה שנתיים לא עודכנו המשכנתאות והסיוע להרחבת

דיור במסגרת שיקום השכונות. זה שנתים שיש מצב של שחיקה בסכומי ההלוואות

וכמשכנתאות. דוקא המשפחות החלשות ברוכות הילדים הן שלא מממשות את הסיכוי

להרחיב את דירותיהם עקב כך. לא זו בלבד, אלא שהשנה גם קיצצו את תקציב

שיקום השכונות."

זה ידוע שהשכונות שבמסגרת מפעל שיקום השכונות

הן שכונות פרובלמטיות ביותר, שכונות נחשלות. לקצץ בתקציב שלהן או לא לאפשר

למשפחות להרחיב את הדיור שלהן, זה לא יעלה על הדעת. לכן אני פונה לשר

לתת דעתו גם לאוכלוסיית הוותיקים שהם במצוקה, שאפשר לשקם אותם בסכומים קטנים

י חסית.

מפעל שיקום השכונות הוא אחד המפעלים הנהדרים

של מדינת ישראל. הוא פועל בקרב 700,000 תושבים ועליה, דברים חשובים וחבל

לתת לפרוייקט זה לדעוך, מה גם שבסכומים קטנים אפשר להמשיך אותו גם בתחום

הפיזי וגפ בתחום החברתי.
היו"ר מ.ז. פלדמן
הבעיה של הקיצוץ בתקציב פרוייקט שיקום השכונות

נוגעת למשרד האוצר.
ש. הלפרט
פרוייקט שיקום השכונות שייך למשרד הבינוי והשיכון.
היו"ר מ.ז. פלדמן
האוצר קיצץ בתקציב זה. אני חושב ששר הבינוי -

- שר הבינוי והשיכון א. שרון: אני העליתי נושא זה פעמים בממשלה ולא קבלתי

תמיכה.
ש. הלפרט
היתה החלטה פה אחד בוועדה נגד הקיצוץ בפרוייקט

שיקום השכונות.

הייתי רוצה לדעת מה גורל החוק לעידוד בניית

דירות להשכרה.
היו"ר מ.ז. פלדמן
האוצר בשלב מסויים משך את החוק בחזרה. אבל החוק

עבר בקריאה ראשונה וחזר אלינו, והוועדה עומדת

בגמר הכנתו לקריאה שניה ולקריאה שלישית. בישיבה אחת או בשתי ישיבות של

הוועדה נוכל לסיים הכנתו,

חבר-הכנסת צ'רלי שלום ביטון,
צ. ביטון
אחרי דברי השבח שהושמעו כאן על השר שרון, הוא

בהחלט יכול להתמודד על המועמדות לראשות הממשלה

במרכז הליכוד. הוא צריך להביא רק את דברי חברי מפלגת העבודה לפני מרכז

הליכוד.

אדוני השר, אחרי ששמעת דברי השבח, יש לי גם

ביקורה;. בוא לא נשכח שבכל זאת במגורונים, בשטח של 16 ממ"ר, גרות ארבע

נפשות.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
המגורונים שטחם 23 ממ"ר.
צ. ביטון
ארבע נפשות גרות במגורון.שר הבינוי ו הלל י כ ר ז א. שרון: ארבע נפשות קבלו שני מגורוניר.

צ. ביטון; זו צפיפות איומה. אלה עלולים להיות חממות של

פשע. יהיו שם דברים טייזכרו לדראון עולם.

אני מקווה שתמצא לכך פתרון. אמרת שדה זמני, אני מקבל זאת.

אדוני השר, האוכלוסיה הכי מסכנה והכי אומללה

אלה הם חסרי הדיור. חסרי דיור עדיין גרים בבתי מלון. יש בעיות גם באשדוד

וגם בירושלים. חבר-הכנסת אריאל ויינשטיין טיפל בנושא הזה בשבוע שעבר

לאהר שערבנו אותו בנושא.

אדוני השר, יש בעיה של המשך השיקום הפיזי

של השכונות במסגרת פרוייקט שיקום השכונות והשיקום החברתי שלהן. כל הוועדה,

בלי הבדל קואליציה ואופוזיציה, התארגנה כדי להחזיר את הכסף שנלקח מפרוייקט

שיקום השכונות, וביקשנו להמשיך בו. אבל במקום זה התחילו לפגוע בעובדים

שעושים עבודה הכי קדושה והכי נפלאה בשכונות, העובדים בתחום החברתי של

שיקום השכונות, על כך ממונה הגברת חביב שיושבת במשרדך, והחלו??ו לפטר עובדים

אלה,

אני מבקש ממך, אדוני השר, כמו שאתה יודע

לפעול בתחומים שאתה לוקח על עצמך ויודע לדחוף דברים, אבי מבקש ממך בכל לליון

של בקשה, שתיקה גם נושא זה לידיך, כדי שאפשר יהיה להמשיך במפעל שיקום

השכונות. הנושא נפגע קשה. הסוכנות היחודית משכה ידה ממנו. מי שיש לו יד

בנושא זה, הוא משרד הבינוי והשיכון. לכן ארי מבקש ממך לעשות את המירב כדי

שאפשר יהיה לתקן את המעוות.

