ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 06/03/1991

חוק לתיקון הפקודה לקביעת הזמן (מס' 3), התשנ"א-1991; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 44), התשנ"א-1991; חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25) התשנ"א-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 174

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, כ' באדר התשנ"א (6 במרץ 1991). שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה; י' מצא - היו"ר

מ' איתן

מ' גולדמן

א' גמליאל

א' דיין

ש' דיין

צ' הנגבי

אי ויינשטיין

מ' וירשובסקי

א' מזרחי

ע' סולודר

ע' עלי

א' פורז

מ"ז פלדמן

י' פרח

י' שגיא

י' שמאי

ג' שפט

מוזמנים; יחזקאל לוי - יועץ משפטי, משרד הפנים

מ' הירש - חמפקח על התעבורה, משרד התחבורה

ע' ויס - סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד התחבורה

יעקב לוי - משרד המשפטים

א' סטנגר - משרד המשפטים

ע' עצמון - היועץ המשפטי למרכז השלטון המקומי

ד' בלאו - מרכז השלטון המקומי
יועץ משפטי
צ' ענבר

מ"מ מזכיר הוועדה; א' קמארה

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; 1. חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 44), התשנ"א-1991 - הצעת חוק של

חבר-הכנסת אלי דיין.

2. חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25), התשנ"א-1990-

3. חוק לתיקון הפקודה לקביעת הזמן (מס' 3). התשנ"א-1991חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 44), התשנ"א-1991

היו"ר י' מצא;

אני פותח את הישיבה.
על סדר היום
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 44), התשנ"א-1991 , להכנה לקריאה

שניה ושלישית, הצעת חוק של חבר הכנסת אלי דיין.

התיקון בחוק הוא תוספת המלה "למשכנם", שהיתה קיימת בחוק ובמהלך הרקיקה נשמטה.

זה מאפשר לרשויות המקומיות גם למשכן.

מי בעד הצעת החוק? מי נגד?

הצבעה

חוק לתיקון פקודת העיריות (מסי 44), התשנ"א-1991 נתקבל

היו"ר י י מצא;

אני מברך את חבר הכנסת אלי דיין. בשבוע הבא נביא את החוק למליאת הכנסת לקריאה

שניה ושלישית.

אי ויינשטיין;

אני מבקש הסתייגות לשם החוק.

היו"ר י י מצא;

נרשמה הסתייגותך.

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25, התשנ"א-1990
היו"ר י' מצא
אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום; חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 25),

התשנ"א-1990 . יש לנו הצעה של חבר הכנסת אלי דיין. במקום שם החוק יבוא; "הוק

להסדרת התחבורה הציבורית בשבת ובמועדי ישראל". מי בעד ההצעה של הבר הכנסת אלי

דיין? מי נגד?

הצבעה

ההצעה של חבר הכנסת א' דיין לשם החוק לא נתקבלה

היו"ר י י מצא;

אנחנו עוברים לשם החוק כפי שמופיע בחוברת הכחולה. "חוק לתיקון פקודת התעבורה

(מסי 25), התשנ"א-1990 . מי בעד הצעת שם החוק במקורה? מי נגד?

הצבעה

הצעת שם החוק במקורה נתקבלההיו"ר י' מצא;

אנחנו עוברים להצעה נוספת של חבר הכנסת אלי דיין שמציע לסעיף 1: בסוף הרישה

יבוא: "תוך קיום הסטטוס קוו שהיה בישובים בהם פעלה תחבורה ציבורית". מי בעד ההצעה

הזאת? מי נגד?

הצבעה

ההצעה של חבר הכנסת א' דיין לסעיף 1 לא נתקבלה

היו"ר י י מצא;

יש הצעה של חבר הכנסת וירשובסקי לסעיף 1 שאומרת; במקום הסיפה, החל במלים "ככל

שניתן" יבוא "באורחות החיים של תושבי מדינת ישראל וככל שניתן - במסורת ישראל;

איסור כאמור טעון אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת." מי בעד הצעת התיקון

של חבר הכנסת וירשובסקי? מי נגד?

הצבעה

הצעת חבר-הכנסת מ' וירשובסקי לסעיף 1 לא נתקבלה

היו"ר י י מצא;

יש הצעת תיקון של חבר-הכנסת אברהם פורז לסעיף 1 אשר מציע; במקום הסיפה, החל

במלים "בכל הנוגע" יבוא "ובצרכי האזור ותושביו." מי בעד הצעת התיקון של חבר-הכנסת

פורז? מי נגד?

הצבעה

הצעת חבר-הכנסת אי פורז לסעיף 1 לא נתקבלה

היו"ר י י מצא;

מי בעד סעיף 1 לפי הנוסח המקורי שהעברנו בקריאה ראשונה? מי נגד?

הצבעה

סעיף 1 לפי הנוסח המקורי נתקבל

היו"ר י י מצא;

חבר הכנסת חיים אורון מציע להוסיף סעיף.

"שמירת שבת ומועדי ישראל - 81א. (א) מי שהועמד לרשותו רכב ייצוגי מטעם

המדינה, לא ישתמש ברכב זה משעה אחת לפני כניסת השבת ומועדי ישראל ועד לשעה

אחת אחרי צאת השבת ומועדי ישראל.

(ב) העובר על הוראת סעיף זה, יישלל ממנו הרכב הייצוגי ולא יועמד לרשותו רכב

אחר מטעם המדינה לתקופה שלא תפחת מששה חדשים ולא תעלה על שנה.

(ג) לענין סעיף זה, מי שהועמד לרשותו רכב ייצוגי הוא: נשיא המדינה, יושב-ראש

הכנסת, שר, סגן שר, מנהל כללי של משרד וסגן מנהל כללי."מי בעד הצעת חבר-הכנסת חיים אורון להוספת סעיף 81א.? מי נגד?

הצבעה

הצעת חבר-הכנסת חי אורון להוספת סעיף 81א. לא נתקבלה

היו"ר י' מצא;
חבר-הכנסת אלי דיין מציע
אחרי סעיף 81 לפקודת התעבורה יבוא:

"שמירת שבת ומועדי ישראל - 81א. (א) מי שהועמד לרשותו רכב ייצוגי מטעם המדינה

או מטעם רשות מקומית לא ישתמש ברכב זה מכניסת השבת ומועדי ישראל עד לאחר צאת

השבת ומועדי ישראל.

(ב) העובר על הוראת סעיף זה, יישלל ממנו הרכב הייצוגי ולא יועמד לרשותו רכב

אחר מטעם המדינה או מטעם הרשות המקומית לתקופה שלא תפחת מששה חדשים ולא תעלה

על שנה.

(ג) לענין סעיף זה, מי שהועמד לרשותו רכב ייצוגי הוא: נשיא המדינה, יושב-ראש

הכנסת, שר, סגן שר, מנהל כללי של משרד, סגן מנהל כללי וראש רשות מקומית."

מי בעד הצעת התיקון של חבר-הכנסת אלי דיין? מי נגד?

הצבעה

ההצעה של חבר הכנסת אי דיין להוספת סעיף 81א. לא נתקבלה
היו"ר י י מצא
חבר-הכנסת וירשובסקי מציע: אחרי סעיף 1 יבוא:

"סייג לאיסור - 2. לא יוטל איסור מכה חוק זה על הפעלת אוטובוס ציבורי הפועל

בימי מנורה בקו שירות ביום תחילתו של חוק זה."

יש לי מכתב של השר קצב שאומר: "בתשובה למכתבך הנ"ל הריני להודיעך כי אין

בכוונתי לבטל השירות בקווי התחבורה הציבורית בתחומי המועצה האזורית הפועלים כיום

בימי מנוחה, שבתות וחגי ישראל."

