ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 04/03/1992

חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992; חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תיקון מס' 19), התשנ"ב -1992, מחיר מינימלי לעופות חיים; חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (תיקון ) התשנ"ב-1992; תקנות שירותי תיירות (בתי מלון ), התשנ"ב-1992

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים