ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 16/12/1991

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"ב1991; חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 506

מישיבת ועדת הכספים

יום שני. טי בטבת התשנ"ב (16 בדצמבר 1991). שעה 00;10
נכחו
הברי הוועדה;

א. ויי נשטיין - מ"מ היו"ר

א. אבוחצירא

מ. איתן

צ. ביטון

פ. גרופה

א. דיי ן

י. הורביץ

י. לוי

ח. קופמן

א. שוחט

י. שמאי

ג. שפט

ד. תיכון

א. קרשנר - מזכיר הוועדה

א. דמביץ - היועץ המשפטי לוועדה

ס. אלחנני - יועצת כלכלית

מ. איזנברג - קצרנית

מוזמנים;

ד. מילגרום, א. שוורצשטיין, ש. טלמון)

י. מזוז, א. ציבורסקי, ש. עיר-שי ) - משרד האוצר

ת. פנחסוביץ - משרד המשפטים

ר. חורן - המוסד לביטוח לאומי

סדר-היום;

חוק חסדרים במשק חמדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ב-1991

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(מס' 3). התשנ"א-1991חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"א-1991

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(מסי 3). התשנ"ב1991
היו"ר א' ויינשטיין
בוקר טוב, הישיבה פתוחה.

אנו נמצאים במצב, שלא באשמתנו, שלרשותנו מספר מצומצם של ישיבות. על מה שהיה

כל אחד הביע דעתו בעתונות וברדיו. אנו נמצאים במצב שביום די הבא אנו צריכים

להצביע בוועדה על התקציב כולו, כדי לאפשר לאדמיניסטרציה להכין את ההצעות ולהצביע

עליהן.

אי שוחט;

אני מציע שנתחיל בהצבעות ביום גי, כי יום אחד לא יספיק.
י' שמאי
אפשר להצביע ביום שלישי ה-31 בחודש ולהביא את התקציב לאישור המליאה.
היו"ר א' ויינשטיין
חוק הסדרים במשק המדינה, מס' 2081 -
ח' קופמן
אין מעלים הצעות לסדר-היום?
היו"ר א' ויינשטיין
ממילא לא נוכל לדון בהצעות לסדר-היום לפני ה-31 בדצמבר.

אי שוחט;

מה סדר-היום של ישיבה זו?
היו"ר א' ויינשטיין
הפרדת חוקים בחוקי ההסדרים במשק המדינה מסי 2079 ו-2081.
אי שוחט
חוק הגליל לא יובא היום?
היו"ר א' ויינשטיין
היום דנים בהפרדת חוקים.
י ' שמאי
מה זה "הפרדת חוקים"?
היו"ר א' ויינשטיין
משמעות ההפרדה יסביר היועץ המשפטי לוועדה, מר דמביץ.א. דמביץ;

ההפרדה שמדובר בה מאפשרת לוועדה להביא חלק מהצעת החוק שהועברה אליה, ולא את

יתר החוק, בלי שעל ידי זה היא תיחשב לקוברת את החלק השני. על כן אם אתה מפריד,

אתה מטפל בחלק של החוקים שאתה רוצה לטפל בהם כבר עכשו, ובחלקים אחרים אתה תטפל

בשלב י ותר מאוחר.
י ' שמאי
בחוק ההסדרים במשק המדינה מס 2081 יש 17סעיפים, אפשר להפריד כמה סעיפים?

א. דמביץ;

אפשר להפריד סעיף אחד או חמישה או יותר.
היו"ר א' ויינשטיין
מאחר ויש סעיפים פרובלמטיים המחייבים שמיעת משלחות -

י ' שמאי;

כמו? את חוק ההלוואות ארזה מפריד?
היו"ר א' ויינשטיין
אני הבעתי התנגדות להפרדתו.
י ' שמאי
במי זה תלוי?
הי ו"ר אי ויינשטיין
בהחלטת הוועדה. אנחנו צריכים להחליט מה חיוני שיעבור עד ה-31 בדצמבר ומה לא.

ומה שחיוני אלה הם כל החוקים שתוקפם פג ב-31 בדצמבר, כמו חוק יום חינוך ארוך שפג

תוקפו ב-31 בדצמבר, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים -

י י שמאי;

גם תוקפו שלש חוק ההלוואות פג.

היו"ר א' ויי נשטיין;

יש חוקים נוטפים שתוקפם פג ב-31 בדצמבר, כמו חוק היטל על שירותים מיובאים

ונכסי חוץ, חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים).
ד' תיכון
לא צריך להאריך את זה. זה מוארך אוטומטית.
היו"ר א' ויינשטיין
יש הצעה של הממשלה להאריך את החוק.

על כל פנים אנחנו צריכים להחליט מה אנו מפרידים. ההחלטה על ההפרדה תובא

לאישור מליאת הכנסת ואז נצטרך לדון בחוקים אלה.אני מבקש את החברים להתייחס לכך.
ד' תיכון
תמנה את ההוקים אותם מציעים להקדים.
ה ו"ר א' ויינשטיין
נציג האוצר, מר מילגרום, יציג את הצעת האוצר.

ד. מילגרום;

יש שני חוקי הסדרים במשק המדינה. אנחנו רוצים שהדיון בשני חוקים אלה יסתיים

עד סוף דצמבר.
ד' תיכון
את מי אתה מייצג?

ד. מילגום;

את משרד האוצר.

די תיכון;

גם את נציבות מס הכנסה?
ד. מילגרום
את משרד האוצר.

אנחנו היינו רוצים שכל הנושאים שבחוקים אלה יאושרו עד סוף דצמבר. פנה יושב

ראש ועדת הכספים ואמר, שמחמת קוצר הזמן הוא מבקש שנסתפק בכך, שהוועדה תדון

בנושאים הדחופים שיש להם היבט תקציבי. אנחנו עשינו שיעורי בית ומה שעומד לנגד

עינינו זה התקציב והגרעון ושורה שלמה של נושאים שאין להם השלכה ישירה על הגרעון,

נהיה מוכנים בדלית ברירה, לדחות את הדיון בהם לאחר סוף דצמבר.
י ' שמאי
מה ההבדל בין שני חוקי ההסדרים במשק המדינה?
הי ו"ר אי וי ינשטי י ן
אנו דנים בחוק ההסדרים במשק המדינה מסי 2081.

ד. מילגרום;

חוק ההסדרים ההדש הוגש יחד עם תקציב המדינה. לכן בדרך הטבע רובו עוסק

בנושאים הקשורים בתקציב. לעומת זאת הצעת חוק ההסדרים הקודמת, מסי 2079, יש בה

סעיפים מחוק ההסדרים במשק המדינה משנת 1990 שעדיין לא עברו, ורוב הסעיפים האלה

אין הכרח שיעברו עד סוף דצמבר.

בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה 2081 אנו סבורים שכל הנושאים הם חיוניים ביותר

- ואסביר בקיצור למה הם חיוניים - למעט שני נושאים: האחד - חוק יסוד; משק המדינה

בעמי 18, המחייב את הממשלה להביא תקציב רב-שנתי. אינני רואה בזה שום בעיה.
היו"ר א' ויינשטיין
חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מסי 5)1 הוא חוק בפניי עצמו. אין צורך להפרידו.

ד. מילגרום;

חוק הסדרים במשק המדינה, מס' 2081, רובו הכרחי שיעבור עד סוף דצמבר. אעבור על
סעיפי החוק
סעיף 1 " "מטרה" , אינני רואה בו איזו שהיא בעיה. הוא מגדיר, שחוק ההסדרים

במשק המדינה בא לתקן, או להאריך את תוקפם של חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות

במטרה לצמצם את הוצאות המדינה ולהגדיל את הכנסותיה באופן שיאפשר השגת יעדי התקציב

לשנת הכספים 1992 והשגת יעדי המדיניות החכלכלית של הממשלה.

סעיף 2 - "תיקון חוק יסודות התקציב". סעיף זה מאפשר לנו את חיזוק הבקרה

התקציבית. אני אביא לדוגמה שני נושאים על מנת שיובן מדוע הסעיף חיוני לנו לצורך

בקרה על הגרעון.

סעיף (4}(ג) עוסק בהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל. באחרונה היו מקרים שמינהל

מקרקעי ישראל אישר פטורים והקלות לגופים שונים. זה בא על חשבון הכנסות המדינה.

כדי לא ליצור גרעון -
ד' תיכון
מועצת המנהלים של מינהל מקרקעי ישראל היא גוף אוטונומי. היא יכולה לקבל

החלטות ואינכם רשאים להתערב. מועצת מינהל מקרקעי ישראל היא גוף סטטוטורי. למה לכם

להכפיף את המינהל למשרד האוצר?

ד. מילגרום;

איננו מכפיפים.

נאמר שהדיון בחלק הראשון של הישיבה הוא על השאלה, האם לפצל או לא לפצל חוקים.

זה עדיין לא דיון אם לקבל את סעיפי החוק או לא.
היו"ר א' ויינשטיין
אנו הולכים לפיצול.

ד. מילגרום;

אני מסביר מדוע הסעיפים נחוצים.
היו"ר א' ויינשטיין
אתה אומר שהסעיף 1 - "מטרה" צריך להפריד. -

ד. מילגרום;

סעיף 2 - "תיקון חוק יסודות התקציב", יש בו כמה סעיפים, שחיוני שיעברו.
ד' תיכון
למה? מה נשתנה הלילה הזה? פתאום גילית שיש מינהל מקרקעי ישראל?
ד. מילגרום
בשנה האחרונה היו מקרים שבהם קבלו החלטות שפגעו בהכנסות המדינה.
ד' תיכון
בכמה? אם מדובר ב-10,000 שקלים, אולי זה לא דחוף?

ד. מילגום;

אני יכול להמציא לך אותם מקרים, שנתנו הנחות שפגעו בהכנסות המדינה.
די תיכון
באיזה סדר גודל?

י. מזוז;

מל י ו נ י ם.

ד. מילגרום;

עשרות מליונים.
הי ו"ר אי ויינשטיין
רבותי, אני רוצה לומר לכם -
ח' אורון
אדוני היושב ראש, אתה תהיה היושב ראש עד טוף הדיון על התקציב?
הי ו"ר אי ויינשטיין
היושב ראש חולה בשפעת. נאחל לו החלמה מהירה.

אני רוצה לומר מה יהיה סדר הדיון. עכשו מציג נציג האוצר מה הם הנושאים,

שחיוני שיעברו עד ה-31 בדצמבר. אחר כך נראה על מה יש חילוקי דיעות ועל מה אין

חילוקי דיעות. נושאים שיש עליהם חילוקי דיעות, נדון בחם.
ח' אורון
על כל אחד מהסעיפים יש חילוקי דיעות.
היו"ר א' ויינשטיין
על סעיף 1 - "מטרה" - אין חילוקי דיעות.
ח' אורון
יש. אין לך ברירה, אתה צריך לעבוד על שני החוקים. הויכוח שהתעורר בעקבות

שאלותיו של חבר-הכנסת תיכון לגבי מינהל מקרקעי ישראל, יתעורר לגבי כל סעיף וסעיף.

אני מציע שנתחיל בדיון מהותי על סעיפי החוקים.
היו"ר א' ויינשטיין
האוצר מציג כרגע מה הם הנושאים, שלדעתו חיוני שיעברו עד ה-31 בדצמבר. אחר-כך

החברים יביעו דיעה על כך, ואהר-נקיים דיון מהותי. אנו צריכים להביא לאישור מליאת

הכנסת את הפרדת החוקים.

ד' תיכון;
חבר-הכנסת אורון אומר לך
אם אתה רוצה להיות תכליתי, נתחיל לדון בסעיפי

החוקים ואז יתברר מה אפשר לפצל. הדיון ייגמר כך, שהפיצול יהיה בבחינת החלטה

אדמינסטרטיבית, שאחריה תוכל לרוץ בהכנת החוקים לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

אני חוזר אל נושא מינהל מקרקעי ישראל. נאמר שניתנו הנחות שפגעו בהכנסות

המדינה. שאלתי, באיזה סדר גודל ההנחות? נציגת האוצר, הגברת מזוז אמרה: מליונים,

מר מילגרום אמר עשרות מליונים, אף אחד לא יודע במה מדובר, בסוף יבוא שר הבינוי

והשיכון ויגיד, שהכל נעשה על פי החלטת הממשלה.
א' ויינשטיין
בענין זה אני אביע דעתי בדיון, שלא נספיק לדון בסעיף זה. אבל אני מציע שנשמע

קודם את נציג האוצר ונביע דיעות ונחליט, כי מוטלת עלינו אחריות.

תמשיך בבקשה, מר מילגרום.
ד. מילגרום
סעיף 2 - תיקון חוק יסודות התקציב- הוא כלי עזר שהכרחי שיהיה בידינו החל

מינואר 1992- בין היתר יש כאן גם הנושא של הצעות חוק פרטיות שכרוכות בתקציב, נושא

שנדון בעבר, והוא חשוב לשמירה על הגרעון כפי שקבענו אותו.
די תיכון
מה אומר הסעיף לגבי הצעות חוק פרטיות?
היו"ר א' ויינשטי י ן
הסעיף אומר, שחבר הכנסת לא יוכל להגיש הצעת חוק שכרוכה בהוצאה העולה על

100,000 שקלים מבלי להצביע על מקור הכנסה.
ד' תיכון
אני מציע, שאתה תציע לשר שלך לבטל את הכנסת לשנה. זו בערך משמעות הצעת החוק.
י י הורביץ
הוא צודק.
ד' תיכון
הוא צודק, אבל איך מכניסים דבר כזה לספר החוקים? אם היתה כאן חוקה מישהו היה

מעז להציע זאת?
ד. מילגרום
זה קיים בפרלמנטים אחרים.
ד' תיכון
הוא יגיד שהוא לוקח את זה מהרזרבה, אז מה? תבטל את הרזרבה.
היו"ר א' ויינשטיין
חוק לימוד חובה וחוק יום חינוך ארוך, פג תוקפם ב-31 בחודש.

ש. טלמון;

חוק לימוד חובה, אם לא מחליטים אחרת, בשנת הלימודים התשמייג אמור להתפרש על

פני שש שנים, ולחוק הזה יש משמעות תקציבית ולכן חשוב לדון בו עד 31 בדצמבר.
היו"ר א' ויינשטיין
חוק יום חינוך ארוך כנ"ל.
ש. טלמון
חוק יום חינוך ארוך אותו דבר.
היו"ר א' ויינשטיין
חוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה), התשנ"ב-1.991

ד. מילגרום;

כן.
ד' תיכון
את ה-4% ארנה רוצה להאריך?
היו"ר א' ויינשטיין
כן.
ד' תיכון
למה אינם מציעים להאריך את ה-4%? הרי אינם מכריזים בעתון שרוצים לבטלם?
ש. טלמון
זה כבר דיון מהותי, חבר הכנסת דן תיכון. יש גלזה משמעות תקציבית.
ד' תיכון
לכלול או לא לכלול, זה דיון מהותי, זה לא דיון פרוצדורלי.
י. מזוז
אלו ההכנסות שעליהן מבוסס התקציב.
היו"ר א' ויינשטיין
אני מבקש שתאמרו מה חיוני ומה לא חיוני, לדעתכם.

מה לגבי חוק יציבות במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985?
ד' תיכון
לשם מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך פיקוח על המחירים?
ש. טלמון
יש לזה משמעות תקציבית.
היו"ר א' ויינשטיין
מה לגבי חוק הלוואות לדיור, התשנ"א-1991?

י י שמאי ;

למה אתה רוצה לבטל את החוק הזה?

ד. מילגרום;

אני לא מסביר כרגע למה אני רוצה לבטל.
היו"ר א' ויינשטיין
מייד ניכנס לדיון בחוקים. אני גם מתנגד.
י ' שמאי
אתה מתנגד, תחתום על העצומה.
היו"ר א' ויינשטיין
אל תחתים אותי על שום דבר.

ד. מילגום;

לחוק זה יש משמעות תקציבית.
י ' שמאי
תסביר לי אותה. אני רוצה לשמוע מה המשמעות התקציבית, עד עכשו לא שמעתי. אתה

נציג האוצר, אתה אמור לדעת.

ד. מילגרום;

כן. גם אם המשמעות התקציבית היא כמה מליונים, זו משמעות תקציבית.
י ' שמאי
אני אשאל אותך שאלה: חוק הלוואות לדיור יעלה לאוצר בשקל אחד יותר מאשר המצב

הקיים?
י. מזוז
מספיק שהביקוש יעלה.
י ' שמאי
הביקוש יעלה? עד עכשו חשבתי שאומרים, שזה יעלה יותר, עכשו אומרים שביקוש

להלוואות יעלה.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 8 - פקודת מס הכנסה.

ד. מילגרום;

הסעיף נופל.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 9 - תיקון חוק מס הכנסה פטור ממס על השכרת דירה.

ד. מילגרום;

זה המשך להוק מס הכנסה פטור ממס על השכרת דירה.
ד' תיכון
לכמה זמן הפטור?
ד. מילגרום
שנה.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 10 - תיקון חוק הביטוח הלאומי.

ד. מילגרום;

סעיף זה אינו חיוני.
ד' תיכון
מהו הסעיף שאינו חיוני ?

ד. מילגרום;

אחוד הגביה של מס הכנסה והביטוח הלאומי.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 11 - תיקון חוק הסדרים במשק המדינה.
ד. מילגרום
סעיף זה חיוני, הוא דן במבחני הכנסה לקצבאות ילדים. המשמעות של סעיף זה היא

למעלה מ-600 מליון שקל.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 12 - תיקון הוק מס מקביל.

ד. מילגרום;
יש פה שני הלקים
הלק אהד הוא הלק שכרוך באיהוד בסיסי גביה, ועליו כרגע איננו

מהייבים דיון. ההלק השני - סעיף 12(2)(ב}, שדן בהעברות לגבי עולים קשישים.

כלומר, שמס מקביל יממן את הביטוה של העולים ההדשים הקשישים. זה סעיף עם היבט

תקציבי, אנו מבקשים לדון בו.

סעיף 13איננו מבקשים לדון בו.

ד' תיכון;

מהו הסעיף?
ד. מילגרום
ענינו איהוד בסיסי גביה.

סעיף 14 - תיקון הוק רשות הנמלים והרכבות - תשלום בהיקף של 350 מליון שקלים

מרשות הנמלים לאוצר המדינה.
י ' שמאי
במקום לפתה ברשות הנמלים, מעבירים לאוצר.

ד. מילגרום;

בעקבות דיונים שהיו עם שר התהבורה - וכזכור לכם, הוועדה אישרה בעבר העברות

מרשות הנמלים לאוצר המדינה - במקרה הזה העברות מרשות הנמלים מאפשרות לנו הרהבת

ההשקעות בתשתית כבישים בכל המדינה, וזה מקור מימון לאותן השקעות. והסכום הזה

מועבר כנגד נכסים שהמדינה תעביר לרשות הנמלים, וזאת בעקבות בקשה הן של רשות

הנמלים והן של שר התהבורה.
ד' תיכון
זה הסכם שעבר את הבג"צ?

ד. מילגרום;

הבג"צ מבהינתו איפשר לנו להמשיך בהליכי הקיקה. אין לנו מניעה מנקודת הראות של

הבג "צ.
ד' תיכון
הגעתם להסכמה עם רשות הנמלים?
ד. מילגרום
יש לנו הסכמה עם רשות הנמלים. הם טוענים שההסכמה הזאת אינה מחייבת רוקיקה.

אנהנו בדקנו את זה בדיקה יסודית ואנהנו עומדים על כך שהנושא יעוגן בהוק.

הוא הדין לגבי הגמלוגים מרשות הדואר - סעיף 15. זה נושא שעוגן בעבר בהקיקה,

אבל לא מספיק מפורטת. כאן פירטנו.
ד' תיכון
אנחנו מעבירים כל שנה. כמה העברנו לפני שנה?

ד. מילגרום;

10 מליון.

די תיכון;

אם אני זוכר, היה סעיף שדיבר על שנתים.
י. מזוז
יש סעיף שאומר: החל משנת 1.991

ד. מילגרום;

הסעיף הגדיר ב- 1990סכום מדוייק. לגבי 1991 הוא הגדיר משהו מאד מורכ ומסובך,

שלא הצלחנו להגיע להבנה, כי זו נוסחה מאד מורכבת. הגשנו כאן תיקון, שיסדיר את

הנושא הזה מעתה ואילך.
היו "ר א' ויינשטיין
.

אתה אומר שזה חיוני ?

ד. מילגרום;

כן.

סעיף 16 - העלאת הארנונה בשנת 1.992

סעיף 17 - תחילתו של החוק.

אלה הסעיפים שרובם חיוניים.
היו"ר א' ויינשטיין
נגח הם הסעיפים החיוניים בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(מס 3).

התשנ"א-1991?

ד. מילגרום;

יש בו שני נושאים שאנו מבקשים לדון בהם: האחד - נושא הייחודיים שמופיע בחוק

יסודות התקציב, בסעיף 4. אנחנו מבקשים לדון בו, לפצל אותו יחד עם התיקון שעבר

קריאה ראשונה מסעיף בי ואילך. והנושא השני, סעיף 9 - תיקון חוק מס הכנסה

(תיאומים בשל אינפלציה). יופיע בפניכם נציב מס הכנסה ויסביר.ד' תיכון;

מה התחדש פתאום בנושא זה?

ד. מילגרום!

זה סעיף עם השלכות תקציביות בהיקף של 150 מליון שקל.
ד' תיכון
זה הסעיף שדהינו לפני שנה?

ד. מילגרום;

כן.
די תיכון
ועכשו אתם באים ואומרים שזה דחוף? במשך שנה לא הבאתם את זה לדיון חוזר והפעם

פתאום זה נהיה דחוף?

ד. מילגרום;

זה חיוני.
א' דיין
יש רק שני סעיפים חיוניים בחוק זה?
היו"ר א' ויי נשטיין
כן, סעיף הייחודיים וסעיף מס הכנסה.
ד' תיכון
אדוני היושב ראש, אני מציע לך להעביר סעיף הארנונה מייד.
היו"ר א' ויינשטיין
רבותי, אינם רואים שגם דיון על פיצול החוק יכול להמשך ישיבה שלמה. ההחלטה של

הוועדה על פיצול החוק צריך להביאה לאישור הכנסת. אחר כך נקיים דיון בסעיפי

החוקים. אני יודע שיש חילוקי דיעות. חוק יום חינוך ארוך, זה ענין מהותי. אבל יש

חוקים שתוקפם פג ב-31 בדצמבר וצריך להחליט אם להאריכם או לא.

לכן בואו נראה מה אנחנו מסכימים שחיוני ובמה אנחנו חלוקים ונקיים דיון.
ד' תיכון
אני רוצה לשאול את חברי מהמערך; הרי זו החלטה טכנית, מדוע אי אפשר להגיע

להסכמה מה מפצלים ומה לא?

אי שוחט;

אני אמרתי לחבר-הכנסת ויינשטיין, שלגבי כל הנושאים שפג תוקפם ב-31 בדבצמבר,

אנחנו ניתן תשובה חיובית.
ד' תיכון
ד' תיכון: אתה יכול להגיד על מה מסכימים?
א' שוחט
כן. חוק לימוד חובה.
היו"ר א' ויינשטיין
אנחנו איננו מקבלים היום החלטה.

די תיכון;

למה?
א' ויינשטיין
כי יש בעיה של נושא הדיור.

די תיכון;

לפני שנה עשו כמה פיצולים.
היו"ר א' ויינשטיין
בואו נראה על מה אנחנו מסכימים ולא נקבל היום החלטה סופית על הפיצול.

בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ב-1991ן הצעת חוק מסי

2081, מוסכם עלינו שסעיף 1 "מטרה" מפוצל. זה כאילו הצבענו.

א. דמביץ;

מוסכם שהוא יכלל בחוק שיובא לדיון.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 2.
ח' אורון
לא מוסכם.
היו"ר א' ויינשטיין
רבותי, אני רוצה לומר לכם בגילוי לב: אם אנחנו מחליטים היום על פיצול של חוק

מסויים, ואחר-כך לא מסכימים עליו, הוא נופל בכלל.

מה אומר סעיף 2? סעיף 2 אומר, שחברי הכנסת לא יוכלו להגיש הצעת חוק שכרוכה

בהוצאה מעל 100,000 שקלים מבלי להצביע על מקור הכנסה. כמו כן מדבר הסעיף במי נהל

מקרקעי ישראל. אני ממליץ לא להחליט עכשו על פיצולו, אבל אם נתקדם בדיון המהותי

במשך השבשוע, אני אציע אחד מהדברים האלה להכניס כהסתייגות שלי ואז נקיים דיון.א' שוחט!
א' שוחט
אתה רוצה כרגע לקבוע מה אנחנו מפרידים עכשו?
היו"ר א' ויינשטיין
אני מודיע לפרוטוקול, שאם נתקדם בדיון, אני את הסעיף אעלה כהסתייגות ונדון

בו, כי האוצר אומר שזה חיוני לו. אבל כרגע אינני מפצל אותו.

סעיפים 3 ו-4 מפצלים.
א' שוחט
לא. אני רואה שזח אי קיום חוק לימוד חובה ויום לימודים ארוך. אנחנו נגד.
היו"ר א' ויינשטיין
אתם נגד, נקיים הצבעה על סעיפים 3 ו- 4.

סעיף 5 - חוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ.

אי שוחט;

בסדר.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 5 מיידי, מוסכם.

סעיף 6 - חוק יציבות מחירים.

אי שוחט;

מוסכם.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 6 מיידי.

סעיף 7 - חוק הלוואות לדיור, אין הסכמה. הוא יבוא לדיון ולהצבעה.

סעיף 8 - תיקון פקודת מס הכנסה - נפל.
א' שוחט
אני מבין שבאופן רשמי שר האוצר הודיע שזה לא מתקיים.
א. דמביץ
זה לא נפל, זה פשוט לא יובא עכשו לדיון.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 9 - תיקון חוק מס הכנסה - פטור ממס על השכרת דירות - מיידי.
א' שוחט
בסדר.
היו"ר א' ויינשטיין
היו"א א' ויינשטיין: סעיף 10 - תיקון חוק הביטוח הלאומי - לא מיידי.

סעיף 11 - קיצבאות ילדים.

אי שוחט!

שלילי.
היו"ר א' ויינשטיין
נקיים הצבעה.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 12 - תיקון חוק מס מקביל - לא חיוני.
ח' אורון
סעיף 12(2}(ב) חיוני.

אי שוחט;

לזה כל קופות החולים יתנגדו.
היו"ר א' ויינשטיין
על סעיף 12(2}(ב) נקיים הצבעה.
א' שוחט
על כל סעיף 12.
היו"ר א' ויינשטיין
סעיף 13 - תיקון חוק יציבות המשק - לא חיוני.

סעיף 14 - תיקון חוק רשות הנמלים והרכבות.

ד. מילגרום;

זו הצעת חוק ממשלתית שעברה אישור הממשלה. אין אפשרות שזה לא יעבור. זה סעיף

חיוני והוא גם תורם לפיתוח.
היו"ר א' ויינשטי ין
על סעיף 14 תהיה הצבעה.

סעיף 15 - תיקון חוק רשות הדואר, יש הסכמה. בשנה שעברה עשינו אותו דבר.סעיף 16 - העלאת ארנונה בשנת 1992 מוסכם.
י ' שמאי
זה סעיף בעייתי.
היו"ר א' ויינשטיין
זה סעיף בעייתי, נדון בו ונשמע את הרשויות המקומיות, אבל צריך להפריד את

הסעיף.

יש הסכמה על הפרדת סעיף 16 - ארנונה.

סעיף 17 - תחילתו של ההוק - מוסכם שי ופרד.

עכשו ניכנס לדיון במה שלא מוסכם.

פי גרופר;

אין הצבעה היום?
היו "ר א' ויינשטיין
לא.

פי גרופר;

אז מה עשי נו?
היו"ר אי ויינשטיין
אנחנו אמרנו שאיננו יכולים לדון בשני החוקים עד ה-31 בדבצמבר. אמרנו שיש

דברים חיוניים ויש דברים לא חיוניים. סימנו מה הם הדברים החיונים. יש דברים שאינם

מוסכמים. עליהם נצטרך להצביע. מה שהסכמנו כולנו, אני רואה את זה כהצבעה.
ח' אורון
לא. אני מבקש שההצבעה תהיה על הכל. מזכיר הוועדה יתן לנו בכתב מה החוקים שאנו

מפרידים. כאשר תהיה לנו התמונה, נצביע על הכל.
היו"ר א' ויינשטיין
אני מקבל, אני רק אומר שמה שהסכמנו להפריד, לא נקיים דיון אלא רק נצביע.

לגבי הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה}(מס' 3). הצעת חוק מסי

2079, יש הצעה להפריד את נושא הייחודים - סעיף 4(1).

אי אבוחצירא;

וכל יתר חלקי סעיף 4?
היו"ר א' ויינשטיין
ידונו בהם אחרי ה-31 בדצמבר.
מ' איתן
מה אתה רוצה לעשות עם סעיף 4(1)?
היו"ר א' ויינשטיין
להפריד אותו ולדון בו. ההלטנו על הפרדה.

האוצר מבקש להפריד עוד סעיף בהצעת החוק Won 2079. נשמע מה הוא.

ד. מילגרום;

יש עוד שני סעיפים שאנו מבקשים להפריד. האהד הוא סעיף 9. ואני לא אכנס

לפרטיו. ביקש נציב מס הכנסה לבוא לפניכם ולהסביר אותו. אם לא תקבלו אותו, לא

תקבלו אותו.
א' שוחט
הוא פעם נמשך הזרה.

ד. מילגרום;

נכון, אין סיבה למשוך אותו, או שיהיה או שלא יחיה. אבל אנהנו מבקשים לדון בו

במהלך דצמבר. תקבלו את כל ההסברים המקצועיים.

יש עוד סעיף אהד, שלא דברנו עליו, והוא סעיף טכני בלבד - סעיף ך. יסביר אותו

מר עירשי.

ש. עירשי;

סעיף 7 - מס מקביל, הוא השלמה לתיקון שנתקבל בעבר בנושא של הלוקת כספי מס

מקביל לפי שיטה הישוב הדשה על פי גיל המבוטהים.
א' שוחט
למה זה לא יידון בינואר?
ש. עירשי
ביטוה לאומי לא מסוגל להפעיל את המנגנון המחשבי בלי קבלת פידבק, ולפי ההוק

הוא מוגבל. הוא צריך את התיקון הזה כדי לרוץ קדימה עם תיקון שנתקבל.

ד. מילגרום;

כל קופות-ההולים מסכימות. זה ענין טכני, זה ענין של דיווה.
היו"ר א' ויינשטיין
מאחר ובהצעת הוק מסי 2079 יש שני נושאים; נושא הי יהודי ים, שהוא מיידי ונושא

מס הכנסה. לגבי נושא מס הכנסה,אנחנו נשמע את נציב מס הכנסה ויכול להיות שנביא

אותו לאישור המליאה בפיצול שני. בינתיים אנו מהליטים על פיצול של הצעת ההוק מסי

2079 ומביאים אותו למליאה.
א. דמביץ
רק סעיף 4(1).
ח' אגרון
לא, לא מחליטים על שום דבר. אני מנסה לדבר עברית: כל החלטות על פיצולים בשני

החוקים יחד על נייר אחד, נצביע על הכל ביחד. שום דבר לא מביאים לפני המליאה לפני

הזמן.
מי איתן
אם האוצר מבקש, למה אתם עושים בעיה?
היו"ר אי ויינשטיין
בהצעת החוק מס' 2079, יש רק נושא אחד לפיצול כרגע, וזה נושא הייחודים. אני

מציע שנדון בזה עכשו ונחליט על פיצול.

אי שוחט;

אני מציע שזה יובא יחד, כפי שהציע חבר-הכנסת חיים אורון.
היו"ר א' ויינשטיין
זה חוק נפרד.
א' שוחט
אני יודע.
היו"ר א' ויינשטיין
נגמור את הדיון, תבקש התיעצות סיעתית.
א' שוחט
אין ויכוח, כולם מסכימים להעביר את זה יחד עם הסעיפים האחרים.

אי אבוחצירא;

מסכימים כולנו לכל הסעיפים שהעלית, כולל סעיף 4, שאנחנו מחליטים לפצל אותם.

השאר, נדון בהם אחרי דצמבר. כל מה שהסכמנו שנדון על כל הסעיפים האלה לפני דצמבר

ונביא אותם למליאה עד ה-31 בדצמבר. נתחיל בדיונים. אתה רוצה להתחיל בסעיף 4 כסעיף

ראשון לדיון, ברוך הבא, אינני מתנגד. אני חושב שאף אחד לא יכול להתנגד באיזה סעיף

אינה רוצה להתחיל את הדיון.
מ' איתן
האוצר ביקש להעלות עוד שני סעיפים, האחד נוגע לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל

אינפלציה), והשני - הענין הטכני של מס מקביל. אינני חושב שיש מקום לויכוח על עצם

הרעיון להפריד נושאים אלה. יכול להיות ויכוח לגופם של הדברים.
היו"ר א' ויינשטיין
אני אגיד לך מה השיקול. ברגע שאנו מחליטים לדון בסעיף ואיננו בטוחים שנגמור

את חדיון עד ח-31 בחודש זח, אנו פוגעים בסעיפים אחרים שחם חיונים.
מ' איתן
חאוצר ויתר על כל חסעיפים פרט לשני סעיפים אלח. אנחנו יודעים יותר טוב נ/האוצר

מה חיוני? אני עוד לא יודע עלמה מדובר, אבל אפריורי אני אומר: אם חם אומרים ששני

סעיפים אלח חשובים לחם, נשב עוד שעתים ונדון בחם. אנחנו יכולים שלא לקבל את

חסעיפים, אבל לומר מראש, שאיננו דנים בחם עד אחרי דצמבר? איזו חתייחסות זו?
היו"ר א' ויינשטיין
שאלת שאלח, אני אסביר, וחחחלטח בידי חחברים. יש לנו מספר מצומצם של ישיבות.

גם לגבי חדברים החיוניים שמעתי ניואנסים כמו לגבי חארכת חוק יום לימודים ארוך,

חארכת חסטטוס קוו בענין קיצאות ילדים. יחיו כאן ויכוחי אין-קץ. יש לי חערכח,

יכול לחיות שאני טועח, שאם נחליט חיום על פיצול דברים שחם באמת חיוניים ונביא

אותם למליאח, נהיה חייבים לדון בחם. אינני רוצח שנכשיל אותם על ידי כך שלא נספיק

לדון. אם אנו מביאים חצעת חפרדח למליאה והמליאה מקבלת את חחצעה ולא נספיק לדון

מאיזה סיבות שחן -שמיעת משלחות או סיבות אחרות - אנחנו מסכנים את הדברים החיונים.
ח' אורון
אז נעשה הפרדה נוספת.
מ' איתו
האוצר ויתר על כל כך הרבה סעיפים והוא מבקש לדון בשני נושאים.
היו"ר א' ויינשטיין
הנושא של מס הכנסה נדון כאן חדשים ולא חגענו לחסכמח.
ד. מילגרום
יש לי הצעה שתהיה מקובלת על כולם. לגבי הצעת החוק מס' 2079, בח יש 30 סעיפים,
תאשרו שני פיצולים
אחד - נושא הייחודים, סעיף 4, שחוא יחיח פיצול נפרד. תאשרו

פיצול שני באותו חוק שכולל רק שני סעיפים: סעיף 7 - תיקון טכני דיווח למס מקביל

שיפעילו את המפקד, וסעיף 9 שביקש נציב מס הכנסה.
אי שוחט
אני מציע לפצל את סעיף 4(1) וסעיף 7 יחד וסעיף 9 לחוד.
ד. מילגרום
מקובל.
ח' אורון
אבל ההצבעה תחיה על הכל, גם על הצעת החוק 2081.
היו"ר א. ויינשטיין
האם אני יכול להבנם לדיון בסעיף 4?

א. שוחט;' אינני יודע מה קורה, יושבים שעה והצי ואין גומרים ענין.

יש הסכמה להפרדה של שורה של סעיפים גם בהצעת החוק מס'

2079 וגם בהצעת החוק 2081. לגבי הצעת החוק 2079 מוסכם שסעיפים 4(1) ו-7 יהיו

בהבילה אחת וסעיף 9 בהבילה שניה,
היו"ר א, ויינשטיין
בהצעת החוק. 2079 מפרידים רק סעיף הייחודיים וסעיפים

7 ו-9?

א. שוהס; כן, בשתי הפרדות, סעיפים 4 ו-7 בקבוצה אחת רסעיף 9

בקבוצה שביה.

היו"ר א, ויינשטיין; את זה קבלנו כהחלטה,

ת. אורון; לא,
היו"ר א, ויינסטיין
אני צריך להביא זאת לאיסור המליאה.

ח. אורון; אתה לא מביאה לאישור המליאה אלא את ההפרדה של שני החוקים.
מ. איתן
אנו נמצאים בנסיון לפצל, על פי תקנון הכנסת, את הצעת

החוק, בחלקה להמשיך ולדון וחלקה לדהות את הדיון בה.

יש חברים שאומרים, שהם מוכנים לתמוך בדחיית הדיון לגבי חלק מהסעיפים ואינם

מוכנים לכך לגבי חלק אחר, אתה מנסה לגבש החלטה פה-אחד, אבל מספיק שיקום חבר
הכנסת אחד ויגיד
לחלק אני מסכים ולחלק - לא, לכן אני דורש הצבעה על כל

סעיף, לא תוכל להמנע מזה, אדוני היושב ראש, כי הוועדה צריכה לקיים הצבעה

בנפרד על כל סעיף, זה מה שדורש חבר-הכנסת חיים אורון, לקיים הצבעה על כל

סעיף וסעיף, דוקא מבתינת הרצון לחסוך בזמן.
היו"ר א, ויינשטיין
אני מקבל את זאת, לכן אני לוקת אה החוק הפחות פרובלמטי,

הצעת חוק מס' 2079, שמוצע לעשות בה שני פיצולים; פיצול

אחד - סעיף הייחודיים וסעיף 7,והפיצול השני - סעיף 9 שזו הפרובלמטיקה של

מס הכנסה.

אני פותח את הדיון.
א. אבוחצירא; אני רוצה להבין
אנחנו צריכים להביא למליאה את ההצעה

שאנו דנים עליה עכשו?
ח.אורון
חוק שעבר בקריאה ראשונה,
א, אבוחצירא
אני יודע שהחוק עבר בקריאה ראשונה, אני רוצה להבין:

הצעת חוק 2081 והצעת חוק 2079, היות ואיננו יכולים לדון

בכל הסעיפים שבהן, אנחנו צריכים לבוא למליאה ולומר; רבותי, אנו מבקשים אישור

לדון רק על סעיפים אלה ואלה, מקבלים אישור המליאה וחוזרים לכאן?
א. דמביץ
כן.

א, אבוחצירא; אדוני היושב ראש, אנו סיכמנו לפצל בהצעת החוק 2079

סעיפים 7,4 ו-9. בהצעת חוק 2081 סיכמנו לפצל ולדון -
היו"ר א. ויינשטיין
א', ב' ג', ד'.
א. אבוחצירא
אני מציע,אם יש בינינו הבנה שעל סעיפים אלה דניםבסך הכל אחה רק מבקש אישור לדון, אתה לא נכנס עכשו לדיון במסגרת הכנת

ההוק לקריאה שניה, ולקריאה שלישית. אם זה כך, נבקש בהסכמה ממליאת הכנסת

תאשרו לנו לדון בסעיפים אלה ואלה ונדון בהם מחר. סדר הדיון יקבע היושב ראש.

ת. אורון; לא.

א. שוחט; למה אתה רוצה הפרדה בין הצעת החוק 2081 והצעת חוק 2079?

היו"ר א. ויינשטיין; אחרת לא תוכל לדון בסעיפים שאתה רוצה לדון בהם.

א. סוחט; מה פתאום?
היו"ר א. ויינשטיין
אני קובע, שאנו נכנסים לדיון על הפיצול.
ח. אורון
לא.
היו"ר א. ויינשטיין
עם כל הכבוד, על הפרוצדורה מתליט היושב ראש. אני מציע

לדון על הצעת חוק 2079 וההצעה היא לעשות שני פיצולים:

פיצול ראשון - סעיף היחודיים וסעיף 7, ופיצול שני - סעיף 9.
ח. אורון
מה אתה מביא למליאה?
היו"ר א. ויינשטיין
ברגע שמחליטים -

ח. אורון; הצעת חוק 2079 בלבד?

היו"ר א. ויינשטיין; כן.
ח. אורון
אם יש לך סיכוי אחד להעביר חוק המשכנתאות, או חוק

יום חינוך ארוך, זה רק אם אנחנו פה בוועדה רואים את

כל הענין יחד. אחרת מה יקרה? נפריד את הייחודיים, הם את הייחודיים יש להם,

ולא ברור מה יהיה על יתר החוקים.

אני מציע לך, תעשה את כל ההצבעה יחד, כי הויכוח על

ההפרדה הוא בהרבה מקרים חלק מהחוק.
י. שמאי
חבר-הכנסת חיים אורון צודק. אם אני משתחרר מהייחודיים

יותר קל לי להתמודד עם חוק המשכנתאות. מצד שני יותר

קל לי להביא את חוק המשכנתאות כשהוא לא מופרד.
היו"ר א. ויינשטיין
רבותיה אנו נכנסים לדיון על פיצול הצעת החוק 2079,

וההצעה העומדת כרגע היא - הפרדה של סעיפים 4 ו-7 והפרדה

של סעיף 9 בנפרד.
מ. איתן
אתה רוצה להפריד את סעיף 4, אבל הועדה קבעה שאת סעיפים

4 ו-7 היא רוצה להעביר במסלול סופר מהיר.
היו"ר א. ויינשטיין
מה אתה מציע להוסיף?
מ. איתן
סעיף 4(1) הוא סעיף הייחודיים. אבל סעיפים 4(2)(3)(4)

דנים במגבלות כוח אדם לגבי גופים מתוקצבים מתקציב המדינה.

הם אינם קשורים בנושא הייחודיים, אבל חם חשובים דיים כדי שנראה אותם בדרגת

חשיבות כמו סעיף 9.
ד. מלגלום
אין בעיה.
א. אבוחצירא
לא תקיים דיון על פיצול הצעת החוק2081?
היו"ר א. ויינשטיין
בודאי שאקיים דיון על פיצול הצעת חוק 2081.

א. אבוחצירא; מתי? הרי את כל הסעיפים אתה צריך להביא לאישור לפני

ה-31 בדמצבר, ואנו היום ב-16 בדצמבר. אתה צריך להביא

לאישור המליאה הצעת הפיצול היום או מחר, בדי שיהיה אפשר לקיים דיון על

החוקים בוועדה.

היו"ר א. ויינשטיין; אנו נקיים דיון על פיצול הצעת החוק 2079 ועומדת כרגע

הצעה אחת - לפצל סעיפים 4 ו-7 בנפרד וסעיף 9 בנפרד.

אני מקיים עכשו דיון רק על ההפרדה.

א. אבוחצירא; זה לא אומר שזה לא יבוא יחד עם הצעת החוק 2081.
ח. אורון
אתה אומר שאתה מקיים דיון על הפרדת הצעת חוק 2079,

אבל למליאה יגיעו כל הפיצולים יחד, גם של הצעת חוק

2081?
היו"ר א. ויינשטיין
אינני מתחייב לזה.
ח. אורון
אני רוצה להגיד למה אני נגד ההפרדה בין שתי הצעות החוקים,
היו"ר א. ויינשטיין
אני קבעתי שאנו דנים בהצעת חוק 2079, כי אני רוצה

להגיע לגמר הדיון. מוסכם על החברים לפצל סעיפים 4, 7

ו-9. מאחר וזה דיון פרוצדורלי, נקיים את הדירן במסגרת 5 דקות לכל חבר הוועדה.
מ. איתן
אני מבקש שננסה להתמקד באיזה הליך אנו נמצאים. הכנסה

אישרה בקריאה ראשונה שני חוקים נפרדים, חוק 2079

וחוק 2081. כל אחד מחם עומד בזכות עצמו. באה הממשלה ואומרת: אנו רוצים לגמור

חקיקת חוקים אלה עד סוף שנת התקציב.'. בא יושב ראש הוועדה, ובתיאום עם חבר-
הכנסת אברהם שוחט, אומר לממשלה
אתם מעמיסים עלינו יותר מדי, אמנם מחובתנו

להכין חוקים אלה לקריאה שניה ולקריאה שלישית, אבל לא כתוב בשום חוק שהוועדה

צריכה להכין את החוקים לקריאה סניה ולקריאה שלישית מבלי שיהיה בידה זמן

מספיק לקיים בהם דיון כהלכה. אומרים נציגי הכנסת לנציגי הממשלה: אם אתם רוצים

שנוכל לעשות מלאכתנו כהלכה, עליכם להוריד חלק מסעיפי החוקים על מנת שנהיה

מוכנים בזמן. עכשו זה הובא. אנחנו לא יכולים להגיד, שגם אם הממשלה לחוצה

לגבי ה-31 בדבצמבר 1991, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים- אמנם יש לנו

סמכות, אבל אין לנו סמכות מוסרית.
אומר חבר-הכנסת חיים אורון
מאחר ויש לי ענין פוליטי,

אני רוצה שהדיון יהיה על פיצול שני החוקים. ברגע זה, אומר היושב ראש,אני

שם על השולחן את הצעת החוק 2079, לגביה יש הסכמה לדון על שלושה סעיפים,

מתוך רצון להגיע לקונצנסוס, סעיף 4(1) בנושא הייחודיים, סעיף 7 בנושא המס

המקביל ועדיפות ב' לסעיף 9 בנושא מס הכנסה.
אומר חבר-הכנסת חיים אורון
אני רוצה לדעת מה עמדת '

הוועדה לגבי הצעת החוק 2081. אומר היושב: ראש: נחליט קודם על הצעת חוק 2079.

אני חושב שיש בזה הגיון. אם רוצים לעשות סדר, יש מקום לריסרן, שלא למצות

את כל היכולת הפוליטית. כל אחד מאתנו אומר, שמעבר לענין הפוליטי יש פה עבין

לאומי. הדרך לצאת מהפלונתר היא לגמור קודם את הריון על פיצול הצעה חוק 2079

ולהצביע ואחר כך ללכת להצעת חוק 2081.
א. אבוחצירא
מה יגיע למליאה?
מ. איתן
מה שנחליט היום לגבי הצעת חוק 2079 ומה שנחליט לגבי

הצעת חוק 2081.

ח. אורון; בעת ובעונה אחת?

מ. איתן; יכול להיות שאת הצעת חוק 2081 יחליטו לא לפצל,

י. שמאי; מה יהיה על הסעיפים האחרים שלא ידונו בהם עכשו?
מ. איתן
ידונו בהם אחרי ינואר.

ח. אורון; אני השתכנעתי מדבריו של אליקים רובינשטיין בשיחות

בוושינגטון, שיש קשר בין המהות ובין הפרוצדורה, לא רק

שם אלא גם פה. איפה הקשר? ההגיון אומר; יש חוק תקציב, הוא מפוצל לשנים,

יש חוק הסדרים במשק והוא הובא לפני הוועדה, היה שלב נוסף - תיקונים בחוק

התקציב, שבו יש נושאים נוספים, לכל מכלול החוקים הללו יש קונטקסט כולל,

ולכולם יש השלכות תקציביות. לחוק יסודות התקציב יש השלכות תקציביות.

לחוק הסדרים במשק המדינה הראשון והשני יש השלכות תקציביות. אני רוצה שנסיים

את מערכת הדיונים בשני החוקים ונדע מה זה אומר, אם אני אדע, שלגבי קיצבת

ילד שני אין הפרדה, ומ-1 בינואר חוזרים לקצבת ילד שני, רזו הוצאה של 600

מליון שקל, אז אני יודע, שיש לי פחות כסף לדברים אחרים.

אם הדיון וההצבעה לא יערכו על שני החוקים כמכלול,

אחרי שיידון ויוצבע חוק מס' 2079 לא כחלק מכל הסיפור אלא בנפרד, ויעבור

נושא הייהודיים, לא יגיע לדיון חוק מס' 2081, לא במקרה התירוץ שלכם, תמיד

כאשר אתם מביאים את חוק ההסדרים במשק הוא, שיש סעיפים שיש להם השלכות על

התקציב.

א. שוחט; מדוע אתה חושב שהדיון על פיצול החוקים צריך להיות על

שני החוקים יחד?

ח. אורון; הצעות חוק 2079 ו-2081 מבחינת הוועדה הם יחידה אחת,

לכן ההגיון היה להציג בפני הוועדה מה הרוב רוצה בסעיפי

שני החוקים האלה. חבר-הכנסת שמאי אומר שהוא לא רוצה שיפרידו חוק המשכנתאות,

למעשה עכשו רוצים לפצל את פיצול החוקים, וזה לא מקובל עלי, כי אחרי שיגמרו

את הייחודיים, הצעת חוק 2081, תישאר כולה,

י. שמאי; אני חייב לומר, שהיושב ראש הצליח באמנות להציע כמה

הצעות וכל הצעה נראתה לי זהה להצעה אחרת. בתחילה קיימנו

דיון אם מקיימים דיון על הסעיפים או לא, והסעיפים הם כבדי משקל, גם בהצעת

חוק 2079 וגם בהצעת חוק 2081, זה נכון שאם רוצים לדון על נושא הייחודיים,

על חול מס מקביל ועל חוק יום חינוך ארוך, כל נושא כזה מחייב דיון יסודי

ומעמיק. כיוון שאנו נתונים בלחץ זמן וחייבים לסיים הדיון בתקציב, אומר

היושב ראש, שחייבים לקיים דיון בחלקים המורכבים בחוק ההסדרים. מה שמעיין את

היושב ראש זה נושא שפעם נקרא "הכספים הייחודיים". אם ידונו בנושא הייחודיים,

שבהצעת חוק 2079, יש חשש שלא יובאו לדיון סעיפים אחרים בשני החוקים,

אם יבוא היושב ראש אני מסכים שסעיפים אלה ואלה

נצרף להצעת חוק 2079 וסעיפים השנויים במחלוקת בהצעת החוק 2081 ישארו, אניאקבל זאת. מה שמציע היושב ראש, זה דבר לא טוב, כי בלחץ הזמן ירימו ידים

ויצביעו על 15 סעיפים בהצעת חוק 2081, מה עוד שהטענה המרכזית של האוצר היא,

שהסעיפים העיקריים בהצעת חוק 2081 יש להם השלכות תקציביות, ועל כך יש

לנו ויכוח עם האוצר. לפחות לגבי נושא אחד אני יכול להגיד, שהנושא נבדק

מהיבטים שונים, ולמרות שהחשב הכללי, מר אלי יונס, לא התנצל, או שהוא פקיד

בכיר והוא כלכלן, או שהוא הופך להיות איש של שר האוצר, דיבר על 5 מיליארד

שקל, התברר שהדבר אינו נכון.

אני מציע להעביר חלק מהסעיפים בהצעת החוק 2081 להצעת

החוק 2079 ולהשאיר את הסעיפים השנויים במחלוקת לויכוח. ;
א. שוחט
בסוף השבוע שעבר אני נתתי לך הסכמה עקרונית, אדוני

היושב ראש, שדברים שאין עליהם מחלוקת, נעשה הפרדה

וסעיפים שיהיו שנויים במחלוקת, נצטרך לקיים עליהם דיון והצבעה, כמו סעיף

קיצבאות הביטוח הלאומי, חוק יום חינוך ארוך. הסיכום היה ללכת על כל המערכת,

לשלוף החוצה מה שמוסכם, ואת זה להעביר במהירות. איננו רואים צורך לתת

קדימות לנושא הייהודים, אבל אנו מוכנים לתת קדימות זו, . ואמרנו שאנו

מוכנים שתינתן קדימות גם לענלן מס מקביל-. אולם אם הכוונה להשאיר אותנו

בלי הסעיפים שבהצעת חוק 2081, זה לא מקובל עלינו. ואם זה ייעשה, תהיה

בקשה להתייעצות סיעתית. לגבי הצעת חוק 2079,
מ. איתן
כאשר אתה הולך לפיצול, אין מניעה שכל מה שהשארת,

. תוכל לדון בו. אתה יכול לדון בו ולהביא לאישור

גם מה שלא ביקשת לגביו פיצול.

א. שוחט; זה אומר שיהיו שלושה חוקים במקום שני חוקים,

מ, איתן; בהצעת החוק 2081 מענינים אותך סעיפים מיוחדים, מה הם?

היו"ר א. ויינשטיין; אני ער לכך, שחבר-הכנסת שוחט ביקש התייעצות סיעתית

לגבי הצעת חוק 2079. הוא מבקש שלא להצביע על הצעת חוק

זו, מה הוא אומר? אם אנו מחליטים על פיצול, נביא למליאה גם הצעת פיצול

לגבי הצעת חוק 2079 והצעת פיצול לגבי הצעת חוק 2081, אני קובע שגמרנו

את הדיון על פיצול הצעת חוק 2079,

עכשו יש לי הצעה לחברי הוועדה, שנעבור על הצעת חוק

2081 ונראה מה מוסכם להפריד, אבל יש כאן בעיה"
מ. איתן
אתה תקיים דיון על הצעת חוק 2081 ותודיע על גמר דיון

על.הצעת חוק 2081 .חבר-הכנסת אברהם שוחט מבקש התייעצות

סיעתית על הצעת חוק 2079, אני אבקש התייעצות סיעתית על הצעת חוק 2081,
היו"ר א. ויינשטיין
נראה מה מוסכם להפריד בהצעת חוק 2.081

סעיף 1 - "מטרה" - מוסכם;
סעיף 2 - תיקון חוק יסודות התקציב - אין צורך
סעיף 5 - תיקון חוק לימוד חובה - מוסכם,
א. שוחט
אין הסכמה.
היי"ר א.ויינשטיין
אבל יש גמר דיון.סעיף 4 - תיקון חוק יום חינוך ארוך.
א. שוחט
אין הסכמה,
היו"ר א. ויינשטיין
יש גמר דיון.

סעיף 5 י- תיקון חוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי

חוץ - עומד לפיצול, אין הערות.

סעיף 6 - תיקון חוק יציבות מחירים במצרכים ושירותים -

אין הערות.

סעיף 7 - ביטול חוק הלוואות לדיור - עומד לפיצול,

אין הערות.

סעיף 8 - תיקון פקודת מס הכנסה - נופל.

סעיף 9 - תיקון חוק מס הכנסה, פטור ממס על השכרת דירה -

יש הסכמח, אין הערות.

סעיף 10 - תיקון חוק הביטוח הלאומי - נופל.

סעיף 11 - תיקון חוק הסדרים במשק המדינה - יש הערות.

סעיף 12(2) - תיקון חוק מס מקביל - יש הערות.
א. אבוחצירא
סעיף 12(1) אינו עומד לפיצול?

היו"ר א. ויינשטיין; לא.

סעיף 13 - תיקון חוק יציבות המשק - נופל,

סעיף 14 - תיקון חוק רשות הנמלים והרכבות - עומד

לפיצול, יש הערות,

סעיף 15 - תיקון חוק רשות הדואר - עומד לפיצול, אין

הערות.

סעיף 16 - העלאת ארנונה בשנת 1992 - אין הערות.

סעיף 17 - תחילה - אין הערות.

אני קובע שגמרנו את הדיון בהצעת חוק 2071 ובהצעת

חוק 2081. יש הסכמה מה מפצלים בהצעת חוק 2079 ומה מפצלים בהצעת חוק 2081.

יש בקשה להתייעצות סיעתית.

יושב ראש הוועדה פנה אל יושב ראש הכנסת וביקש רשות

לקיים ישיבות הוועדה גם בשעות ישיבות מליאת הכנסת.
י. לוי
מתי ההצבעה?
א. אבוחצירא
תביא אח זה מחר בבקר להצבעה,
היו"ר א. ויינשטיין
היושב ראש רוצה להצביע על כך, כך אמר לי.
א, שוחט
בשנה שעברה יושב ראש הכנסת אישר ישיבות הוועדה בזמן

מליאת הכנסת, אבל בזמן ההצבעות הוא ביקש לבוא להצבעה,
היו"ר א. ויינשטיין
בהצעות חוק מס' 2081 מופיע חוק יסוד: משק המדינה. (תיקון

מס' 5), האומר שהממשלה תכין תכנית תקציב רב-שנתית.
א' שוחט
חוק זה אינו דחוף.
י. לוי
מתי ההצבעה?
היו"ר א. ויינשטיין
יושב ראש הוועדה יחלים.

הישיבה נעולה,

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים