ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 20/02/1991

תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון) (תיקון), התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי' 169

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, ו' באדר התשנ"א (20 בפברואר 1991). שעה 00;09

נכחו: חברי הוועדה; יי מצא - היו"ר

מי וירשובסקי

מי נפאע

אי פורז

י י שגיא

מוזמנים; סגן השר לאיכות הסביבה יי ביבי

ר' רוטנברג - יועצת משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

בי בר-און - המשרד לאיכות הסביבה

י' ג י ל - " " "

עי עצמון - יועץ משפטי, מרכז השלטון המקומי

די בלאו - מרכז השלטון המקומי

י י כהן - משרד האוצר

יועץ משפטי; צי ענבר

מ"מ מזכיר הוועדה; אי קמארה

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון) (תיקון), התשנ"א-1991.תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון)

(תיקון). התשנ"א-1991

היו"ר י' מצא;

אני פותח את הישיבה.
על סדר היום
תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון) (תיקון), התשנ"א-

1991. (קורא את התקנות). תסבירו לנו מה התיקון הזה צריך לומר.
ר' רוטנברג
תקנה 1 מיועדת לתקן את תקנה 3 לתקנות הקיימות. שם יש הוראות בקשר לאופן

תשלום היטל וגבייתו, ואחת ההוראות היתה, שמי שמחייב בתשלום היטל חייב גם להגיש

כל שנה לקרן מאזן שנתי ודין וחשבון שמאושרים על ידי רואה חשבון. אנחנו הגענו

למסקנה שאין צורך במאזן השנתי. זה יוצר הכבדה, זה יוצר קשיים ואנחנו פשוט

מבקשים לבטל את זה.

סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

אנחנו לא רוצים להיכנס לעצמות של כל מפעל ומפעל.

ר' רוטנברג;

בזמנו כשהתקנו את התקנות הציעו לנו לדרוש גם מאזן שנתי וגם דין וחשבון.

לאחר התייעצות עם רואה יושבו ן הגענו למסקנה שאין צורך במאזן השנתי.

מי וירשובסקי;

זה בהחלט סביר.

היו"ר י' מצא;

אני מעריך את עצם הרצון שלכם לפשט, ואני רואה את זה בחיוב. אני רק חושש

שגם מה שאתם מבקשים אולי מסבך אותו יותר מאשר קודם. קודם הוא היה צריך למסור

מאזן.

צי ענבר;

קודם הוא היה צריך למסור גם דין וחשבון וגם מאזן. עכשיו אומרים לו שעל

המאזן מוותרים.

סגן השר לאיכות הסביבה יי ביבי;

אם נוכל לפשט יותר, נפשט. אבל אין אפשרות לפשט יותר. אנחנו לא רוצים לסבך

עניינים, לא רוצים מאזנים. אנחנו מאמינים. יתן דין וחשבון חתום ומאושר בידי

רואה חשבון.היו"ר י' מצא;

המכירות שמעניינות אתכם אלה המכירות שקשורות לבקבוקים ולאריזות. מה עם

מפעל שהוא מוכר אריזות, יריעות פלסטיק וגם מוצר אהר. אתה לא רוצה את הפירוט של

כל המכירות, כי הוא גם חושף בפניך דברים שהוא לא צריך לחשוף. למה לא תפרטו במה

קשורות המכירות?

יי גיל;

זה מוגדר בחוק.

צי ענבר;

כאשר נאמר שיפרט את המכירות, מכירה מוגדרת כתמורה המשולמת ליצרן של מכלים

למשקאות.

היו"ר י' מצא;

ברור לגמרי.

אי פורז

אדוני היושב-ראש, אני מבקש למסור הודעה אישית לפרוטוקול. יצאה שמועה שאני

נגד החוק הזה. אני מודיע בזה, לא היו דברים מעולם, ואני תומך בחוק תמיכה מלאה.

היו"ר י' מצא;

התיקון לחוק מקובל מאד, ואתם ראויים לברכה על הנסיון שלכם לפשט את

ההליכים. בשבוע החולף בקשנו לדעת מספר דברים; איך הקרן הזאת פועלת, כמה הכנסות

כמה הוצאות. הכנתם תיק מפורט. הייתי רוצה שמישהו מכם ירצה בפנינו על כך.

עי עצמון;

אדוני היושב-ראש, בהזדמנות הזאת שהנושא של החוק בא לדיון, אני חושב שצריך

לתת את הדעת לשאלה, אם מדובר על תקנות שמירת נקיון, האם רק יבואנים ויצרנים של

מכלי שתיה הם המזהמים וזה הסגמנט היחיד באוכלוסיה שצריך לממן את הקרן. לקחו

קבוצה שהיא אולי בראש חוד החנית של המזהמים והטילו עליה את העונש לשמור על

הנקיון. לגבי העבריינים, אין חולק שמוצדק שהם יממנו את הקרן. מדוע? כי לגבי

עבריינים יש שוויון לגבי כולם. כל מי שעבריין מממן את הנקיון וכך צריך להיות.

אני מדבר על הקבוצה השניה. לקחו קבוצה של יצרני מכלים לשתיה ואמרו; אתם תממנו

את הנקיון. מדוע? מכיוון שהאריזות שלכם, הבקבוקים והמכלים הם חד פעמיים

ומזהמים. יש קבוצה גדולה של יצרנים, למשל של יריעות פלסטיק.

סגן השר לאיכות הסביבה י י ביבי;

צריך לחשוב על זה. אתה נותן לנו רעיונות.

עי עצמון;

אני בא ואומר; אלמלא התביעה הזאת היתה קבועה בחוק עצמו, היא לא היתה

עומדת לביקורת. מצד שני, צריך לקדם את המטרה ולראות אם אין מקום להרחיב את זה

על ידי בדיקה שתיצור בעצם אחידות לגבי המזהמים הטיפוסיים. עד היום יש נסיון,לאור הפעלת התקנות, מי הם סוגי העבריינים. אני נותן רק רעיון למחשבה, זו לא

ביקורת, לבוא ולומר אחרי תקופת נסיון, בואו ונראה מי הם המזהמים הקלאסיים של

הסביבה ונרחיב את זה בצורה כזאת, שכל מי שילכלך ישלם עבור הנקיון.

סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

מקובל.

ר' רוטנברג;

אנחנו נצטרך לתקן את החוק.

צי ענבר;

אני חוזר ברשותכם לתקנות. אני מבקש להבהיר, שהנוסה של תקנה, וי , כפי שהוא

יהיה כעת אחרי התיקון, הוא יהיה כזה; "מי שחייב בתשלום היטל ימציא בתום כל שנת

כספים של עסקו, ולא יאוחר מששה חדשים מתום שנת כספים כאמור דין וחשבון שנתי

שיפרט את המכירות או את היבוא - ובעקבות הערתו של היושב-ראש הייתי מציע להוסיף

את המלים - של מכלים למשקה וכוי - כי מכירה מופיעה בהגדרה אבל לא ביבוא.

והייתי מציע גם, שמבחינת הפרסום עצמו, כדי שיהיה יותר ברור לקורא התקנה,

אנחנו נביא את התקנה החדשה בשלמותה, בנוסחה המלא. זו נקודה אחת.

סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

בסדר.

צי ענבר;

אני מבין שהתקנה הזאת אושרה, וכן ביטול תקנה 4 לתקנות העיקריות.

היו"ר י' מצא;

אנחנו נאשר אחרי שנשמע דין וחשבון.

מי וירשובסקי;

מהי תקנה 4?

צי ענבר;

תקנה 4 הגבילה בשעתו תוקף התקנות עד 28 בפברואר.

היו"ר י' מצא;

הכל נאשר עכשיו, אני רק רוצה בצורה מסודרת לשמוע את הדו"ח.

יי גיל;

בתיק הזה יש סקירה לגבי הבסיס החוקי שלפיו התקנות האלה פועלות. יש סקירה

לגבי מספר נאמני הנקיון. בישיבה הקודמת נשאלה שאלה בנושא נאמני הנקיון.סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

חצי אחוז מהאוכלוסיה במדינת ישראל הם נאמני נקיון - 25 אלף. אין מדינה

בעולם שיש לה 25 אלף נאמני נקיון.

אני רוצה להציע הצעה לסדר, שאנחנו ננפיק לכל חברי ועדת הפנים תעודה של

נאמני נקיון.

יי גיל;

בחומר שמסרתי יש רשימה של פירמות, יבואנים ויצרנים שמשלמים את תקנסות.

אנחנו מעריכים - אנחנו בודקים את עצמנו לכל אורך הזמן - שאנחנו מקיפים את כל

היצרנים והיבואנים של מכלי משקאות לשימוש חד-פעמי במדינת ישראל. יש ברשימה

הזאת כ-90 פירמות, כאשר 80 מהן יבואנים ו-10 יצרנים. הכספים שנגבים, הקטנים

מאד לצערנו, נכנסים לתוך קרן. לקרן הזאת יש הנהלה.
היו"ר י י מצא
כמה כספים נגבים?

יי גיל;

924 אלף שקלים.

סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

זה נותן מנגנון להחזיק 25 אלף נאמני נקיון.

היו"ר י' מצא;

איזה מנגנון?

סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

נאמן נקיון עושה רפורטים, כל חודש אלף רפורטים. הוא שולח אלינו את

הרפורטים. אנחנו צריכים להכניס את זה למחשב, צריכים לעקוב שהאיש שילם, אם הוא

לא שילם צריך להעמיד אותו למשפט.

היו"ר י' מצא;

כלומר, המנגנון לנושא הזה מצוי אצלך בהנהלת המשרד לאיכות הסביבה, הוא לא

מפוזר בכל עיר.

סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

רק בירושלים.

יי גיל;

אני רוצח להבהיר. 900 אלף ש"ח, מתוכם 9% מיועדים למנגנון. 91% הנותרים

מוחזרים לרשויות המקומיות לביצוע פעולות נקיון, חינוך והסברה.
היו"ר י' מצא
אתם עובדים עם אגודות, כמו האגודה לתרבות הדיור או אגודות ארורות?

יי גיל;

עושים את זה בדרך כלל ישירות עם הרשויות המקומיות. אנחנו מממנים כל שנה

למשל נקיון בכל החופים הבלתי מוכרזים במדינת ישראל עבור הרשויות המקומיות.

אנחנו מעבירים להן כספים והן מבצעות את הנקיון. הכל מכספי הקרן.

הנה דוגמא של דוי'ח. אם תשים לב, נאמן נקיון לא צריך לרכוש מעטפה ולשלוח

בדואר. הוא ממלא את הדו"ח, מקפל אותו ומשלשל אותו לתיבת הדואר, דמי הדואר כבר

שולמו, וזה מגיע אלינו.

היו"ר י' מצא;

נאמן הנקיון שולח לאדם את ברירת הקנס. בברירת הקנס יש סימן זיהוי מי

התלונן?

יי גיל;

לא. אנחנו אומרים לו; עברת עבירה כזאת וכזאת, בשעה זו וזו.

היו"ר י' מצא;

הוא כותב לכם; אין לי מושג על מה אתם מדברים, לא כך הדבר.

יי גיל;

אנחנו פונים בחזרה לנאמן שרשם את הדו"ח ומבררים אצלו. במידה ויש הנחה

סבירה שהוא עבר את העבירה, שיגיש תביעה.

היו"ר י י מצא;

הוא רוצה שתוכיחו לו. שאלתי היא, האם האיש שהתלונן, בסופו של דבר חשוף

בפני האיש שהוגשה נגדו התביעה

יי גיל;

אך ורק אם זה הגיע לבית המשפט.

היו"ר י י מצא;

הוא אומר; רבותי, אני רוצה שתרעננו לי את הזכרון איפה ומי התלונן.

יי גיל;

אנחנו לא מוסרים מי התלונן.

היו"ר י' מצא;

רק אצל השופט?ר' רוטנברג;

אם הוא מבקש להישפט.

אני מבקשת להבהיר. מתוך 10 אלפים ברירות משפט שהיו, כ-50 הגיעו לבית

משפט.

היו"ר י י מצא;

ואם האיש רוצה לדעת מי המתלונן, אתם לא מוסרים?
ר' רוטנברג
אנחנו לא מוסרים, כי היתה לנו פעם אהת תקלה. מישהו בא לנאמן שלנו, במקרה

זה עובד של המשרד, ואיים עליו. אם יש השד שהכתובות קרובות, אנחנו לא מגישים

דו"ח. כל מקרה עובר בדיקה של קצין משטרה, שממומן על ידי הקרן דרך אגב,

היו"ר י' מצא;

מה גודל המנגנו ן הזה?

ר' רוטנברג;

שלושה אנשים.

עי עצמון;

איזה מנגנון יש לביקורת על ביטול תלונות? איזה קריטריונים יש לביטול

תלונות ומי מחליט?

ר' רוטנברג;

יש תקנות לפי סדר הדין הפלילי שקובעות איך ולפי איזה קריטריונים אפשר

לסגור תיק. יש תובע ממונה, שזאת הסמכות שלו, במקרה זה זו אני. אנחנו מדווחים

אחת לתקופה מסויימת ליועץ המשפטי לממשלה את מספרי התיקים ואת הסיבות לסגירה.

אני יכולה להגיד לך שאלה ממש מספרים בודדים. בחצי שנה האחרונה מדובר על פחות

מ-20 תיקים.

מי וירשובסקי;

כמה זמן קיימים כבר הנאמנים?

יי גיל;

ארבע שנים.

מי וירשובסקי;

אתם עושים איזושהי בדיקה לגבי הרשימות האלה האם יש סיבות להוציא מישהו?

אם יש למשל נאמן שהורשע לא על זריקת לכלוך אלא על עבירת בניה חמורה, לאדם כזה

לא הייתי נותן תעודה של נאמן נקיון.סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

קשה לרדת לפרטים.

צי ענבר;

אין לשירות לשמירת איכות הסביבה את הזכות לקבל מהמירשם הפלילי לעשות

בדיקות.

טגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי;

אם נראה שאדם עושה שימוש לרעה בתעודה שלו, נשלול לו את זה.

מי וירשובסקי;

הואיל ואני חושב שאי-אפשר לשלוט ולפקח על זה, הבחירה הראשונית צריכה

להיות מאד קפדנית.

היו"ר י' מצא;

שתי הבחרות. בתקציב הקרן - רכישות 36 אלף - מה זה?

יי גיל;

למשל מערכת מי חשוב.

היו"ר י' מצא;

טיפול משפטי - מה זה?

יי גיל;

כל התביעות עצמן מוגשות באמצעות משרד עורכי-דין חיצוני שהוסמך על ידי

היועץ המשפטי לממשלה להגיש את התביעות.

הי ו"ר י י מצא;

איך אתם בוחרים את עורכי-דין האלה?

ר' רוטנברג;

אנחנו לא בחרנו. במקרה הזה אנחנו קבלנו ירושה. הנושא של חוק שמירת הנקיון

היה מטופל עד 1984 על ידי רשות שמורות הטבע. הרשות טיפלה בנושא זה עם משרד

עורכי דין מסוים שכבר היה מצוי בנושא. כשאנחנו נכנסנו לנושא, המשכנו לטפל

בנושא זה עם אותו משרד עורכי-דין.

היו"ר י י מצא;

משרד אחד?רי רוטנברג;

כן, משרד אחד.

מי וירשובסקי;

המשרד הזה בשעתו אושר על ידי הוועדה של משרד המשפטים?

ר' רוטנברג;

כן.
היו"ר י' מצא
קבלנו את ההסברים. אחרי שראיתי את התמונה כאן בכתובים מול העיניים השתנתה

הגישה שלי. אני רואה שישנה פעילות. אתם מדברים על מבצעים של יי נקיון בחופים

ונקיון בערים. אני חושב שזאת פעילות מבורכת. מבחינה זאת אני שבע רצון.

אני רוצים להבין, החוק מחייב את השר לאיכות הסביבה למסור פעם בשנה דיווח

כספי לוועדה?
סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי
כן.
היו"ר י' מצא
מתי אתם מתכוונים לעשות את זה?
סגן השר לאיכות הסביבה י' ביבי
בסוף השנה.
היו"ר י' מצא
אני מציע שנאשר את התיקון לתקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון). מר

ענבר, מה אומרת תקנה 4?
צי ענבר
תקנה 4 קבעה בשעתו שתוקפן של התקנות יהיה עד 28 בפברואר. המועד הזה עומד

להסתיים בעוד שבוע.
היו"ר י' מצא
אם זה בטל, מה קורה?
צי ענבר
התקנות תהיינה תקפות מעתה ואילך.
הי ו"ר י' מצא
כאשר פעם בשנה צריך למסור דווח כספי. אנחנו מאשרים את התיקון הזה. ישיבה

זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים