ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 14/05/1991

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס 26), התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 180

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, א' בסיון התשנ"א (14 במאי 1991) , שעה 45 ;11
נכחו
חברי הו וער?;

י' מצא - היו"ר

ע' עלי - מ"מ היו"ר

מ' גולדמן

אי דיין

שי דיין

אי ויינשטיין

אי ורדיגר

רן כחן

נ י מסאלחח

עי סולודר

מ"ז פלדמן

אי רובינשטיין

חי רמון

מוזמנים;

גי נאור - יועץ משפטי, משרד התחבורה

אי לנגר - עוזר למפקח על חתעבורח, משרד חתחבורח

עי וייס - משרד חתחבורח

מ"מ מזכיר הוועדה; א' קמארה

קצרנית ; שי צחר

סדר חיום; חוק לתיקון פקודת התעבורח (מס' 26}, חתשנ"א-1991חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס 26). התשנ"א-1991

היו"ר ע' עלי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הואיל ויושב ראש הוועדה, הבר הכנסת מצא,

ייאחר לבוא לישיבה נתבקשתי למלא את מקומו ולפתוח אתה ישיבה בהעדרו.

אני מבין שעל סדר היום שלנו חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 26), התשנ"א-1991.

שלחתי לקרוא ליועץ המשפטי שלנו כדי שיסביר לנו על מה בדיוק אנחנו מצביעים כאן

היום.

המליאה קיבלה בקריאה שניה את ההסתייגות של חבר-הכנסת חיים אורון ואת

ההסתייגות של חבר הכנסת אלי דיין. עכשיו צריך להביא את החוק, על ההסתייגויות שבו,

לקריאה שלישית. אם כך המצב, אינני מבין בשביל מה נקראה הישיבה הזאת של הוועדה.

עי סולודר;

אינני זוכרת תקדים למצב שלפנינו. המליאה דנה בחוק בקריאה שניה ושלישית. אחרי

ההצבעה בקריאה השניה, אחרי שההסתייגויות של חבר הכנסת אורון ושל חבר הכנסת דיין

התקבלו, הופסקה הקריאה. לא עולה על דעתי שהוועה יכולה לדחות או לבטל עכשיו את

הקריאה השניה.

או שמתחילים את כל הסיפור מחדש, או שלא מובן לי מה אנחנו עושים כאן היום.

היו"ר ע' עלי;

אולי היועץ המפשטי של משרד התחבורה יסביר לנו את הדברים.

גי נאור;

אני לא מתיימר לדעת בנושאים האלה.

היו"ר ע' עלי;

אני חושב שאנחנו לא יכולים לדון מחדש בחוק, אלא אם כן מגישי החוק יתחילו לגלגל

אתו מההתחלה.

אי דיין;

החוק התקבל בכנסת בקריאה שניה, על שתי ההסתייגויות; של חבר הכנסת אורון ושלי.
לפנינו שתי אפשרויות
לעבור לקריאה שלישית של החוק; או להתחיל את כל הפרוצדורה

מחדש.

היו"ר ע' עלי;

השכל הישר אומר, שאחרי שההוק אושר בקריאה שניה עומדות בפנינו שתי אפשרויות.

האחת - להעביר את החוק, על ההסתייגויות שהתקבלו, לקריאה שלישית במליאה; השניה -

להתחיל את החוק מחדש. איננו יכולים לשנות היום בוועדה דבר שהתקבל במליאה.

עי סולודר;

לוועדה אין בענין זה מעמד. עכשיו זה בין המליאה לממשלה.
ע' עלי
אני מבין שיושב ראש הוועדה מבקש את תמיכת הוועדה להבאת החוק כמו שהוא לקריאה

שלישית.

אי דיין;

הוא לא זקוק לתמיכה שלנו בענין זה.
ח' אורון
בררתי את הענין עם היועץ המשפטי והבנתי שאהרי שהחוק התקבל במליאה בקריאה
שניה, יש למעשה שתי אפשרויות
למשוך אותו בחזרה, או להעמיד אותו כפי שהוא לקריאה

שלישית.

אחרי שיושב ראש הוועדה אמר שהוא מעכב את אישור החוק ומעביר את זה לדיון

בוועדה, הוא חייב לקבל כאן החלטה פורמלית, שהוועדה מניחה את החוק כמו שהוא

על שולחן הכנסת לקריאה שלישית. אין לוועדה האפשרות לשנות בו משהו, להוסיף או

לגרוע ממנו, אלא אם כן היא רוצה להתחיל לדון בו מהתחלה.

מ"ז פלדמן;

אם זכרוני אינו מטעני יש כאן בעיה קטנטנה. היות ושתי ההסתייגויות שהתקבלו

אינן בדיוק אותו דבר, הוועדה צריכה לדון בהן כדי שהניסוח יהיה אחיד ולא סותר.

חי אורון;

בחוק שלי מדובר על אי שימוש ברכב משעה איות לפני כניסת השבת ומועדי ישראל ועד

לשעה אחת אחרי צאת השבת ומועדי ישראל. ואילו בחוק של חבר הכנסת אלי דיין מדבר על

אי שימוש ברכב מכניסת השבת ומועדי ישראל עד לארור צאת השבת ומועדי ישראל. צריך

להגיע לאחידות בחוק.

היו"ר עי עלי;

החוק של חבשר הכנסת אלי דיין מדבר גם על ראשי עיריות. איזה פסול יש בזה שראשי

עיריות לא יסעו מצאת השבת וכוי. אין לדעתי סתירה בין שני הנוסחים. מבחינה פורמלית

מדוע זח צריך להיות אחיד?

חי אורון;

בסעיף (ב) שבצעתי כתוב: העובר על הוראת סעיף זה, יישלל ממנו הרכב הייצוגי ולא

יועמד לרשותו רכב ארור מטעם המדינה, או מטעם הרשות המקומית, לתקופה שלא תפחת מששה

חודשים ולא תעלה על שנה.

סעיף (ג) אומר: לעניין סעיף זה, מי שהועמד לרשותו רכב ייצוגי הוא: נשיא

המדיה, יושב ראש הכנסת, שר, סגן שר, מנהל כללי של משרד וסגן מנהל כללי וראשי

רשות מקומית. ההבדל היחידי הוא באותה שעה שלפני כניסת השבת ואחרי צאת השבת.
היו"ר ע' עלי
הוועדה לא יכולה לשנות עכשיו דבר בחוק. היות והחוק עבר בקריאה שניה עם

הסתייגויות, הוועדה רשאית להעביר אותו, על הסתייגויותיו, לקריאה שלישית במליאה.היות והחוק על ההסתייגויות הנזכרות אושר בקריאה שניה, המליאה רשאית לאשר אותו

בקריאה שלישית. לנו איו שום סמכות לשנות בו דבר. מיותר לכן לדון בסוגיה הזאת.

אני מבקש שהבר הכנסת רובינשטיין שהוא משפטן ובקי בנושא יבהיר לנו אם הנהת

החוק הזה לקריאה שלישית היא בסמכותו של יושב ראש הוועדה, או שהוא צריך לקבל בשביל

זה את אישור הוועדה?

הנרות החוק על שולחן המליאה לקריאה שלישית היא אפשרות אחת שקיימת בנדון.

האפשרות השניה היא שנתחיל מחדש את חקיקת החוק. מה מעמדה של הוועדה בנדון?

אי רובי נשטיין;

המעמד של יושב ראש הוועדה הוא בשאלה אם להצביע או לא להצביע על החוק בקריאה

שלישית. זה לגבי השאלה אם תתקיים או לא תתקיים הצבעה. יושב ראש הוועדה אמר שלא

תתיים הצבעה, וזה חזר אז לוועדה. עד עכשיו היו מקרים כאלה רק כאשר קבלת ההסתייגות

חייבה התאמת נוסח החוק, ובאותו מקרה הוועדה היועץ עושה את ההתאמה, שינוי נוסח

המתחייב מקבלת ההסתייגות. אבל אין לוועדה סמכות לשנות משהו באורח מהותי בחוק.

נדמה לי שהיה מקרה אחד כזה בלבד, בכנסת התשיעית. מזכיר הכנסת יוכל לומר לנו אם זה

קרה ומתי.

היו"ר ע' עלי;

מאחר ויש תיקוני נוסח אני חושב שאנחנו יכולים לסכם, שהוועדה מטילה על היועצים

המשפטיים לנסח את החוק, כולל ההסתייגויות שהתקבלו, בצורה שלא תהיה סתירה בין

סעיפיו השונים.

נראה לי שזה הדבר היחידי שבסמכותנו להחליט בענין הזה. לאחר מכן יביא יושב ראש

הוועדה את החוק לקריאה שלישית במליאה. האפשרות השניה היא להתחיל את הכל מחדש, אבל

זה לא בסמכותי.

אי דיין;

אם לא הולכים בכיוון של התחלה מחדש, יש לדעתי מקום לתקן סעיף אחד בלבד,

וצריך לקבוע אם זה שעה לפני כניסת השבת ושעה אחרי צאת השבת, או עם כניסת השבת ועם

צאת השבת. היועץ המפשטי לא יוכל לתקן זאת בלי הסכמת שנינו.

עי סולודר;

תשבו שניכם יחד עם היועץ המשפטי והוא ידאג לנוסח המתאים.

אי דיין;

בחוק יש סתירה. בהצעת חבר הכנסת אורון מדובר בשעה לפני כניסת השבת ושעה אחרי

צאת השבת. בהצעה שלי מדובר רק מכניסת השבת ועד צאת השבת, וזה כולל גם את ראשי

הרשות.

שי דיין;

יש בעיה לקבוע מתי נכנסת השבת.
אי רובי נשטיין
יש בעיה נוספת, והיא רצינית ביותר. יש הרבה ראשי רשויות מקומיות שהם לא

יהודים, ובאופן תאורטי יכולים להיות גם מנכ"לים שאינם יהודים. האם נאסור עליהם את

הנסיעה ביום המנוחה שאיננו שלהם?ע' סולודר;

חבר הכנסת רובינשטיין צודק. צריך לבחון את כל הענין מחדש.

אי רובינשטיין;

אני מציע שנפנה את תשומת לבו של היועץ המשפטי לממשלה לעניו הזה. אנחנו תמיד

מקפידים על זה שבחוק יהיה כתוב "יום מנוחה" ולא "שבת" כדי שזה יחול גם על הלא

יהודים לפי ימי המנוחה שלהם. ולהם הרי מותר לנסוע גם בימי המנוחה שלהם. אני מציע

לכן להפנות תשומת לב הממשלה לסיבוך הגדול שיש בענין הזה, ולא לקבל כאן עכשיו

החלטה חפוזה.

היו"ר ע' עלי;

זו אכן הערה חשובה מאד.
חי אורון
ההגיון בהצעה היה שהגוף שכופה על הציבור כולו זו לא רשות מקומית, אלא

הכנסת. הכנסת היא הגוף הכופה והמחליט לגבי הציבור. הרשות המקוית רק השתרבבה לכאן.

לדעתי אנחנו טוחנים כאן מים, כי חמליאה קיבלה את שתי ההסתייגויות. הדרך היחידה

לצאת מחסבך היא להתחיל את זה מאלף.

אי סולודר;

לנוכח כל מה שנאמר כאן, ובעיקר דבריו של חבר הכנסת רובינשטיין, ומאחר ומסתבר

שיש בכל זאת איזו שהיא סתירה בין שתי ההסתוייגויות שהתקבלו, גם אם שתיהן מדברותב

אותו כיוון, אני חושבת שעלינו לבחור בין אחת משתי האפשרויות העומדות לפנינו: או

להביא את החוק למליאת הכנסת לקריאה שלישית, או להחזיר את החוק, ואז יביאו את החוק

מחדש.

הוועדה היתה עושה נכון אם היתה ממליצה שהממשלה תביא מחדש את החוק הזה, אם היא

רוצה בזאת. אנחנו יכולים להמליץ ליושב ראש הוועדה להחזיר את החוק לממשלה, ושהשיא

תנהג בו כרצונה.

אי ורדיגר;

אני רואה רק דרך אחת; להביא את החוק למליאה ביחד עם ההסתייגויות שהתקבלו.

החוק יתקבל, ואחר כך נצטרך לעושת את התיקון.

א' דיין;

לא יתכן שהכנסת תחוקק חוק שהיא יודעת מראש שיש בו סתירה.

א' רובינשטיין;

לא היה תקדים לדבר כזה. היה תקדים אחר, כאשר התקבלה הסתייגות שלא התישבה עם

נוסח החוק.

היו"ר ע' עלי;

ברור שאין לנו מעמד בענין זה. אנחנו לא יכולים לשנות בו דבר, וגם לא יכולים

להחליט אם להעביר את זה למליאה, או לא. אם יושב ראש הוועדה יחליט להעביר את זה

לקריאה שלישית, מטילה הוועדה על היועצים המשפטיים לנסח את החוק כך שלא תהיה סתירה

בין סעיפיו.אי רובינשטיין;

הוועדה צריכה להנחות אם לקבל את ההצעה בדבר שעה לפני כניסת השבת ושעה אחרי

יציאת השבת, או את הנוסרו השני, כי זה דבר נעקרתי.

היו"ר עי עלי;

אני לא רואה סתירה בענין הזה של שעה לפני ושעה אחרי ובין עם כניסת ועם צאת

השבת.

אני מציע שנלך בענין זה לקולא, נסתפק בכניסת ובצאת השבת, ולא שעה לפני ושעה

אחרי.

נראה לי שעל דעת כל הנוכחים אני יכול לסכם שהוועה ממליצה על הליכה לקולא, ולא

לחומרא. כלומר, מכניסת השבת עד צאתה. זה יחול לגבי הרשות הממלכתית והעירונית.

הוועדה מבקשת מהיועצים המשפטיים לנסח את זה כך שלא תהיה סתירה בין הסעיפים.

אם אין התנגדות להצעת הסיכום הנ"ל אני רואה אותה כהצעת סיכום שהתקבלה פה אחד.

היו"ר י י מצא;

היום אחר הצהרים זה מובא למליאה.

היו"ר עי עלי;

תודה לכולכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12.15)

קוד המקור של הנתונים