ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 11/01/1988

בקשה לנטילת חסינות מחבר-הכנסת שלמה עמר

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 272

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום בי, כ"א בטבת תשמ"ח, 11.1.88, בשעה 10.00

בנוכחות;

חברי הוועדה; היו"ר מ' רייסר

י י שריד

בי בן-אליעזר

א' ורדיגר

די ליבאי

מוזמנים; ש' כרם - סי מזכיר הכנסת

י י בנגל - קצין הכנסת

היועה"מ; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי

הקצרנ ית; ת' בהירי

סדר-היום; בקשה לנטילת חסינות מחבר-הכנסת שלמה עמרבקשה לנטילת חסינות מחבר-הכנסת שלמה עמר
היו"ר מי רייסר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-יומנו בקשת היועץ המשפטי לממשלה

לנטילת חסינות מחבר-הכנסת שלמה עמר. כפי שמתחייב, כאשר הגיע הנושא אל שולחננו

לראשונה, באמצעות יו"ר הכנסת, העלינו אותו על סדר-יומנו. זוהי הישיבה השניה שאנו

מקדישים לנושא. לקראת הישיבה הזו באתי בדברים עם היועץ המשפטי לממשלה, עם

חבר-הכנסת עמר ועם היועץ המשפטי לוועדה. על דעת כל הגורמים הללו, אני מבקש

מהחברים לקבל את ההצעה הנראית לי כמתאימה ומספקת מאד. אני מבקש להקריא את בקשת

היועץ המשפטי לממשלה.

שי וייס;

כולנו קראנו את בקשתו. אני מציע שניגש ישר להצבעה.

היו"ר מי רייסר;

אם כר, אקריא את תשובתו של חה"כ שלמה עמר, אשר חייבת להכנס לפרוטוקול.

מכתבו של חה"כ עמר הוא מיום 28.12, ובו הוא נעתר לפניה אליו.

צי ענבר;

מה המילים שלו?

היו"ר מ' רייסר;

זהו נוסח מכתבו של חה"כ עמר; "עיינתי בבקשתו מיום 16.12.87 של היועץ המשפטי

לממשלה לנטילת חסינותי בגין הנושאים אליהם מתייחס היועץ המשפטי בבקשתו. 2. לדעתם

של יועצי המשפטיים אין חומר הראיות מצדיק העמדתי לדין - אר אין בדעתי להכנס

לוויכוח על חומר הראיות בפורום זה. 3. אין לי ספק בחפותי ואני מאמין כי בכל אחד

מן הנושאים אזוכה באופן מוחלט על-ידי בית המשפט. 4. אני מודיע בזאת עד כמה

שאני נוגע בענין - בקשתי היא כי חסינותי תינטל. 5. אני מקווה כי עם הסרת חסינותי

יבוא סוף פסוק למסע שמתנהל בענין בכלי התקשורת. 6. אעשה כמיטב יכולתי על מנת

להחיש את ההליך המשפטי, שכן יש לי ענין עמוק בהוכחת חפותי. אני מקווה כי גם

היועץ המשפטי יסייע בהחשת ההליכים".

המכתב מדבר בעד עצמו. אני מציע לכבד את רצוני של חה"כ שלמה עמר.

מי בעד הבקשה להסיר את חסינותו של חה"כ שלמה עמר?

5 בעד

מי נגד?

אין נגד.

הבקשה נתקבלה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10.05)

קוד המקור של הנתונים