ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/03/1989

הצעות לסדר היום; חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 58

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"א באדר בי התשמ"ט (28 במרץ 1989). שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה; מ' חריש - היו"ר

חי אורון

מי איתן

ש' אלוני

נ י ארד

י' ביבי

ג' גדות

ג' גל

פ' גרופר

י' גולדברג

א' דיין

י' הורביץ

א' ויינשטיין

אי ורדיגר

ר י כהן

י י לוי

ע' סולודר

עי עלי

אי רביץ

ר' ריבלין

ח' רמון

ש' שטרית

י י שמאי

די תיכון

מוזמנים; עי שגב - משרד האוצר

ג' גלמור - משרד התעשיה והמסחר

מזכיר הוועדה; אי קרשנר

היועץ המשפטי לוועדה; א' דמביץ

יועצת כלכלית; ס' אלחנני

קצרנית; אי דגני

סדר היום; הצעות לסדר היום

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה).הצעות לסדר היום
היו"ר מ' חריש
אני פותח את הישיבה.

אנחנו נכנסים ליום ארוך שבו נצטרך להתמודד עם כל הבעיות של אישור התקציב בצד

הפורמלי שלו ועם בעיות טכניות של המזכירות שצריכה להכין את כל החומר להצבעה

במליאת הכנסת.

ד' תיכון;

לא הבנתי מה מכינים להצבעה, רק את התקציב?

היו"ר מי חריש;

גם את חוק ההסדרים במשק.

די תיכון;

אני רוצה לדעת על מה נדון היום ומהו לוח הזמנים.

היו"ר מ' חריש;

אשר ללוח הזמנים, אמרתי כבר אתמול שנקיים ישיבות ברציפות, עם הפסקות שנחליט

עליהן מדי פעם כמתחייב מן הדיונים. אבל הישיבה מתחילה עכשיו והיא תסתיים לאחר

שנסיים את הדיונים בתקציב ובחוק ההסדרים.

אין זה סוד כי בתהליך של גיבוש התקציב יש גם שיחות בלתי פורמליות שהן חלק מן

התהליך. בהנחה זו נקי ים הי ום את הדי ו נים.

הצעה לסדר לחבר הכנסת אריאל ויינשטיין. בבקשה.

א' ויינשטיין;

בבוקר היתה התייעצות בין היושב ראש לביני והוא אמר לי שאתמול חברים שלנו

לסיעה ביקשו שנתחיל היום את הדיון בנושא ההתנחלויות, או יותר נכון בכל הסוגיה הזו

הקשורה לתקציב משרד הבינוי והשיכון. חלק מהחברים לא הגיע לישיבה, אי לכך אמרתי

שאני עדיין מבקש להתייעץ עם חברי בנושא. בתגובה לכך הוא אמר היושב-ראש שעל סדר

היום יש סעיפים נוספים, כמו הסיוע לקיבוצים ונושאים אחרים, ואפשר להתחיל בהם.

אמרתי לו; אינה היושב ראש ואתה רשאי להתחיל בכל נושא לפי שיקול דעתך. מעבר לחילוקי

הדעות עלינו לזכור שנותרו עוד יומיים לאישור התקציב ועלינו לסיים את הדיונים

בזמן. אם נמשיך להתכתש בינינו ולא נקיים דיון בסעיפים השונים, ברגע האחרון נקיים

את ההצבעה בלי למצות את העיקר.

אני מציע לכולנו שנקיים דיון עניני, תוך חילוקי דעות, ונתקדם, שאם לא כן

ישיבת המליאה תידחה ואנחנו כאן נקיים הצבעות.

אדוני היושב-ראש, תחליט איזה על no תדון הוועדה, הכל לפי הפרוצידורה המקובלת.

גי גדות;

ובלבד שהיושב-ראש יודיע לנו על מה יתקיים הדיון.
היו"ר מ' חריש
הצעה לסדר לחבר הכנסת דן תיכון.בבקשה.

די תיכון;

מה שאומר עכשיו אני אומר על דעתי האישית. אתמול נאמר לפרוטוקול על ידי מ'-

שישב בראש הישיבה, שאנחנו נדון היום בנושא הסיוע לקיבוצים. הונח על השולחן נייר

שבו היה כתוב שעל סדר היום בישיבה מחר, קרי היום, תתווסף ההצעה הרצופה בזה של חבר

הכנסת רמון לתקציב האוצר לשנת 1989.

ראשית, אני מברך את חבר הכנסת רמון שהוא רואה עצמו ממלא מקום של שר האוצר.

אני מאחל לו שבעתיד יהיה שר האוצר. אבל נכון לרגע זה לא זהו המצב. ועכשיו אני

מגיע לעיקר.

לצערי, אי אפשר לדון בענין הסיוע לקיבוצים, אלא לאחר המועד שבו יאושר תקציב

המדינה. שהרי מהי המשמעות של הבקשה שאינני יודע מי הכין אותה. לפי הבקשה אנחנו

נתבעים לאשר סיוע למגזר החקלאי מתקציב 1989 . התקציב הזה הוא בשלבים של דיונים,

יכול להיות שהוא יאושר, יכול להיות שהוא לא יאושר, יכול להיות שהוא יאושר בחלקו,

יכול להיות שהוא יאושר ללא הרזרבה. יכול להיות שתקציב משרד החקלאות לא יאושר,

יכול להיות שהוא יוגדל או יוקטן.

לכן אי אפשר להתחיל לדון בנושא שעוד לא נולד כסעיף תקציבי. לפחות תלמדו את

הנוהל, תמתינו בסבלנות עד שהכנסת במליאתה תאשר את התקציב, ואז יחל דיון מסודר עם

כל הגורמים ללא יוצא מן הכלל, בין היתר על ההשלכות של הנושא הזה על הבנקים ועל

שוק ההון. אני מבקש לזמן לדיון את מנהלי הבנקים, את מנהלי הבורסה והרשות לניירות

ערך, את התנועה הקיבוצית על כל שלוחותיה, את תנועת המושבים ואת נציגי תנועת

ההתיישבות של פועלי אגודת ישראל וכן את התאחדות האיכרים.

אני מבין שאתם רוצים לסיים את הפרשה כולה היום. זה פשוט בלתי אפשרי מבחינה

חוקית. אני מבקש מכם לשמור על החוק, זה חוק יסודות התקציב. כל עוד לא יאושר

התקציב לא אתן לאיש מהאוצר לבוא לכאן ולהציג את הנושא, כי באותו רגע הוא הופך

להיות עבריין שעובר על הוראות חוק יסודות התקציב.

אם יש לך עודף זמן היום, אדוני היושב-ראש, ואתה מוכן להשחית את זמנך לשוא,

בבקשה. אבל תזכור שכל הדיון הזה יתחיל אך ורק למחרת אישור התקציב. אם יאושר

התקציב ביום רביעי בלילה, תתחיל את הדיון הזה ביום חמישי כאשר נדע במה דברים

אמורים.
ח' רמון
לצערי, חבר הכנסת תיכון ממציא דברים שלא היו ולא נבראו. כל חבר בוועדה ראשי

להציע להוסיף כסף לתקציב. אני רשאי להציע תוספת של חצי מיליון שקל לתקציב משרד

החינוך והתרבות למרות שהוא עדיין לא אושר.
די תיכון
האם ההצעה הזו מופיעה ברשימת ההסתייגויות?
ח' רמון
במהלך הדיונים על התקציב רשאי כל חבר ועדה להציע תוספת תקציב לסעיף זה או

אחר, וזה מה שאני עושה באופן פורמלי. אני מציע להוסיף 160 מיליון שקל לתקציב,

ואני רשאי להציע זאת כשם שכל חבר כנסת רשאי להציע תוספות לתקציב. אפשר לדון

בהצעתי זו, והדיון הזה הוא חוקי. אם חבר כנסת מבקש להזמין לדיון גורמים שונים,

זוהי זכותו. על כך יכריע היושב-ראש או הוועדה. אין בעיה. לגיטימי להציע איך יתנהל

הדיון, מה ייכלל ומה לא ייכלל בו, מי יוזמן אליו. אבל מי שאומר, שכל עוד לא אושר

התקציב אי אפשר לדון בהצעה של חבר כנסת להוסיף כסף לסעיף מסוים בתקציב, משמיט את

הקרקע מכל דיוני התקציב. וכי מה אנחנו עושים במשך חדשיים? אנחנו מנסים לשנות

סעיפים בתקציב.

מהו כל ענין ההתנחלויות? אלה הם סעיפים בתקציב משרד הבינוי והשיכון. איך אפשר

להוסיף כספים להתנחלויות אם טרם אושר תקציב משרד הבינוי והשיכון? לפי אותו הגיון

אי אפשר להוסיף תקציב לשום סעיף. צריך קודם לאשר את תקציב המדינה בקריאה שניה

וקריאה שלישית ורק ארור כך להתחיל לדון בכל השינויים בתקציב. אף פעם לא נהגנו כך.

אם נעבור על כל הפרוטוקולים של דיוני התקציב בשנים קודמות נראה שאתה הייתי הראשון

שניסה לשנות כמעט את כל סעיפי התקציב, כולל הסתייגויות במליאה. האם נהגת באופן לא

חוקי במשך כל השנים הללו? ואגב, הצעה שלא מתקבלת בוועדה הופכת להסתייגות במליאה.

כיוון שהנושא שהעליתי הוא מסובך ומורכב, כי זו בכל זאת לא בקשה להוסיף 3-2

מיליון שקל בסעיף זה או אחר, פניתי ליושב ראש וביקשתי שהענין יידון בהרחבה ושחברי

הוועדה יוכלו להביע עליו את דעתם בצורה לא שיגרתית. היושב ראש נענה לבקשתי. עכשיו

הנושא הוא על סדר היום ואני מציע לקיים עליו דיון.
די תיכון
אני טענתי שזה לא חוקי. אני מבקש שהיושב-ראש יעמיד את הדברים על דיוקם. הוא

קבע אתמול הנחיות בניגוד לדעתי.
יאיר לוי
אני רוצה לבקש שננהל ויכוחים ברמה נאותה. יש בינינו חילוקי דעות לעתים

קוטביים, אבל הבה נקיים את הדיונים בצורה מסודרת וננסה ליישר את ההדורים.

חילקתי לכם נייר בענין בית החולים לניאדו. זהו נושא כאוב. לבית החולים יש חוב

גדול שלא מאפשר לו לתפקד כראוי. אנחנו עוסקים בנושא של קופת חולים. אני מבקש

שנתייחס גם למצב הקשה שאליו נקלע בית החולים ו נשתדל לעזור לו לצאת מהמצוקה.

אין זה סוד כי בימים האחרונים היינו עדים. לשתדלנות ערה של מפלגות אלה או

אחרות במגמה להשיג תקציבים. אני מבקש שגם התנועה של חברת הכנסת שולמית אלוני תקבל

נתח מהתקציב. אני מציע נתח בסדר גודל של 2 מיליון שקל, שזה סכום זעום, עבור תנועת

הנוער שלה.

הגשתי הסתייגות בענין סמכותו של שר הפנים לתת קווי אשראי לרשויות המקומיות.

אני מבקש את חברי הוועדה שיתמכו בהסתייגות שלי.
י י גולדברג
אנחנו מחוייבים לחוק יסודות התקציב. הוגש לנו מסמך בענין העברה תקציבית לקופת

חולים, בכלל זה סכום של 40 מיליון שקל מתקציב 1989 שעדיין לא אושר. איננו רשאים

מבחינה חוקית לאשר העברות תקציביות במסגרת תקציב 1989 .מה שהוגש לנו זו לא

הסתייגות לתקציב אלא העברה תקציבית.
ח' אורון
כל הסכום המיועד לקופת חולים הוא מתקציב 1988.

י י גולדבויג;

בשנת 1988 התחייב משרד הבריאות להעביר כספים לבית החולים בצפת לתשלום תמריצים

לרופאים והוא הדין לבית החולים בנהריה ולבית החולים באשקלון.
היו"ר מי חריש
מהי ההצעה לסדר?

י י גולדברג;

אני מבקש שלא תיעשה שום העברה מן הרזרבה לפני שמשרד הבריאות יקיים התחייבויות

קודמות שהוא נתן לבתי החולים.

א' ורדיגר;

בהמשך לדברים שנאמרו כאן בעניו הסיוע למגזר החקלאי, רצוני לומר שאני בעד מתן

סיוע למגזר החקלאי, לכל המגזר החקלאי , אני מבקש רק להעיר שידוע לי שיש מושבים

שיתופיים שצריכים להיכלל במסגרת הסדר הסיוע לקיבוצים, כיוון שהם מושבים שיתופיים,

אבל הם נופלים בין הכסאות באותו מיקוח שמתנהל עם התנועות הקיבוציות. המושבים

השיתופיים האלה הוצאו או נדחו או לא נכנסו למסגרת ההסדר הזה. לא מתקבל על הדעת

שנדון ונחליט כאן על סיוע של מיליארדים ולא נכלול במסגרת הזו מספר מושבים

שיתופיים למרות הטיפול הנמרץ שהיה בעניינם במשך חדשים רבים.

התנועה שאני מייצג היא גם תנועה התיישבותית, שיש בה גם קיבוצים, גם מושבים

שיתופיים וגם מושבים חקלאיים. אינני כולל במסגרת הזו מושבים חקלאיים, כי זהו

סקטור אחר, אם כי גם הוא שייך למגזר החקלאי. אני מדבר על מושבים שיתופיים כמו

יסודות, מבוא חורון ומתתיהו, ששמתמוטטים. לא יתכן שלקיבוצים יוזרמו מיליארדים,

וישובים אלה משום מה לא ייכללו בהסדר הסיוע הזה. אני מוחה על כך מבקש מהברי הכנסת

מכל הסיעות לדאוג לכך שעוד היום גם המושבים האלה יכנסו להסדר.

ש' אלוני;

אתה מדבר רק על שלושה ישובים?

אי ורדיגר;

אני מדבר באופן כללי. אני מבקש להדגיש שנציגות של הישובים שלנו לא הוזמנה

לדיו נים.
נ י ארד
ועדת הכספים דנה בזמנו בתכנית הבראה של מגן דוד אדום. קיימנו על כך דיון

עקרוני בנפרד מהדיון על התקציב. בדיון היתה אחדות דעים מוחלטת שיש להקציב סכום של

1.8 מיליון שקל למגן דוד אדום בתחילת חודש אפריל. אם ועדת הכספים לא תבטיח את

הסכום הזה ובזמן למגן דוד אדום תהיה שם בעיה רצינית.

אני מציעה שתהיה המלצה פה אחד של ועדת הכספים למשרד האוצר- (ע' עלי; החלטה).

החלטה שלנו היא בגדר המלצה.ש' שטרית;

הוחלטה שלנו הופכת לרווק.

נ י ארד;

חשוב שזו תחיה הרולטה פה אחד ששר האוצר יהיה מודע לה, שאנחנו מוסיפים את הסכום

של 1.8 מיליון שקל לתקציב, שאם לא כן ייסגרו התחנות של מגן דוד אדום בתחילת

אפריל.

אני מבקשת להעמיד את הצעתי זו להצבעה.
ש' שטרית
לקראת הכנת ההסתייגויות במסגרת הדיונים על התקציב ועל חוק ההסדרים, אני מבקש

שנציגי משרד האוצר יתנו הערכות כמותיות לגבי כמה נושאים, וקודם כל הערכה מהי

ההשלכה הכספית על תקציב המדינה של ההצעה לא לבטל את הקצבה עבור ילד ראשון לילד

שגילו עד 13 שנה ואחד מהוריו הוא בן 40. אני מבקש לקבל את הנתון הזה ממשרד האוצר

ואחר כך אבדוק עם המוסד לביטוח הלאומי האם הוא נכון, כדי שלא יהיו ויכוחים, כי

בפעם הקודמת בדקתי ואמרו לי שההערכה איננה נכונה. אני מבקש לקבל זאת ממשרד האוצר.

עי שגב;

אין לנו נתונים על כך. תבקש אותם מהמוסד לביטוח לאומי.

היו"ר מ' חריש;

מהי ההצעה לסדר?

ש' שטרית;

התעוררו שאלות שלא קיבלנו עליהן תשובה. בלי התשובות אינני יודע אם אני רוצה

לנמק את ההצעות האלה במליאה ולבקש להצביע עליהן או לא.

היו"ר מ' חריש;

יש סדרה של שאלות שנשאלו במהלך הדיון, שלפי לוח הזמנים שעומד לרשות הוועדה אי

אפשר יהיה להתמודד אתן או לקבל עליהן תשובות, וזו כנראה אחת מחן.

יש דבר יותר חמור בעיני כולנו - יש משרדים שלא הספקנו אפילו להתחיל לדון בהם.

קיים נוהג בכנסת לפיו מקיימים דיונים במליאה על משרדי הממשלה אחרי אישור התקציב

שלהם בגלל בעיה של לוח זמנים.

יאיר לוי;

מה הסמכויות שלנו אחר כך?

היו"ר מ' חריש;

הענין הוא פרובלמטי. חוקית יש לך גם אחר כך סמכויות.

אי לכך אני מציע שלא להמתין לתשובות לשאלות שלא נספיק להתייחס אליהן.
ש' שטרית
אם כך, לא אטריח את הוועדה אבל כיוון שאנחנו צריכים להצביע על התקציב מחר

במשך היום, אני מבקש שמשרד האוצר, באמצעות נציגו עמית שגב, שהוא היחידי שנמצא כאן

מטעם האוצר, יכין לנו את המידע המבוקש, או שמזכיר הוועדה יכין זאת.
הי ו "ר מי יוריש
חבר הכנסת שטרית, אני קובע שאי אפשר לעמוד בזה במצבנו היום.
חי אורון
אני משתתף בדיונים האלה כבר ארבעה ימים ואני רואה שלאחר אישור של סעיף זה או

אחר יש בקשה לרוויזיה. הגשתי אתמול 260 הסתייגויות והן נדחו במשך חצי שנה. פשוט

חבל על זמננו. אי אפשר להמשיך בכך ללא סוף. אני מציע ליושב ראש - תגמרו ביניכם,

כי ממילא אין משמעות לדיונים, וכשתגמרו ביניכם תביאו לכאן את ההצעות. אי אפשר

להמשיך ולבזות את הכנסת ולפגוע במעמדה.
אי רביץ
ברשותכם, אני רוצה לקרוא החלטה שקיבלה ועדת החינוך של הכנסת פה אחד. היא

אמורה היתה להגיע לשולחננו כדי שנוכל להתייחס אליה. אינני יודע מהי הפרוצידורה -

האם החלטות כאלה מגיעות לכאן אוטומטית, ואם כן - כיצד אנחנו מתייחסים אליהן.
ההחלטה אומרת
ועדת החינוך והתרבות פונה לוועדת הכספים לא לאשר את תקציב

החינוך לפני שיתוקצב ריאלית תקציב החינוך המוכר, החינוך העצמאי, רשת הגנים

ותלמודי תורה ב-60% והפעולות בחינוך העצמאי על פי הירק המספרי של 6%.

ההחלטה הזו צריכה לשמש נר לרגלינו. אני מרגיש עצמי מבוזה שאני נאלץ גם לא

לקבל החלטה של ועדת החינוך והתרבות וגם להיות מושמץ על כך שקיבלנו 40 מיליון שקל.

אני מודיע לכם שכל ההסכמים שאמורים להיעשות על ידי הגופים הפוליטיים אינם

מכסים אלא אולי באחוזים מסוימים את ההחלטה הזו של ועדת החינוך.

אני מבקש שאכן ייקבע הדבר הפשוט ביותר, שכל ילדי ישראל הלומדים ברשתות החינוך

המוכרות בדרך זו או אחרת על ידי משרד החינוך ימומנו לפי ההסכמים ולפי הקריטריונים

הנורמטיביים בלי לבהקרש חסדים מהמימסד.

אני מבקש שנאשר את ההמלצה של ועדת החינוך בטרם נצביע על תקציב משרד החינוך.
א' דיין
מאחר ואינני שייך לאלה המבקשים להוסיף לתקציב אלא להציע הצעות במסגרת התקציב,

אני מביא את ההצעה הבאה לאישור הוועדה: במקום לבטל את קצבת הילד הראשון אני מציע

לשלם את הקצבה לכל הזכאים, גם לאותם 50 אלף ילדים שהם זכאים ולא מקבלים אותה בגלל

בעיות פרוצידורליות, ולהטיל מס על כל הקצבאות עבור שלושת הילדים הראשונים. כי

היום הצעת האוצר היא לבטל את קצבת הילד הראשון ולהטיל מס על הקצבאות עבור שני

הילדים האחרים.

הצעתי זו, אם תתקבל, תשאיר הכנסה בידי האוצר ותעשה צדק עם האוכלוסיה הזו. את

היתרה שהיא בערך 40 מיליון שקל אני מציע להעביר לשיקום כבישים אדומים בגליל

ובדרום, במיוחד נוכח התאונות הקטלניות שקורות בכבישים אלה.
ח' רמון
אתה יכול להביא את הצעתך במסגרת הסתייגות במליאה.
אי דיין
נאמר שתהיה רוויזיה.
היו"ר מ' חריש
אם תבקש רוויזיה, נדון בזה. בינתיים אין רוויזיה.
ש' אלוני
אני מבקשת להצטרף למתנגדים לביטול הקצבה עבור הילד הראשון ולהגיש הסתייגות

בנדון.
רענן כהן
אני בוש ו נבלם לשמע הדיונים שלנו, דיוני סרק, לא לענין, על דברים שבשולי ים.

כל אחד מחפש לו את חלקת האלוהים הקטנה שלו.. אנחנו דנים על תקציב של 53 מיליארד

שקל ומתייחסים לענינים שוליים.

אני מוכן שנפסיק עכשיו את הדיון כדי שתובא בפנינו להצבעה הצעה ברורה ומוסכמת,

שתאפשר לנו להביא את התקציב לאישור.

י' שמאי;

שמענו הבוקר על העברה של 88 מיליון שקל לקופת חולים, מזה 40 מיליון מהרזרבה

של תקציב משרד הבריאות.

כן קראנו הבוקר בעתון שפרופ' סרוודיאו, יו"ר מועצת המנהלים של קופת חולים,

התפטר מתפקידו לאחר שלא קיבלו את תכנית העבודה שהוא הגיש לקופת חולים. מאחר

ואתמול הופיע בפנינו מנכ"ל קופת חולים, שלא מסר לנו אינפורמציה עניינית וגם לא

ענה על חלק גדול מהשאלות, אני מציע שלא נקיים דיון והצבעה בנושא קופת חולים לפני

שיבוא לכאן פרופ' סרוודיאו ויסביר את המניעים להתפטרותו. פרופ' סרוודיאו הוא רופא

בעל שם עולמי. הוא הגיש תכנית עבודה רפואית, אם תכניתו לא התקבלה, משמע שמבוטחי

קופת חולים הכללית, המהווים 82% מכלל האוכלוסיה המבוטחת, יקבלו טיפול רפואי פחות

טוב ושירותים בריאות ברמה פחות טובה.

לכן כל החלטה שנקבל לפני שנשמע את הפרופסור ואת הסיבות שהביאו להתפטרותו תהיה

החלטה חפוזה, יקרת אחריות, משוללת כל ערך ופוגעת במשרד הבריאות שיצטרך להעביר

לקופת חולים 40 מיליון שקל מהרזרבה שלו.

היו"ר מ' חריש;

אני עומד להחליט על הפסקה בדיונים על התקציב עד שעה 12.00, אבל לפני כן אני

מבקש להביא נושא אחד שסוכם עליו על דעת הוועדה. כוונתי להוספת סעיף 7 א לחוק

ההסדרים במשק המדינה - הודעה על העלאת מחיר.

אבקש את עמית שגב להסביר את הנושא.ע' שגב;

זוהי הצעה לתקן את חוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה).

החוק חוקק בשנת 1985 והוא מעניק סמכות לשר האוצר ולשר הנוגע בדבר לאשר העלאת

מהיר של כל מצרך או שירות שהם החליטו עליה, למעט מוצרים ושירותים שפטרו אוו1ם

מהוראות החוק הזה.

הוועדה החליטה להאריך את תוקפו של החוק בשנה נוספת, ואם ההארכה הזו תאושר על

ידי הכנסת החוק יהיה בתוקף עד 31 במרס 1990.

התיקון המוצע בא להגמיש את הליכי הפיקוח על המחירים. עד היום כל שינוי במחיר

של מצרך או שירות חייב חתימה של שני השרים וכן מתן הודעה ופרסום השינוי בעתונות

או ברשומות, שזה הליך מאד ממושך.

אנחנו מציעים להכניס בחוק מנגנון של הודעה מוקדמת של 30 יום שלאחריהם המחיר

יהיה תקף אם לא ר1בוא לכך התנגדות של השרים.

המטרה של התיקון היא למנוע את כל הביורוקרטיה הכרוכה בדיונים של משרד התעשיה

והמסחר ושל משרד האוצר ולאחר מכן חתימה של שני השרים והפרסום הנדרש ברשומות.

לפי ההצעה, לגבי חלק מהמוצרים כפי שייקבע, הי יצרן יודיע על כוונתו להעלות את

המחיר. ואם לא תבוא התנגדות לכך במשך שלושים יום, המחיר יעלה באופן אוטומטי.

חי אורון;

המשמעות של ההצעה היא להוציא מוצרים מסוימים מפיקוח.

אני תומך בהצעה, אבל בהסתייגות הבאה, שעל מוצר שהוצא מפיקוח תימסר הודעה

לוועדת הכספים. אם במשך אותם שלושים יום לא תבוא דרישה מטעם ועדת הכספים או חבר

הוועדה לדון בנושא, הענין יהיה תקף; אם תבוא דרישה כזו - יהיה דיון בטרם יוסר

הפיקוח.

היו"ר מ' חריש;

במהלך הדיונים בחוק ההסדרים במשק המדינה ביקשה הוועדה לתקן את הסעיף כדי

לחסוך ביורוקרטיה. האוצר מביא הצעה ברוח הדברים של חברי הוועדה. הצעת האוצר

תואמת את בקשת הוועדה.

חי אורון;

אני תומך בהצעה אבל אני מבקש שעל הוצאת מוצר מפיקוח תימסר הודעה לוועדת

הכספים. אם תוך שלושים יום איש מחברי הוועדה לא יערער על הוצאת אותו מוצר

מהפיקוח, הוא לא יהיה בפיקוח. זוהי אותה פרוצידורה כפי שהיא קיימת לגבי העלאות של

שיעורי מכס או מס קניה. אני מעלה את ההצעה הזו כיוון שבשנים האחרונות הוצאו

מוצרים מפיקוח ולאחר מכן התברר בדיעבד שהמחירים שלהם עלו בעשרות אחוזים.

י י הורביץ;

מוטב שנתן למשרדים לנהל את ענייניהם ולא נתערב בכל ענין.

ש' אלוני;

אני מתנגדת לתיקון המוצע. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לכך שהמחירים עלולים

לעלות בקלות רבה אם נקל בפרוצידורה המכבידה כפי שהיא קיימת היום. אני חוששת שמתוך

רצון לדאוג לי יצרנים ולהקל עליהם אנחנו שוכחים את הצרכן.היום כל העלאת מחירים היתה מחייבת התייחסות של שני חשרים לפי פרוצידורה

הקבועה בחוק. לפי ההצעה שלפנינו ניתן יהיה להעלות מחירים ואם תוך שלושים יום לא

תהיה על כך תגובה, המחירים החדשים יהיו בתוקף. אני חושבת שהדרך הזו תפגע בצרכנים.

הצרכנים במדינת ישראל זכאים להגנה, וההגנה הקבועה היום בחוק נראית לי. אם יש

החלטה להוציא מוצר מפיקוח כי הוא לא מוצר חיוני, זה ענין אחר. אבל כאן מדובר על

העלאת מחירים של מוצרים שהם בפיקוח.

שי שטרית;

כיוון שאני מתנגד לסעיף הזה לגופו, אני רוצה לעורר טענה של נושא חדש.

היו"ר מי חריש;

עמדתי לערוך הצבעה נסיונית על ההצעה, כי אם הוועדה לא רוצה בתיקון המוצע, אין

טעם להמשיך בדיון. בישיבה הקודמת היתה אווירה של רצון לתקן את הסעיף. חברי הוועדה

לא רק תמכו בתיקון אלא אף ביקשו אותו.

ע' עלי;

אני מתנגד עקרונית לתיקון הסעיף כמוצע. אני חושב שאנחנו צריכים לתמוך בפיקוח

הרבה יותר רציני על המחירים. הקלות בענין זה אינן לטובת הצרכנים, כפי שאמרה

חברת הכנסת שולמית אלוני.

י' ביבי;

יש הבדל בין העלאת מחירו של מוצר שהוא בפיקוח לבין מחיר של מוצר שאיננו

בפיקוח. יש מוצרים שצריך להוציא אותם מפיקוח. (ע' עלי; לזה אני מסכים).

ע' שגב;

אם הממשלה מחליטה שהיא לא רוצה לפקח על המחיר של מוצר מסוים, לא יעזור אם

הוועדה תכפה עליה לפקח, שכן אז השרים יאפשרו להעלות את מחיר המוצר באופן חופשי.

ש' שטרית;

כאשר הם יבואו לבקש אישור תקציבי, נעשה אתם את החשבון.
ע' שגב
הביורוקרטיה של מנגנון הפיקוח היא בעייתית מאד. הדיון בבקשה להעלאת מחירים

נמשך לפעמים חודשים רבים. המשמעות היא שהמפעל המבקש אישור להעלאת מחירים מפסיד,

או שהוא מוצא דרכים להעלות את המחיר על ידי כך שהוא מוציא לשוק מוצרים חדשים, או

שהוא מגיש מדי פעם בקשות כאלה בהנחה שכעבור מספר חודשים תהיה סיבה מוצדקת להעלאת

מחירים.

אין כאן הצעה להוציא מוצרים מפיקוח. יש מוצרים שאסור להוציא אותם מפיקוח כי

אין בהם שום תחרות בשוק המקומי.

אנחנו מבקשים לאפשר לממשלה לפקח על המחירם בצורה שלא תיצור עיוותים הן אצל

הייצרן והן אצל הצרכן. אין כאן שום הקלה מבחינה מהותית.

והיו"ר מ' חריש;

אני מביא להצבעה את ההצעה להוספת סעיף 7א - הודעה על העלאת מחיר, אחרי סעיף 7

לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), בנוסח שמונח לפניכם.

ה צ ב ע ה

בעד הוספת סעיף 7א - 9

נגד "5

ההצעה להוסיף סעיף 7א - הודעה על העלאת מחיר - נתקבלה
היו"ר מ' חריש
אני מזכיר לחברים שנחדש את הישיבה בשעה 12.00.

(הישיבה ננעלה בשעה 10.30)

קוד המקור של הנתונים