היו"ר מ.ז. פלדמן; רשות התשובה לשר הבינוי והשיכון.

שר הבינוי והשיכון א. שרון; מכובדי יושב ראש הוועדה, חברי ועדה מכובדים,

אני רוצה לחזור על הודעתי שמסרתי בתחילת הישיבה

בנושא עין-תמר ולהודיע לחברים, שנמצא הסדר כספי.
היו"ר מ.ז. פלדמן
נציגי עין-תמר יופיעו לפני הוועדה בישיבה זו.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
הייתי שמח אם היו מסבירים לחברי הוועדה על המקום

ועל חשיבותו.

אני ציינתי את תרומת אנשי המשרד שעבדו קשה. משום

מה לא הזכרתי את סגן השר, הרב רביץ. אני רוצה לציין, שאצלנו סגן השר - אולי

בניגוד למשרדים אחרים - לא עוסק בענינים הקשורים למגזר זה או אחר, אלא עוסק

בכל עיני המשרד ובכל מגזר.

סגן שר הבינוי והשיכון א. רביץ; כולם הבינו כך.
א. דיין
מה על משתכני רכס שועפת?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
מצד אחד הייתי שמח אם הרב רביץ ישב כשר בממשלה,

אבל מצד שני זה היה מצער אותי אם לא הייתי יכול

לעבוד במחיצתו בתקופה זו.

הייתי רוצה לומר - ואיי מצ?ער, אני לא רוצה לשים

מכשול בפני עיוור, וחסרה לי חברת-הכנסת עדנה סולודר? שאני מעריך אותה'. ואוהב

אותה, גם בשל כישרונותיה המוסיקליים - כל בוקר ל1אני פותח אה הרדיו והטלוויזיה

אני תמיד שומע אומרים; בונים וילות עם גגות אדומים בשומרון במקום בניה בעריבערי הפיתוח בנגב ובמקום טיפול בחיילים משוחררים. נ?ה שנוגע לשנת בחירות,

אני מבין. אבל או. י חושש שמא אתם טועים, ואינני רוצה שתטעו. אני רוצה שתדעו

את העובדות.

אני רוצה לקבוע, שהבניה ביש"ע היא לא על חשבון

מקומות אחרים. ותרשו לי לומר רק מספר אחד: ב-16 שנה, מ- 6319 עד 1979 נבנו

20,392 דירות בנגב. בשנתיים וחצי האחרונות בנו בנגב 21,000 דירות מתוך

פרוגרמה של 26,000 דירות.

ש. שטרית; אם היית נותן מספרים על הבניה מ-1977, זה היה

עוד יותר טוב.
שר הבינוי והסיכון א. שרון
אנו בונים וילות עם גגות אדומים? אני גר על יד

שדרות, שם בונים וילות אדירות עם גגות אדומים,

כחולים ועכשו גם חומים, אין קץ לדמיון. אני בונה את הוילות בשדרות? אני

בונ? את הוילות בשדרות בדיוק כמו שאנו בונים את הוילות ביהודה ושומרון.

זה נבנה במסגרת התכנית בנה ביתך.
כאשר קבלתי את התפקיד אמרתי
אני רוצה שבנגב

ובגליל . לא יהיה זוג צעיר שלא יהיה לו בית קטן עם גינה. כל אחד שלא

רגיל לחיות בעיר, יהיה לו בית קטן עם גינה, אני רוצה שכאשר אסיים את תפקידי,

לא יהיה זוג בנגב ובערי הפיתוח שלא יהיה ברשותו בית קטן עם גינה קטנה.

אני חייתי רוצה להיות מורה דרך שלכם, לקחת אתכם

לדימונה, שם מאות דירות -
ש. שטרית
אנו מוכנים לערוך סיור בנגב.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
ארחנו לא בונים וילות לא בשומרון 7לא בנגב ובגליל.

אני רוצח להיות מדריך של קבוצת חברי וכנסת, חברי

ועדת הכספים, בסיור בערי הפיתוח בנגב. אני אהנה מסיור זה, גם אתם תהנו.
רבותי, אני רוצה לומר
הבניה ביש"ע היא לא על

חשבון מקומות אחרים. הבניה באשקלון, יודע את זה חבר-הכנסת אלי דיין -
א. דיין
הכינו תשתיות.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אני הכנתי את התשתיות.
א. דיין
גם קודם הכינו.
שר הבינוי והשיכון א. לירון
לאור המחמאות שקבלתי היום, לא נראה לי שאתם

לא רוצים שאבחר שוב.
צ. ביטון
אנשי המערך עצמם לא יאמינו /מה שהם אמרו עליך.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
חבר-הכנסת אדרי, אני אשמח ללמוד, - "מן הים

הכללי וטיפה משלי", כדברי חנניה רייכמן. אני

הזמנתי אותך, כדי שתתרגל למשרד.

אני הייתי רוצה לגעת בטענה שמטרידה אותי. חברת-

הכנסת עדנה סולודר, בהעדרך אמרתי שאני מעריך אותך בגלל פעילותך בכנסת

ואהבתך למוסיקה - אני מוטרד מהדאגה שלך בענין השלום, כי אמרת שיש צעדים

המסכנים את השלום. הייתי רוצה לשאול: בניה במעלה-אדומים מסכנת את השלום?
ע. סולודר
בירושלים, בבקעה וברמת-הגולן - כל כמה שתבנה

יותר, תבורך.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
לא יכול להיות שרק אתב תשאלו אותי, גם לי מגיע
א. שרון
לשאול.

מעלה-אפרים תורם או מסכן את השלום?
ע. סולודר
תורם.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
מרום-הגולן, שאני עוטה בו מאמץ עכשו - תורם או

מסכן?

חבל קטיף, שהיתה לי הזכות להיות אלוף כיקוד

כאשר ביקרה אותי משלחת של הממשלה ב-1971, ואינני רוצה לחשוב איזו ממשלה

היתה אז, והוטל עלי להתחיל באיתור שטחים לחבל זה - הוא תורם, או מסכן את

השלום? ואריאל תורם או מסכן?

רציתי לספר לכם על מסמך הסטורי שמצאתי,
ע. סולודר
של ישראל גלילי?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
לא, של יגאל אלון, שאני מגדיר אותו כמצביא הגדול

שהיה לנו במלחמת העצמאות. מסמך זה הוא הנחיה

שלו למחלקת המדידות למהוק את הקו-הירוק, והוא מנחה איזה מפות להוציא והוא

מסביר בעברית היפה שהיתה לו ובצורת הכתיבה שלו, שאין יותר קו-ירוק. זה

מסמך מצויין.
ע. סולודר
תעביר לי אותו.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
עכשו ישירות לשאלותיכם. שאל חבר-הכנסת אריאל

ויינשטיין, האם איננו יוצרים דיירים מוגנים?

אנחנו אמנם מאותה תנועה, אבל אני רוצה להגיד: לגבי חלק מהאוכלוסיה האומללה,

אתה יודע מה? אני נותן לה את ההגנה הזאת. צריך לראות זאת כבעיה לאומית.

אני לא אומר לכל אחד. אבל כמי שעוסק בזה יום יום, אנחנו לא יודעים כמה

אומללות וכמה צרות וכמה מכות יש במדינה, זה לא יאומן. המדינה בהתהוותה.

המטרה היא שאנשים ירכשו את הדירות ולכן נקבעו תנאים מצויינים לרכישה,

ואני מדגיש - עם העדפה לפריפריה.

השאלה השניה - היציבות בענף הבניה. אם תתערער

היציבות בענף הבניה, הדבר יפגע כמובן ברצף הבניה ורצף הבניה הוא אחד הדברים

העיקריים.

השאלה השלישית - ללחים מחוסר תקציב ב-1991.

הלקח הוא, טיס לתת גיבוי תקציבי מלא ולויאלי להחלטה העקרונית על כמות

הדירות שייבנו. הדבר מחייב להביא בחשבון פרמטרים רבים שבעבר לא נלקחו בחשבון.

ערבויות וערבים, העמדה שלי ושל המשרד היא,

שיש לבטל את הערבים ולקבוע שהדירה היא המשכון היחידי הן לעולים והן לזוגות

צעירים.
א. דיין
שר האוצר מתנגד.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
בראיה החברתית והקהילתית שאני רואה את הדברים,

על כל הנושא??? אני חושב שצריך לראות את הבניה שלנו בפריפריה

לכם מה עשינו שם בשכונות. ?????? רוצה לקחת אתכם לעיר דימונה ולהראותהשכונות האלה, תגשו לשדרות ותראו, כך צריך לראות את נושא הבניה בפריפריה,

יכול לדירת שיש לי חילולי דיעות עם כמה מהחברים, אבל זה המצב.

לשאלותיו של חבר-הכנסת אלי דיין - התשתית ברובע

י"ג באשדוד תתבצע. חל עיכוב בגלל חוסר תקציב, דבר שבא על תיקונו.
א. דיין
מתי זה יסתיים?
שר הבינוי והשיכון א, שרון
הרי אתם הייתם עדים למאבקים שלי. אנו עושים

כל מאמץ להחיש את הענין. לא בזבזנו תקציב. מרגע

שאושר התקציב אנו עושים מאמץ.
מ, איתן
מתי בכל זאת יוכלו האנשים להכנס לדירותיהם?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אתם יכולים לבוא לאנשים האלה ולהגיד להם, שהעליתם

את הנושא בוועדת הכספים ואני נעתרתי לפנייתכם,

ואני עושה כל מאמץ.
מ. איתן
מה הצפי, חדשיים, שלושה חדשים?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
צאו מתוך הנחה, שהמשרד המופקד על הסוגיה ער

לסבלם של האנשים ולתהליכים בשטח,

נושא תע"ש, הקטנת התקציב מ-60,000 יחידות דיור

שצריך היה לבנות השנה הביאה להקטנת ההזמנות, אגב, לא חתניתי אתם על שום

דבר, אין שום הסכם, אני הבטחתי -
א, בר
. היה סיכום על 200,
שר הבינוי והשיכון צ. שרון
היה סיכום על 200, והמנכ"ל הגדיל ל-370, והורדנו

כמו שהורדנו לכולם ל-122, תע"ש, זה לא המוצר

שלהם, אני מכיר את תע"ש, יצא לי להשתמש בתוצרת שלהם מהיותי חייל ועד אלוף.

אני מכיר את התעשיה הזאת. אני מבדיל מהותית בין התעשיה ובין עסקן מפלגתי.
א. דיין
דן שומרון ביקר במפעל תע"ש באשקלון, עד כמה

שאני יודע הוא לא עסקתן מפלגתי, הוא יושב ראש

תע"ש.
שר הבינוי והשיכון א, שרון
אתה בודאי תצא ותאמר איך כיניתי את המנכ"ל של

תע"ש בתור עסקן מפלגתי, ולא היא, אני מדבר על

אדם אחר,
א. דיין
הוא מייצג את העובדים, הוא נבחר על ידי אלפי

עובדים,
שר הבינוי והשיכון א, שרון
אני רוצה להגיד, למען ההיגיינה הציבורית, אני לא

חושב שזה דבר טוב לצלם קרוון בן 25 שנה, שהיה

חוד החנית למבצעי התיישבות בלתי רגילים במשך 20 שנה בגבעות השומרון ובהרי

יהודה ונולדו בקרון זה שעומד על יד קרני-שומרון שני דורות של ילדים; זאת

אומרה, נולדו ילדים שהולידו ילדים בקרוון הזה, והוא עוד ימשיך למלא משימות

ציוניות ברחבי הארץ; אי אפשר לקחת קרוון זה ולהשוות אותו ,

כאשר התחלנו בבתים אלה, פניתי לתעשיה המקומית,

וביקשתי למצות כל יכולתה. המפעלים לא היו ערוכים, מפעל יובל-גד קיבל הזמנות

על פי מלוא כושר הייצור שלו.לשאלה, כמה קרוונים לא בשימוש - כל הקרוונים

המחובריה לתשתית מאוכלסים.
א. דיין
כמה לא מחוברים?
א. בר
4,000 קרוונים לא מחוברים, עד יוני יחוברו,
א. דיין
כמה מאוכלסים?
שר הבינוי והשיכון א. שרון
10,000. יש לנו היום 9,000 משפחות שגרות

במגורונים ובקרוונים, ועם כל הצפיפות, יש קורת-

גג והם יהנו מעדיפות בכניסה לדירות, הודענו את זה וכך נעשה,

לגבי מע"צ, לא הוקפאה כל עבודה, גם לא במרכז

הארץ, ולכן כל הפרסומים אין להם יסוד, יש לנו רשימת המחלפים שבהם עובדים:

כפר-שמריה, הרצליה הצעירה, שפירים, הכפר הירוק, מוצא.

אם יש עיכובים בבניית המחלפים זה בגלל בג"צים

של רשות שמורות הטבע, לגבי הדרום, היתה השנה שנת ברכה, שנת גשמים והגשמים

יורדים והדרום כולו ירוק והנחלים זורמים וקשה לעבוד, לא הוקפאה שום עבודה

בכביש זה והעבודה תסתיים ונשמח לצלם אותך על רקע הכלים המיכנים העובדים,

על כל הכבישים האלה עובדים, חבר-הכנסת אלי דיין, דוקא משום שאתה איש אשקלון

אני רוצה לבשר לך, שאנו עומדים לסיים כביש דו-מסלולי, ארבעה נתיבים, לבאר-שבע,

אבל לא הסתפקנו בכך, אנו ממשיכים בכביש דו-מסלולי ארבעה נתיבים, מאשקלון

לבאר-שבע דרך צומת יד-מרדכי, נתיבות, אופקים ובאר-שבע, והשנה מתהילים בצומת

יד-מרדכי ובצומת אופקים, רציתי שתהיה רגוע, שלא תחשוב שכביש דו-מסלולי
א. דיין
לא ארבעה נתיבים,
שר הבינוי והשיכון א, '"רון
יכול להיות קטן וטוב ויפה,
א. דיין
זה לא כביש של ארבעה נתיבים,
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אין צורך בכך,
א. דיין
עד כפר ורבורג עשו כביש של ארבעה נתיבים, היתה

תכנית של ארבעה נתיבים גם עד קריית מלאכי,
צ. ביטון
לא היתה תכנית, כי אם היתה תכנית היו מגיעים עד

קריית מלאכי,
א. דיין
גמרו את הכביש עד קריית מלאכי,
שר הבינוי והשיכון א. שרון
רבותי, אני רוצה לומר רק דבר אחד - במידה והדבר

יהיה בידי, אני בטוח שבקדנציה הבאה שלנו אנחנו

נדאג שקטע זה מכפר ורבורג עד אשקלון יהיה דו-מסלולי,
א, דיין
כנראה אנחנו נדאג,
שר הבינוי והשיכון א. שרון
באשר לקבינט העליה, הבעיה בקבינט העליח היא

בסמכויות הקבינט, היו דיונים בנושאי תעסוקה,
ואני רוצה לומר לכם
מכובדי, לא רק בעיות תקציביות מנעו את הדבר הזה, היו

גם סיבות נוספות. אני וזול1ב שגם על בעיות התעסוקה ניתן להתגבר, לא דרך הקבינט

אלא זה צריך להיות מקום יותר בכיר כדי לטפל בסוגיה זו, וזה לא תעמולת בחירות.
א. דיין
מה עפ רכס שועפת?

שר הבי נ וי והשיכון א. שרון: הדיר נמצא בדיון עם האוצר ואני מקווה שהפתרון

יימצא עד ההצבעה במליאה, האם אתה חושב שסוגיה

זו של רכס טרעפת בהרכב הנוכחי המכובד של ועדר הכספים לא תמצא פתרונה?

אני רוצה להודות במיוחד לחבר-הכנסת רפאל אדרי

על המחמאות שחלק לי. אני חושב שאני הייתי זה שהתרעתי שענף הבניה צריך לעבוד

בקצב אחיד, בניה ללא מימון ממשלתי תגביר את הבניה במרכז הארץ. לכן אנו

נערכים לבניה , באזורים כגון רמלה, לוד, ראש העין וציר הגבעות מזרחה,

מה שקוראים תכנית-הכוכבים והעמודים. מחיר הקרקע יהיה זול יחסית ועמדתי

היא שמחירי הקרקע צריכים להיות נמוכים. יחד עם זאת, אני חייב לומר, שההנחות

שניתנו לא זרמו אלא לכיסי הקבלנים. הבניה במרכז הארץ, צריכה להיות בכמות

כזו לזלא תפגע במדיניות ללל פיזור האוכלוסיה המתאימה לילדיה של המדינה.

דיברה חברת-הכנסת עדנה סולודר על דירות ריקות.

היכן? אני חולזב שהאינפורמציה שבידיך אינה נכונה. אין לנו דירות ריקות.

כל דירה פנויה מייד מאויישת. גם באילת אין בעיות. ראש העיר אילת ביקש

שרשת החשמל תהיה תה-קרקעית ולזה היתה התנגדות.

אני תומך בבנייה בישובי קו העימות. לצערי

לא הצלחתי להעביר אה הדבר.

חבר-הכנסת מיכאל איתן, דברת על נושא התעסוקה.

אתה יודע איך אפשר היה להביא לכך שגם בנושא, זה יהיה מה שהיה בנושא הבניה.

אני נזהר מלתת תשובה, כי אם אתן תשובה, היא עלולה להתפרש. לכן אינני אומר

זאת. אני רק אומר, שאתה יודע כיצד ניהן היה לפתור את הבעיה.

אשר לדיור להשכרה, אני תומך בחוק זה. אני הייתי

זה שהביא את החוק לממלזלה באוגוסט 1990, ואז קבלה הממשלה החלמה להגיש את

החוק לכנסת. חוק זה מונח על שולחן הוועדה. יש כמה פרוייקטים שבכל זאת עשינו.

חרץ מזה, יש דירות שאי אפשר יהיה למכור. אנו ממליצים על שכירות אופציונלית

כאשר שכר הדירה מצטבר כחלק מתשלום עבור דירה.

אשר לתמריצים לעידוד התעסוקה, אני מציע להזמין

את האוצר,

חבר-הכנסת קופמן, שכר הדירה במרכז הארץ חייב

להיות יותר גבוה מאשר בפריפריה. כך נקבע.

באשר ליבוא מלט - אני בעד תחרות, לכן אני בעד

יבוא מלט. המחירים אינם בסמכותי.
צ. ביטון
למה אתה לא מעודד את הייצור המקומי?
שר הבינוי והשיכון א. טרו?
אני גם עודדתי וגם פיתחתי. אבל הם הגיעו לגבול

מסויים,
מ. איתן
הם יבואנים.
שר הבינוי והשיכון א. שרון
אסביר למה הם יבואנים. לא קל כנראה לייבא מלט

של זמן שיוול בתפזורת, לזה צריך מתקנים מתאימים, ויש בעיה

? נאמר כאן שהסיוע לשכונות שבמסגרת פרוייקט שיקום

השכונות לא עודכן. לדעתי, זה אחד הדברים החמורים ביותר. אבל אינני מצליחלשכנע אח אנשי האוצר, שיש להמשיך לטפל בפרוייקט שיקום הללכונוה. אני העליתי

את הנושא פעמיים בממשלה, לאי היה שר משלנו שתמך בי בממשלה, לא בפעם הראשונה

ולא בשני הערעורים שהגשתי, עוד אמרו לי: מה זה נוגע לך? והאמינו לי, כמי

שמסתובב ורואה את האנשים בשכונות ששוקמו, אני אומר שצריך להמשיך בפרוייקט

שיקום השכונות, לכו לאור-יהודה ותראו מה 'ישו בשיקום השכונות ואיך האוכלוסיה

שלא היה איכפת לה, פתאום דואגת ומעורבת, זהו פרוייקט אדיר שהוכנס על ידי

מנחם בגין ב-1977.
היו"ר מ.ז. פלדמן
זה סיפור הצלהה,
שר הבינוי והשיכון א, שרון
ואני נאבקתי על זה בכל כוהי, אני הושב שהיום

יותר מאשר אי-פעם צריך להמשיך ולעשות לצמצום

הפערים במדינת ישראל,

לשאלותיו של חבר-הכנסת צירלי ביטון - לגבי

מגורונים וקרוונים, ארבע נפשות קבלו שני מגורונים,

באשדוד מטופל הנושא על ידי העיריה, התשתית תסתיים

תוך שבועיים.

בענין פיטורי עובדים בפרוייקט שיקום השכונות -

הצמצום בתקציב הביא לפיטורי עובדים. אלה שטיפלו בנושא החברתי במסגרת פרוייקט

שיקום השכונות, היתה להם השפעה על האווירה בשכונות. אני בנוללא זה מתכוון

להמשיך להאבק,
צ. ביטון
אולי תנסה לפעול כדי שהעובדים הללו לא יפוטרו??

שר הב י נ ו י והשיכון א. שרון: אתה צודק, אני אאבק על כך, אני יכול רק לפנות

אליכם, הברי הוועדה, כמו שעזרתם לי, חברי הוועדה -

נכון שהייתם גם קשים, אבל עבדתי אתכם במשך שנה וחצי במגע הדוק - כמו שעזרתם

לי בדברים אחרים, תעזרו לי גם בזה,

אני רוצה להודות שוב ליושב ראש הוועדה, הרב

משה זאב פלדמן, ולחברי הוועדה על העזרה שקבלתי מכם ולומר, שאכן עבדנו קשה,

אבל אתם עזרתם לנו,

אני מאד מודה לכם,
היו"ר מ.ז. פלדמן
אנו מודים לשר הבינוי והשיכון אריאל שרון ולמנכ"ל

המשרד אריה בר.

הקפאת תכנית הקבע למושב עין-תמר - הצעה לסדר-היום

של חברת-הכנסת עדלה סולודר
היו"ר מ.ז. פלדמן
אנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום:

הקפאת תכנית הקבע למושב עין-תמר, נושא הועלה

במסגרת הצעה לסדר-היום על ידי חברת-הכנסת עדנה סולודר,

חברת-הכנסת עדנה סולודר, בבקשה,
ע, סולודר
אני שומעת שהענין סודר, אבל אני לא אהיה שקטה

עד אשר יבוצע הלכה למעשה, אנו עוסקים בנושא

שמתמשך מספר שנים, בישוב שיושב 9 שנים באזור הערבה, בתפר שבין בקעת ים המלח,

דבוק לישוב נאות-הכיכר במקום ארעי, זה לקח שבים עד שהיתה הסכמה לאשר

לישוב מקום קבע, וכאללר הוחלט על מקום הקבע בא הקיצוץ בתקציב של הבניה הכפרית

ימנע אפשרות זו, מזה חדשים נערכים דיונים בנושא. כנראה שחברי הכנסת לאנזעקים אלא רק כאשר הם רואים כתבה ב"מבט לחדשות", אני העליתי את הנושא

פעמים במסגרת הצעה דחופה לסדר-היום, הנשיאות לא אישרה פעם אהת וועדת הכנסה

לא אישרה פעם שניה. הלכתי לבקש מסיעתי שיאפשרו לי להעלות את הנושא. כאשר

העליתי את הנושא בסוף היום, היו באולם חברי הכנסה שלא ידעו בכלל איכה נמצא

מוטב 'עין-תמר. כאשר בשבוע שעבר חברי עין-תמר הקימו התנחלות מעבר לקו הירוק,

נמצא התקציב להעברת מושב עין תמר למקום הקבע שלו.

אנו עדים בוועדת הכספים למשבר שעובר על ההתיישבות

בארץ, המשפחות שהתיישבו בעין-תמר -
היו"ר מ.ז. פלדמז
כמה משפחות?

ע. סולודר; 20 משפחות-

22 משפחות.

מושב עין-תמר הוא סיפור של הצלחה כלכלית וחברתית

באזור שלא כל כך רוצים להתיישב בו. אם יש ישוב שרוצה לקשור חייו באזור זה,

בגלל כמה מליונים - ולאחר ששמענו על תנופת הבניה הגדולה עליה דיבר שר

הבינוי והשיכון - לא יתכן שיעלה הכורת על ישוב זה, היו שאמרו כמה קרקוזים

היו צריכים לעבור חברי מושב עין-תמר עד שבעייתם באה על פתרונה,

על אף שמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אמר שהבעיה

נפתרה, אני אינני מוותרת. אני רוצה שהוועדה תשמע וזה יהיה על דעת כולם.

אי אפשר לדחות יותר את הישוב בלך ושוב-

אני מבקשת שנשמע את אחד מחברי הישוב.
היו"ר מ.ז. פלדמן
היות והשעון החליט לזוז, והיות ושמענו מהשר

_ שיש פתרון לבעיה, אני מבקש שחבר-אחד מעין-תמר

יציג את הנושא ונשמע ממנכ"ל משרד הבינוי והשיכון מה הפתרון,
חבר עין-תמר
עין-תמר הוא ישוב שעלה על הקרקע ב-1982. עלו

על הקרקע 22 משפחות. לא הצלחנו לגדול מאז בגלל

הבעיות שהיו, יש לנו בישוב משפחות מכל גווני הקשת.

בעבר היתה מחלוקת בין משרד הבינוי והשיכון ובין

הסוכנות היהודית על התקציב לישוב. אחרי שהמחלוקת נסתיימה והגיעו להסכמה

וקבלנו מכתב מראש המינהל, שאכן עין-תמר תתוקצב בשנת 1990 ותיבנה, הדבר

לא קרה.
היו"ר מ.ז. פלדמן
אתה מתכוון לשנות התשעים?
חבר עין-תמר
לא. יש מכתב מפורט המדבר על שנת 1990. הדבר לא

קרה בגלל הקיצוץ בתקציב מינהל הבניה הכפרית.

היום אני שמח לשמוע ששר הבינוי והשיכון ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון הודיעו

על הסכמה,

עין-תמר הוא ישוב הנמצא במלום הכי נמוך בעולם

בתנאים קשים מאד. הוא עלה י--ל הקרקע בשנת 1982 ואושר על ידי הרעדה להתישבות

שהשר אריאל שרון עמד בראשה,

חברי המושב (הם חקלאים המתקיימים על חקלאות,

יושבים על קו העימות, על הגבול ממש, ועדיין לא הוכרו כישוב עימום אנו פונים

לייעדה לתת דעתה אחת ולתמיד לפתרון הבעיה, שיש לה השפעהע לאורך כל הדרךובכל חיינו, ולא רק בצד המיסוי, גם בצד של השיכון, והדברים האלה קשורים.

שוב, אני מודה למשרד הבינוי והשיכון.

עי סולודר;

אל תודה, תשמע קודם מה הם מציעים.
הבר עין-תמר
אני מודה שמה ששמעתי עד עכשו זו פריצת דרך, להבדיל ממה ששמענו עד היום. זוהי

בהחלט פריצת דרך וזה בההלט כיוון חיובי. אני אשמח לשמוע פירוט מה יתבצע.
היו"ר מ"ז פלדמן
תודה רבה לך.

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.

א. בר;

ראשית, אדוני היושב ראש, אני רוצה להבהיר את עמדת המשרד שלנו. אנחנו מאז

ומתמיד אמרנו, שצריך להביא לכך, שישוב הקבע שלד עין-תמר ייבנה. אנחנו רק אמרנו,

שכאשר מבטלים את המינהל לבניה כפרית, או מקפיאים את פעילותו למשך 3 שנים, שלא

יצפה מי שמבטל, שבהינף יד גם אפשר להקים ישוב חדש. אי אפשר מצד אחד לבטל את

הפעילות של המי נהל לבניה כפרית ואת התקציבים למינחל לבניה כפרית ומצד שני, באותה

נשימה ובלי הפסקה, לבקש להקים ישוב, שהעלויות של ההקמה שלו הן עלויות גבוהות מאד.

יחד עם זאת, לאור זה שאנחנו הסכמנו, שחלק מהתקציבים שלנו לבניה העירונית

יוסבו לצורך פעילות המי נהל לבניה כפרית, תוך הבטרוה מצד משרד האוצר להגדיל אותו

סכום בהיקף דומה, ולא מעט בהתערבות של יושב ראש הוועדה, שטיפל בנושא הזה, אנחנו

החלטנו והשר נתן הנהיה למינהל לבניה כפרית לתכנן את ישוב הקבע, לבצע את הפיתוח

ואת הבניה של יחידות הבינוי. אנחנו למעשה קבענו היום פגישה שצריכה להיות מייד

אחרי הישיבה הזאת.

מה שאני מציע, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת, ברשותך אדוני היושב ראש, שחברי

עין-תמרר תיפגשו לא אתי, כי ממני קבלתם את התשובה העקרונית, יפגשו עם יוסי מרגלית

ויכינו את לוחות הזמנים ואת הדברים העקרוניים שצריך לסכם, והדברים האלה יצאו

לביצוע.

מבחינתנו, במידה והתכנון יסתיים מהר - ואני מניח שהתכנון יסתיים מהר - אין

סיבה שלא לבצע את הבניה. זה נכלל במסגרת הפרוגרמה של הביצוע שלנו לשנת 1.992

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברת-הכנסת סולודר, שלא הפסיקה לעסוק בנושא

הזה, וגם בעת הקיצוצים בתקציב היא דיברה גם אתי וגם עם השר בנושא הזה. בסך הכל

הישוב הזה חשוב, חשוב למדינת ישראל ורושוב לנגב. ובהחלט אנו תומכים בישובו.
היו"ר מ"ז פלדמן
אם כן, אנחנו מסתפקים בכך שאתם, חברי עין-תמר, מייד תשבו עם הדרג המקצועי כדי

לסכם את הדברים. אבל לפני שאני מסיים, אני רוצה לומר דבר אחד: אם אתם רוצים הכרה

בישוב קו-עימות, אני לא מייעץ לכם עוד פעם לעבור את הגבול, כי זה לא בדיוק המרשם

הבדוק כדי לקבל אישור.עי סולודר;

אדוני היושב ראש, היות והזכרת את הנושא של ישובי קו העימות, אני רוצה להזכיר

שוועדה זו בוויכוהים על השאלה, מה יהיו הישובים שיכללו בקו, לא הצליחה לקבל

החלטה, כי הרשימה המוכרת עמדה ליפול בתפר של התאריכים. חבר-הכנסת יוסי גולדברג

הגיש אז הצעת חוק, וחבר-הכנסת דן תיכון האריך אותה עד 1993, ואז נאמר לי שעד

1993. בכדי לתקן את הטעות שנפלה ולהכניס את ישוב עין-יגמר לרשימה, צריך חוק מיוחד.

אנחנו מגיעים פשוט לאבסורדים בנושא הזה.

י י גולדברג;

אדוני היושב ראש, רק למען הפרוטוקול, כי אנשים פשוט לא יודעים על מה מדברים,

מערבבים מין בשאינו מינו. מיהו ישוב קו עימות ומי איננו ישוב קו עימות, זה לא

נקבע בוועדה הזו, זה נקבע על ידי הממשלה. זאת ראשית.

שנית, מי שמכריז על ישוב קו עימות, זה בדרך כלל שר הבטחון. הוא ממליץ בפני

הממשלה והממשלה מאשרת.

שלישית, אם הכוונה פה לדון בנושא של ישובים שמקבלים הקלות במס הכנסה, זה

סיפור אחר לגמרי והוא אינו קשור לענין הזה.

לגבי הנחות במס הכנסה, הנחות במס הכנסה קבלו ערי פיתוח, קבלו ישובים חדשים,

קבלו ישובים ביהודה ושומרון, קבלו ישובי קו העימות וכן הלאה וכן הלאה, כל ישוב

בהתאם לקריטריונים שלו. הדיונים שהתנהלו בוועדה, לא היו לגבי מיהו ישוב קו עימות.

אף פעם לא דנים בוועדה זו בסוגיה זו. ומי שהעלה את זה צריך לדעת מהי כן הסוגיה

שהועלתה פה. הועלתה פה הסוגיה, מי הם הישובים הזכאים להנחות במס הכנסה, כי זה

האוצר צריך לאשר. ואז הועלו כמה וכמה הצעות. היו הצעות שאמרו: מי שהיום ישוב קו

עימות, בואו נוציא אותו. מי שאיננו ישוב קו עימות, פתאום בואו נכניס אותו. מי

שאין לו בעיה בטחונית, פתאום ייאמר שיש לו בעיה של קו עימות.
בואו נגדיר את הדברים
יש ישובים שהם ישובי ספר, שהם קרובים לגבול, ויש

ישובים שהם ישובי עימות, שהם מתעמתים כל הזמן עם בעיות טירור בעוצמה מסויימת,

ומשרד הבטחון מאבחן מי שייך למה - מיהו ישוב ספר ומיהו ישוב קו עימות. המשמעות

של הדבר היא לא הקירבה לגבול, המשמעות היא פעילות בטחונית, עוצמה של פעילות

בטחונית, הפרעה לחיים הנורמליים מול אזור של קו גבול. ישוב חדש שעולה על הקרקע

בקריטריון של ישוב חדש לגבי הנחות במס הכנסה וכן הלאה וכן הלאה.

לכן אם שאלתם בנושא הכרה בישוב קו עימות, זה מחייב פניה למשרד הבטחון שיעלה

את זה בישיבת הממשלה ויאשרו בוועדת השרים מי הם ישובי קו העימות. כרגע ישובי קו

העימות מוכרים, הם ישובים שנמצאים בגבול לבנון, בגבול רמת-הגולן, והישובים האחרים

הם ישובי ספר.

ברור שבמסגרת ההקלות האלה של נושא המס, כל מי שהיה כלול בחוק עד תקופה

מסויימת, כלול בו גם היום. החוק הקיים הוארך אוטומטית ולא שינו, משום שהיו

מחלוקות אם העיר ערד או העיר כרמיאל זכאיות להנחה או שאינן זכאיות. מאחר וכל החוק

היה צריך ליפול, כי המדובר בערי פיתוח שקבלו את ההקלות מכוח חוק ערי הפיתוח, אז

עלתה הסוגיה, האם לבוא עם מפה חדשה של הישובים או לאשר את המפה הישנה או שלא יהיה

בכלל. מאחר וזה עמד במצב, שלא יהיה בכלל, אז הצעת החוק שהגשתי במקביל להצעת החוק,
נתקבלה. והצעת החוק שלי אמרה
דבר ראשון - כל מי שכלול בחוק, ישאר; ואם רוצים

להוסיף היום ישובים חדשים, צריך להגיש הצעת חוק חדשה. וזה מה שצריך לעשות.
עי סולודר
זה בדיוק מה שאמרתי.

היו"ר מ"ז פלדמן;

חברי מושב עין-תמר, אני מציע לכם להפגש עם חבר-הכנסת יוסי גולדברג שהוא מומחה

לנושא הזה.

אני מודה לכם. תצליחו בפיתוח הערבה, זה חשוב לנו מבחינה לאומית.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25

קוד המקור של הנתונים