ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/01/1990

ביטול הכרזה על חלק מגן לאומי הכרמל לפי תכנית מס' תכ/71 ב'

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 81

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, כ"ז בטבת התש"ן (24 בינואר 1990), שעה 09.30
נכחו
חברי הוועדה: יי מצא - היו"ר

מי וירשובסקי

עי סולודר

עי עלי
מוזמנים
מי בן-פורת - רשות הגנים הלאומיים

אי בידץ - רשות שמורות הטבע

מי בן-גרשון - משרד הפנים

יי בהן . - רשות שמורות הטבע

יי שהם - מועצה אזורית חוף הכרמל

ני מגן - משרד הפנים
היועץ המשפטי של הוועדה
צי ענבר
מזכיר הוועדה
יי גבריאל

רשמה: מזל כהן
סדר-היום
ביטול אכרזה על חלק מגן לאומי פארק הכרמל לפי

תכנית מסי חכ/71ב'.ביטול אכרזה על חלק מגן לאומי הכרמל

לפי תכנית מסי תכ/71 ב'

היו"ר י' מצא;

אני פותח את הישיבה.
על סדר-היום נושא אחד והוא
ביטול אכרזה על חלק מגן לאומי

הכרמל לפי תכנית מסי חכ/71בי. מרובר פה בהרחבת קיבוץ בית אורן.

אני רוצה, מר ענבר, שתציג בפנינו במה מרובר.

צי ענבר;

מרובר כאמור במכתבו של שר הפנים, ביטול אכרזה על חלק מגן לאומי

הכרמל. על-פי סעיף 7 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,

התשכ"ג-1963, לא יבוטל יעודו של שטח כגן לאומי או כשמורת טבע, אבל

פה לא מרובר על ביטול, אלא אם ביטל שר הפנים את אכרזתו לאחר התייעצות

במועצה ובכל רשות מקומית שבתחומה נמצא השטח שנכלל בגן הלאומי.

סעיף 7אי קובע: לא יבטל ולא ישנה שר הפנים אכרזתו על שטח כגן לאומי

לגבי כולו או חלקו אלא באישור וערת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

זה הסעיף אשר התוסף מאוחר יותר ואשר בא לומר שלא רי בכך שהשר מתייעץ

במועצה, והכוונה היא למועצת גנים לאומיים ושמורות טבע וברשות מקומית,

אלא יש צורך גם באישור ועדת הפנים. כלומר, המחוקק קבע פרוצדורה שהיא

הרבה יותר קשה, ביטול שטח או חלקו מאשר להכריז על שטח, כי הוא רצה

בפיקוח של הכנסת על קיצוץ גן לאומי.

ובכן, השר הודיע שהוא קיים את ההתייעצויות הנדדשות והגיע כעת

לשלב הסופי הוא שלב קבלת אישורה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה.
מי בן-פורת
השטח הזה (מראה על המפה) מראש לא הוכרז כגן לאומי כי הוא ניתן

למשק עוד בזמן ההכרזה כשם שניתנו שטחים גדולים לכפרים דרוזיים-

בשלב מסוים, די מוקדם, המשק הציג צרכים כולל עבודות פיתוח כולל

הצורך להתפרנס. לאחר דיונים ארוכים במוסדות סיכמנו להמליץ בפני ועדת

הפנים של הכנסת הגדלת המשבצת של המשק או הקטנת שטח הפארק בכמה

עשרות דונמים מתוך 84 אלף דונם של פארק הכרמי, שצריכה לתת תשובות

לבעיות אמיתיות של המשק-

למעשה מה שמציעים לאשר כאן זה שטח חקלאי שהוא בפועל מעובד לחקלאות

ואיננו משמש לפארק. יש סגן שטח שהמשק למעשה פרוס עליו, וזה שטח ציבורי

פתוח, שטח של בריכת המשק וכן הלאה, ומתוך כוונה של חמשק להתפרנס קצת

יותר גם מתיירות, להקצות שטח נוסף לנופש מסחרי.
ע' עלי
בבמה דונם מדובר בשטח הצהוב?

מ' בן-3ורת;

כל התכנית היא 306 דונם

אדגיש כמה דברים, המשק ביקש יותר אבל אנחנו היינו מוגבלים וניסינו

שלא לפגוע בכמה כללים ועקרונות בפארק הכרמל, מקובל עלינו לא לתת

לפרסיים אחרים שטחים שהופקעו מפרטיים, התכנית הזאת מוסכמת על הנהלת

רשות הגנים הלאומיים, על מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע במשרד

הפנים, עכשיו עברה למשרד לאיכות הסביבה שהיא הסמכות להמליץ למשרד

הפנים. נדמה לי גם המועצה לתכנון ובניה, כלומר, כל האינסטנציות

אישרו את התכנית הזאת,

היו"ר י' מצא;

הירוק הוא שטח ציבורי פתוח?

מ' בן-פורת;

שטח פרטי פתוח,

היו"ר י' מצא;

הצהוב הוא שטח לנופש והחום הוא לחקלאות?

מ' בן-פורת;

כן.

היו"ר יי מצא;

החום הירוק והצהוב הם שטח שלפני הכרעה על צרופו שייך לפארק הכרמל?

מ' בן-פורת;

בן.
היו"ר יי מצא
מה אני יכול לראות היום בשטח הזה, טרשים או חורשה?

מי בן-פורת;

אנחנו מאשרים מצב שהוא קיים, מפני שהשטח הזה הוא שטח כללי של

המשק, יש עשרות אלפי דונם של קרקע חקלאית פרטית בתוך הפארק שמותר

לעבד אותה,היו"ר יי מצא;

למעשה זה תרגום המציאות כאשר הצבע הצהוב הוא שטח ההגדלה-
מ' בן-גרשון
רשות הגנים הלאומיים שנתבקשה בזמנו לבטל את שטח הפארק נתנה

פה תרשים ואפילו המליצה על עוד חתיכה קטנה לבטל מהפארק" המועצה

לגנים לאומיים ושמורות טבע ומועצה ארצית לתכנון ובניה לא אישרו

את החתיכה הזאת אלא אישרה קצת פחות ממה שרשות הגנים הלאומיים

הציעה.

היו"ר י' מצא;

יש לי שאלה כללית יותר על בית אורן- כאן נאמר שזה פחות או יותר

תרגום המציאות- המציאות של בית אורן היא קשה מאד. מה עושים כדי

לחזק אותו? את זה נאשר, אין ספק. אבל מה קורה עם הקיבוץ הזה?

ע' סולודר;

הנושא הזה הובא בפעם הראשונה לשולחן בכנסת העשירית, כי יש מציאות,

ואגב לא רק פה. בשעתו היה לגו דיון על גדעונה. טפלנו למשל גם בעוספיה

ודלית אל-כרמל. זה תהליך, ואמר מרדכי בן פורת נכון שתהליך הביטול

הוא יותר קשה מאשר תהליך של ההכרזה- זה עובר הרבה אינסטנציות. לכן

זה לוקח הרבה שנים.

אחת הבעיות של קיבוץ בית אורן זה מקורות פרנסה. הקיבוץ בעצם

מתפרנס מתיירות-

ע' עלי;

יש שם בית הבראה, נכון?

ע' סולודר;

כן, אבל הוא ישן. בשביל לחדש אותו מוכרחים עוד כמה מתקנים וזה

בא להוסיף. אני חושבת שאם כל הגופים הסכימו, והפארק הוכרז כפי שנאמר

אחרי שהישובים היו בשטח, אתה מוכרח גם להתחשב במציאות קיימת-

יי שחם;

השטח שמופיע פה (מראה על המפה) הוא לא שטח ציבורי פתוח אלא שטח

לספורט. השטח הירוק המותחם בחום זה אזור ספורט.

הסיפור של בית אורן הוא קצת שונה. בית אורן היו חלק מהתקופה

מתומכי פארק הכרמל ורצו לעצור את חיפה מלהגיע אליו. כשהכריזו על

פארק הכרמל הם לא נכנסו לעומקו של ענין איך מכריזים על פארק הכרמל.

בפועל פארק הכרמל לא הוכרז אלא אושר כתכנית כאשר הביצה שמסומנת

פה (מראה על המפה) זה הדבר היחידי שאושר כתכנית. בהכרזה הם התעוררו

וביקשו תוספת קטנה. השטח הזה (מראה על המפה) בהכרזה הוא הוצא,

בתכנית המפורטת הוא אושר.
מ' בן-גרשון
בתכנית המיתאר הארצית הוא אושר אבל גם הוצא אחר-כך.
י' שחם
בתכנית של פארק הכרמל השטח הזה אושר כפארק- בהכרזה על פארק

הכרמל השטח הזה הוצא. פה היה קל יותר להפשיר את השטת הזה. כל מבני

המשק של בית אורן היו עד לפני 4-5 שנים גם מוכרזים כפארק הכרמל-

במציאות של משבצת בית אורן, לצערנו הרב זה כבר הצטמצם בגלל

המגרשים הפרטיים מסביב. בית אורן רצו פה 100 רובם לצורך הוצאת

התיירות מתוך המשק ולהפוך את שטח התיירות כעסק לכל דבר.
ע' עלי
אני הושב שזאת דוגמא בולטת, שהטבע נוצר בשביל האדם. ואם כאן

האדם לא פוגע בטבע, אני מציע לגשת להצבעה- אני חושב שאנחנו יכולים

לקבל את זה פה אחד-

היו"ר י' מצא;

אנחנו מאשרים את זה פה אחד. ברכותינו מכאן לקיבוץ בית אורן

שילך ויתחזק. הלוואי וזה יוסיף לו מקורות פרנסה ונוכל לשמוע

מקום בשורות טובות.

ענין אחר. אתמול המלצנו על שעון קיץ- שר הפנים לא קיבל בדיוק

את ההמלצה שלנו והוא הקדים בשבוע ימים את התחלת שעון הקיץ ואת

הסיום שלו כדי להתחשב באומרי הסליחות.
מי וירשובסקי
אני מוכרח להגיד לך שנפגעתי מהחלטתו של שר הפנים. הלכתי לקראתו

בזה שאמרתי שנשאיר בידיו את התקופה, אבל בכל זאת קיוויתי שכל חודש

אוגוסט יהיה שעון קיץ-
ע' סולודר
זה יוצא ב-26 באוגוסט.
היו"ר י' מצא
נחזור לזה כאשר יהיה הדיון על החוק-
מ' וירשובסקי
אני רוצה בינתיים לרשום את הסתייגותי מהתאריך הסופי.
היו"ר יי מצא
רבותי האורחים, אתם תחזרו לשולחן הזה בנושא של חוף הכרמל- חוף חים

של אור-עקיבא שייך לרשות שמורות הטבע או לחוף הכרמל. אנחנו קיבלנו

החלטה בוועדה שזה יוחזר לאור-עקיבא על-מנת שאור-עקיבא תוכל לפתח חוף

משלה. אם אתם לא יודעים דבר בענין זה, נא לבדוק ובאחד הימים יתקשרו

אליכם כדי לקיים דיון- אני יודע שמשרד הפנים הקים ועדת היגוי לנושא הזה"
נ' מגן
יש שני דברים- אחד, נתפנה בודק יחיד לנושא של צירוף השטח לתחום

השיפוט של אור-עקיבא- אין רצף. בין השטח הזה לבין אור-עקיבא נמצאות

שכונות הוילות של קיסריה,

דבר שני, נתמנתה ועדת היגוי שמיוצגים בה גם המשרד לאיכות הסביבה,

רשות הגנים הלאומיים, אגף העתיקות ומשרד התיירות לנושא הפיתוח בפועל-

אני חושבת שדווקא אותה ועדה היתה צריכה לבחור את האלטרנטיבה של

המיקום- יכול להיות שבעקבות החלטות של אותה ועדה יתבקשו להוציא חלק

מהגן הלאומי.

היו"ר י' מצא;

אנחנו נזמין את שתי ועדות ההיגוי, נשמע מהם ואז נהיה יותר חכמים.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה-

הישיבה ננעלה בשעה 10.00

קוד המקור של הנתונים