ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 25/02/1992

חוק ההסדרים במשק החקלאי המשפחתי. התשנ"ב-1992

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 391

מישיבת ועדת הכלכלה שהתקיימה

ביים שלישי. כ"א באדר אי התשנ"ב - 25.2.92. בשעה 11.00

נכחו: חברי הוועדה;

ש. ארבלי - אלמוזלינו

ג. גל

פ. גרופר

י. גולדברג

מ. גולדמן

יאיר לוי

א. כץ עוז

ע. טולודר

ע. זיסמן
יועץ משפטי
צ. ענבר

קצרנית;

ש. אלתרמן

סדר-היום;

חוק ההסדרים במשק החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992חוק ההסדרים במשק החקלאי המשפחתי. התשנ"ב-1992
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכלה. בעקבות ההחלטות של ועדת הכנסת

מישיבתה היום, אנחנו צריכים לעדכן את הניסוח הסופי של הצעת החוק שאתמול סיימנו

בה את הדיונים. אני מבקשת מהיועץ המשפטי לעדכן את הוועדת בהחלטות שנתקבלו שם,

בהתאם לכך נצטרך גם להצביע. בבקשה.

צ. ענבר;

מתוך 16 טענות של הממשלה על חריגה מגדר הנושא קיבלה ועדת הכנסת טענה אחת

במלואה ושתי טענות באופן חלקי. אני כבר אציין דבר שאולי ברור, אבל בכל אציין,

שלמעשה ועדת הכנסת במקום לשקול את השיקולים המשפטיים מהי חריגה מגדר הנושא,

היא למעשה נכנסה לגופו של ענין וקיימה דיון עניני, שבעצם מקומו רק בוועדה הזו.

אבל מכיוון שהדיון העניני הזה היה נוח לכולם, אז הוא עבר.

ואלה ההחלטות שקיבלה ועדת הכנסת. בהגדרת "אגודה חקלאית" להשאיר בעצם את

ההגדרה בעינה, משום שרק את התוספת הראשונה היא למעשה משנת (רשימת הקיבוצים).

בהגדרה עצמה אין מה לשנות, כי תוכן התוספת הוא מה שקובע.

לגבי התוספת הראשונה הוחלט לקבל בחלקו את הטענה. כלומר, להשאיר את קיבוצי

רמת הגולן, להשאיר את הקיבוצים בבקעת הירדן ולהשאיר מתרך רשימת 29 קיבוצים 3

קיבוצים יהל, רתמים וקדרים.
א. כץ עוז
כל מה שהיה מוגדר כקיבוצי רמת הגולן
צ. ענבר
כל מה שברמת הגולן. לגבי רמת הגולן לא היתה התנגדות. אלה למעשה היו שתים

מתוך שלש הטענות שהתקבלו. הטענה השלישית שהתקבלה היא: להחליף את ה"שרים" ב"שר"

זה נושא חדש. גם זה התקבל בהסכמה ברוב קולות. על כן לא רק שלא תבוא הגדרה חדשה

של ה"שר" במקום ה"שרים", אלא משמעות ההחלטה של ועדה הכנסת היא גם שאף אחד

מחברי הכנסת לא יכול להגיד הסתיגות. כי זו המשמעות בין היתר של נושא חדש.

כלומר, לא תהיה הסתיגות שתאמר שר החקלאות או לא תהיה הסתיגות שתאמר שר האוצר,

אלא שני השרים הם שיהיו.

בנוסף על כך דנה ועדת הכנסת באותה פנייה שהופנתה אליה על ידי עורך דין

קנטור.
ג. גל
יש לי שאלה של לא משפטן. כל מה שהוחלט זה שבמקום 29 קיבוצים יהיו 3?

במקום שר אחד יהיו שנים?
צ. ענבר
כן. זה הכל. ועדת הכנסת החליטה שלא להתערב לפי סעיף 147 לתקנון הכנסת

בפעולתה של ועדת הכלכלה. לקבוע שההליכים המתקיימים בוועדת הכלכלה הם תואמים

ואין מקום להתערב בהם.

ג. גל;

עוד שאלה. האם יש מקום להוסיף את מה שהציע הבר הכנסת חיים רמון?
צ. ענבר
אני אבדוק את ההצעה של הבר הכנסת חיים רמון עם מנהלת מחלקת הבג"צים.

הצעתו להוסיף סעיף שההוק תקף, גם אם לא נתקיימו בו הוראות סעיף 39א לחוק יסוד:

התקציב. זו היתה ההצעה שלו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לא. הוא אמר: על אף האמור בחוקים אחרים.
צ. ענבר
מה זה חוקים אחרים?
ג. גל
הנוסח של מי?
צ. ענבר
הוראות חוק זה יעמדו בתוקפם על אף האמור בכל חוק אחר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
כן, אבל לא צריך להזכיר את סעיף 39.
צ. ענבר
זה לא סעיף שמוסיף בהירות רבה. אני אבדוק אותו עם משרד המשפטים, אם כדאי

להוסיף אותו.
פ. גרופר
לטובת הענין.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
סגור את הענין של הבג"צ עם דינה.
צ. ענבר
הפנייה אל יושב ראש ועדת הכנסת של עורך דין ישראל פורת בשם בנק החקלאות

לישראל בע"מ. ההצעה הזאת היא הצעה שנכנסת לגופם של סעיפים שונים. אני לא

הספקתי לעבור בעיון מדוקדק על ארבעה עמודים שכוללים כולם טענות משפטיות. הטענההעיקרית היא שקיימים תיקונים החורגים מגדר הנושא של הצעת החוק. הוא גם יודע

שהוחלט להעלות את הנושא לפני ועדת הכנסת, והוא פה מצביע על אותם שינויים

וחריגות מנוסח הצעת החוק המקורית. הוא מעלה טענות משפטיות שונות שאני הייתי

רוצה לבדוק אותן עם המשפטנים הנוגעים בדבר.

יהד עם זאת, אני כבר יכול לומר לו שאותן טענות של חריגה מגדר הנושא של

הצעת החוק הועלו אכן בפני ועדת הכנסת, שהיא הגוף המוסמך על פי דין לדון בהן

ונדחו.
ג. גל
מה מידת הדהיפות בתשובה שלך?

צ. ענבר;

אינני יודע, עוד לא קראתי את ההצעה. אני לא אשיב לו לפני שאני אתייעץ עם

המשפטנים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

אתה לא חייב להשיב לו היום.

צ. ענבר;

לישראל כרמי הבטחתי תשובה. לפורת אני לא אענה אלא אם הוא יתקשר אלי.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני רוצה לומר בענין הזה, ידוע שבהליכי הקיקה גם אחרי הקריאה הראשונה,

כאשר הצעת חוק עומדת בוועדה, היא רשאית להכניס בה שינויים לפי ראות עיניה ועל

פי הרוב באותה הוועדה. אם לא נטען נושא חדש וכו' וכו'. גם אם נטען נושא חדש,

אז ועדת הכנסת מחליטה בענינים האלה. לכן אני לא רואה שאפשר להאשים ועדה

שחורגת. היא סוברת להחליט ולשנות מהצעת החוק, כל עוד יש לה רוב וכל עוד שלא

נטען שזה נושא חדש. כך נהגנו וכך עשינו, ואני לא רואה שום בסיס לטיעונים שלו.

אני לא נכנסת לצד המשפטי, אלא לצד הפורמלי הזה. כך נוהגות ועדות הכנסת במשך כל

השנים.

אנחנו צריכים להכניס בהצעת החוק את השינויים המתחייבים. אנחנו נסמיך את

היועץ המשפטי להכניס את השינויים המתהייבים מההחלטות שנתקבלו בוועדת הכנסת.

אבל יש לנו בקשות להסתיגויות. יש בקשה של חבר הכנסת חגי מירום. אני צריכה

להצביע אם לתת לו הסתיגות, כי הוא לא חבר הוועדה.

הוא פונה אלי ומבקש הסתיגויות לחוק ההסדרים במשק החקלאי המשפחתי; בקשתי

לרשום כהסתיגות א. לשם החוק, והוא הוק ההסדרים במשק החקלאי. ב. לרשום צירוף 29

חקיבוצים הבלתי מוסדרים בהסדר הקיבוצים לפי רשימת ה-29 המצוי יה בידי הוועדה.

ג. אודה לך אם תנחי את היועץ המשפטי של הוועדה כדי לנסח הסתיגויות אלה.

אנחנו צריכים להחליט האם נותנים הסתיגויות מהותיות לחברים שאינם חברי

הוועדה. יש חברי ועדה שהם רשאים להגיש הסתיגויות. על הסתיגות של חבר ועדה

אנחנו מצביעים אם מקבלים אותה או לא מקבלים אותה. אנחנו לא מצביעים אם אנחנו

נותנים לו להסתייג או לא.לגבי מי שאיננו חבר הוועדה הוועדה צריכה להצביע אם היא נותנת להסתייג או

לא נותנת להסתייג. אני רוצה לשאול את הוועדה ונראה מה אומר הסעיף של התקנון.
א. כץ-עוז
אני מבקש למשוך את תשומת ליבך, גבירתי היושבת ראש, שאפשר גם לעשות חלוקה.

מאחר שיש הבנה שיש חברים שרוצים לדבר, אפשר לאפשר לו הסתיגות לשם החוק ולא

הסתיגות על ה-29.

אני רוצה לגבות את דברי אלה בהחלטה, לפחות, של תנועתו של חגי מירום, שגם

חברים נוספים משתייכים אליה, שבאה לידי פשרה. לפי דעתי זה לא יאה שחבר מהתנועה

הזאת דווקא יעשה בדיוק את כל מה ששאר חברי תנועתו עושים. אנחנו באנו לידי פשרה

לא ביוזמתנו שלנו אלא ביוזמה תנועתית כוללת, כדי לא להכשיל את הצעת החוק של

המושבים, שעיקרה הוא לנושא המושבים.

יחד עם זה, גם המציע וגם את גבירתי היושבת ראש שמרתם על העקרון שהחוק

איננו מפלה בזה שהוכנסו לפחות שלשה קיבוצים. איננו צריכים שסיעת המערך תתפשט

בפומבי במליאת הכנסת בנושא הזה. זה לא מוסיף רוב כבוד והדר לסיעת המערך.

ע. זיסמן;

יש שני מרכיבים בדברים של חגי. דבר ראשון: אני תמים דעים עם חבר הכנסת

כץ-עוז. השאלה שלי האם הוא עדיין עומד בהסתיגות, אחרי מה שהיה?
א. כץ-עוז
הוא יודע הכל.
ע. זיסמן
דבר שני: לגבי השם. השם הנוכחי לא נראה לי. אם אפשר להגיע להסכמה על שם

אחד - טוב, ולא, גם אני אגיש הסתיגות.
צ. ענבר
לא רק שהשם הזה גם לי לא נראה, אלא שכתובה במפורש הערה בנוסח המונה לפני
הוועדה
מוצע למערכת המשפטית, מילה זו עומדת בסתירה לתוכנו של החוק ומטעה. אם

אין מישהו שיטען כרגע נושא חדש.
ע. זיסמן
אני חוזר על דברי. בנושא של ה-29 קיבוצים דעתי כדעתו של חבר הכנסת כץ-

עוז. אם אין מנוס צריך להצביע.

בקשר לשם, השם לא נראה לי ואני רוצה להוריד את המילה משפחתי. לפי דעתי

אין מקום בחוק למילה הזאת משפחתי.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

רבותי, אני לא יכולה לקחת בחשבון את השיקולים האלה בהחלטה אם לתת לחבר

להסתייג או לא. אתם תקחו את כל השיקולים שלכם בחשבון כאשר הולכים להצביע. אבל

אני צריכה להעמיד את זה להצבעה. אתם תגידו לחבר הכנסת חגי מירום מה שאמר לו

חבר הכנסת כץ-עוז ומה שאתה אומר.הסכם או לא הסכם, הוועדה לא נכנסת לזה. היא לא נכנסת להסכמים, יש לה היום

נוסח חדש של הסעיף הזה. חבר הכנסת יודע על ההחלטה של ועדת הכנסת, יחד עם זאת

הוא רוצה להגיש הסתיגות. אני אצביע על כל הסתיגות בנפרד, אם לאשר לו או לא

לאשר לו.

ע. סולודר;

אם אנחנו יכולים כאן לקבל החלטה ושזה יגיע גם בעקבות הערתו של חבר הכנסת

כץ-עוז וצבי ענבר היועץ המשפטי שלנו, ואם זה לא ירגיז מישהו שיכניס לזה עוד

נושא חדש וכן הלאה, הייתי מעדיפה שזה יגיע עם השם המיגזר החקלאי. אם לא, אפשר

על זה באמת להסתייג.ד

ג. גל;

אותי מעניין רק דבר אחד, שושנה. שלא נעשה פה שום צעד שיוכל מישהו לטעון

שגם הוא רוצה להכניס הסתיגות. אני יודע שנאמר שיש מועד שעד אליו אפשר להגיש

הסתיגות. אני לא רוצה שמהר יביא האוצר הסתיגות נוספת ויטען שפה הוא לא זומן.

אם יש הפרדה בין דברים מהותיים ובין דברים שהם לא מהותיים, שנקבל החלטה

לא בהקשר לחבר הכנסת חגי מירום ולא בהקשר לאף אחד אחר, שאנחנו לא נוגעים

בדברים המהותיים. נקודה. ואז לא יופיעו לנו עם הסתיגויות חדשות מהאוצר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לאשר הסתיגויות טכניות.

ג. גל;

רק טכניות, שנותנות אפשרות לדבר. נקודה. בלי קשר לחבר הכנסת חגי מירום.

לי לא איכפת שעכשיו תתקבל החלטה לשנות את השם, אם זה טכני - אז בסדר.

צ. ענבר;

לאוצר זה ייחשב משמעותי. תכניס את זה להסתיגות.

ג. גל;

אני לא מציע להכניס הסתיגות.

ע. זיסמן;

אני לא מוכן למילה משפחתי, ואני איתך בחוק הזה.

ג. גל;

יש לי רק בקשה אליך. אם אפשר היה לשנות פה, אני נותן את ידי. אני פוחד

מהסתיגויות.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

למה לא הצעת קודם?
ע. זיסמן
אני טענתי בנושא הזה במשך חודשים רבים.

צ, ענבר;

התבססנו על ההערה של צבי. היועץ המשפטי אמר לכל אורך הדרך של הדיונים

שהשם של ההוק ייקבע בטוף בהתאם לתוכני. נכון? שמעתי את זה לא פעם ולא שתים.

עכשיו הרגע שצריך לקבוע.
א. כץ-עוז
אני במקום זה הייתי מייעץ לכם, מאחר ונשמעו דבריו של צבי ענבר בתחילת

הדיונים, שאין בין- החוק לבין שמו כל קשר הכרחי. זה דבר אחד. מה שהוא העיר כאן

זה דבר שני.

שושנה, האם שלש אותיות יכולות לסייע? יהיה כתוב: ההסדרים במשק המשפחתי

וכוי.
ג. גל
לי לא איכפת החקלאי.
א. כץ-עוז
אני מבין את החשש להוריד את המשפחתי, שהאוצר יקפוץ. את זה אני מבין.

השאלה אם אפשר להוסיף כאן שלש אותיות או איזו שהיא תוספת שאומרת המשפחתי

והאחר. גוף החוק כבר כולל את זה. גוף ההוק כבר כולל קיבוצים ומושבות ואיכרים

פרטי ים.
ג. גל
בספר- החוקים זה בכלל לא מופיע עם הכותרת. בספר החוקים זה יופיע עם

הכותרת?
צ. ענבר
כן.
א. כץ-עוז
אני מציע והאחר.
ג. גל
כבר יותר טוב שיהיה בהסתיגות.

צ. ענבר;

אני צריך להגיע להסכמה עם משרד המשפטים בנושא הזה.ג. גל;

צבי, תקשיב היטב. אנחנו רוצים שאתה תשב עכשיו להכין את החוק. תתחיל לטלפן

ולא תגמור. אז תהיה הסתיגות למלה המשפחתי.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו לא משנים שום דבר.
א. כץ-עוז
אם זה הכלי הטכני לדבר, אז ההסתיגות שלי אומרת: המשק המשפחתי והאחר.

מ. גולדמו;

אני מאד חושש, ברגע שתהיה תוספת, זה יכול ליצור נסיון.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מבקשת מהנוכהים שיגישו הסתיגויות טכניות כדי לאפשר להם לדבר. לא

להוסיף עוד שם לשלשה. זה היה מוסכם על כולכם, למה לכם לעורר מחדש את כל הענין.

בוועדת הכנסת היתה הצבעה על זה. אני רוצה להעמיד להצבעה האם אנחנו מאשרים

לו להגיש רק הסתיגות אחת.
ג. גל
אני מציע להעמיד להצבעה קודם את ההחלטה העקרונית שאנחנו לא מכניסים

הסתיגויות מהותיות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זה מוסכם על כולם. מי בעד ההצעה של חבר הכנסת גדליה גל?

ההצעה של חבר הכנסת גדליה גל נתקבלה. אין הסתיגויות מהותיות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אם כך, יש הסתיגות של הבר הכנסת חגי מירום לגבי השם.
ע. זיסמן
אני מצטרף לזה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
יש הסתיגות של חבר הכנסת זיסמן והסתיגות של חבר הכנסת חגי מירום, מי בעד?
צ. ענבר
גם חבר הכנסת שוחט מבקש.יאיר לוי;

אני יכול לראות את החוק, בבקשה?

פ. גרופר;

לא, לך הביתה.

צ. ענבר;

החוק בהדפסה.

יאיר לוי;

כמה הצטרפו לרשימה הזאת?

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

תסלח לי. יכולת לקחת את החוק מסגן השר עזרן.
יאיר לוי
מה את רוצה מעזרן כל הזמן?
פ. גרופר
אם אתה לא רוצה לעצבן אותנו, אז שב בשקט.

יאיר לוי;

אני רוצה לדעת.

פ. גרופר;

יש גבול לכל דבר, אני מתחנן לפניך שב בשקט.

יאיר לוי;

אתם לא רוצים אותי.

פ. גרופר;

לא רוצים, לך ליושב ראש, לך ליועץ המשפטי.

יאיר לוי;

מה זה שאני לא הבר? תגידי לו שאני חבר.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

חבר הכנסת לוי, תן לנו לגמור. אהרי כן תלך ליועץ המשפטי ותקבל את כל מה

שתרצה.יאיר לוי;

אני מבקש להוסיף שמות.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

אחרי הישיבה תוכל לקבל אצל היועץ המשפטי רשימות וכל דבר. אין עדיין

ניסוח. אנחנו לא פותחים שום רשימות.

יאיר לוי;

למה?
צ. ענבר
ועדת הכנסת החליטה שכל שם נוסף הוא נושא חדש.

יאיר לוי;

אז אני מבקש כחבר בוועדה לחזור לוועדת הכנסת ולהוסיף עוד כמה שמות. אני

מבקש לדעת האם יש לי סמכות.

צ. ענבר;

הוועדה כבר החליטה.

ג. גל;

אם צבי לא משתחרר בעוד חמש דקות, אין חוק לא היום ולא מחר, ואתה תהיה

אשם.

יאיר לוי;

אני לא רוצה שזה יקרה בכלל.

ג. גל;

אז אני מודיע לך שזה יקרה.

יאיר לוי;

אני מודיע לפרוטוקול, אני מבקש להוסיף עוד שמות שעומדים בכל הקריטריונים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

אני למדתי מיושב ראש ועדת הכנסת, מי שאיננו חבר ועדה אין לו רשות דיבור.

אתה לא חבר ועדה, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול להציע שום דבר.

יאיר לוי;

אני לא חבר ועדה?
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לא. הרב עזרן במקומך.

יאיר לוי;

הוא סולק מהוועדה הזאת. את מונעת ממני? אני יכול לצאת ולומר שאת מונעת

ממני?

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

כן, אתה יכול לצאת ואתה יכול להגיד שאני מנעתי ממך.

יאיר לוי;

אני לא מקבל את הגישה הזאת.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

אנחנו הסכמנו שתהיה הסתיגות רק על השם של חברי הכנסת זיסמן, מירום,

ריבלין ושוחט.

יאיר לוי;

אם לא פה, אני מכניס הסתיגויות.

ג. גל;

אין לך זכןות.

יאיר לוי;

יש לי רשימה של שמות.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

תגיש לי בכתב.

יאיר לוי;

עכשיו התחלת לדבר לעניין. אני אגיש בכתב.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

אם אתה רוצה הסתיגות, תגיש בכתב. אנחנו נדון בה ונעמיד אותה להצבעה, כמו

שעשינו לגבי הסתיגויות אחרות.

פ. גרופר;

אני אומר לך בפרהסיה, זה יפגע בך אישית, אני מזהיר אותך.

יאיר לוי;

אני מבקש לדעת, אני מגיש הסתיגות?א. כץ עוז;

לא.

פ. גרופר;

אתה פוגע בנו, זה יפגע בך אישית. לך תגיש הסתיגות לריבון העולמים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

אתם מעבירים את ועדת הכספים הנה? איזו מין התנהגות זאת? מה אתה מתפרץ

בצורה כזאת?

יאיר לוי;

שאלתי שאלה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

אני לא מקבלת אותה. אני מבקשת ממך לצאת מהישיבה.

יאיר לוי;

לצאת מהישיבה? אבל אני נציג ש"ס בוועדה.

צ. ענבר;

חבר הכנסת עזרן חבר בוועדה. מספיקה הודעה לפרוטוקול ; אני מחליף את חבר

הכנסת עזרן. נקודה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

הוא לא בא וההליף, לא בא והודיע. הוא בא ומתפרץ. זו התנהגות?

צ. ענבר;

לגבי שם החוק הוועדה מרשה לחבר הכנסת חגי מירום להסתייג, ולהצעתו בדבר

השם חוק ההסדרים במשק החקלאי מצטרפים גם המסתיגים חברי הכנסת ז יסמן, שוחט,

ריבלין וסולודר. הסתיגות שניה הוועדה אינה מאשרת.

פ. גרופר;

אני רוצה לשאול שאלה. הלא כל אחד שבא ומסתייג אנחנו מצביעים. אנחנו

יכולים להפיל אותה פה בוועדה?
א. כץ עוז
הוא יכול להסתייג אחר כך במליאה.

פ. גרופר;

למה אני צריך לאשר את ההסתיגות? אם נפיל את ההסתיגות עכשיו?צ. ענבר;

אם הינך מפיל את ההסתיגות, פירושו של דבר שזה הופך להיות חלק מהחוק.

פ. גרופר;

אז צריך להפיל את זה אצלנו. אנחנו מרוב בלבולים נעשה לנו כאב בטן. בל דבר

צריך ליפול אצלנו.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

על החוק והכותרת שלו הצבענו. אנחנו לא באים להצביע עכשיו על עצם הכותרת

של החוק, אלא אם נותנים להסתייג או לא?

פ. גרופר;

תדחי אותן.
מ. ג ולדמן
זו פטפטנות מיותרת.

פ. גרופר;

ואז הם ילכו למליאה. שלא יהיה חלק מהחוק.

צ. ענבר;

יש שתי הצעות של חבר הכנסת חגי מירום. לגבי הצעה אחת הוועדה בתוקף סמכותה

לא אישרה לו להוסיף את ההסתיגות. לגבי הצעה אחת הוועדה לא פסלה אותה. כעת היא

צריכה להצביע עליה, ואם היא תדחה אותה, היא תופיע כהסתיגות.

הוועדה קשורה במידה רבה בהבטהות שהיו כאן, כאשר היו נציגי האוצר שלא

הוזמנו לישיבה זאת, לגבי השם הקודם. ולכן אני מציע לוועדה לדחות את ההסתיגות,

וחבר הכנסת שרוצה יגיש אותה כהסתיגות. על זה אני מציע להצביע כעת.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

הוא לא מציע שייאמר בחוק כך וכך, ואני מקבלת את הצעתו או לא. הוא יודע

שיש החלטה של הוועדה והוא רוצה שהוועדה תאפשר לו להסתייג.

צ. ענבר;

מבחינה משפטית זה לא קיים בכלל.

פ. גרופר;

אנחנו מפילים את המסתייגים והם הולכים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

מי בעד ההסתיגות של חברי הכנסת ז יסמן, מירום, שוחט וריבלין?

ההסתיגות לא נתקבלה
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אם הוא לא חבר ועדת, אני צריכה להצביע אם לתת לו להסתייג או לא. כך נהגנו

כל השנים.

צ. ענבר;

לא גבירתי. כתוב בסעיף 104 כך: הוועדה רשאית לאפשר למי שאינו הבר הוועדה

תיקון ותחליט אם החבר, במידה והצעתו לא התקבלה בוועדה, רשאי להסתייג. זאת

אומרת רק אם הצעתו לא התקבלה בוועדה, היא צריכה לההליט.

ג. גל;

חשוב לומר ליאיר שהחלטנו שאין יותר הסתיגויות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני רוצה לומר שני משפטים. סיימנו חוק מורכב, מסובך, מתיש. עוד לא היה לי

דבר כזה במשך כל הכהונה שלי בכנסת, אבל טוב שזה כבר מאחורי בוועדה.

אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות מקרב לב ליועץ המשפטי שלה על העבודה

האדירה שהוא השקיע בהוק הזה, ושעוד ישקיע עד הבאתו לקריאה שניה ושלישית. אני

מודה לכל אלה שסייעו, לחבר הכנסת גדליה גל במיוחד, ולחברי הכנסת האהרים.

פ. גרופר;

אני מוסיף את היושבת ראש.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

תודה. לענין חוק הגליל, אני לא הייתי באותה ישיבה וחבר הכנסת גולדמן ניהל

את הישיבה, והוא קיבל החלטות בנושא הזה. היו לאחר מכן פניות. ייתכן שהיתה טעות

או נפלו שמות שהיו צריכים להיכלל. לי יש שתי פניות שאני חושב שהן מוצדקות,

מושב בן עמי וקיבוץ מורן.

מ. גולדמן;

וכנף.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

כנף לא, הוא לא חקלאי. הוא לא מגדל פטמים.
מ. גולדמן
ביצים כן.היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

תישאר הסתיגות של חבר הכנסת עדנה סולודר על כנף. אנחנו נאשר את התוספת של

שני הישובים. מי בעד התוספת?

נתקבלה ההחלטה להוסיף את בן עמי ומורן

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

אני מבקשת מהיועץ המשפטי שלנו להכין את חוק הגליל לקריאה שניה ושלישית.

נקווה שזה גם יהיה בימים האלה. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12.20

קוד המקור של הנתונים