ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 01/01/1991

הצעה לסדר; חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25), התשנ"א-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 149

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, ט"ז בטבת התשנ"א (2 בינואר 1991). שעה 09:00

(ישיבה פתוהה לעתונות)

נכחו: חברי הוועדה: י' מצא - היו"ר

חי אורון

י' גולדברג

מי ג ולדמן

א' דיין

מי וירשובסקי

יאיר לוי

מי נפאע

עי עלי

אי פורז

מ"ז פלדמן
מוזמנים
גי נאור - יועץ משפטי - משרד התחבורה

פ' חודיק - משרד התחבורה

אי לנגר - סגן המפקח על התעבורה, מי התחבורה

ז' גסטר - ראש המועצה האזורית, גליל עליון

ז' רוזנבלום - יועץ משפטי, מ.א. גליל עליון

מר הלפרין - מועצה אזורית, מרום הגליל

שי רובין

בי רובין - משרד המשפטים

די בלאו - מרכז השלטון המקומי
י ועץ משפטי
צי ענבר
מ"מ מזכיר הוועדה
אי קמארה
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 52), התשנ"א-1990הצעה לסדר
היו"ר י' מצא
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

על סדר-היום הצעת. חוק ממשלתית, חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 25),

התשנ"א-1990. אך לפני כן הצעה לסדר לחבר הכנסת מרדכי וירשובסקי.
מ' וירשובסקי
אדוני היושב-ראש, אנחנו מתבשרים כל בוקר וגס כל צהרים וערב על הניתוק

ההולך וגובר של בארות "מקורות" מרשת החשמל על ידי חברת החשמל בגלל חוב כספי

שהולך ותופח. אחרי שהממשלה מעבירה 40 מליון שקלים פתאם החוב מגיע ל-65 מליון

שקלים. אבל מי שיסבול מזה זו לא חברת החשמל ולא חברת מקורות אלא צרכני המים

במדינת ישראל שמשלמים מחיר גבוה מאד עבור המים.

היו כבר דיונים בכנסת, היה כבר דיון בוועדת הכלכלה ובמקום שהבעיה תיפתר

היא נעשית חריפה יותר מיום ליום. מה שיקרה באחד הימים הקרובים ביותר, שבנוסף

לקטסטרופה הלאומית שיש לנו בענין המחסור במים באופן כללי, תהיה קטסטרופה פרטית

של כל אזרח במדינת ישראל שהברז שלו לא יתן לו מים. זה תהליך שמתרחש לנגד

עינינו.

אנחנו חייבים להזמין לכאן את שרי החקלאות והאוצר ואולי גם את שר האנרגיה

והתשתית ולדרוש מהם שיגיעו להסדר. לא איכפת לי החוב. אם מגיע לחברת החשמל

שישלמו לה את כל מה שמגיע. אבל לא יתכן שהאזרחים לא יקבלו את השירות הבסיסי

ביותר, את המים, וזה מה שהולך להתרחש.. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לקיים

בדחיפות דיון בנושא הזה. הגשתי הצעה לסדר-היום, אבל עד שהיא תושמע, בינתיים לא

יהיו מים.
הי ו"ר י י מצא
יש לי ספק אחד גדול, אם הנושא הזה שייך לוועדה הזאת. אני לא נוהג ליטול

לעצמי, עד כמה שניתן, נושאים לא לנו. אני אבדוק את זה. להערכתי הנושא הזה שייך

או לוועדת הכספים או לוועדת הכלכלה.
מי וירשובסקי
אני רוצה שתדע שכבר התקיימו בעבר דיונים בנושא הזה בוועדה הזאת. אבל מה

שיותר חשוב, אני מדבר על אספקת המים העירונית של האזרח. אספקת מים זה שירות

מוניציפאלי ואנחנו ממונים על הרשויות המקומיות. אין כל ספק בדבר.
היו"ר י' מצא
אני לא אומר את זה כדי להתחמק. לא חסרים לנו נושאים. יחד עם זה, אני מאלה

שטוען שצריך מינימום של סדר בכנסת. אני אבדוק את זה.חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25), התשנ"א-1990
היו"ר י ' מצא
אנחנו עוברים לנושא שעל סדר היום. בטרם הדיון על החוק נשמע איפה אנחנו

נמצאים מבחינת הבג"ץ, אדוני היועץ המשפטי, מר ענבר, בבקשה.

צי ענבר

המועצה האזורית הגליל העליון הגישה עתירה למתן צו על תנאי, כאשר המשיבים

הם הממשלה, שר התחבורה, המפקח הארצי על התעבורה, סיעת הליכוד, סיעת אגודת

ישראל ו"אגד". הבג"ץ הזה התקבל ב-18 בנובמבר בבית המשפט העליון. ב-19 בנובמבר

התקבלה החלטה להעביר להרכב של שלושה ודיון נקבע ל-8 בינואר, כלומר בעוד שישה

ימים.

בין היתר העתירה מבקשת לצוות על המשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא יימנעו

מעשיית פעולה ו/או ממתן הוראה שתוצאתה שינוי במועדי התחבורה הציבורית בשבתות

ובחגים באזור הגליל העליון וממנו ואילך, המצווה על המשיבים לבוא וליתן טעם

מדוע לא יימנעו ו/או לא יפסיקו מהכנת חיקוק ו/או דבר חקיקה ו/או הצעת חוק

ומהגשתה ו/או מקיום המשך הליכי הגשתה מטעם הממשלה לכנסת ישראל ושעניינה או

תוצאתה הפסקת מתן שירותי התחבורה הציבורית בשבתות ובחגים ככל שזו נוגעת לאזור

הגליל העליון אליו וממנו ו/או לכל הישובים השונים שבאזורי הגליל העליון.

הסעיף השלישי בעתירה נוגע להסכם ההצטרפות לקואליציה. מדובר על הסיעות.

אלי ו לא אתי יחס.

היו"ר י' מצא;

יש מניעה לקיים דיון היום?

צי ענבר;

לא. לא רק שאין מניעה, אלא בענין הזה במפורש סוכם עם מנהלת מחלקת הבג"צים

שקודם כל יבואו העותרים וישמיעו את טענתם בפני הכנסת, בפני הגוף שעוסק באותה

הצעת חוק. ואכן מנהלת מחלקת הבג"צים הודיעה על כך לבית המשפט העליון, שהעותרים

יזומנו לוועדה, והעותרים אכן זומנו לוועדה.
היו"ר י' מצא
אדוני היועץ המשפטי, מר גבי נאור, מה מובא בפנינו?
גי נאור
מדובר על הצעת חוק שהתקבלה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעת החוק באה להוסיף

לסעיף 71 בפקודת התעבורה. סעיף 71 אומר כדלקמן; "בנוסף על סמכותו הכללית לפי

סעיף 70 רשאי שר התחבורה להתקין תקנות בקשר לרכב מנועי ציבורי בעניינים אלה;

1. הסדר והגבלה למתן רשיונות רכב או פיקוח עליהם, מספרם בכלל ובכל אזור, קו או

סוג של שירות; 2. הסדר והגבלה לשימוש ברכב והפיקוח עליו; 3. הסדר והגבלה למתן

רשיונות או הסדרים להסעת נוסעים או להפעלת שירות הסעה (בסעיף זה - שירות),

לרבות תנאי רשיונות והיתרים - והפסקת תוקפם; 4. קביעת קווי שירות, איחודם

והפרדתם וכל הסדר אחר של קווי שירות, תעריפי שכר נסיעה ולוחות זמנים לפיהם

יפעל הרכב לרבות דרך פרסומם ומקומם, הסדר הוצאת כרטיסים וכרטיסים למיניהם,

הדפסתם ומכירתם וכן מספר כלי רכב שיופעלו, סוגיהם וכל הכרוך בכך; 5. קביעת

החובות המוטלים על הרכב על האדם המפעיל אותו או העובד בו ועל מי שהשליטה עליובידו ועל הנותן שירות בו לרבות עובדיו, סוכניו ושליחיו ומי שפועל מכרו במתן

השירות ועל הנוסע או המבקש לנסוע בו וכל הסדר כרוך בכך ובלבד שכל החובות האלה

לא יחולו אלא בקשר למתן השירות והשימוש ברכב; 6. חיוב להפעיל רכב או שירות

ואיסור להפסיק שירות או מקצתו; 7. עיסוקו של רכב לקו, לאזור או לסוג שירות

מסוים לשם הבטחת התחבורה הדרושה לציבור ותיכנונה היעיל; 8. כל ענין אחר הכרוך

בסדרי הפעלת שירות ואופן נתינתו ועשוי לשפר את ההסעה ברכב או הכרוך בהפעלת

שירות לתקנת הציבור".

עד כאן נוסח התקנה כפי שהיא מופיעה.
היו"ר י ' מצא
אתם מבקשים שבסעיף 71 על הפיסקאות השונות תבוא אחרי פיסקה 7, פיסקה 7(א).

גי נאור;
שזו לשונה
"איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות; לענין זה

יתחשב השר ככל שניתן במסורת ישראל בכל הנוגע לאיסור תנועת כלי רכב בימי מנוחה.

בפיסקח זו, "ימי מנוחה" - כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון

והמשפט, התש"ח-1948."

פיסקה 7(א) באה לתת סמכות נוספת לשר התחבורה לפיה, בניגוד למתן רשיון, פה

הוא יוכל לאסור הפעלת קווי תחבורה ציבורית בימי מנוחה, הכוונה בימי שבת וחגים,

כשבקריטריונים האלה יוכל השר להתחשב בין השאר בשיקולים גם תחבורתיים אבל גם

במסורת ישראל וכיבוד השבת.
מי וירשובסקי
במסגרת הסעיפים הקטנים האחרים אי-אפשר היה לעשות את זה?
הי ו"ר י' מצא
אני שואל את השאלה ששואל חבר הכנסת וירשובסקי. בוא ניקח את סעיף 6. ייהיוב

להפעיל רכב או שירות ואיסור להפסיק שירות או מקצתו", הסעיף הזה לא יכול לתת

תשובה במקום כל החוק שלפנינו?
גי נאור
החוק הזה בא להוסיף יסוד נוסף לכל הנושא של הפעלת תחבורה ציבורית בשבת.

עד היום פקודת התעבורה התייחסה רק לענייני תחבורה. פה יוסף שיקול דעת. כדי

להסיר כל ספק, שר התחבורה יוכל, בתקנות שיקבע להפעלת תחבורה ציבורית בשבת,

להפעיל גם שיקול דעת בנוגע למסורת ישראל.
הי ו"ר י' מצא
השאלה שלי היא אחרת. האם אני חייב להכניס את השיקול דעת הזה שאתה מצביע

עליו, והאם אני לא יכול להסתפק בסעיף 6? למה שר התחבורה לא יכול במסגרת סעיף 6

להפסיק שירות מסוים, ביום מסוים, משיקול של ימי מנוחה? נניח רוצה שר התחבורה

לנצל סעיף זה לצורך החלטה כזאת. מה מונע ממנו?גי נאור;

הפיסקה הזאת באה להוסיף את שיקול הדעת הזה משום שהיה קיים השש, שאם השר

יפעיל שיקול דעת שכל כולו השבת ומסורת ישראל, יכול להיות שאז שיקול הדעת הזה

ייתקף בעילה שהוא שיקול דעת לא ענייני. כדי להסיר השש שהשיקול הזה ייתקף בבג"ץ

כשיקול בלתי ענייני, אנחנו מבקשים להוסיף באופן מפורש את הפיסקה הזאת כדי

שהשיקול יהיה ענייני בהתאם לחוק.
הי ו"ר י י מצא
זה כדי להבטיח הבטחת יתר.
מי וירשובסקי
כשיש ספקות כמו שהיושב-ראש ניסח אותם, אני לא יודע אם הוא חש אותם, מדוע

לא לבחון את זה בבית משפט ולא לרוץ לחקיקה? השאלה של היושב-ראש היא שאלה מאד

שאלתית מבחינת אופי החקיקה בכלל. פקודת התעבורה היא חוק ציבורי בעני ן התחבורה.

היא מסדירה את השירות לציבור ואת בטיחות הרכב, כל הדברים האלה מכונסים בפקודת

התעבורה. פתאס לוקחים אלמנט לא תחבורתי ומכניסים אותו לפקודת התעבורה. אני

חושב שזה מזיק לחקיקה. אני חושב שזה תקדים מסוכן. אני חושב שיש פה עיוות

החקיקה ואנחנו עושים דבר לא טוב כשאנחנו לוקחים חוק ציבורי טכני שיש לו כוונות

ברורות ומכניסים לו אלמנטים שיכול מאד להיות שרוב הציבור או חלק מהציבור רוצה

אותו, אבל הם לא שייכים למסגרת הזאת.
לכן שתי השאלות שלי
א. מדוע לא לבחון האם אי-אפשר להכניס את זה למסגרת

החוק על פי פסיקת בית המשפט ואחר-כך לתקן או לא לתקן? ב. מדוע לא לחפש כלי

שאי ננו הפקודה הזאת?
גי נאור
לענין האכסניה שהיא פקודת התעבורה לענייננו. קודם כל, אני הושב שהמחוקק

יכול לכלול את ההוראה הזאת בכל חוק שהוא והוא לגיטימי.
אי פורז
כל חוק הוא לגיטימי, כל חוק הוא חוקי. השאלה אם זה הגיוני.
מי וירשובסקי
כל חוק הוא ליגלי, הוא לא לגיטימי. אלה שני דברים שונים. כל מי שעלה ארצה

בזמן הבריטים זה היה מאד לגיטימי אבל זה לא היה ליגלי.
גי נאור
אני מודה על ההבהרה של חבר הכנסת פורז. זה מה שהתכוונתי לומר. גם חוק

שעות עבודה ומנוחה לכאורה לא דן במסורת ישראל, ועובדה היא שהוא מסדיר גם עבודה

בימי מנוחה. אין לנו חוק מיוחד שדן בחקיקה דתית. החקיקה הדתית מפוזרת בחוקים

שונים.

לענין השני ששאל חבר הכנסת וירשובסקי, לפני כמה שנים רצה שר התחבורה דאז,

השר קורפו, לצמצם תחבורה ציבורית בשבת ואנחנו הותקפנו בגל של עתירות לבג"ץ.

מתוך ההיסוס הזה, משרד התתבורה חושב שצריך לעגן את זה באופן מפורש בחוק כדי

שנוכל לעמוד גם על הצד הענייני שבדבר.צי ענבר;

הסעיף שבו מדובר עוסק בסמכותו של שר התחבורה להתקין תקנות. התקנות שהשר

יכול להתקין בכל חוק שהוא הייבות להיות במסגרת החוק המסמיך. אהרת, הן תקנות

שמחוץ לסמכות. פקודת התעבורה עוסקת בנושא התעבורה ותפקידו של השר על פיה כשהוא

בא להתקין תקנות הוא להתקין תקנות שיסדירו עד כמה שאפשר תהבורה יותר טובה

לתושבים. כל תקנה שיהא בא כדי לייעל ולשפר את התעבורה היא תחיה במסגרת התקנות,

כמובן אם לא תהיינה חריגות בנקודות אחרות. סעיף 71 מדבר על תקנות בקשר לרכב

מנועי ציבורי.

ההצעה שבפנינו, הנושא שבו עוסק התיקון, איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי

מנוחה בקו שירות תוך התחשבות במסורת ישראל. כשמדובר על איסור, פירוש הדבר

צמצום התחבורה וצמצום התחבורח לא משיקולים תחבורתיים, לא כדי לשפר את השירות

אלא מטעמים של מסורת ישראל. על מנת שיוכל לעשות את זה יש צורך להסמיך אותו

בחוק לשקול שיקולים החורגים מתר1ום שיקולי תחבורה פרופר.
היו"ר י' מצא
אני חוזר לשאלה, ובכל זאת למה זה לא יכול להיות חלק מסעיף 6. סעיף 6 מדבר

מפורשות על חיוב להפעיל רכב או שירות ואיסור הפסקת שירות או מקצתו. למה השר לא
יכול לומר
אני לא רוצה קו אוטובוס זה או אחר, אני מפסיק את השירות חזה?
צי ענבר
כאשר מפעיל השר את שיקול הדעת שלו בודקים מה היו הנימוקים שלו. אם

הנימוקים שלו לא היו נימוקי תחבורה, יכול בית המשפט לפסול את שיקול דעתו ולומר

לו: לא שקלת את השיקולים הנכונים.

בכל חוק שרוצים להסמיך את הגוף לשקול שיקולים, לדוגמא חברה ממשלתית,

העקרון הוא שהיא חייבת לפעול משיקולים עסקיים. אבל המחוקק יוצא מנקודת הנחה

שהיות וזו חברה ממשלתית, יכולים להיות לה גם שיקולים שאינם עסקיים. אז המחוקק
בא ואומר את זה במפורש
אתם רוצים שיקולים שאינם עסקיים, כגון סגירת ייאל-עליי

בשבת אז אני קובע לכם דרך מיוחדת ואומר: זה צריך להיעשות בפרוצדורה מיוחדת. אם

המחוקק לא היה מסמיך אז היה צריך לשקול אך ורק שיקולים עסקיים.
היו"ר י' מצא
סגירת ייאל-עליי בשבת, אי-הפעלתה, מופיעה בתקנות?
צי ענבר
זה מופיע כהחלטה שהתקבלה לא משיקולים עסקיים.
מ' וירשובסקי
אבל לא בחוק.
צי ענבר
זה נקבע מלכתחילה בחוק. לא היה צריך לשנות את החוק. בחוק החברות

הממשלתיות נקבע ששיקולים שאינם עסקיים יהיו באישור ועדת הכספים. אף שם מדובר

בשיקולים שאינם עסקיים, וכל המטרה של חברה היא עשיית רווחים, היא חייבת לפעול
משיקולים עסקיים. באים ואומרים
אף על פי כן, מותר לכם לשקול שיקולים הפוכים,

כי אתם חברה ממשלתית.
מ' וירשובסקי
זה לגבי כל החברות.
צי ענבר
לא לגבי חברה פרטית. חברה פרטית יכולה לקבל החלטה גם לעשות פעולה שהיא

מפסידה בה. היא חופשית. כך הדבר כאן. אין בחוק הוראה שמסמיכה את השר לשקול

שיקולים הקשורים במסורת ישראל, ופה מסמיכים אותו לשקול שיקולים הקשורים במסורת

ישראל.
היו"ר י ' מצא
בלי זה, שר התחבורה לא היה עומד בפני בג"ץ?
צי ענבר
כנראה.
אי פורז
בעיני המלים: מסורת ישראל הן מלים לא ברורות. זה לא אומר דווקא שזה לפי

הדת. מסורת ישראל זה מסורת צה"ל, מסורת הפלמ"ח, כל מיני מסורות. האם כדי

להבהיר את זה לא כדאי לכתוב שהתנועה תתנהל לפי ההלכה?
צי ענבר
שאלתך נוגעת כבר לתוכנה של הצעת החוק. כשנגיע למלים: מסורת ישראל, אפשר

יהיה להתווכח.
היו"ר י' מצא
אני מבקש מהי ועצים המשפטיים: נא לא לתת לי להיכשל ולהיכנס לדבר שאסור לי

בכל מה שקשור בבג"ץ שעומד בפנינו. אנחנו עוברים לדיון. ראש המועצה האזורית

גליל עליון, בבקשה.
ז' גסטר
אני בא לשטוח בפניכם את הבעיה שיש לנו התושבים בגליל העליון, הייתי אומר

יותר מבעיה, חשש בנושא שנידון כאן מבחינה משפטית. אני גם רוצה לומר שאני בא

הנה לאחר ששוחחתי עם כמה וכמה חברים שלי בגליל כולל אנשי קרית שמונה, ראש

המועצה המקומית יסוד המעלה ושלום רובין, ראש מועצה אזורית מבוא חרמון.

הבעיה שמדאיגה אותנו ואנחנו חוששים ממנה זה שינוי המצב שקיים היום בגליל.

היום בגליל ישנה תחבורה הלוך וחזור ממרכז הארץ במוצאי שבת, קרי שבת אחרי

הצהרים משעה שלוש, שזה מאפשר במיוחד בחורף בשעת החושך להשתמש בתחבורה ציבורית,

להגיע אל הגליל ולצאת מן הגליל. אנחנו, כידוע לכם, במרחק של שלוש-שלוש וחצי

שעות נסיעה לכיוון תל-אביב, שלא לדבר על ירושלים שזה עוד יותר, והשעות האלה

מכתיבות שהמצב כפי שהוא היום, שהוא נובע מהדרישות של הציבור, ימשיך להתקיים.

היום, בין השעה שלוש עד שעה חמש אחרי הצהרים בשבת, לפי נתונים שקבלתי מחברת

אגד, בתחנת קרית שמונה מדובר על סדר גודל של כאלף איש יוצאים מקרית שמונה

בשעות האלה. מדובר עכשיו על תיגבור של הקו הזה בגלל העליה החדשה שמתחילה

להופיע בהמוניה בגליל, וכידוע לכם אין להם עדין רכב פרטי והם אחד הצרכנים

הגדולים.אבל, עיקר הדאגה שלנו הוא דווקא מהבחינה הבטהונית. לא סוד הוא שבאזור

שלנו, מבחינת סדר כוחות צה"ל, ישנה כמות מכובדת ביותר של חיילים, של אנשי צבא,

שצריכים לנוע בשני הכיוונים. רבים שצריכים להגיע מהמרכז ודרום הארץ אל בסיסיהם

בתום החופשות הקצרות שלהם, וכנ"ל הרבה מאד מהתושבים - ובאזור שלנו כל התושבים

משרתים בצה"ל, רבים מהם ביחידות מובהרות - אנחנו חושבים שהענין הזה יעשה את

היציאות הקצרות האלה , שהחיילים מקבלים, ליציאות בלתי אפשריות כמעט, של שישי-

שבת, או יעמיד אותם בטרמפיאדות,ואני פטור מלפרט לכם מה זה לעמוד בטרמפים בימים

אלה, לחיילות במיוחד, ובכבישי הצפון על הגבול. זה דבר בהחלט לא נעים.

הענין הזה, כפי שמסרתי, נוגע למספר רב מאד של צרכנים. ביניהם גם סטודנטים

שצריכים ביום ראשון בבוקר להגיע לאוניברסיטאות ולבתי ספר למיניהם ללמוד. היות

שהאוניברסיטאות הן במרכז הארץ ובירושלים, גם על הציבור הזה תהיה מגבלה קשה

ביותר בענין הזה.

כמובן שהנימוקים הם רבים ונוספים. גם נושא התיירות שאנחנו מנסים לפתח

באזור. יש בתי מלון, יש תיירות, אנשים באים לסופי שבוע ומשתמשים בתחבורה

ציבורית. הענין הזה יפגע בענף הכלכלי הזה.
היו"ר י' מצא
זו דווקא דוגמא לא טובה. אם לא תהיה תחבורה בשבת, הם ישארו לבלות לילה

נוסף בגליל ואז זו הכנסה נוספת.
אי פורז
או שלא יבואו בכלל.
ז' גסטר
אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי אני מניח שהציבור הזה מבין את הבעיה

הקשה שאנחנו נמצאים בה. אני לא רוצה להתייחס לכל הדיון היסודי יותר. בקשתנו

בבג"ץ ובקשתנו מהוועדה הנכבדה הזאת היא להשאיר את המצב כדי שנוכל להמשיך לחיות

כפי שאנחנו חיים ונצא מהחשש הזה. אמנם שר התחבורה הכריז כל מיני הכרזות בכלי

התקשורת. אילו היינו מקבלים מכתב כתוב שהנה זאת הכוונה, להשאיר את המצב, היינו

שמחים מהענין הזה.

מאחר ואנחנו דנים בסוגיה משפטית, אני מבקש שיתאפשר ליועץ המשפטי שלנו

לומר כמה דברים.
היו"ר י' מצא
בבקשה.
ז י רוזנבלום
רציתי לסקור בפני הוועדה הנכבדה קודם את ההיסטוריה של בית המשפט. חברי,

היועץ המשפטי של משרד התחבורה כבר העיר והזכיר שבדצמבר 1983, שר התחבורה דאז,

באמצעות המפקח הארצי על התחבורה, הוציא הוראה להפסיק את התחבורה. בשבת אחת

לפתע נפסקה כל התחבורה בגליל העליון לאחר עשרות בשנים. מיד לאחר מכן ובסמוך,

באותו שבוע, הוגשה עתירה מטעם מועצה אזורית גליל עליון ונתקבלו צווי ביניים

בבית המשפט העליון כנגד ההחלטה הזאת של השר והמפקח הארצי על התחבורה. צווי

הביניים קבעו שהתחבורה הציבורית תימשך. בעקבות אותה עתירה של מועצה אזורית

גליל עליון הוגשו עתירות נוספות של מועצות מהאזורים הקרובים.פרקליטות המדינה, בשם משרד התחבורה, הגישה הודעה לבית המשפט העליון.
בהודעה הזאת היא כותבת
לאי/ר ליבון מקיף וממצה במשרדנו את נושא כל קיומה של

התחבורה הציבורית בשבת ניתן לחלק רוסו-מודו את הקווים לשלושה.% 50 מהקווים

שבתו ושובתים מכניסת השבת ועד צאתה. אלו הקווים הקודמים מאז קום המדינה.% 25

מהקווים, קויימו נסיעות הן לאחר כניסת השבת והן ביום השבת עצמו, בשעות הצהרים

או אף בבוקר.% 25 מהקווים, קויימה עקרונית מסגרת השבת אולם במשך השנים חל פה

ושם כירסום מסוים. אלו הקווים הבעיתיים, כפי שהוגדרו על ידי משרד התחבורה ועל

ידי פרקליטות המדי נה.

הודעת הפרקליטות בשם משרד התחבורה אמרה - והקווים של הגליל העליון הם
במסגרת קווים שקראו להם
קווי השבת, קרי שהתקיימה בהם תחבורה ציבורית בשבת מאז

קום המדינה או עשרות בשנים - ההודעה אמרה ברורות: בקווים האלה אנחנו לא ניגע,

אנחנו לא חושבים שצריך להיות אחרת. השר שוקל לגבי הקווים שנעשה בהם כירסום,

ורק לגביהם. לגבי הקווים הבעיתיים שחל בהם כירסום, תוקם ועדה ציבורית שתשקול

שיקולים שונים לרבות שיקולים של חוק שעות עבודה ומנוחה.

למיטב הבנתנו, הוועדה הזאת לא הוקמה עד היום. בעקבות ההודעה הזאת, שר

התחבורה ביטל את ההוראה שלו לגבי הקווים בגליל העליון ולגבי כל הקווים הדומים

להם. אנחנו בטלנו את הצו על תנאי ובית המשפט העליון נתן החלטה שהתחבורה אם כן

תימשך כסדרה, וקבלנו גם התחייבות של המדינה שיודיעו לנו כל פעם 30 יום מראש.

אני רוצה לציין שבעקבות כך התקיימו שתי ישיבות בכנסת, סמוך להגשת העתירה.

אחת, בוועדת הכלכלה שבה התקבלה החלטה פה אחד של כל חברי ועדת הכלכלה, ב-21

בדצמבר 1983, שבה נאמר להחזיר את המצב לקדמותו, לאפשר חידוש התחבורה הציבורית

במלואה ובכלל זה בשבתות כדי לאפשר קיום השירות התקין לציבור הרחב דווקא באזור

הזה שהיה רגיש במיוחד בשנים האחרונות, גם מבחינה בטחונית. בסיכום ביקשו חברים

להדגיש שזה על דעת כל הסיעות, גם על דעת הליכוד וגם על דעת המערך, ולהדגיש גם

את הנושא של בטיחות בתחבורה.

באותו יום התקיים גם במליאה דיון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת: מרדכי

וירשובסקי ורענן נעים וגם בדיון זה נאמרו דברים מפורשים על ידי שר התחבורה

וחברי הכנסת שדיברו באותה ישיבה.

אנחנו רוצים להוסיף ולומר, שהחקיקה הנוכחית, לעניות דעתנו, אין מקומה

בפקודת התעבורה. ההיפך הוא הנכון. הניסוח של פקודת התעבורה כפי שהוקראה על ידי

היועץ המשפטי, כל עניינה איסור להפסיק שירות, כל עניינה חיוב להפעיל רכב, כל

עניינה ריתוק של רכב לשם הבטחת התחבורה הדרושה לציבור ותיכנונה היעיל, ולא

להפסיק את הדבר משיקולים שאינם תחבורתיים ישירות.

אנחנו מדברים על אזור שאין בו תחבורה ציבורית חלופית. אנחנו לא מדברים

על תל-אביב, אנחנו לא מדברים על אזור אחר שיש בו מוניות או כל תחבורה ציבורית

אחרת. המשמעות המעשית היא ניתוק מוחלט ושיתוק החיים.
גי נאור
מכיוון שביקשת שנזהיר אותך בענין הבג"ץ, רציתי להציע שלא נדבר על קווים

ספציפיים אלא נדבר על העקרון עצמו שבא להנהיג החוק כאן. מכיוון שמועצת הגליל

הגישה עתירה לבג"ץ, לא נוכל להשיב לה ספציפית על הקווים המופיעים באותה מועצה.
צי ענבר
חשוב לשמוע את הבעיות הספציפיות שלהם.היו"ר י' מצא;

אני לא אקבל היום שום הכרעות והצבעות. אני רוצה לשמוע מת יקרה בבג"ץ. יחד

עם זה, אני רוצה להבהיר כבר מלכתהילה, אנחנו כאן לא מקיימים כל דיון שהוא

בתחבורה ציבורית בקו זה או אחר, באזור זה או אחר. מדובר על סמכות מסויימת.

אנחנו נחזור לחוק, אבל בשלב זה הוזמנו נציגים, מותר להם להשמיע כל מה שהם

רוצים להשמיע. אנחנו לא קובעים היום עקרונות איפה כן ואיפה לא.
עי עלי
בג"ץ יכול להתערב אם יש חקיקה ראשית?
היו"ר י' מצא
יש כבר בג"ץ והוא יישמע ב-8 בינואר.

עי עלי;

אני מדבר על העקרון. אני שואל את היועץ המשפטי, היות שזה נושא באמת חשוב.
היו"ר י' מצא
לכבודך נחזור לשמוע את מה ששמענו בפתח הישיבה מהיועץ המשפטי לאחר דבריו

של מר הלפרין.

מר הלפרין;

אני בא ממועצה אזורית שמאגדת בתוכה מושבים ולפחות במועצה האזורית שלנו,

חלק ניכר מהמושבים, דווקא אלה שיושבים ממש על קו הגבול, כמו אביבים, עלמה, הם

מושבים שומרי מסורת, שמירת השבת אצלם נשמרת, ודווקא להם מפריע מאד אותו כירסום

שחל בשנים האחרונות בסטטוס קוו המפורסם, שגורם לכך שלאט לאט כל שנה יציאת השבת

לא נקבעת לפי הזמנים של הרבנות הראשית אלא כמה שעות לפני זה. זה דבר שקרה בעשר

השנים האחרונות. המתיישבים האלה רואים כל שבת אחר הצהרים את אותם אוטובוסים

של התחבורה הציבורית שמסובסדת על ידי מדינת ישראל מהכספים של כולנו, גם אנחנו

שותפים בהיטלי המס השונים שמסבסדים את התחבורה הציבורית.

זה שאני רואה ממש בפתח ביתי כל שבת אחר הצהריים בסביבות השעה שלוש, ארבע,

את האוטובוס מקרית שמונה, 501 או 361, לצערי הרב אני מוכרח לחלוק על מה שאמר

ראש מועצה אזורית גליל עליון, אני לפחות רואה את האוטובוסים האלה % 70 ריקים.

אני חושב שצריך להפריע לנו מאד להסתכל בתקציב המדינה לשנה הקרובה ולראות

שהסובסידיות בחלב, ביצים, פטימים ולחם כולן אפס ורק התמיכה בתחבורה הציבורית

עומדת על 446 מליון שקל, הרבה יותר משנה שעברה, כשחלק ניכר מהתקציב הזה מבוזבז

על הפעלת התחבורה הציבורית בשבתות, כשהאוטובוסים ריקים והנהגים מקבלים % 300

משכורת על כל שעת שבת.

אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שהיא רגישה ומנסים להשתמש בה הרבה, ואני

אומר את זה כקצין בצה"ל שמשרת כבר 15 שנה באותה אוגדה שאחראית על כל האזור

הזה, ולא יתכן להביא לכאן נתונים לא נכונים ובניגוד לחוק ולתקנות אחרים. מי

שמכיר את פקודות המטכ"ל יודע ששחרור חיילים לחופשות צריך להיות ביום שישי

בבוקר - ביחידות שלנו משחררים את החיילים שלנו ביום חמישי בערב, אותם חיילים

שזוכים לסבב חופשות ראשון - ולחזור הם צריכים ביום ראשון, חלקם עד שעה עשר

בבוקר וחלקם עד שעה שתיים בצהרים. למה לבוא לכאן ולהשתמש בסיפור של חיילים

וחיילות על מנת להכניס את כולם לפחד ולהשתמש דווקא בדבר היקר הזה כאילו לצורך

זה צריכים את התחבורה הציבורית בשבת באזורים האלה.
היו"ר י' מצא
אני מודה לך. מר שלום רובין, ראש מועצה מבואות וקרמון, בבקשה.
שי רובין
אני רוצה לומר שאני אב לילדה שמתגייסת ביום ראשון ב-6 לחודש לצה"ל. אני

אב לבן ששירת בירוידה מובהרת, יהידה 890 ואב לבן שסיים שירות קבע. גם אם אני

יותר קשוח, הסיפור של הגעת הילדים לחופשה וצאתם ביום שבת היה סיפור לא נעים

לאורך כל הדרך, כיוון שכשחייל משמש בתור סגן מפקד בבית ספר למפקדים בשבטה, כדי

להיות בשעה שמונה בבוקר בשבטה, הוא חייב לצאת בשבת, לא יעזור לאף אחד. הילד

השני, כשהוא היה צריך בכל הקורסים להגיע לדרום הארץ, לא היו לו שום

פריבילגיות. זה לא פיקניק ולא מחנה גדנ"ע, אלה יחידות מובחרות. מתחשבים בזה

אחת לכמה זמן, לעתים רחוקות בחופשות ארוכות יותר, אבל בדרך כלל חייבים לעמוד

בלוח הזמנים. הנערים האלה שנותנים את כל הדבר היקר ביותר בשבילם, הם גם לא

אוהבים חסדים מטבע בריאתם ולא אוהבים הנחות ופריבילגיות, הם רוצים להיות

חיילים כמו כולם. הדאגה והחרדה היא בלבות ההורים של אותם ילדים.

אנחנו נמצאים באזור מרוחק מאד. אני יהודי שומר מסורת, שומר כשרות ואני

משתדל לקיים כמה שאפשר מצוות, לא תרי"ג מצוות, אינני מאמין שהרבה מקיימים

תרי"ג מצוות. אבל כאן, האמינו לי, שזו שאלה של פיקוח נפש. פיקוח נפש, למדונו

כבר שהוא דוחה שבת. כשחיילת יורדת והיא צריכה לנקודה מסויימת או אזרחית או

אזרח מן חשורה, סטודנט או סטודנטית שחייבים להגיע בשעה יעודה לנקודה מסויימת,

אם הם לא ימצאו את האוטובוס הזה הם יסעו בטרמפ, ולפעמים בפזיזות לא נותנים את

הדעת על איזה טרמפ הם עולים. אנחנו יכולים פה לחסוך הרבה מאד חרדה, הרבה מאד

דאגה, אבל מכיוון שאנחנו עוסקים בדיני נפשות, אנחנו יכולים להביא להצלת נפש
אחת, וכבר אמרו רבותינו
המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו.
צי ענבר
אומר כמה מלים לשאלתו של חבר הכנסת עובדיה עלי. המועצה האזורית גליל

עליון פנתה לבג"ץ בין היתר בקשר לחקיקה הזאת שלפנינו. הדיון בבג"ץ יתקיים

בשבוע הבא ב-8 בינואר, ופרקליטות המדינה הודיעה לבג"ץ שהעותרים יזומנו לישיבתה

של הוועדה שתדון בהצעת החוק על מנת שיוכלו להשמיע את כל אשר יש להם לומר.

ומכאן אני ממשיך בשאלתי לעורך-דין רוזנבלום. אנחנו מדברים כרגע על הצעת

חוק שעברה את הקריאה הראשונה במליאת הכנסת ושעל פי תקנון הכנסת, חובתה של ועדת

הפנים כעת היא להכין אותה לקריאה שניה ולקריאה שלישית. בבג"ץ שלך, ההתייחסות

לחקיקה היא בכל מה שקשור להצעת החוק שעניינה או תוצאתה הפסקת מתן שירותי

התחבורה הציבוריים בשבתות ובחגים ככל שזו נוגעת לאזור הגליל העליון אליו וממנו

ו/או לכל הישובים השונים שבאזור הגליל העליון.

ואכן זה מראה שאתה מודע לכך, שבתהליך החקיקה עצמו אינך יכול לעצור אותו,

וכידוע גם בית המשפט העליון אינו מתערב בהליכי חקיקה בזמן קיומם, אפילו כאשר

טוענים שחקיקה פוגעת בסעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת. כלומר, לא עברה ברוב הדרוש, גם

אז בבג"ץ אמרו לחבר הכנסת מיעארי: המתן, ההליכים אל הסתיימו. אנחנו לא מתערבים

בהליכים שמתקיימים. זאת ההלכה כיום.

מכל מקום, הואיל והעתירה מכוונת אך ורק לחקיקה שתוצאתה הפסקת שירותי

תחבורה בגליל העליון, מה המועצה מבקשת מהכנסת, מהוועדה להציע, חוץ מאשר לא

לחוקק את החוק, כי את זה היא איננה יכולה, היא חייבת לחוקק את החוק בכל מה

שנוגע לאזור הגליל העליון?
ז' רוזנבלום
אני אשתדל לענות לכמה שאלות שנשאלו פרז. ראשית, העתירה שלנו הוגשה עוד

לפני שהגיעה הצעת ההוק לקריאה ראשונה בכנסת. מיד כאשר שמענו על ההסכם

הקואליציוני שהיה ביום שישי, עוד באותו יום יצא מכתב מטעמנו אל ראש הממשלה שבו

התרענו בפניו על המיוחדות והייחודיות של הגליל העליון ועל דבר הבג"ץ הקודם

וההתחייבויות שניתנו בו וביקשנו שלא ייעשה דבר עד אשר יישמע אזור הגליל

העליון.

להזכירכם, ההסכם הקואליציוני נהתם ביום שישי, וביום ראשון הממשלה ההליטה

לאמץ את הצעת החוק כלשונה בהסכם הקואליציוני. ביום ראשון שלאחרין, הונח בפני

חברי הוועדה הנכבדים הצעת החוק, זו אותה הצעת החוק שהיתה בהסכם הקואליציוני,

אין לה דברי הסבר. זו אחת הפעמים הבודדות שמתפרסמת הצעת חוק ללא דברי הסבר.

לדעתנו הממשלה לא פעלה כפי שמקובל לגבי הצעות חוק של הממשלה, של הרשות המבצעת.

ישנו נוהג ידוע איך מתקבלת הצעת חוק של הממשלה. ישנה הנחיה של היועץ המשפטי

לממשלה על כל הנהלים שצריכה וחייבת הרשות המבצעת לקיים לפני שהיא מגישה הצעת

חוק של הממשלה. יורשה לי לומר, שהצעת החוק, מבחינת הסדרים הפנימיים של הממשלה,

כולה פצע, הבורה ומכה טריה, אם אני אשווה אותה להנחיות של כבוד היועץ המשפטי

לממשלה, אין לך הנחיה אחת, הוראה אחת מהנחיות והוראות היועץ המשפטי לממשלה,

שגיבשו אגב את הסדרים לגבי הצעות חוק של הרשות המבצעת מקדמה דנא, שהתקיימה כאן

ולו אחת מהן.

יתרה מכך. עצם העובדה שביום שישי יושבות הסיעות ומחליטות על הצעת חוק

ומצרפות אותה להסכם הקואליציוני, וביום ראשון הממשלה מקבלת אותה כלשונה מבלי

שעברה דיון מוקדם למיטב ידיעתנו במשרד התהבורה, מראה שהממשלה לא הפעילה שיקול

דעת משל עצמה, אלא רוקנה אותו מכל תוכן. אנחנו חשבנו שענין זה אינו לכבוד

הכנסת, שהרשות המבצעת תביא בפניה הצעת חוק שלא עובדה כראוי.

אנחנו הגשנו את העתירה מיד כשהממשלה קבלה את הצעת החוק. אנחנו ערים לכך

שבינתיים היא עברה קריאה ראשונה, דבר שאכן מקשה עלינו ביותר. היה לי הכבוד,

באופן אישי כאזרח, להגיש בג"ץ נגד חקיקה של הכנסת בענין מימון מפלגות, ששם

נפסל חוק ולאחר מכן תוקן שוב. כך שאני ער לפסיקה הזאת. גם שם עמדה השאלה

בבג"ץ, אם אנהנו יכולים להפסיק הליך חקיקה של הכנסת, ובית המשפט העליון החליט

שלא. אבל בעתירה שלנו, לא פנינו כנגד הכנסת, פנינו כנגד הרשות המבצעת. ואני

מפנה אתכם לתקנון הכנסת שמאפשר לממשלה למשוך כל הצעת החוק, כמובן לפני הקריאה

השלישית, ואז התקנון אומר באיזה תנאים, לכמה זמן, מתי חוזרים לזה וכוי. דעתנו

היא שכך צריכה הממשלה לנהוג במקרה הנדון.

מי וירשובסקי;

אתה רוצה מינהל תקין. אם למשל הכנסת היתה מחוקקת את החוק הזה כפי שהוא
בתוספת המלים
. ובלבד שהאיסור הזה לא יחול על קווים קיימים באזור מסוים - היתה

נחה דעתכם?
ז' רוזנבלום
מועצה אזורית גליל עליון סבורה שעל-פי תוקף תפקידה והסמכויות שיש לה, היא

איננה מתערבת בשיקולים כאלה או אחרים של חקיקה והיא איננה מוסמכת להכנס

לשיקולי חקיקה של הכנסת. היא חייבת להבטיח שירותים ציבוריים חיוניים בתחום

המועצה האזורית גליל עליון. אין לנו ענין להכנס לכל הסדרי התחבורה ולוויכוחים

הפוליטיים סביב השבת. איננו חושבים שזה בתוקף תפקידנו. יכולות להיות לכל אחד

מאתנו דעות פרטיות כאלה או אחרות, אבל כגוף ציבורי, רשות מקומית, אין זה

ענייננו ואין זה מסמכותנו להתערב בדברים. הכרח יש לנו להתערב כאשר מדובר בגליל

העליון ובשירות ציבורי שניתן.לכן, וכאן תשובתי לשאלתו של חבר הכנסת וירשובסקי, אם היה תיקון כזיו בחוק,

ודאי שזה היה מספק. אני רוצה להזכיר, שראש המועצה האזורית אמר בפתח דבריו, שלו

שר התחבורה היה מוציא מכתב למועצה האזורית לאחר שהוגש הבג"ץ, ואומר שגם אם

החוק הזה יתוקן הרי הוא לא יפעיל אותו לגבי קווים קיימים, המשמעות היא

שהתחבורה הציבורית בגליל העליון ובאזור קרית שמונה תמשיך, ומבחינת המועצה

האזורית בזה היה מסתיים הבג"ץ.
ע' עלי
בעצם קבלתי תשובות לחלק גדול מהשאלות שלי. בלי להכנס כרגע לגופו של ויכוח

אם צריך או לא צריך, אני מדבר כרגע על הצד הפורמלי. אני רוצה להבין מהיועץ

המשפטי אם בג"ץ יכול להתערב בתהליך החקיקה שלנו או בתוצר הסופי של החקיקה. עד

כמה שאני מבין הוא לא יכול להתערב. כשמדובר בחקיקה ראשית, עם כל הכבוד לבג"ץ,

בשביל זה יש כנסת מחוקקת וברגע שיש חקיקה ראשית, לא בג"ץ ולא שום גורם אחר

יכול לשנות את החקיקה הזאת, אלא אם כן היא פעלה באיזשהו תהליך פגום של חקיקה.
צי ענבר
כבר הסביר עורך-דין רוזנבלום, הבג"ץ אינו מכוון כנגד הכנסת. בשאלה הזאת

של החקיקה הוא מכוון כנגד הממשלה ושר התחבורה, שהם מצידם ינקטו בפעולות כאלה

שלא תבאנה את החקיקה הזאת לכלל השלמה.

עי עלי;

השאלה אם זה יכול להפריע לתהליך החקיקה. חשוב לנו לדעת את הענין הזה.

צי ענבר;

זה לא מפריע לתהליך החקיקה. אבל היות שבין כה וכה הישיבה של בית המשפט

העליון נקבעה ל-8 בינואר, בין כה וכה הוועדה לא תסיים את טיפולה בחוק עד ה-8

בינואר, לכן לא מתעורר הצורך לעשות מעשה סופי בענין שהוא עדין נמצא בהליך

משפטי. לא מתעורר הצורך הזה מבחינה מעשית.
היו"ר י' מצא
בשלב זה ברור לי שמותר לנו לקיים את הדיון ומותר לנו להמשיך בהליכי

החקיקה. זימנו את הצדדים כדי שזה גם יהיה תואם את מה שרצו בבג"ץ והפרקליטות.

אם אין שאלות לאורחים, אנחנו משחררים אותם. תודה רבה לאורחים.

מי וירשובסקי;

אני רוצה לשאול משהו לסדר. אנחנו התרכזנו בישובי הצפון, גם מפני שהם

הגישו עתירה לבית המשפט העליון וגם, אני מניח, מפני שהם ביקשו להופיע בפני

הוועדה. אתה אמרת שאנחנו לא דנים בקו ספציפי. לכן השאלה שלי היא זאת, הרי זה

סעיף כללי, הוא לא מתייחס לצפון. האם אותה בעיה קיימת בישובים רחוקים מדרום

הארץ לתל-אביב? הרי המרחק בין הגליל העליון לתל-אביב הוא לא יותר גדול מישובים

בדרום הארץ. זה דבר אחד.דבר שני, ישנם ישובים מסויימים בהם ישנה תחבורה ציבורית זו או אחרת בשבת.

האם אנחנו לא צריכים, לפני שאנחנו הולכים לחקיקה, לשמוע גם אותם? אני שמח

ששמענו את נציגי ישובי הצפון והיה צריך לעשות את זה, אבל אני חושב שהבעיה לא

רק מרוכזת בצפון. אותה שאלה יכולה להיות לגבי תושבי באר-שבע או דרומה מזה.

אותה שאלה יכולה להיות למשל לגבי תחבורה ציבורית הקיימת היום בחיפה, ולו רק

לקחת את שני המקומות האלה. אני חושב שאם נעשה חקיקה בלי לשמוע אותם, זה יכול

לפגוע בהם. אני מבקש להזמין גם נציגים של ישובים אחרים שעלולים להיפגע כתוצאה

מהחוק הזה.
היו"ר י' מצא
בקשתך נרשמה. להערכתי אי-אפשר לקבל אותה, מכיוון שהחוק הזה לא מדבר על

הפסקת תחבורה באזור זה או אחר. החוק הזה נותן בסך הכל לשר התחבורה שיקול דעת.

נאמנה עלי חשיבתו ונאמן עלי שיקול הדעת של שר התחבורה. לי אין ספק, שכאשר הוא

ירצה לקבל החלטה והכרעה להפסיק קו מסוים, במקום מסוים, מאותו שיקול דעת שניתן

לו פה, הוא יזמין את כל מי שצריך להשמיע עמדות ודעות, מצה"ל ועד אחרון הגורמים

שקשורים לזה. אני לא הולך לקבוע פה איפה יהיו קווים ואיפה לא יהיו קווים. אני

מבקש מכם להיצמד לנושא הזה של שיקול הדעת, נעניק אותו לשר או לא נעניק.

אנחנו שמענו את המשלחות. כעת אנחנו פותחים בדיון. הראשון שזומן לפה וביקש

לשאת דברים כדי שגם יגיש את הסתייגותו זה חבר הכנסת חיים אורון. חבר הכנסת

אורון, בבקשה.

ח' אורון;

אני הגשתי הסתייגות מתוך הבנה מלאה למניעים של המציעים ולשיקול הדעת של

השר. אני חושב שנגזר ממנה דבר מאד פשוט. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש בערך

בין 120 ל-130 בעלי רכב ייצוגי-ממשלתי, שהם נוסעים בו במשך כל השבוע והם

שותפים לקבלת ההחלטה הזאת. אני חושב שהדבר הטבעי ביותר והנכון ביותר כדי להיות

עקביים למגמת החוק, הוא שמי שיש לו רכב ייצוגי-ממשלתי - אני לא מדבר על קציני

צבא ואני לא מדבר על שירותי הבטחון, אני מדבר על אותם שרים ומנכ"לים-

ע' עלי;

וראשי ערים.

חי אורון;

לא ראשי ערים, כי הם לא כפופים למינהל הרכב הממשלתי. אני אומר; מי שעומד

לרשותו רכב ייצוגי מטעם המדינה, לא ישתמש ברכב זה שעה אחת לפני כניסת השבת

ומועדי ישראל ועד שעה אחת לאחר צאת השבת ומועדי ישראל.

ההצעה שלי מאד פשוטה. הוא יחנה את הרכב הייצוגי ובחניון יהיה הרכב הפרטי,

כי ברכב פרטי מותר לו לנסוע. אני לא נכנס לדפוסי התנהגות של אף פרט. מבחינתי

זו גישה עקרונית. אדם ינהג על פי שיקול דעתו. אבל הוא לא ישתמש ברכב של הממשלה

למטרה הזאת. הוא יגיע לחניון, ישאיר את האוטו שקיבל מהמדינה, יכנס לרכב הפרטי

ויתחיל לנסוע שעה לפני כניסת השבת ויסיים שעה לאחר צאת השבת.
היו"ר י' מצא
מה עם הרכב של ההסתדרות ושל הקיבוצים?
ח' אורון
אפשר את החוק הזיו להרחיב מאד. לכן אני לא מציע להטיל שום סנקציה שקשורה

בקנסות מתוך גישתי הליברלית לנושא הרכוש. אבל מי שעובר על הסעיף הזה, לא יוכל

להשתמש ברכב ייצוגי במשך חצי שנה. פה מדובר בהצעת חוק ממשלתית. ממשלת ישראל

הגישה אותה. שר האוצר לא מפסיק לדבר על דוגמא אישית באף ראיון. אני בהחלט מכבד

אותו על רצונו לשמש דוגמא אישית, שישבית את רכבו הייצוגי, כנ"ל שר התחבורה.

היות שנאמר לי על ידי מספר חברים מהסיעות הדתיות שהם מאד תומכים בהצעה

הזאת, הם רואים בה בהחלט דרך בכיוון הנכון, אני מקווה שתמיכתם תהיה גם כאן. הם

רוצים להרחיב את זה, אין בעיה, אני תומך בכך, אבל אני מקווה שהמאבק הנאמן שלהם

על שמירת השבת יבוא לידי מבחן גם לגבי 130-120 כלי רכב ייצוגי. אני חושב שזה

חוסך לכספי המדינה.
עי עלי
אני רוצה לחלק את הדברים שלי קצת על דרך הרצינות וקצת על דרך האבסורד.

החוק הזה הוא חלק מהסכם קואליציוני וכחלק מהסכם קואליציוני אני אתמוך בזה. אני

חושב שאם בצד הזה של השולחן היו יושבים על יד הרב פלדמן נציגים של מפלגת

העבודה והשמאל, יכול להיות שהמשחק היה מתחלף, ואז המועצה האזורית גליל עליון

לא היתה מגישה בג"ץ ואחרים לא היו אומרים את מה שאומרים. כל הענין הזה היה חלק

מההסכם הקואליציוני של המערך. מה קרה? כשהמערך עושה את ההסכם זה בסדר? כשמישהו

אחר עושה את ההסכם זה פחות בסדר?

אני מודיע לכם, כמי שעסק קצת בענין הזה, הצעת החוק הזאת מצמצמת את ההצעה

המוסכמת שהיתה בין המערך לבין אגודת ישראל. בהסכם הקואליציוני של המערך עם
אגודת ישראל כתוב
תוקם ותופעל מיד ועדה משותפת של שלושה חברים מכל צד שתיישם

מסקנותיה לא יאוחר משלושה חדשים מיום הקמת הממשלה במגמה להבטיח שהתחבורה

הציבורית תופסק לפני כניסת השבת או חג ולא תחודש אלא לאחר צאת השבת או חג תוך

קיום הסטטוס-קוו בישובים בהם פעלה התחבורה הציבורית. גם הצעת החוק הזאת לא

פוגעת בסטטוס קוו.
מי וירשובסקי
היא יכולה לפגוע.
עי עלי
בנושא הסטטוס קוו אין ויכוח. הויכוח הוא ביחס לאותם ישובים שהאוטובוסים

יוצאים לפני צאת השבת. למשל "דן" מתחיל לפעול לפני צאת השבת, בשעה שלוש או

ארבע. זה לא שייך לענין הסטטוס קוו. לפי ההסכם שיל המערך זה היה מופסק לחלוטין,

ללא כל ויכוח, ללא כל שיקול דעת. הליכוד הגיעה להצעה החוק הזאת לאחר דיונים

מורטי עצבים עם אגודת ישראל, שבעצם היא הרבה פחית מהסיכום של המערך. הגענו

להצעת חוק הרבה פחות מחייבת, הרבה פחות מרחיקת לכת ממה שאתם הסכמתם. עכשיו אתם
באים וצועקים
חמס. אני מציע להפסיק עם הצביעות הזאת. אם אתם רוצים להפוך את

הויכוח לויכוח פילוסופי על חרויות פרט, זכויות אזרח וכו', אפשר גם את זה

לעשות. אבל אז אשאל אתכם, ואני אבקש לקבל תשובה כנה, גלוית לב והוגנת, איך

הסכמתם לזה? כל זכויות האזרח לא עמדו בפניכם? הפגיעה בזכויות מוקנות לא עמדו

בפניכם? החיילים לא עמדו בפניכם? פתאם הכל השתנה? השטריימל שרציתם לחבוש בגלל

השלום לא עומד בפניכם? יש כללי משחק פוליטים ברורים ולא צריך להתעטף כאן

באיצטלה של צדיקים וחסידים. זו הערה כללית שצריכה לעמוד כרקע.דבר נוסף שאני מבקש לומר. יש כאן ענין של שיקול דעת לשר. אני לא מעריך

ששר התחבורה יעשה שינויים בצורה דרמטית שיקוממו נגדו ציבור כזה ואחר. הוא אדם

מאד שקול. אני לא מעריך שתהיה פריצה של הסטטוס-קוו שהיה עד היום.

מי וירשובסקי;

אולי יבוא למשרד התחבורה דיקטטור היסטרי, אז יהיה טוב? היום שר התחבורה

משה קצב בסדר, אבל לדיקטטור היסטרי אני לא רוצה שיהיו סמכויות כאלה.
עי עלי
יש נושאים שהם מאד בעיתיים. נושא כדורגל הוא בעייתי. נושא התחבורה

הציבורית הוא בעייתי. לא כל כך פשוט הענין הזה. זה לא פשוט פתאם לבוא ולחסל קו

מקרית שמונה. לכן אני לא חושב שיש מקום לדאגה מוגזמת ומופרזת של השמאל

הישראלי. בענין הזה אין לכם מה לדאוג.

דרך אגב, אני מבקש לדעת, לבג"ץ יש מקום להתערבות בשיקול דעת של שר?

גי נאור;

כן, אם הוא לא סביר.

עי עלי;

אם כך, על מה הזעם והקצף? אם הוא יעשה שימוש לרעה או ישקול בצורה לא

סבירה ועניינית, בג"ץ יוכל להתערב בשיקול הדעת. יש מערכת בתי משפט שתתערב

ותחסום את אותו שר ששיקול דעתו לא הגיוני.

דבר אחרון. אני בהחלט מקבל את ההצעה של חבר הכנסת חיים אורון, אבל אני

מבקש להרחיב אותה גם לרכב ששייך לגוף שמדינת ישראל משתתפת בתקציבו, לרבות רכב

השייך לגופים שהממשלה מסבסדת אותם באמצעות הסדרים כמו הסדר הקיבוצים, הסדר

המושבים, חברת העובדים וחברות ממשלתיות. יש בזה גם הגיון. למה צריך לנסוע בשבת

ולבזבז כספי ציבור? הוא נוסע בתפקיד? הוא הולך לקיים פגישות עבודה?

מי ג ולדמן;

זה סותר את דמי השימוש שמשלמים עבור חודש שלם.

צי ענבר;

הרי מדובר כעת לא בהסתייגויות אלא בהצעות שהוועדה צריכה לדון בהן ולהחליט

אם לקבל אותן או לא. ההצעה שמעלה חבר הכנסת עלי מעוררת כמה שאלות מעשיות שיהיה

צורך לתת עליהן את הדעת בעת הדיון.

היו"ר י' מצא;

אם חבר הכנסת עובדיה עלי ירצה להעלות את הצעתו כהצעה מלוטשת יותר, הוא

ימציא אותה בפנינו ואז נתייחס אליה. עכשיו הוא העלה את העקרון. חבר הכנסת

אורון הגיש כבר הצעה מלוטשת שאנחנו ערוכים להצביע אם לקבל אותה או לא.

חברי הכנסת, אני מתכוון היום לסיים את הדיון ולהיות ערוך להצבעה באחת

הישיבות הקרובות, כאשר נצביע על כל ההצעות שתוגשנה. הצעה שלא תתקבל, יוכל חבר

הכנסת להגיש הסתייגות. חבר הכנסת פורז, בבקשה.
אי פורז
אני חושב שחבר הכנסת עובדיה עלי אמר בראשית דבריו דברי אמת. מפלגת העבודה

וגם המפלגות שרצו ללכת איתה לקואליציה היו מוכנות "לאכול" את הדברים האלה

שמוגשים לנו היום מטעם אגודת ישראל בשביל הצורך להקים ממשלח. אמנם מפלגתי

החליטה לא להשתתף בקואליציה אלא לתמוך בה מבחוץ בגלל זה ובגלל נושא העריקים,

אבל עצם העובדה שהסכמנו לתמוך בממשלה, אני חושב שבזה קידמנו את האפשרות להקים

ממשלה שנכנעת לתכתיבים של אגודת ישראל.

אני אומר לך, הרב פלדמן, אתם משחקים באש. אתם סוחטים גם את המערך וגם את

הליכוד. הזעם בציבור החילוני כלפיכם הולך וגובר. כל עוד רציתם להגן על אורח
החיים שלכם ואמרתם
אנחנו רוצים לשים שרשרת בבני-ברק, כי בבני ברק מכונית לא

צריכה לנסוע בשבת כי אנחנו אנשים חרדים, הבנות שלנו חרדיות, הן לא יכולות לשרת

בצבא, יש לנו תלמידי ישיבות, הם לא יכולים לשרת בצבא מסיבות שונות, אנחנו

רוצים תמיכה במוסדות שלנו, מגיע לנו כסף - את זה אפשר לסבול. סיעת ש"ס למשל

עושה את זה. אבל אם יש גוף שעוסק בכפיה דתית בצורה הכי נמרצת זו אגודת ישראל,

אפילו לא דגל תורה, רק אתם, אגודת ישראל. אתם עוסקים באופן שיטתי בחרס הסטטוס-

קוו. החוק חזה, חוק החזיר וכל החקיקה האחרת.

הציבור החילוני יודע בדיוק למה הליכוד הולך לייחתונה" הזאת ולמה שמעון פרס

היח מוכן ללכת לזה. אבל אתם תשלמו מחיר כבד מאד. אני שומע מחברים שלי ביטויי

שנאה כלפי חרדים ונכונות לאלימות. יש כאלה שאומרים שצריך להיכנס לבני-ברק

ולהצית את העיר הזאת, לשבור לכם את החנויות, לשבור לכם את הכל, אולי תבינו מה

פירוש כפיה על גורם אחר. אומרים לי את זה אנשים אקדמאים, אנשים בני-תרבות שלא

הייתי מצפה לשמוע את זה מהם.

יש לכם את ההסכם שלכם, אתם תכריחו את הוועדה ואת היושב-ראש ותשיגו את

שלכם. אתם עושים משגה היסטורי חמור, בעיקר אתם אגודת ישראל. לא ש"ס ולא דגל

התורה נוקטים בשיטה הזאת. הם מבינים את הגבול, אתם לא מבינים את הגבול. התאווה

הזאת, פשוט מאד לכפות כפיה דתית, הרי הציבור שנוסע באוטובוסים האלה הוא לא

ציבור חרדי ולא ציבור דתי. אף אחד לא מכריח אותו לנסוע בתחבורה ציבורית. שלא

יספר לי מר הלפרין שמטריד אותו כשהוא רואה את האוטובוס עובר מול החלון. עוברות

שם גם מכוניות פרטיות, זה לא מפריע לו?

יש לכם כח פוליטי חזק מאד. אתם יכולים לסחוט יותר מזה. אתם תשלמו מחיר

כבד. אתם צריכים להרפות מזה. כל זמן שאתם מגינים על הזכויות שלכם להיות לפי

דרככם, הציבור החילוני לא יאהב את זה שאתם לא הולכים לצבא, אבל יבלע את זה. אם

אתם הולכים בדרך כל כפיה, זה יחזור אליכם אפילו בביטויים של אלימות.

לגוף החוק, אני מבקש קודם כל להוריד את המלים: "בכל הנוגע לאיסור תנועת

כלי רכב ביום מנוחה". השר יתחשב במסורת ישראל. אני מניח שמסורת ישראל, יש לה

אספקטים שונים. בנוסף למסורת ישראל, אני מבקש לכתוב: "השר יתחשב גם בצרכי

האזור ותושביו. אני מבקש שהנוסח יהיה זה: "איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי

מנוחה בקו שירות; לענין זה יתחשב השר ככל שניתן במסורת ישראל, ובצרכי האזור

ותושביו". אם השיקול יהיה סביר, בית המשפט לא יפסול.
מי וירשובסקי
באחת הדיונים הקודמים אמרתי לחבר הכנסת פרוש או לחבר הכנסת ורדיגר שלו

הייתי יהודי חרד כמוהם, הייתי צריך להתפלל ברכת הגומל על שלא הוקמה ממשלה

בראשותו של שמעון פרס, כי אז היינו צריכים אולי להיות שותפים לחקיקה מעין זו.

אני מכה על חטא על זה שתמכנו כשראינו את הדבר הזה.להביא בפנינו כל הזמן שגם המערך היה עושה את זה, השאלה היא אם זה טוב או

לא טוב לציבור. זו השאלה היהידה.
מ"ז פלדמן
איך זה יכול להיות לא טוב? הרי גם המערך וגם הליכוד מסכימים.

מי וירשובסקי;

הרי הליכוד מתיימר להיות יותר טוב מהמערך. מה הוא עושה כל הזמן? הוא

אומר: גם המערך היה עושה את זה. תעשו יותר טוב. אבל את זה הם לא מסוגלים

לעשות. זו הערה כללית.

דבר שני. חבר הכנסת פורז, הויכוח שלי הוא לא עם אגודת ישראל. הבוחרים

שלהם רוצים את זה. זה יחזק אותם. הויכוח שלי הוא עם המפלגות החילוניות שמוכנות

להצעיד אותנו אחורנית, לא רק לימי הביניים או לתקופת האבן, אלא אפילו עוד לפני

זה והם ימשיכו לעשות את זה. זה לא החוק האחרון, יבוא חוק אחר.
אי פורז
הם כבר החזירו אותנו לתקופת האבן. הם זורקים אבנים בכל מקום.
מי וירשובסקי
אני כמובן אצביע נגד החוק הזה.
היו"ר י' מצא
מה דעתך על התיקון של חבר הכנסת פורז?
מי וירשובסקי
אני מציע כוורייאנט למה שאומר חבר הכנסת פורז, שיתחשב השר ככל שניתן

באורחות החיים של תושבי ואזרחי מדינת ישראל ובמסורת ישראל. כלומר, הוא יקח גם

בחשבון את אורחות החיים של מרבית הציבור החילוני שנוסע בשבת. גם אלה שלא

אוכלים חזיר, מרביתם נוסעים בשבת. מספר האנשים שלא נוסע בשבת הוא מצומצם

ביותר. זה תיקון אחד שאני מבקש.

דבר שני, אני רוצה תוספת שאומרת: ובלבד שכל תחבורה ציבורית שקיימת היום

בשבת או חלק מהזמן תמשיך להתקיים. זאת אומרת, שלא תהיה הגבלה, אלא שזה יהיה

מעכשיו ולעתיד לבוא.

אלה שני התיקונים שאני מבקש לעשות אותם. כלומר, אני מקבל את הנוסח בגירסה

אחרת של חבר הכנסת פורז, אבל אני מוסיף ורייאנט אחר שאומר שצריך להתחשב

באורחות החיים של תושבי ואזרחי מדינת ישראל, וככל שניתן במסורת ישראל. התיקון

השני, על אף האמור בסעיף זה, כל הפעלה של שירות ציבורי בימי מנוחה וכוי שהיה

קיים ערב תחילתו של חוק זה, ימשיך להתקיים.
צי ענבר
כהוראת מעבר.מי וירשובסקי;

הוראת מעבר.

אני לא דוגל במה שאמר חבר הכנסת פורז. אבל אני פשוט לא מבין. הרי החוק

הזה יביא להפרת השבת, והנסיעה במכוניות הפרטיות רק תלך ותגדל. העובדה שעל ידי

החקיקה הזאת דוחפים ליתר פגיעה בשבת ובדברים אחרים, אותה אני לא מבין. בדרך

כלל לאנשי אגודת ישראל יש מספיק תבונה להבין את תוצאות מעשיהם. אני אומר

שהתוצאות תהיינה יותר נסיעה בשבת ויותר מכוניות פרטיות יעברו על יד חלונו של

מר הלפרין. אבל זה הענין שלהם.

עי עלי;

אם המערך היה בממשלה, היית מצביע בעד החוק הזה או לא?
מי וירשובסקי
לא הקשבת למה שאמרת. אני הודעתי שאני מוכן לאפשר את החלפת ראש הממשלה אבל

לא להיות חלק מהממשלה. כמו שעכשיו אני מצביע נגד החוק הזה, הייתי מצביע כנגד

כל חוק דתי. אגב, אני לא תומך בתיקון של חבר הכנסת חיים אורון.

מי וירשובסקי;

יש לי בקשה אליך, כמו שבקשתי מחבר חכנסת עובדיה עלי, להכין יחד עם היועץ

המשפטי את הנוסח לישיבה הבאה שיהיה מונח לפנינו.

מי וירשובסקי;

כדי שלא תהיה אי-הבנה, יש לי עוד כמה הסתייגויות כגון שינוי השם.
היו"ר י' מצא
אני מרשה לך להגיש אותן.
א' דיין
אני הגשתי שתי הסתייגויות. אני תומך בהסתייגות של חבר הכנסת חיים אורון

בשינוי אחד, שזה לא יהיה שעה לפני כניסת השבת, חניונים וכל זה, כי זה עולה

כסף, אלא זה יהיה מכניסת השבת עד צאת השבת, ולהוסיף גם ראשי רשויות מקומיות.

מי וירשובסקי;

וסגני ראשי רשויות מקומיות.
א' דיין
וסגני ראשי רשויות מקומיות למי שיש רכב ייצוגי. הם צריכים לשמש דוגמא. אם

האנשים לא יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת, גם הם יואילו בטובם לטייל ברגל

וליהנות מהאוויר הטוב.הסתייגות נוספת, שבחוק יהיה כתוב בדיוק מה שכתוב בהסכם של המערך. אם

המערך היה מרכיב ממשלה הוא היה מקיים את הסעיף הזה, כי למערך יש מסורת של

כיבוד הסכמים. לכן אני מבקש להוסיף בענין הזה משפט: "תוך קיום הסטטוס-קוו

בישובים בהם היתה קיימת תחבורה ציבורית". לדעתי הדבר הזה היה מוסכם גם על

אגודת ישראל, מכיוון שהם הבינו בתבונתם הרבה שבאמת הם לא רוצים להתנגש עם

ציבור כמו באזור קרית שמונה או באזורים אחרים. הם הבינו שבגלל האופי של

המדינה, יש ענין שתחבורה ציבורית לא תפעל, אבל קבעו שהסטטוס קוו הוא גמיש ויש

לשים לו קץ, היכן שנהוג, נהוג; היכן שלא נהוג, לא נהוג, לא נכפה ולכן הכניסו

את הסעיף הזה ברוב תבונתם.
מ"ז פלדמן
אתה מציע במקום להעניק שיקול דעת לשר, לחוקק חוק אשר יגדיר במדויק ויאמר:

כפי שנאמר בהסכם שלנו עם המערך?
א' דיין
לא. אני מדבר עכשיו רק על הצעת החוק המונחת לפנינו. יהיה שיקול דעת לשר

להתחשב במסורת ישראל תוך קיום הסטטוס-קוו. לכן אני מציע לאגודת ישראל לאמץ את

הסעיף הזה, כי זה לדעתי יוריד את כל המטרות שעליהן הצביע חבר הכנסת פורז.

הסתייגות נוספת, שינוי השם.
היו"ר י ' מצא
תגיש אותה בבקשה ליועץ המשפטי.
מי ג ולדמן
אני לא רוצה פה להרחיב. אני יודע שחבר הכנסת אלי דיין לא מתכוון למה שהוא

אמר.
א' דיין
אני מתכוון.
היו"ר י ' מצא
הוא נתן לי כח ויכולת להבין שאסור להפר הסכמים.
מ' גולדמן
אני מתחיל להרגיש בשבועות האחרונים שהפכתי להיות מבית מסורתי לאנטי-דתי.

אני מתחיל להרגיש שמה שקורה בשבועות האחרונים הוא שאנחנו עוסקים שבוע בחוק

החזיר ושבוע החוק התחבורה הציבורית. אנחנו למעשה יוצרים פצע שאני לא רואה שהוא

מגליד מהר כל כך. פצע קטן הפכו לפצע גדול והפצע הגדול יחריף את התהום הקיים

בין יהודים שומרי שבת לבין אלה שאומרים: לא נפריע לכם, אל תפריעו לנו, ואני

מדבר על התחבורה הציבורית.

אני מאמין שבהסכמים גם עם הליכוד וגם עם המערך, אגודת ישראל באה להבטיח

את שמירת השבת באותם ריכוזי אוכלוסין שאגודת ישראל הרגישה שהיתה פגיעה בשמירת

השבת. מה שיצא הוא, הרחבנו את זה ויצרנו אווירה סביב הענין כאילו מדובר על כל

אורכה ורוחבה של מדינת ישראל.חבר הכנסת פלדמן, אני לא מכיר אותך הרבה זמן, אני מכיר אותך שנתיים מאז

שאתה בכנסת. אני רואה שאתה אדם עם הגיון ולא מחפש לפגוע באלה שאומרים: אל

תפריע לי, לא אפריע לך. אבל כשאנחנו מתייחסים לתחבורה הציבורית, זה שנותנים

סמכות לשר, זו פשרה, ואני לא נבהל מזה שיבוא שר דיקטטור. אבל אני גם לא רוצה

שנתפוס טרמפ על ההסכם הקואליציוני שנחתם בממשלה הזאת ונפסיק נסיעות של רכב

שבא לתת תשובה לאלה שהם חסרי רכב, או כאלה שצריכים להגיע לאותם מקומות בתחבורה

.ציבורית. אני רוצה להאמין שבדברים האלה לא תהיה פגיעה. אני לא רוצה לחזור על

הדברים שנאמרו לגבי חיילים שצריכים לנסוע במוצאי שבת או עם כניסת השבת. אנחנו

יודעים שבצבא יש הנחיות ברורות, שאין הסתובבות בלילה, אין לעמוד על הכבישים

בלילה. אז מה רוצים? מה שנאמר כאן, כאילו מפריע למישהו אוטובוס ציבורי שנוסע

על כביש בין-עירוני, אני חושב שאנחנו פה יוצרים אווירה של הגזמה. אני מבקש

שהחוק הזה לא ינוצל למטרות שאפילו אלה שהציעו את החוק הזה לא התכוונו אליהן.
מ"ז פלדמן
כבוד היושב-ראש, ועדה נכבדה, נאמרו כאן כמה דברים שקצת שימחו אותי, כמו

ההצעה של חבר הכנסת חיים אורון וכמעט ההצעה של חבר הכנסת אלי דיין, אם הוא היה

כן ועקבי בהצעה שלו ומאמץ את הנוסח של ההסכם שלנו עם המערך. אבל אני יכול לספר

דבר מעניין. אינני בטוח שהליכוד היה תומך והיה מצביע בעד ההסכם הזה, כי

בדיונים שלנו אכן משרד התחבורה התנגד לנוסח הזה בגלל כמה סיבות שנשמעו כאן.

לכן בהסכם הגענו לדבר הרבה יותר פושר ומצומצם.

ידידי חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי, אתה דואג לבוחרים שלי. יש לי חדשה

סנסציוני בשבילך. הבוחר שלי הוא בוחר שלך.
מי וירשובסקי
כן, בדיוק.
מ"ז פלדמן
בדיוק. הבוחר שלי, שאני רוצה למצוא חן בעיניו, זה הבוחר בעמו ישראל

באהבה, שהוא הקדוש ברוך הוא והוא בוהר בכולנו. אצלו אנחנו צריכים למצוא חן.

חבר הכנסת פורז, אני מודה לך על גילוי הלב. אתה אמרת דברים חמורים ביותר.

כל עוד אנחנו יהודים טובים בגטו ולא דוחפים את האף שלנו בשום דבר אחר, אנהנו

נסבלים וזורקים גם כמה פירורים. ברגע שאנחנו רוצים גם כן להביע דעה על הדמות

ועל הצביון של העם והארץ אז כבר אין כללי דמוקרטיה, אין חוק ומאיימים באלימות

ובבריונות. סמל המפלגה שלכם הוא החוק מעל הכל. לשמוע מכם דברים כאלה, אני יכול

לומר לך, זה לא מפחיד אותי. אותי לא מפחידים באיומי אלימות. אבל אני מודה לך

על גילוי הלב ואפשר ללמוד מכאן עד כמה בערבון מוגבל כל האידיאלים הנשגבים

והרמים שרוממותם בפיך.

בסך הכל מהו החוק הזה? זה גם לא חוק שלנו. אנחנו בקשנו צמצום. משרד

התחבורה עיבד את החוק הזה כדי לכסות חור ומחדל איום, מעליב ופוגע במדינה

יהודית שהיו קיימים עד היום. בלי כל קשר לחסכם הקואליציוני היה צריך לתקן את

זה. לשלול שיקול דעת משר התחבורה, שאסור יהיה לו לשקול להכליל גם את מסורת

ישראל במדינת יהודים - זה פשוט מחריד ומזעזע.

לכן, בלי שום שיקול של הסכם קואליציוני, פשוט החוק הזה לקה בחוסר, חוסר

שהיה פשוט עלבון למדינת עם ישראל. מכיוון שהחוק הזה עדין לא מצמצם אוטובוס אחד

בקו אחד כל השבת, בסך הכל נותן סמכות לשר התחבורה לשקול, אני חושב שכאן לא

צריכה להיות שום התנגדות. החוק הזה צריך להתקבל בצורה מכובדת ובתמיכת כל

הסיעות פה אחד.
מ ' נפאע
התחבורה הציבורית המצומצמת בשבתות היא על פי הצורך של האזרחים והתושבים

במקום מגוריהם. שמעתי היום נימוקים מאד רציניים מחלק מנציגי ישובי הגליל. גם

אני גר בגליל. בנוסף לתושבים היהודים שם יש בגליל גם תושבים ערבים וחלק

מהדברים ששמענו חל גם עליהם, יש חיילים בכפרים הדרוזים ובכפרים הבדואים. לכן

הדברים שאמרו חלק מנציגי ישובי הגליל חיזקו את הדעה והעמדה שלי. אני בטוח שאין

כל בסיס לכל טענה כלכלית, כאילו כואב לו הלב כשהוא רואה אוטובוס ריק. זה לא

משכנע.

אני מקבל את התיקון של חברי הכנסת פורז ווירשובסקי. רציתי לשאול, אם

חלילה יתקבל החוק הזה, זה חל גם על חברות תחבורה ציבורית נניח בנצרת?
היו"ר י' מצא
זה נועד לתת שיקול דעת לשר בממשלת ישראל מה צריך לעשות בתחבורה הציבורית.

יש לו שמונה שיקולים, מוסיפים לו שיקול נוסף שמדבר על מסורת ישראל.

תם ונשלם הדיון. בקשתי מהיועץ המשפטי של הוועדה להכין את החוק להצבעה.

יובאו בפנינו כל אותן הצעות תיקונים ונצביע עליהן על פי דין. הצעה שלא תתקבל

וירצה חבר הכנסת לראות אותה כהסתייגות, היא תוגש כהסתייגות למליאה. הצעה של

חבר כנסת שתתקבל, יתוקן החוק בהתאם.

הישיבה הבאה תהיה רק לאחר הדיון הקרוב בבג"ץ. אחר-כך אחליט כיצד להמשיך

את הדיון.

אי פורז;

בשעתו, מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק שלי, שמטרתה להטיל

פיקוח על ניסויים בבעלי חיים וההצעה עברה לוועדה הזאת. זאת לא הוועדה

המתאימה.בררתי בוועדת הכנסת. אמרו לי שהוועדה הזאת צריכה להחליט על זה.
היו"ר י' מצא
אני מחליט להיענות לפנייתו של מגיש ההצעה ומסכים שההצעה תעבור לוועדת

הכנסת שבפניה תופיע ותבקש להעביר אותה לוועדת הכלכלה או לוועדה אחרת.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10;11

קוד המקור של הנתונים