ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 19/06/1989

הצעת חוק פרטית של ח"כ מ. וירשובסקי - חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ט-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 35

מוועדת הכלכלה של הכנסת

מיום ב/ ט"ז בסיון התשמ"ט, 19.6.1989, בשעה 13:05

נכחו;
חברי הוועדה
היו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו

ל. צלדון

א. רובינשטיין

ע. לנדאו

ז. שובל

ע. זיסמן

מ. מלעארל

ג. גדות

לאלר לול
מוזמנלם
ע. אללצור, עו"ד, ממונה בכירה על חקלקה, משרד המשפטים

צ. לולן, עו"ד, ליועץ משפטי, משרד הברלאות

א. מישר, עו"ד, משרד הברלאות

ל. בן-משה, מנהלת המהלקה לחינוך ובריאות, משרד הברלאות
משקיף
מ. וירשובסקי, ח"כ
מזכיר. הוועדה
א. שטיינר
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ
סדר היום
הצעת חוק פרטית של ח"כ מ. ולרשובסקל - חוק חגבלת הפרסומת

למוצרי טבק לעישון, התשמ"ט-1989.
היו"ר ש. ארבלל-אלמוזלינו
אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. קילמנו

שלוש ישיבות בענין הצעת החוק. שמענו את

כל הגורמלם שרצו להופלע בפני הועדה, שמענו את הדעות השונות הן לחיוב

והן לשלללה. אנחנו חללבלם להעמלד את הנושא להצבעה בוועדה. אם אנחנו

עקרונית מאמצלם את הצעת החוק או אם אנחנו מתנגדלם לה. לפנל שנתחלל

בקרלאת סעלפל החוק, אנחנו חללבלם להחללט, מבחלנה עקוונלת, אם אנחנו

מאמצלם או לא מאמצלם. עללנו לבחון הלכן נלתן להכנלס שלנוללם בגוף

החוק.

לפנל שנעבור להצבעה, אנל מבקשת לשמוע מהו הדבר העקרוני והמהותל בהצעת

החוק. באללו סעלפלם מתמקד העקרון. האם סעלף 1 הוא למעשה המוקד של

הצעת החוק? האם הוא המפתח להצעת החוק
ע. אללצור
סעלף 1 הוא בעצם תלקון טכנל, אם לורשה

לל להצלע, לדעתל, צרלך להשאלר את הסעלף

הזה לשלב ליותר מאוחר. רק לאתר שתתקבל התלטה אם אתם הולכלם על אלסור

או על הגבלה, ובהתאם לכך נמשלו.
הלו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
אנל רוצה שחברל הכנסת לדעו מהל המגבלה

שאנו רוצלם להטלל.
ל. בן-משה
אנחנו מבקשלם שלתללחסו באופן עקרונל.

לגבל ענלן הנוסח, נדון בשלב שלאחר מכן.
א. רובלנשסללן
לדאבוני לא נכחתל בלשלבה הקודמת, ואני

רוצה לומר, שהללתל מאד פעלל בענלן אלסור

העלשון במקומות צלבורללם. הללתל בוועדת המשנה. אנל גם חסלד גדול מאד

של הגבלת העלשון וגם הגבלת הפלרסום לעלשון, כפל שעשלנו בוועדה, אבל

לדעתי ההצעה של ח"כ ולרשובסקל מרחלקה לכת, מכלוון שמוכרחלם לאזן

אלנטרסלם. אם הלה מדובר, למשל, בכך שלא רוצלם להראות גברלם מעשנלם -

הרל לש טענה שאחד הגברלם המצולמלם, אמנם מבוגר, לפל גללו הבלולוגל,

אבל נראה צעלר. אם הלו אוסרלם בכלל אלסורלם נוספלם שבהם העלשון מזוהה

עם משהו גברל וספורטלבל, אנל הללתל תומך בזה; אם הלה מדובר בהחמרת

האלסור על שלטלם צלבורללם או בהחמרת האזהרה של משרד הברלאות, הללתל

תומו בזה; אם הלה מדובר בענלן של הטלת מס על סלגרלות כדל שמחלרן

לעלה, ובסכום הנגבה להגדלל את התעמולה נגד עלשון סלגרלות, ולעשות

מבצע מקלף בקרב הנוער, שלא לתחלל לעשן - גם בזח הללתל תומו. אבל ללכת

להצעה כל כך מרחלקת לכת של אלסור טוטאלל על פרסום מוצר חוקל, זה לוצר

אצלל בעלה.

לתר על כן, קראתל את כל החומר שחוגש כאן, גם על-לדל משרד חברלאות וגם

על-לדל עורכל-חדלן, תזכלר עו"ד קנסור, אנל בכלל לא בסוח שזה

אפקטלבי.

דבר נוסף, לש לל בעלה רצלנלת. בבטאונלם הזרלם, שתפוצתם בארץ הלא דל

גדולה, לש פרסומת לסלגרלות ואפללו ללא אזהרה. פרוש הדבר, העדפה של

החוק - הרל לא נאסור פרסום לבוא Timeארצה, וה-Time לא לשמלט אתהמודעות. ואז, יחלה לנו פרסום לסלגרלות מלברו וקנס, ולא להלה לנו

פרסום לסלגרלות רובק.

מכל הנלמוקלם הללו, אנל תומך בהגבלה נוספת ואנל אף מצלע לשקול אסור

פרסום דמויות של בני אדם מעשנלם. כמו למשל, שנעשה בבלגלה. אלסור

מוהלס של פרסום, קיים אמנם בכמה מדינות אך לדעתל, הדבר פוגע בכמה

זכולות המוכרות לנו. כמו זכות העלסוק וזכות של פלרמה אהת להתוזרות

בשניה. לכן, צרלך לדעתל, ללכת להצעת פשרה. מכלוון שאחרת, נוצרת אפללה

לרעת תוצרת הארץ ולסובת תוצרת חוץ. סלגרלות מלברו לקבלו פרסום

וכשלכנסו הלוולנלם להלה פרסום שוסף.

אנל מצלע שנחמלר בהוראות הקללמות, ובעלקר נמנע פרסום דמולות של

מעשנלם. דבר שנל, כדאל לההרלף את האזהרה. האזהרה בארץ ב ו לסת לפל

דעתל, בכל מודעה, אבל אפשר להוסלף לה עוד משפס, כפל שהלום נהוג

בארה"ב.
הלו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
ה"כ רובינשטיין בעד ההמרה בכלוונלם

שונלם. הוא לא בעד אלסור מוחלס.
ז. שובל
אנל מתנצל שאנל נוטל את רשות הדלבור,

למרות שלא השתתפתל בדיונים הקודמלם, אבל

קראתל את ההומר, וכן "שספו" אותל כמו אהרלם בשדולות למלנ להם, מהצד

שבעד ומהצד שכנגד. ככל ששדולת הסלגרלות דלברה אתל יותר, השתכנעתל

לותר להצעה של וירשובסקל.

אנל בעצם שותף להתלבטולות של ת"כ רובלנשסללן. אבל, עלשון אלננו דבר

אסור, ואנל תושש מתקדלם שלכול בעתלד להתרחב ולגלע גם לדברלם אהרלם.

לכן אנל נוסה לפשרה. אנל הללתל מרחלב את האזהרה. חברות הסלגרלות

לפרסמו אזהרה בפרופורצלה המתאלמה למודעה. דבר שנל, אנל מקבל את

הרעלון של ח"כ רובלנשסללן, שלא לופלעו דמולות אנושלות. אלננל לודע

אלו חברות הסלגרלות תקבלנה את הרעלון הזה של פרסום סלגרלה ששמה כזה

או אחר, ומחלרה הלנו כזה או אחר. אנל גם בעד העלאת המלסלם על

סלגרלות.

ננלח שהועדה בכל-זאת תקבל, בנלגוד להרגשתל, גלשה מחמלרה. האם אנו

לכוללם לעשות זאת לתקופת נסלון?
מ. ולרשובסקל
זה מה שרצלתל להצלע.
ז. שובל
בואו נראה האם זה בכלל אפקסלבל, האם

מעשנלם לותר או מעשנלם פחות.
הלו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
אגב, החוק הקנדל שהתקבל, גם הוא התבצע

בשני שלבלם. בשלב הראשון הלכו על הגדלה

של נפח המקום של האזהרה, כ-20 אחוז מגודל המודעה. אזהרה ששר הברלאות

לקבע את הסקסס שלה. אחר כך הם חלכו עד לתקופה של 5 שנלם. אנל מוכנהשהתקופה הזאת תהלה תקופת נסיון ונראה כעבור 5 שנלם אלך זה הדברלם

לתפתחו, ומה תהללנה התגובות.
ז. שובל
. אבל הקנדלם לא אסרו פרסום בשלב ראשון.

הם עשו זאת בתקופה של שנתללם. הם הלכו

בדרך הפוכה לגמרל.

ע. לנדאו; אנל הושב שההצעה לגבל תקופת נסלון, הלנו

נלסוה נאה. צרלך לחוקק הוק, ללא קשר

לשאלה אם תהלה תקופת נסלון או לא תהלה תקופת נסלון. אם מדובר על פרקל

זמן של שנתללם ומעלה, ממללא כעבור פרק הזמן הזה - אם לסתבר שהחוק

אלנו הוק, להלו מאמצלם לשנות אותו.
הלו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
תוקפו של חוק לכול להלות עד תום 3 שנלם

ואת"כ אפשר להארלך מעבר לתקופה זו.
ע. לנדאו
מדובר בחוק שבאמצעותו אנו רוצלם לשנות

הרגלל צרלכה. במובן של שלנול סגנונות

וזללם קבוצות גלל מסוללמות. הלק מהסלעונלם שהועלו, שאנשלם בגללאלם

מסוללמלם לא להלו בעתלד חשופלם כמו הלום. אהוזלם נמוכלם לותר לקנו

סלגרלות. הלום הלתה לל שלחה עם פרופ' סרללנין על הנושא חזה. מה

שבלקשתל ממנו זה לראות את אותו פרלט אינפורמצלה שלדעתל הוא מכרלע,

ועדיין לא ראלתל אותו. חשוב לדעת באלזו מלדה באמת, אם לא תהלה פרסומת

בכלל, אנחנו נוכל להרגלש בוודאות סבלרה שלפחת ב-10 אחוז מספר המעשנלם

בגלל זה. זה הנושא המכרלע. משום שאז, מול הלתרון הזה שאתה בוודאות -

ושוב, סבלרה - לכול לראות שאתה הרווחת משהו, מול זה אתה אומר שאתה

מוכן לגזור על הצלבור סלדרה שלמה של תקנות או כלללם. אבל אם כל מה

שלש לנו זה רק הערכה שזה מה שלהלה, ואני מוכרח לומר שאנל לא מתרשם,

תהללו עלשון הסלגרלות בגלל שעללו מדובר, 16-17, מתרחש בגלל עלתונלם.

לא זה המסלול, כשם שאנשלם לא הולכלם ולא מעשנלם מרלהואנה או לרוע

המזל גם סמלם קשלם לותר משום שהדבר הזה כתוב בעלתון. התחושה שלל הלא

שהתהללך החברתל הוא אהר. ואם אלן לל את פרלס האלנפורמצלה הזה, אנל

בוודאל אהסס מללכת ולהצלע ולחוקק חוק שלסלל על הצלבור מגבלה. צרלך

לראות באמת כמה זה חוסך לנו במקרל מחלה.
הלו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
תקופת נסלון לא נראלת לך?
ע. לנדאו
קשה לל מאד הדבר הזה. המדלנה הזאת מלאה

כל כך חרבה חוקלם שאוסרלם אלסורלם על

האזרח, ורשלונות שדורשלם ממנו. החוק עד הלום הלח הוק בסדר, אם מלשהו

לא מרגלש נוח אתו - צרלך אולל להגלד אלזה שלנוללם להוסלף. אבל באשר

לאלסור מוהלס, אנל מרגלש קושל. שאלו כאן בפעם הקודמת למה חגורות

בסלחות כן וזה לא. לגבל הגורות בסלהות תוך הצל שנה אפשר למדוד, כל לש

גם עדולות בולסות בעולם. ופה הקושל גדול. זה הקושל שלל. שלבואו

ולשכנעו אותנו אלפה לש מספרלם שאתם ואנחנו לכוללם לראות, שלא שנל

אחוזלם או 3 אחוזלם מפסלקלם לעשן, כל 2 או 3 אחוזלם נמצאלם עדללןבתוך תחום הסעות של המדגם שאת מוציאה, אלא מספר יותר גדול, 10 אחוז,

15 אחוז, משהו כזה, האם אתם יכולים להראות את זה?
ל. צידוו
אני לא כל כך מתלבס. אנחנו מאבדים

בתאונות דרכים יותר מאשר אנחנו מאבדים

במלחמות. אנחנו מאבדים בסיגריות פי 10 מתאונות דרכים. אנחנו לא

הולכים לאסור על מישהו לעשן, אנחנו רוצים ליצור איזו שהיא אווירה

בבית שאיננה כופה שום דבר על אף אחד, לכל היותר פותרת אותך מלקרוא

כמה מודעות. לכן נראה לי שמאתר שאם אמנם ישנה השפעה כזאת, קודם כל

היא ניתנת למדידה ביתר קלות כשזה חתוך שחור-לבן מאשר אם זה צבעי

אפור. איך אתה תמדוד השפעה של שלבי ביניים? ככל שהשלבים הם יותר שלבי

ביניים, יותר קשה למדוד אותם, לפחות על-פי תפיסתי הסססיססית.

הרי חוק אני לא צריך לעשות זמנית, כי אני יכול לחוקק חוק אחר תחתיו.

לכן מה הפסדתי, אם ניווכח בעוד 3 שנים בצורה הפוכה? שעל-ידי זה

שאסרתי על הפרסום, לא הפסיקו לעשן, או שעברו יותר לסיגריות חוץ. אבל

אם לעומת זאת נגלה שהתגובה היתה חיובית, הרי הרווחנו מספר ניכר של

ח" אדם באופן כללי. לכן נראה לי ש-(א) משום שקשה מאד למדוד מעבר

רציף, מדורג, הרבה יותר קשה מאשר משהו חד וחלק; ו-(ב) משום שאם אני

אוסר היום על הפרסום, והתוצאה כן תהיה חיובית, הרי שכבר הרווחתי ח"

אדם רבים. לכן אני הייתי מתחיל בענין מהקצה השני, והייתי אומר שנקבל

את החוק הזה. ואם כעבור שנתיים-שלוש יבוא מישהו ויוכיח שכל הענין הוא

ברכה לבטלה, ושכתוצאה מזה "באו יותר סיגריות תוצרת חוץ, אפשר יהיה

לתקן את הענין.

במלים אחרות, אני בער החוק של וירשובסקי, כן לעשות את זה ולמדוד את

זה מהקצה השני. וירא כי לא סוב, בסדר; וירא כי טוב, הרווחנו כבר

שנתיים-שלוש שנים יותר חיי אדם, ופח מדובר במספרים ניכרים של ח"

אדם, רבים מאד. על כן אני תומך בחוק הזה.
ע.לנדאו
לכל שינוי מצב קיים צריך שיהיה לך רקע

סביר, שבאמת אתה חוסך אלפי ח" אדם. אם

אתה מראה לי שאתה חוסך אלפי ח" אדם אני קונה, אני אפילו לא תושב

פעמיים.

י. צידון; הרקע של ד"ר ישי היה ברור לגמרי.

ע. לנדאו; לגבי מה שאמר לי פרופ' טריינין ומה שאמר

כאן ד"ר רם ישי, אין לנו בכלל ויכוח, כי

הוא מסביר לך באיזו מידה סיגריות מסוכנות לבריאות. על זה אין בכלל

ויכוח. אם היו באים ומראים שיש סיכוי סביר שבמקום 5,000 אנשים בשנה

יחלו 500 איש פחות רק בגלל החוק הזה, זה מספיק לי.

י. צידון; העובדה היא שהמצדדים בנושא הסיגריות

נלחמו מלחמה קשה ועיקשת ונואשת. העובדה

הזאת כבר מסבירה לי שיש לענין הזה משמעות.
ע. לנדאו
הם עושים את זה למען רווחים.
א. רובנשטיין
פרופ' טרללנין אומר שאלן להם מלמצאלם על

הקשר שבין הפרסום לעלשון. לעומת זאת,

לפל דעתל ומהנסלון האלשל שלל, תעמולה נגד עלשון הלא כן אפקטלבלת,

ולכן אנל מדגלש, מבהלנתל אם נגדלל את המודעה וננסה את האזהרה בצורה

לותר המורה - את זה אנל כן רואה כדבר חלונל. אבל אם אדם לא רואה

מודעות בארץ, הרל על קלומן של קנס ומלבורו הוא לודע מהלדלעה הכלללת

שלו, וזה לא רק מפרסום בעתונות מקומלת, הוא לודע שלש סלגרלות כאלה,

כל הן חלק מהחוולה שלו בסרטלם, בתכנלות סלבלזלה.
י. בן-משה
אנל רצלתל להשלב גם לה"כ רובינשטיין וגם

להייכ עוזל לנדאו. מבהלנה מחקרלת לש בעלה

אם עושלם אכן מהקר אמת ולא מהקר שקר, מה שנקרא. במדעל ההברה קשה מאד

לשלוס בכל המשתנלם, ואם אתה רוצה אכן לבדוק, לש לך בעלה אמלתלת כשאתה

מדבר על מכלול של התנהגות בהברה, בלחוד כשאתה מדבר על מדלנה.

במובן זה, מרבלת המדלנות שהכנלסו את האלסור הן בהחלט לא לכולות

להצבלע שאכן רק האלסור על הפרסומת הוא זה שהשפלע, ולא פעולות אחרות

שעשו, כלוון שהכנלסו חלנוך לברלאות בבתל-ספר ועשו תעמולה שונה באמצעל

התקשורת. כלומר, אתה לא לכול לבודד את האפקס של הפרסומת ולהגלד שרק

בגלל זה האוכלוסלה הלום מתנהגת אחרת. המדלנה הלחלדה שאכן עשתה תעוד

שלם בל ותר זאת נורבגלה. בנורבגלה - וזה כן הגשתל בתוך החומר - הם

מצבלעלם בוודאות שמאז הל האלסור באופן ברור, חלה תפנלת מאד משמעותלת

בהתחלת עלשון בקרב הנוער, ודווקא בגללאלם שעללהם דלברת.
א. רובנשטיין
נורבגלה עברה מחופש כמעס מוחלס לאלסור

מוחלט. זאת לא הדוגמא שלנו. אנחנו

צלמצמנו בסלבלזלה ובקולנוע ובשללוס צלבורל. בנורבגלה חלתה תעמולה

בבתל-קולנוע.
ל. בו-משה
הבאתל לדלון הקודם את אחוזל המעשנלם,

ואני מצסערת שלא הבאתל אותו שוב, הלתה

לרלדה מאד משמעותלת, חוץ מאשר כשנכנס גורם חדש, ודרך אגב, זו אחת

הבעלות עם החומר של חברות הסלגרלות. בארה"ב לש לרלדה מאד משמעותלת.

לש דברלם אחרלם שארה"ב עושה ושאנחנו לא עשלנו. ארה"ב משקלעה משאבלם

גם בדברלם אהרלם. לעומת זאת הברות הסלגרלות באמת הצבלעו על כך שלש

להן הפסדלם כבדלם של כסף בארה"ב ולכן הם מאד להצו להתחלל לשווק בצורה

מסלבלת לעולם השללשל ואנחנו במובן זה נחשבלם לעולם שללשל. הם הפעללו

את הסכמל הסחר, ובגלל זח הורלדו את המלסול על תוצרת חוץ. בשנה והצל

האחרונות אצלנו המצב מתנהל בדיוק כמו שקרה בטללואן, אותו דבר כמו

שקרה בלפאן, לש שוב עללה באהוז המעשנלם, ובלחוד בקרב הצעלרלם ובקרב

נשלם.
ג. גדות
בסה"כ לש עללה?
י. בן-משה
כן, מלפני שנה וחצי.
ג. גדות
סה"כ כל הסיגריות מכל הסוגים, יש עליה

או ירידה?
י. בו-משה
עליה. בשנה והצי האתרונות. אני עוקבת

אחרי אחוז המעשנים. מה שקורה לדובק הוא

שיש לה גם בעיות עם האינתיפאדה, כי הערבים לא קונים. אני לא נכנסת

לפרסים איזה סוג של סיגריה מישהו מעשן, אלא אחוז חמעשנים עלה, שוב

ועלה שוב במיוחד בקרב הצעירים במשך השנה וחצי האחרונות. זה לא קשור

לאינתיפאדה, זה תהליך שגם קרה במדינות שאין בהן אינתיפאדה.

לגבי הסענה אם זה מוצר חוקי. הלוא' שיכולנו להגיע לכך, שאנשים לא

יעשנו, אבל זה לא דבר בר-השגה. אבל אתה יוצר אווירה חברתית. עצם

העובדה שאתה מכיר בסיגריות כמוצר חוקי, ומוצר חוקי שמותר לפרסם

אותו, אתה נותן לגיסימציה שגם מותר לעשן. דרך אגב, במחקרים חברתיים

שכן נעשו בתחום הזה, זאת היתה אחת הסענות גם בקרב צעירים ובקרב

מעשנים בכלל, שאם מותר גם למכור וגם לפרסם - סימן שזה דבר לא כל כך

מזיק. הסיגריות כסיגריות הן סם. עובדה היא שיש מוצרים אתרים שאתה כן

אוסר את השימוש בהם, והיום בגלל כל מיני תהליכים היססור"ם שקרו זה

לא כל כך קל. האמצעי הקל ביותר הוא לאסור פרסומת, כאמצעי ליצור

אווירה חברתית שלא מאפשרת עידוד, ותאמר שזה מוצר שנורמל' להשתמש בו.
ע. לנדאו
אם יהיו מודעות ויהיה כתוב שאסור לעשן,

עם כל האזהרות שמדבר עליהן ח"כ

רובינשטיין, או שלא יהיו מודעות בכלל - איזה משני הכיוונים יצור

אווירה חברתית נגד סיגריות?
י. בו-משה
אנחנו מעדיפים שלא יהיו מודעות בכלל.
מ. וירשובסקי
חבל שבדיון מסויים לא חיו חברי הכנסת

רובינשטיין ושובל. היו כאן מדריכי נוער,

10 במספר. זה היה ביום שהיה להם ביקור כאן, והם סופחו לדיון. כולם

אמרו שלפי הנסיון שלהם למודעות יש השפעה מכרעת על דחיפת נוער לעישון.

חבל שלא שמעתם את זה. בואו נגיד שאין הוכחה מדעית שהמודעות דוחפות,

אבל יש סיכוי סביר להניח, שכמו שמפרסמים כל מיני מוצרים, גם הפרסום

של סיגריות מעודד לעשן. כל הפרסום בכל התחומים מבוסס על זה, שאם אתה

מפרסם מודעה מגרה ומושכת, זה דוחף אנשים לעשות משהו. אומרים להם שזה

הסבע, שזה יפה, שזה זהב, כל הדברים האלה. זה מעודד לעשן. מה שמציע

ח"כ רובינשטיין, להגדיל את החותמת שתגיד שהעישון הוא רע, על קופסת

סיגריות או על מודעות, זה דבר והיפוכו. אתה אומר שזה רע, ואתה מדפיס

את זה באותיות קידוש לבנה, אבל אתה מתיר את הפרסום שלו. אני מתנגד

שיאסרו את מכירת הסיגריות, אני מתנגד שיגבילו עוד יותר את המעשנים

שכבר דחפו אותם לפינה. אבל לא לעודד. שהרי אם משרד הבריאות שם את

החותמת, אבל מותר לפרסם את זה, או שהחותמת לא רצינית, או שיש פה איזו

בדיחה.אתה הצעת שלא נפרסם דמולות, ואז להיה תוכן, ולתחלל על התוכן, עם

חברות הסלגרלות, מה מותר ומה אסור. אם אתה אוסר דמולות אדם, לעשו את

זה עם סוס מעשן, או שלתתללו לשלם את המללם הכל מגדות - הוא גבד לא

נורמלל, לכן הוא מעשן; הלא חתלכה בלתל רגללה ולכן הלא מעשנת; הרל

אנחנו לודעלם אלך עובד פרסום, אנחנו הרל עוסקלם בזה במערכת הבחלרות.

לכן ההצעה שלי הלא זאת, אנל חושב ש-6-5-4 שנלם הגבלנו במלדה מסוללמת,

ואנחנו אומרלם שזה לא עוזר בכלל. לא הללנו צרלכלם לעשות את ההגבלות

של 83, אבל עשינו. חוץ מעוזי לנדאו גם הממללצלם אומרלם שנלקח עוד -

צעד. כלומר, אתם יוצאלם מתוך ההנחה שזה עוזר. אם זה עוזר קצת, אז ככל

שנעזור לותר זה לעזור לותר להצלל אנשלם. ורבותל, תקראו את הדוייח

האחרון של ארגון הברלאות מנובמבר 88 באלרופה. הם לוחצלם על מדלנות

לעשות לותר איסורלם. לש כבר באלסלנד ובנודבגלה, באלסלנד תוחלת החללם

הלא 79 שנלם. קנדה מקבלת את כל כתבל העת של ארה"ב של אמרלקה, הלא

מקבלת את זה בשפה האנגללת או בצרפתית, והם בכל-זאת הסללו את האלסור,

מפני שהם נותנלם לאלסור הזה צ'אנס. אנל מקבל את ההצעה שכאן הועלתה

לחוקק חוק מוגבל למספר שנלם, ל-3 או 5 שנלם. והלה ומתברר אחרל 3 שנלם

שזה לא עוזר, וזה לא סוב, ובכלל הסרטן הוא סוב לברלאות - שהחוק למות

ולתבסל מאללו. אבל אם לתברר שלש לרלדה ב-10 אחוז, 10 אחוז מ-5,000

אלש זה 500 אלש, וזה לותר מכל האנשלם שנהרגלם בתאונות דרכלם.
ע. לנדאו
באלסלנד לש עללה בצדלכה אחרל שחסלרו את

הפרסומת.

מ. ולרשובסקל; אנל הללתל מצלע שאנחנו נבלא את החוק

לקרלאה ראשונה. נדמה לל שלש פה קונצנזוס

רחב בלותר, שהגבלות נוספות הן הכרחלות.
ע. זלסמו
להשאלר את המצב הקיים אף אחד לא מסכלם.
מ. ולרשובסקי
חוץ מעוזל לנדאו. אבל לש פה רוב מכרלע.

נשמע גם את התגובה הכלללת. אנחנו תמלד

לכוללם עוד להכניס את כל המלגבלות על המלגבלות שאני הצעתל, אבל אנל

חושב שאנחנו צרלכלם להתקדם עם החוק הזה, ואנל חושב שאנחנו גם חללבלם

להראות דוגמא שאנחנו לוזמלם אלזה שהוא צעד. אנחנו לא צדלכלם להלות

משוכנעלם מעל לכל ספק מתקבל על הדעת, עוזל לנדאו, אנחנו כאן לא

מגבלללם זכולות בסלסלות. אנחנו בסה"כ פוגעלם בכלסם של לצרנל

הסלגרלות, ואולל של אלגוד המפרסמלם. אבל בחופש האדם? על מה מדובר

פה?
ע. לנדאו
אנל לא מדבר על ספק נעלה מכל ספק. אנל

מדבר על משהו סבלר.
מ. ולרשובסקל
אחרל ששמעת את פרופ' הוברמן, שחוא מדבר

בשמו של משרד הברלאות, האורגן הרשמל של

מדלנת לשראל בענללנל ברלאות, והוא מבלא נתונלם כאלה, אתה לא לכול

להתעלם מהספק הזה. אנחנו לא לכוללם לעמוד מנגד ולהגלד שאנחנו לאמשוכנעלם, ובלנתילם אנשלם מתלם, ובל1תללם אנשלם סובללם. אף אחד לא

אומר שהעישון הלא תכונה טובה, הלא תכונה רעה לכל הדעות. למה לאפשר

לאנשלם שרוצלם להרוולח לפרסם דברלם, שזה לפה וזה גברל וכוי וכוי?

לכן אני מצלע להעבלר את זה לקרלאה ראשונה, וגם לקבל את התגובות

לדלון. אנל בטוח שלדלון כזה תהלה השתתפות רחבה, ואנחנו נוכל אחר כך

לגבש הצעה. אבל לא מלך לחתוך את זה, ולהגלד דבר, שלדעתל סותר את עצם

הרעלון, שאם לש משהו רע, לא צרלך לפרסם אותו.
ג. גדות
אנל פונה אללך באופן אלשל. תראה, אנל לא

נשלא בלהמ"ש העללון, אנל בסה"כ חבר כנסת

נקלה שלושב מולך וקורא לך, ההופעה שלך כאן הלום הלתה בבתלנת הפלתול

האחרון של ולרשובסקל. בלהמ"ש לא הסכלם לעשות שום צנזורה. הקסע שלל

במפורש הוא לא בנושא של מה מלדת ההשפעה של הפרסום או מה הנזק שלש

לעלשון. ברור לל שלעלשון לש נזק. עובדה הלא שאנל בחלל עלשנתל עלשון

כבד, והפסקתל לפנל הרבה מאד שנלם. לחד עם זאת, אנל גם מערלך שלפרסום

לש השפעה, ואנל אתן לך את זה בפוזטלב, לא בנגטלב, אבל זה מכוון אותל

גם לתוצאה, ואנל אסבלר לך למה אתה צרלך לדעתל לשאוף.

אנל לא לודע מל נתן את הפרסום בטלבלזלה על התולעלם שלוצאות מתוך

קופסת סלגרלות. לכול להיות שזה משרד הברלאות, האגודה למלחמה בסרטן.

זה הלה תשדלר מעולה, פשוט מעולה, כל כך מגעלל שרק אדם אטום חושלם

לכול הלה להלשאר בשלוולון נפש מול התשדלר הזה. לכן אנל לא מדבר על

השפעת הפרסום, כל לדעתל הפרסום משפלע. אלא מה, במקום לעסוק במודעה

האללמת הזו שמתפרטמת בלרחונים הללת צרלך לעשות משהו אחר. הרל מפלגתך

דוגלת, ואנל חוזר על מה שאמרתל בפעם הקודמת, בזכולות האזרח. לאף אחד

במדלנה אלן שום זכות להגבלל מלשהו או לומר לו מה לעשות או לא לעשות,

כל זמן שזה במסגרת החוק.

אתה רוצה לשנות את החוק, ולהפרלע לאדם בזכותו לבחלרה חופשלת. אנל לא

רוצה לחזור עוד הפעם על הקטע שהוא מאד רלוונטל, על זכותו של האדם,

שאתה עמדת על זכותו למות מלתה טבעלת מבלל שלחלו אותו. זכותו של האדם

ההוא הלתה למות, הוא רצה למות, ואתה לחמת על הענין הזה.
מ. ולרשובטקל
אנל אלשלת נגד כל הענלן הזה.
ג. גדות
תקשלב לל קשב רב, אנל הרל לא רוצה את

רעתך ואנל גם לא רוצה את רעת הצלבור,

סבלר להנלח. אנל לא רוצה שלעשנו, אנל לא רוצה שללדל לעשנו. הדבר

הנכון לעשותו זה לא בנסלון נואל לדעתל, להכתלב באמצעות הכנסת באותם

תחומלם שאדם צרלך שתהלה לו הבחלרה האלשלת מה הוא רוצה לעשות עם עצמו.

אנל רוצה לומר לך מה ההצעה שאנל הללתל במקומך מעלה. הל לתל דורש

להעלות את מחלר החפלסה באגורה או בשתללם או בחמש, ושכל זה להלה קודש

למלחמה בעלשון. אם הללת בא והללת מצלע זאת, אנל הללתל הולך אתך. אל

אפשר להעבלר למללאה, אנחנו כולנו לודעלם את השלטות האלה של 3 או 5שנלם. אם חוקקת ל-3 שנים - לא יזוזו מזה. העברת את זה לקרלאה ראשונה,

לא לשנו את הענין. בוא תבלא הצעה הכמה. הרל לשלטתך, מה לקרה? לש

ולכוח גדול האם הפרסום משפלע או לא משפלע. הנתונלם שהובאו כאן הם לא

חר-משמעללם. תתאר לך שאלה שאומרלם שאתה לא צודק בענין הזה, הם

הצודקלם. במקרה כזה כל תהללו החקלקה הזו שעברת דרכו ודלברת אל כל

הכנסת - בסוף מתברר ששום דבר לא הואלת. אבל כולם כאן לסכלמו אם תצא

בקמפללן אמלתל, ואם להלה לך כסף לקמפילן אמלתל על בסלס הסברה והדלרה,

הן לבתל-ספר, הן באמצעות הסלבלזיה. מותר להם בחוק להאבק נגד זה. תן

את הכסף למשרד הברלאות או לעמותה כלשהל שעוסקת בענלן כדל להשתלס על

הענלן, ואני מודלע לך שתהלה לזה השפעה אדלרה. אם תעשה את זה נכון,

כמו אותה הפלסת סלגרלות שהופכת להלות תולעלם, וזה מגעלל, ועלל זה

עובד עד הלום.

לכן, רד מהענין הזה. אני לא רוצה להכתלב ללהלד, לחללס הלהלד מה שהוא

רוצה. ואתה תלקה את הכסף ותעשה קמפללן הלנוכל, תלכנס לבתלה"ס, תלכנס

לתנועות הנוער, תלכנס לום לום לםלבלזלה, זה מה שאתה צרלך לעשות.
הלו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
אתה מדבר על העלאת מחלר הפלסת הסלגרלות,

וזה לא בסמכותה של ועדת הכלכלה. האם

הללת מסכלם במסגרת אותן ההחמרות והפשרות שמצלעלם הברל הכנסת, שחלק

מאותו הכסף שהולך לפרסום, אחוז ממנו, להלה מל ועד למלחמה בעלשון?
ג. גדות
זאת כנלסה לנלהול החשבונות של החברה, זה

לא סוב מבחלנה צלבורלת, זה גם לא סוב

מבחינתך. הדבר הלעלל בלותר הוא לעשות את זה על המוצר הנמכר. מדוע? כל

אם מוכרלם הרבה, הרל שאת צרלכה הרבה; ואם מוכרלם מעס, הרל שאת צרלכה

מעס. ככל שלמכרו פחות, גם את תפחלתל בפעללות, ואז לש לך התוצאה אחד

על אחד.
הלו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
הצענו להסלל הלסל על כל חפיסת סלגרלות,

לתכללת המגמה הזאת. גם לתעמולה נגד

העלשון וגם לסלפול באותם ההוללם, שחלו כתוצאה מהעלשון. האוצר התנגד

סוסאללת לענלן הזה.
ג. גדות
אלן שום בעלה להעבלר את הענלן. לתרה

מזאת, את לכולה לגמור למשל עם החברות

האלה. אנל משוכנע שהן תבואנה לקראתך. ואם את רוצה שאנל אנהל בשבללך

את המשא ומתן אעשה זאת. את לכולה לברר כמה הם מוצלאלם הלום על פרסום,

ולומר שהם נותנלם לנו 10 אחוזלם מנפח הפרסומלם לצורך הענלן הזה. אנל

מודלע לך שהם ללכו לקראתך.
מ. מלעארל
האם באמת אתה משוכנע שחברות הסלגרלות הן

נגד הפרסום, אלא רק בעד ללצור

הסלגריות?
ג. גדות
הם רוצלם להתקללם. השאלה שעולה כאן הלא

שאלה עקרונית, האם זה מעלה את מספרהמעשנלם או לא. אתה אומר להם במקבלל שאנחנו נגבה מהם את הכסף, לא רק

על המתעה, אלא גם לפרסום שלנו נגז עישון.

מ. מלעאר". אני לא חושב שזה ללך. ללכת להברת

סלגרלות ולהגלד לה לתרום כסף על-מנת

שאנחנו נעשה תעמולה לא רק נגר הפרסום, אלא נגר לצור ושלווק סלגרלות?

לכולם לש הצעות טובות אלך להגבלל את העלשון, אבל הבעלה הלא שאלן לנו

חוק ולא הצעה שמונחת, ואנחנו מרברלם על זח. מח שלש לנו הלום זה הענלן

של מנלעה. לכן בואו נתללחס לזה, האם אנחנו רוצלם לתרום לענללן בוועדת

הכלכלה במסגרת ההצעה הקללמת, ומה אנחנו לכוללם לעשות.
א. רובלנשסללן
לש לנו בהחלס סמכות לחעבלר למללאת הכנסת

הצעה מתוקנת.
מ. מלעארל
אני רק רצלתל להצבלע על כך שאנחנו לא

נברח מדבר קללם על-מנח לתפוס מרובה,

ונפסלר. מה שמקומם אותל פה, זה שלש פה אלנסרסלם, לש חברות, לש אנשלם.

לבוא ולעסוף את כל חענין הזה כאללו שומרלם על זכותו של הארם, הגנה על

זכולות הפרס. כולנו ערלם פה שלש פגלעות חמורות פל אלף. רברלם קורלם

לום לום מול עלנלנו, ואף אחז לא זועק, וזכות הפרס הזו נרמסח לום לום.

אנל מרבר רק על האמלנות, נלמוק זה נלמוק, אבל הלכן האמלנות? מלשהו

רוצה לשכנע אותל שבאמת המוסלב, שהמנלע הוא זכולות הפרס?
ג. גרות
אתה לא מדבר לענין. אתה מסלל ספק בזה?

מ. מלעארל; אנל לא מסלל ספק בך, אבל אצל רבלם אנל

לא רואה שזה פועל בכל מקרה ומקרה.

ולפחות אצלל זח מעורר סלמן שאלה מסוללם, כל אלן פה עקבלות. ומל שנתלה

בזה לא מצטללן בהגנה על זכות הארם, בתחומלם שהם לותר המורלם מהתחום

חזח.

אנל חושב שהוועדה הזו לשבה על המדוכה הרבה זמן. כמובן בסופו של דבר

לא לתקבל מה שרצו ל אלא מה שמצול, לפי דעותלהם של האחרלם הנלמצאלם פה.

הל לתל מבקש מהיו"ר שתנסה לנסח משהו, לפחות שנשאלר את הפתח ונגלד

שאנחנו עוד ננסה לפתח את הדבר בכלוון הזה, כל אחרת אם תהלה הצעה כפל

שהלתה - לצערל נפסלד את הכל.
ע. זיסמן
הדעה שלל הלא להצלע אלסור. אנל אהלה

מוכן במשך הדלונלס בכנסת אולל להתפשר,

אם אראה שלש התקדמות בכמה וכמה כלוונלם. לפל דעתל צרלך לפלס דרך

להצעת החוק, ותהלה התקדמות בכמה כלוונלם. אנל מנלח מראש שזאת לא תורת

משה מסלנל, וזה לא אחד מעקרונות הלסוד של תפלסת העולם שלל. העלקר הוא

להשלג מקסלמום של המסרה, והמסרה הלא סובת הצלבור, וגם במדלנה

דמוקרסלת זה סובת הצלבור וברלאות הצלבור, ולא צרלך לקשור את זה עם

זכולות האדם. אנחנו הרל מגדלרלם את זכולות האדם בתחומלם מסוללמלם אם

אנחנו חושבלם שזה פוגע בצלבור עצמו. אנל לא כמו פסח גרופר שהוא נגר

ההצעה באופן מוחלס, אפללו אלנו מוכן לפשרה. הפשרות שנצלע, גם זלמןשובל וגם אמנון וגם גדעון גדות - תחכינה. בואו ניתן לחוק לפלס את

הדרך, ונחפש דרך אחר כך להתאחד.
ג. גדות
בואו נעשה משחו מוסכם, בואו נראח מח

אפשר לעשות. אתם מובנלם לתת לי שבוע

לראות אם אפשר לעשות משהו?
ד. לולן
לגבל חשאלח של חגבלת חופש חפרס, כאשר

מצטטים את חנושא חזח, מבחלנת חהחלסות של י

בלהמ"ש חעללון. כאן לא מדובר בפגלעה בזכולות חפרס, מדובר כאן באלסור

פרסום של חברות ומפרסמלם, ואלן כאן כל נגלעח בזכות הפרס, כל לא מדובר

על אלסור עלשון.
א. רובלנשסללן
ואם חתוצאח הסופלת תחלח, שבארץ לפסרו

עובדלם בדובק, ותוצרת חוץ תגדל פל

שנלם?
ד. לולן
זאת לא שאלה של זכות הפרס, זאת שאלה של

הלבסלם כלכלללם. זו שאלה אתרת.
ע. אללצור
אני רוצח לומר שלרוב חברל הכנסת הותלקלם

ודאל לדוע, שהדלון בקרלאה הסרומלת הוא

השלב המקבלל להצעת ההצעה הכחולה, כאשר מדובר בהצעה ממשלתלת. גם

ההגלון וגם הנסיון מראלם שבשלב הזה, בראלה הסרומלת, צרלך להחללס על

המדלנלות. לא צרלך להלכנס לכל פרסל הפרסלם של כל סעלף וסעלף, אבל על

המדלנלות צרלך להחללס כאן. כל אם אנחנו מעבלרלם את זה לקרלאה ראשונה,

מהנסלון שלל בחוקלם אחרלם, אנל רואה שאחר כך זה מתמוסס, וכבר לא דנלם

בזה לעומק כמו שדנלם בזה בקרלאה הסרומלת.
ג. גדות
אנל חושב שזח הלה מלותר לחלוסלן. חנסלון

חפרלמנסרל שלך אמנם צרלך להלשקל בכובד

ראש, אבל כאן לושבלם חברל כנסת שמתפקלדם לדון בענלן.
ע. אללצור
הנסלון שלל הוא לא פרלמנסרל, אלא נסלון

של 13 שנה במשרד המשפטלם בעבודת הקלקה,

ואני רצלתל להסב את תשומת לבכם שלפל תקנון הכנסת, לא לפל תקנון

הממשלה, צרלך להכין את ההצעה במסגרת הדיון הסרומל.
ג. גדות
סללהה, לא הבנתל אותך.
הלו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
מה ההצעה לסדר, ח"כ ולרשובסקל?
מ. ולרשובסהל
אנל לודע שבמשך הדלונלם האלה כל ההברלם

התבסאו, אפללו אלה שלא הלו כאן. אנל

חשבתל שלא לעמדו כאן על חודו של קול מפנל שלא כל החברלם דלברו. לפחות

נדע שכולם לכלו להתבסא. לכן אנל מצלע לחעבלר את ההצבעה ללשלבה הבאה.

זו הבקשה שלל, ההחלסה הלא בלדך. את לכולה להחללס על זה, ואז להלה מהשיהיה. אבל אני הייתי מציע שהואיל ובאמת כאן כל אהד דיבר, וכל אחד

אמר את האני מאמין שלו בנושא בצורה הרבה יותר רחבה, אולי אפשר לבקש

לדתות את ההצבעה ליום שכולם יהיו בוועדה. פה לש לנו שאלה עקרונית,

ואני חושב שזאת שאלה דל מצפונית בשביל כולם, ואני לא מאמין שלש מלשהו

שלש לו אלזה מחשבות אחרות. אנל מצלע לדחות את ההצבעה ללשלבה הבאה,

ואז אולי נימצא אלזה פתרון.

היו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו; רבותל, ההכרעה הלא עקרונית ורצינית. אנל

לא חולכת להסוף הצבעה. לש שני חברל כנסת

שהשאלרו את הצבעתם - זה ח"כ גרופר שנסע לחו"ל, הוא האחד.
לאלר לוי
האם זה מותר? אני לא רוצה להביע את

דעתל אלא לשאול אם זה מותר.
היו"ר ש. ארבלל-אלמוזלינו
לכן אני עומדת לשאול את הוועדה בענין

זה. גם ח"כ אורלאל ללן, חוא שלח לל את

ההצבעה שלו. נשאלת השאלה אם הוועדה מוכנה לקבל את ההצבעה שלהם בכתב,

או שהלא לא מקבלת. דבר שנל, האם להעמלד הלום להכרעה או שלש בקשה

? בכל-זאת היום לא להצביע. אנל בדרך כלל מתחשבת עם חברל כנסת שמבקשים

לא להעמלד להצבעה בלשלבה הזאת. אבל אנל רוצה להודלע בצורה חד-משמעלת,

שבלשלבה חבאה שאנל קובעת אותה, לא אשב לחכות רבע שעה ויותר עד שלבואו

חברל הכנסת. כל אילו הלכתל להצבעה מהתהלה, התוצאה הלתה ברורה. אבל

אני רציתי שלבואו חברל הכנסת, והלה דיון השוב, וחברל הכנסת התבטאו

מבחינה זאת. לכן אני מוכנה להענות לבקשה שלא להצביע הלום אלא להעמיד

את זה בלשלבה הבאה. אנל לא רוצה לבזבז כל כך הרבה ישיבות על הענין

הזה, וההצבעה תהיה בראשלת הלשלבה.
א. רובינשטיין
אנחנו נכין נוסח, או זח רק על העקרון?
היו"ר ש. ארבלל-אלמוזללנו
אנחנו אחר כך נחליט על העקרון, שזה

פשרה, ואנחנו הולכלם להחמרה. אנחנו מלד

מתחיללם לדון.
א. רובלנשטיין
ההצבעה תחלה בין ההצעות שלנו להחמרה

לבלן האיסור הטוטאלל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזללנו
ההצבעה תחלה בין האלסור הסוסאלל או

להשאלר את המצב כמות שהוא. זאת הצבעה

אחת. והלה, אם לשנות בכל אופן - אז תל נתן אורכה. אנל מוכנה לקבוע את

הלשלבה ללום שללשל הבא.

ז. שובל; אנל מצלע שאנחנו נרשה הצבעת אפללו בפתק.

זה לא ענלן פוללסל, זה ענלן באמת מצפונל

ממדרגה ראשונה, וכדאי שכל הבר בוועדה לגיד מה דעתו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזללנו
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:16

קוד המקור של הנתונים