ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/03/1992

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 46), התשנ"ב-1992

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 246

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כ"ז באדר אי התשנ"ב (2 במרץ 1992). שעת 00;14

נכחו; חברי הוועדה; אי פורז - מ"מ היו"ר

מוזמנים; בי יערי - משרד הפנים

לי ענתבי - " "

מ' סן - " "

עי עצמון - מרכז השלטון המקומי

יועץ משפטי; צי ענבר

קצרנית; מזל כהן
סדר-היום
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 46), התשנ"ב-1992.חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 46). התשנ"ב-1992

היו"ר אי פורז;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

הוסמכתי על ידי יושב-ראש הוועדה לנהל את הישיבה הזאת וכך אני עושה. אנחנו

דנים בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 46) , הצעת חוק של חבר-הכנסת גדעון גדות.

"1. אחרי סעיף 125 לפקודת העיריות יבוא:

125א. (א) חבר המועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו תוך שלושים ימים

מיום פרישתו, לא יכלל בבחירות למועצה שלאחריה ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של

המועצה היוצאת.

(ב) חבר המועצה שפרש מסיעתו לא יהיה במהלך כהונת אותה המועצה, לראש

הרשות, לסגן ראש הרשות או לחבר ועדת ההנהלה."

אני הייתי מוריד את המלים "לראש הרשות".

בי יערי;

זה לא בחירות משנה.

היו"ר אי פורז;

יש בחירות אישיות. אם הוא פרש מסיעתו, נניח מת או התפטר ואז המועצה

בוחרת. אני לא חושב שזה הגיוני למנוע ממנו להיבחר לראש הרשות. הייתי מוחק את

המלים "ראש הרשות", הייתי אומר רק לסגן ראש הרשות או לחבר ועדת ההנהלה.

בי יערי;

למה לסגן כן?

לי ענתבי;

למנוע כלנתריזם.

היו"ר אי פורז;

כלנתריזם זה לא מונע, כי ראש רשות ממילא נבחר בבחירה ישירה. אין בעיה

כזאת אמיתית.
עי עצמון
יכול להיות מצב של כלנתריזם מובהק. ראש הרשות, נבצר ממנו, איננו ואז פורש

אחד החברים של סיעה על מנת שהוא ייבחר.

בי יערי;

דבר אחד ברור, אם תוך כדי הקדנציה יש צורך לבחור בראש מועצה כי הוא התפטר

או נפטר, הבחירה היא כבר לא ישירה אלא על ידי המועצה.ע' עצמון;

זה מיועד למקרה הזה.

היו"ר אי פורז;

נשאיר את הנוסח כך, למרות שאני לא בטוח שצריך למנוע מכל חבר מועצה את

האפשרות לכהן כראש הרשות.

עי עצמון;

כשהוא נבחר בבחירות ישירות.

בי יערי;

יש לי קצת היסוסים לגבי חבר ועדת הנהלה. אם הוא פרש מסיעתו ונשאר

בקואליציה - - -
היו"ר אי פורז
אני מציע להוריד את המלים: "או לחבר ועדת ההנהלה". ראש הרשות או לסגן ראש

הרשות. ממילא לא מגיע לחבר ועדת הנהלה משכורת ולא שום דבר.

"(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על התלפלגות סיעה.

(ד) לענין סעיף זה -

"סיעה" - רשימת המועמדים שבמסגרתה נבחר חבר המועצה לתפקידו לפי חוק

הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965;

"התפלגות סיעה" - פרישת קבוצה של שניים מחברי המועצה מתוך סיעה

שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם,

יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על

פרישתם, לראש הרשות, שבעה ימים בטרם מעשה הפרישה;" זאת אומרת, אם הם מצביעים

נגד התקציב ורק אחר-כך מודיעים, זה לא טוב. אני הייתי מוריד את המלים "שבעה

ימים", כי זה יכול להיות גם בדיעבד.
ע' עצמון
יש לזה המשך. תראה את הקטע השני. יש הגדרה נוספת, מיוחדת לנושא ההצבעה.
היו"ר אי פורז
נכון, לזה אני מתכוון, נניח שהם הצביעו בניגוד לעמדת הסיעה באישור

התקציב ואז הם רוצים לפרוש, כאילו פרישתם לא נחשבת אפילו אם הם רוב גדול. זה

לא הגיוני.
צי ענבר
נכון, זה בדיוק מה שנאמר.
היו"ר א' פורז
אני מציע להשמיט את המלים: "שבעה ימים בטרם מעשה הפרישה". לדעתי אם קבוצה

גדולה פורשת, בין אם זה לפני אישור התקציב או אחרי אישור התקציב, זה לא משנה.

אנחנו לא יכולים לשלול מסיעה אפשרות להתפלג אחרי שהצביעו בניגוד לתקציב.

מר ענבר, אנחנו מוחקים את המלים: "שבעה ימים בטרם מעשה הפרישה".

"פרישה מסיעה" _ לרבות הצבעה שלא בהתאם לעמדת הסיעה בענין אישור או אי-

אישור תקציב העיריה כאמור בסעיף 206 ובענין בחירת ראש הרשות כאמור בסעיף 24(א)

לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975."

בחירת ראש הרשות, ממילא רק כשמתפנה המקום. אולי גם בענין סגן- ראש הרשות?

זה אולי הדבר הקלאסי, שלא מצביעים בעד סגן שהמפלגה שלך רוצה, כי כולם נגדו.

אני מציע למחוק את המלה "לרבות".
היו"ר אי פורז
פרישה מסיעה, פירושו של דבר או שחבר סיעה הודיע: פרשתי.
היו"ר אי פורז
פרישה מסיעה זה הודעה על פרישה. בואו נעשה את זה חד-משמעי.
צי ענבר
ואם הוא לא מודיע?
היו"ר אי פורז
אם הוא לא מודיע, כשהוא מצביע שלא בהתאם זה גם. המלה "לרבותיי היא פרשנות

מאד רחבה. הוא מצביע נגד חוק עזר אומרים לו: פרשת לא פרשת. חייבת להיות פה
ודאות גדולה לדעתי. הייתי אומר
פרישה מסיעה זה הודעה על פרישה מהסיעה, הצבעה

שלא בהתאם לעמדת הסיעה בענין אישור או אי-אישור תקציב העיריה כאמור בסעיף 206

ובענין בחירת ראש הרשות וסגניו כאמור בסעיף זה וזה.
בי יערי
בענין הסגנים, לצורך בחירת סגן צריך רוב של חברי המועצה, כלומר 51%.
היו"ר אי פורז
זה המעשה הקלאסי של פרישה מסיעה. מה קורה? ראש הרשות נבחר ישירות, מגיעים

לשאלת הסגנים ואז שניים מתוך אותה סיעה רבים, אחד מהם לא נבחר כסגן ואז הוא

הולך "לדפוק" את כל האחרים. לכן אני מבקש להוסיף את המלה: "וסגניו".
לי ענתבי
צריך לשנות את מספר הסעיף. אולי סעיף 24(א) מדבר רק על ראש הרשות ולא על

סגנו.היו"ר אי פורז;

אני לא רוצה להיכנס לניסוחים. אתם צריכים לוודא את זה, שאדם שלא תומך

בבחירת סגן ראש עיריה מטעם סיעתו, דינו כדין פרישה מהסיעה.
צי ענבר
אתה אומר כך: א. הודעה בכתב; ב. הצבעה.
עי עצמון
יש שני סגנים, יש סגן ממלא מקום לפי סעיף 14 וסגן לפי סעיף 15.
היו"ר אי פורז
כל סגן. סגן וממלא מקום. אם הוא לא מקבל את עמדת סיעתו בכל אחד מהדברים

האלה, דינו כדין שפרש.

"עמדת הסיעה" - עמדתם של רוב חברי הסיעה במועצה בהצבעות המועצה בעניינים

המנויים בהגדרת "פרישה מסיעה". פה יש לי בעיה אמיתית. איך יידע הממונה על

ההחלטה?
בי יערי
קודם כל, אנחנו מודיעים מראש שאנחנו מאד מתנגדים לענין הזה. אנחנו רוצים

שזה יהיה ראש הרשות.
הי וייר אי פורז
גם אני מתנגד לענין הזה. אבל אני מציע: עמדת הסיעה היא כפי שקבע אותה מי

שנבחר ראשון באותה סיעה. הוא הקובע.
צי ענבר
ואם הוא הפורש?
הי ו"ר אי פורז
איך תדע את הרוב?
בי יערי
ראש הרשות רואה את ההצבעה והוא רואה שרוב חברי הסיעה הצביעו בעד פלוני

להיות ראש הרשות.
צי ענבר
"בהצבעות המועצה" והם צריכים לדעת מה הם החליטו. אם חמישה מהסיעה הצביעו

בעד התקציב ואחד הצביע נגד, הרי רוב חברי הסיעה הצביעו בענין הזה.
עי עצמון
זה נראה לעין.היו"ר אי פורז;

בסדר, מקובל עלי. אנחנו משאירים את הנוסח כפי שהוא.

125ב. (א) דבר פרישתו של חבר המועצה, כאמור בסעיף 125א ייקבע בידי ראש

העיריה, לבקשת מי?

בי יערי;

שלא לבקשת אף אחד.

עי עצמון;

הבקשה הוספה בגלל השינוי. היות שהכניסו את הממונה, צריך היה בקשה של

מישהו. אבל ראש הרשות לא צריך בקשה.

היו"ר אי פורז;

אם סיעה מוחלת ואומרת; על אף שהצבעת נגדי, אנחנו מוחלים לך?

ע' עצמון;

אין מחילה.

בי יערי;

אפשר לכתוב; לבקשת בא-כוח הסיעה. הרי לכל סיעה יש בא-כוח. כשמגישים את

רשימת המועמדים, חייב להיות בא-כוח לסיעה.

היו"ר אי פורז;

זה עומד בראש הרשימה?

צי ענבר;

אם ההצבעה נעשית באישור הסיעה, אין בעיה. נניח שהסיעה הרשתה לו להצביע

נגד, אנחנו צריכים להגיד את זה. "לרבות הצבעה שלא בהסכמת הסיעה."

בי יערי;

מי מביע את הסכמת הסיעה?

היו"ר אי פורז;

לדעתי, את דבר הסיעה צריך להביע מי שנבחר ראשון ברשימת המועמדים באותה

סיעה.

עי עצמון;

ואם זה הוא עצמו?היו"ר א' פורז;

אז יש להם בעיה. החוק הזה יהיה מצומצם למקרים שראש הסיעה לא פורש. אין

גבול לזה.
קודם כל צריך להכניס
"אלא אם כן הסיעה הרשתה לו", ויושב-ראש הסיעה,

הראשון ברשימת המועמדים של אותה סיעה ומכהן במועצה. אולי בא-כוח הסיעה, לא

איכפת לי. אני רוצה שבא-כוח לצורך סעיף זה, זה האיש הראשון ברשימת המועמדים של

אותה סיעה המכהן במועצה.

עי עצמון;

ואם הוא עצמו?
בי יערי
מה קורה אם ראש הרשות המקומית עצמו הוא הפורש או שראש הרשות המקומית מסרב

להודיע את הודעת הפרישה בגלל שהאיש פורש אל הסיעה שלו?
היו"ר אי פורז
יש לו בג"ץ.
בי יערי
אנחנו רצינו להציע כאן להכניס את הממונה.
היו"ר אי פורז
חכה, נגיע לזה. בואו נלך קודם לשלב הראשון. השלב הראשון הוא שאנחנו
כותבים
בא כוח הסיעה לצורך סעיף זה, זה מי שהוא ראשון ברשימת המועמדים של

הסיעה והמכהן באותה מועצה - כי יכול להיות שהראשון התפטר - וגמר פרישתו ייקבע

בידי ראש הרשות לבקשת בא-כוח הסיעה.
לי ענתבי
בהגדרה של פרישה מסיעה צריך גם להכניס: הודעה בכתב על פרישה שלא בהתאם

לעמדת הסיעה.
היו"ר אי פורז
ועמדת הסיעה נגזרת מהצבעתו של העומד בראש הסיעה.
צי ענבר
עמדת הסיעה כמו שהיא מוגדרת כאן זה הדבר הברור ביותר.
היו"ר אי פורז
זה בסדר. אבל זה צריך להיות לבקשת - - -צי ענבר;

"ייקבע בידי ראש העירית לבקשת בא-כוח הסיעה."

היו"ר אי פורז;

ואנחנו מוסיפים גם, למעט אם הוא קיבל אישור מבא-כוח הסיעה.

ע' עצמון;

זה צריך להיות בהגדרה. "פרישה מסיעה" - הודעה על פרישה או הצבעה שלא

בהתאם לעמדת הסיעה ושלא ברשותה."

צי ענבר;

בכתב או בעל-פה?

עי עצמון;

זה ענין של הוכחה.

הי וייר אי פורז;

מצדי זה יכול להיות בעל-פה. זה ענין של הוכחה.

אם כך, כל הטיעונים נופלים. אני מסכים שיהיה שימוע בפני ראש העיריה. זאת

אומרת, בא-כוה סיעה מבקש להכריז על מישהו כמי שפרש מסיעתו, ראש העיריה מזמן את

בא-כוח הסיעה, שומע את חבר המועצה והוא מחליט.

עי עצמון;

ועל זה יש רשות ערעור.

היו"ר א' פורז;

" (ב) הבר המועצה שדבר פרישתו נקבע על ידי ראש העיריה רשאי לערער על

הקביעה בפני בית המשפט המחוזי שהרשות נמצאת באזור שיפוטו.

(ג) ערעור כאמור יוגש תוך 30 ימים מהודעת ראש העיריה על קביעתו, והוא

יידון בפני שופט יחיד". גם לזה אני מסכים.

בי יערי;

יש כמה דברים שאני חושב שצריכים להשתבץ פה. קודם כל רציתי להציע, וכאן

אני חוזר לממונה ולמקבילה שקיימת הן בפקודת העיריות והן בצו המועצות המקומיות,

כשחבר מועצה פסול לכהן, יש הרי עילות של פסלות, נגיד שהוא חדל לגור בתחום אותה

רשות מקומית או שהוא עובד הרשות המקומית בשכר, יש ניגוד אינטרסים וכו', לפי

הכתוב בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות, ראש הרשות המקומית צריך להודיע

על פסילתו ויש לו זכות ערעור לבית משפט, בדיוק כמו כאן.

מה קורה אם ראש הרשות לא עושה כן? אז יש סעיף שאומר; נראה לממונה שחבר

המועצה פסול לכהן ולא שלח לראש העיריה הודעה, ישלח לו הממונה את ההודעה הזאת,

ואז יש על הממונה זכות ערעור לבית המשפט. מאחר שיש חשש שראש הרשות עצמו הוא

שיפרוש מסיעתו או מטעמים של נוחיות הוא לא יודיע - - -היו"ר אי פורז;

הבנתי. אני מציע שננסח את הסעיף כך: שחבר המועצה שדבר פרישתו נקבע על ידי

ראש המועצה רשאי לערער על הקביעה הזאת ובא-כוח סיעה שפנה אל ראש הרשות וביקש

לפסול חבר מועצה וראש הרשות סירב, גם הוא רשאי לערור בפני בית המשפט,

בי יערי;

זה עונה על חלק מהבעיה, אבל זה לא עונה על השאלה מה קורה אם ראש הרשות

עצמו פרש מסיעתו או אם בא-כוח פרש מסיעתו.

היו"ר אי פורז;

עזוב את זה. אי-אפשר לטפל בזה. אין לזה גבול.
צי ענבר
מה הסיכום?

היו"ר אי פורז;

הסיכום הוא שגם בא-כוח סיעה שפנה אל ראש הרשות וביקש להכריז על מישהו

כפורש וראש הרשות לא עשה כן, רשאי לערור על כך לבית המשפט המחוזי.

בי יערי;

דבר שני, מועד ההודעה. מה הסנקציה הראשית למי שפרש מסיעתו? הסנקציה היא

שבבחירות הבאות הוא לא יכול להיות כסיעה יוצאת אלא רק כעצמאי. הוא יצטרך שוב

לגייס תומכים וכוי. ברור שפקיד הבחירות צריך לדעת על כך, כי הוא מאשר את

רשימות המועמדים והוא צריך לדעת את מי הוא מאשר כסיעה יוצאת ומי כעצמאי. לפי

סעיף 25 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יש מועד של הזדהות.
היו"ר אי פורז
בזמן ההזדהות, ראש הרשות המקומית חייב להודיע על חבר מועצה שמזדהה, ואם

הוא פורש מסיעתו, את דבר הפרישה מסיעתו. זאת אומרת, הוא נושא עליו איזה מין

תווית.

בי יערי;

ביום ההזדהות שזה 66 יום לפני הבחירות. אנחנו נתאם את זה לפי סעיף 25

לחוק הבחירות.

יש עוד שאלה שאני רוצה להציג ויש לנו דעה בענין הזה. לדעתנו, אם ביום

ההזדהות, שזה 66 יום לפני הבחירות, קם חבר מועצה ואומר: אמנם הוא נבחר בקדנציה

הקודמת מסיעה אי אבל ביום ההזדהות הוא אומר: אני רוצה עכשיו להזדהות כסיעה בי

כי לבחירות הבאות - -
היו"ר אי פורז
אין בעיה כזאת. אני בעד זה שהחוק לא יחול עליו.ב' יערי;

אנחנו חושבים שזה כבר לא כלנתריזם.

היו"ר אי פורז;

אני מבקש שהודעת פרישה מסיעה לא תכלול הודעה ביום ההזדהות לפי סעיף 25.

צ' ענבר;

אם הוא לא הודיע, אבל אחרי המועד של 66 יום הוא עשה מעשה של פרישה?

היו"ר אי פורז;

אני רוצה להבין את התוכן, אחר-כך נדבר על הניסוח. אחרי היום הקובע אין

י ותו- פרישה מסיעה.

בי יערי;

כן.

היו"ר אי פורז;

עמדתי היא זאת; ברגע שבא אקט ההזדהות בעצם נגמרה הקדנציה, אנחנו כבר

נכנסים לספירה של דבר עתידי. אדם שהיה ברשימה מסויימת וגילה לויאליות עד יום

ההזדהות ומאותו מועד ואילך הוא שינה את דעתו, הוא רוצה להיות במקום אחר, זכותו

המלאה. הוא צריך להיות לויאלי עד יום ההזדהות.

עי עצמון;

בסעיף המועדים להגשת ערעור כתוב; "ערעור כאמור יוגש תוך 30 ימים מהודעת

ראש הרשות על קביעתו, והוא יידון בפני שופט יחיד" - צריך להוסיף; "או מהיום

הקבוע על מתן ההודעה על ידי מי שהוא נילון".

היו"ר אי פורז;

אם ראש הרשות הודיע אז זה תוך 30 יום. ואם ראש הרשות לא פסק - - -

עי עצמון;

אז בא-כוח הסיעה רשאי מהיום שבו חייב היה ראש הרשות להודיע, דהיינו תוך

שבעה ימים.

היו"ר אי פורז;

אם עברו 30 יום מהיום שבא-כוח סיעה פנה אל ראש הרשות וראש הרשות גם יכול

לא רק לדחות את הדיון, הוא יכול גם לא לקיים את הדיון, הוא יכול לשתוק, ואז

בתום 30 יום הוא רשאי לפנות לבית המשפט.

לי ענתבי;

תוך כמה זמן?ב' יערי;

תוך 30 יום. זאת אומרת, יהיו 30 יום ועוד 30 יום. 30 יום הוא נותן לראש

הרשות לעשות את המעשה והוא רואה שהוא לא עושה אז יש לו 30 יום להגיש ערעור.

היו"ר אי פורז;

"2. שר הפנים יוזיל, בצו, את הוראות הוק זה, בהתאמות הנדרשות, על המועצות

המקומיות".
עי עצמון
מה עם האזוריות?

בי יערי;

מועצה אזורית נכללת במועצה מקומית. מועצה אזורית מוקמת מכוח פקודת

המועצות המקומיות.

הי וייר אי פורז;

"3. הוראות חוק זה יחולו לגבי מעשה פרישה שיתרחש לאחר תום 30 ימים מקבלת

חוק זה."

מר ענבר, האם אתה חושב שהסדר התקין מחייב שנקיים ישיבה נוספת ונראה את

הנוסח לפני הקריאה השנייה והשלישית?

צי ענבר;

בהחלט. יש פה הרבה תיקונים והרבה שינויים.

היו"ר אי פורז;

אני מבקש ממר ענבר לסיים את הנוסח. הוועדה תקבע ישיבה נוספת לאישור הנוסח

אחרי שנראה את התיקונים שהוכנסו. זה יהיה כנראה בשבוע הבא ואני לא רואה שום

סיבה מדוע בשבוע הבא או שבוע לאחר מכן החוק לא יגיע לקריאה שנייה ושלישית. אני

לא רואה שהיו פה הסתייגויות.

אני מודה לכל המשתתפים. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45

קוד המקור של הנתונים