מי בעד הצעת התיקון של חבר-הכנסת וירשובסקי?

הצבעה

הצעת חבר-הכנסת מי וירשובסקי להוספת סעיף 2 לא נתקבלה
צ' ענבר
אני מבקש מחברי הכנסת: אלי דיין, מרדכי וירשובסקי ואברהם פורז להודיעני האם

הם רוצים שהצעותיהם תיכללנה כהסתייגויות?
א' פורז
בוודאי.א' דיין;

בוודאי.

עי סולודר;

אני מצטרפת להסתייגויות של חברי הכנסת וירשובסקי ואלי דיין.

אי ויינשטיין;

אני מבקש ששם החוק יהיה: חוק לתיקון פקודת התעבורה והתחבורה.

צ' ענבר;

לא היתה הצבעה על זה.
אי ויינשטיין
בוועדת הכספים מאפשרים להגיש הסתייגויות.
צי ענבר
כאן לא. כאן קודם דנים ומצביעים.
אי ויינשטיין
לא ידעתי שהחוק יבוא לכאן. להבא אגיש הסתייגות. אני מבקש הסתייגות לשם.
מי וירשובסקי
אין שום סיבה למנוע את זה ממנו. אני לא מבין את זה. אנחנו נהגנו 13 שנה אחרת.
צ' ענבר
צריכה להיות הצעה, צריך להצביע עליה ואם היא לא מתקבלת הוא יכול להגיש

הסתייגות.
היו"ר י' מצא
חבר הכנסת ויינשטיין מגיש הסתייגות לשם החוק לפיה שמו יהיה: "חוק לתיקון

פקודת התעבורה והתחבורה (מסי 25), התשנ"א-1990 . אנחנו מצביעים עליה וההצעה שלו לא

מתקבלת.
מי וירשובסקי
יש הבדל אם לחבר ועדה יש הסתייגות לאחר שגומרים את החוק. הוא יכול

להגיש אווזה.
הי ו"ר י י מצא
זה מה שעשה חבר הכנסת ויינשטיין.
צ' ענבר
זה נוהל גרוע מאד. אין הסתייגות אלא רק לאחר הצבעה על הצעה שלא נתקבלה.מי וירשובסקי;

עכשיו גמרנו את החוק, יש לי עוד כמה הערות.

היו"ר י' מצא;

לא, אתה מפתיע אותנו. אולי אני רוצה להצביע אתך על זה.

צ' ענבר;

ואז זה יהפוך לחלק כשהחוק.

מ' וירשובסקי;

אחרי שהיתה הצבעה וזה הנוסח יש שתי אפשרויות; או שאני בא ודורש ממך שתקיים

דיון מחדש או שתקבל את זה כהסתייגות.

צ' ענבר;

לא.

מי וירשובסקי;

אל תגיד לי לא. כך נהגנו כל השנים.

צ' ענבר;

לא נהגנו כך. אם אתה רוצה שינוי בניסוח, זו לא בעיה.

מי וירשובסקי;

אנחנו הוספנו כל השנים, ואתה רוצה להכניס אותנו לאיזושהי מיטת סדום שלא צריך

לעבוד על פיה. כך לא נהוג בוועדת החוקה וזה לא היה נהוג פה.

אי דיין;

לצערי, בוועדה החוקה היושב-ראש רוצה לנהוג כפי שמר ענבר אמר עכשיו.

מי וירשובסקי;

אני מוכן להעלות לדיון בוועדה את הנושא הפרוצדורלי שהעלה חבר הכנסת

וירשובסקי. נלבן אותו, נראה מה הפרוצדורה בכנסת ואם אנחנו יכולים לקבל פרוצדורה

חדשה או לא. אולי זו לא פרוצדורה חדשה, אולי זו פרוצדורה קיימת. אני לא מתווכח

כעת.

מי וירשובסקי;

עד אז כפי שהיה בעבר.

היו"ר י י מצא;

לעצם החוק שהעברנו היום, חבר ועדה שרוצה להגיש הסתייגות עוד בתוך הדיון,

יכול להגיש הסתייגות. אחרי שאנחנו יוצאים היום מכאן אין הסתייגויות.מ' וירשובסקי;

קודם כל, אלה לא היו הסתייגויות. הסתייגות זה ברגע שההצעה נופלת כי לא היה לה

רוב.

הי ו"ר י י מצא;

יש לך הסתייגות? למה הויכוח העקר הזה?

מי וירשובסקי;

אני רוצה לעיין כדי לראות אם יש לי עוד הסתייגויות.
היו"ר י י מצא
לא, אני מצטער. זה הוק שכל כולו חמש שורות. אני נותן לך עכשיו את האפשרות-

מי וירשובסקי;

אני לא רוצה אפילו שתביא את זה לוועדה. אני רוצה שתאפשר לי להגיש עוד

הסתייגויות אם אני אמצא לנכון להגיש הסתייגויות. אני מקבל את זה כגירסה, גמרנו.

לא רוצה לחזור לדיון.

אי פורז;

מה שאתה טוען לא הגיוני. אולי הרוב בוועדה בעד ההסתייגויות שלך.

צ' ענבר;

חבר הכנסת פורז זוכר ודאי שהיו לו ולחבר הכנסת לנדאו חמש הסתייגויות להצעת

חוק שהיתה בוועדת הכלכלה. החוק הוחזר, חזר לוועדה והסוף היה שזה התקבל כחלק מהחוק

ולא כהסתייגויות. אי-אפשר להביא הסתייגות על דבר שלא נדון ולא הוצבע בוועדה.

מי וירשובסקי;

יש לי אפשרות לבקש דחיית דיון, להגיש עוד הסתייגויות ובכך לעכב את הדיון, אני

לא רוצה לעשות את זה. אני לא מבקש דיון נוסף. אני יוצא מתוך הנחה שכל מה שיש לי

להעיר לגבי החוק הזה לא יאושר ולכן תהיה הסתייגות. אז אני מגיש את ההסתייגויות.

אני חבר ועדה. כך אני נוהג 13 שנה. פתאם היועץ המשפטי רוצה להכניס אותנו לסד.

היו"ר י י מצא;

חבר הכנסת וירשובסקי, תגיש כרגע הסתייגות לשם החוק ואחר-כך תנאם כל מה שארנה

רוצה.

אי פורז;

בחוק הזה ממילא יש לך זכות דיבור.

מ' וירשובסקי;

אין לי בעיה. אני רוצה לקרוא בשקט את החוק ולראות אולי יש לי עוד הסתייגויות.

זה הכל.
היו"ר י' מצא
תגיש אותן במסגרת הנאומית שלך.
מי וירשובסקי
לא, אני רוצה שיצביעו עליהן במליאה.

צ' ענבר;
בעבר היית אומר
אני בענין הזה אגיש הסתייגות, את הנוסח אחר-כך. זה היה

מקובל.
מ' וירשובסקי
בירק לכל אחד מהסעיפים אגיש הסתייגות. את הנוסח אגיש לאחר מכן.
צ' ענבר
לא. אני לא אכניס הסתייגויות.
מי וירשובסקי
אל תגיד לי לא. אדוני היושב-ראש, אני לא מסכים לעבוד בצורה כזאת.
היו"ר י י מצא
העלית את הנקודה ואתה חוזר עליה חמש-שש פעמים בלי כמעט שינוי. אתה מצטט את

עצמך, אני מצטט את עצמי והחברים מצטטים את עצמם וחוזרים על אותה אימרה. אני אמרתי
שני דברים
אחד, אנחנו רוצים פרוצדורה כזאת או אחרת וללבן אותה בעתיד הקרוב, לא

בעוד כמה חדשים. שניים, אני כיושב-ראש ועדה מחזיק בעמדה שנתמכת גם על ידי חבר

הכנסת פורז ויש בה הגיון. ההגיון אומר דבר פשוט: הסתייגויות אתה לא יכול להגיש

ישר למליאה או אחרי שהצבענו, מדוע? יכול מאד להיות שאני אשתכנע בדיון בוועדה

ואצביע בעד ההסתייגות שלך. אתה מעמיד אותי במצב קשה, כשאתה רוצה את ההצבעה שלי

ישר במליאה. אולי אני רוצה להצטרף אליך כאן מתוך שכנוע. אני לא מוכן, כיושב-ראש

ועדה, להיות מופתע במליאה כשיגישו עוד הסתייגויות ואז אעמוד במצב מביך. אולי תגיש

הסתייגות מסויימת שעל פי הכרתי, על פי מצפוני, אני רוצה להצביע בעדה ואתה מעמיד

אותי במבוכה.
מי וירשובסקי
מה עושים? אתה אומר כך: אני עכשיו אגיש את הנוסח הלבן של החוק כמו שהוא. כל

חבר יוכל עד ונאריך זה וזה להגיש הסתייגויות.
היו"ר י י מצא
לפני הצבעה. בתוך הדיון כן. הצבענו, סיימנו.
מי וירשובסקי
צריך לראות את הנוסח הסופי, לחשוב.
היו"ר י י מצא
תראה לאיזה אבסורד אתה מביא אותנו. הנוסח הסופי שהוא חמש שורות מונח פה שלושה

חדשים.מי וירשובסקי;

זאת הצעת ממשלה. זה לא הניסה הסופי. אני מודיע שיש לי עוד הסתייגויות.

היו"ר י' מצא;

אני לא מקבל אותן אחרי הצבעה. אנחנו נקבע לפרוצדורה דיון אהר. אני שמה שגם

היועץ המשפטי באותה עמדה, גם הברים אחרים באותה עמדה. אתה לבד בעמדה הזאת. תרצה

לשנות אותה, אני פתוה להקשבה בדיון נוסף.

חוק לתיקון הפקודה לקביעת הזמן (מס' 3) , התשנ"א-1991

היו"ר י' מצא;

אנהנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום; הוק לתיקון הפקודה לקביעת הזמן (מסי 3).

התשנ"א-1991 .להזכירכם, אנהנו מדברים על הצעת הוק של הבר הכנסת אברהם פורז, שהיתה

רהבה ובישיבה הקודמת גייבשנו איזושהי הצעה שאנהנו רוצים לנסות להתפשר עליה. אני

קורא את ההצעה.

"1. במקום סעיף 2(1) לפקודה לקביעת הזמן (מסי 1), יבוא;

(1) שר הפנים יקבע בצו, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, כי במשך

תקופה שלא תפהת מ-150 ימים, בכל שנה, יוקדם השעון לצרכי הוק ולמטרות אהרות

בישראל, באופן שיקדים את הזמן שלפי שעון גריניץ' בשלוש שעות; צו כאמור יקבע את

התקופות של הקדמת השעון בשלש השנים שלאהר נתינתו."

לא זה מה שדברנו. אמרתי שאנהנו נקבע תקופת מינימום של 150 ימים. זה יש. אמרנו

שהקביעה מתי יתהיל שעון הקיץ ומתי ייגמר תהיה בידי השר באישור הוועדה. זה יש. לא

ציינו על פי איזה שעון.

צ' ענבר;

הצו של השר דרעי אומר; "יקודם השעון בשעה אהת לצרכי הוק ולצרכים אהרים כך

שיוקדם בשלוש שעות לשעון גריניץ'."

הין"ר י י מצא;

ואם נרצה שעתיים?

צ' ענבר;

שעתיים זה היום. שעתיים זה שעון הורף. הבר הכנסת פורז מציע שעון קיץ של שעה

אהת. הצו של שר הפנים שעה אחת. זה בדיוק הנוסה שסוכם בשבוע שעבר ושמר יהזקאל לוי

אמר שיביא אותו לשר הפנים לאישור.

שי דיין;

אני לא ראיתי את ההוק, לא למדתי אותו, אני לא יודע אותו. אני רוצה לשבת עם

הבר הכנסת אברהם פורז אחר-כך. בואו נדהה את הדיון. בין כה השנה יש כבר הוק. הוא

כולל גם את השנה הבאה. למה אנהנו רצים עם ההוק הזה? נמתין, תנו לי להתייעץ.

היו"ר י' מצא;

כמה זמן נמתין, שנתי ים?שי דיין;

לא, שבוע, שבועיים, חודש.

אי מזרחי;

אני מצטרף להצעה של ידידי הרב שלמה דיין לדחות את ההצבעה לדיון אחר, כי

לשנתיים הבאות הענין סגור, אין מת להיות חפוזים בדברים. יכול להיות שצריכה להיות

חשיבה אחרת לנושא של אישור ועדת הפנים, משך התקופה וגם השעות.

יחזקאל לוי;

דברתי עם השר. הוא גם כן חושב שלא צריך להגביל אותו כרגע, מכיוון שהוא ממילא

כבר קבע לשנה הזאת ולשנה הבאה. נוסף לכך, אם יגיע מצב שבו כן יקבעו את זה בחוק,

לא צריך לפי דעתו את אישור ועדת הפנים של הכנסת.

מי וירשובסקי;

זה כבר ענין מהותי.

אי פורז;

הצעת החוק עברה בקריאה מוקדמת לפני שנה וחצי. לפי תקנון הכנסת, תוך חצי שנה

הוועדה צריכה לעשות אחד משני דברים: או להעביר את החוק לקריאה ראשונה, או להמליץ

בפני המליאה להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. זה לא קרה. כולם יודעים את

ההתפתחויות. בסופו של דבר פניתי, לפי התקנון, ליושב-ראש ועדת הכנסת ואמרתי לו:

אני רוצה שזה יעבור מוועדת הפנים לוועדה אחרת, כי הוועדה לא סיימה את עבודתה.

היושב-ראש מיד קבע ישיבה - אני מעריך אותו על זה - ואמרתי: תחליטו, אתם לא רוצים

את החוק, תודיעו לי, יהיה דיון במליאה. היושב-ראש הציע אז את הפשרה הזאת, כי אני

הצעתי הצעות מרחיקות לכת, מאפריל עד אוקטובר ובאמצע הקיץ שעתיים.
היו"ר י י מצא
חבר הכנסת פורז לא מתעקש שנעביר את זה. הוא אומר: תנו לי להגיע למליאה או

תעבירו את זה לוועדה אחרת. אני כאילו עיכבתי אותו, בזה הוא צדק. לכן קבעתי מיד

ישיבה.
אי פורז
זה יכול גם לעבור לוועדה אחרת, כי בצדק לפי התקנון היה צריך לגמור לדון בחוק

הזה. דחיות נוספות לא יתנו כלום.

הענין הוא פשוט. הדבר הזה עדין מותיר את שיקול הדעת העיקרי בידי שר הפנים.

הוא נותן 150 ימים, בזמן שכבר השנה נתן שר הפנים 170 או 180 ימים.
יחזקאל לוי
זה בגלל מצב החירום.
אי פורז
זו פשרה מרחיקת לכת.

אני מבקש לאשר את זה לקריאה ראשונה. זה ממילא צריך לעבור לקריאה שניה

ושלישית. היושב-ראש עוד מחזיק את היד על הדופק.ע' סולודר;

אני זוכרת את הדיון שהיה לפני שבוע. נדמה לי שזה נוסח הפשרה שסיכמנו. אני לא

רואה שום סיבה להתנגד לו. הגם שאם זה הולך לקריאה ראשונה זה לא יפגום בתהליך. לנגה

למנוע את זה?

היו"ר י' מצא;

אין התנגדות. חבר הכנסת אברהם פורז ביקש להוציא את החוק מידי הוועדה, כי על

פי התקנון צריך לסיים לדון בחוק תוך שישה חדשים. לכן נאלצנו להביא הצעת פשרה.
אמרתי לחבר הכנסת פורז
יש לי שנתיים, הדרך לא אצה לי. אומר חבר כנסת פורז: אל

תעביר לי את ההצעה, תן לי אפשרות להעביר אותה למליאה. זו זכותו.

יחד עם זה, שני חברי ועדה מבקשים לדהות את ההצבעה.
אי פורז
אני מסכים לדחות את זה לשבוע הבא.
היו"ר י' מצא
זה לא יהיה בשבוע הבא. אחרי הפגרה נעלה את זה.
אי פורז
אני רוצה שזה יגיע לחוברת כחולה. יש לי ענין בזה. חוברת כחולה זה עוד לא

קריאה ראשונה.
עי סולודר
יש לי הצעה. למעשה זה נוסח שמוסכם על הרוב בוועדה. אם נצטרך להצביע, אני

מניחה שנוכל לגייס לה רוב.
היו"ר י י מצא
אני לא יודע. אני לא יודע נגה עמדת שר הפנים בנושא הזה. חבר הכנסת פורז

אומר: כך או אחרת, אני רוצה להופיע במליאה עם הצעת החוק שלי. זו זכותו. הוא לא

כופה עלינו להעביר לו את החוק.
עי סולודר
היות שאנחנו בסיום הכנס ולשנה הזאת ולשנה הבאה יש הכרעה. אני מציעה לקיים

לפחות את ההצבעה עד סוף הכנס הזה.
היו"ר י י מצא
שמעתי את דבריו של יחזקאל לוי. אני חושב שהנימוס האלמנטרי מחייב אותי להיפגש

עם השר. לא דברתי אתו על זה.
אי פורז
בסדר, יש לך שבוע.עי סולודר;

תנסה להיפגש אתו ואז נקיים הצבעה וזה יגיע לדיון בקריאה ראשונה בראשית כנס

הקיץ.

היו"ר י י מצא;

אני מוכן לנסות לפגוש את השר השבוע או בשבוע הבא. והיה ושכנעתי את השר, אני

אביא את זה בלי בעיה. אם השר לא ישתכנע, נביא את זה מיד עם תהילת הכנס הבא.

אי פורז;

הדבר היהידי שהשר מתנגד לו הוא הענין של אישור ועדת הפנים. אתה יכול להגיד

לו: שאם אחרי קריאה ראשונה הוא יעמוד בתוקף על כך שהוא לא רוצה אישור ועדת הפנים,

נוריד את זה. אני רוצה להגיע עוד לפני הפגרה לחוברת כחולה.

שי דיין;

אני אישית לא מתנגד לאישור ועדת הפנים. אבל אני צריך לדבר עם שר הפנים.

אי פורז;

לפני הפגרה.
היו"ר י י מצא
אני אשתדל להביא את זה לפני הפגרה.

אני מבקש התייעצות קטנה. אתמול הועברה לוועדה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון

מסי 31). אני רוצה להציע לוועדה להקים ועדת משנה שאני אעמוד בראשה. ועדת המשנה

הזאת תקיים ישיבות בשבוע הבא, החל מיום ראשון וכלה ביום חמישי ואם נצטרך גם שבוע

לאחר מכן. המגמה שלי היא לא להעביר את הצעת החוק בצורה מזורזת אלא להשקיע את כל

השעות הנדרשות ולסיים את הדיון בהצעת החוק לפני שנצא לפגרה.

חברי הכנסת אברהם פורז, מרדכי וירשובסקי ועדנה סולודר הסכימו להיות בוועדה.

נרחיב את הוועדה בעוד חבר אחד או שניים.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים