ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/01/1992

חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור. התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 237

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. י' בשבט התשנ"ב (15 בינואר 1992). שעה 00;09

נכחו; חברי הוועדה; י' מצא - היו"ר

י' גולדברג

ד' תיכון - מ"מ היו"ר

מ' וירשובסקי

עי סולודר

מוזמנים; ר' רוטנברג - המשרד לאיכות הסביבה

י י ענבר - " " "

י' גיל - " " "

לי ענתבי - משרד הפנים

א' פרייס - " "

ש' שילוני - " "

מ' סן - " "

די ליפשיץ - משרד האוצר

י י לוי - משרד המשפטים

ע' בלום - משרד התעשיה והמסחר

א' לין - משרד האנרגיה

די בלאו - מרכז השלטון המקומי

א' לוי - " " "

י' ברקאי - "אמניר"

א' טל - "אדם טבע ודין"

גי ברומברג - " " "

יועץ משפטי; צ' ענבר

מ"מ מזכיר הוועדה; א' קמארה

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"א-1991.חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור. התשנ"א-1991

היו"ר י' מצא;

אני פותח את הישיבה.
על סדר-היום
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"א-1991, הצעת חוק

פרטית של חבר-הכנסת דן תיכון. התחלנו בקריאת החוק. הפסקנו לצורך קבלת חוקים

בנושא זה בארצות השונות. קצת התייחסנו לזה. היום נמשיך בקריאת החוק, לא נחזור

לאותם סעיפים ששנויים במחלוקת, ברגע שנסיים את כל קריאת החוק, נקיים דיון של

כמה שעות לגבי כל מה ששנוי במחלוקת. לישיבה זו נזמין את השרים הנוגעים בדבר

כדי לקבוע החלטות.

אני מבקש מחבר הכנסת דן תיכון לנהל את הישיבה, בבקשה.

היו"ר ד' תיכון;

לאלה שלא זוכרים נעצרנו בסעיף 6. המגמה היתה לראות מה נעשה במדינות

אחרות. לצורך הענין הזה הוכן הקובץ. אני חוזר ומודה לאלה שהכינו את הקובץ. אם

כי אני מבין שאלה שהכינו את הקובץ כבר לוחצים במגמה לכלול סעיפים נוספים בחוק,

והכוונה לטיפול הסופי בחומר שייאסף. כבר אמרתי שהחוק הזה לא נוגע באותו תהליך

סופי של מיחזור חחומר והקמת מפעלים שיטפלו בענין הזה, כי אמרנו שאנחנו מתחילים

צנוע, רוצים להכניס את החוק הזה בשלבים, והכוונה היא שלפחות במוצרים הראשונים

יעסוק כל מי שחושב שהענין הוא כדאי. אין לנו מושג באשר לכמויות שייאספו, לכן

אנחנו לא יכולים לגשת לשלב שבו יטפלו במיחזור החומר לכשעצמו.

אדוני היועץ המשפטי, רשות הדיבור לך.

צי ענבר;

סעיף 6 הוא הסעיף שעניינו קנין פסולת למיהזור.

"(א) פסולת למיחזור שהושלכה למכל יעודי או למיתקן מיחזור או שנאצרה בהם,

היא קניינו של מתקין המכל או המיתקן.

(ב) פסולת למיחזור שנאספה ופונתה על פי הסדר אחר, לפי סעיף 2(א)(2), תהיה

קנין הרשות המקומית או קנין מי שקבעה באותו הסדר.

(ג) נמצא במכל יעודי או במיתקן מיחזור חפץ אשר בנסיבות הענין סביר להניח

שהגיע לשם עקב טעות, יחולו לגביו הוראות חוק השבת אבידה, התשל"ג-1973."

היו"ר ד' תיכון;

צבי, בכמה מלים מה נאמר כאן.

צי ענבר;

יש לנו מכלים יעודיים, יש לנו מיתקני מיחזור. אנשים שמים לתוכם את הפסולת

שנועדה לאותם מיתקנים. מאותו רגע, על פי ההצעה כאן, אותה פסולת היא קניינו של

זה אשר התקין את המכל או את המיתקן.יש סעיף 2(א)(2) אשר אומר שרשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר הסדר אחר

לאיסוף ופינוי פסולת למיחזור בתחומה. כלומר, לא בדרך של הקצאת מרכזי מיחזור

אלא בדרך אחרת כלשהי. אני זוכר שלגבי נייר הזכירו צורה של הסדר שקיים. הפסולת

הזאת תהיה קניינה של הרשות המקומית שקבעה את ההסדר, אבל ברגע שהיא קובעת

שההסדר של האיסוף ייעשה על ידי גוף אחר, תהיה הפסולת קניינו של אותו גוף. כאן

כמובן הובא בחשבון שמישהו השליך בטעות טבעת יהלום והוא יגיד: זה קנייני, כך

אומר החוק במפורש. לצורך זה בא סעיף קטן (ג) כדי להבהיר שדבר כזה כמובן שייך

למי שהטבעת שלו ויש צורך לפעול לפי הוראות חוק השבת אבידה.
ד' תיכון
במליאת הכנסת, עד כמה שזכרוני אינו מטעני, העלה חבר-הכנסת אברהם שוחט

אפשרות לאיסוף כל האשפה והפרדתח באתרים מיוחדים. זה מכוסה בסעיף 2? זו השיטה

הנוספת?
צי ענבר
כן.
היו"ר די תיכון
יש הערות לסעיף 6? אין הערות.
צי ענבר
אני מבין שאנחנו יכולים לראות את סעיף 6 כסעיף שלא צריך לחזור אליו.

"7. במקום שנקבע הסדר כאמור בסעיף 2, לא יפנה אדם, לא יוביל ולא יעביר

פסולת למיחזור מהסוג שנקבע באותו הסדר, אלא לפי היתר או דרישה מאת הרשות

המקומית; ואולם רשאי אדם לפנות, להוביל ולהעביר פסולת למיחזור למפעל שעיסוקו

מיחזור פסולת."
היוייר די תיכון
מה ההבדל בין סעיף 2 לסעיף 7?
צי ענבר
סעיף 2 קובע את ההסדרים לאיסוף. קבעו מרכזי מיחזור ומפעל "אמניר" למשל

שהוכרז כמפעל שעיסוקו מיחזור פסולת, זו לא תהיה עבירה אם מעבירים ישירות את

הנייר ל"אמניר".
היו"ר די תיכון
במלים אחרות, "אמניר" יכולה להתקשר ישירות עם משרדי הממשלה כדי לפנות את

הנייר ישירות.
צי ענבר
אכן. סעיף 8 הוא גם כן מהסעיפים שלפחות חלק מהם שנוי במחלוקת בשל נושא

תפקיד הרשות המקומית, ולכן מובאות בו שתי גירסאות לסעיף קטן (א).
גירסה א' אומרת
"ראש רשות מקומית רשאי למנות מפקחים לענין חוק זה מבין

מי שמונה כדין כפקח או כמפקה מכוח חיקוק (להלן - מפקח)." כלומר, אין פה כוונה

למנות מפקחים חדשים לצורך חוק זה בלבד, אלא לקחת כבר אנשים שמונו כמפקחים על

פי חוקים אחרים.
גירסה ב' אומרת
"השר, או ראש רשות מקומית לגבי תחום אותה רשות, רשאים

למנות מפקחים לענין חוק זה מבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק (להלן

- מפקח)." כלומר, ההבדל בין שתי הגירסאות הוא בכך שגם השר יכול למנות מפקהים,

בעוד שהגירסה הראשונה נותנת את הפיקוח בידי הרשות המקומית בלבד.

סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), אין לגביהם מחלוקת. דהיינו סעיף קטן (ב) עוסק

בסמכויותיו של המפקח. "(ב) מפקח יהיה רשאי להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לאכיפת

הוראות חוק זה, אולם לא יכנס - (1) למקום המשמש למגורים - אלא על פי צו של בית

משפט; (2) למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון - אלא ברשות שר הבטחון או מי

שהוא הסמיך."

סעיף קטן (ג) עוסק בסמכויות לערוך חקירות וחיפושים. "(ג) שר המשטרה רשאי

להסמיך מפקח לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על חוק זה או כדי לגלותן;

בהשתמשו בסמכות כאמור - (1) יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין

משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה

האמורה יחול על הודאה שרשם מכוח סמכות זו; (2) דין מפקח לענין סעיף 24(א)(1)

לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, כדין שוטר."
היו"ר ד' תיכון
זה סעיף שמטריד מאד את חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי. מה קורה במדינות

אחרות? מה קורה בשווייץ, יש פקהים ברשות המקומית?
צי ענבר
בשווייץ, בתמצית אין התייחסות לסוגיה הזאת. בבלגיה, נאמר בסעיף 13: ראש

עיר רשאי להיכנס לכל מקום ללא הודעה מוקדמת לצורך אכיפת החוק, בכלל זה לכל

מקום בו מאחסנים פסולת. סמכות כניסה למקום מגורים קיימת רק בשעות היום ועל פי

אישור בית המשפט. אנחנו אמרנו גם כן למקום המשמש למגורים, כלומר הסדר דומה

להסדר שקיים בשווייץ, אמנם אין את המגבלה של שעות היום.
היו"ר די תיכון
חבר הכנסת וירשובסקי, יש לך השגות באשר לשתי הגירסאות אי ו-ב' שההבדל

ביניהן הוא שבמקום אחד כתוב ראש הרשות המקומית ובמקום שני כתוב השר או ראש

רשות מקומית? גיבשת איזושהי עמדה, או שאתה רוצה שנדחה את זה לישיבה האחרונה

בהשתתפות השרים?
מי וירשובסקי
אני מבקש לדחות את זה לפגישה האחרונה. בדרך כלל אני בעד להעניק סמכויות

לרשות המקומית כדי שהיא תוכל לפעול בתחומה באופן אוטונומי מבלי ששרים יתערבו

יותר מדי. כאן אנחנו עושים חקיקה חדשה די חודרנית. לכן אני לא לגמרי בטוח אם

אני רוצה לתת את הסמכות בידי הרשות המקומית או לתת יותר פיקוח ממלכתי. לכן אני

רוצה לחכות עד לישיבה האחרונה.צ' ענבר;

אני מבין שזה לגבי סעיף קטן (א). סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) אושרו.

"9. גירסה א' - העובר על הוראה מהוראות חוק זה או תקנות שהותקנו על פיו,

דינו - קנס; ואם היתה העבירה נמשכת - קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג} לרווק

העונשין, התשל"ז-1977."

גירסה בי כמו גירסה אי אבל עם תוספת. "קנס שהוטל בעבירה לפי חוק זה ישולם

לקרן לשמירת הנקיון שהוקמה בסעיף 10 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984; ואולם

קנס ששולם עקב הפעלת סמכות בידי עובד של רשות מקומית בשל עבירה על חוק זה

שנעברה בתחומה, יועבר לקופת אותה רשות."

באשר לעונשין, פה העונש הוא מתון יותר מאשר במדינות אחרות, שהרי במדינות

אחרות יש קנסות גבוהים ובמדינות מסויימות גם עונשי מאסר בפועל, כמו בחוק הבלגי

שיש שנה מאסר או בחוק הנורווגי שיש שלושה חודשי מאסר. בשעה שכאן, כשאנחנו
אומרים
דינו קנס, כל העבירות אשר דינן סתם קנס, המדובר הוא בקנס נמוך יחסית,

שהיום הוא מסתכם ב-4,500 שקלים והוא מתעדכן מדי חצי שנה.

היו"ר די תיכון;

חבר הכנסת וירשובסקי, יש לך רעיונות חדשים שאליהם יילך הקנס?

מ' וירשובסקי;

אני חושב שהקנס צריך ללכת לקרן, זח יחיה דבר טוב.

היו"ר די תיכון;

אתה רוצה שנכריע בין גירסה אי לגירסה בי ונקבל את גירסה בי?

מי וירשובסקי;

כן.

די ליפשיץ;

אנחנו מתנגדים לגירסה בי שמדברת על הכנסות שיועברו לקרן לשמירת נקיון.

אמנם הקרן לשמירת נקיון קיימת, אבל אנחנו באופן עקרוני חושבים שקנסות צריכים

ללכת לקופת חמדינה ואחר-כך על פי יעדים לאומיים

מי וירשובסקי;

אבל יש תקדים לזה.

היו"ר די תיכון;

יש למישהו עצה אחרת?

שי שילוני;

חהוצאות לכל פעולה רצוי שהן תהיינה על מי שמבצע את הפעולה עצמה.י' גיל;

אני מרכז פעולות הקרן לשמירת הנקיון. חברים בהנהלת הקרן גם נציגים של

האוצר והם קובעים את מדיניות הפעולה.

היו"ר ד' תיכון;

אני מעמיד להצבעה את שתי הגירסאות לסעיף 9. מי בעד גירסה אי ומי בעד

גירסה ב'?

הצבעה

גירסה ב' לסעיף 9 נתקבלה

היו"ר ד' תיכון;

גירסה בי נתקבלה. לאוצר שמורה הזכות להגיש הסתייגות אבל בתנאי ששר האוצר

יבוא לנמק אותה במליאה.

צי ענבר;

"10. בית משפט שהרשיע אדם בעבירה על הוראות הוק זה או תקנות שהותקנו

מכוחו, רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, להייב את הנאשם בהוצאות שהוצאו

עקב ביצוע העבירה ולשם מניעת או צמצום הנזק שנגרם כתוצאה ממנה." סעיף דומה

קיים בפרקים אחרים שעניינם שמירת הנקיון ומניעת זיהום.

היו"ר ד' תיכון;

חבר הכנסת וירשובסקי, יש לך הערות?

מ' וירשובסקי;

לא.

היו"ר די תיכון;

סעיף 10 אושר.

צי ענבר;

"11. נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר

בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד באותו

תאגיד ואחראי לענין הנדון, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט

את כל האמצעים הסבירים להבטחת קיום הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו מכוחו."

היו"ר ד' תיכון;

מה קורה אם הוא מת, עבר מן העולם?

צי ענבר;

נפסקו כל ההליכים נגדו על פי חוק סדר הדין הפלילי.מ' וירשובסקי;

אני חושב שצריך להעביר את זה למסגרת כללית. אני גס מבקש שההגדרה הזאת

תהיה מדוייקת כמו בחוקים האחרים.

צ' ענבר;

אנחנו דאגנו שההגדרה הזאת תהיה מדוייקת.

היו"ר ד' תיכון;

מי בעד סעיף 11?

הצבעה

סעיף 11 אושר

היו"ר ד' תיכון;

סעיף 11 אושר.

צי ענבר;

סעיף 12. גם לסעיף זה יש שתי גירסאות. גירסה אי - "השר ממונה על ביצוע

חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה ועם שר התעשיה והמסחר,

ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע

לביצועו, לרבות קביעת - (1) סוגי פסולת למיחזור; (2) סוגי בתי עסק בכל הנוגע

לחוק זה; (3) צורת המכלים היעודיים ומיתקני המיחזור, גודלם, צבעם, סימונם,

מיקומם ואופן התקנתם."

הגירסאות הן בהתאמה לגירסאות אי ובי של הגדרת השר בסעיף 1. כלומר, גירסה

אי, ששר הפנים הוא ממונה על ביצוע החוק, וגירסה בי שאומרת שהשר לאיכות הסביבה

ממונה על ביצוע החוק. ואז גירסה בי אומרת; "השר - שהוא השר לאיכות הסביבה -

ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת

הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות

קביעת - בעניינים שמניתי קודם.

היו"ר די תיכון;

את זה אנחנו משאירים לישיבה המסכמת להכרעה.

צי ענבר;

סעיף קטן (ב). כאן יש לנו שלוש גירסאות. גירסה אי - "השר רשאי להורות

בצו, בדרך כלל, או לרשות מקומית מסויימת - לאחר התייעצות עם ראש אותה רשות, על

סוגי הפסולת למיחזור וכמות הפסולת למיחזור, לסוגיה, שלגביהם יחולו הוראות חוק

זה ותקנות שיותקנו מכוחו או שלגביהם יחול פטור מהוראות חוק זה והתקנות לפיו

כולן או מקצתן, והוא ישקול, בין השאר, את עלות החלת הוראות חוק זה על רשות

מקומית פלונית וכן את העלות והתועלת למשק, הכל בהתאם לכדאיות החלת דרכים אחרות

לסילוק פסולת והשימוש בה."

גירסה בי אומרת; "(1) במקום הרישה יבוא; "השר, בהתייעצות עם שר האנרגיה

והתשתית, רשאי להורות בצו...". (2) בסופה יבוא; יילרבות שיטות להפקת אנרגיה".
גירסה ג' אומרת
"אם "השר" הוא השר לאיכות הסביבה, תהיה הרישה "השר",

בהסכמת שר הפנים, רשאי".

היו"ר ד' תיכון;

מה המשמעות של בהתייעצות? אפשר לבוא ולומר לשר: אנחנו הולכים לעשות כך,
הוא יאמר
אני מתנגד ואז נאמר התייעצנו אתו וההתייעצות תמה?
מ' וירשובסקי
תיאורטית כן.
צי ענבר
חובת ההתייעצות כפי שהוגדרה על ידי בית המשפט העליון היא התייעצות באוזן

קשובה וחובת המתייעץ היא באמת להאזין ולשקול.
היו"ר ד' תיכון
חבר הכנסת וירשובסקי, אתה בעד הכנסת שר האנרגיה?

מ' וירשובסקי

לא.
ר' רוטנברג
בקשר להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בקשר לחקיקת משנה, ופה מדובר על חקיקת

משנה, המשמעות האמיתית של התייעצות היא הסכמה. עובדה היא שיש לנו היום תקנות

לאיכות אוויר ותקנות אחרות שהשר לאיכות הסביבה חתם עליהן והן מונחות בגלל ששר

האנרגיה התנגד.
היו"ר די תיכון
מנסיוני אני יכול לומר לך, כשמכרו את החברה הכלכלית ונאמר שם שהשר, לפני

שהוא מוכר, צריך להתייעץ עם מועצת המנהלים, הוא שלח להם הודעה, אמר התייעצתי

ובזה נגמר הענין.
ר' רוטנברג
לא כך לגבי חקיקת משנה. פה אנחנו מדברים לא על מכירת חברה אלא על חקיקת

משנה.
היו"ר די תיכון
השאלה היא מה מובן המלה התייעצות.
אי לין
משרד האנרגיה דוגל בשיטה אינטגרטיבית. מה זאת אומרת שיטה אינטגרטיבית?

בכל רשות מקומית צריך לקבוע מהו עומק איסוף הפסולת, בצורה כזאת שבסך הכל עלות

הטיפול תהיה עלות מינימלית.מה ההשפעה הישירה של מיחזור במקור להפקת אנרגיה גם אם זו אופציה עתידית?

ברגע שאנחנו עושים מיחזור במקור, אנחנו פוגעים באופציות של הפקת אנרגיה במידה

מסויימת. אנחנו מורידים ערך של הפסולת וכדאיות ההפקה יורדת. אנחנו לא אומרים

שבכל מקרה ובכל תנאי צריך לבנות מיתקנים להפקה של אנרגיה מפסולת. אבל יחד עם

זה, ברגע שמגיעים למיחזור במקור ברשות מסויימת, צריך לקחת בחשבון האם החלופה

הזאת אפשרית ברשות מקומית פלונית או שהיא בכלל לא באה בחשבון. אם היא באה

בחשבון, צריך לעשות תכנית לטווח בינוני או ארוך איך הדברים משתלבים כדי להוריד

סך הכל עלות הסילוק. זאת היתה הכוונה.

א' לוי;
הגדרת החוק, הכותרת שלו היא
איסוף ופינוי פסולת למיחזור. אנחנו לא

מתעסקים עם השלב הנוסף, שזה ייצור מוצרים ממיהזור וכוי. לכן אין לזה מקום.

מ' וירשובסקי;

אני בעד זה שיתייעצו עם משרד האנרגיה ועם כל גורם שהוא. להכניס את זה

בחוק, פירושו לעכב את כל הפעולות.

היו"ר ד' תיכון;

אני מעמיד להצבעה את גירסה ב'. מי בעד גירסה ב'?

הצבעה

גירסה ב' לא נתקבלה

היו"ר די תיכון;

גירסה בי נופלת. את שתי הגירסאות שנותרו אנחנו משאירים להכרעה.

צי ענבר;

"13. חוק זה יהול גם על המדינה."

היו"ר די תיכון;

סעיף 13 אושר.

צי נעבר;

"14. הוראות חוק זה באות-להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן."

היו"ר די תיכון;

מקובל.

צי ענבר;

15. שוב שתי גירסאות בענין חוקי עזר. גירסה א' - "רשות מקומית רשאית

להתקין חוקי עזר בכל ענין הדרוש לביצוע הוראות חוק זה ובכפוף להוראות סעיף

2(ב)." דהיינו אותו סעיף אשר מקנה לשר את הסמכות ליתן הוראות.גירסה ב' - "רשות מקומית רשאית, בכפוף להוראות סעיף 2(ב), להתקין הוקי

עזר בכל ענין- הדרוש לביצוע הוראות הוק זה והסמכויות הנתונות לשר הפנים לגבי

הוקי עזר לפי סעיף 258 לפקודת העיריות וסעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות,

תהיינה נתונות, לגבי הוקי עזר כאמור, גם בידי השר לאיכות הסביבה." כמובן

גירסה בי מותנית בכך שיהא השר לאיכות הסביבה.

"16. בסעיף 280(ב) לפקודת העיריות (נוסה הדש), בסופו יבוא: "(3) להפהית

ארנונה לבית עסק, כמשמעותו בהוק איסוף ופינוי פסולת למיהזור, התשנ"א-1991,

שהוציא הוצאות להתקנת מכל יעודי או מיתקן מיהזור ואהזקתו, בהתחשב בין היתר,

בסוג ובכמות הפסולת, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות באישור שר האוצר." זאת משום

שהסמכות להפהית ארנונה מוגדרת בפקודת העיריות עצמה.

היו"ר ד' תיכון;

בארנונה אני מתמצא קצת. תסביר לי מה אומר הסעיף הזה.

צי ענבר;

הסעיף הזה מקנה לעיריה להפהית במקרים מסויימים, כגון במקרים של מעוטי

יכולת, את הארנונה שמוטלת עליהם. הסעיף הזה בא לתת לעיריה את הסמכות, לגבי בית

עסק שהוציא הוצאות להתקנת מכל יעודי, להפהית את הארנונה שמוטל עליו.

מ' וירשובסקי;

הסעיף הזה מיותר לחלוטין.

היו"ר ד' תיכון;

יש לך התנגדות שהוא יהיה כאן?

מי וירשובסקי;

כן, מפני שהוא רק מסבך את הדברים. אם שר הפנים יקבע שזאת מטרה שבגינה

מותר להפחית את הארנונה, סעיף 280 הקיים מספיק. כאן מכניסים גם את הגורם של שר

האוצר ואני לא רוצה את שר האוצר בתוך הסעיפים של הפהתת ארנונה. לכן אני מתנגד

לסעיף זה ואני מציע להשאיר את זה בסעיף 280.

עי בלום;

זה סעיף שהוכנס במידה מרובה ביוזמת המשרד שלנו. אנחנו רואים בזה אחד

האמצעים לעודד מיהזור. יש לנו היום גם במסגרת הוק לעידוד השקעות הון כל מיני

הטבות למפעלים מאושרים.

היו"ר די תיכון;

שם זה לא מתבצע.

עי בלום;

זה מתבצע. עובדה שמפעל "אמניר" בעפולה הוא מפעל מאושר. גם מפעל לפלסטיק

הוא מפעל מאושר.היו"ר ד' תיכון;

הוא מקבל פטור מארנונה?

עי בלום;

לא, זה בנוסף. הרי היום אין שום קשר בין תשלום הארנונה וכמות האשפה. בזמנו

עלה רעיון שמי שיש לו כמויות גדולות של אשפה, ישלם יותר. ומי שיש לו כמויות קטנות

ישלם פהות. הרי כל מי שעושה מיחזור מקל על העיריות בזה שהן לא צריכות לאסוף, לא

צריכות לקבור . אנהנו רוצים לאפשר לתת פרס לאותם אלה שעושים מיהזור.

ל' ענתבי;

אני הושבת שבסעיף 280, סיבה אחרת שמאושרת על ידי וקשר, יש לו את הזכות לההליט

על סיבות ענייניות ולא צריך באישור שר האוצר.

היו"ר ד' תיכון;

סעיף 16 נופל.

צ' ענבר;

אם סעיף זה נופל, יהד אתו נופל גם סעיף 17 אשר קובע הסדר דומה לגבי המועצות

המקומיות.

"18. התוספת השלישית להוק בתי המשפט (נוסה משולב), התשמ"ד-1984, בסופה יבוא:

"26. הוק איסוף ופינוי פסולת למיהזור, התשנ"א-1991". זה ענין מתן סמכויות לבתי

המשפט ראשונים.

היו"ר ד' תיכון;

סעיף 18 אושר.

צי ענבר;

"19. בתוספת השניה להוק סדר הדין הפלילי (נוסה משולב), התשמ"ב-1982, בסופה

יבוא; "(15) עבירה לפי הוק איסוף ופינוי פסולת למיהזור, התשנ"א-1991, שנעברה

ברשות היהיד של הקובל". התוספת השניה דנה בזכות להגיש קובלנה פרטית. הזכות הזאת

קיימת רק אם העבירה נעברה ברשות היהיד של הקובל.

היו"ר די תיכון;

סעיף 19 אושר.

צי ענבר;

סעיף 20, יש בו שוב שתי גירסאות. גירסה אהת אומרת שאין לנו צורך בכלל בסעיף

20; ואילו גירסה בי אומרת, שבאותו סעיף בהוק שמירת הנקיון אשר עוסק בקרן לשמירת

הנקיון, במקום; "לקידום ולעידוד פעולות" יבוא; "לקידום ולעידוד פעולות מיהזור

פסולת".

היו"ר ד' תיכון;

הבר הכנסת וירשובסקי, אתה בעד גירסה בי?מ' וירשובסקי;

אני אדיש לחלוטין.

ר' רוטנברג;

נראה לי, מכיוון שהוועדה קיבלה עכשיו את סעיף 9, גירסה בי שבו, שהוא מזכיר את

הקרן, זה מתקשר אליו.

היו"ר ד' תיכון;

את אומרת שגירסה ב' חשובה יותר.

ר' רוטנברג;

כן.

היו"ר ד' תיכון;

אשרנו את גירסה בי בסעיף 20.

צי ענבר;

"21. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו."

מ' וירשובסקי;

למה שנה?

צי ענבר;

לצורך התארגנות.

היו"ר ד' תיכון;

חצי שנה. סעיף 21 אושר.

צי ענבר;

אם מותר לי להעיר הערה כללית בקשר לסעיפים 6 עד 21. הסעיפים האלה סוכמו אחרי

כשש ישיבות, ורק אותם סעיפים שהובאו בשתי גירסאות היה עליהם הויכוח.

היו"ר ד' תיכון;

לפחות הבהרנו כמה מן העמדות והשארנו את הנושא להחלטה סופית לישיבה ביום רביעי

הבא בהשתתפות השרים. ענין השרים יוכרע אז.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים