ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 18/01/1988

פניית חה"כ גולדשטיין שחוק הספורט יידון בוועדת הספורט; פניית קבוצת חברי-הכנסת להעביר את הדיון בהצעת-חוק גידול החזיר (תיקון) מוועדת הכלכלה אל ועדת הפנים; פנייתו של חה"כ נ' רז בבקשה להקים ועדה קבועה משותפת לחנוך וכספים; שונות; תלונת חה"כ צ' ביטון נגד המשטרה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 275

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום בי, כ"ח בטבת תשמ"ח, 18.1.88, בשעה 10.00

בנוכחות;

חברי הוועדה; היו"ר מי רייסר

ח' גרוסמו

א' ורדיגר

מ' איתן

ש' וייס

ד' דנינו

ג' כהן

ר' פנחסי

מוזמנים; חה"כ אי שפידא

חה"כ נ' רז

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - ס' מזכיר הכנסת
היועה"מ לוועדה
צי ענבר

הקצרנ ית; ת' בהירי

סדר-היום; א. תלונת חה"כ צי ביטון נגד המשטרה

ב. פניית חה"כ גולדשטיין שחוק הספורט יידון בוועדת הספורט .

ג. פניית קבוצת חברי-הכנסת להעביר את הדיון בהצעת-חוק

גידול החזיר (תיקון)

ד. פניית חה"כ ני רז להקמת ועדה קבועה משותפת חנוך-כספים

ה. שונותתלונת חה"כ צ' ביטון נגד המשטרה
היו"ר מי רייסר
אני פותה את ישיבת הוועדה. באנו בדברים עם לשרת השר והוברר לנו כי התלונה

נחקרת על-ידי המשטרה. ממצאי ההקירה יהיו מוכנים לא יאוחר מאשר בעוד

שבוע-שבועיים. נתבקשתי על-ידי לשכת השר לדהות את הדיון לאותו פרק זמן. נחזור

לדיון בעוד שבוע-שבועיים ולא יותר.

פניית חה"כ גולדשטיין שחוק הספורט יידון בוועדת הספורט

היו"ר מי רייסר;

חה"כ גולדשטיין נמצא בחו"ל אר העליתי את הנושא לדיון בהסכמתו, מן הטעם

הפשוט שהדיון הוא עקרוני לחלוטין. אין כל אפשרות לדהות את הדיון בנושא זה. ישנה

גם בקשה של חה"כ וייס בענין זה, אד הודעתי לו כי במידה ולא נגיע להסכמה,

נדחה את ההצבעה לשלב מאוחר יותר.

חה"כ גולדשטיין מבקש שחוק הספורט יידון בוועדת הספורט של הכנסת, שהיא ועדת

מישנה הסמוכה לוועדת החנוד. בהבדל מוועדות מישנה אהרות, זוהי ועדת מישנה קבועה,

מאידר אינה ועדה סטטוטורית. חברים בה גם חברי-כנסת שאינם חברים בוועדות אחרות של

הכנסת, בגלל זיקתם לספורט. חה"כ גולדשטיין אומר שלא יעלה על הדעת שוועדת מישנה

לספורט, לא תדון בנושא החשוב ביותר הנוגע לה - בחוק הספורט. לאחר-מכן, מובן שאם

ועדת החנוך תוכל להתערב אם תרצה בכר. לטעמי יש הגיון בפנייתו של חה"כ גולדשטיין.

את הצד השני יסביר חה"כ נחמן רז.

נ י רז;

ועדת המישנה לספורט דנה בענ ינ ים שוטפים הנוגעים לספורט - העברות שחקנים,

משחקים בארץ ובחו"ל, הצלחות וכשלונות. חקיקה היא ענין הנוגע לוועדת החנוך. הנושא

אשר נדון במליאת הכנסת ועבר קריאה ראשונה, הועבר אל ועדת החנוד של הכנסת והיא

שצריכה לדון בו.

חי גרוסמן;

ועדת המישנה לספורט יכולה לדון בנושא דק אם ועדת החנוך מעבירה אותו אליה.
נ י רז
היות והנושא הועבר לוועדת החנוד, והיות וועדת החנוד לא העבירה זאת לוועדת

מישנה, כד הענין עומד.
שי יעקבסון
ועדת הכנסת אמורה לדון בתיחום בין הוועדות. הנושא אינו תיחום הנושאים בין

הוועדות, מכיוון שוועדת המישנה לספורט היא תולדה של ועדת החנוד והתרבות, כאשד

הוקמו הוועדות, יו"ר הוועדה המסדדת באה אל ועדת הכנסת ופירט את ועדות המישנה

העתידות לקום במסגרת ועדות האם. הוא אמר כי ועדת המישנה לספורט תוקם במסגרת ועדת

החנוד והתדבות, לכן איני רואה כאן כל נושא לדיון בוועדת הכנסת.
צי ענבר
בדוחק אפשר היה לומר כי יש כאן טענה. סעיף 116 לתקנון אומר מפורש כי הקריאה

הראשונה תסתיים בהצבעה בעד ההעברה של הצעת ההוק לוועדה מוועדות הכנסת. סעיף 13

אומר מהן ועדות הכנסת. בין היתר מופיעה ועדת החנוך והתרבות שבתחום סמכותה נמצא

נושא תרבות הגוף. ועדת כנסת יכולה להעביר חלק מעניניה לוועדת מישנה, אד לוועדתהספורט אין כל מעמד בענין זה. אם יש לוועדת המישנה לספורט טענה, היא יכולה

להעלותה אד ורק במסגרת ועדת החבור והתרבות. ועדת הכנסת מכירה אר ורק את ועדת

החגור והתרבות. זהו עניו פנימי הנמצא בתחומה של ועדת החנור והתרבות.

לא התנגדתי לכר שהנקודות הקשורות בנושא יידונו בוועדת הכנסת, אר לגופו של

דבר צריכה הוועדה להחליט כי איו לה כל סמכות לכפות דעתה על ועדת החנור והתרבות.

היא יכולה לחוות-דעתה ותו לא. ,

מי איתן;

יו"ר ועדת החנור יכול להיאחז בפרוצדורה המעוגנת בתקנון ולומר כי הנושא הוא

בתחומה של ועדת החנור, אר לנושא חקיקתי אחר הנוגע לוועדת החנור, הקים נחמן רז

ועדת מישנה שבראשה עומדת חה"כ אמירה סרטני. חה"כ רז יכול לגלות אותה מידה של

הגינות גם כלפי חבר-הכנסת גולדשטיין שרוממות הספורט תמיד בגרונו, והוא מתרוצץ

למרחקים קצרים וארוכים כדי לקדם את הנושא. אם יזה"כ רז לא יעשה זאת, האם לא

פתוחה בפני חה"כ גולדשטיין הדרר להציע למליאת הכנסת להעביר את הנושא לוועדה

מיוחדת?
אי ירדיגר
אם חה"כ רז יודיע כי ידאג לכך שחוק הספורט יכלול סעיף שלא ישחקו בשבת,

נסכים להעביר אונ הנושא לדיון בוועדת החנור.
היו"ר מ' רייסר
באופן פורמלי, ועדת הכנסת דוחה את פניית חה"כ גולדשטיין מן הטעם של היעדר

סמכות לדון בנושא, וזאת לאחר ששמעה את דבריהם של מזכיר הכנסת והיועץ המשפטי

לוועדה. זוהי גם דעתם של חברי הוועדה. יחד עם זאת, אני רוצה לפנות ליו"ר ועדת

החנור בהצעה להשתמש בשירותיה הטובים של ועדת המישנה לספורט. יש בה חברי-כנסת

המעורים היטב בבושא. אני מתכוון לחברי-הכנסת יוסי שריד, דוד מגן ואחרים.

נ' רז;

אני רוצה לומר לחה"כ ורדיגר: תתפלא אם אומר לך, כי אני עצמי הכנסת סעיף

להצעת החוק בנושא השבת. זו נראית לי בעיה שיש להתייחס אליה.

פניית קבוצת חברי-הכנסת להעביר את הדיון בהצעת-חוק גידול החזיר (תיקון)

מוועדת הכלכלה אל ועדת הפנים
היו"ר מי רייסר
הגיע אלי מכתב החתום על-ידי מספר ניכר של חברי-כנסת כמעט מכל הסיעות,

המבקשים להעביר- את הנושא מוועדת הכלכלה אל ועז-ת הפנים.

א' שפירא;

יזמתי את הבקשה יחד עם עוד מספר חברי-כנסת. הבקשה היא להגיש את הנושא

מחדש לקריאה טרומית. כאשר מגישים הצעת חוק והיא נופלת, צריך להמתין 180 יום עד

להגשתו מחדש. את הצעת החוק הזו הבאנו לפני כשנתיים, ולאחר קריאה טרומית הוא

הועבר לוועדת החוקה. הוא חזר למליאה לקריאה ראשונה, ולאחר הקריאה הראשונה פנו

אלינו נציגים מהמערר וביקשו שנסכים להעביר את המשך הדיון לוועדת הכלכלה בראשותו

של חה"כ שפייזר. הם הבטיחו שתור שבוע תחזור הצעת החוק למליאה, לקראה שניה

ושלישית. היו זמה היתה של אותם חברי-כנסת מהמערר אשר חתמו על הצעת החוק. האמנו

להם בתום-לב והנושא הועבר לוועדת הכלכלה.אני רוצה לומר כי אילו היו רוב חברי הוועדה מתנגרים להצעת החוק, הייתי מקבל

זאת. אז מותר היה לעכב את המשך היוזמה ל-180 יום. אך לא כך עשה יו"ר ועדת

הכלכלה. מה היה אילו הייתי מקפיא יוזמת חקיקה של האוצר או של חבר-כנסת במשר

שנתיים? נאמר לי כי עדיין לא היה תקדים דומה בכנסת. הוצע לי לפנות אל ועדת הכנסת

ולבקש להוציא את הנושא מוועדת הכלכלה ולהעבירו לוועדת הפנים.

הנושא כאוב מאד, זוהי בושה שלא היה כמותה בכנסת. במשר שנתיים לא סיים

חבר-הכנסת הזה את הדיון בנושא. אני מבקש מוועדת הכנסת להענות לפנייתי.

היו"ר מי רייסר;

אני רוצה להקריא בפניכם את מכתבו של חה"כ שפייזר. יו"ר ועדת הכלכלה הוזמן

לכאן, ובעקבות ההזמנה שלח לנו מזכיר הוועדה העתק ממכתבו של חה"כ שפייזר אל יו"ר

הכנסת ביום 13.1 באותו ענין! " קיבלתי העתק מכתבר אל חה"כ ורדיגר בענין הצעת חוק

איסור גידול החזיר. בשיחות מוקדמות איתר הובהרה מורכבות הנושא והמשמעויות

הכלכליות הנובעות ממנו, בכלל זה הנזקים הכלכליים לעוסקים בענף, עם קבלת החוק

וכתוצאה מכר הצורר בפיצויים. הבירורים והדיונ ים בנושא כמעס הושלמו, והתמונה

ברורה לוועדה לאחר שקיבלה הסברים רבים בכתב ובעל-פה מהמגדלים, מהיצרנים,

מהמשווקים ומגורמים רבים אחרים. בישיבה שהתקיימה לפני שבועיים, ביום 27.12.87,

הבאתי בפני הוועדה קוים מנחים אפשריים לגיבוש הצעת החוק. למעשה אנו נמצאים בשלב

האחרון של החקיקה. הצעת החוק תונח על שולחן הכנסת במהלך חודש פברואר. כל נסיון

להעתיק את הדיונים בהצעת החוק לוועדה אחרת, הוא מאוחר, לא מתקבל על הדעת ויפתח

מחדש את מהלך הבירורים, ההופעות והחקירות ויביא לדחיית הבאתו בפני המליאה".
ש' וייס
האם חה"כ שפירא מסתפק בכר? חודש פברואר הוא בעוד שבועיים?

אי שפירא;

לא. לפני שנה דיברתי על-כר עם יו"ר הכנסת וחה"כ שפייזר. גם אז הוא הבטיח

לסיים את הדיון תור זמן קצר.

ש' וייס;

אם כר, אני מבקש התייעצות סיעתית.

אי שפירא;

אסור להסכים לכר, לאחר שלפני שנה הבטיח שפייזר אצל יו"ר הכנסת כי תוך חודש

יסיים את הכנת החוק. הוא מבקש לדחות את הענין עד לסיום מושב החורף של הכנסת. גם

אני יכול להחזיק שנתיים הצעת חוק שלכם.

ש' וייס;

איני מבקש לעכב את הענין, אני מבקש לקיים התייעצות סיעתית.
היו"ר מי רייסר
ברור לכולם כי אם חה"כ שבח וייס מבקש לקי ים התייעצות סיעתית, יש לאפשר לו

זאת. נוסיף את הנושא לסדר-היום של הישיבה מחר ונקיים הצבעה.
חי גרוסמן
אני חברת-כבסת לא בפעם הראשונה וגם לא בפעם השניה. כל חבר-כנסת התנסה לא

פעם במה שקורה להצעת חוק שלו לאחר שעברה קריאה טרומית או קריאה ראשונה, במידה

והתגלו חלוקי דעות בוועדה הדנה בה. זוהי הצעת חוק שקבלתה תעורר בעיות. יש חוקים

שאפשר להעבירם בקלות, ויש חוקים המעוררים בעיות. גם הצעות-חוק שלי לא עברו במשר

זמן רב, גם כאלו שהועברו לוועדת הכספים. אני מציע שלא נפעל תרת לחץ.

אי שפירא;

זאת את אומרת לאחר שנתיים?
חי גרוסמן
טיפלתי בחוקים שהועברו על-ידי הממשלה, והיה צורר ביותר משנתיים כדי לסיים

את הדיון בהם. אם יש מכתב של התחייבות מצד יו"ר ועדת הכלכלה, והוא צריר לשכנע גם

את מגישי הבקשה להעביר את הנושא מוועדה לוועדה. כאשר ועדה עומדת בשלבים האחרונים

של הטיפול בהצעת חוק, לא צריר להעביר את הנושא לוועדה אחרת אשר תצטרר להתחיל את

הטיפול מחדש. יש בינינו חלוקי-דעות עניניים, אר לא צריכים להיות חלוקי-דעות על

נוהל עבודתה של הכנסת.

היו"ר מ' רייסר;

נכון שיש בכנסת נוהגים של קבירת חוקים וסחבת, אר אנו צריכים להיות אלה

היוצאים נגד תופעה כזו. אם מגיע אלי מקרה שעל פניו זועק לשמיים, אני חושב

שהחלטנה שלנו תהיה תקדים חשוב כדי למנוע מקרים דומים בעתיד. אם תהיה החלטה

עקרונית של ועדת הכנסת, שלא ייתכן כי יו"ר ועדה כלשהי ינהג בסחבת כזו, נצא נגד

תופעה בלתי בריאה. אני מסכים עם חה"כ גרוסמן שאין זו הפעם הראשונה שאנו עדים

לתופעה כזו, אר צריר להלחם בה.
אי ורדיגר
אני מתפלא על שהיו"ר מנע ממני להציג את הבעיה, בעוד שמכתבו של חה"כ שפייזר

מסתמר על פנייתי אל יו"ר הכנסת. ישנם סעיפים המתייחסים למקרים בהם יו"ר ועדת

כנסת מעכב את הטיפול בהצעת חוק שהועברה אליו. לאחר התייעצות ובהתאם לסעיפים

בתקנון, פניתי אל יו"ר הכנסת לא כאיור המצטרפים להצעה הכוללת אלא באופן אישי. יש

) הסטוריה מסוימת להצעת חוק זו: בשעתו הוגשה הצעת חוק על-ידי חברי-הכנסת שפירא

ופרוש. אותה יוזמה היתה משותפת לאגודת-ישראל ולמערר, על דעתו של שמעון פרס. על

אותה הצעת חוק חתמו גם כמה חברי כנסת מטעם המערך. לאותה הצבעה הגיע גם שמעון פרס

והצביע בעד ההצעה. לאחר-מכן ביקש ממני חה"כ שפירא כי נמזג את הצעות-החוק והסכמתי

לכר. הטיפול בענין בוועדת הכלכלה נמשר זמן רב. ראיתי שיש כאן סחבת מכוונת, אולי

לא מצד שפייזד אלא בלחץ גופים כלכליים העושים כסף מחזיר. גם חברי-כנסת של מפ"ם

וגם קבוצי מפ"ם כמו הזורע ואחרים מעורבים בכר.

חי גרוסמן;

רק קבוץ הזורע.

אי ורדיגר;

לכן צריר לקבוע כי הצעת חוק זו היתה גם על דעת המערר. אנו מודעים לכר

שנצטרר לדון מחדש בהצעת החוק במסגרת ועדת הפנים, אד אנו בטוחים שיו"ר הוועדה

יפעל במהירות.

אני מברר את יו"ר ועדת הכנסת. אני חושב שהוא פוסק בענין זה הלכה חשובה מאד

הצריכה להכנס לקודקס של ועדת הכנסת. על-פי הלכה זו, אם קיימת סחבת מכוונת מצד

יו"ר ועדה, יועבר הנושא לוועדה אחרת.גי כהן!

מהלר הקפאתם של חוקים במקרה זה הוא מגמתי. אני מכירה את חה"כ שפייזר, ואני

יודעת שהוא יכול לקדם או להקפיא הצעת חוק בהתאם לרצונו. זוהי מעילה בהליך העבודה

של הכנסת. איני זוכרת מקרה בו הוקפא הטיפול בהצעת חוק במשר שנתיים. מסיבה זו אני

רוצה לזרז את החקיקה.
היו"ר מי רייסר
אם גם סיעת המערר תמכה בהצעת חוק זו, אי אפשר לומר כי יש כאן ניצול לרעה.

סביב הצעת החוק הזו יש למעשה קונצנזוס של כל הבית.

גי כהן;

ההצבעה צריכה ללמד לקח ולשמש תקדים וסנקציה. אם המציעים מוכנים להתחיל את

הפרוצדורה מחדש בוועדת הפנים, ודאי מצוקתם גדולה.

א' שפירא;

כתבתי מכתב ליו"ר הכנסת לפני שמונה חודשים. יו"ר הכנסת התקשר אלי והזמין

אותי לשיחה יחד עם חה"כ שפייזר. כאשר באו אלי להציע כי הנושא יועבר לוועדת

הכלכלה, הראו לי ציטטה מתור ספרו של שמעון פרס "לר עם אנשים". בדף 58 הוא מצטט

את דבריו של ברל כצנלסון אשר אמר כי אם מישהו יראה חזיר בארץ, זה -היה היום

השחור של עם ישראל. המצב חמור דיו, אם אני צריר להביא ראייה מפרס המצטט את ברל.

אני רוצה להמחיש כי גם האידאולוג של מפלגת העבודה חשב שיהיה זה יום שחור.

לפני שמונה חודשים אמר שפייזר כי יעביר את הצעת החוק תוך חודש. אין הוצפה

ועזות מצח גדולה יותר, מאשר לומר חיום כי ועדת הכלכלה תסיים בקרוב את הדיון

בהצעת החוק.

היו"ר מי רייסר;

מחר נקיים את ההצבעה בענין זה.

אי שפירא;

אני מבקש לדעת באיזו שעה תתקיים ההצבעה. אדבר היום גם עם אנשי המערך.

היו"ר מי רייסר;

ההצבעה תהיה כאן מחר ב-9.20.
צי ענבר
על מה תהיה ההצבעה?
די דנינו
היות ואנו דנים בחוק החזיר, אני חושב שהיו"ר צריך להדגיש כי אי אפשר לחיות

חזירים כאשר דנים בנושאים שונים. הרבה דברים נקבעים כתוצאה מכך שליו"ר הוועדה יש

את הסמכות לנהל את הדיונים בו ועדתו. קביעתו של יו"ר ועדת הכנסת תביא אולי לכך

שיושבי-ראש ועדות אחרות יהיו ערים יותר לכר ולא יעכבו את הדיון בנושאים שונים

בוועדותיהם.
שי יעקבסון
הערה לדברי חה"כ ורדיגר! קיים סעיף בתקנון המדבר על קבלת דו"ח מיושבי-ראש

הוועדות על עכוב וזוקים בוועדותיהם. סעיף זה מוכר לכל יושבי-ראש הכנסת, אך הם

נואשו מלפנות ליושבי-ראש הוועדות בתביעה למסור דו"ה על עבודת ועדותיהם, משום

שלצדו של הסעיף הזה לא קיימ כל סנקציה.

אי ורדיגר;

גם את זאת צריך לתקן.
שי יעקבסון
זו הנקודה. הסעיף ידוע היטב, אך הבעיה היא שאין בו סנקציה.

גי כהן;

צריכה להיות הגבלת זמן לדיון בהצעת חוק.

ש' יעקבסון;

אפשר לקבוע חצי שנה או שנה, אר צריכה להיות סנקציה שתופעל לאחר מכן.

צי ענבר;

השאלה ששאלתי היא קודם כל, מה הנושא עליו רוצה ועדת הכנסת לקיים הצבעה. האם

ועדת הכנסת רוצה להצביע על המלצה למליאת הכנסת להעביר את הנושא מוועדת הכלכלה

לוועדת הפנים?

היו"ר מי רייסר;

כן.
צי ענבר
מה שהיה בעבר הוא המלצה של ועדת הכנסת לפני שהחל דיון באחת הוועדות. במקרה

זה יהיה תקדים.

אני רוצה להעיר הערה כללית בנושא קבירת הצעות-חוק בוועדה. נראה לי כי וזברי

הכנסת אינם מנצלים את הזכות שיש לשליש מוזברי הוועדות לדרוש קיום ישיבה דחופה של

הוועדה ולקבוע את הנושא שעל סדר-היום. סעיף 98 לתקנון אומר כי שליש מחברי

כל ועדה יכולים לדרוש מיו"ר הוועדה לקיים ישיבה דחופה. ברגע שהם מבקשים לקיים

ישיבה, זכותם גם לקבוע את הנושא. האם יהיה זה נכון לבוא למליאת הכנסת ולבקש ממנה

להעביר נושא מוועדה לוועדה, מבלי שקודם לכן ניסו שליש מוזברי אותה ועדה לקדם את

הדיון בנושא מסוים?
ג' כהן
נניח ששליש מחברי ועדת הכלכלה יבקשו מחה"כ שפייזר לקיים דיון בנושא זח, אז

מה?
צי ענבר
הם צריכים לדרוש ממנו להעלות כל שבוע את חוק החזיר. אילו באו ואמרו כי ניסו

גם דרר זו, ניחא. אני בסוח שלפחות שליש מוזברי ועדת הכלכלה רוצים בכל מאודם לשנות

את המצב בתחום זה. מדוע אם כן לא עשו זאת?נכוו שאיו כל סנקציה כלפי יו"ר ועדה המעכב דירו בהצעת חוק במסגרת ועדתו.

כדאי אולי שיו"ר הכנסת יודיע במליאת הכנסת, מיהם יושבי-ראש הוועדות אשר מעכבים

את הדיון בהצעות-חוק.
שי יעקבסון
הדבר נעשה מדי חצי שנה, במסגרת דיווח יו"ר הכנסת על עבודת הוועדות, אז מה?

היו"ר מי רייסר;

אין ספר שצבי ענבר העלה נקודה פורמלית, אד אנו חיים במציאות מסוימת. כל

אחד צריד לבחון האם היה כאן נסיון מכוון לסחבת או לא. אני יכול להודיע לצבי

ענבר כי גם אם שליש מחברי הוועדה זו ינקסו ביוזמה שארצה לסרפד אותה, אוכל לעשות

זאת. אוכל לעכב את ההחלטה בכל נושא גם למשר ארבע שנים. סמכותי היא להזמין אורחים

ומומחים, סמכותי לקבוע את מסגרת הדיון. בכך אנו לא נותנים פתרון לבעיה העקרונית

והיא כיצד נלחמים בסחבת. ייתכן שאילו שליש מחברי הוועדה היו נוקסים יוזמה, היה

מצבנו עתה סוב יותר, אר העובדה שלא נקסו ביוזמה אינה סיבה עבורי שלא לנסות לפתור

את הבעיה.

מחר נעלה את הנושא להצבעה. ההצבעה תהיה על המלצה למליאת הכנסת להעביר את

הנושא מוועדת הכלכלה לוועדת הפנים.

חי גרוסמן;

ולאחר מכן תהיה ההצבעה במליאה.
צי ענבר
הצבעה ואולי גם דיון.

היו"ר מי רייסר;

לוועדת הכנסת יש ענין בכר. אני רוצה שיהיה דיון במליאת הכנסת על נושא הסחבת

בדיוני הוועדות.

פנייתו של חה"כ נ' רז בבקשה להקים ועדה קבועה משותפת לחנוך וכספים
היו"ר מ' רייסר
אני רוצה להקריא פעם נוספת את מכתבו של נחמן רז ולדון בו, משום ההיבט
העקרוני שבו
"לאחר הנסיון והצורר, אבקשר להביא לוועדתך ולאשר הקמת ועדה משותפת

כנ"ל בראשותי. נוכחנו אשתקד, בעת דיוני התקציב וכן במהלר השנה, כי נושאי חנוך

שונים שיש להם היבסים כספיים , מועברים לוועדה משותפת של ועדת החנוך וועדת

הכספים. הדבר גורם לקשיי התארגנות חוזרים ונישנים בהקמת ועדות כאלו. נראה לי

יעיל ומועיל, שתוקם ועדת קבע כזו מהסיבות הנ"ל".

אני רוצה לפתוח את הדיון בנושא זה אר לא לסכמו. הנושא השוב ועקרוני. הוא

נוגע לנושא הרחב של סמכויות הוועדות. אני בוודאי נוסה לקבל הצעה כזו בווזקת הרע

במיעוסו. אני מציע שנתחיל היום בדיון ונמשיר בו בשבוע הבא. על-פי הדיון בנושא זה

נצטרך לקבוע את דעתנו באופן כללי.ג' כהן;

בדרך-כלל, לפני הדיון בתקציב, גם בוועדת הכנסת וגם במליאה עולה הדרישה

שנושאים הקשורים לתנור ולתקציב, יידונו בוועדה משותפת לוועדת התנור ולוועדת

הכספים וכר גם בנושאים הנוגעים לוועדות אחרות. צריר אולי להשוב על ועדות משותפות

קבועות לוועדת הכספים ולכל הוועדות שיש להן נגיעה לתקציב.
רו' גרוסמן
הנושא רציני מאר. הוא מתעורר מדי שנה כאשר אנו מגיעים לדיון בתקציב. פעם

היו מתקיימים דיונים מוקדמים בוועדות המתאימות, אהר-כר הועברו הנושאים לוועדות

משותפות. לאתר מכן הועברו כל נושאי התקציב לוועדת הכספים, ולאף ועדה אין היום

מעמד בנושא התקציב. בארבע השנים בהן לא הייתי בכנסת, התהליך הזה הושלם. לאף ועדה

אין היום מה לומר בנושאי תקציב הנוגעים לתחומה, לא במה שקשור לקיצוצים ולא במה

שקשור לתוספות.

במסגרת המשטר הפרלמנטרי הקיים, איני יודעת כיצד אפשד לפתור את הבעיה הזו.

אני תושבת שצריר לשנות את המצב מיסודו. הקמת ועדות משותפות לא תפתור שום בעיה,

גם לא של ועדת החנוך.

ג' כהן;

אם קיימת ועדת קבע של תנור וכספים, ועדה אשר תעסוק בכל נושאי התקציב במשר

כל השנה, מדוע זה לא יפתרר את הבעיה? במשר השנה יש צורף בשנריים תקציביים,

מתעוררות גם בעיות של אי יישום תקציבי, וועדת הקבע היא שתהיה ערה לכל הנושאים

האלה.

חי גרוסמן;

הענין העקרוני הוא התקציב עצמו. אחר-כר ישנן בעיות הקשורות בתקופה שבין

תקציב לתקציב, אר זוהי שאלה מישנית. ההחלטה הסופית על הוצאת כספים כזו או אחרת

היא בידי ועדת הכספים, אלא אם נחליט שהסמכויות של הוועדה המשותפת תהיה כסמכות

ועדת הכספים.
היו"ר מ' רייסר
אי אפשר להימלט מקיום דיון רציני על נושא זה. דווקא בגלל חשיבותי ורצינותו,

יש לי הרגשה שחברים בורחים מהענין.

ג' כהן;

מוציא אותי מהדעת, שוועדת הכספים קובעת בכל נושא תקציבי.

ח' גרוסמן;

מה קורה עם קיצבת הילד הראשון? ועדת העבודה והרווחה כבר החליטה על-כך

פה-אחד. האם יש ערר להחלטת רעדת העבודה והרווחה?

היו"ר מ' רייסר;

נמשיך בדיון בנושא זה.שונות

היו"ר מי רייסר;

ישנה הצעת אי אמון בממשלה של הרשימה המתקדמת לשלום, בנושא מעצר עתונאים,

גירוש ועוצר במחנות הפליטים.
שי יעקבסון
על-פי השמועה, יכול להיות שתצטרפנה לכר גם סיעות נוספות.
וזי גרוסמן
השמועה אינה מבוססת.

ג' כהן;

פניתי בהצעות לסדר, ונאמר לי כי אין לי מה להגיש את הצעותי לסדר בנושאים

הקשורים לארועים ביהודה ושומרון, מכיוון שישנה הצעת אי-אמון. אני מווזה נגד הנוהל

הזה. לפעמים אתה רוצה למקד את הצעתך לסדר בנושא מסוים. מוזנות הפליטים בעזה הם

אהד האספקטים של הנושא.
חי גרוסמן
הגשתי הצעה לסדר בענין הר הבית.

גי כהן;

גם אני הגשתי הצעה לסדר בענין מה שקרה בהר הבית. אני מבקשת שהיא תאושר.

הצעת אי האמון מדברת על מתנות הפליטים בעזה?

היו"ר מי רייסר;

היא מדברת על מעצר עתונאים, גירוש ועוצר במחנות הפליטים.

גי כהן;

היא לא כוללת כלל את מחנות הפליטים בעזה?

היו"ר מי רייסר;

הצעת אי אמון של "כר" מדברת על הסכנה לעם ישראל בשל סירובה העיקש לקבל על

עצמה עול מלכות שמיים. הצעה ז ו תידון היום. ההצעה של הסיעה המתקדמת תידון מחר.

לגבי חה"כ כהנא אנו נוהגים על-פי הנוהל הרגיל. להצעת הסיעה המתקדמת, נקדיש לה

חמש דקות.

חי גרוסמן;

אני מנסה לשכנע את כל סיעות האופוזיציה שלא להצטרף לכר. זה מחסל את כל

ההצעות.
היו"ר מי רייסר
אנו צריכים לקבוע מסגרת דיון להצעות לסדר-היום; האנטישמיות הגואה ברחבי תבל

-הצעתו של חה"כ די מגן. אני מציע שנקדיש לכר שעה.
ש' יעקבסון
יש על סדר-היום נושא שהציע בשעתו חה"כ שי וייס בעקבות משפט ברבי. יש הצעה

לאחד את הדיון, אם יסכימו לכר שניהם. אם הם יסכימו, אני מבקש גם את הסכמת ועדת

הכנסת לכך.היו"ר' מי רייסר;

בהחלט.

הצעה אחרת נוגעת למצב בבתי-החולים. גם לכר אנו צריכים לקבוע מסגרת דיון.
שי יעקבסון
הריון בנושא זה יתקיים ביום רביעי, בעקבות הדיון שהתקיים ביום רביעי שעבר,

שר האוצר הסכים לפתוח את הריון ביום ר' הבא.

היו"ר מי רייסר;

אנו מקציבים שעתיים לריון בנושא.

הכנסת החליסה לכלול בסרר-יומה סעיף נוסף, והוא ביסול ההוזה עם המרכז

המורמוני - הצעתו של הה"כ אי שפירא. אני מציע להקריש לריון זה שעה.

אנו צריכים לקבוע אלו וערות תרונה בנושאים הבאים: א. הצורר לקבוע מריניות

ברורה בפעולת הממשלה לעירור ההבנה היהודית-ערבית בישראל וחיזוק המתונים - הצעתו

של חה"כ אמנון לין. ההצעות היו להעביר את הנושא לווערות הפנים, החנוך או החוץ

והבטחון. אני מציע להעביר את הנושא לדיון בווערת החוץ והבטחון.

(אין מתנגדים)

אנו מעבירים את הנושא לדיון בוועדת החוץ והבטחון.

גי כהן;

הצענו פעם שהצעת חוק לא תעוכב על-ידי הממשלה למעלה מחודש. האם הצעה זו

נכנסה לתוקף?
שי יעקבסון
כן.

(הישיבה ננעלה בשעה 11.00)

קוד המקור של הנתונים